A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Сайжруулагч малыг үржилд тохируулан сонгох, цөм сүрэг бүрдүүлэх технологийн журам батлах тухай
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр

Дугаар А-336

Улаанбаатар хот

Сайжруулагч малыг үржилд тохируулан сонгох, цөм сүрэг бүрдүүлэх технологийн журам батлах тухай

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.8 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Сайжруулагч малыг үржилд тохируулан сонгох, цөм сүрэг бүрдүүлэх технологийн журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ажиллахыг Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Батмөнх/-д үүрэг болгосугай.

3. Журмыг Захиргааны хэм хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг Хуулийн хэлтэс /Э.Цолмонжаргал/-д даалгасугай.

САЙД З.МЭНДСАЙХАН