A

A

A

Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

БҮСИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2005 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 38

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хуулийн 17.З-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Бүсийн хэлэлцээр байгуулах нийтлэг журмыг хавсралт ёсоор баталсугай

2.Хуульд заасны дагуу улс орны хөгжлийн тулгамдсан асуудал, бүсийн онцлог байдлыг харгалзан тодорхой асуудлаар бүсийн хэлэлцээр байгуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Засгийн газрын гишүүд, бүсийн зөвлөлийн дарга нарт даалгасугай

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

Монгол Улсын Шадар сайд Ч.УЛААН