• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ-Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих төсөл шалгаруулалтын журам
Бүлэг: 1979

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Дугаар 100

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, "Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих төсөл шалгаруулалтын журмыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Бодлого, төлөвлөлтийн газар /Г.Энхтайван/-т үүрэг болгосугай.

3. Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /М.Батгэрэл/-д даалгасугай.

САЙД Ц.ДАВААСҮРЭН

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 100

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, “Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих төсөл шалгаруулалтын журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Бодлого, төлөвлөлтийн газар /Г.Энхтайван/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /М.Батгэрэл/-д даалгасугай.

САЙД                             Ц.ДАВААСҮРЭН