A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2020 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр

Дугаар 104

Улаанбаатар хот

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Барилга, хот байгуулалтын яамны зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсугай:

2.1. Бодлого, төлөвлөлтийн газар (Орон сууц, санхүүжилтийн хэлтэс, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэстэй);

2.2. Төрийн захиргааны удирдлагын газар (Хуулийн хэлтэс, Статистик, мэдээллийн технологийн хэлтэстэй);

2.3. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар (Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй);

2.4. Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар;

2.5. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэстэй);

2.6. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтэстэй);

2.7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар.

2.8.Салбарын хяналтын газар.

(Энэ заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 469 дүгээр тогтоолоор нэмсэн)

3. Барилга, хот байгуулалтын яамны орон тооны хязгаарыг 93 байхаар тогтоосугай.

(Энэ заалтад Засгийн газрын 2022 оны 469 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон)

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай" Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтын "ж" дэд заалт, мөн тогтоолын хавсралтын 7 дахь заалт, "Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт, "Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай" Засгийн газрын 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 81 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт, "Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай" Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 216 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ

Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.МӨНХБААТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 22 өдөр

Дугаар 106

Улаанбаатар хот

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Барилга, хот байгуулалтын яамны зохион байгуулалтын бүтцийг доор дурдсанаар баталсугай:

2.1.Хөгжлийн бодлого, газрын харилцаа, хот байгуулалтын газар (Хот байгуулалтын хэлтэстэй);

2.2.Барилга, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хэлтэстэй);

2.3.Төрийн захиргааны удирдлагын газар (Хуулийн хэлтэс, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэстэй);

2.4.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар (Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй);

2.5.Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар (Статистик, мэдээлэл технологийн хэлтэстэй);

2.6.Салбарын хяналтын газар.

3.Барилга, хот байгуулалтын яамны орон тооны хязгаарыг 93 байхаар тогтоосугай.

4.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай" Засгийн газрын 2020 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 104 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Ц.ДАВААСҮРЭН