A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2020 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр

Дугаар 19

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг шуурхай зохион байгуулж ажиллах талаар дараахь арга хэмжээ авч ажиллахыг холбогдох Засгийн газрын гишүүд болон албан тушаалтанд үүрэг болгосугай:

1.1. Улсын хэмжээнд 2020-2021 онд өвөлжих болон хэрэгцээлэх малыг малын төрөл, сүргийн зохистой харьцаанд тулгуурлан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хэмжээнд тоог нэгтгэн боломжит хэмжээгээр эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг хуваарь, төлөвлөгөө гаргаж зохион байгуулахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

1.2. Нийслэл, аймгийн төв бусад суурин газрын хүн амын 2021 оны өвөл, хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан мал, мах бэлтгэж, 20.0 мянган тонноос багагүй махны нөөц бүрдүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;

1.3. Мал, махны экспортыг, нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, бүх хэлбэрээр дэмжих, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Гаалийн ерөнхий газар (Б.Асралт), Мал эмнэлгийн ерөнхий газар (Д.Түмэндэмбэрэл), Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (Н.Цагаанхүү)-т;

1.4. Отрын бүс нутгийн ашиглалтын хуваарь гаргах, нөхцөл, үйлчилгээг сайжруулах, оторлох мал сүргийг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ, угаалга, тарилга, туулгалтад хамруулах, тууврын замд хяналт тавихыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Мал эмнэлгийн ерөнхий газар (Д.Түмэндэмбэрэл)-т;

1.5. Цаг уурын урьдчилсан мэдээнд тулгуурлан өвөл, хаврын улирлын бэлчээрийн даацыг бодитой тогтооход анхаарч ажиллах, цаг уурын, орчны аюултай, гамшигт үзэгдлийн талаарх урьдчилан сэргийлэх мэдээг иргэд, малчдад түргэн шуурхай дамжуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Сарангэрэлд;

1.6. Малчин өрхийн жирэмсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 0-5 насны хүүхдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх төлөвлөгөө гаргах, коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын үед хадлан бэлтгэл ургац хураалтын ажилд оролцож байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдэд урьдчилан сэргийлэх дэглэмийг мөрдүүлэн ажиллахыг Эрүүл мэндийн сайд Т.Мөнхсайханд;

1.7. Бэлчээрийн ургамлын ургалтын байдал удааширч, мал бэлчээрлэх нөхцөл хүндэрсэн аймаг, орон нутагт гангийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг зохион байгуулж холбогдох арга хэмжээг шат дараалан авч хэрэгжүүлэхийг Онцгой байдлын ерөнхий газар (Г.Ариунбуян)-т.

2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хэмжээнд бэлтгэвэл зохих өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

3. Өвөл, хаврын цаг агаарын хүндрэл, болзошгүй гамшиг тохиолдохоос урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээг орон нутагт шуурхай авч хэрэгжүүлэх зорилгоор дараахь ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай:

3.1. Хөдөө аж ахуйн салбарын 2020-2021 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах талаар нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган ажиллаж, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэд хяналт тавих, шаардлагатай арга хэмжээг авах; 3.2. Энэ тогтоолын хавсралтаар батлагдсан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээлийг чанартай, заасан хэмжээнд бүрдүүлэх;

3.3. Малчин, мал бүхий иргэн байгалийн хадлан, гар тэжээл бэлтгэх ажлыг технологит хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлж өвс тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэхэд анхаарч зохион байгуулалтыг ханган ажиллах;

3.4. Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн улсын хилийн зурвас газрын ойролцоох газарт хадлан бэлтгэх талбайг говийн бүсийн болон хадлангийн нөөц багатай аймгуудад олгох, хадлан бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах;

3.5. Улсын тусгай хамгаалалттай газар болон хилийн зурвас газарт отроор өвөлжиж, хаваржих малчин өрх, малын тооны судалгааг урьдчилан гаргаж, холбогдох төрийн байгууллагуудаас зөвшөөрөл авч гэрээний дагуу отроор өвөлжүүлж, хаваржуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.6. Архангай, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Ховд, Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн тусгай хэрэгцээний сумын отрын нөөц нутаг тогтоох, отрын бэлчээрийн хилийн заагийг баталгаажуулж газрын нэгдсэн сангийн мэдээллийн санд оруулах ажлыг зохион байгуулах;

3.7. Отроор өвөлжиж, хаваржих малчин өрхийн судалгаа гаргаж малчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх;

3.8. Отор нүүдлээр явж байгаа малчин өрх тухайн нутгийн захиргааны байгууллага болон хүн, мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагад бүртгүүлэх, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай эд материалын хангамжийг нэмэгдүүлэх, уялдаа холбоог хангах ажлыг зохион байгуулах.

4. Хөдөө аж ахуйн салбарын 2020-2021 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмжөөр ханган, энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж дүнг нэгтгэн 2020 оны 11 дүгээр сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайханд үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.МЭНДСАЙХАН