A

A

A

Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2001 оны 263 дугаар тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/

1996 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 120

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1."Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм"ийг 1 дүгээр хавсралтаар, "Эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах, үйлдвэрлэл, борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам"-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Эрчим, геолги, уул уурхайн сайд Б.ЖИГЖИД