Бүлэг: 1979
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр
Дугаар А/268, А/1345
Улаанбаатар хот
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалт, Татварын ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.7 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Татварын ерөнхий газрын Татвар төлөгчтэй харилцах газар /Д.Цогзолмаа/, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газар /Д.Ган-Эрдэнэ/, Татварын ерөнхий газрын Мэдээллийн технологи, статистикийн төв /Х.Батбаяр/-д тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Татварын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/06 дугаар "Татвар төлөгчийг бүртгэх журам, маягтын загвар батлах тухай" тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

Б.ЗАЯАБАЛ

Б.БААСАНДОРЖ

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                                                                Дугаар А/268, А/1345                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

 

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалт, Татварын ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.7 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Татварын ерөнхий газрын Татвар төлөгчтэй харилцах газар /Д.Цогзолмаа/, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газар

/Д.Ган-Эрдэнэ/, Татварын ерөнхий газрын Мэдээллийн технологи, статистикийн төв /Х.Батбаяр/-д тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Татварын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/06 дугаар “Татвар төлөгчийг бүртгэх журам, маягтын загвар батлах тухай” тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

 

 

 

Б.ЗАЯАБАЛ

 

Б.БААСАНДОРЖ