Бүлэг: 1979
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ДҮРЭМ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2001 оны 263 дугаар тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/
1996 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 120
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :
1."Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм"ийг 1 дүгээр хавсралтаар, "Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, үйлдвэрлэл, борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам"-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ
Эрчим, геолги, уул уурхайн сайд Б.ЖИГЖИД