A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 05 сарын 07 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтвортой, залгамж чанарыг хангах, үндэсний хэмжээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд баримтлах зарчмыг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээлэх, нэгдсэн, оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх, бодлого, төлөвлөлтийн харилцаанд оролцогчдын эрх, үүргийг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд оролцогчдын түншлэлийг зохистойгоор хангах, бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөл, хэлбэрийг журамлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэхэд оршино.

2 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хууль, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, батлах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."хөгжлийн бодлого" гэж улс, салбар, салбар хооронд болон бүс, орон нутгийн түвшинд, урт, дунд, богино хугацаанд хөгжлийн тодорхой асуудлаар ахиц дэвшилд хүрэхээр дэвшүүлсэн хэмжигдэхүйц зорилго, зорилт, тэдгээрийн суурь түвшин, хүрэх үр дүн, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр баталгаажсан төсөв, хэрэгжилтийг хянах шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан эрх бүхий этгээдээс баталсан баримт бичгийг;

4.1.2."хөгжлийн төлөвлөлт" гэж хөгжлийн бодлогын хэмжигдэхүйц зорилго, зорилтуудыг үе шаттайгаар тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг;

4.1.3."хөгжлийн төлөвлөлтийн үе шат" гэж хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, нөөцийг тогтоох, үнэлэх, хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, төлөвлөлтийг урт, дунд, богино хугацаанд улс, салбар, салбар хооронд болон бүс, орон нутгийн түвшинд төлөвлөх, түүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах үйл ажиллагааг;

4.1.4."Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого" гэж Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлэх, дэлхий нийтийн хөгжлийн түгээмэл хандлагыг өөрийн орны онцлогт тохируулан тусгасан, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хүний хөгжлийг хангах, эдийн засаг, нийгэм, засаглалын хөгжлийг ахисан түвшинд хүргэхэд чиглэсэн урт хугацааны зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, үйл ажиллагаа, шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан баримт бичгийг;

4.1.5."Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр" гэж Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг;

4.1.6.“Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” гэж Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрт нийцүүлсэн улс, салбар, салбар хооронд болон бүс, орон нутгийн уялдааг хангасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, нөөцөд суурилан боловсруулсан төсөл, арга хэмжээг агуулсан улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт бүхий дунд хугацааны нэгдсэн төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.7."Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл" гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрт суурилсан орон нутгийн онцлогийг тусгасан дунд хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

4.1.8."Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр" гэж Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан зорилго, зорилтод нийцсэн, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

4.1.9.“Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” гэж Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, арга хэмжээг төсөв, санхүүгийн тооцоо, эх үүсвэртэй нь уялдуулан нарийвчлан төлөвлөсөн баримт бичгийг;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.10."Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр" гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.11.“Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” гэж орон нутгийн онцлогт нийцсэн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, арга хэмжээг төсөв, санхүүгийн тооцоо, эх үүсвэртэй нь уялдуулан нарийвчлан төлөвлөсөн баримт бичгийг;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.12."Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төсөв, санхүүгийн тооцоо, эх үүсвэртэй нь уялдуулан нарийвчлан төлөвлөсөн хавсралт баримт бичгийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.13."Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө" гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилго, зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан төсөл, арга хэмжээ бүхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.14."Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө" гэж Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд суурилсан, тухайн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан төсөл, арга хэмжээ бүхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.15."хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулахдаа энэ хуульд заасан зарчмыг баримталсан байдал, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд оролцогчдын чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн болон хамтран ажилласан байдал, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хийсэн цогц үнэлгээг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.16."бодлогын зорилго" гэж улс, салбар, салбар хооронд болон бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн уялдааг хангасан, хүрч болохуйц эерэг өөрчлөлтийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.17.“бодлогын зорилт” гэж бодлогын зорилгод нийцсэн, улс, салбар, салбар хооронд болон бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн уялдааг хангасан тодорхой, хэмжигдэхүйц, хүрч болохуйц, хэрэгжихүйц, бодитой, хугацаатай эерэг өөрчлөлтийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.18."бодлогын үр нөлөө" гэж бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүний хөгжил, нийгэм, байгаль орчин, эдийн засаг, засаглалын хүрээнд бий болох эерэг өөрчлөлтийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.19."бодлогын хувилбар" гэж нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ болон нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээнд үндэслэн асуудлыг шийдвэрлэхээр санал болгосон бодлогын хоёроос дээш сонголтыг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.20.“суурь түвшин” гэж төслийг боловсруулах үеийн шалгуур үзүүлэлтийн тоон болон чанарын утгыг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.21.“үйл ажиллагаа” гэж бодлогын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн оновчтой, хэмжигдэхүйц, тодорхой хугацаанд хүрч болохуйц арга хэмжээг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.22."шалгуур үзүүлэлт" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн үе шат бүрд бий болох өөрчлөлтийг хэмжихээр төсөлд заасан тоон болон чанарын үзүүлэлтийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.23.“зорилтот түвшин” гэж бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг төсөлд тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн тоон болон чанарын утгыг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.24."бодлогын уялдааны үнэлгээ" гэж зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа бүхий бодлогын баримт бичиг нь бусад урт, дунд, богино хугацааны, салбар болон салбар хоорондын түвшний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигтэй уялдах байдлын болон тэдгээрийн давхцал, хийдэл, зөрчлийн шинжилгээ, үнэлгээ, зөвлөмжийг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.25."ерөнхий мэдээлэл" гэж бодлогыг оновчтой тодорхойлох зорилгоор төслийг боловсруулах үеийн хүн, нийгэм, байгаль орчин, эдийн засгийн хөгжлийн түвшин, засаглалын нөхцөл байдлыг тодорхойлсныг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.26."нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ" гэж асуудлын шалтгаан, үр нөлөөг тоон болон чанарын мэдээлэлд үндэслэн хамрах хүрээний хамт тодорхойлсон бодлогын хувилбар боловсруулахад ашиглах судалгааг;

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.27."нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ" гэж бодлогыг хэрэгжүүлснээрнийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчны унаган төрх, тэнцвэрт байдал, түүнчлэн эрх зүйн орчин болон засаглалын тогтолцоонд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх судалгааг.

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗАРЧИМ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨРӨЛ

5 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд баримтлах зарчим

Хэвлэх

5.1.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд дараах зарчмыг баримтална:

5.1.1.үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх;

5.1.2.дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн байх;

5.1.3.нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх;

5.1.4.тогтвортой, тасралтгүй, залгамж чанартай байх;

5.1.5.тэнцвэртэй байх;

5.1.6.нөөц, эх үүсвэрт үндэслэсэн байх;

5.1.7.ил тод, нээлттэй байх;

5.1.8.судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх;

5.1.9.зорилго, зорилт хэмжигдэхүйц байх;

5.1.10.шалгуур үзүүлэлт нь зорилготой нийцэж байх;

5.1.11.төлөвлөлт нь үр дүнд чиглэсэн байх;

5.1.12.төлөвлөлтийн дээрээс доош, доороос дээш чиглэх тэнцвэрийг хангах;

5.1.13.бүх талын оролцоог хангасан байх;

5.1.14.төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг зохистойгоор хангах;

5.1.15.оролцогчдын хариуцлагын зарчим.

5.1.16.нэгтгэн тайлагнах зарчим;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.1.17.төлөвлөлтөд суурилсан төсөвлөлтийн зарчим.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.2.Энэ хуулийн 5.1-д заасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн зарчмыг доор дурдсан агуулгаар ойлгоно:

5.2.1."үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх зарчим" гэж Улсын Их Хурлаас баталсан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүд, тэдгээрийг хэрэгжүүлж байгаа Засгийн газрын үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлэхэд чиглэсэн байхыг;

5.2.2."дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн байх зарчим" гэж олон улсын гэрээ, конвенцоор хүлээсэн үүргийн дагуу дэлхий нийтийн хөгжлийн зорилго, чиг хандлагыг үндэсний онцлогт нийцүүлэн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт уялдуулан тусгахыг;

5.2.3."нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, мэдээлэл, аргачлал нь нэгдмэл, уялдаатай байж, бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг;

5.2.4."тогтвортой, тасралтгүй, залгамж чанартай байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэхдээ бодлогын тогтвортой байдлыг хадгалж, өмнө батлагдсан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн үр дүн, үнэлгээнд үндэслэхийг;

5.2.5."тэнцвэртэй байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн зорилго, зорилтууд, үйл ажиллагааг тодорхойлохдоо хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалсан байхыг;

5.2.6."нөөц, эх үүсвэрт үндэслэсэн байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, батлах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэхдээ байгалийн баялаг, түүхий эд, хөрөнгө санхүү, техник технологи, шинжлэх ухаан, инновац, ур чадвартай ажиллах хүчин болон шаардлагатай бусад нөөцийг урьдчилан тооцоолсон төсөв, төсөөллийн дагуу тодорхойлсон хязгаарлалтын хүрээнд тусгахыг;

5.2.7."ил тод, нээлттэй байх зарчим" гэж хуулиар хамгаалагдсан төрийн болон албаны нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэл агуулснаас бусад тохиолдолд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, албан ёсоор хэвлэн нийтлэхийг;

5.2.8."судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг тодорхойлохдоо нөөцийн хязгаарлалт болон эрсдэлийг харгалзан үзэж, тогтоосон хугацаанд биелүүлэх боломжтой, бодит, хэмжигдэхүйц зорилго, зорилт дэвшүүлэхийг;

5.2.9."зорилго, зорилт хэмжигдэхүйц байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн зорилтын гүйцэтгэлийг бодлого, төлөвлөлтийн үйл явцад тодорхой тоон болон чанарын үзүүлэлт бүхий шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан үнэлж, хэмжих боломжтой байхыг;

5.2.10."шалгуур үзүүлэлт нь зорилготой нийцэж байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн гүйцэтгэлийг тоон болон чанарын үзүүлэлтээр хянах боломжтой байхыг;

5.2.11."төлөвлөлт нь үр дүнд чиглэсэн байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр бий болох үр дүнг тодорхойлж, түүнд чиглэсэн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг тодорхой зохион байгуулалт, дэс дарааллын дагуу төлөвлөхийг;

5.2.12."төлөвлөлтийн дээрээс доош, доороос дээш чиглэх тэнцвэрийг хангах зарчим" гэж "дээрээс доош" төлөвлөх буюу нэгдсэн зорилго, зорилтыг дэвшүүлж салбар болон бүс нутгуудад хэрэгжүүлэх, "доороос дээш" төлөвлөх буюу төр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийн саналыг нэгтгэн, нэгдмэл зорилго, зорилтыг тодорхойлж төлөвлөхийг;

5.2.13."бүх талын оролцоог хангасан байх зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, иргэд, сонирхлын бүлгийн оролцоог ханган боловсруулсан байхыг;

5.2.14."төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг зохистойгоор хангах зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдийг зохистойгоор оролцуулахыг;

5.2.15."оролцогчдын хариуцлагын зарчим" гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд оролцогчид нь хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харилцаан дахь хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг тус тус ойлгоно.

5.2.16.“нэгтгэн тайлагнах зарчим” гэж энэ хуулийн 6.9-д заасан Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг Улсын Их Хуралд, Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнахдаа энэ хуулийн 6.7, 6.8-д заасан баримт бичигт заасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнтэй уялдуулан, тухайн жилд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ нь хүрэх үр дүнгийнхээ хэдэн хувьд хүрсэн, хөрөнгийн эх үүсвэр, хэмжээний талаарх мэдээллийг нэгтгэн, баталсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хамтад нь Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу тайлагнахыг;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.2.17.“төлөвлөлтөд суурилсан төсөвлөлтийн зарчим” гэж энэ хуулийн 6.9-д заасан богино хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичиг болох улсын болон орон нутгийн төсвийг төлөвлөхдөө 6.10.3, 6.10.4-т заасан шаардлагыг хангаж Улсын болон Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд суурилан боловсруулахыг.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.3.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч, Улсын Их Хурлын болон аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл нь сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал болон Улсын Их Хурлаас баталсан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт нийцүүлэн боловсруулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.4.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч, Улсын Их Хурлын болон аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвслийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр нь энэ хуулийн 5.3-т заасан баримт бичигт нийцсэн эсэхийг төрийн аудитын байгууллага хянаж, Сонгуулийн ерөнхий хороонд дүгнэлтээ хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.Энэ хуульд заасан зарчимд нийцүүлэн Улсын Их Хурлаас баталсан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг нь тогтвортой хэрэгжих бөгөөд шинээр байгуулагдсан Улсын Их Хурал, Засгийн газар тухайн баримт бичгийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

6 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөл

Хэвлэх

6.1.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг нь дэвшүүлсэн зорилго, зорилтоо хангахад чиглэгдсэн, харилцан уялдаа бүхий дараах төрөлтэй байна:

6.1.1.урт хугацааны;

6.1.2.дунд хугацааны;

6.1.3.богино хугацааны.

6.2.30 хүртэл жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх "Алсын хараа" нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг байна.

6.3.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг нь дунд болон богино хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн үндэс байна.

6.4.Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн болон хотын ерөнхий төлөвлөгөөг Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт үндэслэнэ.

6.5.Дунд хугацааны буюу 10 жилийн хугацаанд хэрэгжих хөгжлийн бодлогын баримт бичиг нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилго, зорилт, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа бүхий, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлтээр хэмжигдэх дараах Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр байна:

6.5.1.хүний хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр;

6.5.2.нийгмийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр;

6.5.3.эдийн засгийн болон дэд бүтцийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр;

6.5.4.байгаль орчны зорилтот хөтөлбөр;

6.5.5.засаглалын зорилтот хөтөлбөр;

6.5.6.бүсийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр;

6.5.7.үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтот хөтөлбөр.

6.6.Энэ хуулийн 6.5.3, 6.5.5-д заасан Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн төрөлд хамаарах баримт бичгийн төслийг Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллагаас боловсруулах бол үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн боловсруулж, холбогдох Байнгын хороонд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.7.Дунд хугацааны буюу таван жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг нь Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл байна.

6.7.1.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.7.1.а.урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилтын тухайн таван жилд хүрэх үр дүн, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, тухайн шалгуур үзүүлэлтээр хэмжигдэх зорилтот түвшинг тодорхойлсон байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.7.1.б.хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчны тэнцвэртэй байдал, засаглалыг сайжруулахад чиглэсэн салбар болон салбар хоорондын уялдааг хангасан байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.7.1.в.тухайн таван жилд тавьсан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төсөв, санхүүгийн тооцоо, эх үүсвэртэй нь уялдуулан нарийвчлан төлөвлөсөн улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг хавсаргах.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.7.2.Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.7.2.а.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлтээс тухайн аймаг, нийслэл, хотод хамаарахыг өөрийн онцлогт нийцүүлэн тодорхойлсон байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.7.2.б.Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг тооцсон төсөл, арга хэмжээг тусгасан хөтөлбөрийг хавсаргах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.7.2.в.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнд уялдуулан орон нутгийн аливаа онцлогийг харгалзан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, тухайн шалгуур үзүүлэлтээр хэмжигдэх зорилтот түвшинг орон нутгийн түвшинд шинээр тодорхойлж болно.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.Дунд хугацааны буюу дөрвөн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр байна.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.1.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.1.а.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнд хүрэхээр чиглэсэн байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.1.б.Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрт заасан төсөл, арга хэмжээтэй уялдсан байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.1.в.хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчны тэнцвэртэй байдал, засаглалыг сайжруулахад чиглэсэн салбар болон салбар хоорондын уялдааг хангасан байх.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.2.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.2.а.зорилго, зорилт, түүнийг хангахад чиглэсэн төсөл, арга хэмжээг салбар, бүс нутаг, байршил, санхүүжилтийн эх үүсвэр, жил бүрийн задаргаагаар боловсруулсан байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.2.б.үр дүнд чиглэсэн шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг тооцож боловсруулсан байх.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.3.Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.3.а.Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилго, зорилтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга замыг сонгон боловсруулсан байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.3.б.Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрт заасан төсөл, арга хэмжээг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.3.в.тухайн орон нутгийн хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчны тэнцвэртэй байдал, засаглалыг сайжруулахад чиглэсэн улсын, бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн зорилтуудтай уялдсан байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.3.г.бүс нутгийн хүрээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн хоорондын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог бэхжүүлж, харилцан уялдаатай хөгжих боломжийг хангасан байх.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.4.Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.4.а.зорилго, зорилт, түүнийг хангахад чиглэсэн төсөл, арга хэмжээг санхүүжилтийн эх үүсвэр, жил бүрийн задаргаагаар боловсруулсан байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.8.4.б.үр дүнд чиглэсэн шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг тооцож боловсруулсан байх.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.9.Богино хугацааны буюу нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичигт Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, улсын төсөв, Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, Орон нутгийн төсөв хамаарна.

6.10.Нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

6.10.1.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан байх;

6.10.2.санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон, хариуцах эзэнтэй, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв нь батлагдсан, тухайн жилд хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлсэн байх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

6.10.3.улсын төсөв нь Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх;

6.10.4.орон нутгийн төсөв нь Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх.

6.11.Бусад хууль тогтоомжид заасан “төрөөс баримтлах бодлого” гэснийг энэ хуулийн 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 дэх хэсэгт заасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөлд, “үндэсний хөтөлбөр” гэснийг энэ хуулийн 6.5-д заасан Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрт тус тус хамааруулж ойлгоно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.12.Засгийн газар энэ хуулийн 6.8.2, 16.3-т заасан Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлахдаа тухайн цаг үед тулгамдаж байгаа зайлшгүй асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай эрсдэлийн үеийн төсөл, арга хэмжээг Улсын Их Хуралд танилцуулснаар төлөвлөгөөндөө тусгаж болно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.13.Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал зэрэг улсын тусгаар тогтнол, аюулгүй байдалтай холбоотой төрийн бодлогын баримт бичиг, гамшгийн болон онц, дайны байдлын үеийн төлөвлөгөө нь хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөлд хамаарахгүй бөгөөд энэ хуулиар зохицуулахгүй.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТОГТОЛЦОО, ОРОЛЦОГЧДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

7 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоо

Хэвлэх

7.1.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоо нь улсын түвшинд үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, салбарын түвшинд төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагууд, орон нутгийн түвшинд аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн нэгж, сумын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ажилтнаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.2.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудлыг улсын түвшинд үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, салбарын түвшинд тухайн салбарын сайд, тухайн салбарын төрийн захиргааны байгууллагын дарга, орон нутгийн түвшинд аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нар удирдана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.3.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн нь үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяанд ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд оролцогч

Хэвлэх

8.1.Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд доор дурдсан оролцогч оролцоно:

8.1.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч;

8.1.2.Монгол Улсын Их Хурал;

8.1.3.Монгол Улсын Засгийн газар;

8.1.4.үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.5.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

8.1.6.төрийн захиргааны төв байгууллагууд;

8.1.7.Үндэсний статистикийн хороо;

8.1.8.төрийн аудитын байгууллага;

8.1.9.төв банк;

8.1.10.аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.11.аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.12.Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага;

8.1.13.улс төрийн нам;

8.1.14.хувийн хэвшил.

8.2.Энэ хуулийн 8.1-д зааснаас бусад төрийн захиргааны байгууллага, шинжлэх ухааны төв байгууллага, төрийн өмчит хувьцаат компани, сан, Хөгжлийн банк, төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүргийг эрхлэн гүйцэтгэгчид, мэргэжлийн холбоод, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон хувийн хэвшлийн хуулийн этгээд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд оролцоно.

9 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд оролцогчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

9.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн харилцаанд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үндсэн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх замаар оролцоно.

9.2.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх:

9.2.1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасны дагуу төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого болон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг уялдуулан батлах;

9.2.2.энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.13-д заасан баримт бичгийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасныг тус тус баримтлан батлах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.3.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасны дагуу үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал болон энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6-д заасан баримт бичигт нийцүүлэн батлах;

9.2.4.энэ хуулийн 6.6-д заасны дагуу хүргүүлсэн Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэн батлах;

9.2.5.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх, дүгнэлт гаргуулах, түүнчлэн холбогдох судалгаа, шинжилгээ, явцын болон эцсийн үнэлгээг үндэслэн хөгжлийн бодлогын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх;

9.2.6.Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, жил бүрийн төсвийг Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд нийцүүлэн батлах;

9.2.7.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хэлэлцэж, шаардлагатай бол Засгийн газарт чиглэл өгөх, холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох саналыг Ерөнхий сайдад хүргүүлэх;

9.2.8.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийн гүйцэтгэлийн үр дүнгээс хамаарч Засгийн газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх, дүгнэлт гаргах, шаардлагатай бол Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин гуравдугаар зүйлд заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг гаргах;

9.2.9.Улсын Их Хурал Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой байх зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ хуульд заасан зарчмыг баримтлаагүй, шаардлагыг хангаагүй хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг Улсын Их Хурал хэлэлцэн батлахгүй байх.

9.3.Засгийн газрын бүрэн эрх:

9.3.1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7-д заасны дагуу Улсын Их Хурлаас баталсан энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.13-д заасан баримт бичгийг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.3.2.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж хуульд заасан хугацаанд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;

9.3.3.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг улсын түвшинд удирдан зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд хариуцан зохион байгуулах;

9.3.4.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг энэ хуульд заасан хугацаанд Улсын Их Хуралд танилцуулах;

9.3.5.нийгэм, байгаль орчин, эдийн засаг, засаглалын тогтвортой хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, хөгжлийн нэгдсэн зорилт, үйл ажиллагааны эрэмбэ дарааллыг тодорхойлох;

9.3.6.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн уялдаа холбоо, нийцлийг хангаж, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах;

9.3.7.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах журам батлах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.3.8.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, гүйцэтгэлийг дүгнэх журам болон тайлангийн үлгэрчилсэн загварыг тус тус батлах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.3.9.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн аливаа асуудлаар үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тодорхой үүрэг, чиглэл өгөх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.3.10.хуульд заасан бусад.

9.4.Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.4.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг улс, салбар, салбар хоорондын болон бүс болон орон нутгийн хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулж, нэгдсэн арга зүй, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах;

9.4.2.Засгийн газраас өгсөн чиглэлийн дагуу энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.13-д заасан баримт бичгийн төслийг энэ хуульд заасан зарчим, шаардлагыг баримтлан боловсруулж, Засгийн газарт танилцуулах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.4.3.макро эдийн засгийн бодлого болон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудлыг салбар хооронд шууд удирдан зохион байгуулах бөгөөд улсын төсвийн төсөл Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд нийцэж байгаа эсэх асуудлаар зөвшөөрөл өгөх;

9.4.4.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийг тодорхойлох;

9.4.5.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа, тодорхой салбарын хөгжлийн асуудлаар санал, дүгнэлт, төлөвлөгөөний төслийг төрийн бүх шатны байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагаас гаргуулан авах;

9.4.6.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд шаардагдах журмын төслийг холбогдох яам, агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран боловсруулж, Засгийн газраар хэлэлцүүлэх;

9.4.7.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулахад оролцох төрийн байгууллага болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөллийг хангаж, их, дээд сургууль, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллага, иргэний оролцоог хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.4.8.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхжуулах;

9.4.9.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх журам, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн улсын хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам батлах;

9.4.10.мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, ангилах, бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, шинэчлэх, хянан үзэх, мэдээллийг эргэлтэд оруулах болон мэдээллийн сантай холбоотой бусад ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх;

9.4.11.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаар баримтлах чиглэлийг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулахад нэгдсэн удирдлагаар хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

9.4.12.Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн судалгаа, боловсруулалтын ажилд шаардагдах хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, санхүү, боловсон хүчний нөөцөөр хангах;

9.4.13.хуульд заасан бусад.

9.5.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

9.5.1.улсын болон орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийг хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулах;

9.5.2.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрээр хангах;

9.5.3.Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянаж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрээр хангах.

9.6.Төрийн захиргааны төв байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

9.6.1.энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.13-д заасан баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд оролцох;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.6.2.энэ хуулийн 9.6.1-д заасан баримт бичигт тусгах саналаа үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, батлах, төлөвлөхөд шаардлагатай өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний тоо баримт, судалгаа, мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд шуурхай гарган хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.6.3.өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагын санал, тооцооллыг нэгтгэн боловсруулж, үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг батлагдсаны дараа хэрэгжилтийг өөрийн салбарын хэмжээнд зохион байгуулах;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.6.4.өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлан, дүгнэлтийг Засгийн газар болон үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.6.5.өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг тухайн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.6.хуульд заасан бусад.

/Энэ заалтын дугаарт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.7.Үндэсний статистикийн хорооны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

9.7.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, бодлого төлөвлөх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд шаардагдах албан ёсны статистикийн мэдээллийг тухай бүрд нь боловсруулж үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон бусад төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.7.2.үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон бусад төрийн захиргааны байгууллагад хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай шалгуур үзүүлэлт, түүний эх үүсвэр, тооцох аргачлалыг тодорхойлох, бий болгоход шаардлагатай арга зүй, мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангах;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.8.Төрийн аудитын байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

9.8.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт Төрийн аудитын тухай хуульд заасан аудит хийж Улсын Их Хуралд танилцуулах;

9.8.2.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт хийсэн аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийг тайлангийн хамт үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.9.Төв банкны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

9.9.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах;

9.9.2.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд холбогдох санал өгөх;

9.9.3.хуульд заасан бусад.

9.10.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

9.10.1.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд нийцүүлэн Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж, үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналын хамт тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.10.2.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийг боловсруулахад холбогдох саналаа үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.10.3.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд Засгийн газар болон үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад, Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тус тус хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.10.4.Засаг дарга сум, дүүргийн түвшинд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн уялдааг хангах, үйл ажиллагааг зохицуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

9.10.5.Засаг дарга энэ хуулийн 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 9.10.4-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ энэ хуулийг дагаж мөрдөх.

9.11.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.11.1.тухайн шатны Засаг даргын өргөн мэдүүлсэн Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөртэй уялдсан эсэх талаар үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас ирүүлсэн саналыг харгалзан тухайн бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэн, батлах, эсхүл буцаах.

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.12.Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

9.12.1.улсын хэмжээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн арга зүйг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд шаардлагатай судалгаа, шинжилгээ хийх;

9.12.2.үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт тусгагдсан болон нэмж тусгах төсөл, хөтөлбөрийн бодлогын судалгаа, техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.12.3.эдийн засгийн хөгжлийн суурь дэвсгэр болох хүн ам, хөдөлмөрийн нөөц, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах малын гаралтай түүхий эд, ус, газрын баялгийн нөөцийн судалгааг байршлаар нарийвчлан хийж, хүн ам, хөдөлмөрийн нөөцийн төсөөлөл, нөөцийг ашиглах оновчтой арга замыг тодорхойлох;

9.12.4.дэлхийн улс орнуудын туршлага, арга хөгжлийн чиг хандлагыг судалж өөрийн орны онцлогт тохирсон хөгжлийн загвар боловсруулах, нэвтрүүлэх;

9.12.5.салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай хамтран хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд шаардлагатай норм, норматив, стандартыг боловсруулж үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.12.6.олон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөгжлийн судалгааны байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа тогтоох, үндэсний хэмжээнд бодлого, төлөвлөлтийн хүний нөөцийг сургах, чадавхжуулах, дэвшилтэт техник, технологи, багаж хэрэгсэл ашиглах, судалгаа шинжилгээний хамтарсан арга хэмжээ зохион байгуулах;

9.12.7.үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, шинэчлэх үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.12.8.үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу ажиллах, үйл ажиллагааныхаа биелэлтийг тайлагнах.

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.13.Улсын Их Хурал Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн төслийг хэлэлцэн батлах үед улс төрийн нам төсөлд холбогдох саналаа төслийн анхны хэлэлцүүлэг эхлэхээс өмнө Улсын Их Хуралд албан ёсоор хүргүүлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЕ ШАТ, ЦАГЛАВАР, НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

10 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах үе шат

Хэвлэх

10.1.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг дараах дарааллын дагуу боловсруулна:

10.1.1.улсын хэмжээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудлыг тодорхойлсон нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх;

10.1.2.нөхцөл байдлын дүн шинжилгээгээр тогтоосон асуудлыг шийдвэрлэх хөгжлийн загвар, төсөөлөл, үр нөлөө, гарах үр дүн, нөөцийн судалгаа, санхүүгийн хэмжээ, эх үүсвэрийн тооцоолол хийж, бодлогын хувилбарыг боловсруулах;

10.1.3.бодлогын хувилбаруудад хүний хөгжлийн, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урьдчилсан үнэлгээ болон байгаль орчны нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ, урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдах байдлын үнэлгээ, үр ашгийн урьдчилсан тооцоо хийх;

10.1.4.бодлогын хувилбарыг энэ хуулийн 10.1.3-т заасныг үндэслэн, энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримтлан сонгох;

10.1.5.бодлогын баримт бичгийн зорилго, зорилтыг эрэмбэ дараалал, үе шатаар тооцож тодорхойлох;

10.1.6.бодлогын баримт бичгийн зорилго, зорилт, шалгуур үзүүлэлт, суурь болон зорилтот түвшинд үндэслэн үйл ажиллагаа, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлох.

11 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулахад тавих шаардлага

Хэвлэх

11.1.Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримтална.

11.2.Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төсөлд зорилго, зорилт, шалгуур үзүүлэлт, суурь болон зорилтот түвшин, хэрэгжүүлэх арга зам, үе шат, хүрэх үр дүн, бодлогыг хэрэгжүүлснээр эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд бий болох үр нөлөө, эрсдэл, санхүүгийн эх үүсвэр, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө, хариуцах байгууллагыг тусгана.

11.3.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа олон талын оролцоог хангасан байх ба эцэслэгдсэн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлнэ.

12 дугаар зүйл.Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн цаглавар

Хэвлэх

12.1.Засгийн газар Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцыг таван жил тутам, гүйцэтгэлийн тайланг дуусгавар болох хугацаанаас хоёр жилийн өмнө Улсын Их Хуралд танилцуулна.

12.2.Улсын Их Хурал хэрэгжилтийн явцын үнэлгээнд үндэслэн Засгийн газарт Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх чиглэл өгч болно.

12.3.Засгийн газар Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг нэг жилийн хугацаанд боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

12.4.Улсын Их Хурал өмнөх бодлогын баримт бичиг дуусгавар болохоос зургаан сарын өмнө урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг батална.

13 дугаар зүйл.Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн цаглавар

Хэвлэх

13.1.Засгийн газар Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын тайланг 5 жил тутам, гүйцэтгэлийн тайланг тухайн баримт бичгийг дуусгавар болохоос нэг жилийн өмнө Улсын Их Хуралд танилцуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2.Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн тооцоолол, эх үүсвэрийг тооцно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.3.Төрийн захиргааны төв байгууллага өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, батлан хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

14 дүгээр зүйл.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн цаглавар

Хэвлэх

14.1.Засгийн газар Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хугацаа дуусгавар болохоос дөрвөн сарын өмнө хэрэгжилтийн үнэлгээг Улсын Их Хуралд танилцуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.2.Улсын Их Хурал тус үнэлгээнд үндэслэн Засгийн газарт дараагийн таван жилийн үндсэн чиглэлийг боловсруулахтай холбогдсон чиглэл өгч болно.

14.3.Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургууль, бусад төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдийг оролцуулан Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулж, Засгийн газарт танилцуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.4.Засгийн газар Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн төслийг өмнөх үндсэн чиглэлийн баримт бичиг дуусгавар болохоос хоёр сарын өмнө Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.5.Улсын Их Хурал Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг өмнөх үндсэн чиглэлийн баримт бичиг дуусгавар болох хугацаанаас нэг сарын өмнө батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн цаглавар

Хэвлэх

15.1.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд суурилсан Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн төслийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллагатай хамтран өмнөх төлөвлөгөөний баримт бичиг дуусгавар болохоос гурван сарын өмнө боловсруулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь аймаг, нийслэлийн Засаг даргын өргөн мэдүүлсэн Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжлүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн төслийг өмнөх баримт бичиг дуусгавар болохоос өмнө батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16 дугаар зүйл.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн цаглавар

Хэвлэх

16.1.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 01-ний дотор Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

16.2.Засгийн газар үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд заасан хугацаанд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

16.3.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Засгийн газар батална.

17 дугаар зүйл.Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн цаглавар

Хэвлэх

17.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хууль тогтоомжид заасан хугацаанд танилцуулна.

17.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулахдаа үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авч, Засаг даргыг томилогдсоны дараах хоёр сарын дотор багтаан боловсруулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.3.Сум, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулахдаа аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан нэгжийн саналыг авч, Засаг даргыг томилогдсоны дараах нэг сарын дотор багтаан боловсруулна.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

17.4.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг Засаг даргыг томилогдсоны дараах 90 хоногт багтаан батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.5.Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг тухайн шатны Засаг дарга батлан хэрэгжүүлнэ.

18 дугаар зүйл.Улсын болон Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний цаглавар

Хэвлэх

18.1.Төрийн захиргааны төв болон холбогдох төрийн захиргааны байгууллага нь өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төсвийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжийн саналыг нэгтгэн боловсруулж, жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны дотор үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.2.Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургууль, бусад төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдийг оролцуулан Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 03 дугаар сарын 25-ны дотор Засгийн газарт танилцуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.3.Засгийн газар Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 05 дугаар сарын 01-ний дотор Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ. Улсын Их Хурал 06 дугаар сарын 01-ний дотор батална.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.4.Засгийн газар Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд аудит хийлгэхээр жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний дотор Төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлж, 03 дугаар сарын 15-ны дотор Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж, Улсын Их Хурал 04 дүгээр сарын 01-ний дотор хянан хэлэлцэнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

18.5.Хөгжлийн асуудал хариуцсан аймаг, нийслэлийн байгууллагууд Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд суурилсан Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг 9 дүгээр сарын 01-ний дотор боловсруулна.

18.6.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 10 дугаар сарын 01-ний дотор батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.7.Эрх бүхий этгээд Улсын болон Аймаг, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг энэ хуулийн 5.2.16-д заасан зарчмын дагуу нэгтгэн тайлагнах үүрэгтэй.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

19.1.Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол урт, дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт дараах тохиолдолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно:

19.1.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудитын дүгнэлт, зөвлөмжөөр түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай нь нотлогдсон байх;

19.1.2.гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, хүчин зүйлээс шалтгаалан улсын эдийн засаг, нийгэм, төсөв, санхүүгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байх;

19.1.3.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан онцгой нөхцөл бий болсон байх.

19.2.Дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлнэ.

19.3.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн, Улсын Их Хурлын болон орон нутгийн сонгуулийн үр дүн нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэслэл болохгүй.

19.4.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжид үндэслэн тухайн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон шаардлагатай арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хариуцан зохион байгуулна.

20 дугаар зүйл.Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Хэвлэх

20.1.Дунд, богино хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт төсөв, санхүүгийн тооцоолол, эх үүсвэрийг нарийвчлан тусгасан байна.

20.2.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт нь дараах эх үүсвэртэй байна:

20.2.1.улсын болон орон нутгийн төсөв;

20.2.2.гадаадын зээл, тусламж;

20.2.3.гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт;

20.2.4.Засгийн газрын гадаад, дотоод үнэт цаас;

20.2.5.төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.2.6.бусад эх үүсвэр.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

21 дүгээр зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Хэвлэх

21.1.Засгийн газар хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргана.

21.2.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны зорилго нь баримт бичгийн төлөвлөлт, биелэлтэд чанарын үнэлгээ хийх, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь үр дүнтэй байсан эсэхэд чанарын үнэлгээ хийх, үр нөлөөг үнэлэхэд оршино.

21.3.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд дараах үе шатаар цогц хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ:

21.3.1.мэдээллийг цуглуулах, ангилах, нэгтгэх;

21.3.2.зорилтын биелэлтийн дүнг үнэлэх;

21.3.3.биелэлтийн үр нөлөөг үнэлэх;

21.3.4.гадаад, дотоод хүчин зүйлийн нөлөөллийг үнэлэх;

21.3.5.төлөвлөлт, хэрэгжилтийн харилцан хамаарлыг үнэлэх;

21.3.6.биелэлтийн түвшинг үнэлэх;

21.3.7.бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулах тодорхой санал боловсруулах.

21.4.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дүгнэлт гаргах журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

21.5.Салбарын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн салбарын хэмжээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн зорилтын биелэлтийг жил бүр тогтоосон хугацаанд Засгийн газарт ирүүлнэ.

21.6.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн зорилтуудын орон нутагт дахь хэрэгжилтийн явц, үр нөлөөний тайланг аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас Засгийн газарт тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.

21.7.Засгийн газар хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилт, түүний явцын талаар Улсын Их Хуралд тогтоосон хугацаанд танилцуулж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санд байршуулахаар үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шилжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО

22 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Хэвлэх

22.1.Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг уялдуулан зохицуулах зорилгоор мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, эрхлэн хөтөлнө.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.2.Мэдээллийн нэгдсэн санд эрх бүхий байгууллагын баталсан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг, түүнтэй холбогдох тайлан, судалгаа, шинжилгээ, тооцоолол, дүгнэлт, зөвлөмжийг дэвшилтэт технологи ашиглан бүрдүүлнэ.

22.3.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан дахь мэдээлэл нь холбогдох эрх зүйн акт, тайлан, дүгнэлт, судалгаа, шинжилгээ, баримтаар баталгаажсан байна.

22.4.Холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах үнэн зөв мэдээллийг цаг хугацаанд нь үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.5.Мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмыг үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталж, мэдээллийн сангийн ангилалт, бүрдүүлэлт, бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт, программчлал, хөгжлийн загвар боловсруулалт, шинэчлэлийг хариуцан зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23 дугаар зүйл.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэвлэн нийтлэх, сурталчлах

Хэвлэх

23.1.Батлагдсан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах ажлыг үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хариуцан зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.2.Салбарын бодлогын залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор төрийн захиргааны төв байгууллага өмнө хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээг олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлж, хэвлэн нийтэлнэ.

23.3.Энэ хуулийн 23.2-т заасан хэвлэн нийтэлсэн мэдээллийн хувийг тухайн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧДӨД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

24 дүгээр зүйл.Хориглох зүйл, хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

24.1.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилтыг хангахаар боловсруулж, баталсан дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө нийцүүлэн боловсруулаагүй улс төрийн нам, эвсэл сонгуульд оролцохыг хориглоно.

24.2.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд чиглээгүй Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг Улсын Их Хурал батлахыг хориглоно.

24.3.Засгийн газар үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрөө боловсруулахдаа энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зарчим болон энэ хуулийн 6.5.1-д заасныг баримталсан байна.

24.4.Энэ хуулийн 4.1.6, 4.1.10-т заасан төлөвлөлтийн баримт бичигт туссан салбарын үзүүлэлтээ жигд ханган биелүүлээгүй нь Засгийн газрын гишүүнийг болон энэ хуулийн 4.1.7, 4.1.12-т заасан төлөвлөлтийн баримт бичигт туссан орон нутгийн үзүүлэлтээ жигд ханган биелүүлээгүй нь аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргыг огцруулах үндэслэл болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.5.Энэ хуулийг зөрчсөн төрийн албан хаагч, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол тэдгээрт Төрийн албаны тухай, Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

25 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийг 2020 оны Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.09.02-ны өдрийн орчуулгын хяналт)                                         Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 7, 2020                                   Ulaanbaatar city

 

ON DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING, AND ITS MANAGEMENT

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this law is regulate relations in connection with ensuring sustainability and consistency of development policy making and planning process of Mongolia; establishing principles to be governed in development policy and planning at nationwide; developing, planning, effectively implementing, carrying out monitoring and evaluation, informing, and building integrated and clear system of the development policy; defining rights and roles of stakeholders in policymaking, and planning processes; ensuring proper partnership of stakeholders in development policy making and planning; and coordinating types and forms of policy and planning documents; and to strengthen development policy and planning, its management and structural organization.

Article 2.Legislation on Development Policy and Planning, and Its Management

2.1.The legislation on development policy and planning, and its management shall comprise the Constitution of Mongolia, the Law on National Security, the Law on the Government of Mongolia, the Law on Budget, the Law on Regionalized Development Management and Coordination, the Law on Administrative and Territorial Units and Their Governance, this law and other legislative acts enacted in conformity with them.

Article 3.Scope of Application of the Law

3.1.This law applies to relations related to development, approval, planning, implementation, monitoring and evaluation, and reporting of the development policies of Mongolia, establishment of an integrated system of the development policy and planning, and carrying out of management.

Article 4.Definitions

4.1.The terms used in this law shall be understood as follows:

4.1.1."development policy" means a document adopted by competent authority which incorporated measurable goals and objectives aim to make a progress with regard to certain development issues in a long, mid and short term at state, sectoral, inter-sectoral, regional and local level, their base level, expected results, implementation activities, budget confirmed by source of finance and benchmarks to monitor implementation;

4.1.2."development planning" means a process to develop plan determined to implement measurable goals and targets of the development policymaking in stages and a certain period of time;

4.1.3."development planning phases" mean activities to identify development needs and requirements, determine and evaluate resources, define top priorities of the development, plan in a long, mid and short-term at state, sectoral, inter-sectoral, regional and local level, carry out monitoring and evaluation, and report;

4.1.4."long-term development policy of Mongolia" means a document incorporated long-term goal, objectives, expected results, activities and benchmarks aim to strengthen the independence and sovereignty of Mongolia, pairing common global development trends with nation's specifics, maintaining environmental balance, ensuring human development and advancing economic, social and governance development;

4.1.5."Development target program" means a mid-term policy document incorporated activities, quantity and quality parameters which conformed to sectoral, inter-sectoral, regional and local specifics, based on resources and confirmed by source of finance to implement certain targets and actions addressed in a long-term development policy of Mongolia at state level;

4.1.6."Five-year development guideline of Mongolia" means a mid-term integrated planning document with state investment program, quantity and quality parameters which contained project and actions developed based on the goals, objectives, expected results, and resources, which aim to implement the long-term development policy of Mongolia, aligned with the Development target program, and ensured state, sector, inter-sectoral, regional and local coherence;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.7."Five-year development guideline of aimag, capital and city" means a mid-term planning document reflected local characteristics based on the Five-year development guideline of Mongolia and Development target program;

4.1.8."Action program of Government" means a planning document conforms to goals and targets incorporated in the long-term development policy of Mongolia and aims to implement Five-year development guideline of Mongolia;

4.1.9."Action plan to implement Action program of Government" means a document planned projects and actions which aimed to implement goals and objectives of Action program of Government in conformity with their budget, estimation and sources of finance in a greater detail;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

4.1.10."Action program of Governor" means a planning document aims to implement Five-year development guideline of Mongolia and action program of the Government at local level;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.11."Action plan to implement Action program of Governor" means a document planned projects and actions, which aimed to implement goals and objectives stated in the Action program of Governor and reflected local characteristics, in conformity with their budget, estimation and source of finance in a greater detail;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

4.1.12."Investment program of state" means an attachment document planned investment projects and actions required for implementation of the Five-year development guideline of Mongolia in conformity with their budget, estimation and source of finance in a greater detail;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.13."annual development plan of state" means a planning document includes projects and actions reflected budget and source of finance to implement goals and targets addressed in the Five-year development guideline of Mongolia in the given year;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.14."annual development plan of aimag, capital and city" means a planning document based on annual development plan of the state and includes projects and actions to implement in a given area which reflected budget and source of finance;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.15."development policy and planning monitoring and evaluation" means a comprehensive evaluation carried out on consistence with the principles set out in this law, performance of functions and cooperation by stakeholders in development policymaking and planning process, and implementation process and outcome of development policy and planning documents in preparing the development policy and planning documents;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.16."goal of policy" means achievable positive changes which ensured coherence between state, sector, inter-sectoral, regional and local development policymaking and planning processes;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.17."targets/objectives of policy" means certain, measurable, achievable, actionable, realistic, and time-bound positive changes in compliance with policy goals and ensured coherence of state, sector, inter-sectoral, regional and local development policymaking and planning;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.18."policy impacts" means a positive change to be created within the scope of human development, society, environment, economy and governance as a result of policy implementation;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.19."alternative policy" means at least two alternatives of policy offered to solve problems based on situation analysis and preliminary impact assessment;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.20."base level" means a meaning of quantity and quality parameters during the project development process;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

4.1.21."activity" mean an action which is rational, measurable, and achievable in certain period of time, and aimed to achieve policy goals and targets;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.22."indicator" mean quantity and quality parameters specified in project to measure changes to be made in each phase of development policy and planning document implementation;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.23."target level" means a meaning of quantity and quality parameters of indicators determined the changes expected to be achieved during and after the policy implementation in a project;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

4.1.24."policy coherence assessment" means analysis, evaluation and recommendation of consistency of the policy documents having goals, objectives and activities with other long, mid and short-term, as well as sectoral and inter-sectoral level development policy and planning documents, and their overlapping, gaps and non-compliance;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.25."general data" means a determination of human, social, environmental and economic development level and governance status during the project preparation stage in order to perfectly determine a policy;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.26."situational analysis" means studies to apply to the preparation of alternative policy which determined problem causes and impacts based on quantity and quality data along with its scope;

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

4.1.27."preliminary impact assessment" means a research assessment of impacts on socio-economic development, pristine environment and balance, as well as legal environment and governance system, resulted upon policy implementation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

CHAPTER TWO

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING, ANDTYPES OF DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING DOCUMENTS

Article 5.Principles of development policy and planning

5.1.Development policy and planning shall be based on the following principles:

5.1.1.preserve fundamental national interest;

5.1.2.be consistent with global development trend;

5.1.3.ensure integration, completeness and interrelation;

5.1.4.be steady, consistent and coherent;

5.1.5.be well balanced;

5.1.6.be based on reserve and source;

5.1.7.be transparent and open;

5.1.8.be based on study and research;

5.1.9.ensure measurability of goals and targets;

5.1.10.ensure compliance of parameters with goals;

5.1.11.ensure outcome-based planning;

5.1.12.ensure balanced top down and bottom-up approaches of planning;

5.1.13.ensure involvement of all stakeholders;

5.1.14.ensure proper Public-Private Partnership;

5.1.15.principle of stakeholders' responsibility;

5.1.16.principle of integrated/consolidated reporting;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

5.1.17.principle of budgeting based on planning.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

5.2.The principles of development policy and planning set out in Article 5.1 of this law shall be understood as follows:

5.2.1."Principle of preserving Fundamental National Interest" means development policy and planning documents adopted by State Great Khural and activities of Government implementing them shall be aimed to ensure and strengthen the independence and sovereignty of Mongolia;

5.2.2."Principle of being consistent with global development trend" means global development goals and trends shall be reflected in development policy and planning documents ensuring its consistency with national specifics according to obligations under international treaties and conventions;

5.2.3."Principle of ensuring integration, completeness and interrelation" means structural organization, activities, statistics and approaches of the development policymaking and planning system shall be integrated and coherent, and policy planning, drafting, implementation, reporting, monitoring and evaluation shall be unified.

5.2.4."Principle of being steady, consistent and coherent" means in drafting, planning, adopting and implementing development policy and planning documents, ensure policy steadiness and be based on implementation outcome and evaluation of the development policy and planning documents previously adopted;

5.2.5."Principle of being well balanced" means human and socioeconomic development and environmental balance shall be ensured in determining the goals, objectives and activities of development policy and planning documents;

5.2.6."Principle of being based on the reserve and source" means natural wealth, raw materials, funding, finance, technology, science, innovation, skilled labor-force, and other required resources shall be incorporated within the limited scope determined in accordance with pre-estimated budget and assumption when drafting, adopting, planning and implementing development policy and planning documents;

5.2.7."Principle of being transparent and open" means except containing confidential information belongs to state and official secrets protected by law, development policy and planning documents shall be transparent to public and officially published;

5.2.8."Principle of being based on study and research" means when determining goals, targets and expected result of the development policy and planning documents, reserve limitation and risks shall be taken into account, and to set forward rational and measurable goals and objectives to be achieved within the period agreed;

5.2.9."Principle of ensuring measurability of goals and targets" means to be able to assess and measure the performance of objectives of the development policy and planning documents by using criteria with certain quantity and quality parameters during policymaking and planning phases;

5.2.10."Principle of ensuring compliance of criteria/parameters with goals" means to be able to monitor the performance of the development policy and planning documents by using quantity and quality parameters;

5.2.11."Principle of ensuring outcome-based planning" means expected outcome as a result of implementation of the development policy and planning documents shall be determined and its goals, objectives and activities shall be planned in accordance with certain arrangement and priority;

5.2.12."Principle of ensuring balanced top down and bottom up approaches of planning" means to make a planning by determining integrated goals and objectives upon combining "top down" planning or proposing unified goals and objectives and implementing them in sector and regions, and "bottom up" planning or views by Public-Private investment programs and projects;

5.2.13."Principle of ensuring involvement of all stakeholders" means development policy and planning documents shall be prepared ensuring participation of relevant government and non-government organizations, scientific and research institutes, professional associations, private businesses, individuals and interested parties;

5.2.14."Principle of ensuring proper Public-Private Partnership" means proper involvement of private businesses in the development policy and planning activities;

5.2.15."Principle of stakeholders' responsibility" means development policy and planning stakeholders shall perform their lawful obligation in the development policy and planning relationship;

5.2.16."Principle of integrated/consolidated reporting" means to report in accordance with the Law on the Inspection of the State Great Khural of Mongolia by conforming the documents specified in Articles 6.7 and 6.8 of this law with their stated goals, objectives, and expected results, by integrating data on the percentage of results achieved upon implementation of the projects and actions in such year, source and amount of finance, together with approved parameters, when reporting on the implementation of the annual development plan of the state to the State Great Khural, and the implementation of the annual development plan of aimag, capital and city to the Citizens' Representatives' Khural which specified in Article 6.9 of this law;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

5.2.17."Principle of budgeting based on planning" means when planning the state and local budgets, which are short-term planning documents specified in Article 6.9 of this law, they shall meet the requirements specified in Articles 6.10.3 and 6.10.4, and develop them based on the annual development plans of the state, and of the aimag, capital and city.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

5.3.Candidates of presidential election of Mongolia, and political parties and coalitions to be participated in elections of State Great Khural and/or Citizens Representatives Khural of aimag, soum, capital, and district shall prepare their action platforms in conformity with the concept of national security, and development policy and planning documents adopted by the State Great Khural.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of April 22, 2022/

5.4.The National Audit Office shall review whether action platforms of candidates of presidential election of Mongolia and political parties and coalitions to be participated in elections of State Great Khural and/or Citizens Representatives Khural of aimag, soum, capital, and district are consistent with the documents set out in Article 5.3 of this law and submit its conclusion to the General Elections Committee.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of April 22, 2022/

5.5.Development policy and planning documents adopted by the State Great Khural in conformity with the principles set out in this law shall be implemented in a long run and newly formed State Great Khural and Government shall continually implement the said documents.

Article 6.Types of development policy and planning documents

6.1.Development policy and planning documents shall have the following interconnected types aim to achieve goals and targets established:

6.1.1.long-term;

6.1.2.mid-term; and

6.1.3.short-term.

6.2.Vision to implement in up to 30 years of period shall be a long-term development policy document of Mongolia.

6.3.The long-term development policy document of Mongolia shall be the basis of mid and short-term policy and planning.

6.4.Development plan of population's distribution and settlement and city's master plan shall be based on the long-term development policy document of Mongolia.

6.5.Development policy documents to implement in mid-term or in 10-year period of time shall be the following Development target program which has activities confirmed by goals, targets and sources of finance aim to implement the long-term development policy document of Mongolia and to be measured by quantity and quality parameters:

6.5.1.target program of human development;

6.5.2.target program of social development;

6.5.3.target program of economic and infrastructure development;

6.5.4.target program of environment;

6.5.5.target program of governance;

6.5.6.target program of regional development;

6.5.7.target program to increase national competitiveness.

6.6.In case, agency which directly reports to the State Great Khural drafts documents applicable to the Development target plan set out in Articles 6.5.3 and 6.5.5 of this law, it shall draft them based on recommendation by the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters, and submit the draft to relevant Standing Committee.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

6.7.A mid-term development planning documents or documents to implement in Five-years of period of time shall be the Five-year development guideline of Mongolia and Five-year development guideline of aimag, capital and city.

6.7.1.A Five-year development guideline of Mongolia shall meet the following requirements:

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.7.1.а.to be determined the expected results of the goals and objectives of the long-term development policy in the given Five-year, the quantity and quality parameters, and the target level to be measured by such parameters;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.7.1.b.to be ensured sectoral and inter-sectoral coherence aimed to improve human and socio-economic development, environmental balance and governance;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.7.1.c.to attach state investment programs to be detailly planned with conformity of investment projects and actions aimed to implement goals and objectives set in such five years with their budget, estimation and source of finance;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.7.2.A Five-year development guideline of aimag, capital and city shall meet the following requirements:

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.7.2.а.to be determined parts from the goals, objectives, expected results, and parameters stated in the Five-year development guideline of Mongolia that belong to the said aimag, capital and city in compliance with its specifics;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.7.2.b.to attach program specified projects and actions with estimation of the source of finance to be required for implementation of Five-year development guideline of aimag, capital and city;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.7.2.c.the goals, objectives, expected results, the quantity and quality parameters, and the target level to be measured by such parameters may be determined newly in the local level by taking into account of local characteristics in conformity with the goals, objectives, and expected results stated in the Five-year development guideline of Mongolia.

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.Development planning documents to implement in a short-term or in Four-year period of time shall be action programs of Government and Governor:

/This paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.1.Action program of the Government shall meet the following requirements:

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.1.а. to be aimed to achieve goals, targets and expected results reflected in the Five-year development guideline of Mongolia;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.1.b.to be complied with projects and actions set out in the Development target program;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.1.c.to be ensured sectoral and inter-sectoral coherence to be aimed to improve human and socio-economic development, environmental balance and governance;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.2.Action plan to implement Action program of the Government shall meet the following requirements:

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.2.а.to be developed goals, objectives, and projects and actions to be aimed to satisfy them by sector, region, location, source of finance and annual breakdown;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.2.b.to be developed by estimating parameters aimed to the results and performance parameters, and target level;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.3.Action program of Governor shall meet the following requirements:

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.3.а. to be developed by selecting suitable approaches to effectively achieve goals and objectives incorporated in the Five-year development guideline of aimag, capital and city and Action program of the Government;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.3.b. to be aimed to implement projects and actions set out in the Development target program at local level;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.3.c. to be cohered to state, regional and local development targets aimed to improve the local human and socio-economic development, environmental balance and governance;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.3.d.to strengthen cooperation and coherence between administrative and territorial units at the regional level, and to be ensured their interrelated development possibilities.

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.4.action plan to implement Action program of Governor shall meet the following requirements:

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.4.а.to be developed goals, objectives, and projects and actions to be aimed to satisfy them by source of finance and annual breakdown;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.8.4.b.to be developed by estimating parameters aimed to the results and performance parameters, and target level;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.9.Development planning documents to implement in a short-term or in a year includes an Annual development plan of the state, State budget, Annual development plan of aimag, capital and city, and Local budget.

6.10.Development planning documents to implement in a year shall meet the following requirements:

6.10.1.to be developed to implement targets and actions reflected in the Five-year development guideline of Mongolia, Five-year development guideline of aimag, capital and city, action programs of Government and Governor;

6.10.2.to be defined source of finance, to be estimated required investment amount in advance, with responsible person, to be approved their feasibility study and design, and to be prioritized projects and actions necessary to be implemented in a given year;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

6.10.3.state budget should be aimed to implement Annual development plan of the state;

6.10.4.local budget should be aimed to implement Annual development plan of aimag, capital and city.

6.11.The term "state policy" specified in other laws and regulations shall be stated in the types of development policy and planning documents specified in Articles 6.2, 6.5, 6.7, 6.8 and 6.9 of this law and the term "national program" shall be understood as stated in the Development Target Program specified in Article 6.5 of this law, respectively.

/This paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

6.12.When approving the Action plan to implement Action program of the Government stated in the Articles 6.8.2 and 16.3 of this law, the Government may specify in the Action plan the projects and actions of the risk phases required to be decided unavoidable problems being faced in a given period upon presenting them to the State Great Khural. 

/This paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

6.13.State policy documents in connection with independence and security of the country including the Concept of National Security of Mongolia, the Concept of Foreign Relations of Mongolia, as well as disaster, emergency and wartime plans shall not belong to the types of the development policy and planning documents, and they shall not be regulated under this law.

/This paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

CHAPTER THREE

SYSTEM OF DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING,

AND RIGHTS AND ROLES OF ITS STAKEHOLDERS

Article 7.System of development policy and planning

7.1.System of development policy and planning consists of a State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters at national level, State Central Administrative and State Administrative Authorities at sectoral level, and Development Policy and Planning Unit set up by aimag, capital, and district Governor, as well as Employee in charge of soum's development policy and planning matters  at local level.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

7.2.A State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters shall manage development policy and planning issues at national level, and line minister and chairman of State Administrative Authority at sectoral level, and aimag, soum, capital, and district Governor at local level.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The amendment to this paragraph was made by the law as of April 22, 2022/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

7.3.A National Development Institute aims to support the development policy and planning activities shall work under supervision of the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

Article 8.Stakeholders of development policy and planning

8.1.The following stakeholders shall participate in the development policy and planning of Mongolia:

8.1.1.President of Mongolia;

8.1.2.State Great Khural of Mongolia;

8.1.3.Government of Mongolia;

8.1.4.State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

8.1.5.State Central Administrative Authority in charge of finance and budget matters;

8.1.6.State Central Administrative Authorities;

8.1.7.National Statistical Office;

8.1.8.National Audit Office;

8.1.9.Central Bank;

8.1.10.aimag, soum, capital, and district Governor;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of April 22, 2022/

8.1.11.aimag, soum, capital, and district Citizens Representatives' Khural;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of April 22, 2022/

8.1.12.National Development Institute, university, institute and research institute;

8.1.13.political party; and

8.1.14.private company.

8.2.Apart from those set out in Article 8.1 of this law, State Administrative Authority, central scientific research institute, state-owned joint stock company, fund, Development Bank, executive agencies of the government, professional associations, civil societies and private legal entity shall participate in the development policy and planning activities as specified in applicable legislations.

Article 9.Rights and roles of stakeholders of development policy and planning

9.1.A President of Mongolia shall participate in the development policy and planning by exercising his/her prerogative powers set out in the Paragraph 1 of the Article Thirty-three of the Constitution of Mongolia.

9.2.Powers of the State Great Khural shall be:

9.2.1.to approve financial and credit, official taxation, monetary policies, development policy and planning documents of the State ensuring their alignment as specified in the sub-paragraph 7, paragraph 1, Article Twenty-five of the Constitution of Mongolia;

9.2.2.to adopt the documents set forth in Articles 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12 and 4.1.13 of this law as submitted to the Government in conformity with Paragraph 2 of the Articles Six and sub-paragraph 7, paragraph 1, Article Twenty-five of the Constitution of Mongolia, respectively;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

9.2.3.to adopt action program of Government, state budget and its performance report in conformity with the concept of national security and documents set out in Articles 4.1.4, 4.1.5 and 4.1.6 of this law under sub-paragraph 7, paragraph 1, Article Twenty-five of the Constitution of Mongolia;

9.2.4.to discuss and approve draft Development target program submitted pursuant to Article 6.6 of this law;

9.2.5.to have external evaluation carried out on the long-term development documents of Mongolia and Development target program and provided conclusion, and provide direction to the Government in term of amendments to development policy and planning documents based on relevant studies, researches, progress and final evaluation;

9.2.6.to adopt annual development plan of the state and annual budget in conformity with the Five-year development guideline of Mongolia;

9.2.7.to discuss the implementation of long-term development policy of Mongolia, Five-year development guideline of Mongolia, Development target program, annual development plan of the state, and action program of Government, and when necessary, provide direction to the Government and suggest a Prime Minister to impose liability on relevant officials;

9.2.8.to assess activities of the Government and provide conclusion depending on the performance outcome of development policy and planning documents, and when required, suggest dismissing a Prime Minister as specified in Article Forty-three of the Constitution of Mongolia;

9.2.9.to follow the principle of sustainability of development policy and planning described in sub-paragraph 7, paragraph 1, Article Twenty-five of the Constitution of Mongolia, the State Great Khural shall not discuss and approve draft development policy and planning documents which non-conformed to the principles and failed to meet the requirements set out in this law.

9.3.Powers of the Government:

9.3.1.to implement the documents adopted by the State Great Khural and described in Articles 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12 and 4.1.13 of this law under Paragraph 2, Articles Six, and sub-paragraph 7, paragraph 1, Article Twenty-five of the Constitution of Mongolia;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

9.3.2.to draft a long-term development policy of Mongolia, Development target program, Five-year development guideline of Mongolia, action program of Government and annual development plan of the state, and submit to the State Great Khural within the period established in law;

9.3.3.to manage nationwide implementation of the development policy and planning documents, and be in charge of implementation monitoring and evaluation, performance evaluation and reporting at state level;

9.3.4.to present the implementation of long-term development policy of Mongolia, Development target program, Five-year development guideline of Mongolia, and annual development plan of the state to the State Great Khural within the period specified in this law;

9.3.5.to determine sustainable development top priorities of society, environment, economy and governance, and priority of common development targets and activities;

9.3.6.to ensure consistency and compliance of development policy and planning documents, and eliminate overlapping, gap and non-compliance;

9.3.7.to adopt a regulation on drafting development policy and planning documents;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

9.3.8.to adopt a regulation on conducting the monitoring and evaluation of outcome of the of the implementation of development policy and planning documents, and concluding its performance, as well as report template respectively;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

9.3.9.to provide certain duties and direction to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters in terms of any development policy and planning issues;

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

9.3.10.others stated in law.

9.4.Functions of the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters:

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.4.1.to organize the development policy and planning activities at state, sectoral, inter-sectoral, regional and local level with integration, and provide with consolidated methodology, management, and coordination;

9.4.2.to draft the documents set out in Articles 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12 and 4.1.13 of this law in accordance with the direction provided by the Government by following principles and requirements specified in this law and submit the drafts to the Government;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

9.4.3.to directly manage macro-economic policy and development policy and planning matters in inter-sectoral level, and provide approval with respect to whether draft state budget consistent with the long-term development policy of Mongolia, Five-year development guideline of Mongolia and annual development plan of the state;

9.4.4.to determine funding and source of finance required for the achievement of goals and targets of the long-term development policy of Mongolia, Five-year development guideline of Mongolia, action program of Government and Development target program;

9.4.5.to require government authorities of all levels and other relevant agencies to submit statistics and studies required for the development policy and planning and their comments, recommendations and draft plan with regard to certain development issues of the sector;

9.4.6.to draft a regulation required for the development policy and planning activities with the support of line ministries, agencies and local administrations, and submit to the Government for review and discussion;

9.4.7.to ensure involvement of government authorities of all levels, scientific and research institutes and private businesses in the drafting of development policy and planning documents, and provide with conditions to allow participation of universities, institutes, professional associations, non-governmental organizations and individuals;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

9.4.8.to train and building capacity of specialized and expert human resources of development policy and planning;

9.4.9.to adopt a recording regulation of the development policy and planning documents and regulation of nationwide integrated database of the development policy and planning;

9.4.10.to create, sort and maintain an integrated database, create, update and review database, circle data and manage other activities related to the database;

9.4.11.to determine direction to follow with regard to development policy and planning, and offer integrated management and specialized consultation for the preparation of development policy and planning documents;

9.4.12.to supply funding, equipment, finance and personnel required for researches and processing of the National Development Institute;

9.4.13.others stated in law.

9.5.Functions of the State Central Administrative Authority in charge of finance and budget matters with regard to development policy and planning:

5.1.to link state and local budgeting with development policy and planning;

9.5.2.to provide funding and source of finance required for the achievement of goals and targets of the long-term development policy of Mongolia, Five-year development guideline of Mongolia, action program of Government and Development target program;

9.5.3.to control budget and sources of finance of actions reflected in the annual development plan of state, and provide with funding and source of finance required for their implementation.

9.6.Functions of the State Central Administrative Authority with regard to development policy and planning:

9.6.1.to participate in the drafting, planning, implementation, performance evaluation, reporting, conducting a monitoring and evaluation of documents set forth in Articles 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12 and 4.1.13 of this law within its authority;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 16, 2021/

9.6.2.to submit its comments to include in the documents stated in Article 9.6.1 of this law to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters, and within its authority, promptly prepare and submit statistics, surveys and data required for the drafting, adoption and planning of development policy and planning documents within the period established in law;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.6.3.to prepare incorporated comments and estimates of relevant government and non-government organizations operating within its authority, and submit to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters, and to organize implementation of the development policy and planning documents at its sectoral level after the adoption of them;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.6.4.within its authority to carry out monitoring and evaluation on the implementation of development policy and planning documents and submit its report and recommendation to the Government and State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters within the period established in law;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.6.5.within its authority to approve and implement plans to implement in its sector goals and objectives reflected in the development policy and planning documents;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

9.6.6.others stated in law.

/The numbering of this sub-paragraph was changed by the law as of December 16, 2021/

9.7.Functions of the National Statistical Office with regard to development policy and planning:

9.7.1.to prepare, time after time, official statistics required for drafting the development policy and planning documents, planning policy, evaluating performance, conducting monitoring and evaluation on the implementation, and submit to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters and other State Central Administrative Authorities;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.7.2.to offer methodology and specialized consultation required for determination and establishment of parameters, their sources and estimation methods necessary for the drafting of development policy and planning documents to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters and other State Administrative Authorities;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.8.Functions of the National Audit Office with regard to development policy and planning:

9.8.1.to audit the development policy and planning documents under the State Audit Law and submit the audit report to the State Great Khural;

9.8.2.to send the auditor's recommendation, conclusion together with the audit report of development policy and planning documents to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters.

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.9.Functions of the Central Bank with regard to development policy and planning:

9.9.1.to ensure macro-economic and financial sustainability in drafting, planning and implementation of the development policy and planning documents;

9.9.2.to comment on development policy and planning activities;

9.9.3.others stated in law.

9.10.Functions of aimag and capital Governor with regard to development policy and planning:

9.10.1.to draft a Five-year development guideline of aimag, capital and city, action program of Governor and annual development plan of aimag, capital and city in conformity with the Five-year development guideline of Mongolia, and submit along with comments by the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters to a Citizens Representatives' Khural of the concerned level;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.10.2.to submit its comments on the drafting of long-term development policy of Mongolia and Development target program to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.10.3.to submit implementation reports of the long-term development policy of Mongolia and Development target program to the Government and State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters, and of Five -year development guideline of aimag, capital and city, action program of Governor and annual development plan of aimag, capital and city to a Citizens Representatives' Khural of the concerned level, respectively within the period established in law;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.10.4.Governor shall ensure coherence of the development policy and planning documents, manage activities and monitor implementation at soum and district level;

9.10.5.Governor shall obey this law in implementing the functions set forth in Articles 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3 and 9.10.4 of this law.

9.11.Functions of aimag, soum, capital, and district Citizens Representatives' Khurals with regard to development policy and planning:

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of April 22, 2022/

9.11.1.to discuss, adopt or return Five-year development guideline of aimag, capital and city, action program of Governor and annual development plan of aimag, capital and city submitted by Governor of the respective level, by taking into consideration the recommendation by the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters about whether the said documents are consistent with the long-term development plan of Mongolia, Five-year development guideline of Mongolia and Development target program.

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.12.Functions of the National Development Institute with regard to development policy and planning:

9.12.1.to support development of the nationwide development policy and planning techniques, perform researches and studies required for preparation, planning, implementation and monitoring and evaluation of the development policy and planning documents;

9.12.2.to produce policy studies, pre-feasibility study and feasibility study of programs and projects reflected and to be reflected additionally in the development policy and planning documents pursuant to direction provided by the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 07, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.12.3.to survey population and labor force resources which are the foundation of economic development, raw materials from animal origin, water and natural resources reserve which will be in the economic circulation in greater detail by their location, and determine optimal approaches for use of assumption of population and labor force resource, and reserves;

9.12.4.to study experience and development trends of the world countries, develop and introduce a development model appropriate for characteristics of its country;

9.12.5.to develop norms, normative and standards required for the development policy and planning with the support of sectoral scientific and research institutes, and submit to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.12.6.to team up with globally accepted development research institutes, train and build capacity of human resources of the nationwide policy and planning, apply advanced technology and devices, and organize joint research activities;

9.12.7.to offer a specialized support for creation and updating of an integrated development policy and planning database in accordance with direction provided by the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters;

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.12.8.to work according to direction provided by the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters, and report its performance.

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

9.13.Whilst the State Great Khural discusses and approves a draft long-term development policy of Mongolia, Development target program and Five-year development guideline of Mongolia, a political party shall officially submit to the State Great Khural its comments or views related to the said drafts prior to initial discussion of the drafts.

CHAPTER FOUR

PREPARATION PHASES, TIMELINE OF AND AMENDMENTS TO

DEVELOPMENT POLICYAND PLANNING DOCUMENTS

Article 10.Preparation phases of development policy and planning documents

10.1.Development policy and planning documents shall be prepared in accordance with the following sequences:

10.1.1.to perform a situation analysis which determines nationwide development policy and planning problems;

10.1.2.to draft model, assumption, impacts and expected results of the development, reserve study, amount and sources of finance to resolve the problems determined by the situation analysis, and prepare an alternative policy;

10.1.3.to carry out preliminary human and socio-economic development evaluation, preliminary environmental impact assessment and evaluation of consistency with long, mid and short-term development policymaking process on alternative policies and preliminary estimates of effectiveness;

10.1.4.to select an alternative policy based on Article 10.1.3 of this law and by virtue of the principles set out in Article 5 of the same;

10.1.5.to determine goals and targets of the policy documents by their sequences and phases;

10.1.6.to determine sources of investment and finance required for the implementation of actions and policy based on the goals, targets, criteria, base and target levels of the policy documents.

Article 11.Requirements for preparation of development policy and planning documents

11.1.Drafting of the development policy and planning documents set out in Article 6 of this law shall be based on the principles set out in Article 5 of this law.

11.2.Goals, targets, criteria, base and target levels, implementing methods and phases, expected results, socio-economic and environmental impacts and risks upon implementation of the policy, sources of finance, monitoring and evaluation plan, and responsible agencies shall be incorporated in the draft development policy and planning documents set out in Article 6 of this law.

11.3.Drafting of the development policy and planning documents shall be ensured involvement of all stakeholders and final draft shall be subject to public discussion.

Article 12.Long-term development policy documents timeline

12.1.The Government shall submit the progress report of the implementation of long-term development policy documents to the State Great Khural every 5 years and performance report 2 years before the expiry date.

12.2.Based on the evaluation of implementation progress, the State Great Khural may provide guidance to the Government about drafting amendments to the long-term development policy documents of Mongolia and submitting to the State Great Khural.

12.3.The Government shall draft a long-term development policy documents of Mongolia within a year and submit it to the State Great Khural.

12.4.The State Great Khural shall adopt the long-term development policy documents 6 months before the expiry date of the preceding policy documents.

Article 13.Development target plan timeline

13.1.The Government shall submit the progress report of the implementation of development target plan to the State Great Khural every 5 years and performance report 1 year before the expiry date of the given documents.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

13.2.A State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters shall determine funding and resources required for implementation of the draft development target plan.

/The amendment to this sub-paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this sub-paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

13.3.A State Central Administrative Authority shall prepare, adopt and implement an implementation plan of the development target plan within its authority.

/This paragraph was invalidated by the law as of December 16, 2021/

Article 14.Five-year development guideline timeline of Mongolia

14.1.The Government shall present an implementation evaluation to the State Great Khural one year before the expiry date of the five-year development guideline of Mongolia.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

14.2.Based on the said evaluation, the State Great Khural may provide guidance to the Government regarding the preparation of succeeding five-year development guideline.

14.3.With the involvement of National Development Institute, research institutes, universities, institutes, other State Central Administrative Authorities, professional associations and private legal entities, a State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters shall draft a five-year development guideline of Mongolia and present it to the Government.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

14.4.The Government shall submit the draft five-year development guideline of Mongolia to the State Great Khural two months before the expiry date of the preceding guideline documents.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

14.5.The State Great Khural shall adopt the five-year development guideline of Mongolia one month before the expiry date of the preceding guideline documents.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

Article 15.Five-year development guideline timeline of aimag, capital and city

15.1.With the support of Administrative Authority in charge of development policy and planning matters of the given aimag, capital and city, aimag and capital Governor shall draft a five-year development guideline of aimag, capital and city based on the five-year development guideline of Mongolia three months before the expiry date of the previous planning document.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

15.2.Aimag and capital Citizens Representatives' Khural shall adopt the draft five-year development guideline of aimag, capital and city submitted by the aimag and capital Governor before the expiry date of the preceding guideline document.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

Article 16.Action program timeline of Government

16.1.Implementation of the Government action program shall be submitted to the State Great Khural by 1st of April of each year.

16.2.The Government shall submit its action program to the State Great Khural within the period specified in the Law on Government of Mongolia.

16.3.The Government shall adopt action plan to implement action program of the Government.

Article 17.Action program timeline of Governor

17.1.Aimag and capital Governor shall present implementation of their action program to Citizens Representatives' Khural of the given level within the period specified in law.

17.2.Whilst preparing aimag and capital Governor's action program, the comments by a State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters shall be incorporated, and it shall be prepared within two months after the appointment of Governor.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

17.3.Soum and district Governor's action plan shall incorporate comments by Unit in charge of development policy and planning issues set up by the aimag and capitol Governor and shall be prepared within a month after the appointment of Governor.

/This paragraph was invalidated by the law as of December 16, 2021/

17.4.Aimag and Capital Citizens Representatives Khural shall adopt an action program of Governor within 90 days after the appointment of Governor.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

17.5.A Governor of the given level shall adopt and implement an action plan to implement  the Governor's action program.

Article 18.Annual development plan timeline of state, aimag, capital and city

18.1.A State Central Administrative Authority and relevant State Administrative Authority shall integrate points by budget and local administration, state-owned and private business entities operating within the scope of their authority, and submit it to the State Central Administrative Authorities in charge of national development policy and planning, and finance and budget matters by 15th of January of each year.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

18.2.A State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters shall draft an Annual development plan of the state with the support of National Development Institute, research institute, university, institute, other State Central Administrative Authorities, professional associations and private legal entities by 25th of March of each year.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

18.3.Government shall submit the draft of annual development plan of the state to the State Great Khural by 1st of May of each year. State Great Khural shall adopt it within 1st of July.

/This paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

18.4.The Government shall submit performance of the annual development plan of the state to the Highest authority of the National Audit Office for auditing within 1st of February of each year, and submit it to the State Great Khural within March 15, and the State Great Khural shall discuss it within 1st of April.

/This paragraph was revised by the law as of December 16, 2021/

18.5.Aimag and capital agencies in charge of development matters shall draft an annual development plan of aimag, capital and city based on draft annual development plan of the state by 1st of September.

18.6.Aimag and Capital Citizens Representatives' Khural shall adopt a draft annual development plan of aimag, capital and city by 1st of October of each year.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of December 16, 2021/

18.7.Competent person shall be obliged to make integrated reporting in accordance with principle specified in Article 5.2.16 of this law on the implementation of annual development plan of the state and of the aimag, capital and city.

/This paragraph was added by the law as of December 16, 2021/

Article 19.Amendments to development policy and planning documents

19.1.Unless otherwise stated by this law, long and mid-term development policy and planning documents may be amended in the following cases:

19.1.1.necessity for amending the development policy and planning documents according to the monitoring and evaluation carried out, audit report and recommendation should be proved;

19.1.2.socio-economic status, budget and financial position of the state should be changed depending on external and internal impacts and factors;

19.1.3.extraordinary circumstances specified in paragraph 2, Article Twenty-five of the Constitution of Mongolia should be arisen.

19.2.Proposed amendments to the mid-term development policy and planning documents shall be consistent with the long-term development policy of Mongolia.

19.3.Results of Mongolia's presidential, State Great Khural's and local elections shall not be the basis to amend the long and mid-term development policy and planning documents.

19.4.Relevant authority and official shall be responsible for the implementation facilitation and amendments of the given development policy and planning documents and required actions based on the monitoring and evaluation findings and recommendation

Article 20.Sources of finance

20.1.Budget, financial projection and sources shall be detailed in the development policy and planning documents to implement in mid and short term.

20.2.Sources of finance of the development policy and planning documents shall be as follows:

20.2.1.state and local budget;

20.2.2.foreign loans and aids;

20.2.3.foreign and domestic investment;

20.2.4.foreign and local securities of Government;

20.2.5.concession agreements;

20.2.6.other sources.

CHAPTER FIVE

IMPLEMENTATION MONITORING AND EVALUATION OF

DEVELOPMENT POLICYAND PLANNING DOCUMENTS

Article 21.Implementation monitoring and evaluation of development policy and planning documents

21.1.The Government shall carry out monitoring and evaluation on the implementation of development policy and planning documents and provide conclusion.

21.2.The purpose of implementation monitoring and evaluation of development policy and planning documents is to carry out the quality assessment on planning and implementation of documents as well as on effectiveness of activities implemented and decisions made, and assess its impacts.

21.3.Phases of the monitoring and evaluation to perform on development policy and planning documents are as follows:

21.3.1.to collect, sort and integrate data;

21.3.2.to evaluate outcome of objectives' achievement;

21.3.3.to assess implementation impacts;

21.3.4.to assess impacts of internal and external factors;

21.3.5.to assess relationship between planning and implementation;

21.3.6.to evaluate implementation level;

21.3.7.to suggest certain points to improve planning and implementation of the policy documents.

21.4.The Government shall approve a regulation of conducting monitoring and evaluation and providing conclusion.

/This paragraph was invalidated by the law as of December 16, 2021/

21.5.Every year a State Central Administrative Authority in charge of sectoral development matters shall submit an achievement report of development policy and planning targets to the Government at sectoral level within the period agreed.

21.6.Aimag and capital Governor shall submit local achievement progress and impact report of development policy and planning targets to the Government within the period agreed.

21.7.The Government shall present to the State Great Khural about the implementation of development policy and planning documents and its progress within the period agreed, and submit to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters for adding to the integrated database of development policy and planning.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

CHAPTER SIX

INTEGRATED DATA SYSTEM OF

DEVELOPMENT POLICY AND PLANNING

Article 22.Integrated database of development policy and planning

22.1.The State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters shall create and maintain an integrated database for the purpose of coordinating development policy and planning.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

22.2.An integrated database shall be created with development policy and planning documents adopted by competent bodies, relevant reports, studies, researches, calculation, finding and recommendation using advanced technology.

22.3.Information in the integrated database of development policy and planning shall be confirmed by relevant legal act, report, finding, research, survey and facts.

22.4.Relevant authorities and official shall file accurate and reliable information to include in the integrated database of development policy and planning to the State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters in a timely manner.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

22.5.The State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters shall approve a regulation of maintaining the integrated database, and manage category, collection, record, storage, security and programming of the database as well as development model draft and update.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

Article 23.Publication and promotion of development policy and planning documents

23.1.The State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters and local administration shall be responsible for public dissemination and promoting of the adopted policy and planning documents.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

23.2.To ensure the consistency of sectoral policymaking, a State Central Administrative Authority shall make and publish openly and transparently for the public the implementation assessment of the policy previously implemented and additional policies and actions to be carried out further.

23.3.Copies of published information set out in Article 23.2 of this law shall be submitted to the concerned State Central Administrative Authority and State Central Administrative Authority in charge of national development policy and planning matters.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of July 7, 2020/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of November 12, 2021/

CHAPTER SEVEN

LIABILITIES TO BE IMPOSED TO VIOLATORS OF LEGISLATION

Article 24.Prohibitions and liabilities to be imposed

24.1.Political parties and coalitions which fail to prepare its action platforms in compliance with the mid-term development policy and planning documents prepared and adopted to reach targets of the long-term development policy of Mongolia shall not participate in an election.

24.2.The State Great Khural shall not adopt action program of Government which fails to be aimed to implement the long-term development policy of Mongolia, Development target program and Five-year development guideline of Mongolia.

24.3.In preparing its action program, the Government shall follow the principles set out in Article 5 of this law and provisions stated in Article 6.5.1 of the same law.

24.4.Failure to maintain smooth sector performance reflected in the planning documents set out in Articles 4.1.6 and 4.1.10 of this law shall be the reason to dismiss a Cabinet member, and failure to maintain smooth local performance reflected in the planning documents set out in Articles 4.1.7 and 4.1.12 of this law shall be the reason to dismiss Governor of aimag, soum, capital, and district.

/The amendment to this paragraph was made by the law as of April 22, 2022/

24.5.Unless a breach of this law by public officer, official and legal entity constitutes a criminal offense, they shall be subject to liabilities set out in the Law on Civil Service, Law on Infringement and other applicable legislation.

Article 25.Entry into force

25.1.This law shall entry into force from the date when the commencement of the first session of the State Great Khural established by the regular election of the State Great Khural in 2020.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA G.ZANDANSHATAR