A

A

A

Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2003 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ / Стандартчилал, хэмжил зүйн төвийн дүрэм /

Дугаар 209

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 22.5, Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн 16.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1. "Стандартчилал, хэмжил зүйн төвийн дүрэм"-ийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. "Засгийн газрын комисс, Үндэсний зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн тухай" Засгийн газрын 2002 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 138 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн "... Стандартчилал, чанарын баталгаажуулалтын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл, ..." гэснийг "Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 20.3" гэж өөрчлөн найруулж, мөн тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор өөрчилсүгэй.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 1995 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 47 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Үйлдвэр, худалдааны сайд Ч.ГАНЗОРИГ