Бүлэг: 1979
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
АЖ ҮЙЛДВЭРИЙГ СЭРГЭЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
1998 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 157
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :
1."Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх бодлого"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2.Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлогод тусгагдсан зорилтуудыг тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Алтанхуяг, Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Батбаяр нарт даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.ЭЛБЭГДОРЖ
Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Н.АЛТАНХУЯГ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙГ СЭРГЭЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

1998 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 157

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1."Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх бодлого"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Аж үйлдвэрийг сэргээх, хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлогод тусгагдсан зорилтуудыг тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Алтанхуяг, Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Батбаяр нарт даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Н.АЛТАНХУЯГ