• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, Газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага/
Бүлэг: 1979

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр

Дугаар А/37

Улаанбаатар хот

МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Статистикийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2020 оны А/25 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын тайлангийн дараах захиргааны статистик мэдээллийн маягт, түүнийг нөхөх зааврыг дор дурдсанаар баталсугай. Үүнд:

1.1. "Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны 20... оны тайлан (3-ОҮИТБС-1)" маягтыг 1 дүгээр хавсралтаар, түүнийг нөхөх зааврыг 2 дугаар хавсралтаар;

1.2. "Газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны 20... оны тайлан (3-ОҮИТБС-2)" маягтыг 3 дугаар хавсралтаар, түүнийг нөхөх зааврыг 4 дүгээр хавсралтаар.

2. Батлагдсан маягт, түүнийг нөхөх зааврын дагуу мэдээллийн хамралт, үнэн зөв, бодит байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газар /Э.Батболд/-т үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Г.Ганхүү/-т даалгасугай.

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД Д.СУМЪЯАБАЗАР

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/37

МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Статистикийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2020 оны А/25 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын тайлангийн дараах захиргааны статистик мэдээллийн маягт, түүнийг нөхөх зааврыг дор дурдсанаар баталсугай. Үүнд:

1.1.”Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны 20... оны тайлан (3-ОҮИТБС-1)” маягтыг 1 дүгээр хавсралтаар, түүнийг нөхөх зааврыг 2 дугаар хавсралтаар;

1.2.”Газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны 20... оны тайлан (3-ОҮИТБС-2)” маягтыг 3 дугаар хавсралтаар, түүнийг нөхөх зааврыг 4 дүгээр хавсралтаар.

2.Батлагдсан маягт, түүнийг нөхөх зааврын дагуу мэдээллийн хамралт, үнэн зөв, бодит байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газар /Э.Батболд/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Г.Ганхүү/-т даалгасугай.

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД                                                 Д.СУМЪЯАБАЗАР