A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тэдгээртэй холбогдсон бусад харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Геодези, зураг зүйн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Геодези, зураг зүйн тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."геодези" гэж дэлхийн хэлбэр, хэмжээ, түүний гадаргын шилжих хөдөлгөөнийг тодорхойлох, газрын гадаргын хэсгийг зураг болгон буулган дүрслэх зорилгоор од, нар, хиймэл дагуул болон газрын зургийн багаж хэрэгслийн тусламжтайгаар тухайн цэгийн байрлал, өндөр, хүндийн хүчний хурдатгалыг хэмжин тодорхойлж математик боловсруулалт хийх цогцолбор үйл ажиллагааг;

3.1.2."зураг зүй" гэж газрын гадаргын дүрс, байгаль, түүний зүй тогтол, нийгмийн үзэгдэл, юмсын хоорондын харилцаа хамаарал, учир шалтгааныг шинжлэн дүгнэж, тэдгээрийн цаашдын хувьсал, өөрчлөлтийн чиг хандлага, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг харуулсан тодорхой зориулалт, тусгаг, масштаб бүхий газрын зураг, атласыг тоон болон дүрслэлийн аргаар зохиож хэвлэх үйл ажиллагааг;

3.1.3."газрын зураг" гэж газрын гадаргын бодит зүйлийг хавтгайд тодорхой тусгаг, масштабт оруулан томъёолсон тэмдгээр дүрсэлснийг;

3.1.4."зурагжуулах" гэж төрөл бүрийн масштабтай байр зүйн болон бусад зургаар эх дэлхийн тодорхой хэсгийг дүрслэх цогцолбор үйл ажиллагааг;

3.1.5."газар зүйн нэр" гэж газрын гадарга дээрх байгалийн болон барьж байгуулсан объектуудыг өөр хооронд нь ялган таних зорилгоор тогтоосон нэрийг;

3.1.6. "геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт" гэж геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны үндэс болох байрлал, өндөр, хүндийн хүчний хурдатгал зэрэг орон зайн гурав болон түүнээс дээш хэмжээсээр утга нь тодорхойлогдсон, газрын гадарга, хэвлий, барилга байгууламж зэрэг хөдөлгөөнгүй биетэд бэхлэгдсэн төв болон түүний гаднах тэмдэглээсийг;

3.1.7."геодезийн сүлжээ" гэж геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтүүдийн тогтолцоог;

3.1.8."геодези, зураг зүйн багаж хэрэгсэл" гэж өнцөг, өндөр, зай, хүндийн хүчний хурдатгал болон цэгийн байрлалыг орон зайн гурав болон түүнээс дээш хэмжээсээр тодорхойлох багажийг;

3.1.9."кадастрын зураг" гэж газар болон бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө, газрын хэвлийг ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулахад шаардагдах дэвсгэр зураг зохиох, газрын зургийн мэдээллээр геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санг бүрдүүлэх зорилготой хийсэн бусад зургийг.

/Энэ заалтыг 1999 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА, ТЭДГЭЭРИЙН БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГ

4 дүгээр зүйл.Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

4.1.Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаанд дараахь ажил хамаарна:

4.1.1.геодезийн сүлжээ байгуулах, одон орны тодорхойлолт, гравиметрийн хэмжилт хийх, төрөл бүрийн масштабын байр зүйн болон мөрөн, гол, нуурын ёроолын зураг үйлдэх, шинэчлэх, хэвлэх;

4.1.2.агаар, сансраас газрын зураг авах, боловсруулалт хийх;

4.1.3.төрөл бүрийн масштабтай тусгай зориулалт бүхий сэдэвчилсэн, сургалтын болон нийтийн хэрэгцээний газрын зураг зохиох, шинэчлэн хэвлэх;

4.1.4.хот, тосгон, бусад суурины газар доорх болон дээрх инженерийн байгууламж, ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилтын дэвсгэр зураг хийх, шинэчлэх;

4.1.5.газар зүйн нэрийн жагсаалт (каталог) зохиож хөтлөх, толь бичиг, лавлах боловсруулж хэвлэх;

4.1.6.дэлхийн хэлбэр, хэмжээ, газрын гадаргын хэвтээ, босоо хөдөлгөөнийг тодорхойлох, зайнаас тандан судлах зэрэг геодези, зураг зүйн эрдэм шинжилгээний судалгаа явуулах;

4.1.7.геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн сан бүрдүүлэх;

4.1.8.улсын хилийн шугамын байршлыг геодезийн аргаар тодорхойлох, шалгах;

4.1.9.газар, хот байгуулалт, инженерийн шугаман байгууламж, геологи, уул уурхайн болон бусад бүх төрлийн кадастрын зураг үйлдэх, инженер хайгуул, барилга байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалтын үеийн геодезийн хэмжилт явуулах, өрөмдлөгийн цооног холбох;

/Энэ заалтыг 1999 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4.1.10. улсын аюулгүй байдлыг хангах болон гамшиг болон аюул үүсэх нөхцөлд геодези, зураг зүйн ажил гүйцэтгэх.

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5 дугаар зүйл.Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны талаархи төрийн байгууллагын бүрэн эрх, чиг үүрэг

Хэвлэх

5.1.Улсын Их Хурал геодези, зураг зүйн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны талаархи төрийн бодлогыг тодорхойлох;

5.1.2.улсын хилийн шугамын дагуух байр зүйн зураг, геодезийн аргаар тодорхойлогдсон хилийн тэмдгийн солбицол, өндрийг батлах;

5.1.3.газар зүйн нэрийг батлах;

5.1.4.1:25000-аас багагүй масштабтай байр зүйн зурагт тэмдэглэгдсэн аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн хилийн цэсийн зургийг батлах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.5.геодези, зураг зүйн тоон мэдээлэл, байр зүйн зургийн нууцын зэрэглэл тогтоох, нууцыг ил болгох.

5.2. Засгийн газар геодези, зураг зүйн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.2.1.геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа явуулах солбицол, өндөр, тусгаг, масштаб, дүрслэх хавтгайн тогтолцоог батлах;

5.2.2./Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.2.3.олон улсын баримт бичигт тусгах, газрын зурагт хэрэглэгдэх Монгол Улсын газар зүйн нэр, улсын болон засаг захиргааны нэгжийн хилийн байршил, өөрчлөлтийн талаархи мэдээллийг холбогдох олон улсын байгууллагатай солилцох.

5.3./Энэ хэсгийг 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.4.Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.4.1.геодези, зураг зүйн тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;

5.4.2.геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

5.4.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг зурагжуулах төрийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх;

5.4.4.геодези, зураг зүйн заавар, дүрэм батлах, стандартыг боловсруулж мөрдүүлэх;

5.4.5.олон улсын гэрээгээр геодези, зураг зүйн асуудлаар Монгол Улсын хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;

5.4.6.иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжид геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох.

/Дээрх 5.4 дэх хэсгийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.4.7./Энэ заалтыг 2000 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.5.Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь нууцын зэрэглэлтэй материал үйлдвэрлэж, хадгалж байдгийн хувьд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төрийн тусгай хамгаалалтад байх бөгөөд дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийн дугаарт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.5.1.геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны үндэс болох солбицол, өндөр, тусгаг, масштаб, дүрслэх хавтгайн тогтолцоог боловсруулж хэрэгжүүлэх;

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.5.2.геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санг бүрдүүлэх;

5.5.3.геодези, зураг зүйн заавар, дүрэм батлах, стандартыг боловсруулж мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.5.4.байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнд геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх эрх тусгай зөвшөөрөл олгох;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.5.5.геодези, зураг зүйн хэмжлийн багаж хэрэгслийг шалгах, баталгаажуулах;

5.5.6.олон улсын гэрээнд геодези, зураг зүйн асуудлаар Монгол Улсын хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.5.7./Энэ заалтыг 2000 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.5.8.нууцын зэрэглэлтэй зургийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт, бүрэн бүтэн байдлыг төрийн эрх бүхий байгууллагатай хамтран хянан шалгах;

5.5.9.төрөл бүрийн масштабтай байр зүйн болон дэвсгэр зургийг олгох, худалдах, шилжүүлэх, мэдээллээр хангах.

5.6.Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб цэргийн зориулалтаар хийж буй геодези, газрын зургийн ажилд хяналт тавина.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.7.Төрийн захиргааны бусад төв байгууллага геодези, зураг зүйн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсгийн дугаарт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.7.1.геодези, зураг зүйн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг харъяалсан салбартаа зохион байгуулах;

5.7.2.улсын захиалга, даалгавраар болон салбарынхаа хүрээнд хийх геодези, зураг зүйн ажлын дараа жилийн захиалгыг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тухайн жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор гаргаж өгөх;

/Энэ заалтад 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт, 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

5.7.3.өөрийн хэрэгжүүлж буй төслийн хөрөнгөөр хийгдэх геодези, зураг зүйн ажлыг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран сонгон шалгаруулалт (тендер)-ын журмаар явуулах.

/Энэ заалтад 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт, 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

5.8.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга геодези, зураг зүйн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийн дугаарт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.8.1.геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны талаархи төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах;

5.8.2.нутаг дэвсгэртээ хамаарах байр зүйн зураг, зураг зүйн бүтээлд тусгагдах газар зүйн нэр, хил, шинээр байгуулагдсан болон өөрчлөгдсөн объектын талаархи мэдээлэл, геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж, жил бүр тооллого явуулж дүнг дараа жилийн 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх;

/Энэ заалтад 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.8.3.геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх эрх бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн харьяа нутаг дэвсгэрт нь хийж байгаа геодези, зураг зүйн ажилд хяналт тавих;

5.8.4.нутаг дэвсгэртээ хамаарах газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавих, шинэ нэрийн талаар санал дэвшүүлэх.

6 дугаар зүйл. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үүрэг

Хэвлэх

6.1.Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх эрх бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн дараахь үүрэгтэй:

6.1.1.геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх эрх тусгай зөвшөөрөл авсан байх;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

6.1.2.хэмжлийн багажиндаа баталгаажуулалт хийлгэх;

6.1.3.хэмжлийг солбицол, өндрийн улсын нэгдсэн тогтолцоонд хийх.

6.2.Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж, иргэн нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т зааснаас гадна дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

6.2.1.үйл ажиллагаандаа ашиглах хэмжилт, боловсруулалтын багаж хэрэгслийн жагсаалт, хувийн дугаар, гэрчилгээ;

6.2.2.мэргэжлийн боловсон хүчин болон тэдний дадлага туршлагын талаарх тодорхойлолт;

6.2.3.заавар, стандарт болон техникийн баримт бичгийн жагсаалт.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7 дугаар зүйл.Санхүүжилт

Хэвлэх

7.1.Улсын захиалга, даалгавраар хийх геодези, зураг зүйн ажлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.2.Геодези, зураг зүйн улсын чанартай ажлын захиалагч нь геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байх бөгөөд жил бүр улсын захиалга, даалгаврыг боловсруулж улсын төсөвт тусгуулах арга хэмжээ авна.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт, 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

7.3.Салбар хоорондын болон орон нутгийн чанартай геодези, зураг зүйн ажлын захиалагч нь холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага байна.

7.4.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний захиалгаар хийгдэх геодези, зураг зүйн ажлыг захиалагчийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.

8 дугаар зүйл.Геодези, зураг зүйн улсын хяналт

Хэвлэх

8.1.Геодези, зураг зүйн улсын хяналт нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний геодези, зураг зүйн талаархи хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, эрх бүхий байгууллагаас баталсан заавар, дүрмийн биелэлтийг хангана.

8.2.Геодези, зураг зүйн улсын хяналтыг мэргэжлийн хяналтын байгууллагад болон аймаг, нийслэлд ажиллах геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагчид хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2000 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.3.Геодези, зураг зүйн улсын хяналтын дүрмийг Засгийн газар батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

9 дүгээр зүйл.Геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн сан

Хэвлэх

9.1.Геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн сан /цаашид "нэгдсэн сан" гэх/ нь геодезийн сүлжээний, байр зүйн зургийн, агаар, сансрын зургийн, газар зүйн нэрийн болон кадастрын тухай мэдээлэл, тэдгээртэй холбогдох бусад тоон мэдээллээс бүрдэнэ. Нэгдсэн сан нь төрийн өмч байна.

9.2.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн нь улсын болон орон нутгийн төсөв, төрийн байгууллага хэрэгжүүлж буй төслийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайлан, эх материал, солбицлын жагсаалт (каталог), бүдүүвч зураг, бичлэг, бусад тоон мэдээллийг нэгдсэн санд үнэ төлбөргүй шилжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.3.Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геодези, зураг зүйн ажлын тайлан, бусад материалыг худалдан авч болно.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.4.Нэгдсэн сан дараахь зүйлээс бүрдэнэ:

9.4.1.геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад байгаа газрын зураг, хэвлэлийн эх, гэрэл зургийн хальс, тайлан, солбицолын жагсаалт (каталог), бусад тоон мэдээлэл;

/Энэ заалтад 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.4.2.энэ хуулийн 9.2-т заасны дагуу байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнээс ирүүлсэн материал;

9.4.3.бусдад худалдах, олшруулах эрхгүйгээр байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнээс худалдан авсан, энэ хуулийн 9.4.1, 9.4.2-т зааснаас бусад онц чухал материал;

9.4.4.байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнээс өөрсдийн үйл ажиллагаа, бүтээлийг сурталчлах зорилгоор нэгдсэн санд ирүүлж байгаа зураг, тоон мэдээлэл, тоног төхөөрөмжийн тухай танилцуулга.

9.5./Энэ хэсгийг 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

10 дугаар зүйл.Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт

Хэвлэх

10.1.Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт нь төрийн өмч байна.

10.2.Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байрлуулсан бол уг цэг, тэмдэгтийн байрлаж байгаа сум, дүүргийн Засаг даргад, хилийн зурваст бол хил хамгаалах ерөнхий газрын харьяа тусгай ангийн удирдлагад хүлээлгэж өгнө.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.3.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн нь геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байрлаж байгаа газарт барилга байгууламж барих, газар шорооны ажил хийхдээ сум, дүүргийн Засаг дарга буюу хил хамгаалах ерөнхий газраар уламжлан геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авна. Уг цэг, тэмдэгтийг хөдөлгөх, нүүлгэн шилжүүлэх зайлшгүй шаардлага гарвал түүнийг сэргээн босгох зардлыг хүсэлт гаргасан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн хариуцна.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12 өдрийн хууль, 2003 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.4.Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг арчлан хамгаалахад дараахь журмыг баримтална:

10.4.1.тухайн цэг, тэмдэгт байрлаж байгаа газар, барилга байгууламжийг өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нь түүнийг хамгаалах, геодезийн үйл ажиллагааг саадгүй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ;

10.4.2.нутаг дэвсгэртээ байгаа геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдлыг сум, дүүргийн Засаг дарга хариуцна;

10.4.3.хилийн зурваст байгаа геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдалд хил хамгаалах ерөнхий газар, тухайн цэг, тэмдэгт байрлаж байгаа нутаг дэвсгэр дэх хилийн отряд хяналт тавина;

/Энэ заалтыг 2003 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

10.4.4.геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээсэн, устгасан, хэмжилт хийх нөхцөлийг алдагдуулсан тохиолдолд Засаг дарга, хил хамгаалах ерөнхий газар нь геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэж, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12 өдрийн хууль, 2003 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11 дүгээр зүйл.Газар зүйн нэр

Хэвлэх

11.1.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг газар зүйн албан ёсны нэрийн тухай мэдээллээр хангах, газар зүйн нэрийг зөв бичих, хэрэглэх, хамгаалах асуудлыг сум, дүүргийн Засаг дарга, геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхлэн хамтран зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12 өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.2.Газар зүйн нэрийн жагсаалт зохиох, толь бичиг, лавлах боловсруулж хэвлэх, нэрийг зөв бичих, шинээр өгсөн нэр болон нэрийн өөрчлөлтийн бүртгэл хөтлөх, газрын зурагт тусгах зэрэг ажлыг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь шинжлэх ухааны болон холбогдох бусад байгууллагын санал авч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12 өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.3.Газар зүйн нэрэнд дараахь обьектын нэр хамаарна:

11.3.1.эх газар, далай, тэнгис, булан, тохой, арал, хойг, уул, нуруу, хээр, тал, говь, цөл, мөрөн, гол, нуур зэрэг физик газар зүйн объект;

11.3.2.хүний үйл ажиллагаагаар бий болсон далан, усан сан, суваг, шуудуу;

11.3.3.улс, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тэдгээрийн доторх хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, тээвэр, холбоо зэрэг бусад объект.

11.4.Газар зүйн хуучин нэрийг тодотгох, шинээр тогтоохдоо лавлагааны болон түүхийн эх сурвалжид үндэслэх бөгөөд аливаа эх сурвалж байхгүй бол нутгийн уугуул иргэд, мэргэжлийн хүмүүс, судлаачдын саналыг үндэслэн тогтооно.

11.5.Шинээр байгуулсан объектыг нэрлэхэд дараахь зарчим баримтална:

11.5.1.тухайн объектыг нээх, судлах, барьж байгуулахад оролцсон буюу эзэмшиж байгаа хүний нэрээр нэрлэх;

11.5.2.газар зүйн хуучин нэрээр нь зүг чиг, өнгө, цаг хугацааны тодотголтой нэрлэж болох;

11.5.3.ойролцоо орших өөр төрлийн объектууд нь ижил нэртэй байж болох.

11.6.Газар зүйн нэрийг дараахь онцгой тохиолдолд өөрчилж болно:

11.6.1.адил төрлийн хэд хэдэн объектын ижил нэр нь зам, тээвэр, харилцаа холбоо, бусад байгууллагын ажилд хүндрэл учруулахаар байвал;

11.6.2.уугуул иргэд нь нэрлэж заншсан уламжлалт нэрийг сэргээх хүсэлт тавьсан;

11.6.3.тухайн объектын мөн чанарт тохирохгүй, этгээд хэллэгээр нэрлэгдсэн байвал.

11.7.Шинээр нэрлэх, өөрчлөх газар зүйн нэр дараахь шаардлагыг хангасан байна:

11.7.1.хүрээлэн буй орчин, газар зүйн объектын тодорхой шинж, түүх, соёл, ахуйн онцлогийг тусгасан байх;

11.7.2.монгол хэлний бичлэг, хэллэгт тохиромжтой гурваас илүүгүй үгээс бүтсэн байх.

11.8.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид хамаарах газар зүйн нэрийг Засгийн газар нэгтгэн Улсын Их Хурлаар батлуулна.

12 дугаар зүйл.Хориглох үйл ажиллагаа

Хэвлэх

12.1.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээтэй холбогдсон дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

12.1.1.нууцын зэрэглэлтэй байр зүйн зураг, тоон мэдээллийг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тусгай зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэх;

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт, 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ заалтыг 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

12.1.2.геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг устгах, гэмтээх, хэмжилт хийх нөхцөлийг алдагдуулах;

12.1.3.албан ёсны баримт бичиг, арга хэмжээнд газар зүйн албан ёсны нэрийг өөрчлөн хэрэглэх, монгол хэлнээс бусад хэлээр орчуулах, бусад хэлний дуудлагаар галиглах;

12.1.4.зохих хууль тогтоомжид заасан журмыг зөрчин байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хийсэн зураг зүйн бүтээлийг хуулбарлах, олшруулах, хэвлэх.

13 дугаар зүйл.Хохирлыг нөхөн төлөх

Хэвлэх

13.1.Геодезийн хэмжилт хийх, цэг, тэмдэгтийг байгуулах явцад газар, барилга байгууламж, бусад объектод учруулсан хохирлыг тухайн үйл ажиллагаа явуулсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлнө.

13.2.Гүйцэтгэсэн ажлын нарийвчлал, стандартын шаардлага хангагдаагүйгээс учирсан шууд хохирлын нөхөн төлбөрийг гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн хариуцна.

14 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

14.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

14.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

Энэ хуулийг 1997 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

LAW OF MONGOLIA

31 October, 1997 Ulaanbaatar city

GEODESY AND CARTOGRAPHY

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the law

1.1.Purpose of this law is to regulate activities of geodesy and cartography, supervision and other relations concerning them.

Article 2.Legislation on geodesy, cartography

2.1.The legislation on geodesy, cartography is comprised of the present law and other laws and regulations enacted in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail

Article 3.Terms of the law

3.1.For the purposes of this law these terms have the following meaning

3.1.1."Geodesy" means complex of activities determining position of particular point,,height, gravitational acceleration with the help of star, sun, satellite and cartographic equipment for the purpose to determine shape and dimension of earth, it's surface movement and copy surface parts into picture and making mathematical processing;

3.1.2."cartography" means activity of creating and publishing special purpose digital and analogue maps and atlases having proper scale and projection and showing the further tendency of evolution and socio-economic development indication of the following in consideration with the shape of earth surface, nature, it's relations, social phenomenon, and interrelation of matters and it's causes;

3.1.3."map" means a representation of the planar surface tangible objects on a paper, expressed by a projection, at a set scale and by conventional symbols;

3.1.4."mapping" means a complex activity which describes particular parts of earth by topographic picture at different scales and other pictures;

3.1.5."geographical name" means names defined for the purpose to distinguish natural and man made objects on the surface of earth;

3.1.6."permanent geodetic marks and points" means central and outer marks, secured by fixed objects such as construction, cavity and earth surface, whose value is defined by three or more dimensions such as location, height, gravitational acceleration which are the basics of geodetic and cartographic activity;

3.1.7."geodetic network" means system of permanent geodetic marks and points;

3.1.8."geodetic and cartographic equipments" means the equipments which determines angle, height, distance, gravitational acceleration and point by three or more dimensions of expanse;

3.1.9."cadastre map" means other maps made for the purpose to develop topographic drawing to be required to regulate actions related with using land, other immovable properties and land cavity and to provide map information for state integrated geodetic and cartographic database.

/This paragraph was re-edited by the Law of 23 December 1999/

CHAPTER 2

GEODETIC AND CARTOGRAPHIC ACTIVITIES, IMPLEMENTING ORGANIZATIONS THEREOF AND THEIR PLENARY RIGHTS AND GUIDELINES

Article 4.Geodetic and cartographic activities

4.1.Following works shall refer to geodetic and cartographic activities:

4.1.1.to create geodetic network, carry out astronomical determination and gravimetric measurement and create, publish and renew topographic and river or lake bottom drawing at various scale;

4.1.2.to take aerial and spatial photography of earth and process data;

4.1.3.to make, renew and publish special purpose thematic maps at various scale for educational and public needs;

4.1.4.to make and renew drawing of underground and underfoot utilities, general plan and landscape topographic drawing of city, village and other settlements;

4.1.5.to make geographical place name list (catalogue), work out and publish dictionary and guidebook;

4.1.6.to carry out geodetic and cartographic scientific researches such as determining shape and dimension of the Earth and vertical and horizontal movement of Earth surface and remote surveillance;

4.1.7.to form a state integrated geodetic and cartographic database;

4.1.8.to determine a frontier strip location by means of geodetic method and review it;

4.1.9.to make cadastre drawing of land, urban development, engineering linear structure, geology, mining and all other types, to perform engineering prospect, construction design work and geodetic measurement in progress, connect borehole;

/This paragraph was re-edited by the Law of 23 December 1999/

4.1.10.to provide State security and perform geodetic and cartographical work in case of emergency, natural disaster and danger.

/This part was amended by the law of 02 February 2017/

Article 5.Plenary rights of State Organization with regard to guidelines and principles of geodetic and cartographic activity

5.1.The State Great Hural shall exercise the following plenary rights in respect of geodesy, cartography:

5.1.1.to formulate a State policy on geodetic and cartographic activities;

5.1.2.to approve coordinates and height of border mark along the state frontier strip determined by means of a topographic drawing and geodetic method;

5.1.3.to approve geographical place name;

5.1.4.to confirm a border list drawing of Aimag, Capital, Soum, Duureg marked on topographic drawing at not less than 1:25000 scale;

5.1.5.to establish secret rank of of geodetic and cartographic digital information and topographic drawing and disclose the secret.

5.2.The Government shall exercise following plenary rights in respect of geodesy, cartography:

5.2.1.to confirm plane representation system, projection, scale, height and coordinates of area where the geodetic and cartographic activite is to be performed;

5.2.2.unless otherwise provided by legislation grant permission to foreign legal person to carry out geodetic and cartographic activity in the territory of Mongolia;

/This paragraph was annulled by the Law of 30 November 2001/

5.2.3.to exchange information about location, change of Mongolian geographic place name and border of state and administrative unit to be reflected in international document and used for maps with related international organization.

5.3.The State central administrative body in charge of geodesy and cartography shall have following plenary rights:

5.3.1.to administer the implementation of Legislation on Geodesy and Cartography and Government decision;

5.3.2.to keep control over the activity of State administrative body in charge of geodesy and cartography.

/This paragraph was annulled by the Law of 12 June 2003/

5.4.The central State administrative body shall have following plenary rights in respect of geodesy, cartography:

5.4.1.to administer the implementation of legislation on geodesy and cartography and Government decision;

5.4.2.to keep control over the activity of State administrative body in charge of geodesy and cartography;

5.4.3.to implement the state policy on mapping the territory of Mongolia;

5.4.4.to approve geodetic and cartographic instructions and procedures, develop standards and have them observed;

5.4.5.to take measure to implement the obligations of Mongolia assumed under international treaty with regard to geodetic and cartographic issues;

5.4.6.to issue licence to citizens, organizations and economic entities to provide geodetic and cartographic production and service.

/This part 5.4 was added by the law of 27 January 2005/

5.5.As the State Administrative body in charge of geodesy and cartography produce and store materials included in secret category, it should be in State special protection in accordance with appropriate legislations and shall have following rights:

/This part was amended by the law of June 12, 2003/

/This part was amended by the law of law dated January 27, 2005/

5.5.1.to develop and implement the coordinates, height, projection, scale, plane representation system which are the basics of geodetic and cartographic activity;

/This paragraph was amended by the Law of 27 January 2005/

5.5.2.to form State integrated database of geodetic and cartographic information

5.5.3.to approve geodetic and cartographic instructions and procedures, develop standards and have them observed;

/This paragraph was annulled by the Law of 27 January 2005/

5.5.4.to grant special permit to citizens, organizations, economic entities, manage geodetic and cartographic production and service;

/This paragraph was re-edited by the Law of 30 November 2001 and was annulled by the Law of 27 January 2005/

5.5.5.to verify and validate geodetic and cartographic equipments;

5.5.6.to take measure to implement the obligations of Mongolia assumed under international treaty with regard to geodetic and cartographic issues;

/This paragraph was annulled by the Law of 27 January 2005/

5.5.7. /This paragraph was annulled by the Law of 1 September 2000/

5.5.8.to inspect the condition, storage, protection, use of pictures included in secret category together with state authorized organizations;

5.5.9.to issue, sale, transfer, provide with information on topographic and background maps at various scale.

5.6.Geodetic and mapping works for military purpose shall be performed under supervision of The General Staff of the Mongolian Armed Force.

/This paragraph was amended by the Law of 27 January 2005/

/This part was amended by the law of 01 September 2016/

5.7.Other State Central Administrative Body shall have following plenary rights with regard to geodesy, cartography:

/This paragraph was amended by the Law of 27 January 2005/

5.7.1.to organize implementation of legislation on geodesy and cartography in subordinate departments;

5.7.2.to submit the next year's subscription of geodetic and cartographic work to be performed on assignment or by request of state and within the framework of it's affiliates before 1 of July of the particular year to the State Central Administrative Body in charge of geodesy and cartography;

/This paragraph was amended by the Law of 12 June 2003, 27 January 2005/

5.7.3.geodetic and cartographic work to be performed at expenses of own project being implemented shall be carried out by tender in cooperation with State Central Administrative Body in charge of geodesy and cartography.

/This paragraph was re-edited by the Law of 12 June 2003 and 27 January 2005 respectively/

5.8.Governor of Aimag, Capital city, Soum, Duureg shall have following plenary rights with regard to geodesy and cartography:

/This paragraph was amended by the Law of 27 January 2005/

5.8.1.to administer the implementation of State policy and legislations on geodetic and cartographic activity in the territory

5.8.2.to keep control over the geographic place name, frontier, information on altered and added objects, and geodetic permanent points and marks, make annual census and inform the State Administrative Body in charge of geodesy and cartography of the results within 1st February of next year;

/This paragraph was amended by the Law of 12 June 2003/

5.8.3.entitled organizations, economic entities and citizens engaged in geodetic and cartographic production and service shall keep control over the geodetic and cartographic works being performed in the territory under their jurisdiction;

5.8.4.to keep control over the use of geographic place names, to present proposal about new names refers to their territory.

Article 6.The obligations of organizations, economic entities and citizens

6.1.Entitled organizations, economic entities and citizens engagd in geodetic and cartographic production and services shall have following obligations:

6.1.1.be granted right to carry out geodetic and cartographic production and service and special permit to carry out work;

/This paragraph was re-edited by the Law of 30 November 2001/

6.1.2.to have the measurement equipments verified and validated;

6.1.3.to make measurement in accordance with state integrated system of coordination and height.

6.2.Economic entities and citizens applying for special permit to carry out geodetic and cartographic production and services shall submit following documents as well as those mentioned in the article 11 of the Law on Licensing:

6.2.1.list, model number and certificate of technical equipments to be used for activity;

6.2.2.qualified stuff and their experience description;

6.2.3.list of instructions, standards and technical documents.

/This paragraph was added by the Law of 30 November 2001/

Article 7.Funding

7.1.The geodetic and cartographic works to be made at the request and commission of state shall be funded by State budget.

/This paragraph was amended by the Law of 2 January 2003/

7.2.Owner of the geodetic and cartographic work with state importance shall be the State Central Administrative Body in charge of geodesy and cartography and shall take measure to develop State requests and tasks annually and to record it on State budget.

/This paragraph was amended by the Law of 12 June 2003, 27 January 2005/

7.3.Owner of the geodetic and cartographic works among branches and with local importance shall be a relevant State Central Administrative Body.

7.4.Geodetic and cartographic works to be performed at the request of any organizations, economic entities and citizens shall be funded at owners expense of budget.

Article8.State inspection on geodesy and cartography

8.1.State geodetic and cartographic inspection shall ensure the implementation of legislations of economic entities, organizations and citizens on geodesy and cartography, Government decision and instructions and procedures approved by authorized organizations.

8.2.State geodetic and cartographic inspection shall be conducted by State inspectors for Geodesy and Cartography who work in the capital city, aimag and the Specialized Inspection Agencies.

/This paragraph was amended by the Law of September 1, 2000/

8.3.Procedure for State inspection on geodesy, cartography shall be approved by the Government.

Chapter 3

Miscellaneous

Article 9.State integrated database of the geodetic and cartographic information

9.1.The State Integrated database of Geodetic and Cartographic information (here in after referred to as the '' database'') comprises of the information on geodetic network, topographic map, aerial and spatial map, geographic place name and cadastre and other relevant digital information. Databasa is the property of the State.

9.2.Organizations, economic entities and citizens shall transfer the work performance report, original copy, list of coordinates (catalogue), plan, records and other digital information those funded by the State or Local budgets and budget of project being implemented by State Organization to the database at no of charge.

/This paragraph was amended by the Law of January 2, 2003/

9.3.The State Administrative Body in charge of geodesy and cartography may purchase performance reports of geodesy and cartography and other information prepareded by organizations, economic entities and citizens at their own expenses.

/This paragraph was amended by the Law of June 12, 2003/

9.4.State Integrated Database shall consist of followings:

/This paragraph was changed by the Law of June 12, 2003/

9.4.1.Maps, drafts, film, report, coordinate list and other digital information in possession of the State Administrative Body in charge of geodesy and cartography.

/This paragraph was amended by the Law of June 12, 2003/

9.4.2.Materials received from the organizations, economic entities and citizens under the article 962 of the present law.

9.4.3.Extremely important materials purchased from organizations, economic entities and citizens without author's consent to reproduce and sell for others and other than those specified in the article 9.4.1 and 9.4.2 of the present law

9.4.4.Introduction of equipments, illustration and digital information submitted by citizens, economic entities and organizations to database for the purpose to advertise their creations and activities.

9.5. /This paragraph was annulled by the Law of 12 June 2003/

Article10.Permanent geodetic points and marks

10.1.Permanent geodetic points and marks are the property of the State.

10.2.If the organizations, economic entities and citizens indicated in article 6 of the present Law set up permanent geodetic point and mark, they shall hand in to the Governor of soum or district where the point and mark locates or to the Administration of special unit under jurisdiction of General Border Protection Authority if the mark and point is at a frontier strip.

/This paragraph was amended by the Law of 19 June 2003/

10.3.In order to construct building or conduct earth work on area where the permanent geodetic point and mark locates, organizations, economic entities and citizens must obtain approval from State Administrative Organization in charge of geodesy, cartography via Governor of soum and district or General Border Protection Authority. In case the point and mark is required to be moved to another place or destroyed, the applicant organization or economic entity shall be responsible for the reconstruction charge.

/This paragraph was amended by the Law of 12 and 19 of June 2003/

10.4.Following procedures shall be observed for taking care and protecting the permanent geodetic points and marks:

10.4.1.The owner, possessor and user of the lands and structures where the points and marks are located shall protect them and provide the condition to conduct geodetic activity freely;

10.4.2.Governors of soum and district shall be responsible for the condition of the permanent geodetic points and marks those located in the respective territory;

10.4.3.The General Border Protection Authority and the respective border detachment shall keep control over the condition of the permanent geodetic points and marks at the frontier strip;

/This paragraph was edited by the Law of 19 June 2003/

10.4.4.in case the permanent geodetic point and mark is damaged, destroyed or out of measurement condition, Governor and The Border Protection Authority shall inform to State Administrative Body in charge of geodesy and cartography and organize reconstruction work.

/This paragraph was changed by the Law of 12 and 19 June 2003 respectively/

Article11.Geographic place name

11.1.Governors of soum, district and the State Administrative Body in charge of geodesy, cartography shall jointly regulate the issues of protecting, using and writing geographical names correctly and providing citizens, economic entities and organizations with information on official geographic place names.

/This paragraph was changed by the Law of 12 June 2003/

11.2.The State Administrative Body in charge of geodesy and cartography shall implement the functions such as producing geographical name list, developing and publishing dictionary or guidebook, correcting name, keeping records on new names and names' alteration and indicate names in map, considering the discussion of scientific and other relevant organizations.

/This paragraph was changed by the Law of 12 June 2003/

11.3.The following object names shall be referred to as the geographic place name:

11.3.1.Physiographic objects such as continent, sea, ocean, corner, gulf, island, peninsula, mountain range, steppe, desert, Gobi, river and lake;

11.3.2.Man made dam, pond, channel and trench which;

11.3.3.Other objects such as country, administrative and territorial unit including agriculture, industry, transportation and communication.

11.4.Identify earlier geographic place name and establish new name on the basis of the references and historical sources and if no source is available, establish the name based on recommendations of the natives, experts and researchers.

11.5.The following principles shall be observed to name the new objects;

11.5.1.Specify the name an object by the name of owner or person who has been involved to discover, research and construct;

11.5.2.Specify by it's old name with the clarity of the direction, color and period;

11.5.3.different objects those are located nearly may be specified by same name.

11.6.Geographic place names may be altered in case of the following special events:

11.6.1.name of the number of objects those specified by same name is likely to cause difficulty for transportation, communication and other organizations activity;

11.6.2.traditional name familiar to the natives is requested to be recovered;

11.6.3.if the object was specified by a slang name that doesn't conform the nature of it.

11.7.Geographical names to be altered or renamed shall satisfy the following requirement:

11.7.1.include the certain characteristic of geographic and surrounding object, historical and cultural specification;

11.7.2.consist of less that 3 words and to the relevant notation and pronunciation of Mongolian language.

11.8.Government shall synthesize the geographical names those refer to an administrative and territorial unit of land and confirmed by State Great Khural.

Article12.Prohibited activities

12.1.Organizations, economic entities and citizens shall be prohibited to carry out the following activities with regard to geodetic and cartographic production and service:

12.1.1.printing the secret topographic map and digital information without special permit of The State Central Administrative Body in charge of geodesy and cartography;

/This paragraph was re-edited by the Law of 30 November 2001, and was re-amended by the Law of 12 June 2003, then was re-edited by the Law of 27 January 2005/

/This part was annulled by the law of 20 January 2011/

12.1.2.destroying and damaging the geodetic permanent points and marks and making out of order;

12.1.3.translating official geographic names into other languages other than Mongolian, transcribing by other language pronunciation and changing their names in the formal documents and on activities;

12.1.4.publishing, propagating and copying the cartographic products produced by organizations, economic entities and citizens by breaching the relevant legislation.

Article 13.Compensation for damage

13.1.Organizations, economic entities and citizens shall compensate for damage caused to the land, edifice and other object while making a geodetic measurement and setting up a geodetic points and marks in accordance with legislation.

13.2.Contractor organizations or economic entities and citizens shall be responsible for the compensation of direct loss caused due to dissatisfied standard requirement of executed work.

Article 14.Liability for breach of legislation

14.1.Unless an official who has breached the legislation is subject to criminal liability, he or she shall be held liable as stipulated by the Law on Public Service.

14.2.An individual, legal entity that has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal law or Law on Offence.

/This article was amended by the law of 4 December 2015/

Article15. Effective date

This law shall come into force on 15 November 1997.

Deputy Chairman of the State Great Khural of Mongolia Ts.Elbegdorj