Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТОВЛОЛЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2009 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 185
Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 10.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Монгол Улсад мөрдөх, заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Бэлтгэл ажлыг хангасны үндсэн дээр 2009 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Шинэчилсэн дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг мөрдүүлж ажиллахыг Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаад даалгасугай.
3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэх тухай" Засгийн газрын 2006 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 75 дугаар тогтоолыг 2009 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР
Эрүүл мэндийн сайд С.ЛАМБАА
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТОВЛОЛЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2009 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 185

Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 10.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Монгол Улсад мөрдөх, заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Бэлтгэл ажлыг хангасны үндсэн дээр 2009 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Шинэчилсэн дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг мөрдүүлж ажиллахыг Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаад даалгасугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэх тухай" Засгийн газрын 2006 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 75 дугаар тогтоолыг 2009 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                              С.БАЯР

Эрүүл мэндийн сайд                                         С.ЛАМБАА