A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хууль нь Монгол Улсын төрийн дипломат алба /цаашид "дипломат алба" гэх/, түүний тогтолцоо, зохион байгуулалт, дотооддоо болон хилийн чанадад явуулах үйл ажиллагаа, дипломат албанд ажиллагчдын эрх зүйн байдалтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

2 дугаар зүйл. Дипломат албаны тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Дипломат албаны тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль , энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Дипломат алба, түүний тогтолцоо, чиг үүрэг

З дугаар зүйл. Дипломат алба

Хэвлэх

3.1. Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын төрийн гадаад бодлогын зорилт, чиг үүргийг нэгдмэл, залгамж чанарыг хадгалах замаар хэрэгжүүлэх мэргэшсэн үйл ажиллагааг дипломат алба гэнэ.

3.2. Дипломат алба нь төрийн тусгай алба мөн.

4 дүгээр зүйл. Дипломат албаны тогтолцоо, байгууллага

Хэвлэх

4.1. Монгол Улсын дипломат албыг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрхлэн удирдана.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4.2. Дипломат албаны хилийн чанад дахь үйл ажиллагааг Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газар гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын удирдлагын дор хэрэгжүүлнэ.

4.3. Консулын албаны зарим үүргийг Монгол Улсын өргөмжит консулаар олон улсын эрх зүйн дагуу гүйцэтгүүлж болно.

4.4. Өргөмжит консулын үйл ажиллагааны чиглэл, түүний эрх, үүргийг тодорхойлсон журмыг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

4.5. Өргөмжит консулыг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн томилж, чөлөөлнө.

4.6.Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заасан болон гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд төрийн болон нутгийн захиргааны бусад байгууллага, түүний нэгж, салбар, төлөөлөгчийн газрыг гадаад улсад байгуулах, төлөөлөгч томилон ажиллуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5 дугаар зүйл. Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

5.1. Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Монгол Улсын хууль тогтоомжид зааснаас гадна өөрийн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан дараахь чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

5.1.1. Монгол Улсын тусгаар тогтнол, төрийн бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг олон улсын харилцааны түгээмэл зарчим, эрх зүйн хувьд баталгаажуулах;

5.1.2. улс орны аюулгүй байдал, үндэсний хөгжил дэвшлийг хангах таатай гадаад орчныг бүрдүүлэх;

5.1.3. Монгол Улсын үндэсний ашиг сонирхол, байр суурь, нэр хүндийг олон улсын хэмжээнд дипломат аргаар бататган хамгаалах;

5.1.4. Монгол Улсаас гадаад улстай тогтоосон дипломат болон консулын харилцааг хэрэгжүүлэх;

5.1.5. Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын байгууллагад тус улсын идэвхтэй төлөөллийг хангах, эрх ашгийг хамгаалах;

5.1.6. Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, түүний үзэл баримтлал, тэргүүлэх чиглэлийн талаар санал боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, явц, үр дүнг нэгтгэн илтгэх;

5.1.7. Монгол Улсын нэгдмэл, залгамж чанартай гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Монгол Улсын төр, засгийн албан ёсны байр суурийг илэрхийлэх;

5.1.8. гадаад улс төрийн бодлого, үйл ажиллагааг эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник, худалдаа, хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагаатай уялдуулан зохицуулах;

5.1.9. төр, засгийн газрын байгууллагын шугамаар хэрэгжүүлэх олон улсын харилцааны үйл ажиллагааг мэдээлэл-судалгаа, арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж, үндэсний хэмжээнд уялдуулан зохицуулах;

5.1.10. хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчдийн газрын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, тэдгээрийн байршил, зохион байгуулалтыг цаг үеийн шаардлагын дагуу боловсронгуй болгох санал боловсруулах;

5.1.11. Монгол Улсын олон улсын гэрээг байгуулах, эх бичвэрийг хадгалах дагаж мөрдөхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг нэгдсэн аргачлал, мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах, тэдгээрийн дагуу Монголын талын хүлээсэн үүргийн биелэлтийн байдлыг бүхэлд нь нэгтгэн дүгнэх, хэрэгжилтийн явцын талаар Засгийн газарт илтгэж байх;

/Энэ заалтад 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

5.1.12. Монгол Улсын гадаад хэргийн архивыг эрхлэх;

/Энэ заалтад 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

5.1.13. Монгол Улсыг хилийн чанадад сурталчлах, албан ёсны мэдээлэл түгээх, монголын олон нийтийг дипломат үйл ажиллагаа, олон улсын байдлын талаархи цаг үеийн мэдээллээр хангах;

5.1.14. төрийн дипломат ёслолыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;

5.1.15.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Их Хурал, Засгийн газрыг олон улсын байдал, улс хоорондын харилцаа, тодорхой улс, олон улсын байгууллагын бодлого, үйл ажиллагаа, худалдаа, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого, зах зээлийн холбогдох мэдээллээр хангах;

/Энэ заалтыг 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.16. Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.

/Энэ заалтын дугаарт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

5.2.Энэ хуулийн 5.1.14-т заасан төрийн дипломат ёслолыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн баталсан Төрийн ёслолын журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2014 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6 дугаар зүйл. Дипломат төлөөлөгчийн газар

Хэвлэх

6.1. Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа Элчин сайдын яам, Олон улсын байгууллагын дэргэд суугаа Монгол Улсын Байнгын Төлөөлөгчийн газар, Монгол Улсын Ерөнхий консулын газар, Консулын газар, Консулын төлөөлөгчийн газар тус тус хамаарна.

6.2. Консулын алба нь дипломат албаны бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий Консулын газар, Консулын газар болон Консулын төлөөлөгчийн газар нь гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон тойрогт үйл ажиллагаагаа явуулна.

6.3. Дипломат төлөөлөгчийн газрыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу томилогдсон тэргүүн удирдана.

6.4. Дипломат төлөөлөгчийн газрын түвшин, байршлыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал тогтооно.

7 дугаар зүйл. Дипломат төлөөлөгчийн газрын чиг үүрэг

Хэвлэх

/Энэ 7 дугаар зүйлийн гарчигт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

7.1. Дипломат төлөөлөгчийн газар дараахь чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

7.1.1. дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн- Элчин сайд, Байнгын төлөөлөгч нь суугаа буюу хавсран суугаа орон, дэргэд нь суугаа Олон улсын байгууллагадаа Монгол Улсыг төлөөлөн ажиллах;

7.1.2. суугаа буюу хавсран суугаа орон, дэргэд нь суугаа Олон улсын байгууллагатай харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар санал боловсруулах, хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх;

7.1.3. хоёр ба олон талын харилцааны асуудлаар хэлэлцээ хийх, гэрээ хэлцэл байгуулах, тохиролцсон арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

7.1.4. Монгол Улсын хөгжлийн зорилтыг шийдвэрлэхэд шаардагдах судалгаа хийх, холбогдох байгууллагад танилцуулах;

7.1.5. хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүйн дагуу дипломат аргаар хамгаалах;

7.1.6. Консулын болон нотариатын үйлчилгээ үзүүлж, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5-д заасан бүртгэлийг хөтлөх;

/Энэ заалтад 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

/Энэ заалтад 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.7. суугаа болон хавсран суугаа оронд нь амьдарч буй Монгол Улсын иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, тэдэнд эд материал, санхүүгийн дэмжлэг, тусламж үзүүлэх.

/Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.2.Дипломат төлөөлөгчийн газар нь энэ хуулийн 7.1.7 дахь заалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал боловсруулж гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.3.Энэ хуулийн 7.1.7-д заасныг хэрэгжүүлэхийн тулд гадаадын болон дотоодын иргэд, байгууллагын хандив, тусламжийг ашиглаж болно.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл. Дипломат албаны байгууллагын эрх

Хэвлэх

8.1. Дипломат албаны байгууллага дараахь эрх эдэлнэ:

8.1.1. дипломат албаны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгөөр улсын төсвөөс хангагдах;

8.1.2. хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах байр, техник хэрэгсэл, холбоо, дипломат элч хэрэглэх;

8.1.3. дипломат албыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг төрийн бусад байгууллагаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;

8.1.4. төрийн далбаа, соёмбо, тамга тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, төрийн сүлд бүхий хаяг хэрэглэх;

8.1.5. Монгол Улсын олон улсын гэрээ, үүний дотор Дипломат харилцааны тухай, Консулын харилцааны тухай Венийн конвенциудад заасан дархан эрх, эрх ямба эдлэх;

8.1.6. Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Дипломат албанд ажиллагчдын эрх зүйн байдал

9 дүгээр зүйл. Дипломат албанд ажиллагчид

Хэвлэх

9.1. Дипломат албанд ажиллагчдыг дипломат ажилтан болон үйлчилгээ, техникийн ажилтан гэж ангилна.

9.1.1. Монгол Улсын дипломат албан тушаалд томилогдож, дипломат ажилтны тангараг өргөсөн Монгол Улсын иргэнийг дипломат ажилтан /дипломат/ гэнэ.

9.1.2. Дипломат албан тушаал нь төрийн тусгай албан тушаал байна.

/Энэ заалтыг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.1.3. Монгол Улсын дипломат албаны үйлчилгээ, техникийн ажилтан нь төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан байна.

9.2. Дипломат албан тушаалд томилогдох иргэн нь үүрэгт ажилдаа орохын өмнө "Монгол Улсын иргэн би Монгол Улсынхаа эрх чөлөө, тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, үндэсний эрх ашгийг ямагт дээдэлж, Монгол Улсын гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх үйлст үнэнч шударгаар хичээн зүтгэж, дипломат ажилтны нэр төр, ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн биелүүлж, төрийн болон албаны нууцыг чандлан хадгалж явахаа батлан тангараглая. Миний бие өргөсөн тангаргаасаа няцвал төрийн хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх болно" хэмээн тангараг өргөнө.

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.3. Дипломат ажилтны тангараг өргөх журмыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батална.

9.4. Дипломат төлөөлөгчийн газарт гадаадын иргэнийг дипломат ажилтны албан тушаалаас бусад албан тушаалд ажиллуулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдний хөдөлмөр, нийгмийн, эрүүл мэндийн даатгал зэрэг асуудлаар байгуулах гэрээ, хэлцлийг Монгол Улсын болон суугаа улсын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.

10 дугаар зүйл. Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүний бүрэн эрх

Хэвлэх

10.1. Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

10.1.1. дипломат төлөөлөгчийн газрыг нэгдсэн удирдлагаар хангах;

10.1.2. баталсан төсвийг захиран зарцуулах;

10.1.3. дипломат төлөөлөгчийн газрын дагаж мөрдөх журмыг /заавар, дүрэм/ хуульд нийцүүлэн гаргах;

10.1.4. гадаад бодлогын асуудлаар гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагыг мэдээллээр хангах, энэ талаар холбогдох санал тавих;

10.1.5. дипломат төлөөлөгчийн газрын дотоод асуудлаар тушаал гаргах;

10.1.6. дипломат төлөөлөгчийн газрын ажиллагчдыг урамшуулах;

10.1.7. дипломат төлөөлөгчийн газрын ажиллагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулах;

10.1.8. дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нь тухайн газрын ажиллагчдыг томилох, эгүүлэн татах, чөлөөлөх талаархи саналаа гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад оруулж шийдвэрлүүлэх;

10.1.9. хуульд заасан бусад эрх.

11 дүгээр зүйл. Дипломат ажилтны үүрэг

Хэвлэх

11.1. Дипломат ажилтан төрийн захиргааны албан хаагчийн нийтлэг үүргээс гадна өөрийн ажлын онцлогоос шалтгаалан дараахь үүрэг хүлээнэ:

11.1.1. томилсон дипломат аливаа албан тушаалд ажиллахад бэлэн байж , ногдсон албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэх;

11.1.2. дипломат алба хаах хугацаандаа улс төрийн аливаа нам, хөдөлгөөний гишүүн байх, үйл ажиллагаанд нь аль нэг хэлбэрээр оролцохоос түдгэлзэх;

11.1.3. хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр Монгол Улсын төр, засгийн бодлоготой холбогдсон асуудлаар зөвхөн албан ёсны дүгнэлт, байр суурийг илэрхийлэх;

11.1.4. суугаа,хавсран суугаа орны хууль тогтоомж, үндэсний ёс заншлыг хүндэтгэх, дотоод хэрэгт нь оролцохгүй байх.

12 дугаар зүйл. Дипломат ажилтны эрх

Хэвлэх

12.1. Дипломат ажилтан төрийн захиргааны албан хаагчийн нийтлэг эрхээс гадна өөрийн ажлын онцлогоос шалтгаалсан дараахь эрх эдэлнэ:

12.1.1. энэ хуулийн 8.1.5-д заасан эрх;

12.1.2. суугаа орны амьжиргааны түвшинг харгалзсан хэвийн ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдах.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дипломат албаны бүтэц, орон тоо, дипломат цол

13 дугаар зүйл. Дипломат албаны бүтэц, орон тоо

Хэвлэх

13.1. Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Дипломат төлөөлөгчийн газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

13.2. Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тодорхой үүргийг гүйцэтгүүлэх зорилгоор тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайдыг томилон ажиллуулж болно.

13.3. Дипломат албан тушаал, дипломат цолны нэмэгдлийг төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэлтэй нийцүүлэх жишиг, түүнчлэн дипломат албан тушаалд дэвшүүлэх, албан тушаал бууруулан ажиллуулах нөхцөл, болзлын тухай журмыг Төрийн албаны зөвлөлтэй зөвшилцсөний дагуу гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

131 дүгээр зүйл. Дипломат албан тушаал

Хэвлэх

131.1.Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дараахь албан тушаал дипломат албан тушаалд хамаарна:

131.1.1. төрийн нарийн бичгийн дарга;

131.1.2. тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайд;

131.1.3. газрын захирал;

131.1.4. газрын дэд захирал;

131.1.5. хэлтсийн дарга;

131.1.6. тасгийн дарга;

131.1.7. зөвлөх;

131.1.8. нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга;

131.1.9. хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга;

131.1.10. гуравдугаар нарийн бичгийн дарга;

131.1.11. атташе.

131. 2. Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа Элчин сайдын яам, Байнгын төлөөлөгчийн газрын дараахь албан тушаал дипломат албан тушаалд хамаарна:

131.2.1. элчин сайд;

131.2.2. байнгын төлөөлөгч;

131.2.3. элчин;

131.2.4. хэргийг хамаарагч;

131.2.5. байнгын төлөөлөгчийн орлогч;

131.2.6. элчин зөвлөх;

131.2.7. зөвлөх;

131.2.8. цэргийн атташе;

131.2.9. нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга;

131.2.10. хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга;

131.2.11. гуравдугаар нарийн бичгийн дарга;

131.2.12. атташе.

131.3.Монгол Улсын Ерөнхий консулын болон консулын газрын дараахь албан тушаал дипломат албан тушаалд хамаарна:

131.3.1. ерөнхий консул;

131.3.2. консул;

131.3.3. дэд консул;

131.3.4. консулын төлөөлөгч.

/Дээрхи 131 дүгээр зүйлийг 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

14 дүгээр зүйл. Дипломат цол

Хэвлэх

14.1. Дипломат ажилтанд дараахь дипломат цол олгоно.

14.1.1. Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

14.1.2. Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин

14.1.3. Тэргүүн шадар

14.1.4. Шадар

14.1.5. Тэргүүн итгэмжит

14.1.6. Итгэмжит

14.1.7. Түшээ

14.2. Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд, Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин цолыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, дипломат бусад цолыг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн олгоно.

14.3.Дипломат цол олгосон хүнд үнэмлэх, Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд, Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин цол хүртсэн хүнд цолны ялгах тэмдэг тус тус олгоно.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14.4.Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд, Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин цолны ялгах тэмдгийн тодорхойлолт, загварыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батална.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

14.5. Энэ хуулийн 14.1.-д заасан дипломат цолтой ажилтанд цолны нэмэгдэл олгоно.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.6. Дипломат цолыг олгох, бууруулах, хүчингүй болгох, сэргээх нөхцөл, хугацааны тухай журмыг энэ хуулийн 14.2-т заасан албан тушаалтан батална.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Дипломат албан тушаал эрхлэх болзол, журам

/Энэ Тавдугаар бүлгийн гарчигт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15 дугаар зүйл. Дипломат албан тушаал эрхлэх болзол

Хэвлэх

/Энэ 15 дугаар зүйлийн гарчигт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.1. Энэ хуулийн 15.2,15.3-т заасан болзлыг хангасан Монгол Улсын иргэн дипломат албан тушаалд томилогдон ажиллах эрхтэй.

15.2. Дипломат албан тушаалд томилогдох иргэн нь олон улсын эрх зүй, эдийн засаг, улс төрийн харилцааны онолын зохих бэлтгэлтэй, дадлага туршлагатай, дээд боловсролтой, 2 буюу түүнээс дээш гадаад хэлийг шаардлагын түвшинд эзэмшсэн байх бөгөөд нэг нь түгээмэл гадаад хэл байна.

/Энэ хэсэгт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.3. Ажлын зайлшгүй шаардлага, онцгой мэргэшил, дадлага туршлагыг харгалзан түгээмэл нэг гадаад хэл эзэмшсэн хүнийг дипломат ажилд томилон ажиллуулж болно.

15.4. Дипломат албанд орох иргэнийг сонгон авах болзлыг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

15.5. Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага төр, засгийн бусад байгууллагатай тохиролцон тодорхой мэргэжлийн төрийн албан хаагчийг тусгайлан бэлтгэж дипломат албанд авч ажиллуулж болно.

15.6.Энэ хуулийн 15.5-д заасны дагуу дипломат албанд ажиллуулах журмыг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

16 дугаар зүйл. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчдыг томилох, эгүүлэн татах, чөлөөлөх

Хэвлэх

/Энэ 16 дугаар зүйлийн гарчигт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

16.1.Монгол Улсаас гадаад улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дэргэд суух Байнгын төлөөлөгчийг болон олон улсын бусад байгууллагын дэргэд суух Байнгын төлөөлөгч нь гадаад улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайдын үүргийг хавсран гүйцэтгэх тохиолдолд түүнийг Ерөнхийлөгч Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5-д заасны дагуу томилж, эгүүлэн татна.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

16.2. Энэ хуулийн 16.1-д зааснаас бусад тохиолдолд Олон улсын байгууллагын дэргэд суух Засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгчийн газрын тэргүүн, гадаад улсад суух Монгол Улсын Ерөнхий Консулыг Засгийн газар томилж, эгүүлэн татна.

16.3. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллах элчин зөвлөх, байнгын төлөөлөгчийн орлогчийг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн томилж, эгүүлэн татна.

16.4. Цэргийн атташег гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн холбогдох байгууллагын саналын дагуу томилж, эгүүлэн татна.

/Энэ хэсэгт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

16.5. Энэ хуулийн 16.1.-16.4.-т зааснаас бусад дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтныг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төрийн нарийн бичгийн дарга томилж, чөлөөлнө.

16.6. Дипломат ажилтныг гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Дипломат төлөөлөгчийн газарт сэлгүүлэн ажиллуулах зарчмыг баримтална.

16.7. Дипломат ажилтны Дипломат төлөөлөгчийн газарт томилогдон ажиллах хугацаа 4 жил байна.

/2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон Тайлбар: Энэ хэсэгт оруулсан өөрчлөлт нь 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө Дипломат төлөөлөгчийн газарт томилогдон ажиллаж байгаа дипломат ажилтанд хамаарахгүй."/

16.8. Ажлын шаардлага, томилолтын хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг харгалзан дипломат ажилтныг томилох эрх бүхий албан тушаалтан энэ хуулийн 16.7-д заасан томилолтын хугацааг сунгаж болно.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

16.9. Дипломат төлөөлөгчийн газарт дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтныг томилон ажиллуулахдаа мэргэжлийн бэлтгэл, мэргэшил, боловсрол болон ажилласан хугацааг нь харгалзана.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчдын ажиллах нөхцөл, баталгаа

17 дугаар зүйл. Томилолтын зардал

Хэвлэх

17.1. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллах дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтан, тэдний хууль ёсны эхнэр буюу нөхөр, 18 хүртэлх насны хүүхдийн очих газраа хүртэлх, томилолтынхоо хугацааг дуусгаад эх орондоо буцаж ирэхтэй холбогдон гарах зардлыг төр хариуцна.

17.2. Эцэг, эхээ дагаж гадаад улсад байх хугацаандаа 18 нас хүрсэн хүүхдийн эх орондоо бүрмөсөн буцаж ирэхтэй холбогдон гарах зардлыг төр хариуцна.

18 дугаар зүйл. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчдын баталгаа

Хэвлэх

18.1. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтны дараахь хангамж, баталгааг төр хариуцна:

18.1.1. дипломат үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах ажлын байр, сууц, тоног төхөөрөмж, холбоо, тээврийн хэрэгслээр хангах;

18.1.2. суугаа улс оронд дайны болон онц байдал тогтох, гамшиг болон аюул үүсэх, нийтийг хамарсан гоц халдварт өвчин гарах зэрэг тохиолдолд дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдийг хамгаалалтад авах, уг байдлаас үүдсэн эд хөрөнгийн болон эрүүл мэндийн хохирлыг арилгах арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.1.3. суугаа орны эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах;

/Энэ заалтад 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

18.1.4. суугаа орны ерөнхий боловсролын сургууль төлбөртэй бол хүүхдийнх нь сургалтын төлбөрийг тухайн улсын сургалтын зардлын дундаж жишгээр олгох;

18.1.5.суугаа орны сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт төлбөртэй бол хүүхдийнх нь сургалтын төлбөрийг тухайн улсын сургалтын зардлын дунджийн 70 хувиар тооцон олгох.

/Энэ заалтыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

18.2. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа дипломат ажилтан болон үйлчилгээ, техникийн ажилтны орон сууц, тавилга, эд хогшил, унаа, бусад хангамж олгох, эдлүүлэх журмыг гадаад хэргийн болон санхүү-эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран тогтооно.

19 дүгээр зүйл. Цалин хөлс

Хэвлэх

19.1. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтны цалин хөлсийг суугаа орны амьжиргааны өртөг, амьдралын нөхцөлийг харгалзан Засгийн газар 3 жил тутам тогтооно.

/2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар энэ хэсгийн "Засгийн газар" гэсний дараа "3 жил тутам" гэж нэмсэн/

20 дугаар зүйл. Дипломат ажилтны тэтгэвэр, тэтгэмж

Хэвлэх

20.1. Дипломат албанд ажиллагчид албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь насаа алдах, эсхүл албан үүрэгтэй нь холбогдуулан амь насыг нь хөнөөсөн бол адилтгасан албан тушаалын 4 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгөн тэтгэмжийг төрөөс ар гэрт нь төгрөгөөр тооцон нэг удаа олгоно.

20.2. Дипломат албанд урьд ажиллаж байсан нөхцөл нь амь насаа алдах гол шалтгаан болсон нь тогтоогдсон бол тухайн хүний ар гэрт тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, тэтгэвэр нь цалингийн хэмжээнд хүрэхгүй бол хохирогчийн авч байсан үндсэн цалингийн зөрүүг 3 жилийн хугацаанд төрөөс олгоно.

21 дүгээр зүйл. Нас барах тохиолдолд гарах зардал

Хэвлэх

21.1.Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчид, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд /хууль ёсны эхнэр буюу нөхөр, үр хүүхэд/-ээс нас барсан тохиолдолд шарил болон түүнийг эх оронд авчрах хүний тээврийн зардлыг төр хариуцна.

22 дугаар зүйл. Ээлжийн болон баярын амралт, ажилласан хугацаа

Хэвлэх

22.1. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчдын хөдөлмөрийн цагийн урт нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хэмжээтэй адил байх боловч тухайн суугаа орны нөхцөлд зохицуулан ажиллаж болно.

22.2. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчид Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай, холбогдох бусад хуульд заасан үндсэн болон нэмэгдэл амралтыг эдлэх бөгөөд цаг уурын хүнд нөхцөл, дайны байдал бүхий улсад ажиллах үедээ эхний 1-4 жилд ажлын 5, цаашид ажиллах З жил тутам ажлын 2 өдрийн нэмэгдэл амралт эдэлнэ. Цаг уурын хүнд нөхцөлтэй гэж үзэх гадаад улсын жагсаалтыг гадаад хэргийн болон эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

22.3. Цаг уурын хүнд нөхцөлтэй гадаад оронд ажиллагчид, түүний эхнэр, нөхөр, 18 хүртэл насны хүүхэд жил тутам, бусад оронд ажиллагчид, түүний эхнэр, нөхөр, 18 хүртэл насны хүүхэд нь 2 жил тутам эх орондоо ирж амрахтай холбогдсон зардлыг төр хариуцна.

22.4. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажилласан хугацааг тухайн ажиллагчдын төрийн алба хаасан нийт хугацаанд, цэргийн алба хаагчийн хувьд цэргийн жинхэнэ алба хаасан хугацаанд оруулж тооцох бөгөөд цаг уурын хүнд нөхцөл бүхий улсад алба хаасан нэг жилийг 1 жил 6 сараар тооцно.

/Энэ хэсэгт 2006 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

23 дугаар зүйл. Гэр бүлийн гишүүний хөдөлмөр эрхлэлт

Хэвлэх

23.1. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчдийн эхнэр буюу нөхрийг тухайн төлөөлөгчийн газрын ажлын хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн үйлчилгээ, техникийн ажилд гэрээний үндсэн дээр ажиллуулж болно.

23.2. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагчдын эхнэр буюу нөхөр тодорхой ажил эрхлээгүй тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөр, эхнэрийн ажиллаж байгаа ажил олгогч хариуцаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд заасны дагуу төлнө.

/Энэ хэсэгт "төрийн албан хаагчийн үндсэн цалингийн дундаж хэмжээгээр бодож төр хариуцна" гэснийг "нөхөр, эхнэрийн ажиллаж байгаа ажил олгогч хариуцаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд заасны дагуу төлнө" гэж 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

231 дүгээр зүйл.Гэр бүлийн гишүүний ажлын байрны баталгаа

Хэвлэх

231.1.Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллах ажилтны эхнэр буюу нөхөр нь төрийн албан хаагч бол ажил олгогч түүнд томилолтын хугацаагаар чөлөө олгоно.

231.2.Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллах томилолтын хугацаа дуусч эх орондоо бүрмөсөн буцаж ирэхэд энэ хуулийн 231.1-д заасан ажил олгогч тухайн ажилтны эхнэр буюу нөхрийг ажлын байраар хангах үүрэгтэй.

231.3.Энэ хуулийн 231.1-д заасан ажил олгогч татан буугдсан, өөрчлөн байгуулагдсан, эсхүл өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар албан тушаалын орон тоо цөөрсөн, хасагдсан тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн 27.2.3, 27.2.4, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 82.1-д заасны дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ зүйлийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

24 дүгээр зүйл. Дипломат ажилтанд ногдуулах сахилгын шийтгэл

Хэвлэх

24.1. Дипломат албаны тухай хууль тогтоомж, өргөсөн тангараг, ёс зүйг зөрчсөн дипломат ажилтанд сахилгын тусгай дүрмийн дагуу шийтгэл ногдуулна.

/2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

24.2. Сахилгын тусгай дүрмийг Засгийн газар батална.

25 дугаар зүйл. Иргэдэд туслах сан

Хэвлэх

25.1. Монгол Улсын иргэн, байгууллага болон хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хилийн чанадад хамгаалах, шаардлагатай тохиолдолд тэдэнд эд материал, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор иргэдэд туслах санг Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллуулж болно.

25.2. Санг байгуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах, тайлагнах, хянах журмыг Засгийн газар батална.

/Энэ зүйлийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

26 дугаар зүйл. Татварын хөнгөлөлт

Хэвлэх

26.1. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллах дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтан суух улсдаа очих, эх орондоо бүрмөсөн буцаж ирэхэд нь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хувийн эд зүйлд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023-09-11-ний өдрийн орчуулга)                                                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

October 5, 2000                                                                                   Ulaanbaatar city

 

ON DIPLOMATIC SERVICE

 

CHAPTER ONE

General provisions

Article 1.Purpose of the Law

1.1.This Law shall regulate relations in connection with the diplomatic service of the state of Mongolia (hereinafter referred to as "diplomatic service"), its system, organization, domestic and abroad activities, and the legal status of diplomatic service employees.

Article 2.Legislation on Diplomatic Service

2.1.The legislation on diplomatic service shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Civil Service, this Law, and other legislative acts enacted in conformity with these laws.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

CHAPTER TWO

Diplomatic service, its system and functions

Article 3.Diplomatic service

3.1.Diplomatic service shall mean the specialized professional activity of implementing the purpose and functions of the state foreign policy of the Mongolia upon maintaining unity and continuity within the framework of Mongolian legislation and international legal norms.

3.2.Diplomatic service shall be state special service.

Article 4.System and institution of diplomatic service

4.1.The diplomatic service of Mongolia shall be managed by the state central administrative body in charge of foreign affairs.

/This paragraph was modified by the law as of December 21, 2006/

4.2.The diplomatic mission operating activities of the diplomatic service abroad shall be carried out by diplomatic missions of Mongolia working abroad under the management of the state central administrative body in charge of foreign affairs.

4.3.Certain duties of the consular service may be fulfilled by the honorary consul of Mongolia in accordance with international law.

4.4.The procedure defining the range of activities of the honorary consul, their rights and duties shall be approved by the state central administrative body in charge of foreign affairs.

4.5.Honorary consuls shall be appointed and dismissed by the Cabinet member in charge of foreign affairs.

4.6.It shall be prohibited to establish other state and local administrative bodies, their units, branches, representative offices in foreign countries, or to appoint agent to work, except as otherwise provided by law and international treaties of Mongolia, or with the approval of the state central administrative body in charge of foreign affairs.

/This paragraph was added by the law as of January 26, 2017/

Article 5.Functions of the state central administrative body in charge of foreign affairs

5.1.The state central administrative body in charge of foreign affairs, in addition to the functions stated in the legislation of Mongolia, shall fulfill the following functions depending on the nature of its activities:

5.1.1.to ensure Mongolia's independence, sovereignty of the state, and territorial integrity in accordance with universal principles of international relations and legal basis;

5.1.2.to constitute a favorable external environment to ensure the country's security and national development;

5.1.3.to strengthen and protect Mongolia's national interests, status, and reputation through diplomacy at the international level;

5.1.4.to implement the diplomatic and consular relations established by Mongolia with foreign countries;

5.1.5.to provide active representation of the country in the international organizations that Mongolia has accessed and protect its interests;

5.1.6.to develop, approve and implement proposals in regards with the foreign policy of the state of Mongolia, its concepts and priorities, summarize and present the progress and results;

5.1.7.to organize the implementation of the unified and continuity foreign policy of Mongolia and express the official status of the state and government of Mongolia;

5.1.8.to regulate and coordinate the foreign political policies and activities with economic, scientific, technical, commercial and humanitarian cooperation;

5.1.9.to provide information-research and methodological recommendations for international relations activities implemented through the state and governmental body, regulate and coordinate them at the national level;

5.1.10.to manage and direct the activities of Diplomatic missions working abroad, and develop proposals for improving their location and organization in accordance with expedience;

5.1.11.to provide with unified methodology and professional recommendations for activities related to conclusion of international treaty of Mongolia, preservation of the original text, and compliance with them, summarize and conclude the state of fulfillment of the obligations assumed by the Mongolian party in accordance with them, and present to the Government about the progress of implementation;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

5.1.12.to conduct the foreign affairs archive of Mongolia;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

5.1.13.to advertise of the Mongolia abroad, disseminate official information, to provide the seasonable information on diplomatic activities and international affairs to the Mongolian public;

5.1.14.to organize and implement state diplomatic ceremonies;

5.1.15.to provide the President, State Great Khural, and Government of Mongolia with relevant information on the international situation, relations between countries, policies and activities of specific countries and international organizations, trade, economic and investment policies, and market;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 21, 2006/

5.1.16.other functions specified in the legislation of Mongolia.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

5.2.The state diplomatic ceremony specified in sub-paragraph 5.1.14 of this Law shall be regulated by the procedure of State Ceremony approved by the President of Mongolia.

/This paragraph was added by the law as of June 26, 2014/

Article 6.Diplomatic mission

6.1.Diplomatic missions working abroad shall include Mongolian embassies in foreign countries, Permanent Missions of Mongolia to an international organizations, Consul- General of Mongolia, Consulates, and Consular Missions, respectively.

6.2.The consular service shall be a component of the diplomatic service, and the Consul-General of Mongolia, the Consulate and the Consular Mission shall operate in the circle determined by the state central administrative body in charge of foreign affairs.

6.3.A diplomatic mission shall be managed by a head appointed in accordance with relevant legislation.

6.4.The level and location of the diplomatic mission shall be determined by the State Great Khural upon the submission of the Government of Mongolia.

Article 7.Functions of diplomatic missions

/The title of this article 7 was amended by the law as of December 21, 2006/

7.1.The diplomatic mission shall perform the following functions:

7.1.1.the head of the diplomatic mission-the ambassador, the permanent representative shall work to represent Mongolia in the receiving country or simultaneously accredited country, and in the international organization;

7.1.2.to develop, to be discussed and decided proposals in regards with the development of relations and cooperation with the receiving country or simultaneously accredited country and in the international organization;

7.1.3.to provide support and assistance in negotiating bilateral and multilateral relations, concluding agreements and transactions, and implementing agreed measures;

7.1.4.to conduct research required to resolve development goals of Mongolia and present them to relevant organizations;

7.1.5.to protect diplomatically the rights and legitimate interests of Mongolian citizens and legal entities abroad in accordance with international law;

7.1.6.to provide consular and notary services and recording specified in paragraph 5.5 of the Law on Civil State Registration;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

/This sub-paragraph was amended by the law as of June 21, 2018/

7.1.7.to protect the rights and legitimate interests of citizens of Mongolia living in their receiving country and simultaneously accredited country, and to provide material, financial support and assistance to them.

/This sub-paragraph was added by the law as of June 29, 2006/

7.2.The diplomatic mission shall formulate a proposal on how to resolve the expenses required for the implementation of sub-paragraph 7.1.7 of this Law and submit it to the state central administrative body in charge of foreign affairs.

/This paragraph was added by the law as of June 29, 2006/

7.3.In order to implement sub-paragraph 7.1.7 of this Law, the donations and assistance from foreign and domestic citizens and organizations can be used.

/This paragraph was added by the law as of June 29, 2006/

Article 8.Rights of the diplomatic service organization

8.1.The diplomatic service organization shall have the following rights:

8.1.1.to be provided by the state budget with funds required for the implementation of the activities of the diplomatic service;

8.1.2.to use of premises, technical equipment, communications, and diplomatic courier required to carry out the duties specified in the law;

8.1.3.to obtain free of charge news and information necessary for the implementation of diplomatic service from other state bodies;

8.1.4.to use the addresses with the national flag, symbol, seal, printed letterhead, and state emblem;

8.1.5.to enjoy the immunities and privileges stipulated in the international treaties of Mongolia, including the Vienna Conventions on Consular Relations and Diplomatic Relations;

8.1.6.other rights specified in the legislation of Mongolia.

CHAPTER THREE

Legal Status of Diplomatic Service employees

Article 9.Employees of the diplomatic service

9.1.Employees in the diplomatic service shall be classified diplomatic employee and service and technical employee.

9.1.1.a citizen of Mongolia who appointed to a diplomatic post of Mongolia and taken an oath of a diplomatic employee shall be called a diplomatic employee /diplomat/.

9.1.2.a diplomatic post shall be a special state post.

/This sub-paragraph was modified by the law as of January 2, 2003/

/This sub-paragraph was modified by the law as of May 6, 2008/

9.1.3.the service and technical employee of the diplomatic service of Mongolia shall be a state service official.

9.2.A citizen appointed to a diplomatic post shall take an oath before starting their duties as follows, "I am a citizen of Mongolia, swear constantly respect the freedom, independence, sovereignty, and national interests of Mongolia, and serve sincere royally to implement Mongolia's foreign policy and honor the dignity and ethical norms of a diplomatic employee and strictly maintain state and official secrets. If I recant my oath, shall be held accountable before the law of the state."

/This paragraph was modified by the law as of December 1, 2016/

9.3.The President of Mongolia shall approve the procedure for taking the oath of diplomatic employee.

9.4.Foreign citizens can be employed in diplomatic missions at the posts other than  diplomatic posts, and in this case, their contracts and transaction to be made in regards with issues such as labor, social and health insurance shall be regulated in accordance with the legislation of Mongolia and the host country.

Article 10.Powers of the head of the diplomatic mission

10.1.The head of the diplomatic mission shall exercise the following powers:

10.1.1.to provide unified management of diplomatic missions;

10.1.2.to dispose of the approved budget;

10.1.3.to issue diplomatic mission compliance procedures /instructions and rules/ in accordance with the law;

10.1.4.to provide information on foreign policy issues to the state central administrative body in charge of foreign affairs and make relevant proposals in this regard;

10.1.5.to issue orders on internal affairs of diplomatic missions;

10.1.6.to provide incentives to employees of diplomatic missions;

10.1.7.to impose disciplinary punishment on employees of diplomatic missions;

10.1.8.the head of the diplomatic mission shall submit his/her proposals regarding the appointment, recall, and dismissal of the employees of that diplomatic mission to the state central administrative body in charge of foreign affairs for decision;

10.1.9.other rights specified by law.

Article 11.Duties of diplomatic employee

11.1.In addition to the common duties of state administrative civil servant, a diplomatic employee shall undertake the following duties depending on the specifics of their work:

11.1.1.to be present to work in any appointed diplomatic post and fulfill the official duties of mission fairly;

11.1.2.to suspend from being a member of any political party or movement, or participating in its activities in any manner during period of the diplomatic service;

11.1.3.to express only official conclusions and status on issues related to the state and government policy of Mongolia through the mass media;

11.1.4.to respect the legislation and national customs of the receiving and simultaneously accredited countries and not to participate in their internal affairs.

Article 12.Rights of diplomatic employee

12.1.In addition to the common rights of state administrative civil servant, a diplomatic employee shall exercise the following rights depending on the specifics of their work:

12.1.1.rights specified in sub-paragraph 8.1.5 of this Law;

12.1.2.to be provided with normal working conditions and guarantees by taking into account of the standard of living of the receiving country.

CHAPTER FOUR

Structure, job position and diplomatic rank of the diplomatic service

Article 13.Structure and job position of the diplomatic service

13.1.The structure and job position limits of the state central administrative body in charge of foreign affairs and diplomatic missions shall be determined by the Government based on the opinion of the Cabinet member in charge of foreign affairs.

/This paragraph was amended by the law as of January 2, 2003/

13.2.The Cabinet member in charge of foreign affairs may appoint ambassador at large to perform certain duties.

13.3.The standard  for matching the additional pay of the diplomatic post and diplomatic rank with the rank of the state administrative post and its additional pay, as well as procedures on the terms and conditions of promoting to and demoting from diplomatic posts shall be approved by the state central administrative body in charge of foreign affairs in consultation with the Civil Service Council.

Article 131.Diplomatic post

131.1.The following job posts of the state central administrative body in charge of foreign affairs shall belong to the diplomatic post:

131.1.1.state secretary;

131.1.2.ambassador at large;

131.1.3.department director;

131.1.4.deputy director of the department;

131.1.5.division head;

131.1.6.unit head;

131.1.7.consultant;

131.1.8.first secretary;

131.1.9.second secretary;

131.1.10.third secretary;

131.1.11.attaché.

131.2.The following job posts of Embassies and Permanent missions of Mongolia to be resided in foreign countries shall belong to diplomatic post:

131.2.1.ambassador;

131.2.2.permanent representative;

131.2.3.missionary;

131.2.4.charge d'affaires en pied;

131.2.5.deputy permanent representative;

131.2.6.counsellor;

131.2.7.consultant;

131.2.8.military attaché;

131.2.9.first secretary;

131.2.10.second secretary;

131.2.11.third secretary;

131.2.12.attaché.

131.3.The following job posts of the Consul General and Consulate of Mongolia shall belong to diplomatic post:

131.3.1.consul general;

131.3.2.consul;

131.3.3.vice consul;

131.3.4.consular representative.

/The Article 131 above was added by the law as of December 21, 2006/

Article 14.Diplomatic ranks

14.1.Diplomatic employee shall be given the following diplomatic ranks.

14.1.1.ambassador Extraordinary and Plenipotentiary;

14.1.2.missionary Extraordinary and Plenipotentiary;

14.1.3.chief counsellor;

14.1.4.counsellor;

14.1.5.chief trustee;

14.1.6.trustee;

14.1.7.attaché.

14.2.The ranks of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Missionary Extraordinary and Plenipotentiary shall be granted by the President of Mongolia, and other diplomatic ranks shall be granted by the Cabinet member in charge of foreign affairs.

14.3.A certificate shall be given to a person who has been awarded the rank of diplomat, and a badge of distinction shall be granted to a person who has been honored the rank of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Missionary Extraordinary and Plenipotentiary, respectively.

/This paragraph was modified by the as law of May 29, 2008/

14.4.The President of Mongolia shall approve the definition and design of the distinction of badges of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Missionary Extraordinary and Plenipotentiary.

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

14.5.A rank additional pay shall be granted to an employee with a diplomatic rank specified in paragraph 14.1 of this Law.

/The numbering of this paragraph was amended by the law as of May 29, 2008/

14.6.The procedure on terms and conditions of granting, reducing, revoking or restoring the diplomatic ranks shall be approved by the official specified in paragraph 14.2 of this Law.

/The numbering of this paragraph was amended by the law as of May 29, 2008/

CHAPTER FIVE

Conditions and procedures for performing diplomatic posts

/The title of this Fifth Chapter was amended by the law as of December 21, 2006/

Article 15.Conditions for performing diplomatic posts

/The title of this article 15 was amended by the law as of December 21, 2006/

15.1.A citizen of Mongolia who meets the conditions specified in paragraphs 15.2 and 15.3 of this Law shall have the right to work upon being appointed at the diplomatic posts.

15.2.A citizen to be appointed at a diplomatic post shall have proper training and practical experience in the theory of international law, economic, and political relations, have a higher education, and possess two or more foreign languages ​​at the required level and one of them to be a universal foreign language.

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

15.3.By taking into account of the essential need of work, special qualifications and practical experience, a person who possess one universal foreign language can be appointed to diplomatic work.

15.4.The conditions for the selection of citizens to take into the diplomatic service shall be approved by the state central administrative body in charge of foreign affairs.

15.5.The state central administrative body in charge of foreign affairs may employ civil servants of certain professions in the diplomatic service by providing special training to them upon negotiating with other state and governmental bodies.

15.6.The procedure for employment in the diplomatic service according to paragraph 15.5 of this Law shall be approved by the Cabinet member in charge of foreign affairs.

/This paragraph was added by the law as of January 26, 2017/

Article 16.Appointing, recalling and dismissing employees in diplomatic missions

/The title of this article 16 was amended by the law as of December 21, 2006/

16.1.The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia to be resided in foreign country, Permanent Mission to the United Nations, or in the event that Permanent representatives to other international organizations simultaneously performs the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to be resided in foreign country, shall be appointed and recalled by the President in accordance with Sub-paragraph 5,  Paragraph 1, Article Thirty-three of the Constitution of Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of November 1, 2013/

/This paragraph was modified by the law as of January 26, 2017/

16.2.Except as specified in paragraph 16.1 of this Law, the Government shall appoint and recall the head of the Government's Plenipotentiary mission to the international organization and the Consul General of Mongolia to be resided in foreign countries.

16.3.The counsellor and deputy permanent representatives to work in diplomatic missions shall be appointed and recalled by the Cabinet member in charge of foreign affairs.

16.4.The Cabinet member in charge of foreign affairs shall appoint and recall the military attaché according to the proposal of the relevant organization.

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

16.5.Except as specified in Articles 16.1-16.4 of this Law, diplomatic employees, service and technical employees shall be appointed and recalled by the State secretary of the state central administrative body in charge of foreign affairs.

16.6.The principle of rotating of a diplomatic employee in the state central administrative body in charge of foreign affairs and in the diplomatic mission shall be adhered to.

16.7.The period of a diplomatic employee to be appointed and worked at diplomatic mission shall be 4 years.

/The interpretation which was amended by the law as of January 26, 2017: The amendment made into this paragraph shall not apply to diplomatic employees who are appointed to work at diplomatic missions before June 1, 2017"/

16.8.By taking into account of work needs and results of work performed during the appointment period the competent officials to be appointed a diplomatic employee can extend the appointment period specified in paragraph 16.7 of this Law.

/This paragraph was modified by the law as of December 21, 2006/

16.9.When appointing and employing diplomatic employee, service and technical employee at diplomatic missions, their professional training, qualification, education and duration of service shall be taken into account.

CHAPTER SIX

Working conditions and guarantees of employees working in diplomatic missions

Article 17.Appointment expenses

17.1.The state shall be responsible for the expenses related to the diplomatic employee, service and technical employee working in diplomatic missions, their legitimate spouses and children under the age of 18 to the destination and returning home after the completion of their appointment.

17.2.The state shall be responsible for the expenses related to the permanent return of a child who has reached the age of 18 at the period of his/her stay in abroad with their parents.

Article 18.Guarantees of employees working in diplomatic missions

18.1.The state shall be responsible for the following supplies and guarantees for diplomatic employee, service and technical employee working in diplomatic missions:

18.1.1.to provide workplaces, housing, equipment, and means of communications and transportation necessary for the proper conduct of diplomatic activities;

18.1.2.in the event of a war or state of emergency, emergence of disaster and hazard, or an outbreak of public spread epidemics in the receiving country, to take into protection of diplomatic employee, service and technical employee, and their family members, and to take measures to eliminate property and health damage caused due to the respective situation;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 2, 2017/

18.1.3.to cover the health insurance in the receiving country;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

18.1.4.if the secondary education in the receiving country has a tuition fee, the child's tuition fee shall be granted according to the average standard of the educational expense of the respective country;

18.1.5.if the pre-school education in the receiving country has a tuition fee, the child's tuition fee shall be estimated and granted at 70 percent of the average educational expense of the respective country.

/This sub-paragraph was added by the law as of January 26, 2017/

18.2.The Cabinet member in charge of foreign affairs and financial-economic affairs shall jointly determine the procedure for granting and providing housing, furniture, fixtures, transportation, and other supplies to diplomatic employee and service and technical employee working in diplomatic missions.

Article 19.Salary

19.1.The salary of diplomatic employee, service and technical employee working in diplomatic missions shall be determined by the Government every 3 years by taking into account of the cost of living and living conditions of the receiving country.

/In this paragraph the word "every 3 years" was added after the word "Government" by the law as of January 26, 2017/

Article 20.Pensions and benefits of diplomatic employee

20.1.If employees of the diplomatic service lost their lives while performing their official duties, or murdered in connection with their official duties, the state shall provide to their family one-time monetary benefits equal to 4 years' salary of the equivalent post estimating under the Mongolian tugrug.

20.2.If it is found that the conditions of previous employment in the diplomatic service were the main reason for the loss their lives, the pension of loss of family members to his/her family, and if the pension does not reach the amount of salary, the difference in the victim's earned basic salary shall be provided by the State for the period of 3 years.

Article 21.Expenses in case of death

21.1.In case of the death of employees of the diplomatic mission, their family members /legal spouses or children/, the state shall be responsible for the cost of transportation of the remains and the person who will bring it back to the home country.

Article 22.Annual leave and holidays, term of employment

22.1.The length of working hours employees working in diplomatic missions shall be the same as specified in the Law on Labor of Mongolia, however, they can work according to the conditions of the receiving country.

22.2.Employees of diplomatic missions shall be entitled to have the basic and additional vacations specified in the Law on Civil Service, Law on Labor and other related laws of Mongolia. Serving in a country with severe climatic conditions or a state of war, they shall be entitled to have additional vacation for the period of 5 working days in the first 1-4 years, and 2 working days in every 3 years for further work. The list of foreign countries considered to have severe climatic conditions shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of foreign affairs and health and social protection.

22.3.The state shall be responsible for the expenses related to the return of employees, their spouses and children up to the age of 18 years who are working in the country with severe climatic conditions every year, and the expenses thereto of employees, their spouses and children up to the age of 18 years who are working in other country every two years.

22.4.The term of service in a diplomatic mission shall be included in the total period of civil service of the employee, and in the case of a military serviceman, in the period of active military service shall be counted. Served one year in a country with severe climatic conditions shall be counted as 1 year and 6 months.

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2006/

/This paragraph was amended by the law as of September 1, 2016/

Article 23.Employment of a family member

23.1.Spouse of the employee of the diplomatic mission may be employed on a contractual basis for service and technical work based on the needs and requirements of that mission.

23.2.In the event that the spouse of the employee of the diplomatic mission shall not conduct any specific job, the social insurance premium shall be responsible and paid by the employer of the employee according to the General Law on Social Insurance.

/In this paragraph, the term "shall be responsible by the State upon estimating based on the average basic salary of the civil servant" was amended into the term "shall be responsible and paid by the employer of the husband or wife according to the General Law on Social Insurance" by the law as of July 7, 2023 and shall enter into force on January 1, 2024/

Article 231.Guarantee of providing with workplace of a family member

231.1.If the spouse of the employee working at the diplomatic mission is a civil servant, his/her employer shall grant a leave for the period of the appointment.

231.2.The completion of the appointment period at the diplomatic mission and the return to the home country, the employer specified in paragraph 231.1 of this Law shall be obliged to provide the spouse with workplace.

231.3.In the event that the employer specified in paragraph 231.1 of this Law is liquidated, restructured, or the number of posts is reduced or cut due to reasons regardless of themselves, it shall be regulated as specified in sub-paragraphs 27.2.3 and 27.2.4 of the Law on Civil Service and paragraph 82.1 of the Law on Labor.

/This paragraph was amended by the law as of July 2, 2021/

/This article was added by the law as of January 26, 2017/

CHAPTER SEVEN

Miscellaneous

Article 24.Disciplinary punishment to be imposed on diplomatic employee

24.1.The punishment shall be imposed according to special disciplinary rules on the diplomatic employee who violates legislation on diplomatic service, sworn oath, and ethics.

/This paragraph was amended by the law as of January 26, 2017/

24.2.The special disciplinary rules shall be approved by the Government.

Article 25.Citizen Assistance Fund

25.1.In order to protect the rights and legitimate interests of Mongolian citizens, organizations and legal entities abroad, and to provide material and financial support to them, if necessary, the Citizen Assistance Fund may be operated at the Diplomatic Mission.

25.2.The Government shall approve the procedures for establishment of the fund, disposal of fund assets, reporting and monitoring.

/This article was invalidated by the law as of June 29, 2006/

Article 26.Tax discount

26.1.The issue of tax discount on the personal items of diplomatic employee, service and technical employee working in diplomatic missions when they visit to the receiving country and return to their home country permanently shall be regulated by the relevant legislation of Mongolia.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA L.ENEBISH