Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
2020 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 141
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.4.6 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 16.2, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид үүрэг болгосугай.
3. Хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг жил бүрийн төсвийн төсөлдөө тусган үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Цагдаагийн ерөнхий газар (С.Баатаржав)-т тус тус даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2020 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 141

ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.4.6 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 16.2, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид үүрэг болгосугай.

3. Хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг жил бүрийн төсвийн төсөлдөө тусган үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Цагдаагийн ерөнхий газар (С.Баатаржав)-т тус тус даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                 У.ХҮРЭЛСҮХ        

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                            Ц.НЯМДОРЖ