A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ДАМПУУРЛЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь дампуурлын хэрэг үүсгэх, хянан шийдвэрлэх, төлбөрийн чадваргүй аж ахуйн нэгжийг дахин хөрөнгөжүүлэх, татан буулгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Дампуурлын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Дампуурлын тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Дампуурлын хэргийг үүсгэх, хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон энэ хуулиар зохицуулагдаагүй харилцааг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу зохицуулна.

2.З.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."нэхэмжлэгч" гэж хариуцагчаас үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийг;

3.1.2."хариуцагч" гэж тусгай зориулалтын компани, орон сууцны санхүүжилтийн компаниас бусад төлбөрийн чадваргүй болсон нөхөрлөл, хоршоо, компани, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, хуулийн этгээдийн эрх бүхий төрийн бус байгууллагыг;

/Энэ заалтад 2010 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

3.1.3."өөрийн хөрөнгө" гэж хариуцагчийн үндсэн хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгийн үнийн дүнгээс бусдад төлөх нийт зээл, өр төлбөрийг хассан зөрүүг;

3.1.4."хэрэг гүйцэтгэгч" гэж хариуцагчийг татан буулгах, эсхүл дахин хөрөнгөжүүлэх ажлыг эрхлэн гүйцэтгэгч, дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих, хариуцагчийн эд хөрөнгийг хамгаалах эрхтэйгээр нэхэмжлэгчдийн хурлаас санал болгосноор шүүхийн томилсон этгээдийг.

4 дүгээр зүйл.Төлбөрийн чадваргүйд тооцох

Хэвлэх

4.1.Өөрийн хөрөнгийн 10-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний үүргээ хууль буюу гэрээнд заасан хугацаанд биелүүлэхгүй бол төлбөрийн чадваргүйд тооцно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ДАМПУУРЛЫН ХЭРЭГ ҮҮСГЭХ

5 дугаар зүйл.Дампуурлын хэрэг үүсгэх

Хэвлэх

5.1.Шүүх дараахь үндэслэлээр дампуурлын хэрэг үүсгэнэ:

5.1.1.үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий харилцагч тал дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэл гаргасан;

5.1.2.хариуцагч үүргээ биелүүлж чадахгүй болсныг өөрөө мэдэгдэж, дампуурлын хэрэг үүсгэх хүсэлт гаргасан.

5.2.Нэхэмжлэл, хүсэлт нь энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан гэж шүүгч үзвэл түүнийг хүлээн авснаас хойш 5 хоногийн дотор дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай захирамж гаргана.

5.3.Дампуурлын хэрэг үүсгэснээс хойш 5 хоногийн дотор шүүх нэхэмжлэлийн хувийг хариуцагчид гардуулж, 30 хоногийн дотор хариуцагчийг төлбөрийн чадвартай болох эсэхийг тогтооно.

5.4.Хариуцагч төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдвол дампуурлын хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, зохигчдын өр төлбөрийн асуудлыг зохих хуулийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.

5.5.Хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсныг тогтоосноос хойш 7 хоногийн дотор шүүх энэ тухай хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. Уг мэдээлэлд нэхэмжлэгчдийн анхны хурал хийх он, сар, өдөр, газар, нэхэмжлэгчдээс нэхэмжлэл гаргах журам, хугацаа, нэхэмжлэлийг хуульд заасан хугацаанд гаргаагүйгээс үүсэх үр дагавар зэргийг заана.

5.6.Дампуурлын хэрэг үүсгэхдээ шүүгч өөрийн санаачилгаар буюу нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасан арга хэмжээг авч болно.

5.7.Шүүх дампуурлын хэрэг үүсгэхдээ хэрэг гүйцэтгэгчийг түр томилж болно. Түр хэрэг гүйцэтгэгч нь энэ хуулийн 12.1.1, 12.1.2, 12.1.З, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.9-д заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

6 дугаар зүйл.Шүүхийн шийдвэрт гомдол гаргах

Хэвлэх

6.1.Оролцогч этгээдүүд дампуурлын хэргийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан гарсан шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолыг эс зөвшөөрвөл түүнийг гарсан өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор гомдол гаргах эрхтэй. Шүүх уг гомдлыг 15 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.

6.2.Оролцогч этгээдүүд дампуурлын хэргийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан гарсан шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг гарсан өдрөөс хойш 10 хоногийн дотор гомдол гаргах эрхтэй. Шүүх уг гомдлыг 30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.

6.3.Гомдлыг шүүх хянан шийдвэрлэх хугацаанд дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаа түр зогсох бөгөөд гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн тухай шүүхийн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн түүнийг үргэлжлүүлэн тооцно.

7 дугаар зүйл.Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэл, хүсэлтэд тавих шаардлага

Хэвлэх

7.1.Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай хариуцагчийн хүсэлтэд төлбөрийн чадваргүй болсон гэх үндэслэл, дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай санал, мөн Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасныг тусгаж, дараахь зүйлийг хавсаргана:

/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

7.1.1.сүүлийн гурван жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл;

7.1.2.өмчлөлдөө байгаа, эсхүл итгэмжлэн өмчилсөн эд хөрөнгийн жагсаалт, тэдгээрийн үнэлгээний талаархи санал;

7.1.3.нэхэмжлэгчдийн нэр, хаяг, нэхэмжлэгч тус бүрийн авлага буюу гаргуулах төлбөрийн хэмжээ;

7.1.4.хариуцагчид төлбөртэй этгээдийн нэр, хаяг, төлбөрийн хэмжээ;

7.1.5.хоршооны хувьд гишүүд, нөхөрлөлийн тухайд бүрэн хариуцлагатай гишүүдийн нэр, хаяг.

7.2.Дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай нэхэмжлэлд тухайн этгээдийг төлбөрийн чадваргүйд тооцуулах, төлбөрийн чадваргүй болсон гэж үзэх үндэслэл, түүний хүлээсэн үүрэг, төлбөрийн хэмжээ, үүрэг гүйцэтгэх хугацаа, хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай саналыг тус тус тусгаж, холбогдох нотлох баримтыг хавсаргана.

7.З.Шаардлагатай тохиолдолд шүүх хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсон тухай нэмэлт нотлох баримтыг нэхэмжлэл, хүсэлт гаргасан этгээдээс шаардаж болно.

8 дугаар зүйл.Нэхэмжлэгчдийн хурал

Хэвлэх

8.1.Хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсонд тооцсон тухай нийтэд мэдээлснээс хойш 30 хоногийн дотор шүүх нэхэмжлэгчдийн анхны хурлыг зохион байгуулна.

8.2.Нэхэмжлэгчдийн анхны хурлаас энэ хуулийн 11.2-т заасан шаардлага хангасан этгээдийг хэрэг гүйцэтгэгчээр батлуулахаар шүүхэд санал болгоно.

8.З.Нэхэмжлэгчдийн хурал дараахь асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:

8.3.1.энэ хуулийн 27.З-т заасан хэсэг тус бүрээр дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг батлах эсэх;

8.3.2.дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, хариуцагчийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;

8.3.3.хэрэг гүйцэтгэгчийг томилуулахаар шүүхэд санал тавих, түүний цалин хөлс, үйл ажиллагааны зардлын хэмжээ, төлөх хугацаа, журмыг тогтоох;

8.3.4.шүүхээс хариуцагчийн эд хөрөнгөө захиран зарцуулах эрхийг хэрэг гүйцэтгэгчид шилжүүлсэн тохиолдолд хэрэг гүйцэтгэгчээс уг эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөл, хэмжээ хязгаарыг тогтоох;

8.3.5.хэрэг гүйцэтгэгчийн мэдээлэл, дүгнэлттэй танилцах, тайланг хэлэлцэх;

8.3.6.хэрэг гүйцэтгэгчийг өөрчлөх саналыг шүүхэд тавих;

8.3.7.хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагааны талаар шүүхэд гомдол гаргах;

8.3.8.хариуцагчийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар шүүхэд хандах;

8.3.9.хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг шүүхийн оролцоогүйгээр биелүүлэх эсэхийг шийдвэрлэх.

8.4.Нэхэмжлэлийн нийт шаардлагын 10-аас доошгүй хувийг гаргасан нэхэмжлэгчдийн шаардсанаар хэрэг гүйцэтгэгч нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулна.

9 дүгээр зүйл.Нэхэмжлэгчдийн хурлаас шийдвэр гаргах журам

Хэвлэх

9.1.Нэхэмжлэгчдийн хуралд нэхэмжлэгч бүр бүх нэхэмжлэлийн нийт шаардлагын дүнд өөрийн нэхэмжлэлийн шаардлагын эзлэх хувьтай тэнцүү саналын эрхтэй оролцоно.

9.2.Шийдвэрийг хуралд оролцсон нэхэмжлэгчдийн нийт нэхэмжлэлийн саналын эрхийн 66.7-оос дээш хувиар баталсан бол хүчин төгөлдөрт тооцно.

10 дугаар зүйл.Нэхэмжлэгчдийн зөвлөл

Хэвлэх

10.1.Нэхэмжлэгчдийн тоо 7-оос дээш байвал нэхэмжлэгчдийн хурлаас нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийг байгуулж болох бөгөөд зөвлөл нь З-аас доошгүй сондгой тооны нэхэмжлэгчдээс бүрдэнэ.

10.2.Нэхэмжлэгчдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хуралд оролцсон нэхэмжлэгчдийн нийт нэхэмжлэлийн саналын эрхийн 66.7-оос дээш хувиар батална.

10.3.Зөвлөлийн эрх, үүргийг нэхэмжлэгчдийн хурлаас батална.

11 дүгээр зүйл.Хэрэг гүйцэтгэгчийг томилох

Хэвлэх

11.1.Шүүх энэ хуулийн 8.2-т заасны дагуу нэхэмжлэгчдийн анхны хурлаас санал болгосон этгээдийг 5 хоногийн дотор хэрэг гүйцэтгэгчээр томилох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

11.2.Хэрэг гүйцэтгэгч нь хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хувийн санхүү, эдийн засгийн сонирхолгүй, хууль, санхүү, эдийн засгийн дээд боловсролтой хувь хүн, эсхүл хууль зүй, эдийн засаг, санхүүгийн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөлгөө, үйлчилгээ үзүүлэх эрх, үүрэг бүхий хуулийн этгээд байна.

11.З.Дор дурдсан этгээд, түүний гэр бүлийн гишүүнийг хэрэг гүйцэтгэгчээр томилохыг хориглоно:

11.3.1.хариуцагч, нэхэмжлэгчийн удирдлага, түүний гишүүн;

11.3.2.хувьцаат компаниас бусад хариуцагч хуулийн этгээдийн гишүүн;

11.3.3.нэхэмжлэгч хувь хүн.

12 дугаар зүйл.Хэрэг гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

12.1.Хэрэг гүйцэтгэгч дараахь эрх, үүрэгтэй:

12.1.1.шүүхийн шийдвэрийн дагуу хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх;

12.1.2.хариуцагчийн эд хөрөнгө, холбогдох баримт бичгийг хамгаалалтанд авч, тооллого явуулах;

12.1.3.шаардлагатай тохиолдолд хариуцагчийн үйл ажиллагаанд баримтын шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах;

12.1.4.нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах;

12.1.5.шүүхээр шийдвэрлүүлэх асуудлаар шүүхэд хандах;

12.1.6.дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө байгуулсан гэрээ, хэлцлийг хянаж, энэ хуулийн 19, 20, Иргэний хуулийн 56-61 дүгээр зүйлд заасан гэрээ, хэлцлийг хүчингүйд тооцуулах, өөрчлүүлэх, цуцлуулах эсэх асуудлыг нэхэмжлэгчдийн хуралд оруулах;

/Энэ заалтад 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

12.1.7.тусгай данс нээж хариуцагчийн мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх;

12.1.8.хариуцагчийн нэрийн өмнөөс нэхэмжлэгчдийн хурлаас олгосон эрхийн хүрээнд бусадтай гэрээ, хэлцэл байгуулах;

12.1.9.шаардлагатай мэдээ баримтыг хариуцагчаас гаргуулан авах;

12.1.10.хариуцагчийн талаар гаргасан өөрийн дүгнэлтийг холбогдох этгээдүүдэд танилцуулах;

12.1.11.хариуцагчийн эд хөрөнгийг үнэлэх;

12.1.12.нэхэмжлэгчдийн тогтоосон цалин хөлсний хэмжээнд багтаан өөрт туслагчийг хөлсөөр ажиллуулах;

12.1.13.Иргэний хууль болон энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хариуцагчийн эд хөрөнгийг худалдах;

12.1.14.хуульд заасан бусад эрх, үүрэг.

12.2.Хуурч мэхлэх, хайхрамжгүй хандах зэрэг хууль бус үйл ажиллагааны улмаас хариуцагчид ямар нэгэн хохирол учруулбал хэрэг гүйцэтгэгч уг хохирлыг биечлэн хариуцна.

12.3.Дампуурлын хэргийн оролцогчид хэрэг гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан шүүхэд гомдол гаргах, шүүх хэрэг гүйцэтгэгчийг өөрчлөх эрхтэй.

13 дугаар зүйл.Хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлт

Хэвлэх

13.1.Хэрэг гүйцэтгэгч нь шүүхээр батлагдсанаасаа хойш 2О хоногийн дотор хариуцагчийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж, энэ тухайгаа шүүх, хариуцагч, нэхэмжлэгчид танилцуулна. Дүгнэлтэд дараахь зүйлийг тусгана:

13.1.1.хариуцагчийн санхүү, эдийн засгийн тооцоо, түүний дүгнэлт;

13.1.2.хариуцагчийн төлбөрийн чадваргүй болсон шалтгаан, онцлог;

13.1.3.удирдлагын үйл ажиллагааны талаархи дүгнэлт;

13.1.4.нэхэмжлэгчдийн хэсэг болон нэхэмжлэл тус бүрийн дүн;

13.1.5.хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл дампуурсанд тооцож татан буулгах талаархи санал;

13.1.6.шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээ, баримт.

13.2.Дүгнэлт гаргах явцад хэрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр шүүх шинжээч томилж болно.

13.З.Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө гаргах эрх бүхий этгээдүүдэд дүгнэлттэй танилцах боломжийг хэрэг гүйцэтгэгч хангана.

14 дүгээр зүйл.Хариуцагчийн аж ахуй удирдах болон эд хөрөнгө захиран зарцуулах эрхийг шилжүүлэх

Хэвлэх

14.1.Хэрэв хариуцагч энэ хуулиар тогтоосон хугацаанд дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлтээ гаргаагүй, төлөвлөгөөг шүүхэд өгөөгүй буюу уг төлөвлөгөөг шүүх батлаагүй, эсхүл хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан бол хариуцагчийн эд хөрөнгө захиран зарцуулах, аж ахуйн үйл ажиллагааг удирдах эрхийг шүүхийн шийдвэрээр хэрэг гүйцэтгэгчид шилжүүлнэ.

15 дугаар зүйл.Нэхэмжлэгч нэхэмжлэл гаргах хугацаа

Хэвлэх

15.1.Харилцагч тал хариуцагчтай холбоотой нэхэмжлэлээ хариуцагчийг төлбөрийн чадваргүй болсон тухай нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор шүүхэд гаргана.

16 дугаар зүйл.Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас хүсэлт гаргах

Хэвлэх

16.1.Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал төлбөрийн чадваргүй болсон төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын өр, төлбөрийг төлөх тухай баталгааг нэхэмжлэгчдийн анхны хурлаас өмнө шүүхэд гаргаж болно.

16.2.Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын баталгааг нэхэмжлэгчдийн хурлаас зөвшөөрсөн бол шүүх хэргийг З сарын хугацаагаар түдгэлзүүлж болно.

17 дугаар зүйл.Хуваарилагдах эд хөрөнгө

Хэвлэх

17.1.Дампуурлын хэрэг үүсгэхэд хариуцагчийн өмчлөлд байсан буюу түүнийг татан буулгаж улсын бүртгэлээс хасах хүртэлх хугацаанд шинээр бий болсон өмчлөлийн зүйлс, тэдгээрээс бий болох ашиг, орлогыг хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөд хамруулна.

17.2.Хариуцагчид өр төлбөртэй этгээд нь гэрээ, хэлцлийн дагуу төлбөр, тооцоогоо хийнэ.

18 дугаар зүйл.Хариуцагчийн эд хөрөнгийг худалдах

Хэвлэх

18.1.Хариуцагчийн эд хөрөнгийг худалдахдаа хамгийн өндөр үнэд хүргэх аргаар худалдана.

18.2.Хариуцагчийн эд хөрөнгийг үнэлэхдээ түүний зах зээлийн ханш, чанар, хэрэгцээ, элэгдэл болон хариуцагчийн саналыг харгалзана.

18.З.Тухайн эд хөрөнгийг үнэлэхэд хүндрэл учирсан, хэрэг гүйцэтгэгчээс тогтоосон үнэлгээг хариуцагч зөвшөөрөөгүй тохиолдолд үнэлгээний шинжээч томилж болно. Үнэлгээний шинжээчийн тогтоосон үнэ эцсийнх байна.

18.4.Эд хөрөнгийг дуудлагын худалдаагаар худалдахдаа Иргэний хуулийн 197 дугаар зүйл, Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай хуулийн 39.5, 39.10, 39.11-д заасан журмыг баримтална.

/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

18.5.Эд хөрөнгийг худалдсанаас орсон орлогын зохих хувийг нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-ын шийдвэрээр хэрэг гүйцэтгэгчид олгоно.

19 дүгээр зүйл.Хариуцагчийн хийсэн хүчин төгөлдөр бус хэлцэл

Хэвлэх

19.1.Хариуцагчийн хийсэн дор дурдсан гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байна:

19.1.1.дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө 2 жилийн дотор хариу төлбөргүйгээр хариуцагчийн удирдах байгууллагын гишүүд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөлд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай гэрээ, хэлцэл;

19.1.2.дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө 1 жилийн дотор хариу төлбөргүйгээр энэ хуулийн 19.1.1-д зааснаас бусад этгээдийн өмчлөлд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай гэрээ, хэлцэл;

19.1.3.дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө 1 жилийн дотор бусдад илт давуу байдлаар эд хөрөнгө худалдах, үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ, хэлцэл;

19.1.4.тодорхой нэхэмжлэгчдэд давуу эрх олгох зорилгоор дампуурлын хэрэг үүсгэхээс өмнө 120 хоногийн дотор хийсэн гэрээ, хэлцэл;

19.1.5.дампуурлын хэрэг үүсгэснээс хойш энэ хуулийг зөрчиж хийсэн гэрээ, хэлцэл.

20 дугаар зүйл.Хариуцагчийн гэрээг өөрчлөх, цуцлах

Хэвлэх

20.1.Хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх үүднээс шүүх нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-аас санал болгосноор хариуцагчийн биелэгдээгүй байгаа, эсхүл ихэнх хувь нь биелэгдээгүй гэрээг өөрчлөх, цуцлах эрхтэй.

21 дүгээр зүйл.Нэхэмжлэгчдийн үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

21.1.Дампуурлын хэрэг үүсгэснээр нэхэмжлэгчдийн тэгш эрхийг хангах үүднээс дараахь үйл ажиллагааг түдгэлзүүлнэ:

21.1.1.хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах, үйлчилгээ үзүүлэх;

21.1.2.хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөд хамаарах эд зүйлийг бусад этгээд өмчлөлдөө авах;

21.1.З.урьд гарсан шүүхийн шийдвэрийн дагуу хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгөөс эд хөрөнгө, төлбөр гаргуулах;

21.1.4.хариуцагчийн хуваарилагдах эд хөрөнгийг барьцаалах, барьцааны хэмжээг ихэсгэх, барьцаалсан эд зүйлийг худалдах, бусад аргаар захиран зарцуулах;

21.1.5.хариуцагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ бусдад шилжүүлэх, хариуцагчтай үүргийг хооронд нь тооцох.

22 дугаар зүйл.Гэрээ, хэлцлийг цуцлахыг хориглох

Хэвлэх

22.1.Хариуцагчаас энэ хуулиар тогтоосон хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, хэлцлийг хариуцагч төлбөрийн чадваргүй болсон үндэслэлээр цуцлах, өөрчлөхийг хориглоно.

22.2.Энэ хуулийн 22.1-д заасан гэрээ, хэлцэлтэй холбогдсон төлбөрийг шүүхийн зөвшөөрлөөр сар бүр тусгай дансанд төвлөрүүлж гүйцэтгэнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХАРИУЦАГЧИЙГ ДАХИН ХӨРӨНГӨЖҮҮЛЭХ

23 дугаар зүйл.Хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт

Хэвлэх

23.1.Хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлж, үйл ажиллагааг нь цаашид үргэлжлүүлэх нь татан буулгаснаас нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг илүү хэмжээгээр хангах боломжтой гэж үзвэл дараахь этгээд хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг түүнийг төлбөрийн чадваргүйд тооцсон өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор шүүхэд гаргаж болно:

23.1.1.хариуцагч өөрөө;

23.1.2.хариуцагчаас нэхэмжилсэн нийт төлбөрийн гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг нэхэмжилж байгаа нэхэмжлэгчид;

23.1.З.хэрэг гүйцэтгэгч.

23.2.Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлтэд хариуцагчийн үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэх санхүү, удирдлагын болон бусад боломж, тэдгээрийн тооцоо, өөрчлөн байгуулагдсан аж ахуйн нэгжийн хэтийн төлөвийн талаар тусгана.

24 дүгээр зүйл.Дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөө

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийн 2З.1-д заасан этгээд хэрэг гүйцэтгэгчийн дүгнэлттэй танилцсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дахин хөрөнгөжүүлэх төлөвлөгөөг /цаашид "төлөвлөгөө" гэх/ шүүхэд гаргаж өгнө.

24.2.Төлөвлөгөөнд дараахь үйл ажиллагааг тодорхой тусгана:

24.2.1.хариуцагчийг үүсгэн байгуулах баримт бичигт өөрчлөлт оруулах эсэх, хэрэв оруулбал түүнд оруулах өөрчлөлт;

24.2.2.хариуцагчийн удирдлагад өөрчлөлт оруулах эсэх, түүнд ажиллах хүмүүсийн нэр, хаяг;

24.2.3.нэхэмжлэлийн шаардлагын оронд үнэт цаас гаргах эсэх;

24.3.4.хариуцагчийн гаргасан үнэт цаасны төлбөрийн хугацааг сунгах, түүний хүүгийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт оруулах эсэх, оруулбал ямар хэмжээнд;

24.2.5.шинээр хийх гэрээ, хэлцлийн тухай;

24.2.6.хариуцагчийн эд хөрөнгөөс худалдах бол түүний хэмжээ;

24.2.7.хариуцагчаас бусдад шилжүүлэх эд хөрөнгө;

24.2.8.хариуцагчид үлдэх эд хөрөнгө;

24.2.9.энэ хуулийн З5.4-т заасан нэхэмжлэгчдийн хэсэг;

24.2.10.энэ хуулийн З5.4-т заасан дараалал тус бүрээр нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах арга, хэлбэр, хэмжээ, хугацаа;

24.2.11.хариуцагчийг дампуурсанд тооцож татан буулгах, эсхүл дахин хөрөнгөжүүлснээр нэхэмжлэгчдэд хуваарилагдах төлбөрийн хэмжээний зөрүүг харьцуулсан тооцоо;

24.2.12.ажиллагчидтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах буюу түүнд өөрчлөлт оруулах бол тэдгээрт хууль тогтоомжийн зохих актын дагуу тэтгэмж олгох, шинээр мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэшүүлэх арга хэмжээ;

24.2.1З.төлөвлөгөөг биелүүлж дүгнэх хугацаа;

24.2.14.хэрэг гүйцэтгэгч болон холбогдох бусад этгээдэд олгох урамшуулал, ажлын хөлсний хэмжээ, түүнийг олгох журам;

24.2.15.хариуцагчийг төлбөрийн чадвартай болгох талаар энэ хуулийн дагуу явуулах бусад үйл ажиллагаа.

25 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацаа

Хэвлэх

25.1.Дахин хөрөнгөжүүлэх ажлыг 2 жилийн дотор хийж гүйцэтгэсэн байвал зохино.

26 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөг хэлэлцэхэд бэлтгэх

Хэвлэх

26.1.Төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурлын товыг шүүх урьдчилан товлоно. Төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурлыг энэ хуулийн 24.1-д заасан хугацаа өнгөрснөөс хойш 20 хоногийн дотор зохион байгуулна.

26.2.Төлөвлөгөөг хэлэлцэх хурлын бэлтгэлийг хэрэг гүйцэтгэгч хангана.

26.З.Хэрэг гүйцэтгэгч төлөвлөгөөг хэлэлцэх тухай мэдээллийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. Уг мэдээлэлд нэхэмжлэгчдийн хурал явуулах өдөр, төлөвлөгөөтэй хэрхэн танилцаж болох тухай болон шаардлагатай бусад мэдээллийг тусгасан байвал зохино.

27 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөг нэхэмжлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж санал хураах

Хэвлэх

27.1.Төлөвлөгөөг хэлэлцэх нэхэмжлэгчдийн хурлыг хэрэг гүйцэтгэгч зохион байгуулна.

27.2.Нэхэмжлэгчдийн хуралд төлөвлөгөөг санал болгосон этгээд заавал оролцоно.

27.3.Төлөвлөгөөг батлах санал хураалтад зөвхөн нэхэмжлэлийг нь шүүх хүлээн авсан нэхэмжлэгчид оролцох эрхтэй бөгөөд санал хураалтыг дараахь хэсэг тус бүрээр явуулна:

27.3.1.нэхэмжилсэн үнийн дүнгийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзлэх барьцаат нэхэмжлэгчид;

27.3.2.бусад барьцаат нэхэмжлэгчид;

27.3.З.хариуцагчтай хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчид;

27.3.4.бусад.

27.4.Хуралд оролцон тухайн хэсэгт хамаарах санал гаргасан нийт нэхэмжлэгчдийн саналын эрхийн олонхийн дэмжлэг авснаар тэр хэсгээс төлөвлөгөөг зөвшөөрсөнд тооцно.

27.5.Хэрэв хоёр буюу түүнээс дээш төлөвлөгөө санал болгосон бол нэхэмжлэгчдийн хурлаар бүгдийг хамтад нь хэлэлцүүлж санал хураалгана.

28 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөг батлах

Хэвлэх

28.1.Нэхэмжлэгчдийн хурлаар төлөвлөгөөг хэлэлцсэнээс хойш 20 хоногийн дотор түүнийг батлах эсэхийг шүүх шийдвэрлэнэ.

28.2.Шүүх дараахь үндэслэлийн аль нэг нь байвал төлөвлөгөөг батална:

28.2.1.төлөвлөгөөг нэхэмжлэгчдийн 2-оос доошгүй хэсэг дэмжсэн бол;

28.2.2.нэхэмжлэлийн шаардлагыг хариуцагч татан буугдсанаас илүү хангаж чадахаар байвал.

28.З.Нэхэмжлэгчдийн хурлаас хэд хэдэн төлөвлөгөөг зөвшөөрч дэмжсэн бол шүүх хариуцагчийн санал болгосон төлөвлөгөөг батална.

28.4.Шүүх хариуцагчийн санал болгосон төлөвлөгөөг энэ хуулийн 28.2-т заасан үндэслэлд тохирохгүй гэж үзвэл хамгийн тохиромжгүй нөхцөлд хамаарч байгаа нэхэмжлэгчдийн хэсгийн зөвшөөрсөн төлөвлөгөөг батална. Төлөвлөгөөний дагуу тухайн нэхэмжлэгчид түүний нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангахгүй хэмжээний хөрөнгө хуваарилагдахыг тохиромжгүй нөхцөлд хамаарагдах гэнэ.

28.5.Төлөвлөгөөг шүүх батлаагүй бол хариуцагчийг дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай шийдвэр гаргана.

29 дүгээр зүйл.Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

29.1.Төлөвлөгөөний биелэлтийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу хэрэг гүйцэтгэгчийн хяналтын дор хариуцагч өөрөө, эсхүл хэрэг гүйцэтгэгч зохион байгуулж хангана.

29.2.Хариуцагч өөрөө дампуурлын хэрэг үүсгэх тухай хүсэлт гаргасан болон хариуцагчийн гаргаж өгсөн төлөвлөгөөг баталсан бол төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах үүргийг шүүх хариуцагчид даалгаж болно. Энэ тохиолдолд хариуцагч хэрэг гүйцэтгэгчийн тогтоосон нөхцөл, хязгаарлалтын хүрээнд эд хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй.

29.3.Хэрэг гүйцэтгэгч буюу хариуцагч төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж чадахгүй гэж хэрэг гүйцэтгэгч, хариуцагч, нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-аас үзвэл түүнийг өөрчлөх хүсэлтийг шүүхэд гаргаж болно.

29.4.Хэрэг гүйцэтгэгч төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих талаар энэ хуулийн 12.1-д зааснаас гадна дараахь эрх, үүрэгтэй:

29.4.1.хариуцагчийн санхүүгийн байдал, орлого, зарлагын тайлан тэнцэлд сард нэг удаа, шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр шалгалт хийх;

29.4.2.төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт орох шаардлагатай болсон, хариуцагчийг уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон гэж үзвэл нэхэмжлэгчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах.

29.5.Хэрэв төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон гэж үзвэл хариуцагч, хэрэг гүйцэтгэгч буюу нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/ хариуцагчийг дампуурсанд тооцож татан буулгах тухай хүсэлтийг шүүхэд тавих эрхтэй.

29.6.Энэ хуулийн 29.5-д заасан хүсэлтийг шүүх үндэслэлтэй гэж үзвэл хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай шийдвэр гаргана.

30 дугаар зүйл.Төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгах

Хэвлэх

30.1.Хэрэг гүйцэтгэгч буюу нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-аас төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгах хүсэлтийг шүүхэд тавьж болно.

30.2.Төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад хариуцагчийн төлбөрийн чадвар сайжирч, нэхэмжлэгчдийн шаардлагыг хангах боломжтой гэж үзвэл шүүх энэ хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан хугацааг зургаан сар хүртэл сунгаж болно.

30.З.Шүүх төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг сунгахдаа зарим хязгаарлалт, нөхцөлийг төлөвлөгөөнд шинээр тусгаж болно.

30.4.Төлөвлөгөөний биелэлтийг шүүхээс сунгасан хугацаанд хариуцагч алдагдалд орсон бол нэхэмжлэгчид хугацаа сунгасан шүүхийн шийдвэрийг цуцлах хүсэлтийг шүүхэд тавих эрхтэй. Ийнхүү хүсэлт тавьсан нь төлөвлөгөөг биелүүлэх ажиллагааг зогсоох үндэслэл болохгүй.

31 дүгээр зүйл.Төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах

Хэвлэх

31.1.Төлөвлөгөөг биелүүлж байгаа хариуцагч орлого, зарлагын болон санхүүгийн бусад тайлан, мэдээг сар бүр хэрэг гүйцэтгэгчид гаргаж өгнө. Хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн санхүүгийн тайлан, мэдээг улирал тутам нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-д танилцуулж байна.

32 дугаар зүйл.Дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагааг дуусгавар болгох

Хэвлэх

32.1.Шүүх дараахь үндэслэлээр дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагааг дуусгавар болгоно:

32.1.1.төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжгүй болсон;

32.1.2.төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлж дууссан;

32.1.З.төлөвлөгөөг биелүүлж дуусаагүй боловч нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хангасан.

32.2.Энэ хуулийн З2.1.1-д заасан тохиолдолд шүүх хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай шийдвэр гаргана.

32.3.Энэ хуулийн 32.1.2, З2.1.З-т заасан тохиолдолд шүүх дампуурлын хэргийг хэрэгсэхгүй болгоно.

32.4.Энэ хуулийн З2.1.2, З2.1.З-т заасан үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгосноор нэхэмжлэгчдийн өмнө хариуцагчийн хүлээсэн үүрэг дуусгавар болж үйл ажиллагаагаа сэргээнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХАРИУЦАГЧИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ

33 дугаар зүйл.Хариуцагчийг татан буулгах

Хэвлэх

33.1.Шүүх дараахь үндэслэлээр хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах шийдвэр гаргана:

33.1.1.энэ хуулийн 23.1-д заасан этгээд дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд ирүүлээгүй;

33.1.2.шүүх төлөвлөгөөг батлаагүй, эсхүл төлөвлөгөөг шүүхэд ирүүлээгүй;

33.1.3.төлөвлөгөөг биелүүлэх боломжгүй болсон.

33.2.Хариуцагчийг дампуурсанд тооцож, татан буулгах тухай шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор шүүх энэ тухай хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

34 дүгээр зүйл.Хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх, тоолох

Хэвлэх

34.1.Хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжлэх тухай шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн эд хөрөнгийг битүүмжилж 30 хоногийн дотор тооллого явуулна. Эд хөрөнгийн тооллогын хугацааг нэхэмжлэгчдийн хурал /зөвлөл/-аас сунгаж болно.

34.2.Хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн дор дурдсанаас бусад эд хөрөнгийг битүүмжилнэ:

34.2.1.чанар болон үнийг нь бууруулахгүйн тулд яаралтай борлуулах эд хөрөнгө;

34.2.2.нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан;

34.2.3.үнэт цаас.

34.З.Эд хөрөнгө тоолоход хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч байлцана. Ийнхүү эд хөрөнгө тоолоход байлцахаас хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч санаатайгаар зайлсхийсэн бол шүүхээс томилсон тооллогын комисс эд хөрөнгийн тооллого явуулна.

34.4.Тооллогын баримт бичигт хэрэг гүйцэтгэгч, хариуцагч буюу түүний төлөөлөгч, хэрэв тооллогын комисс томилсон бол комиссын гишүүд гарын үсэг зурна.

34.5.Тооллогын баримт бичигт хариуцагчийн өмчлөлийн бүх эд хөрөнгө тусгагдсан болохыг хариуцагчид урьдчилан сануулж, энэ тухай актад гарын үсэг зуруулна.

35 дугаар зүйл.Мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах

Хэвлэх

35.1.Хэрэг гүйцэтгэгч хариуцагчийн мөнгөн хөрөнгийг татварын өрийг барагдуулсны дараа төлөвлөгөөний дагуу хуваарилна.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

35.2.Хэрэг гүйцэтгэгч мөнгөн хөрөнгийг хуваарилах төлөвлөгөөг татан буулгах тухай шийдвэр гарснаас хойш 2 сарын дотор шүүхэд өгөх ба төлөвлөгөөний хувийг бүх нэхэмжлэгчдэд гардуулна.

35.3.Уг төлөвлөгөөг нэхэмжлэгчид үл зөвшөөрвөл түүнийг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд шүүх гомдлыг 20 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.

35.4.Хуваарилагдах хөрөнгийг худалдах бодит боломжийг харгалзан энэ хуулийн 35.2-т заасан хугацааг хэрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр шүүх сунгаж болно.

35.5./Энэ хэсгийг 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

35.6.Хариуцагчийн бүх эд хөрөнгийг борлуулсан орлого нь нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангаж хүрэхгүй тохиолдолд тухайн хэсгийн нэхэмжлэлийг бүрэн барагдуулж дууссаны дараа дараагийн хэсгийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангана. Нэг дараалалд орсон хэд хэдэн шаардлагыг нэгэн зэрэг хангаж хүрэхгүй тохиолдолд нэхэмжлэлийн шаардлагад хувь тэнцүүлэн ногдуулна.

35.7.Барьцаат нэхэмжлэгчийн барьцаалсан эд хөрөнгийг борлуулсан орлого нь түүний үүргийг хангахад хүрэлцэхгүй бол ийнхүү хүрээгүй хэсгийг энгийн нэхэмжлэлийн дараалалд шилжүүлнэ.

35.8.Энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан хугацаанаас хожимдож гаргасан нэхэмжлэлийг шүүх хүндэтгэн үзэх шалтгаантай гэж үзэж хөөн хэлэлцэх хугацааг сэргээсэн бол уг нэхэмжлэлийн шаардлагыг энэ хуулийн З5.4-т заасан дарааллыг баримтлан хангана.

35.9.Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг хариуцагч хөрөнгө оруулагч /гишүүд/-д зохих хууль тогтоомжийн дагуу хуваарилна.

36 дугаар зүйл.Татан буулгах ажиллагааг дуусгавар болгох

Хэвлэх

36.1.Шүүхэд мөнгөн хөрөнгө хуваарилах төлөвлөгөө гаргаж өгснөөс хойш хэрэв төлөвлөгөөнд гомдол гаргаагүй бол 2О хоногийн дотор, гомдол гаргасан бол 4О хоногийн дотор хэрэг гүйцэтгэгч мөнгөн хөрөнгийг хуваарилсан тухай тайлангаа шүүхэд танилцуулна.

36.2.Шүүх хэрэг гүйцэтгэгчийн тайлантай танилцаж дараахь нөхцөлд татан буулгах ажиллагааг дуусгавар болгоно:

36.2.1.нэхэмжлэгчдийн нэхэмжлэлийг бүрэн, эсхүл хариуцагчийн өмчлөлд байгаа эд хөрөнгийн хэмжээнд нь хангасан бөгөөд цаашид хуваарилагдах эд хөрөнгө үлдээгүй;

36.2.2.эд хөрөнгийг бүрэн худалдаагүй боловч худалдсан хэсгээс нь нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

36.3.Татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болмогц хэрэг гүйцэтгэгч энэ тухай бүртгэх байгууллагад мэдэгдэж, улсын бүртгэлээс хасуулна.

37 дугаар зүйл.Татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болсны үр дагавар

Хэвлэх

37.1.Татан буулгах ажиллагаа дуусгавар болсноор хариуцагч нэхэмжлэлийн хангагдаагүй шаардлагын үүргээс чөлөөлөгдөж, түүний нэхэмжлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүрэг дуусгавар болно.

37.2.Энэ хуулийн З7.1 санаатайгаар дампуурсан хариуцагчид хамаарахгүй.

38 дугаар зүйл.Хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх

Хэвлэх

38.1.Хариуцагчийг татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагааг шүүхийн хяналт, оролцоогүйгээр явуулах эсэхийг нэхэмжлэгчдийн хурлаас шийдвэрлэнэ. Шийдвэрийг хуралд оролцсон нэхэмжлэгчдийн шаардлагын гуравны хоёроос доошгүй хувийг эзлэх нэхэмжлэгчдийн саналаар гаргана.

38.2.Энэ хуулийн З8.1-д заасан шийдвэр гарсан тохиолдолд хэрэг гүйцэтгэгч энэ хуулийн 12.1.1-д зааснаас бусад эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

38.З.Хэрэг гүйцэтгэгчийн шийдвэрийг хариуцагч, нэхэмжлэгч бүр заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

39 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

39.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-11-14-ний өдрийн орчуулгын хяналт)                                   Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

November 20, 1997              Ulaanbaatar city

 

ON BANKRUPTCY

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of this Law

1.1.The purpose of this Law is to govern relations in connection with starting and settling a bankruptcy case, rehabilitation and liquidation of an insolvent business entity.

Article 2.Legislation on bankruptcy

2.1.The legislation on bankruptcy shall consist of the Civil Code, Civil Procedure Code, this Law and other legislative acts enacted in conformity with them.

2.2.Relations connected with starting and settling a bankruptcy case and not regulated by this Law shall be regulated by the Civil Procedure Code.

2.3.If an international treaty of Mongolia provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions

3.1.In this Law the following terms shall have the following meaning:

3.1.1.'claimant (creditor)' shall mean a person who has the right to demand a debtor to fulfill its obligation.

3.1.2.'respondent (debtor)' shall mean a partnership, cooperative, company, state- or municipally-owned enterprise and non-governmental organization with the status of a legal entity that has become insolvent except special purpose company and apartment financing company.

/This sub-paragraph was amended by the law as of April 23, 2010/

3.1.3.'equity' shall mean the difference between the sum of fixed assets and current (working) assets of the debtor and the total loans and liabilities of the debtor.

3.1.4.'trustee' shall mean a person appointed by the court, as proposed by the meeting of creditors, who executes the work of liquidation or rehabilitation of the debtor and has the right to protect the assets of the debtor and exercise control over rehabilitation activities.

Article 4.Insolvency

4.1.A debtor shall be considered insolvent when it is unable to fulfill its obligations to the amount equal or higher than 10 percent of equity by the deadline specified by law or contract.

CHAPTER TWO

 STARTING A BANKRUPTCY CASE

Article 5.Starting a bankruptcy case

5.1.The court shall start a bankruptcy case on the following grounds:

5.1.1.a party that has the right to demand the fulfillment of obligations has submitted a claim to start a bankruptcy case;

5.1.2.the debtor has declared its inability to meet the obligations and submitted a request to start a bankruptcy case.

5.2.If the judge considers that the claim or request satisfies the requirements specified in Article 7 of this Law, the court shall issue within five days of the receipt of such claim or request a ruling to start a bankruptcy case.

5.3.Within five days of the start of a bankruptcy case, the court shall give a copy of the claim to the debtor and shall determine within 30 days whether the debtor is insolvent or not.

5.4.If it is determined that the debtor is solvent, the bankruptcy case shall be dismissed and the matter of debt between the parties shall be resolved according to an appropriate law.

5.5.Within seven days of determining the debtor's insolvency, the court shall inform thereof the public through the means of mass media. This information shall specify the date and place for convening the first meeting of creditors, the terms and procedures for submitting claims as well as consequences that may arise out of the failure to submit such claims by the deadline specified by law.

5.6.While starting a bankruptcy case, the judge may, at his/her discretion or upon the request of the claimant, take actions specified in Article 69 of the Civil Procedure Code.

5.7.While starting a bankruptcy case, the court may appoint a temporary trustee. A temporary trustee shall enjoy the rights and responsibilities specified in Sub-paragraphs 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 and 12.1.9 of this Law.

Article 6.Asserting a complaint against a court order

6.1.If a participating party has not agreed with a judge's ruling or a court resolution issued in connection with resolving a bankruptcy case, he/she shall have the right to lodge a complaint against such a ruling or a court resolution within five days of the issuance of such ruling and resolution.

6.2.If a participating party has not agreed with a court order issued in connection with resolving a bankruptcy case, he/she shall have the right to lodge a complaint within 10 days of its issuance. The court shall resolve this complaint within 30 days.

6.3.The period for resolving a bankruptcy case shall be suspended for the period of resolving the complaint by the court and shall resume on the date of the issuance of the court order resolving the complaint.

Article 7.Requirements for a claim or request to start a bankruptcy case

7.1.The debtor's request for starting a bankruptcy case shall describe grounds for considering the debtor as insolvent, proposals for rehabilitation or liquidation as well as provisions specified in Article 62 of the Civil Procedure Code. The following shall be attached to the request:

/This paragraph was amended by the law as of July 4, 2002/

7.1.1.financial statements of the last three years;

7.1.2.list of assets that are owned or owned through power of attorney (by the debtor) and their proposed valuation;

7.1.3.names and addresses of the creditors, receivables or amounts to be received by each claimant;

7.1.4.names and addresses of the persons who owes the debtor as well as the amount of such debts;

7.1.5.names and addresses of partners in case of a cooperative or of fully liable partners in case of a partnership.

7.2.The claim for starting a bankruptcy case shall describe grounds for considering this person as insolvent or having become insolvent, obligations of this person, the amount of payment due and term for fulfilling the obligations, proposals for rehabilitating the debtor or liquidating as insolvent. Appropriate evidence shall be attached to the claim.

7.3.If required, the court may demand from the person filing a claim or request additional documents providing evidence the debtor has become insolvent.

Article 8.Meeting of creditors

8.1.The court shall organize the first meeting of creditors within 30 days of the public announcement of the debtor's insolvency.

8.2.The meeting of creditors shall propose the court to approve a person who satisfies the requirements specified in Paragraph 11.2 of this Law as a trustee.

8.3.The meeting of creditors shall discuss and resolve the following:

8.3.1.to approve a rehabilitation plan by each group (class) specified in Paragraph 27.3 of this Law separately;

8.3.2.to monitor the progress of the rehabilitation process and discuss the debtor's financial statements;

8.3.3.to submit to the court a proposal to appoint a trustee, establish its remuneration, amount of operating expenses, terms and procedures for payment;

8.3.4.if the debtor's right to dispose of its assets is to be transferred by the court to the trustee, to establish conditions and limits for the trustee to implement this right;

8.3.5.to review the trustee's submissions and conclusions, discuss its report;

8.3.6.to submit to the court a proposal to replace the trustee;

8.3.7.to submit to the court a complaint against trustee's activities;

8.3.8.to appeal to the court regarding the debtor's activities;

8.3.9.to decide whether to implement the court order on liquidating the debtor without involvement of the court.

8.4.The trustee shall summon a meeting of creditors at the demand of creditors who account for no less than 10 percent of the total amount of the claim.

Article 9.Procedure for making decisions at the meeting of creditors

9.1.Each claimant shall participate in the meeting of creditors with a voting right equal to its share of its claim in the total amount of the total claim.

9.2.The decisions of the meeting shall become effective upon approval by more than 66.7 percent of the votes of creditors present in the meeting.

Article 10.Board of creditors

10.1.If there exist more than seven creditors, the meeting of creditors may set up a board of creditors, which shall consist of an odd number of creditors, but no less than three.

10.2.The composition of the creditors' board shall be approved by more than 66.7 percent of the votes of creditors present at the meeting.

10.3.The meeting of creditors shall approve the board's rights and responsibilities.

Article 11.Appointing a trustee

11.1.As specified in Paragraph 8.2 of this Law, the court shall decide within five days whether to appoint the person proposed by the first meeting of creditors as a trustee.

11.2.The trustee shall be an individual with a degree in law, finance or economics, who does not have financial and economic personal interests in the debtor's activities, or a legal entity which has the rights and responsibilities to provide professional consulting services in the field of law, finance or economics.

11.3.The following persons and their family members shall be disqualified from being appointed as a trustee:

11.3.1.debtor's and claimant's management member or shareholder;

11.3.2.shareholder of the debtor's legal entity, other than a joint stock (publicly held) company;

11.3.3.individual creditors.

Article 12.Rights and responsibilities of the trustee

12.1.The trustee shall have the following rights and responsibilities:

12.1.1.to place under seal the assets of the debtor in accordance with the court order;

12.1.2.to safeguard and make an inventory of the debtor's assets and relevant documents;

12.1.3.if required, to instruct an audit of the debtor's activities;

12.1.4.to convene a meeting of creditors;

12.1.5.to approach the court on issues that fall within the court's jurisdiction;

12.1.6.to examine contracts and transactions concluded (by the debtor) prior to the start of a bankruptcy case and submit to meetings of creditors proposals on whether to terminate, amend, or consider as invalid the contracts and transactions specified in Articles 19 and 20 of this Law and Articles 56-61 of the Civil Code;

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 4, 2002/

12.1.7.to open a special account to deposit and administer the debtor's funds;

12.1.8.to conclude contracts and transactions with others on behalf of the debtor within the scope of the rights granted to him/her by the creditors' meeting;

12.1.9.to obtain from the debtor relevant data and documents;

12.1.10.to submit to appropriate parties his/her assessment of the debtor;

12.1.11.to appraise the debtor's assets;

12.1.12.to hire an assistant within the limits of remuneration determined by the creditors;

12.1.13.to sell the debtor's assets according to the procedures set forth in the Civil Code and Article 18 of this Law;

12.1.14.other rights and responsibilities set forth in law.

12.2.The trustee shall be personally liable for damages caused to the debtor due to illegal activities such as fraud or negligence.

12.3.The parties to the bankruptcy case shall have the right to file a complaint with the court against the activities of the trustee and the court may replace the trustee.

Article 13.Trustee's evaluation of the debtor

13.1.The trustee shall evaluate the debtor's activities within 20 days of its approval by the court and submit it to the court, debtors and creditors. The evaluation shall contain the following:

13.1.1.calculations of and conclusions on the debtor's financial and economic activities;

13.1.2.causes and circumstances of the debtor's insolvency;

13.1.3.assessment of the management's performance;

13.1.4.creditors' groups (classes) and amounts of claims of each creditor;

13.1.5.recommendation for whether to rehabilitate the debtor, or to liquidate upon consideration as insolvent;

13.1.6.other data and documents deemed necessary.

13.2.The court may appoint an expert upon the request of the trustee in the process of making an evaluation.

13.3.The trustee shall ensure that the persons responsible for developing a rehabilitation plan have the opportunity to review the evaluation.

Article 14.Transferring the debtor's rights to manage the business and dispose of its assets

14.1.The debtor's right to dispose of its assets and manage business activities shall be transferred by court order to the trustee if the debtor has not submitted to the court a request for rehabilitation and the rehabilitation plan by the deadline specified by law, or this plan has not been approved by the court, or in the event of issuing a court order to liquidate the debtor.

Article 15.Deadline for submitting a claim by a creditor

15.1.A third party shall submit to the court its claim against the debtor within 21 days of the date of public announcement declaring the debtor's insolvency.

Article 16.Submitting a request by the Government or the Citizens' Representatives Khural

16.1.The Government or the Citizens' Representatives Khural may submit to the court before the first meeting of creditors a guarantee that the debts and liabilities of a bankrupt state-or municipally-owned enterprise shall be paid off.

16.2.The court may suspend the proceeding for three months if the meeting of creditors has agreed to the guarantee of the government or the Citizens' Representatives Khural.

Article 17.Assets to be distributed

17.1.The debtor's assets to be distributed shall comprise items owned by the debtor at the time of starting the bankruptcy case, or newly acquired during the period until the debtor's liquidation and removal from the state register as well as revenues and profits generated by such items.

17.2.Persons who have debts to the debtor shall pay them off according to the contract or transaction.

Article 18.Selling the debtor's assets

18.1.The highest price shall be sought during the sale of the debtor's assets.

18.2.Market value, quality, demand, depreciation and the debtor's opinion shall be taken into account while appraising the debtor's assets.

18.3.A valuation expert may be appointed in the event the debtor disagrees with the valuation done by the trustee, or if there have been difficulties in appraising the assets. The price determined by the valuation expert shall be final.

18.4.Procedures specified in Article 197 of the Civil Code and paragraphs 39.5, 39.10 and 39.11 of the Court Decision Enforcement Law shall be used in selling the assets through an auction.

/This paragraph was amended by the law as of July 4, 2002/

18.5.Upon the decision of the creditors' meeting, an appropriate portion of the revenue earned from the sale of assets shall be paid to the trustee.

Article 19.Void transactions made by the debtor

19.1.The following contracts and transactions made by the debtor shall be void:

19.1.1.contracts and transactions made within two years prior to starting a bankruptcy case transferring assets to members of the debtor's managing body, as well as their family members, without return payment;

19.1.2.contracts and transactions made within one year prior to starting a bankruptcy case on transferring assets to persons other than those specified in Sub-paragraph 19.1.1 of this Law without return payment;

19.1.3.contracts and transactions made within one year prior to starting a bankruptcy case on providing services or selling assets to others for less than equivalent value;

19.1.4.contracts and transactions made within 120 days prior to starting a bankruptcy case designed to grant a preference for certain creditors (over other creditors);

19.1.5.contracts and transactions made in violation of this Law since the start of a bankruptcy case.

Article 20.Amending or terminating the debtor's contracts

20.1.In order to increase the amount of the debtor's assets to be distributed, the court has the right to amend or terminate, as proposed by the meeting of creditors (or board), the debtor's contracts that have not been fulfilled, or those contracts the majority part of which have not been fulfilled.

Article 21.Suspending the activities of creditors

21.1.The following activities shall be suspended upon the start of a bankruptcy case in order to ensure equal rights of creditors:

21.1.1.providing services or making payments out of the debtor's assets to be distributed;

21.1.2.giving the ownership title of items belonging to the debtor's assets to be distributed to others;

21.1.3.taking assets or making payments out of the debtor's assets to be distributed according to the court order issued previously;

21.1.4.submitting the debtor's assets to be distributed as collateral, increasing the amount submitted as collateral, selling the items submitted as collateral, or disposing of by other methods;

21.1.5.transferring to others the obligations owed to the debtor, offsetting the obligations with the debtor.

Article 22.Prohibiting termination of contracts and transactions

22.1.It shall be prohibited to amend or terminate the contracts and transactions for providing services related to ensuring normal operation of the debtor to conduct activities within the scope specified by this Law on the grounds that the debtor has become insolvent.

22.2.Payments related to contracts and transactions specified in Paragraph 22.1 of this Law shall be collected and deposited each month into a special account with permission of the court.

CHAPTER THREE

REHABILITATING THE DEBTOR

Article 23.Request for rehabilitating the debtor

23.1.If it is considered that rehabilitation of the debtor and continuation of its operations shall better meet the requirements of the claims (of creditors) as compared to liquidation, the following persons may submit to the court a request for rehabilitating the debtor within 60 days of the date on which the debtor was declared bankrupt.

23.1.1.debtor itself;

23.1.2.creditors who claim one third or more of the total payment claimed against the debtor;

23.1.3.trustee.

23.2.The request for rehabilitation shall contain financial, management and other documents and estimates providing evidence of the possibilities for continuing the debtor's operations, and perspectives for the reorganized business entity.

Article 24.Rehabilitation plan

24.1.Persons specified in Paragraph 23.1 of this Law may submit a rehabilitation plan (hereinafter referred to as the 'Plan') to the court within 30 days of the date of reviewing the trustee's evaluation report.

24.2.The plan shall contain a detailed description of the following activities:

24.2.1.whether amendments shall be introduced to the founding documents, description of amendments if they are to be introduced;

24.2.2.whether changes shall be made to the debtor's management, names and addresses of people who shall work in management;

24.2.3.whether securities shall be issued for the claims;

24.2.4.whether the payment terms for the securities issued by the debtor shall be extended and whether changes shall be made to their interest rates, description of changes if they are to be made;

24.2.5.new contracts and transactions to be concluded;

24.2.6.if the debtor's assets are to be sold, the amount of the assets to be sold;

24.2.7.assets to be transferred to others;

24.2.8.assets that shall remain in the debtor's ownership;

24.2.9.creditors' groups specified in Paragraph 35.4 of this Law;

24.2.10.method, form, amount and terms for satisfying each claim in the order of priority specified in Paragraph 35.4 of this Law;

24.2.11.estimate comparison of the amounts of payment that shall be distributed to creditors if the debtor is liquidated (after being considered bankrupt) versus the amounts that shall be paid to creditors if the debtor is rehabilitated;

24.2.12.if employment contracts with employees are to be terminated or amended, measures to provide benefits, vocational training, or to provide support to employees according to appropriate legislative acts;

24.2.13.duration and progress evaluation date of the plan;

24.2.14.remuneration and fees to be paid to the trustee and other appropriate persons, procedures for payment;

24.2.15.other activities that shall be conducted according to this Law to restore the debtor's solvency.

Article 25.Term for implementing the plan

25.1.The rehabilitation process shall be completed within two years.

Article 26.Preparing the plan for discussion

26.1.The court shall set in advance the date and agenda of the (creditors') meeting that shall discuss the plan. The meeting for discussing the plan shall be convened within 20 days of the expiry of the period specified in Paragraph 24.1 of this Law.

26.2.The trustee shall organize preparatory work for the meeting.

26.3.The trustee shall publish by means of mass media a public announcement for discussing the plan. The announcement shall indicate the date of the meeting of creditors, information on how to access the plan and any other required information.

Article 27.Discussing and voting on the plan at the meeting of creditors

27.1.The trustee shall organize the meeting of creditors that shall discuss the plan.

27.2.The person who has proposed the plan shall participate in the meeting of creditors.

27.3.Only those creditors whose claims have been accepted by the court shall have the right to participate in the voting to approve the plan. The voting shall be conducted by each of the following groups (classes):

27.3.1.preferred (secured) creditors whose claims equal or exceed 10 percent of the total amount claimed;

27.3.2.other preferred (secured) creditors;

27.3.3.employees who have labor contracts with the debtor;

27.3.4.other (creditors).

27.4.The plan shall be deemed as approved by a particular group if it receives a majority of the votes of creditors who belong to this group.

27.5.In the event that two and more plans have been proposed, the meeting of creditors shall discuss and vote on all the plans.

Article 28.Approving the plan

28.1.The court shall decide whether to approve the plan within 20 days of its discussion at the meeting of creditors.

28.2.The court shall approve the plan if one of the following grounds exists:

28.2.1.the plan has been supported by at least two groups of creditors;

28.2.2.the rehabilitated debtor shall better satisfy the claim than the liquidation.

28.3.If several plans have been supported and approved at the meeting of creditors, the court shall approve the one proposed by the debtor.

28.4.If the court considers that the plan proposed by the debtor does not comply with the grounds specified in Paragraph 28.2 of this Law, it shall approve the plan supported by the group of creditors who are in most disadvantaged situation. A claimant shall be considered as being in a disadvantaged condition if the assets that shall be distributed under the plan are not sufficient for full settlement of its claim.

28.5.The court shall issue an order to declare the debtor bankrupt and liquidate the debtor if it does not approve the plan.

Article 29.Implementing the plan

29.1.The plan shall be implemented by the debtor under the trustee's supervision and according to the court order, or the trustee shall organize and ensure the plan's implementation.

29.2.If the debtor has submitted a request for starting a bankruptcy case and the plan proposed by the debtor has been approved, the court may assign to the debtor the responsibility for ensuring the plan's implementation. In this case, the debtor shall have the right to dispose of its assets within the limits and on the conditions determined by the trustee.

29.3.If the trustee, debtor, or the meeting of creditors (or board) consider that the trustee or debtor shall not be able to implement the plan, they may submit to the court a request to replace him/her.

29.4.The trustee shall have the following rights and responsibilities in addition to those specified in Paragraph 12.1 of this Law while overseeing the plan's implementation:

29.4.1.conduct an audit of the debtor's financial condition, income and expenditure statements once a month, or each time when deemed necessary;

29.4.2.convene a meeting of creditors if it has been considered in the process of implementing the plan that additions and amendments shall be introduced to the plan, or that the debtor has become unable to implement the plan;

29.5.The debtor, trustee or the meeting of creditors (or board) shall have the right to submit to the court a request for considering the debtor bankrupt and liquidating it if the debtor is considered unable to implement the plan.

29.6.The court shall issue an order to consider the debtor bankrupt and liquidate the debtor if it considers that the request specified in Paragraph 29.5 of this Law justified.

Article 30.Extending the duration of the plan

30.1.The trustee or the meeting of creditors (or board) may submit to the court a request for extending the duration of the plan.

30.2.The court may extend the period specified in Article 25 of this Law for up to six months if it considers that the debtor has improved its solvency and become able to satisfy the creditors' claim.

30.3.While extending the duration of the plan, the court may include in the plan certain new limitations and conditions.

30.4.If the debtor experiences a loss after the extension of duration by the court, the creditors shall have the right to submit to the court a request to annul the court order to extend the period for implementation of the plan.

Article 31.Reporting the progress of the plan

31.1.The debtor implementing the plan shall submit to the trustee income, expenditure and other financial statements and data each month. Each quarter, the trustee shall report on the debtor's financial statements and data to the meeting of creditors (or board).

Article 32.Terminating the rehabilitation

32.1.The court shall terminate the rehabilitation on the following grounds:

32.1.1.implementation of the plan has become impossible;

32.1.2.the plan has been completed;

32.1.3.the creditors' claims have been satisfied completely even though the plan's implementation is not completed.

32.2.In the event specified in Sub-paragraph 32.1.1 of this Law, the court shall issue an order to consider the debtor bankrupt and liquidate it.

32.3.In the events specified in Sub-paragraphs 32.1.2 and 32.1.3 of this Law, the court shall dismiss the bankruptcy case.

32.4.After dismissing the case on the grounds specified in Sub-paragraphs 32.1.2 and 32.1.3 of this Law, the debtor's obligations to the creditors shall be discharged and the debtor shall resume its operations.

CHAPTER FOUR

 LIQUIDATING THE DEBTOR

Article 33.Liquidating the debtor

33.1.The court shall declare the debtor bankrupt and issue a decision to liquidate it under the following grounds:

33.1.1.the person specified in Paragraph 23.1 of this Law has not submitted to the court a request to rehabilitate;

33.1.2.the court has not approved the plan, or the plan has not been submitted to the court;

33.1.3.implementation of the plan has become impossible.

33.2.Within five days of the date on which the order declaring the debtor bankrupt and liquidating it was issued, the court shall make a public announcement thereof through the means of mass media.

Article 34.Placing under seal and inventory the debtor's assets

34.1.Within five days of the issuance of the court order to place under seal debtor's assets, the trustee shall place the debtor's assets under seal and itemize them within 30 days.

34.2.The trustee shall place under seal all of the debtor's assets except for the following:

34.2.1.assets to be sold promptly in order to avoid deterioration in their quality and value;

34.2.2.accounting reports;

34.2.3.securities.

34.3.The debtor or its representative shall be present at the inventory of the assets. If the debtor or its representative has deliberately avoided presence at the inventory of the assets, an inventorying commission appointed by the court shall conduct the inventory of the assets.

34.4.The document on the inventory shall be signed by the trustee, debtor and its representative, or commission members if an inventory commission was appointed.

34.5.The debtor shall be reminded in advance that all its assets have been included in the inventory document and such document shall be signed by the debtor.

Article 35.Distributing cash

35.1.The trustee shall distribute the respondent's cash after paying tax debt according to the plan.

/This paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

35.2.The trustee shall submit to the court a cash distribution plan within two months of the issuance of the order to liquidate and shall provide a copy of the plan to all creditors.

35.3.If the creditors disagree with this plan, they shall have the right to appeal to the court within seven days of its receipt and the court shall settle the appeal within 20 days.

35.4.Considering real possibilities for selling the assets to be distributed, the court may extend at the trustee's request the period specified in Paragraph 35.2 of this Law.

35.5./This paragraph was revoked by the law as of July 4, 2002/

35.6.If the proceeds from the sale of all of the debtor's assets are insufficient to pay all claims, the claims of the next group shall be paid upon the full payment of all the claims of the preceding group only. If several claims having the same priority cannot be settled simultaneously, they shall be settled in proportion to the amounts claimed.

35.7.If the proceeds from the sale of assets submitted as collateral are insufficient for settling the claims of preferred (secured) creditors, unsatisfied claims shall be moved to the list of common claims.

35.8.If the court justifies the claim that was submitted after expiry of the period specified in Article 15 of this Law and restores the statute of limitations, this claim shall be settled in the order of priority specified in Paragraph 35.4 of this Law.

35.9.The assets remaining after full settlement of the claims shall be distributed by the debtor to investors (shareholders) according to respective legislation.

Article 36.Terminating the liquidation

36.1.The trustee shall submit to the court its plan for distribution of cash within 20 days of the submission of such plan to the court if the plan has not been contested, or within 40 days if the plan has been contested.

36.2.The court shall review the trustee's report and shall terminate the liquidation in the following circumstances:

36.2.1.the creditors' claims have been paid in full, or the assets of the debtor have been distributed and no assets remain to be distributed;

36.2.2.although not all of the assets have been sold, the proceeds from the sold portion have paid all the claims in full.

36.3.Immediately after the termination of the liquidation, the trustee shall inform thereof the registering organization and remove the debtor from the state register.

Article 37.Consequences of liquidation

37.1.Upon completion of the liquidation, the debtor shall be discharged from all unpaid obligations and its obligations before the creditors shall end.

37.2.Paragraph 37.1 of this Law shall not apply to the debtor who has become bankrupt intentionally.

Article 38.Fulfilling the court order to liquidate the debtor

38.1.The meeting of creditors shall decide whether to conduct the activities on fulfilling the court order to liquidate the debtor without supervision and involvement of the court. Such decision shall be issued upon approval by the votes of creditors who own at least two thirds of the total claims.

38.2.In the event of issuing the decision specified in Paragraph 38.1 of this Law, the trustee shall implement all of the rights and responsibilities except for that specified in Sub-paragraph 12.1.1 of this Law.

38.3.The debtor and the claimant shall be required to fulfill the trustee's decision.

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

Article 39.Liability to be imposed on violators of law

39.1.Penalties stated in the Law on Violations shall be imposed for individuals and legal entities that violated this Law.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA GONCHIGDORJ.R