A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2004 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлж, төрийн эрх бүхий байгууллагаас даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Даатгалын тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаатай холбоотой энэ хуулиар зохицуулаагүй харилцааг Даатгалын тухай хуулийн дагуу зохицуулна.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн энэ хуулийн 3.2-т зааснаас бусад нэр томъёог Даатгалын тухай хуульд заасан утгаар ойлгоно.

3.2.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.2.1."даатгалын мэргэжлийн оролцогч" гэж даатгалын зуучлагч, даатгалын төлөөлөгч, даатгалын хохирол үнэлэгчийг;

3.2.2."даатгалын төлөөлөгч" гэж даатгагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий даатгагчийн томилсон буюу эрх олгосон этгээдийг;

3.2.3."даатгалын зуучлагч" гэж даатгагч болон даатгуулагчаас олгосон бүрэн эрхийн дагуу, түүний ашиг сонирхлын төлөө, хэлцэл хийх этгээдтэй холбож өгөх, үүнийхээ төлөө хөлс, шагнал авах эрх бүхий этгээдийг;

3.2.4."даатгалын хохирол үнэлэгч" гэж даатгагч болон даатгуулагчийн нэрийн өмнөөс даатгалын гэрээтэй холбоотой нэхэмжлэлийг хянан шалгах, бодит хохирлыг тогтоох, талуудын хооронд хэлэлцээ хийх чиг үүргийг бие даан хэрэгжүүлэх, ийнхүү хэрэгжүүлсний төлөө цалин хөлс болон бусад төлбөр авах эрх бүхий этгээдийг;

3.2.5."Зохицуулах хороо" гэж Даатгалын тухай хуулийн 12.1-д заасан байгууллагыг;

3.2.6."гадаадын мэргэжлийн оролцогч" гэж гадаад улсад үүсгэн байгуулагдаж, үндсэн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж буй даатгалын төлөөлөгч, зуучлагч, хохирол үнэлэгчийг.

3.3.Даатгагчаас цалинжин ажиллаж буй ажилтан энэ хуулийн 3.2.2-т заасан даатгалын төлөөлөгчид хамаарахгүй.

3.4.Дараахь этгээдийг энэ хуулийн 3.2.4-т заасан даатгалын хохирол үнэлэгч гэж тооцохгүй:

3.4.1.даатгагчийн буюу даатгалын төлөөлөгчийн ажилтан;

3.4.2.даатгалын төлөөлөгч.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг төрөөс зохицуулах

4 дүгээр зүйл. Даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

Хэвлэх

4.1.Даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах;

4.1.2.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

5 дугаар зүйл. Зохицуулах хороо

Хэвлэх

5.1.Зохицуулах хороо дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

5.1.2.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

5.1.3.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан этгээдэд арга хэмжээ авах;

5.1.4.даатгалын багц дүрмийг батлах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

5.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

6 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохицуулах багц дүрэм

Хэвлэх

6.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг Зохицуулах хорооноос баталсан даатгалын багц дүрмээр зохицуулна.

6.2.Даатгалын багц дүрэмд Даатгалын тухай хуулийн 14.2-т зааснаас гадна дараахь дүрэм, журам, заавар, нөхцөл, шаардлага, хэмжээ багтана:

6.2.1.даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага;

6.2.2.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн аудиторт тавигдах шаардлага;

6.2.3.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг, санхүүгийн тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам;

6.2.4.энэ хуульд заасан тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт;

6.2.5.Зохицуулах хороонд төлөх төлбөр, хураамжийн хэмжээ;

6.2.6.гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх болон гадаадад үйл ажиллагаа явуулах даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага;

6.2.7.Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан үйл ажиллагаа явуулах гадаадын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага;

6.2.8.даатгалын мэргэжлийн оролцогчоос энэ хуульд заасны дагуу тайлан, мэдээ гаргах заавар.

7 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн бизнесийн үйл ажиллагааны журам

Хэвлэх

7.1.Зохицуулах хороо даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах зорилгоор тусгайлан журам гаргаж болно.

7.2.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч энэ хуулийн 7.1-д заасан журмыг заавал дагаж мөрдөх үүрэг хүлээхгүй боловч ийнхүү дагаж мөрдөөгүй нь түүнд хариуцлага ногдуулахад түүнийг даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тусгай зөвшөөрлийг эзэмших тохиромжтой бус этгээд, эсхүл үйл ажиллагаагаа зохистой явуулаагүй гэж үзэх нөхцөл болж болно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

8 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн төрөл

Хэвлэх

8.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нь дараахь төрөлтэй байна:

8.1.1.даатгалын төлөөлөгчийн;

8.1.2.даатгалын зуучлагчийн;

8.1.3.даатгалын хохирол үнэлэгчийн.

9 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох

Хэвлэх

9.1.Зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөлгүйгээр аливаа этгээд Монгол Улсад болон Монгол Улсаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

9.2.Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд гадаад улсын нутаг дэвсгэрт даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол энэ хуулийн 9.1-д заасны дагуу Монгол Улсаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулсанд тооцно.

9.3.Энэ хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон даатгалын мэргэжлийн оролцогч энэ хуулийн 9.1-д заасанчлан даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй.

9.4.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон энэ хуульд зааснаас бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай өргөдөл гаргах

Хэвлэх

10.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд Зохицуулах хороонд өргөдөл гаргана.

10.2.Өргөдлийг бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр гаргах бөгөөд түүнд эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг зааж, Зохицуулах хорооноос тогтоосон загварын дагуу энэ хууль болон даатгалын багц дүрэмд заасан баримт бичгийг хавсаргаж ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.3.Даатгалын зуучлагч болон даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь эрхлэх үйл ажиллагаандаа хамаарах даатгалын төрөл, хэлбэрийг өргөдөлд заана.

10.4.Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд даатгагчийн зөвшөөрлийг өргөдөлд хавсаргана.

10.5.Зохицуулах хороо шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт мэдээлэл, баримт бичгийг өргөдөл гаргагчаас шаардаж болно.

11 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах

Хэвлэх

11.1.Зохицуулах хороо дараахь шаардлагыг хангасан өргөдөл гаргагчид тусгай зөвшөөрлийг олгох бөгөөд тухайн төрөл, хэлбэрээс хамааран нэмэлт шаардлага тавьж болно:

11.1.1.тусгай зөвшөөрөл олгосон нь энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийг зөрчихөөргүй бол;

11.1.2.өргөдөл гаргагч нь даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээд бол;

11.1.3.өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бол түүний эрх бүхий албан тушаалтан, компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг этгээд тус тус тохиромжтой этгээд бол;

11.1.4.өргөдөл гаргагч энэ хууль болон даатгалын багц дүрмийг дагаж мөрдөх бүрэн боломжтой гэдэг нь нотлогдож байна гэж үзвэл;

11.1.5.тухайн төрлийн даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд өргөдөл гаргагчийн удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүгийн эх үүсвэр хангалттай гэж үзвэл;

11.1.6.өргөдөл гаргагчийн нэр нь өргөдөл гаргагч даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх, эсхүл даатгалын зуучлагчийн тухайн үйл ажиллагааг эрхэлнэ гэдгийг илэрхийлэхгүй бол;

11.1.7.тусгай зөвшөөрөл олгох нь нийтийн болон даатгуулагчийн ашиг сонирхолд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзвэл.

11.2.Зохицуулах хороо даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, тусгай зөвшөөрлийн төрөл, хэлбэрээс хамааран тусгай зөвшөөрөлд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг хэдийд ч өөрчлөн тогтоож болно.

11.3.Тусгай зөвшөөрлийг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр олгох бөгөөд түүнд дараахь зүйлийг тусгана:

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.3.1.тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллагын нэр;

11.3.2.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр хаяг;

11.3.3.эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл;

11.3.4.даатгалын зуучлагч, хохирол үнэлэгчийн хувьд эрхлэх даатгалын үйл ажиллагааны төрөл, хэлбэр;

11.3.5.даатгалын төлөөлөгчийн хувьд даатгагчийн зөвшөөрөл;

11.3.6.эрхлэх үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлага;

11.3.7.тусгай зөвшөөрлийн дугаар, олгосон огноо;

11.3.8.тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга/тэмдэг/, эсхүл цахим гарын үсэг.

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.4.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй олгох бөгөөд уг зөвшөөрөл нь энэ хуулийн 38, 39 дүгээр зүйлд заасны дагуу түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

11.5.Зохицуулах хороо өргөдөл гаргагчид тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан, эсхүл тусгай зөвшөөрөл олгохыг зөвшөөрсөн боловч даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөөгүй бол энэ тухай бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр мэдэгдэж, татгалзсан үндэслэлийг заана.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.6.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.7.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

11.8.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 11.1-д заасан "тохиромжтой этгээд"-ийг тодорхойлох зааврыг гаргаж болно.

12 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавих хязгаарлалт

Хэвлэх

12.1.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн компанид олгоно.

12.2.Даатгалын зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөлтэй компанийн ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтан болон компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж буй этгээдэд даатгалын төлөөлөгч болон даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгохгүй.

12.3.Даатгагчид даатгалын зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийг олгохгүй.

12.4.Даатгагчийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж буй этгээдэд даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгохгүй бөгөөд уг этгээд нь даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн ажилтан буюу эрх бүхий албан тушаалтан байж болохгүй.

12.5.Даатгалын төлөөлөгч, даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг давхардуулан олгохгүй.

12.6.Даатгалын хохирол үнэлэгчид даатгалын зуучлагч болон даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.

13 дугаар зүйл. Гадаадын мэргэжлийн оролцогч

Хэвлэх

13.1.Гадаадын мэргэжлийн оролцогч нь гагцхүү Зохицуулах хорооноос бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.2.Гадаадын мэргэжлийн оролцогч нь энэ хуулийн 13.1-д заасны дагуу Зохицуулах хорооноос бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд аливаа этгээд гадаадын мэргэжлийн оролцогчийг төлөөлж дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.2.1.мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор сурталчилгаа, ухуулга хийх, эсхүл ийм зорилгоор албан газар нээх, ажиллуулах;

13.2.2.салбар, төлөөлөгчийн газар нээх, ажиллуулах.

13.3.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч буй этгээд нь Зохицуулах хороонд өргөдөл гаргана.

13.4.Өргөдлийг бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр гаргах бөгөөд түүнд холбогдох журамд заасан баримт бичгийг хавсаргана.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.5.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 13.1-д заасан зөвшөөрлийг хүссэн өргөдлийг хэлэлцэн шийдвэрлэхдээ нэмэлт мэдээлэл, баримт бичгийг өргөдөл гаргагчаас шаардаж болно.

13.6.Энэ хуулийн 13.1-д заасан зөвшөөрөл олгохдоо Зохицуулах хороо тодорхой нөхцөл, шаардлага тавьж болох бөгөөд эдгээр нөхцөл, шаардлагаа хэдийд ч өөрчлөн тогтоож болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Хөрөнгө, хувьцаа

14 дүгээр зүйл. Дүрмийн сангийн доод хэмжээ

Хэвлэх

14.1.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сан нь мөнгөн хөрөнгөөс бүрдэх бөгөөд дараахь хэмжээтэй байна:

14.1.1.даатгалын багц дүрэмд заасан хэмжээнээс багагүй;

14.1.2.энэ хуулийн 14.2-т заасны дагуу Зохицуулах хорооноос тогтоосон хэмжээнээс багагүй.

14.2.Зохицуулах хороо тухайн даатгалын зуучлагч болон даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагааны шинж чанар, цар хүрээнээс хамааран дүрмийн сангийн доод хэмжээг энэ хуулийн 14.1-д заасан хэмжээнээс дээгүүр тогтоож болно.

14.3.Энэ хуулийн 14.2-т заасан дүрмийн сангийн доод хэмжээнд хүрэх боломжит хугацааг даатгалын мэргэжлийн оролцогчид олгоно.

14.4.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сан энэ хуулийн 14.1 -д заасан хэмжээнд хүрэхгүй болсон тохиолдолд энэ тухай Зохицуулах хороонд нэн даруй бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

15 дугаар зүйл. Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн хувьцаа

Хэвлэх

15.1.Энэ хуулийг дагаж мөрдсөн өдрөөс хойш даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн гаргаж буй бүх хувьцааны төлбөрийг мөнгөн хэлбэрээр хийнэ.

15.2.Даатгалын зуучлагч болон даатгалын хохирол үнэлэгчид Компанийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйл хамаарахгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Нягтлан бодох бүртгэл, аудит

16 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн үзүүлэлт болон санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

16.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, санхүүгийн тайлан гаргана.

16.2.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч нягтлан бодох бүртгэлээ аккруэл сууриар хөтлөх бөгөөд даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5.2 дахь хэсэг хамаарахгүй.

16.3.Даатгалын багц дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол Зохицуулах хороо даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичигийг тогтоож болно.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.4.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн санхүүгийн тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-д заасан бүрэлдэхүүнтэй байна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

16.5.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгээ 6 жилээс доошгүй хугацаагаар хадгалах бөгөөд хадгалах газрын хаягийг Зохицуулах хороонд бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

17 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт хэрэглэх

Хэвлэх

17.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаандаа нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг мөрдөнө.

18 дугаар зүйл. Жил бүрийн санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

18.1.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч нь аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангаа Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан хугацаанд дараахь баримт бичгийн хамт Зохицуулах хороонд тушаана:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.1.1.удирдлагын тайлан;

18.1.2.аудитын дүгнэлт;

18.1.3.тухайн санхүүгийн жилд компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн үйл явдлын тухай тодруулга, тайлбар;

18.1.4.багц дүрэмд заасан бусад баримт бичиг.

18.2.Жил бүрийн санхүүгийн тайлан болон бусад баримт бичгийн агуулга, хэлбэрийг даатгалын багц дүрмээр тогтоож болно.

18.3.Энэ хуулийн 18.1-д заасан тайлан болон бусад баримт бичгийг Зохицуулах хороонд ирүүлээгүй тохиолдолд санхүүгийн тайланг өгөөгүйд тооцно.

19 дүгээр зүйл. Улирал тутмын санхүүгийн тайлан

Хэвлэх

19.1.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч нь улирал тутмын санхүүгийн тайлангаа даатгалын багц дүрэмд заасан баримт бичгийн хамт Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан хугацаанд Зохицуулах хороонд тушаана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.2.Улирал тутмын санхүүгийн тайлан, холбогдох бусад баримт бичгийн агуулга, хэлбэрийг даатгалын багц дүрмээр тогтоож болно.

19.3.Энэ хуулийн 19.1-д заасан тайлан болон бусад баримт бичгийг Зохицуулах хороонд ирүүлээгүй тохиолдолд тайланг өгөөгүйд тооцно.

20 дугаар зүйл. Аудит

Хэвлэх

20.1.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч санхүүгийн тайлангаа баталгаажуулах зорилгоор аудиторыг томилно.

20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан аудитор нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

20.2.1.Аудитын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасан аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй;

20.2.2.даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулах эрхийг Зохицуулах хорооноос авсан.

20.3.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 20.2-т заасан аудиторын нэрсийн жагсаалт болон түүний өөрчлөлтийг даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

20.4.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч нь аудиторыг аудитын үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, боломжоор хангана.

20.5.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч аудиторыг томилсноос хойш ажлын 5 хоногийн дотор Зохицуулах хороонд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

21 дүгээр зүйл. Аудитын тайлан

Хэвлэх

21.1.Аудитор нь санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчид хүргүүлнэ.

21.2.Зохицуулах хороо эд хөрөнгийн чанар, эрсдлийн сангийн зохистой харьцаа, нягтлан бодох бүртгэл болон хяналтын тогтолцооны зохистой харьцааг тодорхойлох зорилгоор аудитын тайлан гаргаж өгөхийг даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчээс хэдийд ч шаардаж болно.

21.3.Энэ хуулийн 21.2-т заасан тайлан бэлтгэхтэй холбогдсон зардлыг даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч хариуцна.

22 дугаар зүйл. Аудиторын үүрэг

Хэвлэх

22.1.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн баримт материалд үндэслэн гаргасан дараахь дүгнэлтийн талаар аудитор нь Зохицуулах хороонд нэн даруй мэдэгдэнэ:

22.1.1.даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч төлбөрийн чадваргүй болсон буюу төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй байгаа;

22.1.2.эрхэлж буй үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт хэрэг үйлдсэн буюу үйлдсэн байж болзошгүй;

22.1.3.энэ хуулийн 14, 15 дугаар зүйлийг зөрчсөн;

22.1.4.энэ хууль, бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрмийг ноцтойгоор зөрчсөн гэж үзсэн.

22.2.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч нь аудитортай байгуулсан гэрээгээ цуцалсан, эсхүл ажиллах боломжгүй гэдгээ мэдэгдэж чөлөөлөгдсөн тохиолдолд аудитор Зохицуулах хороонд дараахь асуудлаар мэдээлэл өгнө:

22.2.1.гэрээг цуцалсан буюу чөлөөлөгдсөн тухай, түүний үндэслэлийн талаар;

22.2.2.энэ хуулийн 21, 22.1-д заасан тайлан болон мэдээллийн талаар.

22.3.Зохицуулах хороо аудитороос аудитын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, нэмэлт материал шаардаж болно.

22.4.Аудитор болон аудитор байсан этгээд энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан тайлан болон өөрийн зөв гэж үзсэн бусад мэдээллээр Зохицуулах хороог хангасны төлөө түүнийг мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм болон хууль тогтоомж зөрчсөн гэж үзэхгүй бөгөөд түүнд эрүүгийн болон бусад хариуцлага ногдуулахгүй.

23 дугаар зүйл. Зохицуулах хорооноос аудиторыг томилох

Хэвлэх

23.1.Хэрэв даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч энэ хуулийн 20.1-д заасны дагуу аудиторыг томилоогүй бол Зохицуулах хороо аудиторыг томилж болно.

23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан аудитор нь даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн аудиторын энэ хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавих хязгаарлалт

24 дүгээр зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтанд тавих хязгаарлалт

Хэвлэх

24.1.Даатгалын зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтныг даатгагчийн захирлаар томилж болохгүй.

24.2.Даатгалын хохирол үнэлэгчийн тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдийг даатгалын зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтнаар томилж болохгүй.

25 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөлгүй даатгагч

Хэвлэх

25.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч Даатгалын тухай хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл аваагүй даатгагчтай хамтран үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

25.2.Энэ хуулийн 25.1 дэх хэсэг даатгалын мэргэжлийн оролцогч гадаадын даатгагчтай хамтран ажиллахад хамаарахгүй.

26 дугаар зүйл. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн төлбөр, хөлс, хураамж

Хэвлэх

26.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч дор дурдсанаас бусад тохиолдолд даатгагчийн байгуулсан гэрээний дагуу төлөгдөж буй хураамжийг хүлээн авах, эзэмших, түүнтэй холбоотой хэлцэл хийхийг хориглоно:

26.1.1.даатгалын хураамжийг хүлээн авах, эзэмших, түүнтэй холбоотой хэлцэл хийхийг даатгагч зөвшөөрсөн;

26.1.2.Зохицуулах хорооноос эрх олгосон.

27 дугаар зүйл. Мэдээллийг өөрчлөх

Хэвлэх

27.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэж байгаа этгээд, эсхүл даатгалын мэргэжлийн оролцогч болон бусад этгээдээс энэ хууль, даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу Зохицуулах хороонд гаргаж буй зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хэлэлцэн шийдвэрлэхээс өмнө Зохицуулах хороонд ирүүлсэн мэдээлэл, баримтад өөрчлөлт орвол зөвшөөрөл хүссэн этгээд энэ тухай нэн даруй бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

Зах зээлийн ёс зүй

28 дугаар зүйл. Төөрөгдүүлсэн зар сурталчилгаа

Хэвлэх

28.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь төөрөгдүүлсэн, эсхүл худал мэдээлэл агуулсан зар сурталчилгаа, мэдээлэл, товхимол болон түүнтэй адилтгах бусад бичиг баримт гаргах, тараах, тараахыг зөвшөөрөхийг хориглоно.

28.2.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч болон түүний нэрийн өмнөөс гаргасан мэдээлэл, товхимол болон түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг нь төөрөгдүүлсэн буюу худал мэдээлэл агуулсан, эсхүл нийтийн ашиг сонирхолд харшилсан гэж үзвэл Зохицуулах хороо тухайн баримт бичгийг гаргахыг хориглох, няцаахыг даалгах, эсхүл шаардлагатай гэж үзсэн өөрчлөлт, залруулга хийж гаргахыг бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр даалгана.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

29 дүгээр зүйл. Зах зээлийн ёс зүй

Хэвлэх

29.1.Зохицуулах хороо даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн дагаж мөрдвөл зохих зах зээлийн ёс зүйн журам гаргаж болох бөгөөд даатгалын мэргэжлийн оролцогч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан болон холбогдох бусад этгээд түүнийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Хяналт шалгалт, мэдээлэл цуглуулах, тайлагнах

30 дугаар зүйл. Үйл ажиллагааны шалгалтад хамаарах холбогдох этгээд

Хэвлэх

30.1.Энэ хуулийн наймдугаар бүлэгт заасан "холбогдох этгээд" гэдэгт даатгалын мэргэжлийн оролцогч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч байсан этгээд, эсхүл тэдгээрийн хараат болон охин компани хамаарна.

31 дүгээр зүйл. Холбогдох этгээдийн үйл ажиллагаанд хийх шалгалт

Хэвлэх

31.1.Зохицуулах хороо холбогдох этгээдийн үйл ажиллагааг энэ хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд шалгах зорилгоор дараахь арга хэмжээг хэдийд ч авч хэрэгжүүлж болно:

31.1.1.холбогдох этгээдийн үйл ажиллагаа, удирдлага, зохион байгуулалт, баримт бичгийг шалгах;

31.1.2.холбогдох этгээдийн хяналт болон эзэмшилд буй эд хөрөнгө, бэлэн мөнгө зэргийг шалгах, тоолох;

31.1.3.холбогдох этгээдийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан болон бусад баримт бичгийг хуулбарлаж авах, хянан шалгах.

31.2.Зохицуулах хороо шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох этгээдэд хяналт тавихтай холбоотой дараахь асуудлыг судлан үзэж болно:

31.2.1.холбогдох этгээдийн эд хөрөнгийг шалгах;

31.2.2.энэ хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрэм болон Зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлага, үүрэг даалгаврыг биелүүлж байгаа эсэх.

31.3.Зохицуулах хороо үйл ажиллагааны шалгалтын удирдамжийг холбогдох этгээдэд урьдчилан танилцуулна.

31.4.Зохицуулах хороо шаардлагатай гэж үзвэл үйл ажиллагааны шалгалтыг хэрэгжүүлэхдээ тохирох дадлага туршлага, мэргэжил бүхий этгээдийг татан оролцуулж болно.

31.5.Үйл ажиллагааны шалгалтыг хоёр жилд нэгээс доошгүй удаа холбогдох этгээдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд саад болохгүйгээр зохион байгуулна.

32 дугаар зүйл. Үйл ажиллагааны шалгалттай холбоотой холбогдох этгээд, түүний эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтны үүрэг

Хэвлэх

32.1.Холбогдох этгээд үйл ажиллагааны шалгалтын үед дараахь үүрэг хүлээнэ:

32.1.1.өөрийн байранд нэвтрэх, эд хөрөнгийг шалгах боломжоор хангах;

32.1.2.нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан болон холбогдох бусад баримт бичгийг гаргаж өгөх;

32.1.3.шаардлагатай мэдээлэл, тайлбараар хангах;

32.1.4.шаардлагатай баримт бичгийг бусад этгээдээс олж авч Зохицуулах хороонд өгөх.

32.2.Зохицуулах хороо шаардлагатай мэдээлэл, тайлбар гаргаж өгөхийг холбогдох этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан болон ажилтнаас шаардаж болно.

33 дугаар зүйл. Шалгалтын тайлан

Хэвлэх

33.1.Зохицуулах хороо үйл ажиллагааны шалгалт дууссанаас хойш ажлын 45 хоногийн дотор шалгалтын товч тайланг холбогдох этгээдэд хүргүүлнэ.

33.2.Шалгалтын тайланд дараахь зүйлийг тусгана:

33.2.1.холбогдох этгээдийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудлын талаархи зөвлөмж;

33.2.2.тайлантай холбогдуулан хариу шаардаж байгаа эсэх, хариу шаардаагүй бол тайланд онцгойлон үзсэн асуудлын талаар.

33.3.Шалгалтын тайлантай холбогдуулан хариу шаардсан бол холбогдох этгээд тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор, эсхүл тайланд тусгайлан заасан хугацаанд Зохицуулах хороонд хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

34 дүгээр зүйл. Зохицуулах хорооны мэдээлэл цуглуулах эрх

Хэвлэх

34.1.Зохицуулах хороо энэ хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор, эсхүл гадаадын зохицуулах байгууллагын тавьсан хүсэлтийн дагуу энэ хуулийн 34.2-т заасан этгээдээс дараахь зүйлийг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр шаардаж болно:

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

34.1.1.тодорхой төрлийн буюу тусгайлан заасан мэдээлэл гаргаж өгөхийг;

34.1.2.тодорхой төрлийн буюу тусгайлан заасан баримт бичиг гаргаж өгөхийг.

34.2.Энэ хуулийн 34.1-д заасан мэдэгдлийг холбогдох этгээд болон түүнтэй холбоотой этгээд, даатгалын мэргэжлийн оролцогч эсхүл, мэдэгдэлтэй холбоотой мэдээлэл, баримт бичиг байгаа гэж үзсэн этгээдэд өгөх бөгөөд уг мэдэгдэлд мэдээлэл, баримт бичгийг гаргаж өгөх болон үйлдэх хугацаа, газрыг заана.

34.3.Энэ хуулийн 34.2-т заасан "холбоотой этгээд"-ийг даатгалын багц дүрмээр тодорхойлно.

34.4.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 34.1-д заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь шаардлагыг тавьж болно:

34.4.1.тогтоосон хэлбэр, загвараар мэдээлэл бэлтгэж ирүүлэхийг;

34.4.2.мэдээлэл, баримт бичгээ баталгаажуулахыг;

34.4.3.мэдээлэл, баримт бичигтэй холбогдуулан тайлбар гаргахыг.

34.5.Зохицуулах хороо энэ хуульд заасны дагуу мэдээлэл цуглуулахдаа холбогдох баримт бичгийг түүвэрлэн буюу хуулбарлан авч болно.

34.6.Зохицуулах хорооноос энэ хуулийн 34.1-д заасны дагуу мэдээлэл, баримт бичгээр хангахыг даалгасан мэдэгдлийг хүлээн авсан этгээд уг мэдэгдлийг заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

35 дугаар зүйл. Гадаадын зохицуулах байгууллагад туслалцаа үзүүлэх

Хэвлэх

35.1.Гадаадын зохицуулах байгууллага өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан туслалцаа үзүүлэхийг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүссэн тохиолдолд Зохицуулах хороо энэ хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох мэдээлэл, баримт бичгээр хангаж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

35.2.Гадаадын зохицуулах байгууллагыг мэдээлэл, баримт бичгээр хангах эсэхийг шийдвэрлэхдээ дараахь асуудлыг анхаарна:

35.2.1.гадаадын зохицуулах байгууллага нь уг асуудалтай төстэй асуудлаар харилцан туслалцаа үзүүлж байсан, эсхүл үзүүлэх эсэх;

35.2.2.Монгол Улсын хууль тогтоомж, нийтийн ашиг сонирхолд нийцэж байгаа эсэх;

35.2.3.асуудлын шинж чанар, тухайн асуудал Монгол Улсын хувьд ач холбогдолтой эсэх;

35.2.4.мэдээлэл бэлтгэхтэй холбогдон зайлшгүй гарах зардлыг гадаадын зохицуулах байгууллага төлсөн эсэх;

35.2.5.энэ хуулийн 43 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдээллийн нууцлалыг хангаж чадах эсэх.

35.3.Зохицуулах хороо гадаадын зохицуулах байгууллагын хүссэн мэдээлэлтэй холбогдуулж тодруулга ирүүлэхийг уг байгууллагаас хүсэж болно.

35.4.Гадаадын зохицуулах байгууллага нь энэ хуулийн 35.3-т заасан хүсэлтэд хариу ирүүлээгүй бол Зохицуулах хороо түүнд туслалцаа үзүүлэхээс татгалзаж болно.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Албадлага

36 дугаар зүйл. Албадлагын арга хэмжээ авах үндэслэл

Хэвлэх

36.1.Зохицуулах хороо дараахь үндэслэлээр даатгалын мэргэжлийн оролцогчид албадлагын арга хэмжээ авч болно:

36.1.1.энэ хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрмийг зөрчсөн нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол;

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

36.1.2.үйлчлүүлэгчийн болон нийтийн ашиг сонирхолд, даатгалын төлөөлөгчийн хувьд даатгагчийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц нөхцөл байдал үүссэн;

36.1.3.даатгалын мэргэжлийн оролцогч төлбөрийн чадваргүй болсон буюу төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй гэж үзвэл;

36.1.4.энэ хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу Зохицуулах хорооноос өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

36.1.5.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн;

/Энэ заалтад 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

36.1.6.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, түүний удирдах албан тушаалтан, компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж буй этгээд нь тус тус тохиромжтой бус этгээд гэж үзсэн;

36.1.7.Зохицуулах хороонд бодитой бус, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл өгсөн нь тогтоогдсон;

36.1.8.даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч татан буугдсан;

36.1.9.нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангаа зохих ёсоор хөтлөөгүй;

36.1.10.холбогдох этгээдийн үйл ажиллагааг шалгах явцад Зохицуулах хороотой хамтран ажиллахаас татгалзсан;

36.1.11.Зохицуулах хорооноос ногдуулсан торгуулийг хугацаанд нь төлөөгүй;

/Энэ заалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

36.1.12.хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

37 дугаар зүйл. Албадлагын арга хэмжээний төрөл

Хэвлэх

37.1.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 36 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр дараахь төрлийн албадлагын арга хэмжээг хэрэглэнэ:

37.1.1.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх;

37.1.2.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

37.1.3.энэ хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу шалгагч томилох;

37.1.4.энэ хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу даалгавар өгөх;

37.1.5.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах талаар зөвлөх үүрэг бүхий, дадлага туршлагатай мэргэжилтэн томилох;

37.1.6.торгох.

/Энэ заалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

38 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

38.1.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг дараахь үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ:

38.1.1.энэ хуулийн 36.1-д заасан үндэслэлийн аль нэг нь илэрсэн;

38.1.2.тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 6 сарын дотор үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон;

38.1.3.тусгай зөвшөөрлийн жил бүрийн төлбөрийг төлөх хугацаа өнгөрснөөс хойш 2 сарын дотор төлөөгүй.

38.2.Тусгай зөвшөөрлийг дараахь хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

38.2.1.Зохицуулах хорооноос тогтоосон хугацаагаар;

38.2.2.Зохицуулах хорооноос тавьсан шаардлага, өгсөн даалгаврыг биелүүлэх хүртэл.

38.3.Энэ хуулийн 38.2.1-д заасан хугацаа нь 6 сараас хэтрэхгүй.

38.4.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлснээс хойш энэ хуулийн 39.2.2-т заасан шаардлагыг 6 сарын дотор биелүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

38.5.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэхээс өмнө Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

38.6.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Зохицуулах хороонд бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

38.7.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд дараахь агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

38.7.1.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тухай;

38.7.2.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн үндэслэл, түдгэлзүүлж эхэлсэн огноо;

38.7.3.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаа.

38.8.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн тухай даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

39 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

39.1.Зохицуулах хороо дараахь үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

39.1.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

39.1.2.даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч татан буугдсан;

39.1.3.тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;

39.1.4.тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;

39.1.5.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй.

39.2.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоос өмнө Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болсон үндэслэлийг заасан мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр хүргүүлж, хүргэсэн огноог тэмдэглэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

39.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгох үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай тайлбараа Зохицуулах хороонд ирүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

39.4.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд дараахь агуулга бүхий мэдэгдлийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 10.2-т заасан цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

39.4.1.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай;

39.4.2.тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон үндэслэл, огноо.

39.5.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай даатгалын багц дүрэмд заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

40 дүгээр зүйл. Зохицуулах хороо даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор шүүхэд нэхэмжлэл гаргах

Хэвлэх

40.1.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон, эсхүл энэ хуулийн 38.1, 39.1-д заасан үндэслэл байна гэж үзвэл нийтийн болон үйлчлүүлэгч, даатгуулагчийн ашиг сонирхол, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн өмч хөрөнгө, үйл ажиллагааг хамгаалах зорилгоор Зохицуулах хороо шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно.

40.2.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 40.1-д заасан нэхэмжлэл гаргахдаа даатгалын мэргэжлийн оролцогчид мэдэгдэх үүрэг хүлээхгүй.

40.3.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлээгүй, эсхүл хүчингүй болгоогүй бол нэхэмжлэлийг энэ хуулийн 38,5, 39.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох тухай мэдэгдлийг даатгалын мэргэжлийн оролцогчид өгөхөөс өмнө гаргаж болно.

40.4.Энэ хуулийн 40.1-д заасан нэхэмжлэлийн дагуу дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно:

40.4.1.холбогдох этгээдийн эзэмшилд буй өмч хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах зэрэг хэлцэл хийхийг хориглосон шийдвэр гаргах;

40.4.2.тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгохоос өмнө даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах бүрэн эрхт төлөөлөгчийг нэн даруй томилох;

40.4.3.компанийг татан буулгахаар шүүхэд хандах;

40.4.4.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар мэдээлэл авахаар холбогдох этгээдийг дуудан ирүүлэх.

40.5.Шүүх энэ хуулийн 40.4.2-т заасан бүрэн эрхт төлөөлөгчийг томилохдоо түүний эрх хэмжээ, цалин хөлс, шүүх болон Зохицуулах хороонд тайлан мэдээ гаргаж өгөх журмыг тогтооно.

40.6.Шүүх бүрэн эрхт төлөөлөгчийн талаар дараахь арга хэмжээг хэдийд ч авч болно:

40.6.1.эрх үүргээ хэрэгжүүлэхтэй нь холбогдуулан даалгавар, зааварчилга өгөх;

40.6.2.эрх хэмжээг нь өөрчлөх;

40.6.3.бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох.

41 дүгээр зүйл. Даалгавар

Хэвлэх

41.1.Зохицуулах хороо даатгалын мэргэжлийн оролцогчид албадлагын арга хэмжээ авахдаа дараахь агуулга бүхий даалгаврыг өгч болно:

41.1.1.даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг түр зогсоох;

41.1.2.тодорхой төрлийн үйл ажиллагаатай холбоотой шинээр гэрээ байгуулахыг хориглох;

41.1.3.шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг энэ хууль, бусад хууль тогтоомж, даатгалын багц дүрэмд зааснаас богино хугацаанд гаргаж өгөх;

41.1.4.үйлчлүүлэгч болон даатгалын төлөөлөгчийн хувьд төлөөлж буй даатгагчийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

41.2.Энэ хуулийн 41.1-д заасны дагуу Зохицуулах хорооноос өгч буй аливаа даалгаврыг даатгалын мэргэжлийн оролцогч биелүүлэх үүрэгтэй.

41.3.Энэ хуулийн 41 дүгээр зүйл тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон этгээдэд нэгэн адил хамаарна.

42 дугаар зүйл. Шалгагчийг томилох

Хэвлэх

42.1.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 36.1-д заасан үндэслэлээр албадлагын арга хэмжээ авахдаа тухайн этгээдийн үйл ажиллагааг хянан шалгах үүрэг бүхий нэг буюу хэд хэдэн этгээдийг шалгагчаар томилж болно.

42.2.Энэ хуулийн 42.1-д заасны дагуу томилогдсон шалгагч нь дараахь асуудлыг хянан шалгаж болно:

42.2.1.тухайн этгээдийн үйл ажиллагааны хүрээ, шинж байдал;

42.2.2.тухайн этгээдийн үйл ажиллагааны тодорхой асуудал;

42.2.3.тухайн этгээдийн болон хувь нийлүүлэгчдийн хяналт

42.3.Шалгагч нь шаардлагатай гэж үзвэл тухайн этгээдийн үйл ажиллагаа болон компанийн нэгдлийн бусад гишүүдийн үйл ажиллагааг хэдийд ч шалгаж болно.

42.4.Шалгагчийн томилолтын хугацаа болон нөхцөлийг Зохицуулах хороо өөрийн үзэмжээр тогтооно.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

43 дугаар зүйл. Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах

Хэвлэх

43.1.Зохицуулах хороо болон холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтан нь энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан өөрийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь этгээдтэй холбоотой аливаа мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглоно:

43.1.1.тусгай зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргасан этгээд;

43.1.2.даатгалын мэргэжлийн оролцогч, эсхүл даатгалын мэргэжлийн оролцогч байсан этгээд, тэдгээрийн хараат болон охин компани;

43.1.3.үйлчлүүлэгч, эсхүл үйлчлүүлэгч байсан этгээд.

43.2.Дараахь тохиолдолд энэ хуулийн 43.1 дэх хэсэг хамаарахгүй:

43.2.1.тухайн этгээд өөрийн нууцыг задруулахыг бичгээр зөвшөөрсөн;

43.2.2.Зохицуулах хороо шаардсан;

43.2.3.шүүх болон прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажлын шаардлагаар тэдгээр байгууллагын удирдлага хүсэлт гаргасан;

43.2.4.энэ хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн этгээд мэдэх шаардлагатай;

43.2.5.уг мэдээллийг олон нийт бусад эх сурвалжаас мэдэх боломжтой, эсхүл нэгэнт мэдээлэгдсэн;

43.2.6.тухайн мэдээлэлтэй холбогдох энэ хуулийн 43.1-д заасан этгээдийг таних боломжгүй байдлаар буюу мэдээллийг товчлол, эсхүл статистик тоо баримтаар мэдээлэх;

43.2.7.энэ хуулийн 35.1-д заасны дагуу гадаадын зохицуулах байгууллага бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүсэлт гаргасан.

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

44 дүгээр зүйл. Зохицуулах хорооны шийдвэрийг давж заалдах

Хэвлэх

44.1.Аливаа этгээд даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан маргааныг Зохицуулах хороонд тавьж шийдвэрлүүлэх бөгөөд шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор шүүхэд давж заалдаж болно.

44.2.Зохицуулах хорооны шийдвэрийг давж заалдсан нь хариуцлага хүлээлгэх шийдвэрийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

441дүгээр зүйл.Маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх

Хэвлэх

441.1.Арбитрын хэлэлцээртэй бол даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэнэ.

441.2.Энэ хуулийн 441.1-д заасны дагуу маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх тохиолдолд энэ хуулийн 44 дүгээр зүйл хамаарахгүй.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

45 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

45.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

45.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

46 дугаар зүйл. Зохицуулах хорооны албан хаагчийн хязгаарлагдмал хариуцлага

Хэвлэх

46.1.Зохицуулах хорооны албан хаагч энэ хууль, холбогдох бусад хууль болон даатгалын багц дүрэмд заасан үүргээ шударга бусаар хэрэгжүүлсэн буюу санаатайгаар хэрэгжүүлээгүй болох нь тогтоогдсоноос бусад тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.

47дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

47.1.Энэ хуулийг Даатгалын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

April 30, 2004                                                             Ulaanbaatar

ON INSURANCE INTERMEDIARIES

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of this law

1.1.The purpose of this law is to establish conditions of and requirements for activities of insurance intermediaries and to regulate relations concerned with supervising and monitoring of activities of insurance intermediaries by the state authority and issuance of licenses of insurance activities.

Article 2.Legislation

2.1.Legislation on insurance intermediaries consists of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the Law on Company, the Law on Insurance, the present law and other relevant laws and regulations made thereunder.

2.2.Provided an international treaty or agreement to which Mongolia is a party sets rules other than those specified in this law, the provisions of the international treaty or agreement shall prevail.

2.3.Relations connected with insurance intermediaries which are not regulated by this law shall be regulated by the Law on Insurance.

Article 3.Definitions of the terms

3.1.The definitions used in this law except for those specified in Article 3.2 of this law shall have the meaning specified in the Law on Insurance.

3.2.The definitions used in this law shall have the meanings as follows:

3.2.1.'insurance intermediaries' shall mean insurance brokers, insurance agents and loss adjusters;

3.2.2.'insurance agent' shall mean a legal or natural person assigned or authorized by an insurer who is responsible for protecting the legal interests of the insurer and conducting transactions and other legal actions on behalf of the insurer;

3.2.3.'insurance broker' shall mean a legal or natural person who carries out intermediary activities in accordance with authorities assigned to him/her by an insured or an insurer representing their interests and who charge fees and commissions for his/her services;

3.2.4.'loss adjuster' shall mean a competent person who works independently to investigate claims, determine the extent of an insurer's liability for loss and make claim settlement negotiations representing the insured and the insurer. A loss adjuster charges fees, commissions or other types of payments for his/her services;

3.2.5.'the Regulatory Commission' is the organization specified in Article 12.1 of the Law on Insurance.

3.2.6.'foreign insurance intermediary' shall mean an insurance agent or an insurance broker or a loss adjuster established in a foreign country.

3.3.An employee of an insurer who is salaried by that insurer shall not be regarded as an insurance agent specified in Article 3.2.2 of this law.

3.4.The persons specified below shall not be regarded as a loss adjuster provided in Article 3.2.4 of this law:

3.4.1.an employee of an insurer or an insurance agent;

3.4.2.an insurance agent.

CHAPTER TWO

STATE SUPERVISION OF INSURANCE INTERMEDIARY ACTIVITIES

Article 4.State central administrative body in charge of insurance matters

4.1.The state central administrative body in charge of insurance matters shall exercise the following powers:

4.1.1.develop proposals directed to improvement and perfection of laws and regulations related insurance intermediaries;

4.1.2.carry out other responsibilities and obligations specified in the relevant laws and regulations.

Article 5.the Regulatory Commission

5.1.The Regulatory Commissions shall exercise the following powers:

5.1.1.supervise/monitor the activities of insurance intermediaries licensed according to the provisions of this law;

5.1.2.grant, suspend, reinstate, and cancel/terminate licenses for insurance intermediary activities; control the fulfillment of the license conditions and requirements;

5.1.3.apply sanctions to natural or legal persons in case they operate as insurance intermediary without the corresponding license;

5.1.4.approve and implement the set of insurance regulations and monitor their compliance;

5.1.5.other powers specified in the relevant laws and regulations.

Article 6.Set of regulations for insurance intermediary's activities

6.1.Insurance intermediary's activities shall be regulated under the set of insurance regulations approved by the Regulatory Commission.

6.2.The set of insurance regulations shall consist of the provisions specified in Article 14.2 of the Law on Insurance as well as of the following rules, guidelines, procedures, conditions, requirements and norms:

6.2.1.requirements for insurance intermediaries;

6.2.2.requirements for the auditors of insurance intermediaries;

6.2.3.procedures for the contents and forms of the accounting documents and financial statements/reports of insurance intermediaries;

6.2.4.lists of information and documentation to be provided with an application for the license specified herein;

6.2.5.amount of fee charged by the Regulatory Commission;

6.2.6.requirements for the insurance intermediaries that open branches or representative offices abroad and carry out insurance intermediary activities in foreign countries;

6.2.7.conditions and requirements for the activities of foreign insurance intermediaries that open branches of representative offices in Mongolia to conduct insurance intermediary activities;

6.2.8.guidelines for insurance intermediaries to prepare and submit information, data and statements/reports compliant to this law.

Article 7.Procedures of insurance intermediary business activities

7.1.The Regulatory Commission may develop and introduce special procedures in order to properly conduct the activities of insurance intermediaries.

7.2.Although insurance intermediaries are not obligated to follow the procedures specified in Article 7.1 of this law, failure to do so might constitute ground, in the event of applying sanctions to an insurance intermediary, for considering that person as not adequate for holding an insurance intermediary license or that the intermediary failed to conduct qualified activities.

CHAPTER THREE

LICENSING OF INSURANCE INTERMEDIARY ACTIVITIES

Article 8.Types of licenses for insurance intermediary activities

8.1.The licenses for insurance intermediary activities shall be of the following types:

8.1.1.Insurance Agent License;

8.1.2.Insurance Broker License;

8.1.3.Loss Adjuster License.

Article 9.Prohibition of unlicensed insurance intermediary activities

9.1.Without a license issued by the Regulatory commission, it is prohibited for any person to engage in the activities of an insurance intermediary in Mongolia or in the territory of a foreign country from Mongolia.

9.2.If a legal entity established in accordance with the law of Mongolia is engaged in insurance intermediary activities in the territory of a foreign country, it shall be considered that the legal entity conducted insurance intermediary activities in the territory of a foreign country from Mongolia in accordance with Article 9.1 of this law.

9.3.As specified in Article 9.1 of this law, an insurance intermediary whose license is suspended or cancelled/terminated shall not be entitled to carry out insurance intermediary activities.

9.4.Relations concerned with licensing of insurance intermediary activities except for those specified in this law shall be regulated by the Law on Permits.

/The phrase 'the Law on special licensing for business entity activities' stated in this section was amended to 'the Law on Permits' by the law as of June 17, 2022, and it shall be entry into force from January 1, 2023/

Article 10.Application for an insurance intermediary license

10.1.A person who requests an insurance intermediary license shall submit the application letter to the Regulatory Commission.

10.2.The application shall be submitted in writing specifying which type of activities is to be conducted, and compliant to the models and forms established by the Regulatory Commission, lodged with the documents specified in this aw and the regulations.

10.3.In the case of an applicant for an insurance broker license or an insurance loss adjuster license, types and forms of insurance activities intended to be covered shall be specified in the application.

10.4.An applicant for insurance agent license shall attach the permit granted by the insurer.

10.5.The Regulatory Commission shall be free to require an applicant to submit any additional information or documentation that is deemed to be required to consider the application.

Article 11.Granting and/or refusal to grant licenses

11.1.The Regulatory Commission shall grant the insurance intermediary license to an applicant that adequate and qualifies for the following criteria and the Regulatory Commission may require the applicant to provide other documentation and information with relevance to the types and forms of activities requested to be licensed:

11.1.1.granting of the license is not conflicting with Article 12 of this law;

11.1.2.the applicant is adequate for conducting insurance intermediary activities;

11.1.3.in case the applicant is a legal person, the applicant's directors, key employees and significant owners who hold more than 10 percent of the company's common shares are adequate;

11.1.4.proof/verification that the applicant is fully capable of observing this law and the set of insurance regulations;

11.1.5.the applicant is deemed to have sufficient managerial, organizational and financial resources necessary for conducting the specified insurance intermediary activities;

11.1.6.in the event that the meaning of the title/name of the applicant does not constitute a message that the applicant is engaged in insurance activities or insurance intermediary activities; and

11.1.7.granting of the license is not conflicting with the public interests and interests of the insured.

11.2.The Regulatory Commission is authorized to modify or change the conditions and criteria for granting the license at any time depending on the activity range of the applicant and the type and form of license requested.

11.3.A license shall be issued in writing specifying the following items:

11.3.1.title of the organization that issued the license;

11.3.2.name/title and address of the licensee;

11.3.3.type of the licensee's activity;

11.3.4.in the case of an applicant for an insurance broker's or loss adjuster's license, type and form of insurance activities to be covered;

11.3.5.in the case of an applicant for an insurance agent's license, a permission of the insurer;

11.3.6.conditions and requirements for the activities to be conducted;

11.3.7.serial number of the license and the date of issue;

11.3.8.signature and stamp of a competent official of the license issuing organization.

11.4.The license for insurance intermediary activities is non-renewable and shall remain in force until it is suspended or cancelled/terminated according to the provisions of Article 38 and Article 39 of this law.

11.5.In the event that the Regulatory Commission denied an application for an insurance intermediary license or granted a license but with attached conditions restraining the applicant from conducting particular intermediary activities, the Regulatory Commission shall notify the applicant about such situation specifying the grounds and reasons for the denial or restraint.

11.6.The Regulatory Commission shall make its decision to grant or not to grant a license within a period of 45 working days starting from the date of application submission.

11.7.The Regulatory Commission shall inform public about granting of a license compliant to the set to the insurance regulations.

11.8.The Regulatory Commission may introduce a guideline to determine the "adequate persons" specified in Article 11.1 of this law.

Article 12.Restrictions for the licensee

12.1.Only companies shall be eligible for applying for and holding insurance broker's and loss adjuster's licenses.

12.2.The insurance agent's license and loss adjuster's license shall not be granted to employees and managers of a licensed broker company, or to persons who own more than 10 percent of total common shares of a licensed insurance broker.

12.3.An insurer shall not be granted the insurance's broker license.

12.4.A person who owns more than 10 percent of the common shares of an insurer alone or jointly shall be ineligible for an insurance broker's license, and he/she must not be an employee or a manager of a licensed insurance broker.

12.5.A person shall not be licensed as both insurance agent and insurance broker.

12.6.A loss adjuster shall not be licensed as insurance broker or an insurance agent.

Article 13.Foreign insurance intermediary

13.1.A foreign insurance intermediary shall be entitled to open its representative(s) or branch(es) in Mongolia and conduct insurance intermediary activities through that representative(s) or branch(es) based on a written permit granted by the Regulatory Commission.

13.2.In the event that a foreign insurance intermediary fails to receive a written permit from the Regulatory Commission as provided in Article 13.1 of this law, any person is prohibited from conducting the below specified activities representing that foreign insurance intermediary:

13.2.1.promotional, advocacy or advertisement activities in order to conduct intermediary activities, or establish and operate any type of office for the same purpose;

13.2.2.open and operate a branch or representative office.

13.3.A person who requests an insurance intermediary license shall apply to the Regulatory Commission.

13.4.The application shall be submitted in writing and the documentation specified in the relevant regulations shall be attached therein.

13.5.The Regulatory Commission may require the applicant to submit additional information and documentation necessary for consideration of the application made pursuant to Article 13.1 of this law.

13.6.When considering an application for the permission specified in Article 13.1 of this law, the Regulatory Commission might stipulate any condition or requirement which may be modified or changed at any time. 

CHAPTER FOUR

ASSETS AND SHARES

Article 14.Minimum requirement for the capital fund

14.1.The capital fund of an insurance broker or a loss adjuster shall consist of cash equal to the amounts specified below:

14.1.1.not less than the relevant specification stated in the set of insurance regulations;

14.1.2.not less than the amount specified by the Regulatory Commission compliant to Article 14.2 of this law.

14.2.The Regulatory Commission may, according to the nature and extent of an insurance agent or loss adjuster, change and increase the minimum amount of capital fund specified in Article 14.1 of this law.

14.3.An insurance intermediary shall be allowed to have a certain period of time in order to reach the minimum amount specified in Article 14.2 of this law.

14.4.If the amount of cash in the capital fund of an insurance broker or a loss adjuster turns out to be less than the amount specified in Article 14.1 of this law, the intermediary shall immediately notify about that situation to the Regulatory Commission in writing.

Article 15.Shares of insurance brokers and loss adjusters

15.1.Payment for shares issued by insurance brokers and loss adjusters since the date of this law's coming into force shall be made in cash.

15.2.Article 45 of the Law on Company shall not apply to insurance brokers and loss adjusters.

CHAPTER FIVE

ACCOUNTING AND AUDITING

Article 16.Accounting indicators and financial statements

16.1.An insurance intermediary shall carry out accounting activities and produce financial statements and reports in accordance with the Law on Accounting and the set of insurance regulations.

16.2.Accounting activities of an insurance intermediary shall be accrual based, and Article 5.2 of the Law on Accounting shall not apply to activities of insurance intermediaries.

16.3.The Regulatory Commission may determine the accounting documents of insurance intermediaries, unless otherwise provided in the set of insurance regulations.

/This paragraph was amended by the law as of June 19, 2015/

16.4.The financial statements of an insurance intermediary shall have the composition specified in section 8.1 of the Law on Accounting.

/This paragraph was modified by the law as of June 19, 2015/

16.5.An insurance intermediary shall keep its accounting documents for at least six years and notify the Regulatory Commission of the address of the place of the document archiving.

Article 17.Use of accounting standards

17.1.An insurance intermediary shall use international accounting standards in its accounting practices.

Article 18.Annual financial statements

18.1.Insurance brokers and/or insurance loss adjusters shall submit their audited financial statements with the following documents to the Regulatory Commission within the period specified in Article 10 of the Law on Accounting.

/This paragraph was amended by the law as of June 19, 2015/

18.1.1.management report;

18.1.2.auditing report;

18.1.3.notes clarifying the matters that impacted on the financial activities and performance of the intermediary that year.

18.1.4.other documents specified in the set of insurance regulations

18.2.The form and contents of annual financial reports and other documents may be prescribed by the set of insurance regulations.

18.3.In the event that an insurance intermediary fails to submit its financial reports and other documents to the Regulatory Commission as provided by Article 18.1 of this law, it shall be considered as a failure of submission of financial reports.

Article 19.Quarterly financial statements

19.1.Insurance brokers and/or insurance loss adjusters shall submit their quarterly financial statements with the documents specified in the set of insurance regulations to the Regulatory Commission within the period specified in Article 10 of the Law on Accounting.

/This paragraph was amended by the law as of June 19, 2015/

19.2.The form and contents of quarterly financial reports and other relevant documents may be prescribed by the set of insurance regulations.

19.3.In the event that an insurance intermediary's financial statements and other documents specified in section 19.1 of this law were not submitted within the specified period, the insurance intermediary shall be considered that it is failed to submit its financial reports.

Article 20.Auditing

20.1.An insurance broker and loss adjuster shall appoint an auditor to have its financial reports and statements audited.

20.2.An auditor specified in Article 20.1 of this law shall meet the following qualification requirements:

20.2.1.possess an auditing license specified in Article 17 of the Law on Auditing;

20.2.2.obtain a permit from the Regulatory Commission to audit financial reports/statements of insurance brokers and/or loss adjusters.

20.3.As provided in the set of insurance regulations, the Regulatory Commission shall make public announcement of the list of auditors specified in Article 20.2 of this law and the changes made to this list.

20.4.An insurance broker and/or a loss adjuster shall provide the auditor with conditions required to perform auditing activities.

20.5.An insurance broker and a loss adjuster shall notify the Regulatory Commission in writing about the appointment of an auditor within five days of the appointment.

Article 21.Audit report

21.1.As provided in the set of insurance regulations, an auditor shall distribute the report of his/her financial statement auditing works to the relevant insurance broker or loss adjuster.

21.2.The Regulatory Commission has the power to require an insurance broker or a loss adjuster at any time to submit auditing reports for the purpose of determining the proper ratio of assets quality and risk fund, adequate balance of accounting activities and controlling mechanism.

21.3.Insurance brokers and loss adjusters shall be responsible for costs incurred related to preparation of the report specified in Article 21.2 of this law.

Article 22.Duties of an auditor

22.1.An auditor shall immediately report to the Regulatory Commission about the following matters that he/she discovered during the auditing process based on the data and documents of an insurance broker or a loss adjuster:

22.1.1.the audited insurance broker or loss adjuster became or likely to become insolvent;

22.1.2.there is doubt that the audited might have committed crime related to its business activities;

22.1.3.breach of Article 14 and Article 15 of this law;

22.1.4.committed a serious violation of this law, other legislation and the set of insurance regulations.

22.2.In the event that an insurance broker or a loss adjuster terminated its contract with an auditor or dismissed an auditor notifying that the insurance broker or the loss adjuster cannot work with the auditor, the auditor shall provide the Regulatory Commission with the following information:

22.2.1.the termination or dismissal and its reasons;

22.2.2.the financial statements and data specified in Article 21 and Article 22.1 of this law.

22.3.The Regulatory Commission has the power to require an auditor to provide information about his/her auditing activities and additional materials.

22.4.In the case that an auditor or a person who was an auditor provides the Regulatory Commission with statements specified in Article 21 of this law or with other information which the auditor deemed appropriate, the auditor shall not be considered to have breached the professional ethics or the law, thus he/she shall not be a subject to any legal penalty or other responsibility.

Article 23.Appointment of auditors by the Regulatory Commission

23.1.In the event that an insurance broker or a loss adjuster fails to hire an auditor compliant to Article 20.1 of this law, the Regulatory Commission may appoint an auditor for the insurance broker or loss adjuster.

23.2.The auditor specified in Article 23.1 of this law shall perform the duties and activities of the insurance broker/loss adjuster's auditor specified in this law.

CHAPTER SIX

RESTRICTIONS ON INSURANCE INTERMEDIARIES

Article 24.Restrictions on an insurance intermediary, its competent officials and other employees

24.1.A competent official or an employee of a licensed insurance broker shall not be appointed as the director of an insurer.

24.2.A licensed loss adjuster shall not be appointed as an employee of a licensed insurance broker.

Article 25.Unlicensed insurer

25.1.An insurance intermediary is prohibited from working with insurers that are not licensed compliant with the Law on Insurance.

25.2.Article 25.1 of this law shall not apply to an insurance intermediary who cooperates with foreign insurers.

Article 26.Fees and compensation of insurance intermediaries

26.1.An insurance intermediary is prohibited from receiving, holding and making agreements related to premiums paid in accordance with insurance policies underwritten by an insurer, except for the cases specified below:

26.1.1.the insurer agreed the intermediary to receive, hold and make agreements related to insurance premiums;

26.1.2.the Regulatory Commission granted a permission to do so.

Article 27.Change of information

27.1.An applicant applying for an insurance intermediary license or an insurance intermediary or other persons requesting a permission in accordance with this law and the set of insurance regulations shall immediately inform the Regulatory Commission in writing if there is any change in the documentation or information provided to the Regulatory Commission prior to the determination of the application or request.

CHAPTER SEVEN

MARKET CONDUCT

Article 28.Misleading advertisement

28.1.Preparation and launching of misleading promotional activities or distribution of advertisements, information booklets, flyers and other materials that contain untrue and false information is prohibited.

28.2.The Regulatory Commission shall prohibit or order to renounce or change/make correction as necessary in the event that an insurance intermediary or its representative publishes and distributes information booklets, flyers, brochures or other similar documents that contain misleading or false information or that contravene public interests.

Article 29.Market conduct

29.1.The Regulatory Commission may issue a market conduct code of practice and it shall be the obligation of insurance intermediaries, their competent employees and other relevant persons to follow that code.

CHAPTER EIGHT

MONITORING AND ON-SITE INSPECTIONS, DATA COLLECTION AND REPORTING

Article 30.Subjects of on-site inspections

30.1."Related person" specified in the eighth chapter of this law includes insurance intermediaries, a person who was an insurance intermediary, or their controlled or subsidiary company.

Article 31.Inspection of related person's activities

31.1.The Regulatory Commission may take the following actions at any time with the purpose of inspecting activities of the related person within the power provided by this law:

31.1.1.review the related person's affairs, activities, management, organizational structure and documents;

31.1.2.check and count assets, cash, etc. in the ownership of the related person;

31.1.3.inspect the related person's books, records, accounts, financial statements and other documents and make copies as necessary.

31.2.If necessary, the Regulatory Commission may inspect the following areas of the related person's operations:

31.2.1.review the related person's assets and capital;

31.2.2.check whether the related person complies with this law, other relevant laws, and the set of insurance regulations as well as the related person's observance of the requirements and guidelines imposed by the Regulatory Commission.

31.3.The Regulatory Commission shall provide the related person with the terms of reference of the inspection prior to the inspection.

31.4.If it is deemed necessary, the Regulatory commission may involve persons with appropriate experience in conducting the inspection.

31.5.The inspection shall be undertaken at least once in two years in a way that shall not bother or distract the day-to-day activities of the related person.

Article 32.Duties of relevant persons, their competent officials and other employees in relation to inspections

32.1. The related person shall carry out the following duties during an inspection:

32.1.1.provide access to its premises and assets;

32.1.2.provide the inspector with possibilities to review required accounting/financial documents and other relevant documentation;

32.1.3.give necessary information and explanations;

32.1.4.obtain required data or documents from the relevant person and submit to the Regulatory Commission.

32.2.The Regulatory Commission has the authority to require the related person's competent employees and other employees to provide the information/data and explanation which is deemed necessary.

Article 33.Inspection report

33.1.The Regulatory Commission shall provide the relevant person with the brief report of the inspection within 45 working days after the completion of the inspection.

33.2.An inspection reports shall include the following items:

33.2.1.recommendations about the related person's management, structure, control and               other areas deemed necessary;

33.2.2.whether or not the report recipient is required to make a response related to the report: if no response is required, issues and areas highlighted in the report.

33.3.If a response is required, the recipient shall make a response to the Regulatory Commission within 14 working days after the receipt of the report unless otherwise specified in the report.

Article 34.The Regulatory Commission's authority of accessing data and information

34.1.In order to exercise its authority and powers specified in this law and other relevant laws and regulations or according to the requests made by foreign regulatory institutions, the Regulatory Commission may require the persons specified in Article 34.2 of this law to provide the following information and documentation:

34.1.1.particular types of or specified information;

34.1.2.particular types of or specified documents.

34.2.The notice specified in Article of this law shall be given to the relevant person, the person related to him, the insurance intermediary, or the person who is believed to have information and documents related to the notice, and the time and place for providing the information and documents shall be indicated in the notice.

34.3.The related person specified in Article 34.2 of this law shall be determined by the set of insurance regulations.

34.4.To exercise the authorities and powers specified in Article 34.1 of this law, the Regulatory Commission may make the following requirements:

34.4.1.to prepare and submit information according to the prescribed forms and contents;

34.4.2.to verify the submitted information and documents;

34.4.3.to make relevant notes or explanations related to the submitted information and documents.

34.5.When collecting data compliant to this law, the Regulatory Commission shall have samples or make copies of the relevant documents.

34.6.The person who received a requirement from the Regulatory Commission to submit information and document pursuant to Article 34.1 of this law is obliged to fulfill that requirement.

Article 35.Provision of assistance to foreign regulatory organizations

35.1.In the event that a foreign regulatory organization makes a written request for assistance to their activities, the Regulatory Commission may provide it with relevant information and documentations compliant to Article 35 of this law.

35.2.The following considerations shall be taken into account when making a decision on whether or not to provide a foreign regulatory organization with information and documents:

35.2.1.whether the foreign regulatory organization provided the Regulatory Commission with similar assistance in the past or whether the foreign regulatory organization will provide similar assistance in the future;

35.2.2.whether the possible assistance is in conformity with the laws of Mongolia and suitable for the public interests;

35.2.3.nature of the problem, whether the problem is significant for Mongolia;

35.2.4.whether the foreign regulatory organization has paid the necessary expenses related to the preparation of the information and documents;

35.2.5.whether confidentiality of information can be ensured in accordance with Article 43 of this law.

35.3.The Regulatory Commission may request the foreign regulatory organization to make clarifications and explanations related to the information or documents that it is requesting.

35.4.In the event that the foreign regulatory organization fails to respond to the request specified in Article 35.3 of this law, the Regulatory Commission may refuse to provide the requested assistance.

CHAPTER NINE

ENFORCEMENT ARTICLE

Article 36.Grounds for taking coercive measures

36.1.The following are the grounds upon which the Regulatory Commission may take enforcement actions against insurance intermediaries:

36.1.1.if a violation of this law, other relevant legislation and set of insurance regulations is not a criminal offense; 

/This subparagraph was amended by the law as of May 18, 2017/

36.1.2.a situation has arisen that may harm the interests of the client and the public, and the interests of the insurer as an insurance agent;

36.1.3.becoming or likely to become insolvent;

36.1.4.failing to comply with tasks and directives given by the Regulatory Commission;

36.1.5.violation of license terms and conditions;

/This subparagraph was amended by the law as of May 18, 2017/

36.1.6.where a licensee or a director or key employee of the licensee or a person who owns more than 10 percent of the company shares is not adequate person;

36.1.7.providing the Regulatory Commission with any false, inaccurate or misleading information;

36.1.8.dissolving of an insurance broker or loss adjuster;

36.1.9.failing to carry out accounting activities and submit financial reports compliant to the established regulations;

36.1.10.refusing or failing to co-operate with the Regulatory Commission during the inspection for related person's activities;

36.1.11.failing to pay a fine imposed by the Regulatory Commission on time; 

/This subparagraph was invalidated by the law as of May 18, 2017/

36.1.12.other grounds specified in the relevant laws and regulations.

Article 37.Types of coercive measures

37.1.On the basis of the grounds specified in Article 36 of this law, the Regulatory Commission shall take the following types of enforcement actions:

37.1.1.suspension of the license;

37.1.2.cancellation or termination of the license;

37.1.3.appointment of an examiner as specified in Article 42 of this law;

37.1.4.giving of a directive as provided in Article 41 of this law;

37.1.5.appointment of a suitable qualified and experienced specialist who is responsible for advising the insurance intermediary on the proper conduct of its business.

37.1.6.fine.

/This subparagraph was invalidated by the law as of May 18, 2017/

Article 38.Suspension of the license

38.1.The following grounds shall trigger the Regulatory Commission to suspend the license:

38.1.1.presence of any of the grounds specified in Article 36.1 of this law;

38.1.2.failing to initiate its operations within six months after the granting of a license or stopping to operate;

38.1.3.failing to make payment of the annual fee within two months after the payment deadline;

38.2.The license shall be suspended for the following periods:

38.2.1.the period prescribed by the Regulatory Commission;

38.2.2.until the directives or requirements of the Regulatory Commission is fulfilled by the licensee.

38.3.The period specified in Article 38.2.1 shall not be longer than six months.

38.4.In the event that a licensee fails to meet the requirements specified in section 39.2.2 within six months after the suspension of the license, the license shall be cancelled.

38.5.The Regulatory Commission shall deliver a statement to the licensee specifying the grounds on which the license is being suspended prior to the suspension and record the date of delivery.

38.6.In the event that the licensee who received the suspension statement specified in Article 38.5 of this law fails, within 14 working days after the receipt of the suspension statement, to submit to the Regulatory Commission a written explanation of the reasons why the license should not be suspended, the license shall automatically be suspended.

38.7.If the license is suspended, the Regulatory Commission shall deliver to the licensee a written statement stating:

38.7.1.that the license is suspended;

38.7.2.the grounds based on which the license was suspended and the date of suspension;

38.7.3.the period for which the license is suspended.

38.8.The Regulatory Commission shall publicly announce the suspension in accordance with the set of insurance regulations.

Article 39.Termination or cancellation of the license

39.1.The following are the grounds upon which the Regulatory Commission shall terminate/cancel a license:

39.1.1.the licensee made a request to have its license cancelled;

39.1.2.the insurance broker or the loss adjuster was dissolved;

39.1.3.evidence that the licensee provided the Regulatory Commission with any false or forged documents on making application for the license was discovered;

39.1.4.repeatedly or seriously breached the conditions of the license;

39.1.5.failed to meet the Regulatory Commission requirements of remedial actions within the suspension period.

39.2.The Regulatory Commission shall deliver a statement to the licensee specifying the grounds on which the license is being cancelled prior to the cancellation and record the date of the statement delivery.

39.3.In the event that the licensee who received the cancellation statement specified in Article 39.2 of this law fails, within 14 working days after the receipt of the cancellation statement, to submit to the Regulatory Commission a written explanation of the reasons why the license should not be cancelled, the license shall automatically be cancelled.

39.4.If the license is cancelled, the Regulatory Commission shall deliver to the licensee a written statement stating:

39.4.1.that the license is cancelled;

39.4.2.the grounds based on which the license was cancelled and the date of cancellation;

39.5.The Regulatory Commission shall publicly announce the cancellation in accordance with the set of insurance regulations.

Article 40.The Regulatory Commission's claim to the court for protection of assets of insurance intermediaries

40.1.The Regulatory Commission may file a claim to the court in order to protect the interests of the public, clients and the insured as well as the assets and activities of the insurance intermediaries in the event that the license of an insurance intermediary was suspended or cancelled, or in the presence of the grounds specified in Articles 38.1 and 39.1of this law.

40.2.When filing a claim to a court specified in Article 40.1 of this law, the Regulatory Commission is not obliged to notify the insurance intermediary.

40.3.In the event that the license is not suspended or cancelled, the claim may be filed before giving the notice of the suspension or revocation of the license specified in Articles 38.5 and 39.2 of this Law to the insurance intermediary.

40.4.According to the claim stated in Article 4.1 of this law, the following actions may be taken:

40.4.1.a decision to forbid the insurance intermediary to transfer or make an agreement or contract to disburse the assets in its ownership;

40.4.2.appoint a representative who is empowered to manage the activities of an insurance intermediary prior to suspension or cancellation of the intermediary's license;

40.4.3.file a claim to the court for dissolving of an insurance company;

40.4.4.summon relevant persons in order to receive information about the activities of an insurance intermediary.

40.5.When appointing the representative specified in Article 40.4.2, the court shall determine his/her authorities, wages amount, and the procedure to submit reports to the court and the Regulatory Commission.

40.6.The court may take any of the following actions related to the representative:

40.6.1.assign tasks and directives related to the representative's exercising of his/her rights and duties;

40.6.2.change the representative's rights and authorities;

40.6.3.end the representative's authorities.

Article 41.Directives

41.1.In the event of taking enforcement actions, the Regulatory Commission may give the following directives to the insurance intermediary:

41.1.1.restrict the insurance intermediary from undertaking particular activity(ies) on a temporary basis;

41.1.2.prohibit the insurance intermediary to make agreements/contracts related to particular activities;

41.1.3.require the insurance intermediary to submit necessary information and documents in a shorter period than what is provided in this law, other relevant laws and legislations and set of insurance regulations.

41.1.4.in the case of a client or an insurance agent, require it to take necessary actions with the purpose to protect the interests of the insurer.

41.2.An insurance intermediary is obliged to observe any directive given by the Regulatory Commission as specified in Article 41.1 of this law.

41.3.Article 41 of this law shall equally apply to the insurance intermediaries whose licenses are suspended or cancelled.

Article 42.Appointment of the examiner

42.1.When taking enforcement actions on the basis of the grounds specified in Article 36.1 of this law, the Regulatory Commission may appoint one or more persons as the examiner/s to examine and inspect the activities of the insurance intermediary.

42.2.The examiner appointed according to Article 42.1 of this law is empowered to make examination in the following areas:

42.2.1.scope and nature/condition of the insurance intermediary activities;

42.2.2.particular issues and problems of the insurance intermediary's activities;

42.2.3.controlling activities by the insurance intermediary and its shareholders.

42.3.If deemed necessary, the examiner may examine the activities of the insurance intermediary and its branches/subsidiaries at any time.

42.4.The assignment period and conditions shall be determined by the Regulatory Commission.

CHAPTER TEN

MISCELLANEOUS

Article 43.Information confidentiality

43.1.When exercising their authorities specified by this law and other legislation, the Regulatory Commission and other relevant organizations and officials shall keep confidentiality of any information related to the following persons:

43.1.1.a person applying for a license;

43.1.2.an insurance intermediary, or a former insurance intermediary, and a subsidiary or controlled company of an insurance intermediary;

43.1.3.a client or a former client;

43.2.Paragraph 43.1 shall not apply in the following cases:

43.2.1.the person agreed, in writing, to disclose its information;

43.2.2.the Regulatory Commission required to disclose the information;

43.2.3.necessitated by their duties, the heads and managements of the court, prosecutor's office, police department, intelligence office and law enforcement organization that requested disclosure;

43.2.4.a person who is required to obtain confidential information in order to fulfill duties provided by the law;

43.2.5.information is accessible to the public through other sources or the information is already publicized;

43.2.6.information that can be disclosed in a manner that the involved person specified in Article 43.1 will not be disclosed or when the information is publicized in summary bulletins/brochures or as a statistical data.

43.2.7.the foreign regulatory organization made a written request compliant to Article 35.1 of this law.

Article 44.Appeal against a decision made by the Regulatory Commission

44.1.A natural or legal person shall address any dispute related to the activities of insurance intermediaries to the Regulatory Commission for resolution. In the event that the person refuses to accept the Regulatory Commission's decision, he/she may appeal the decision in the court within 10 working days after the decision came into force.

44.2.Appealing against a decision made by the Regulatory Commission shall not serve as grounds for suspending the decision to impose sanctions.

/This paragraph was amended by the law as of May 18, 2017/

Article 441.Arbitration dispute settlement

441.1.If there is an arbitration agreement, disputes related to the activities of an insurance intermediaries shall be settled by arbitration.

441.2.Article 44 of this law shall not apply in the case of resolving a dispute through arbitration in accordance with Article 441.1 of this law.

/This Article was added by the law as of January 26, 2017/

Article 45.Liability for breach of the law

45.1.If an action of an official violating this law is not of a criminal nature, he/she shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

45.2.Any person or legal entity who breaches this law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations. 

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 46.Limited liability of the Regulatory Commission's official

46.1.The official of the Regulatory Commission shall not be held liable unless it is found that he/she has dishonestly performed or intentionally failed to perform the duties specified in this law, other relevant laws, and the set of insurance regulations.

Article 47.Entry into force of the Law

47.1.This Law shall be entry into force starting from the date of entry into force of the Law on Insurance.

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA TUMUR-OCHIR.S