A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 01 сарын 23 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь оюуны өмчийн эрхээр хамгаалагдах бүтээл, оюуны өмчийг хамгаалах зарчим, оюуны өмчийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг тогтоох, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг дэмжихтэй холбогдсон нийтлэг харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Оюуны өмчийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."оюуны өмч" гэж оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон зохиогчийн эрхийн бүтээл, зохиогчийн эрхэд хамаарах эрхийн объект болон аж үйлдвэрийн өмчийг;

3.1.2."оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сан" гэж нэгдсэн ангилал, индекс, стандарт, баримт бичгийн шаардлага болон хуульд заасны дагуу бүрдүүлж, боловсруулж, хадгалсан оюуны өмчийн цаасан болон цахим мэдээллийн бүрдлийг;

3.1.3."хамтын удирдлагын байгууллага" гэж зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигч болон түүнд хамаарах эрх эзэмшигчид бүтээл ашиглах онцгой эрхийг хэрэгжүүлэх болон хамгаалах зорилго бүхий ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг;

3.1.4."албан ёсны тогтмол хэвлэл" гэж оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцод заасны дагуу шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдгийн бүртгэлийг мэдээлэх тогтмол нийтлэлийг.

4 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын зарчим

Хэвлэх

4.1.Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална:

4.1.1.хууль дээдлэх;

4.1.2.нийтийн ашиг сонирхол, зан суртахуунд нийцсэн байх;

4.1.3.оюуны өмчийн эрх эзэмшигч болон нийтийн ашиг сонирхлын тэнцвэрт байдлыг хангах;

4.1.4.оюуны өмчийн мэдээлэл нийтэд нээлттэй байх;

4.1.5.оюуны өмчийн харилцаа нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн түншлэл, иргэдийн хамтын ажиллагаанд тулгуурласан байх;

4.1.6.аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийг эхэлж мэдүүлэх;

4.1.7.нэгдмэл тогтолцоо, арга зүйтэй байх.

5 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн эрх

Хэвлэх

5.1.Оюуны өмчийн дараах эрхийг хамгаална:

5.1.1.зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх;

5.1.2.аж үйлдвэрийн өмчийн эрх.

6 дугаар зүйл.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх

Хэвлэх

6.1.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх нь тухайн бүтээлийг бодитойгоор туурвиж, бодит хэлбэрт орсон үеэс үүснэ.

6.2.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх үүсэх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд бүртгэл шаардахгүй.

6.3.Зохиогч сайн дурын үндсэн дээр өөрийн бүтээлийн мэдээллийг оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлж болно.

6.4.Зохиогч өөрийн бүтээлийн зохиогч мөн болохоо нотлох үүрэг хүлээнэ.

6.5.Энэ хуулийн 6.3-т заасан сайн дурын бүртгэл хөтлөх журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

7 дугаар зүйл.Аж үйлдвэрийн өмчийн эрх

Хэвлэх

7.1.Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхэд дараах зүйл хамаарна:

7.1.1.шинэ бүтээл;

7.1.2.ашигтай загвар;

7.1.3.бүтээгдэхүүний загвар;

7.1.4.барааны тэмдэг;

7.1.5.газар зүйн заалт.

7.2.Аж үйлдвэрийн өмчийн эрх нь оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад эрхийн хамгаалалт хийлгэж, улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүснэ.

7.3.Оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага зохих журмын дагуу энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3-т заасан зүйлийг бүртгэж патент, 7.1.4, 7.1.5-д заасан зүйлийг бүртгэж гэрчилгээ тус тус олгоно.

8 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой нарийвчилсан харилцааг тухайлсан хуулиар зохицуулна.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО, УДИРДЛАГА, ЧИГ ҮҮРЭГ

9 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний чиг үүрэг

Хэвлэх

9.1.Энэ хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх, аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт шалгалттай холбоотой асуудлаар оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.оюуны өмчийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж, батлуулах;

9.1.2.аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах;

9.1.3.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах;

9.1.4.хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаанд баримтлах журмыг батлах;

9.1.5.оюуны өмчийн шилдэг бүтээл шалгаруулах журмыг батлах;

9.1.6.лицензийн гэрээ, оюуны өмчийн ашиглалттай холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журмыг батлах;

9.1.7.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

10 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийн чиг үүрэг

Хэвлэх

10.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын дэргэд Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөл ажиллана.

10.2.Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд даргалах бөгөөд дэд дарга нь оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн байна.

10.3.Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Засгийн газар батална.

10.4.Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

10.4.1.оюуны өмчийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт, салбар хоорондын уялдааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

10.4.2.оюуны өмчийн эдийн засгийн эргэлтийг дэмжих бодлого боловсруулж, салбар хоорондын уялдааг хангах;

10.4.3.зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх, аж үйлдвэрийн өмчийн эрхтэй холбоотой хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд нийцүүлэх талаар санал боловсруулах.

11 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн байгууллага

Хэвлэх

11.1.Оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага /цаашид "оюуны өмчийн байгууллага" гэх/ Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг байх бөгөөд орон нутагт хэлтэс, тасаг байгуулж, эсхүл оюуны өмчийн улсын байцаагч ажиллуулж болно.

11.2.Оюуны өмчийн байгууллага үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг үйл ажиллагааны орлогоор санхүүжүүлж болох бөгөөд бусад үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

11.3.Оюуны өмчийн байгууллагын дэргэд аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн хамгаалалтын талаарх өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн маргаан шийдвэрлэх зөвлөл /цаашид "Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл" гэх/ ажиллана.

11.4.Оюуны өмчийн байгууллагын дэргэд зохиогчийн эрхийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр оюуны өмчийн байгууллагад зөвлөх, тарифыг хянан баталгаажуулах, төлбөр төлөх, хуваарилахтай холбоотой гомдлыг урьдчилан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөл ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.5.Оюуны өмчийн байгууллагын орон нутаг дахь хэлтэс, тасаг, оюуны өмчийн улсын байцаагч үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд тухайн шатны нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг дарга дэмжлэг үзүүлнэ.

12 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

12.1.Оюуны өмчийн байгууллага дараах нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

12.1.1.оюуны өмчийн хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

12.1.2.оюуны өмчийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд нийцүүлэх талаар санал боловсруулах;

12.1.3.оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллах этгээдийг шалгаруулах, тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;

12.1.4.хамтын удирдлагын байгууллагад зөвшөөрөл олгох, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, үр дүнг тооцож, нийтэд мэдээлэх;

12.1.5.оюуны өмчийн шилдэг бүтээл шалгаруулах ажлыг энэ хуулийн 9.1.5-д заасан журмын дагуу жил бүр зохион байгуулах;

12.1.6.гадаад улсын адил байгууллага болон олон улсын байгууллагатай холбогдох хууль тогтоомж, Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу хамтран ажиллах;

12.1.7.оюуны өмчийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, нийтэд мэдээлэх;

12.1.8.эрхийн хамгаалалт хийгдсэн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвараас эдийн засгийн өндөр үр ашиг өгөхүйц бүтээлийн судалгаа хийж, Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийг мэдээллээр хангах;

12.1.9.оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахтай холбоотой санал боловсруулж, Засгийн газарт хүргүүлэх

12.1.10.эрх шилжүүлэх гэрээ, лицензийн гэрээ, франчайзийн болон мерчандайзийн гэрээг бүртгэх;

12.1.11.оюуны өмчийн сургалт, судалгааны ажлыг нэгдсэн удирдамж, арга зүйгээр хангах;

12.1.12.оюуны өмчтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэхэд шаардлагатай лавлагаа өгөх;

12.1.13.оюуны өмчийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг бүртгэх, гэрээ байгуулах, бүртгэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;

12.1.14.оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажиллах журмыг батлах;

12.1.16.оюуны өмчийн эрхийг олон нийтэд сурталчлах, оюуны өмчийн эрх зүйн талаарх олон нийтийн болон оюуны өмчийн эрх эзэмшигчдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх;

12.1.15.оюуны өмчийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг цахим хэлбэрт оруулах, мэдээллийн сан үүсгэх, ашиглах, түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах журмыг батлах;

Энэ заалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн.

12.1.17.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.2.Оюуны өмчийн байгууллага зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн талаар дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

12.2.1.зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигч, эсхүл түүнд хамаарах эрх эзэмшигчийн хүсэлтээр зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг бүртгэх, гэрчилгээ олгох, хүчингүй болгох, бүтээлийн сан бүрдүүлэх;

12.2.2.зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх эзэмшигчийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдний бүтээн туурвих үйл ажиллагааг дэмжих, ардын урлагийн бүтээлийг хамгаалах чиглэлээр иргэн, хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах.

12.2.3.хамтын удирдлагын байгууллага, зохиогчийн эрхийг хамгаалах, төлөөлөх эрхийг хэрэгжүүлэх байгууллага, бүтээл ашиглагч болон төрийн байгууллагыг зохиогчийн эрхийн талаарх мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, хамтран ажиллах.

12.3.Оюуны өмчийн байгууллага аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн талаар дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

12.3.1.аж үйлдвэрийн өмчийн эрхэд хамаарах бүтээлийн мэдүүлэг хүлээн авах, хянах, хайлт, мөн чанарын шүүлт хийх, бүртгэх;

12.3.2.аж үйлдвэрийн өмчийн эрхэд хамаарах бүтээлийн бүртгэл хөтөлж, патент, гэрчилгээ олгох, хүчингүй болгох, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх;

12.3.3.аж үйлдвэрийн өмчийн эрхэд хамаарах бүтээлийн бүртгэлтэй холбогдсон мэдээллийг нийтэд мэдээлэх зорилгоор албан ёсны тогтмол хэвлэл эрхлэн гаргах.

13 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн байгууллагын даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

13.1.Оюуны өмчийн байгууллагын дарга Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8.3-т зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

13.1.1.оюуны өмчийн байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

13.1.2.оюуны өмчийн улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, түүний хууль зөрчсөн шийдвэрийг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;

13.1.3.оюуны өмчийн байгууллагын орон нутаг дахь хэлтэс, тасгийн бүтэц, орон тоог батлах;

13.1.4.оюуны өмчийн байгууллагын орон нутаг дахь хэлтэс, тасгийн албан хаагч, улсын байцаагчийг томилох, чөлөөлөх;

13.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

14 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн улсын байцаагч

Хэвлэх

14.1.Оюуны өмчийн байгууллагад оюуны өмчийн улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч ажиллана.

14.2.Орон нутагт оюуны өмчийн асуудал хариуцсан хэлтэс, тасаг ажиллуулах бол оюуны өмчийн улсын байцаагч ажиллуулж болно.

14.3.Оюуны өмчийн байгууллагын дарга оюуны өмчийн улсын ерөнхий байцаагч байна.

14.4.Оюуны өмчийн улсын ерөнхий байцаагчийн эрхийг Засгийн газар, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийн эрхийг оюуны өмчийн улсын ерөнхий байцаагч олгоно.

14.5.Оюуны өмчийн улсын байцаагч хяналт шалгалтыг гүйцэтгэхдээ оюуны өмчийн хууль тогтоомж, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.

14.6.Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч нь улсын ерөнхий байцаагчид ажлаа хариуцан тайлагнана.

14.7.Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч нь улсын ерөнхий байцаагчаас баталсан загвар бүхий үнэмлэх, хувийн дугаар бүхий тэмдэг болон акт, дүгнэлт, албан шаардлагын хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

14.8.Улсын байцаагчийн шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтан шийдвэрт заасан хугацаанд биелүүлж, хариуг албан ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.

14.9.Улсын байцаагч хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтан хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөхийг хориглоно.

15 дугаар зүйл.Шинжээч

Хэвлэх

15.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патентын шинжээч нь байгалийн, эсхүл техникийн ухааны дээд боловсролтой, оюуны өмчийн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан, оюуны өмчийн байгууллагын ажилтан байна.

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2.Шинжээч нь энэ хуулийн 7.1-д заасан аж үйлдвэрийн өмчийн эрхээр мэргэшсэн байна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОРОЛЦОО

16 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Хэвлэх

16.1.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс олгосон эрхийн хүрээнд оюуны өмчийн байгууллага болон эрх бүхий байгууллагад төлөөлүүлэгчийг төлөөлөх эрхтэй байна.

16.2.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд байна.

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

16.3.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн тусгай зөвшөөрлийг оюуны өмчийн байгууллага олгоно.

16.4.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь дээд боловсролтой, оюуны өмчийн салбарт гурваас доошгүй жил ажилласан, ял шийтгэлгүй, 25 нас хүрсэн, Монгол Улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн байна.

16.5.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид нэгдэж, оюуны өмчийн ашгийн төлөө хуулийн этгээд байгуулж болно.

16.6.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь үйл ажиллагаандаа оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажиллах журмыг баримтална.

16.7.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь дэвшүүлж байгаа шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвартай холбоотой нийтэд нээлттэй болоогүй мэдээллийг бусдад задруулахгүй байх үүрэгтэй.

16.8.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь мэргэжлийн холбооны гишүүн байна.

17 дугаар зүйл.Хамтын удирдлагын байгууллага

Хэвлэх

17.1.Хамтын удирдлагын байгууллагыг зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигч болон түүнд хамаарах эрх эзэмшигчдийн санаачилгаар үүсгэн байгуулна.

17.2.Хамтын удирдлагын байгууллагыг зохиогчийн эрхийн бүтээл, түүнд хамаарах эрхийн объектын төрлөөр дагнан байгуулна.

17.3.Хамтын удирдлагын байгууллага зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахдаа оюуны өмчийн байгууллагаас зөвшөөрөл авч, хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллана. Гэрээний загварыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

17.4.Хамтын удирдлагын байгууллага үйл ажиллагаандаа сайн засаглалыг нэвтрүүлэх, үр дүн тооцогдохуйц, ил тод байх зарчмыг баримтална.

17.5.Хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан нийтэд ил тод, нээлттэй байна.

17.6.Хамтын удирдлагын байгууллагад тавигдах шаардлага, чиг үүрэг, түүнд тавих хяналт болон холбогдох бусад харилцааг Зохиогчийн эрхийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх

Хэвлэх

18.1.Оюуны өмчийн зуучлалыг оюуны өмчийн байгууллагад бүртгэгдсэн хуулийн этгээд эрхэлнэ.

18.2.Оюуны өмчийн зуучлагчид тавигдах шаардлага, оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлэх журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

18.3.Энэ хуулийн 18.1-д заасан хуулийн этгээдтэй оюуны өмчийн байгууллага гэрээ байгуулна. Гэрээний загварыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ, ТӨРӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ ДЭМЖЛЭГ

19 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн эрхийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хэлбэр

Хэвлэх

19.1.Оюуны өмчийн эрхийг лиценз, франчайз, мерчандайзийн болон бусад гэрээ, хэлцлээр бусдад бүрэн болон хэсэгчлэн ашиглуулах, өмчлөх эрх шилжүүлэх, оюуны өмчөөр хуулийн этгээдэд хөрөнгө оруулах, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр эдийн засгийн эргэлтэд оруулж болно.

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан хэлбэрээр оюуны өмчийн эрхийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад байгуулах гэрээ, хэлцлийг холбогдох хуулиар зохицуулна.

20 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн үнэлгээ

Хэвлэх

20.1.Оюуны өмчийг үнэлэхдээ Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль, үнэлгээний олон улсын стандарт, оюуны өмч, биет бус хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний стандарт, аргачлалыг удирдлага болгоно.

20.2.Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахдаа хуульд өөрөөр заагаагүй бол талууд оюуны өмчийн үнэлгээг харилцан тохиролцож тогтоож болно.

21 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн үнэлгээ хийх эрх

Хэвлэх

21.1.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа хөрөнгийн үнэлгээчин нь оюуны өмчийн үнэлгээ хийх сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсны үндсэн дээр оюуны өмчийн үнэлгээг хийнэ.

21.2.Оюуны өмчийн байгууллага болон хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага сургалтын хөтөлбөрийг хамтран боловсруулж, энэ хуулийн 21.1-д заасан сургалтыг зохион байгуулна.

21.3.Оюуны өмчийн үнэлгээ хийх сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн хөрөнгийн үнэлгээчинд оюуны өмчийн байгууллага гэрчилгээ олгож, оюуны өмчийн үнэлгээ хийх эрх бүхий этгээдийн жагсаалтад бүртгэж, мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.

22 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн эрхийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

Хэвлэх

22.1.Төрөөс оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахтай холбогдуулан дараах дэмжлэг үзүүлж болно:

22.1.1.татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт;

22.1.2.хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр оюуны өмчийн эрхэд хамаарах бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа хийх;

22.1.3.оюуны өмчийн эрхийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах сан байгуулах;

22.1.4.оюуны өмчийн эрхээ бүртгүүлэх, хамгаалах болон олон улсын эрхийн хамгаалалтын хүсэлт гаргахад дэмжлэг үзүүлэх.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

23 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Хэвлэх

23.1.Монгол Улс оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сантай байна.

23.2.Оюуны өмчийн нэгдсэн мэдээллийг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх, хөгжүүлэх боломжтой байна.

23.3.Оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сан үрэгдэх, устгагдах, эргэж засварлагдахаас бүрэн хамгаалагдсан, цахим технологид суурилсан байна.

23.4.Оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сан энэ хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан бүтээлийн бүртгэлийн эх баримт бичгийн архив, түүний цахим мэдээллийн сангаас бүрдэнэ.

23.5.Оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг албан үүргийн дагуу ашиглаж байгаа этгээд тухайн мэдээлэлтэй холбоотой нууцыг хадгалах үүрэгтэй.

23.6.Оюуны өмчийн байгууллага оюуны өмчийн цахим мэдээллийн нэгдсэн санг нөөцлөн технологийн дагуу хадгална.

24 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн байгууллагын үйлчилгээний хөлс

Хэвлэх

24.1.Хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт хийлгэх, лавлагаа авахад улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс төлнө.

24.2.Оюуны өмчийн байгууллагаас үзүүлэх дараах үйлчилгээний хөлсний хэмжээг Засгийн газар тогтооно:

24.2.1.Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд заасан үйлчилгээ;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.2.2.Патентийн тухай хуульд заасан үйлчилгээ;

24.2.3.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд заасан үйлчилгээ;

24.2.4.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн үйлчилгээ;

24.2.5.Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөлийн үйлчилгээ;

24.2.6.оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулж, тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ;

24.2.7.оюуны өмчийн үнэлгээчин болон зуучлагчийн бүртгэлийн үйлчилгээ;

24.2.8.оюуны өмчийн мэдээллийн төвийн үйлчилгээ.

25 дугаар зүйл.Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн маргаан хянан шийдвэрлэх

Хэвлэх

25.1.Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн асуудлаар дараах гомдлыг Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл хянан шийдвэрлэнэ:

25.1.1.Патентийн тухай хуульд заасан үйл ажиллагаатай холбоотой мэдүүлэг гаргагчийн гомдол;

25.1.2.хуульд заасан үндэслэлээр патентын мэдүүлэгт гаргасан гуравдагч этгээдийн эсэргүүцэл;

25.1.3.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд заасан үйл ажиллагаатай холбоотой мэдүүлэг гаргагчийн гомдол;

25.1.4.хуульд заасан үндэслэлээр нийтэд мэдээлсэн барааны тэмдгийн мэдүүлэгт гаргасан гуравдагч этгээдийн эсэргүүцэл;

25.1.5.бүртгэгдсэн аж үйлдвэрийн өмчийн эрхэд хамаарах бүтээлийн эрхийг хуульд заасан үндэслэлээр хүчингүй болгуулах тухай хүсэлт;

25.1.6.тухайн барааны тэмдэг нь нийтэд түгээмэл болсон барааны тэмдэг мөн болохыг хүлээн зөвшөөрүүлэх тухай хүсэлт;

25.1.7.хуульд заасан бусад.

25.2.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

25.3.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийг нийт гишүүдийн дийлэнх олонхын ирцтэйгээр хуралдуулах бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн ердийн олонхын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.

25.4.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл энэ хуулийн 25.1-д заасан гомдол нь үндэслэлтэй эсэхийг хянаж, маргаан гарах үндэслэл болсон шийдвэрийг хэвээр үлдээх, эсхүл хүчингүй болгох шийдвэр гаргах бөгөөд уг шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна.

25.5.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл маргаан үүссэн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах, оюуны өмчийн хууль тогтоомж зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөвлөмж гаргах эрхтэй.

25.6.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөл гомдлын дагуу маргаан үүсгэснээс хойш 90 хоногийн дотор шийдвэр гаргах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл гомдол гаргагчийн зөвшөөрлөөр шийдвэр гаргах хугацааг 30 хоногоор сунгаж болно.

26 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

26.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

26.2.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

27 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

27.1.Энэ хуулийг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

Unofficial translation

JANUARY 01, 2020                                                                                                                                           State palace Ulaanbaatar city                              

THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of the law

1.1. The purpose of this law is to specify intellectual property works to be protected,

intellectual property protection principles, system and functions of intellectual property

organization and to regulate relations related to supporting commercialization of intellectual

property.

Article 2. Intellectual property legislation

2.1. Intellectual property legislation shall consist of the Constitution of Mongolia, the

Civil Law, this law and other legislative acts enacted in conformity with these laws.

2.2. If international treaties to which Mongolia is a party provides otherwise than this

law, then provisions of the international treaties shall prevail.

Article 3. Definitions of terms

3.1. The following terms in this law shall be understood as follows:

3.1.1. "Intellectual property" means copyright works, objects of related rights and

industrial property rights created as a result of intellectual creative activity;

3.1.2. "Intellectual property database" means compilation of paper and/or electronic

information of intellectual property compiled, processed and stored in accordance with

unified classification, index, standard, documentary requirement and relevant legislations;

3.1.3. "Collective management organization" means a non-profit legal entity aimed for

exercising and protecting exclusive rights of author, right holder and related rights holder;

3.1.4. "Official journal" means a regular publication on registration of invention, utility

model, design and trademark by the state administrative body in charge of intellectual

property in line with the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Article 4. Principles of protection of intellectual property rights

4.1 The following principles shall be adhered to the protection of intellectual property

rights:

4.1.1 To uphold the rule of law;

4.1.2. Be in accordance with the public interest and morals;

4.1.3. To ensure balance of intellectual property right holders and public interests;

4.1.4. To make intellectual property information available to public;

4.1.5. To ensure engagement of government, non-government, private institutions as

well as public participation in intellectual property relations;

4.1.6. To follow first-to-file concept of industrial property;

4.1.7 To have unified system and methodology.

Article 5. Intellectual property rights

5.1 The following intellectual property rights shall be protected:

5.1.1. Copyright and related rights;

5.1.2. Industrial property rights.

Article 6. Copyright and related rights

6.1. Copyright and related rights are in force upon their creation as soon as creative

works are fixed.

6.2. No registration is required for establishing and exercising copyright and related

rights.

6.3. An author may voluntarily register the information of his/her work in the database

of copyright and related rights of the state administrative organization in charge of intellectual

property.

6.4. An author shall be obliged to prove that he/she is the author of his/her work.

Article 7. Industrial property rights

7.1. The following shall be included in industrial property rights:

7.1.1. Invention;

7.1.2. Utility model;

7.1.3. Design;

7.1.4. Trademark;

7.1.5. Geographical indication.

7.2. Industrial property rights shall be established upon its registration and protection

in the state administrative body in charge of intellectual property.

7.3. The state administrative body in charge of intellectual property shall grant patent

to items specified in Articles 7.1.1, 7.1.2 and 7.1.3 and grant certificate to items specified in

Articles 7.1.4 and 7.1.5 of this Law following its registration in accordance with relevant

procedures.

Article 8. Protection of intellectual property rights

8.1. Detailed rules related to the protection of intellectual property rights specified in

Articles 6 and 7 of this Law shall be regulated by an individual law.

CHAPTER TWO

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION SYSTEM, MANAGEMENT AND

FUNCTIONS

Article 9. Duties of member of the Government in charge of intellectual property

9.1. The member of the Government in charge of intellectual property issues shall

perform following functions in order to ensure implementation and enforcement of copyright

and related rights and industrial property rights specified in Articles 6 and 7 of this Law.

9.1.1. To develop state policy on intellectual property and submit for approval;

9.1.2. To approve procedure and members of Dispute Resolution Council for

industrial property rights;

9.1.3 To approve procedure and members of the Council for Copyright and Related

Rights;

9.1.4. To approve operational procedure on collective management organization;

9.1.5 To approve procedure for selecting intellectual property award on best works;

9.1.6. To approve procedure for registration of license agreements and other

agreements related to use of intellectual property;

9.1.7. Other functions specified in the legislation.

Article 10. Functions of the National Intellectual Property Council

10.1 The National Intellectual Property Council shall function under the Prime Minister

of Mongolia.

10.2 The National Intellectual Property Council shall be chaired by the Prime Minister

of Mongolia and the Deputy Chairman shall be a member of the Government in charge of

intellectual property.

10.3 The members and rules of the National Intellectual Property Council shall be

approved by the Government.

10.4. The National Intellectual Property Council shall perform the following functions:

10.4.1. To carry out actions for cross-sectoral coordination and state intellectual

property policy implementation;

10.4.2. To develop a policy in support for commercialization of intellectual property

and ensure coordination among sectors;

10.4.3. To develop proposals in order for improving as well as ensuring conformity of

legislation related to copyright and related rights and industrial property rights with

international treaties to which Mongolia is a party.

Article 11. Intellectual property organization

11.1. The state administrative body in charge of intellectual property (hereinafter

referred to as "intellectual property organization") shall be an implementing agency of the

Government and may establish divisions and units at the local level and employ a state

inspector of intellectual property thereafter.

11.2 An intellectual property organization may finance a certain part of its activities with

its commission fee and other operational and investment expenses shall be financed from

the state budget.

11.3. The Industrial Property Dispute Resolution Council (hereinafter referred to as

"Dispute Resolution Council") shall review and resolve complaints related with protection of

industrial property rights and operate at the intellectual property organization.

11.4. The Intellectual Property Organization shall have a Copyright and Related Rights

Council with the functions of advising the Intellectual Property Organization on ensuring

implementation of copyright legislation and monitoring tariffs.

11.5. Local self-governing organizations and governors of the respective level shall

provide support to creating normal working condition to local divisions, units and state

inspectors of intellectual property organization.

Article 12. Functions of the Intellectual Property Organization

12.1. The Intellectual Property Organization shall perform following functions:

12.1.1. To work for ensuring implementation of legislations related to intellectual

property and international treaties of Mongolia;

12.1.2 To develop proposals in order for improving legislation related to intellectual

property and ensuring conformity of with international treaties to which Mongolia is a party;

12.1.3. To organize selection examination of intellectual property agent, issue

suspend and revoke a license of intellectual property agent;

12.1.4. To issue permits to collective management organizations, conclude

cooperation agreements, provide professional and methodological guidance, monitor and

assess outcome of its activities and inform the public;

12.1.5. To organize the selection of intellectual property award on best works annually

in accordance with the procedures set forth in Article 9.1.5 of this Law;

12.1.6. To cooperate with foreign organizations and international organizations in

accordance with relevant legislation and international treaties to which Mongolia is a party;

12.1.7. To create database of intellectual property registration and inform the public;

12.1.8. To conduct research on economic benefit and efficiency among registered

inventions, product designs and utility models in order to provide information to the National

Intellectual Property Council;

12.1.9. To develop proposals related to commercialization of intellectual property and

submit them to the Government;

12.1.10. To register transfer agreement, license agreement, franchise and

merchandise agreement;

12.1.11 To provide general guidelines and methodologies for intellectual property

training and research;

12.1.12. To provide necessary inquiries to resolve intellectual property disputes;

12.1.13. To register a person engaged in intellectual property brokerage activities, to

conclude a contract, to suspend or revoke the registration;

12.1.14. To approve rules of procedure of intellectual property agent;

12.1.15. To approve regulation on ensuring security, safety, storage, maintenance of

database as well as its usage, establishment and conversion into electronic format of

intellectual property registration database;

12.1.16. Other functions specified in the legislation.

12.2 The Intellectual Property Organization shall perform following functions regarding

copyright and related rights:

12.2.1. To register copyright and related rights, issue and revoke certificates, and

create database of works at the request of the author, copyright holder or related rights

holder;

12.2.2. To cooperate with citizens and legal entities to protecting interest of copyright

and related rights holders, supporting their creative activities, and protecting folk art works.

12.3. The Intellectual Property Organization shall perform the following functions

regarding industrial property rights:

12.3.1. To receive, review, search, examine and register applications related to

industrial property rights;

12.3.2. To keep a register of works related to industrial property rights, issue and

revoke patents and certificates, and create database;

12.3.3. To publish an official periodical for the purpose of informing the public about

information related to the registration of works related to industrial property rights.

Article 13. Mandate of the head of the intellectual property organization

13.1. The Head of the Intellectual Property Office shall exercise following power in

addition to those specified in Article 8.3 of the Law on the Legal Status of Government

Agencies:

13.1.1. To manage overall activities of the intellectual property organization;

13.1.2 To monitor activities of the state intellectual property inspector and change,

suspend or annul his/her decision that violates the law;

13.1.3. To approve structure and staffing of local divisions and/or units of the

intellectual property organization;

13.1.4. To appoint and dismiss employees and state inspectors of local divisions

and/or units of the Intellectual Property Organization;

13.1.5. Other powers specified in the legislation.

Article 14. State Intellectual Property Inspector

14.1. The state intellectual property head inspector, senior state inspector and state

inspector shall work in the intellectual property organization.

14.2. If a division or unit in charge of intellectual property is to be operated locally, a

state intellectual property inspector may be employed.

14.3. The head of the intellectual property organization shall be the state intellectual

property head inspector.

14.4. The right of the State Intellectual Property head inspector shall be granted by the

Government and rights of the state intellectual property senior inspector and state intellectual

property inspector shall be granted by the State Intellectual Property head inspector.

14.5. The state intellectual property inspector shall adhere to the intellectual property

legislation, the Law on State Inspection, the Law on Violations and other legislation when

conducting the inspection.

14.6. The state intellectual property senior inspector and the state inspector shall brief

his/her duty to the head inspector.

14.7. The state intellectual property senior inspector and the state inspector shall use

ID card, badge and formal letter with specific letterhead for formal order, resolution, and act

approved by the state intellectual property head inspector.

Article 15. Examiner

15.1. An examiner, shall have degree on natural and technical sciences, have worked

in the field of intellectual property for at least two years, is an employee of an intellectual

property organization.

15.2. An examiner shall be specialized in industrial property rights specified in 7.1 of

this Law.

CHAPTER THREE

PARTICIPATION OF CITIZENS AND LEGAL ENTITIES ON PROTECTION OF

INTELLECTUAL RIGHTS

Article 16. Intellectual property agent

16.1. An intellectual property agent shall have the right to represent its customer in the

intellectual property organization and the competent authority within the scope of the rights

granted by customer.

16.2. An intellectual property agent shall be an individual or legal entity with a license

specified in the Law on Licensing of Business Activities.

16.3. The license of intellectual property agent shall be issued by the intellectual

property organization.

16.4. An intellectual property agent shall be a citizen of Mongolia, holds higher

education degree, has working experience in the field of intellectual property sector at least

3 years, has no criminal record, is above 25 years of age and be a permanent residence of

Mongolia.

16.5. An intellectual property agent may unite and establish a legal entity of intellectual

property for profit.

16.6. An intellectual property agent shall follow the rules of procedure of intellectual

property agents in its activities.

16.7. An intellectual property agent shall be obliged not to disclose information related

to the proposed invention, utility model or product design that has not been made public yet

to others.

16.8. An intellectual property agent shall be a member of its professional association.

Article 17. Collective management organization

17.1. A collective management organization shall be established at the initiative of the

author, copyright holder and related rights holders.

17.2. A collective management organization shall be established exclusively by the type

and category of copyrighted work and related objects.

17.3. A collective management organization shall obtain permission from the

intellectual property organization and enter into a cooperation agreement in the

implementation and protection of copyright and related rights. The model agreement shall

be approved by the Government member in charge of intellectual property.

17.4. A collective management organization shall adhere to principles of introducing

good governance, accountability and transparency in its activities.

17.5. The operational and financial reports of collective management organization shall

be transparent and open to the public.

17.6. Requirements, functions, control and other related requirements for collective

management organization shall be regulated by the Law on Copyright and Related Rights.

Article 18. Conducting intellectual property brokerage activities

18.1 Intellectual property brokerage shall be conducted by a legal entity registered with

the Intellectual Property Organization.

18.2 The member of the Government in charge of intellectual property shall approve

the requirements for intellectual property brokers and the procedure for registration to the

intellectual property organization.

18.3 An intellectual property organization shall enter into an agreement with a legal

entity specified in Article 18.1 of this Law. The model agreement shall be approved by the

Government member in charge of intellectual property.

CHAPTER FOUR

COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL RIGHTS

AND GOVERNMENT SUPPORT

Article 19. Forms of commercialization of intellectual property rights

19.1. Intellectual property rights may be fully or partially used by others through

licenses, franchises, merchandising and other agreements, transactions, transfer of

ownership rights as well as use intellectual property rights as investment and collateral to

legal entities in order to commercialize.

Unofficial translation

19.2. Contracts and agreements to be entered into commercialization in the form

specified in 19.1 of this Law shall be regulated by relevant laws.

Article 20. Valuation of intellectual property

20.1. The Law on Property valuation, international valuation standards, national

standards and methodology for valuation of intellectual property and intangible assets shall

be took into consideration to estimate valuation of intellectual property.

20.2. Unless otherwise provided by law, the parties may reach consensus on the value

of intellectual property to commercialize intellectual property.

Article 21. Right to appraise intellectual property

21.1. An appraiser holding a license in accordance with the Law on Property Valuation

shall conduct intellectual property valuation on the basis of successful completion of

intellectual property valuation training and obtaining a certificate.

21.2. The intellectual property organization and the professional property valuation

organization shall jointly develop the training program and organize the training specified in

21.1 of this law.

21.3. The intellectual property organization shall issue a certificate, create list of

appraisers and establish database of appraiser who has completed intellectual property

appraisal training and passed the examination.

Article 22. Government support for commercializing intellectual property rights

22.1. The Government may provide the following support in connection to

commercializing intellectual property right:

22.1.1. Tax reliefs and exemptions;

22.1.2. To purchase goods, works and services related to intellectual property rights

through state and local investment in accordance with the conditions and procedures

specified in relevant law;

22.1.3. To establish a fund for commercialization of intellectual property rights;

22.1.4. To provide support on applying and protecting its intellectual rights as well

seek assistance to applying for international system.

CHAPTER FIVE

OTHERS

Article 23. Intellectual property database

23.1. Mongolia shall have an intellectual property database.

Unofficial translation

23.2. Intellectual property database shall be available for electronic compilation and

development format.

23.3. The intellectual property database shall be fully protected from loss, destruction

and recovery and shall be based on electronic technology.

23.4. The intellectual property database shall consist of the archive of the original

documents of the registration of works specified in Articles 6 and 7 of this Law and its

electronic database.

23.5. A person who uses the information of the Intellectual Property Database in

accordance with his/her official duties shall be obliged to keep its confidentiality.

23.6. The intellectual property organization shall back up the electronic intellectual

property database in accordance with the technology.

Article 24. Service fee for intellectual property organization

24.1. The state stamp duty and service fee shall be paid when applicant apply for

intellectual property protection and request an inquiry in accordance with legislation.

24.2. The Government shall determine amount of the following services to be provided

by the Intellectual Property Organization:

24.2.1. Services specified in the Law on Copyright and Related Rights;

24.2.2. Services specified in the Patent Law;

24.2.3. Services specified in the Law on Trademarks and Geographical Indications;

24.2.4. Dispute resolution council services;

24.2.5. Copyright and related rights council services;

24.2.6. Services for selection and licensing of intellectual property agents;

24.2.7. Registration services of intellectual property appraisers and brokers;

24.2.8. Intellectual property information center services.

Article 25. Disputes resolutions related with industrial property rights

25.1. The Dispute Resolution Council shall review and resolve the following complaints

regarding industrial property rights:

25.1.1. Complaint from the applicant related with the activities specified in the Patent

Law;

25.1.2. Objection of a third party to the patent application on the grounds specified by

the law;

25.1.3. Complaint from the applicant related with the activities specified in the Law on

Trademarks and Geographical Indications;

25.1.4. A third party's objection to a trademark application declared to the public on

the grounds specified in the law;

25.1.5. A request to revoke the rights of the work related to the registered industrial

property rights on the grounds specified by law;

25.1.6. A request for well-known trademarks;

25.1.7. Others specified in the law.

25.2. If he/she does not agree with the decision of the Dispute Resolution Council,

he/she shall have the right to file a complaint to the court within 30 days following receipt of

the decision.

25.3. The Dispute Resolution Council shall be convened in the presence of an

overwhelming majority of all members and decisions shall be made by a simple majority vote

of the members present at the meeting.

25.4. The Dispute Resolution Council shall review the validity of the complaint specified

in 25.1 of this Law and make a decision to uphold or annul the decision on which the dispute

is based, and the decision shall be issued in the form of a resolution.

25.5. The Dispute Resolution Council shall have the right to make recommendations in

order to eliminate the causes and conditions of the dispute and to prevent violations of

intellectual property legislation.

25.6. The Dispute Resolution Council shall make a decision on the complaint within 90

days after the initiation of the dispute and, if necessary, may extend the decision making

period by 30 days with the consent of the complainant.

Article 26. Liability for violators of the law

26.1. A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified

in the Criminal Code or the Law on Violations.

26.2. If actions of an official violating this Law are not of a criminal nature, he/she shall

be subject to liability specified in the Civil Service Law.

Article 27. Entry into force of the law

27.1. This law shall enter into force on December 1, 2020.

SPEAKER OF THE PARLIAMENT

ZANDANSHATAR.G