A

A

A

Бүлэг: 1979

/СЗХ-ны 2018 оны 271-р тогтоолоор хүчингүй болгосон/

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ ЧАДААГҮЙ ЖОЛООЧ НАРЫГ ДААТГАГЧ НАРТ ХУВААРИЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр Дугаар 336 Улаанбаатар хот

1. “Даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагч нарт хуваарилах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ журмыг 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Даатгалын газар /С.Ганболд/, олон нийтэд мэдээлэхийг Тамгын газарт тус тус даалгасугай.

ДАРГА Д.БАЯРСАЙХАН

Шийдвэрийн улсын нэгдсэн санд 2011 оны 12 сарын 19-ний өдөр хүлээн авав.