A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 07 сарын 02 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

КИНО УРЛАГИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь кино үйлдвэрлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, Монгол Улсад кино бүтээх таатай орчныг бий болгох, кино урлагийг хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Кино урлагийг дэмжих хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Кино урлагийг дэмжих хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Соёлын тухай хууль, Оюуны өмчийн тухай хууль, Зохиогчийн эрхийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, олон улсын кино наадамд оролцож байгаа Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдэд хамаарна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."кино" гэж техник технологи ашиглан олон нийтэд түгээх зорилгоор дуу авиа дагалдсан эсэхээс үл хамааран хоорондоо холбоотой цуврал дүрсийг хөдөлгөөнт хэлбэрт оруулан үзэх боломжтой аргаар туурвисан бүтээлийг;

4.1.2."монгол кино" гэж Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд нь тухайн киноны зохиогч, эрх эзэмшигч, кино продюсер байх, эсхүл Монгол Улсын иргэн ерөнхий найруулагчаар ажилласан киног;

4.1.3."хамтарсан кино" гэж талуудын эрх, үүрэг, санхүүжилтийн асуудал, хамтын ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон хэлцлийн үндсэн дээр гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээдтэй хамтран бүтээсэн киног;

4.1.4."гадаад кино" гэж энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3-т зааснаас бусад киног;

4.1.5."кино үйлдвэрлэл" гэж кино бүтээх, түгээхтэй холбоотой цогц үйл ажиллагааг;

4.1.6."кино бүтээх" гэж кино төсөл боловсруулах, кино зохиол бичих, зураг авалт, эвлүүлэг, дуу, дүрсний найруулга хийх зэрэг кино түгээх хүртэлх бүтээлч үйл ажиллагааг;

4.1.7."зохиогч" гэж Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 4.1.1-д заасан этгээдийг;

4.1.8."эрх эзэмшигч" гэж Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 4.1.2-т заасан этгээдийг;

4.1.9."кино түгээх" гэж киног техник технологи ашиглан олон нийтэд үзүүлэх үйл ажиллагааг;

4.1.10."кино продюсер" гэж киног бүтээх үйл ажиллагааг санаачлан зохион байгуулсан, уг бүтээлтэй холбоотой эрх эдэлж, үүрэг хүлээх хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

4.1.11."кино зуучлагч" гэж Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн дагуу киног нийтэд түгээх үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг;

4.1.12."кино үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц" гэж кино үйлдвэрлэл эрхлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн барилга байгууламж, мэдээллийн сүлжээ, техник, программ хангамж, мэдээллийн санг;

4.1.13."тоон гарын үсэг" гэж Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4.1.2-т заасныг;

4.1.14."цахим баримт бичиг" гэж Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 4.1.4-т заасныг.

5 дугаар зүйл.Кино урлагийг дэмжих чиглэл, зарчим

Хэвлэх

5.1.Төрөөс кино урлагийг дэмжихэд дараах чиглэл баримтална:

5.1.1.уран бүтээлчийн хөгжлийг дэмжих, дотоод, гадаадад сургах, мэргэшүүлэх;

5.1.2.кино үйлдвэрлэлд шаардагдах дэд бүтцийг бий болгох, техник технологийг сайжруулахад хөрөнгө оруулалт, татвар, санхүү болон бусад хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлэх;

5.1.3.кино урлагийн салбарт оруулах дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.

5.2.Кино урлагийг дэмжихэд дараах зарчим баримтална:

5.2.1.ил тод, шударга, тэгш өрсөлдөх боломжтой байх;

5.2.2.хялбаршуулсан зохицуулалт бүхий, хэрэгжихүйц, тодорхой байх;

5.2.3.уран бүтээлчийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг нь хязгаарлахгүй байх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

КИНО УРЛАГИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

6 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Засгийн газар кино урлагийг дэмжих талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.кино урлагийг дэмжих, хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх;

6.1.2.кино үйлдвэрлэлд шаардагдах дэд бүтцийг бий болгох, барилга байгууламж барих, техник технологийг сайжруулахад татвар, санхүү болон бусад хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлэх;

6.1.3.кино бүтээх чиглэлээр уран бүтээлч, ажилтныг сургах, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх;

6.1.4.энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан Кино урлагийн зөвлөлийн дарга, гишүүнд нэр дэвшүүлэх болон зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах;

6.1.5.энэ хуулийн 9.11-д заасан ажлын албаны бүтэц, орон тоо, дүрмийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 5-д заасны дагуу батлах;

6.1.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

7 дугаар зүйл.Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Кино урлагийг дэмжих талаар соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.дотоод, гадаадын болон олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах;

7.1.2.кино үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон дүрэм, журмыг батлах;

7.1.3.кино үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн стандарт, норм, нормативыг боловсруулж, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 9.1-д заасны дагуу батлуулах;

7.1.4.кино зураг авалтын үед баримтлах заавар батлах;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.1.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Соёлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Кино урлагийг дэмжих талаар соёлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.кино үйлдвэрлэлийн салбарт зохиогчийн эрхийг хамгаалах талаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, дэмжих;

8.1.2.олон улсын кино арга хэмжээнд монгол киног оролцуулах, Монгол Улсад олон улсын кино наадам зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх.

9 дүгээр зүйл.Кино урлагийн зөвлөлийн бүтэц, бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Кино урлагийн зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/ нь кино урлагийг дэмжих бодлого, шийдвэрийн төсөлд санал өгөх, гадаадын иргэн, хуулийн этгээдэд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авах зөвшөөрөл олгох, тусгай сангаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ болон кино бүтээх зардлын буцаан олголтын үйл ажиллагаанд санал, дүгнэлт гаргах чиг үүрэгтэй байна.

9.2.Зөвлөл нь дарга, орон тооны бус 10 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллах бөгөөд үйл ажиллагаандаа хараат бус байх зарчмыг баримтална.

9.3.Зөвлөлийн гишүүний 30-аас доошгүй хувь нь соёл, оюуны өмч, төсөв, санхүүгийн салбарын төрийн байгууллагын төлөөлөл байх ба бусад гишүүн нь кино үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа уран бүтээлч, мэргэжлийн төрийн бус байгууллагын төлөөлөл байна.

9.4.Мэргэжлийн төрийн бус байгууллага кино урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн, таваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай иргэнийг энэ хуулийн 6.1.4-т заасан журмын дагуу нэр дэвшүүлнэ.

9.5.Кино урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн, таваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай уран бүтээлч нь энэ хуулийн 6.1.4-т заасан журмын дагуу бие даан болон мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаас нэр дэвшинэ.

9.6.Энэ хуулийн 9.3, 9.4, 9.5-д заасан албан тушаалтан, иргэнийг Зөвлөлийн гишүүнээр соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж, чөлөөлнө.

9.7.Зөвлөлийн дарга төрийн албан хаагч байх бөгөөд түүнийг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж, соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн томилж, чөлөөлнө.

9.8.Зөвлөлийн дарга, гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа гурван жил байх бөгөөд уг хугацааг нэг удаа сунгаж болно.

9.9.Зөвлөлийн дарга, гишүүн нь төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргагч, хүлээн авагч этгээдтэй нэгдмэл сонирхолгүй байна.

9.10.Зөвлөлийн дарга, гишүүн нь шийдвэр, санал, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаанд ашиг сонирхлын зөрчилд орж болох нөхцөл байдлыг мэдэгдэх, түүнээс татгалзах замаар урьдчилан сэргийлнэ.

9.11.Зөвлөл ажлын албатай байх бөгөөд өөрийн үйл ажиллагаа, төсвийн хөрөнгө, бусад орлогоос санхүүжнэ.

9.12.Зөвлөлийн дарга, гишүүний бүрэн эрх дараах тохиолдолд энэ хуулийн 9.8-д заасан хугацаанаас өмнө дуусгавар болно:

9.12.1.нас барсан;

9.12.2.чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан;

9.12.3.өөр ажил, албан тушаалд томилогдсон, эсхүл сонгогдсон;

9.12.4.гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдож шүүхийн шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон;

9.12.5.хуульд заасан бусад үндэслэл.

9.13.Зөвлөл асуудлыг хуралдаанаараа хэлэлцэж, олонхын саналаар шийдвэр гаргах бөгөөд шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна.

9.14.Зөвлөл санхүүгийн тайлангаа жил бүр аудитаар баталгаажуулж, нийтэд мэдээлнэ.

9.15.Эрх бүхий этгээдээс кино үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон журам батлах, өөрчлөх, хүчингүй болгох тохиолдолд Зөвлөл 30-аас доошгүй хоногийн өмнө нийтэд мэдээлнэ.

9.16.Зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.16.1.кино үйлдвэрлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх;

9.16.2.энэ хуулийн 20.1-д заасан зөвшөөрлийг олгох;

9.16.3.кино үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх;

9.16.4.кино бүтээх зардлын тодорхой хувийг буцаан олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санал, дүгнэлт гаргах;

9.16.5.Кино урлагийг дэмжих сангаас санхүүжилт, зээл олгох арга хэмжээг зохион байгуулах, санал, дүгнэлт гаргах;

9.16.6.төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж, тайланг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авч, дүгнэлт хийх;

9.16.7.кино түгээлтэд баримтлах насны ангилал тогтоох;

9.16.8.залуу уран бүтээлчид дэмжлэг үзүүлэх төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх;

9.16.9.олон улсын кино арга хэмжээнд монгол киног нэр дэвшүүлэх, оролцуулахад санал өгөх, Монгол Улсад олон улсын кино наадам зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;

9.16.10.мэдээллийн сан, цахим үйлчилгээний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих;

9.16.11.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

КИНО УРЛАГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТРҮҮЛЭХ

10 дугаар зүйл.Мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Хэвлэх

10.1.Соёлын тухай хуульд заасан журмын дагуу кино үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд холбогдох мэдээллийг бүрдүүлэх, дамжуулах, ашиглах, хадгалах, цахим үйлчилгээ үзүүлэх төрөлжсөн мэдээллийн сантай байх бөгөөд уг санг Зөвлөл эрхлэн хөтөлнө.

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасан төрөлжсөн мэдээллийн санд дараах мэдээллийг бүрдүүлнэ:

10.2.1.кино үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад баримт бичиг;

10.2.2.кино урлагийн статистик мэдээлэл;

10.2.3.тухайн жилд улсын захиалгаар бүтээх болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл;

10.2.4.зохиогчийн эрхээр хамгаалагдах бүтээлийг эзэмших, ашиглах, түгээхтэй холбоотой мэдээлэл;

10.2.5.кино урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хүний нөөцтэй холбоотой мэдээлэл;

10.2.6.монгол болон хамтарсан кинотой холбоотой мэдээлэл;

10.2.7.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зураг авалт хийсэн гадаадын кинотой холбоотой мэдээлэл;

10.2.8.кино урлагийн шүүмж, судлалын мэдээлэл;

10.2.9.кино урлагийг дэмжих төсөв, зардал, түүний зарцуулалт;

10.2.10.кино бүтээх зардлын буцаан олголтын талаар;

10.2.11.зохиогчийн эрхээр үл хамгаалах болон нууцад хамааруулаагүй бусад мэдээлэл.

10.3.Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээгдсэн киног Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуульд заасны дагуу төрийн архивд шилжүүлж, хадгалж, хамгаална.

10.4.Зөвлөл энэ хуулийн 10.3-т зааснаас бусад кино болон кино үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд холбогдох баримтыг хадгалж болно.

11 дүгээр зүйл.Цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэх

Хэвлэх

11.1.Төрөөс кино үйлдвэрлэлтэй холбоотой үйл ажиллагаанд цахим үйлчилгээ нэвтрүүлнэ.

11.2.Цахим үйлчилгээ үзүүлэхэд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 6.4-т заасан журмыг баримтална.

11.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн, хуулийн этгээдэд кино зураг авалт хийх зөвшөөрөл олгох болон кино бүтээх зардлын буцаан олголтын баримт бичгийг бүрдүүлэх, хүлээн авах, шийдвэрлэхэд тавих бусад шаардлагыг энэ хуулийн 13.5, 17.6-д заасан журамд тусгана.

11.4.Зөвлөлийн ажлын алба цахим үйлчилгээ үзүүлэх болон цахим баримт бичиг хөтлөлт, тоон гарын үсэг хэрэглэх, мэдээллийн системийн найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

КИНО УРЛАГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ

12 дугаар зүйл.Кино урлагийг дэмжих санхүүжилт

Хэвлэх

12.1.Кино бүтээх үйл ажиллагааг төрөөс дэмжих зориулалт бүхий Кино урлагийг дэмжих сантай байна.

12.2.Кино урлагийг дэмжих сан Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан эх үүсвэрээс бүрдэх бөгөөд уг сангаас дараах хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлнэ:

12.2.1.эргэн төлөх нөхцөлгүй олгох санхүүжилт;

12.2.2.эргэн төлөгдөх хөнгөлөлттэй зээл олгох.

12.3.Энэ хуулийн 12.2-т заасан хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлэхэд улсын төсвөөс шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, тухайн жилийн улсын төсөвт тусгаж батална.

12.4.Энэ хуулийн 12.2-т заасан санхүүжилтийн хувь, хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

13 дугаар зүйл.Кино урлагийг дэмжих сангийн зарцуулалт

Хэвлэх

13.1.Кино урлагийг дэмжих сангийн эргэн төлөх нөхцөлгүй олгох санхүүжилтийг дараах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд олгоно:

13.1.1.монголын түүх, соёл, ахуй амьдралыг харуулах, эсхүл хүүхэд, залуучуудын хүмүүжил, төлөвшил, нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл, зөв амьдрах дадал зуршил хэвшүүлэхэд эергээр нөлөөлөх, эсхүл олон улсын кино наадамд өрсөлдөх зорилготой найруулагчийн хувийн бүтээлч чанар, гоо зүйн үнэлэмж, үзэл бодлын илэрхийллийг харуулсан кино бүтээх;

13.1.2.монгол киног хадгалах, сэргээн хөрвүүлэх;

13.1.3.олон улсын кино наадам, үзэсгэлэнд монгол киногоор оролцох, Монгол Улсад олон улсын кино наадам зохион байгуулах;

13.1.4.кино урлагийн уран бүтээлч, ажилтныг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх.

13.2.Кино урлагийг дэмжих сангийн эргэн төлөгдөх хөнгөлөлттэй зээлийг дараах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд олгоно:

13.2.1.энэ хуулийн 13.1.1-д зааснаас бусад кино бүтээх;

13.2.2.кино үйлдвэрлэлд шаардлагатай дэд бүтцийг сайжруулахад чиглэсэн техник технологи, программ хангамж, инновац нэвтрүүлэх.

13.3.Энэ хуулийн 13.2-т заасан хөнгөлөлттэй зээлийг банкаар дамжуулж олгоно. Банкийг сонгон шалгаруулалтаар сонгоно.

13.4.Энэ хуулийн 13.2-т заасан хөнгөлөлттэй зээлийг дараах этгээдэд олгохгүй:

13.4.1.сангаас авсан зээлийн үлдэгдэлтэй;

13.4.2.сангаас авсан зээлийг зориулалтын бусаар ашигласан нь тогтоогдсон;

13.4.3.төсөл хүлээн авах сүүлийн өдрийн байдлаар нийгмийн даатгал, татварын байгууллагад өртэй.

13.5.Кино урлагийг дэмжих сангаас санхүүжилт олгох болон банканд тавих шалгуур, банкийг сонгон шалгаруулах, хөнгөлөлттэй зээл олгох, эргэн төлөх, хяналт тавих журмыг Засгийн газар батална.

14 дүгээр зүйл.Иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх бусад дэмжлэг

Хэвлэх

14.1.Иргэн, хуулийн этгээдэд кино үйлдвэрлэл эрхлэхэд шаардлагатай татварын дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.

14.2.Давхар татвар, хөрөнгө оруулалттай холбоотой олон улсын гэрээг кино үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч орнуудтай байгуулах, хэлэлцээ хийх арга хэмжээг Засгийн газар зохион байгуулна.

14.3.Кино зураг авах зориулалттай төрийн өмчийн барилга байгууламж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг монгол болон хамтарсан кино бүтээхэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр ашиглуулна. Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр ашиглуулах журмыг соёл, боловсрол болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

14.4.Олон улсын кино арга хэмжээнд амжилт гаргасан уран бүтээлчид Соёлын тухай хуульд заасан мөнгөн шагнал олгоно.

14.5.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино бүтээх зорилгоор ирэх гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд тусгай ангиллын виз олгох бөгөөд Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9.2.1-д заасан журмаар тогтооно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

КИНО БҮТЭЭХ ЗАРДЛЫН БУЦААН ОЛГОЛТ, ТАВИХ ШААРДЛАГА

15 дугаар зүйл.Кино бүтээх зардлын тодорхой хувийг буцаан олгоход тавих шаардлага

Хэвлэх

15.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын хуулийн этгээд дангаараа болон Монгол Улсын хуулийн этгээдтэй хамтран олон улсад түгээх зорилгоор кино бүтээх тохиолдолд зардлын тодорхой хувийг буцаан олгоно.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан зардлыг олон улсын жишигт нийцсэн байдлаар төлөвлөж, улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, тухайн жилийн улсын төсөвт тусгах бөгөөд уг зардлыг өмнөх оны төсөвт тусгагдсанаас бууруулахгүй байна.

15.3.Энэ хуулийн 15.1-д заасан зардлыг зориулалтын бусаар зарцуулахыг хориглох бөгөөд тухайн төсвийн жилд ашиглагдаагүй төсвийн үлдэгдлийг дараагийн төсвийн жилд үргэлжлүүлэн зарцуулна.

15.4.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын хуулийн этгээд кино зураг авалт хийхэд 500 000 америк доллар буюу түүнээс дээш хэмжээний хөрөнгийг шаардлага хангасан дараах зардалд зарцуулсан нь буцаан олголт тооцох урьдчилсан нөхцөл болно:

15.4.1.Монгол Улсад татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдээс худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний зардал;

15.4.2.Монгол Улсад байхгүй нь нотлогдсон мэргэжлийн техник, тоног төхөөрөмжийг гадаад улсаас түрээслэн ашигласны зардал;

15.4.3.Монгол Улсад төлсөн татвар.

15.5.Уран бүтээлийн болон зураг авалтын багийн цалин хөлс нь энэ хуулийн 15.4-т заасан нийт зардлын 40 хувиас хэтрэхгүй байна.

16 дугаар зүйл.Шаардлага хангасан зардлыг тодорхойлох

Хэвлэх

16.1.Кино зураг авалт хийх зардалд найруулагч, зураглаач, ерөнхий зураач, кино продюсер болон уран бүтээл, зураг авалтын багийн цалин хөлс, үйлчилгээ, түрээс, бусад зардал багтах бөгөөд шаардлага хангасан зардлын дэлгэрэнгүй жагсаалтыг Засгийн газар энэ хуулийн 17.6-д заасан журамд тусгана.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан шаардлага хангасан зардалд дараах зардлыг тооцохгүй:

16.2.1.кино павильон, студийн дэд бүтэц, үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зардал;

16.2.2.хууль зүйн туслалцаа, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө авах зардал;

16.2.3.торгууль, алданги, банкны баталгаа, зээл, түүний хүү, хураамж;

16.2.4.шүүх, арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой зардал;

16.2.5.харилцан өмчлөлд шилжүүлсэн тодорхой хөрөнгө;

16.2.6.нэмэгдсэн өртгийн албан татвар;

16.2.7.улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөс олгосон зардал;

16.2.8.хандив;

16.2.9.санхүүгийн түрээсийн /лизинг/ гэрээ байгуулах зардал, хүүгийн зардал;

16.2.10.кино бүтээхэд хамаарахгүй программ хангамжийг худалдан авах, хөгжүүлэх зардал;

16.2.11.бусад зардал.

17 дугаар зүйл.Буцаан олголтын хувь тооцох

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийн 15.4-т заасан этгээдэд зардлынх нь 30 хувийг буцаан олгоно.

17.2.Энэ хуулийн 17.1-д заасан этгээд эвлүүлэг, дуу, дүрсний найруулгыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хийхэд багийн бүрэлдэхүүний 50-аас доошгүй хувь нь Монгол Улсын уран бүтээлч, ажилтан оролцсон бол тухайн эвлүүлэг, дуу, дүрсний найруулгын зардлын 30 хувийг буцаан олгоно.

17.3.Энэ хуулийн 17.1-д заасан этгээдийн бүтээсэн кино Засгийн газраас баталсан соёлын шалгуур хангасан бол энэ хуулийн 15.4-т заасан зардлын 10 хувийг нэмж олгоно.

17.4.Энэ хуулийн 15.4-т заасан кино зураг авалтад оролцсон гадаад улсын уран бүтээлийн болон зураг авалтын багийн Монгол Улсад ажилласан хоногийн цалин хөлсний 5 хувийг буцаан олгоно.

17.5.Монгол Улсыг олон улсад эергээр сурталчлан таниулсан монгол киноны эрх эзэмшигчид тухайн кино бүтээх зардлын 20 хүртэлх хувийг энэ хуулийн 15-19 дүгээр зүйлд заасан зарчим, журмыг баримтлан буцаан олгож болно.

17.6.Кино бүтээх зардлын буцаан олголтын хүсэлт гаргах, төслийг хянах, бүртгэх, гэрээ байгуулах, үнэлэх, тайлагнах, зардлын тодорхой хувийг буцаан олгохтой холбогдсон журмыг Засгийн газар батална.

18 дугаар зүйл.Хүсэлт гаргах, төсөл бүртгүүлэх

Хэвлэх

18.1.Кино зураг авалт хийх зардлын тодорхой хувийг буцаан олгохтой холбоотой төсөв, шалгуур, холбогдох мэдээллийг монгол болон гадаад хэлээр бэлтгэн, энэ хуулийн 17.6-д заасан журмын дагуу олон улсад нээлттэй, тогтмол мэдээлнэ.

18.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авалт хийх зардлын тодорхой хувийг буцаан авах нөхцөлтэйгээр хүсэлт /цаашид "хүсэлт" гэх/ гаргах этгээд нь Монгол Улсын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байна.

18.3.Энэ хуулийн 18.2-т заасан этгээдийн гаргасан хүсэлт, хэрэгжүүлэх төсөл нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг зөрчөөгүй, монголын түүхийг илт гуйвуулах болон дайн, түрэмгийлэл, садар самуун, хүчирхийллийг сурталчлах агуулгагүй байна.

18.4.Зөвлөл хүсэлтийг хүлээн авч, төслийг хянана. Хүсэлт, төсөл нь энэ хуулийн 17.6, 18.3-т заасан шаардлага хангаагүй тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.

18.5.Зөвлөл шаардлага хангасан хүсэлт, төслийг бүртгэн гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээг хоёроос дөрөв хүртэлх жилийн хугацаатай олгож, кино зураг авалт хийх зардлын тодорхой хувийг буцаан олгох гэрээ байгуулна.

18.6.Гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш зарцуулсан зардлыг буцаан олгох зардалд тооцно.

18.7.Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал, урьдчилан тооцох боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас төсөл хэрэгжих боломжгүй болсон тохиолдолд хүсэлт гаргагч этгээд Зөвлөлд нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд ийнхүү мэдэгдсэнээр гэрчилгээ хүчингүй болж, гэрээ цуцлагдсанд тооцно.

19 дүгээр зүйл.Мэдүүлэг гаргах, үнэлгээ хийх

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 18.5-д заасан этгээд нь кино зураг авалтын зардлын тодорхой хувийг буцаан авах мэдүүлгийг гаргана.

19.2.Зөвлөл мэдүүлгийг хүлээн авч үнэлнэ.

19.3.Мэдүүлэг гаргагч олон улсын байгууллагаар аудит хийлгэсэн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн эх баримтыг гарган өгч, зардлыг шалгах эрхийг олгоно.

19.4.Зөвлөл татварын байгууллагаас тухайн зардлыг Монгол Улсад зарцуулсан талаар мэдээлэл авах ажиллагааг зохион байгуулна.

19.5.Зөвлөл зардлын баримтыг шалгаж, буцаан олголтын хувь тооцох дүгнэлт гаргаж, соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлнэ.

19.6.Зөвлөлийн хувь тооцсон дүгнэлтийг үндэслэн, соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн зардлын тодорхой хувийг буцаан олгох шийдвэр гаргаж, гэрээнд заасан дансанд шилжүүлнэ. Буцаан олголтыг хуваан шилжүүлж болно.

19.7.Энэ хуулийн 19.6-д заасан зардлын буцаан олголтыг дараах тохиолдолд олгохгүй:

19.7.1.мэдүүлэг гаргагч хууль тогтоомж, энэ хуулийн 18.5-д заасан гэрээг зөрчсөн;

19.7.2.мэдүүлэг гаргагч холбогдох баримт бичиг, аудиторын дүгнэлт ирүүлээгүй, зардал шалгах зөвшөөрөл олгоогүй, эсхүл журамд заасан хугацаанд гаргаж өгөөгүй;

19.7.3.зардлын баримт нь хууль тогтоомжид заасан шаардлага, хугацаа, үйл ажиллагаа, эсхүл төслийн зорилттой нийцэхгүй байх;

19.7.4.гэрээний үүргээ хэрэгжүүлээгүй, гарсан зардал болон түүний төлбөрийг баталгаажуулаагүй;

19.7.5.хүсэлт гаргагч дампуурсан, салбар, төлөөлөгчийн газар нь татан буугдсан.

19.8.Зөвлөл кино бүтээх зардлын буцаан олголт авсан этгээд, төслийн нэр, дүнгийн талаарх товч мэдээллийг энэ хуулийн 10.1-д заасан төрөлжсөн мэдээллийн санд байршуулж, сурталчилна.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

КИНО ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ШААРДЛАГА

20 дугаар зүйл.Кино зураг авалт хийх зөвшөөрөл

Хэвлэх

20.1.Гадаадын иргэн, хуулийн этгээдэд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авалт хийхэд зөвшөөрөл олгоно. Зөвшөөрөл олгосныг зөвшөөрлийн баримт бичиг буюу гэрчилгээг олгож баталгаажуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Тайлбар:“Кино зураг авалт хийх” гэдэгт бүрэн хэмжээний болон богино хэмжээний кино, бүх төрлийн кино бүтээх болон дүрс бичлэг хийх зорилгоор дуу авиа дагалдсан эсэхээс үл хамааран дүрсийг хөдөлгөөнт хэлбэрт нэгтгэн хураан авч тоног төхөөрөмжид хадгалах үйл явц буюу зураг авалт хийх ажиллагааг хамааруулна.

/Энэ хэсгийг тайлбарыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан этгээд дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн кино зураг авалт эхлэхээс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө Зөвлөлд хүсэлт гаргана:

20.2.1.кино зохиолын товч агуулга, кино продюсерын танилцуулга, Монголын талаас хамтран ажиллах этгээдийн мэдээлэл;

20.2.2.ажлын хуваарь, төлөвлөгөө;

20.2.3.байршлын болон орчин тойронд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эсэх талаарх мэдээлэл;

20.2.4.хариуцлагын даатгалын баримт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

20.2.5.жүжигчид болон зураг авалтын багийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, гадаадын иргэний паспортын хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.2.6.зураг авалтын байршил, зураг авалтын хугацаа;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.2.7.түр хугацаагаар оруулж ирэх тоног төхөөрөмжийн жагсаалт;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.2.8.байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх мэдээлэл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.2.9.хамтран ажиллах этгээдтэй гэрээ байгуулсан бол гэрээний хуулбар;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.2.10.зураг авалт, кино нь бодит амьдралаас сэдэвлэсэн, бодит хүнийг дүрсэлсэн бол тухайн хүн, холбогдох этгээдийн зөвшөөрөл, амьтан, тэсрэх бодис, галт зэвсэг, сум ашиглах, кино зураглал, тээврийн хэрэгсэл, тусгай эффект гэх мэт зураг авалтын онцлогоос хамааран шаардлагатай бусад баримт бичиг, мэдээлэл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.2.11.шаардлагатай тохиолдолд Зөвлөлөөс шаардсан нэмэлт мэдээлэл.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.3.Энэ хуулийн 20.1-д заасан зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

20.4.Энэ хуулийн 20.1-д заасан зөвшөөрөлгүй этгээд кино зураг авалт хийхийг хориглоно.

20.5.Зөвшөөрлийн үндсэн дээр кино зураг авалт хийж байгаа этгээд нь кино зураг авалт хийх зөвшөөрөлд заасан байршил, хугацаа, агуулгыг өөрчлөх тохиолдол бүрд Зөвлөлд мэдэгдэх бөгөөд Зөвлөл зөвшөөрөлд зохих өөрчлөлтийг оруулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

20.6.Түүх, соёлын дурсгалт газар, тусгай хамгаалалттай газар нутагт кино зураг авалт хийхэд Соёлын тухай хууль, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд заасан журмыг баримтална.

20.7.Гадаадын иргэн, хуулийн этгээд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авалт хийх зөвшөөрөл авах журмыг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

20.8.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авалт хийх зөвшөөрөл хүсэгч Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 221.1.7-д заасны дагуу хураамж төлнө.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

20.9.Зөвлөл кино зураг авалт хийх зөвшөөрөл, зураг авалтын багт ажиллах гадаадын иргэдийн мэдээллийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.10.Зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлтийг гэрчилгээнд заасан хугацаа дуусахаас өмнө дараах хугацаанд багтан Зөвлөлд хүргүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.10.1.зөвшөөрлийг таваас дээш хоногоор авсан бол гурваас доошгүй хоногийн өмнө;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.10.2.зөвшөөрлийг таваас доош хоногоор авсан бол нэгээс доошгүй хоногийн өмнө.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.11.Кино зураг авалт хийх зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.12.Зөвшөөрөл олгосон кино зураг авалт хийх, кино бүтээхтэй холбоотой үүссэн хохирол, нөхөн төлбөрийг Зөвлөл хариуцахгүй.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

21 дүгээр зүйл.Кино түгээх ангилал

Хэвлэх

21.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино түгээхэд дараах насны ангилал тогтооно:

21.1.1.бүх насныханд зөвшөөрөх;

21.1.2.13 ба түүнээс дээш насныханд зөвшөөрөх;

21.1.3.18 ба түүнээс дээш насныханд зөвшөөрөх.

21.2.Энэ хуулийн 21.1.3-т заасан 18 ба түүнээс дээш насныханд зөвшөөрөх ангиллын киног өдрийн цагаар буюу 06.00-22.00 цагт өргөн нэвтрүүлгийн болон кабелийн телевизээр нэвтрүүлэхийг, кино театр, үзвэрийн цэг, үзвэрийн танхимаар насанд хүрээгүй хүнд үзүүлэхийг хориглоно.

21.3.Энэ хуулийн 21.1-д заасан ангилал тогтоох шалгуур, кино түгээхэд баримтлах журмыг олон улсын стандартын дагуу соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага мэдээлэл, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батална.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22 дугаар зүйл.Кино түгээлтийн мэдээлэл

Хэвлэх

22.1.Кино театрын үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд кино зуучлагч, киноны нэр, төрөл болон түүний үргэлжлэх хугацааны талаарх түгээлтийн мэдээллийг Зөвлөлд долоо хоног бүр хүргүүлнэ.

22.2.Кино түгээлтийн мэдээлэл гаргах журмыг соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

22.3.Кино театр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон ахмад настанд зориулсан тоноглол, тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй байна.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

23 дугаар зүйл.Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

Хэвлэх

23.1.Кино урлагийг дэмжих хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, соёлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, Зөвлөл хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

24.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

25 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийг 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW OF MONGOLIA

 

July 2, 2021                                        Ulaanbaatar city

(2022.08.08-ны өдрийн орчуулга)     Unofficial translation

on PROMOTION OF FILM ART

chapter one

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of the Law

1.1. The purpose of this law is to establish legal a legal basis for activities of film production and regulate relations related to creating a favorable environment for filmmaking in Mongolia and the state support on the development of film art.

Article 2. Legislation on the promotion of film art

2.1. The legislation on the promotion of film art consists of the Constitution of Mongolia, the Law on Culture, the Law on Intellectual Property, the Law on Copyright, this law, and other legislative acts enacted in conformity with these.

2.2. If an international treaty to which Mongolia is a party stipulates otherwise, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Legal subjects

3.1. This Law shall apply to Mongolian and foreign citizens and legal entities conducting film-production activities in the territory of Mongolia, and to Mongolian citizens and legal entities participating in international film festivals.

Article 4. Legal definitions

4.1. The following terms used in this law shall have meanings as follows:

4.1.1. "film" means a work created using technology in a way that can be viewed using a series of interconnected pictures in moving form, regardless of whether accompanied by sound or not, for the purpose of distribution to the public;

4.1.2. "Mongolian film" means a film in which the writer, the right holder, or the producer is a Mongolian citizen or a legal entity, or a film directed by a Mongolian citizen;

4.1.3. "joint film" means a film co-produced with a foreign citizen or legal entity under a contract that sets out the rights and obligations of the parties, the financing and the scope of the collaboration;

4.1.4. "foreign film" means a film other than those specified in Articles 4.1.2 and 4.1.3 of this law

4.1.5. "film production" means comprehensive activities related to the production and distribution of a film;

4.1.6. "filmmaking" means the creative process until the stage of film distribution such as the development of a film project, screenwriting, shooting, editing, sound, and picture editing;

4.1.7. "writer" means a person specified in Article 4.1.1 of the Law on Copyright;

4.1.8. "right holder" means a person specified in Article 4.1.2 of the Law on Copyright;

4.1.9. "film distribution" means a process of showing a film to the public using technology;

4.1.10. "film producer" means a natural person or legal entity that has initiated and organized a film production and has rights and obligations related to the work;

4.1.11. "film distributor" means a natural person or legal entity distributing a film to the public in accordance with the Law on Copyright;

4.1.12. "film production infrastructure" means buildings, facilities, information networks, equipment, software, and databases for film production;

4.1.13. "electronic signature" has the meaning specified in Article 4.1.2 of the Law on Electronic Signature;

4.1.14. "electronic document" has the meaning specified in Article 4.1.4 of the Law on Electronic Signature.

Article 5. Directions and principles of film art promotion

5.1. The state shall maintain the following directions on the promotion of film art:

5.1.1. to support the development of artists and train and specialize the artists domestically and internationally;

5.1.2. to establish infrastructure required for film production and support technology improvement by investment, tax, financing, and other forms;  

5.1.3. increase domestic and foreign investment in the industry of film art;

5.2. The following principles shall apply to film art promotion:

5.2.1. transparency, fairness, and to be able to compete equally;

5.2.2. to have simplified regulation that provides enforceability and expressivity;

5.2.3. to not limit the freedom of artistic expression.

chapter two

POWERS OF STATE ORGANIZATIONS IN FILM ART PROMOTION

Article 6. Powers of the Government

6.1. The Government shall have the following powers in film art promotion:

6.1.1. to approve and implement programs and plans for film art promotion and human resource development;

6.1.2. to establish infrastructure required for film production, build facilities, and support technology improvement by investment, tax, financing, and other forms; 

6.1.3. to organize and support the training and specialization of artists and staff in the filmmaking;

6.1.4. to approve procedures on the nomination of the Chairperson and members of the Film Council, and its operations specified in Article 9 of this law;

6.1.5. to approve the organizational structure, the number of staff, and the rules specified in Article 9.11 of this law, based on Article 9.5 of the Law on State and Local Property

Article 7. Powers of the state central administrative authority in charge of cultural affairs

7.1. The State central administrative body in charge of cultural affairs shall exercise the following powers in film art promotion:

7.1.1. to cooperate with foreign and international organizations;

7.1.2. to approve rules and regulations related to the process of film production;

7.1.3. to develop standards and norms for ensuring the security of film production, for the approval in accordance with Article 9.1 of the Law on Standardization, Technical Regulation and Accreditation of Conformity Assessment;

7.1.4. other powers stated by law.

Article 8. Powers of the state administrative agency in charge of cultural affairs

8.1. State administrative agency in charge of cultural affairs shall have the following powers in film art promotion:

8.1.1. to cooperate with and support relevant organizations for the protection of copyright in the field of film production;

8.1.2. to facilitate the participation of Mongolian films in international film events and support organizing international film festivals in Mongolia.

Article 9. Structure and powers of the Film Council

9.1. The Film Council /hereinafter referred to as the "Council"/ is responsible for commenting on the drafts of policy and decisions on promoting the film art, issuing permits to foreign citizens and legal entities to shoot films in Mongolia, and issuing opinions and conclusions on projects and activities to be financed from the Special Fund and on reimbursement of costs for filmmaking.

9.2. The Council shall consist of a Chairperson and 10 non-staff members and shall be independent in its operations.

9.3. At least 30 percent of the Council Members shall be the representatives of state organizations in charge of culture, intellectual property and finances, and the other members shall be representatives of artists and professional non-governmental organizations in the field of film production.

9.4. A professional non-governmental organization shall nominate a citizen specialized in the field of film art with at least 5 years of work experience in accordance with the procedure specified in Article 6.1.4 of this law.

9.5. An artist specialized in the field of film art with at least 5 years of work experience shall be nominated independently or by a professional non-governmental organization in accordance with the procedure specified in Article 6.1.4 of this law.

9.6. Officials and citizens specified in Articles 9.3, 9.4, and 9.5 of this law shall be approved and dismissed as members of the Council by the Cabinet member in charge of cultural affairs.

9.7. The Chairperson of the Council shall be a public servant and shall be selected in accordance with the Law on Public Service, shall be appointed and dismissed by the Cabinet member in charge of cultural affairs.

9.8. The term of office of the Chairperson and members of the Council shall be 3 years and it may be extended once.

9.9. The Chairperson and the members of the Council shall not have a common interest with the persons who applied for and the recipients of projects and events.

9.10. The Chairperson and the members of the Council shall prevent conflicts of interest in the process of making decisions, issuing opinions and conclusions by disclosing the potential circumstances, and by declining it.

9.11. The Council shall have its own office and shall be financed from its own activities, budget funds, and other income.

9.12. In the following cases, the powers of the Chairperson and members of the Council shall end before the term specified in Article 9.8 of this law:

9.12.1. death;

9.12.2. submission of a letter of resignation;

9.12.3. appointed or elected to another position;

9.12.4. proven to have committed a crime with the effective Court decision;

9.12.5. other grounds specified by law.

9.13. The Council shall discuss issues at its meeting and shall make decisions by majority vote in the form of a resolution.

9.14. The Council shall have its financial statements annually audited and report them to the public.

9.15. The Council shall notify the public at least 30 days in advance of the approval, amendment, or annulment of rules related to film production by an authorized person.

9.16. The Council shall have the following powers:

9.16.1. to submit an opinion on the drafting of state policy and legislation on film production;

9.16.2. to grant permits specified in Article 20.1 of this law;

9.16.3. to cooperate with non-governmental organizations and legal entities operating in the field of film production and support their activities within the framework of relevant legislation;

9.16.4. to organize, submit opinions and conclusions on reimbursement of a certain percentage of costs for filmmaking;

9.16.5. to organize, submit opinions and conclusions on disbursing funds and loans from the Film Promotion Fund;

9.16.6. to monitor the funding and fund utilization of projects and events, receive reports from relevant organizations, and make conclusions on the reports;

9.16.7. to establish age ratings for film distribution;

9.16.8. to approve and implement plans to support young artists;

9.16.9. to nominate Mongolian films in international film events, vote for participation, and support organizing international film festivals in Mongolia;

9.16.10. to ensure and monitor the information security of the database and digital services;

9.16.11. other powers provided by law.

chapter three

CREATING A DATABASE FOR FILM, INTRODUCING DIGITAL SERVICES

Article 10. Creating a database

10.1. As provided in the procedure specified in the Law on Culture, a specialized database shall be established for the purpose of compiling, transmitting, using, storing information, and providing digital services related to film production activities, and the database shall be managed by the Council.

10.2. The specialized database specified in Article 10.1 of this law shall contain the following information:

10.2.1. legislation and other legal documents concerning film production;

10.2.2. statistics on the film industry;

10.2.3. information related to the state-funded production and financial support for the year;

10.2.4. information related to the possession, use, and distribution of works protected by copyright;

10.2.5. information related to the organizations and human resources operating in the field of film art;

10.2.6. information related to Mongolian and joint films;

10.2.7. information related to foreign films shot in the territory of Mongolia;

10.2.8. film criticism and research information;

10.2.9. budget and costs to support film, and its utilization;

10.2.10. reimbursement of film production costs;

10.2.11. others related to non-copyrighted and non-confidential information.

10.3. Films made of state and local budgets shall be transferred to, stored, and protected at the State Archives in accordance with the Law on Archives and Recordkeeping.

10.4. The Council may keep documents related to film and film production activities other than those specified in Article 10.3 of this law.

Article 11. Introducing digital services

11.1. The State shall introduce digital services related to film production.

11.2. The procedure specified in Article 6.4 of the Law on Archives and Recordkeeping and the Law on Electronic Signature shall be applied when providing digital services.

11.3. Matters related to granting permits to foreign citizens and legal entities for filming in the territory of Mongolia and other requirements for collecting, receiving and resolving documents for the filmmaking cost reimbursement shall be provided in the regulations specified in Articles 13.5 and 17.6 of this law.

11.4. The office of the Council shall ensure the reliability and security of the processes for providing digital services, operating electronic documents, the use of electronic signatures, and the security of information systems.

chapter four

PROMOTION OF THE DEVELOPMENT OF FILM ART

Article 12. Funding to promote film art

12.1. A Film Promotion Fund shall be established for the purpose of the state promotion of filmmaking.

12.2. The Film Promotion Fund shall consist of the funds specified in Article 6 of the Law on Government Special Fund and shall provide support in the following forms:

12.2.1. non-repayable funding;

12.2.2. grant repayable discounted loans.

12.3. The amount of funds required from the state budget to provide support in the form specified in Article 12.2 of this law shall be reflected and approved in the annual state development plan and the state budget for that year.

12.4. The Government shall approve the funding amount specified in Article 12.2 of this law.

Article 13. Disbursement of Film Promotion Fund

13.1. Non-repayable funding of the Film Promotion Fund shall be granted for the implementation of the following projects and events:

13.1.1. making a film that exhibits Mongolian history, culture, and lifestyle, or makes positive impacts on the upbringing, development, and building of the good habits on social health, healthy lifestyle of children and youths, or films made to compete in international film festivals, with expressions of director's personal creativity, aesthetic values, and views;

13.1.2. preserving and restoring Mongolian films;

13.1.3. participating in international film festivals and exhibitions with Mongolian films and organizing international film festivals in Mongolia;

13.1.4. support organizing the activities for the development and qualification of film artists and staff.

13.2. Repayable discounted loans of the Film Promotion Fund  shall be granted for the implementation of the following projects and events:

13.2.1. make films other than those specified in Article 13.1.1 of this law;

13.2.2. introduce new technologies, software, and innovations to improve the infrastructure required for film production;

13.3. Discounted loans specified in Article 13.2 of this law shall be granted through banks. The bank shall be determined through a selection process.

13.4. The following persons shall not be granted with discounted loan specified in Article 13.2 of this law:

13.4.1. a person with an outstanding loan from the Film Promotion Fund;

13.4.2. a person that is established to have used the loan for non-dedicated purposes;

13.4.3. a person with outstanding debt to the Social Insurance and Tax authorities as of the last day of a project application.

13.5. The Government shall approve the procedures on funding from the Film Promotion Fund, criteria for banks, selection of banks, granting loans, repayment, and monitoring of discounted loans.

Article 14. Other support for natural persons and legal entities

14.1. The matters related to providing tax support for natural persons and legal entities conducting film production shall be regulated by the relevant legislation.

14.2. The Government shall organize measures for joining and negotiating international treaties regarding double taxation and investment with leading countries in film production.

14.3. State-owned filming facilities and required equipment for film shooting shall be utilized with preferential terms for Mongolian and joint filmmaking. The Cabinet members in charge of culture, education, and finance, and budget shall jointly approve the procedure on use with preferential terms.

14.4. Artists succeeded at international film festivals shall be awarded cash prizes specified in the Law on Culture.

14.5. A special category of visa shall be granted to a foreign national or stateless person arriving in the territory of Mongolia for the purpose of filmmaking and shall be determined in accordance with Article 9.2.1 of the Law on the Legal Status of Foreign Nationals.

chapter five

REIMBURSEMENT OF FILMMAKING COSTS AND ITS REQUIREMENTS

Article 15. Requirements for reimbursement of a certain percentage of costs for filmmaking

15.1. A certain percentage of the costs shall be reimbursed in the case of a foreign legal entity making a film in the territory of Mongolia independently or jointly with a Mongolian legal entity for the purpose of international distribution.

 

15.2. Costs specified in Article 15.1 of this law shall be planned in accordance with international standards and reflected in the annual state development plan and the annual state budget, and these costs shall not be reduced from those specified in the previous year's budget.

 

15.3. Costs specified in Article 15.1 of this law are prohibited to be spent on non-dedicated purposes and any unused budget balance from one fiscal year shall be continued to be spent in the next fiscal year.

15.4. Precondition for reimbursement is that a foreign legal entity spends an amount of USD 500,000 or more on filmmaking in the territory of Mongolia on the following eligible costs:

15.4.1. costs paid for the goods, works, and services purchased from a taxpayer natural person or a legal entity in Mongolia;

15.4.2. costs for renting professional hardware and equipment from abroad that are proved not to be available in Mongolia;

15.4.3. taxes paid in Mongolia.

15.5. Salary and wages of the art and film crews shall not exceed 40 percent of the total costs specified in Article 15.4 of this law.

Article 16. Determination of eligible costs

16.1. Costs for filming shall include salaries of a film director, cinematographer, art director, producer, and art and film crews, as well as service, rent and other expenses. The Government shall determine a detailed list of eligible costs in the procedure specified in Article 17.6 of this law.

16.2. Eligible costs specified in Article 16.1 of this law shall not include the following costs:

16.2.1. purchase of a film set, studio infrastructure and real estate;

16.2.2. cost for legal service, financial and other consultations;

16.2.3. fines, penalties, bank guarantees, loans, loan interest and fees;

16.2.4. costs related to Court and arbitration proceedings;

16.2.5. certain assets reciprocally transferred to ownership;

16.2.6. value-added tax;

16.2.7. costs received from state and local budgets;

16.2.8. donations;

16.2.9. costs for concluding financial lease agreements and interest;

16.2.10. costs for purchasing and developing software not related to filmmaking;

16.2.11. other costs.

Article 17. Estimation of reimbursement percentage

17.2. A person specified in Article 17.1 of this law shall be reimbursed for 30 percent of the editing, sound, and picture editing costs, if at least 50 percent of team members in charge of the editing, sound, and picture editing in the territory of Mongolia are Mongolian artists and staff.

17.3. If a film made by a person specified in Article 17.1 of this law is in conformity of the cultural criteria approved by the Government, an additional 10 percent of the costs specified in Article 15.4 of this law shall be reimbursed.

17.4. A foreign art and film crew participating in filming specified in Article 15.4 of this law shall be reimbursed for five percent of the salary for the days working in Mongolia.

17.5. Mongolian film right holders who have positively promoted Mongolia internationally may be reimbursed up to 20 percent of the filmmaking costs in accordance with the principles and procedures specified in Articles 15-19 of this law.

17.6. The Government shall approve the procedures for applying reimbursement of film production costs, reviewing and registering projects, concluding agreements, assessing and reporting, and reimbursing a certain percentage of the costs.

Article 18. Request and project registration

18.1. The budget, criteria and relevant information related to the reimbursement of a certain percentage of the filmmaking costs shall be prepared in Mongolian and foreign languages and shall be published regularly and internationally in accordance with the procedure specified in Article 17.6 of this law.

18.2. An applicant who is submitting an application /hereinafter referred to as a "request"/ for the reimbursement of a certain percentage of the filmmaking costs in the territory of Mongolia shall be registered in the state registration of legal entities of Mongolia.

18.3. The request and project of a person specified in 18.2 of this law shall not violate the legislations of Mongolia, shall not notably distort Mongolian history, and shall not contain any content promoting war, aggression, pornography, and violence.

18.4. The Council shall receive the request and review the project. The request and project shall be rejected if it does not meet the requirements specified in Articles 17.6 and 18.3 of this law.

18.5. The Council shall register eligible requests and projects and issue a certificate. The certificate shall be valid for a period of 2-4 years and an agreement shall be concluded to reimburse a certain percentage of the filmmaking costs.

18.6. Expenses incurred after entering into the agreement shall be deemed the reimbursement costs.

18.7. If the project is not feasible due to a force major event or unforeseeable circumstances, the applicant shall immediately notify the Council, and the certificate shall be revoked, and the agreement shall be deemed terminated.

Article 19. Application and review

19.1. A person specified in Article 18.5 of this law shall submit an application for reimbursement of a certain percentage of filmmaking costs.

19.2. Applications shall be reviewed by the Council.

19.3. The applicant shall submit an audited report by an international audit organization and original accounting documents, and authorize the review of the costs.

19.4. The Council shall organize the process for the tax authority to obtain information on the costs consumed in Mongolia.

19.5. The Council shall review the expenditure documents, make a conclusion on the estimation of the reimbursement percentage and deliver it to the Cabinet member in charge of cultural affairs.

19.6. Based on the conclusion on the reimbursement percentage by the Council, the Cabinet member in charge of cultural affairs shall make a decision on the reimbursement and transfer it to the account specified in the agreement. The reimbursement may be transferred in installments.

19.7. The costs specified in Article 19.6 of this law  shall not be reimbursed in the following cases:

19.7.1. the applicant has violated the legislation and the agreement specified in Article 18.5 of this law;

19.7.2. the applicant has not provided the relevant documents and auditor's report, has not been permitted to review the costs or has not submitted them within the period specified in the rules;

19.7.3. expenditure document does not comply with the requirements, time, and activities specified in laws or the project objectives;

19.7.4. failure to fulfill contractual obligations, and failure to confirm expenses and their payment;

19.7.5. the applicant bankrupted, the branch or representative office was liquidated.

19.8.The Council shall publish and promote a summary of the person that reimbursed for filmmaking costs, the name and amount of the project, in the specialized database specified in Article 10.1 of this law.

chapter six

REQUIREMENTS FOR FILM PRODUCTION

Article 20. Permit for filming

20.1. To make a film in the territory of Mongolia, a permit shall be granted to foreign nationals and legal entities.

20.2. A person specified in Article 20.1 of this law shall submit a request to the Council at least 14 days prior to filming with the following documents:

20.2.1. screenplay synopsis, producer's introduction, information of the Mongolian partner;

20.2.2. work schedule and plan;

20.2.3. information on whether there is a negative impact on the film location and the environment;

20.2.4. others specified by law.

20.3. The Council shall review the request specified in Article 20.2 of this law and make a decision within 10 days.

20.4. It is prohibited to shoot a film without the permit specified in Article 20.1 of this law.

20.5. To change the location, time, and content specified in the permit, the Council shall be notified in accordance with the procedure specified in Article 20.7 of this law.

20.6. The procedures set forth in the Law on Culture, the Law on the Protection of Cultural Heritage, and the Law on Special Protected Areas shall be followed when filming in a historical and cultural complex site and specially protected areas.

20.7. The Cabinet member in charge of cultural affairs shall approve the rule for permits for filming in the territory of Mongolia.

20.8. Applicants for a permit to film in the territory of Mongolia shall pay a fee in accordance with Article 22.1.8 of the Law on State Stamp Duties.

Article 21. Classification of film distribution

21.1. The following age ratings shall be established for film distributions in the territory of Mongolia:

21.1.1. all ages admitted;

21.1.2. 13 and older admitted;

21.1.3. 18 and older admitted.

21.2. It is prohibited to broadcast a film with an age rating of 18 or older as specified in Article 21.1.3 of this law through broadcast and cable channels during daytime or from 06:00 to 22:00 and to show it to a minor in cinemas and entertainment centers.

21.3. The state administrative central body in charge of cultural affairs and the State administrative agency in charge of communication matters shall jointly approve the classification criteria specified in Article 21.1 of this law and the rules to be followed for film distribution in accordance with international standards.

Article 22. Information on film distribution

22.1. The cinema service provider shall send distribution information on film distributors, film names, types and the duration of films to the Council weekly.

22.2. The Cabinet member in charge of cultural affairs shall approve the procedure for providing information on film distribution.

22.3. Cinemas shall be equipped and marked in accordance with standards for the disabled and elderly persons, and be responsible for increasing accessibility.

chapter seven

MISCELLANEOUS

Article 23. Monitoring the implementation of the law

23.1. The state central administrative body in charge of cultural affairs, the state administrative agency responsible for cultural affairs, the Council, and the specialized inspection agency shall monitor the implementation of the legislation on the promotion of film art.

Article 23. Liabilities for violators of the law

24.1. If an action of an official violating this law is not of a criminal nature, he/she shall be subject to liability specified in the Law on Public Service.

24.2. A person or legal entity that violates this law shall be subject to liability specified in the Law on Infringements.

Article 24. Entry into force of the law

25.1. This law shall enter into force on January 1, 2022.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA G.ZANDANSHATAR