A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь жолоочийг хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам, тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Жолоочийн даатгалын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал /цаашид "жолоочийн даатгал" гэх/-ын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай, Даатгалын тухай, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай, Автотээврийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."жолооч" гэж автотээврийн хэрэгсэл болон мотоциклийг жолоодож яваа хүнийг;

3.1.2."автотээврийн хэрэгсэл" гэж Автотээврийн тухай хуулийн 3.1.1-д заасныг;

3.1.3."даатгагч" гэж даатгуулагчтай даатгалын гэрээ байгуулж, уг гэрээнд заасан нөхцөл, хэмжээгээр хохирогчид нөхөн төлбөр олгох үүрэг хүлээсэн, жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийг;

3.1.4."даатгуулагч" гэж даатгагчтай гэрээ байгуулж замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусад этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагаа даатгуулсан этгээдийг;

3.1.5."даатгуулагчийн итгэлийн түүх" гэж даатгагчаас даатгуулагчийн талаар хөтөлж байгаа мэдээллийг;

3.1.6."жолоочийн даатгалын нөхөн төлбөр" /цаашид "нөхөн төлбөр" гэх/ гэж жолоочийн даатгалын тохиолдол үүссэн нөхцөлд даатгалын гэрээний дагуу даатгагчаас хохирогчид олгох мөнгөн хөрөнгө болон даатгалын гэрээгээр даатгалын нөхөн төлбөр олгох боломжгүй бол жолоочийн даатгалын сангаас хохирогчид олгох мөнгөн хөрөнгийг;

3.1.7."жолоочийн даатгалын сан" гэж жолоочийн даатгалд хамрагдаагүй, эсхүл гэрээний хугацаа дууссан түүнчлэн даатгалын тохиолдол гаргасан жолооч зугтаасан болон даатгагч нь дампуурсан зэрэг тохиолдолд жолоочоос бусад этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилгоор хэд хэдэн даатгагч хамтарч энэ хуульд заасны дагуу байгуулсан санг;

3.1.8."жолоочийн даатгалын сангийн шуурхай алба" /цаашид "шуурхай алба" гэх/ гэж даатгагч, даатгуулагч, жолооч, хохирогч иргэнээс жолоочийн даатгалын тохиолдлын талаарх мэдээллийг хүлээн авч, шуурхай, үнэн зөв тодорхойлох боломжийг даатгагч, даатгуулагч, хохирогчид бүрдүүлэх чиглэлээр туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг албыг;

3.1.9."жолоочийн даатгалын тохиолдол /цаашид "даатгалын тохиолдол" гэх/" гэж жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулж, хариуцлага хүлээх тохиолдлыг;

3.1.10."хохирогч" гэж даатгалын тохиолдлын улмаас эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд нь хохирол учирсан этгээд, эсхүл даатгалын тохиолдлын улмаас хүний амь нас хохирсон тохиолдолд гэм хор учруулсны төлбөрийг шаардах эрх бүхий этгээдийг.

4 дүгээр зүйл.Даатгалын зарчим

Хэвлэх

4.1.Жолоочийн даатгал нь дараах зарчимд үндэслэнэ:

4.1.1.тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр жолоочийн даатгалд заавал хамрагдах;

4.1.2.хохирогчид нөхөн төлбөр олгох;

4.1.3.жолоочийн даатгалд даатгуулаагүй жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх;

4.1.4.зам, тээврийн ослын улмаас зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, учирсан хохирлыг барагдуулах санхүүгийн эх үүсвэр бий болгох.

5 дугаар зүйл.Даатгуулах этгээд

Хэвлэх

5.1.Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр жолоочийн даатгалд заавал даатгуулна.

5.2.Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч жолоочийн даатгалд даатгуулаагүй тохиолдолд тээврийн хэрэгслийг ашиглан замын хөдөлгөөнд оролцох, тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг хориглоно.

5.3.Автотээврийн тухай хуулийн 3.1.15-д заасан тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч болон "С", "D" ангиллын тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох жолооч нь тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч эсэхээс үл хамааран жолоочийн даатгалд заавал даатгуулна.

6 дугаар зүйл.Даатгалд үл хамрагдах нөхцөл

Хэвлэх

6.1.Монгол Улс гишүүнээр нь элсэн орсон олон улсын албан журмын даатгалын холбооны гишүүн орны даатгалын эрх бүхий байгууллагад даатгуулсан этгээд энэ хуулиар тогтоосон даатгалд хамрагдахгүй байж болно.

6.2.Замын хөдөлгөөнд оролцдоггүй байлдааны тусгай зориулалттай болон мөрдөх алба, цагдаа, тагнуул, зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, онцгой байдлын байгууллагын тээврийн хэрэгсэлд энэ хууль хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2013 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.3.Хохирогч нь энэ хуулиар тогтоосон хэмжээнээс давсан хохирлыг жолооч болон буруутай этгээдээс нэхэмжилсэн бол уг давсан хэсэгт энэ хууль үйлчлэхгүй.

6.4.Энэ хуулийн 28.1 дэх хэсэгт заасан захиргааны хариуцлага ногдуулах эрх бүхий этгээд нь албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ энэ хууль болон Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн жолоочийн тээврийн хэрэгслийг жолоодон төрийн байгууллагад хүргэх, зөөж, шилжүүлэхэд энэ хуулиар тогтоосон даатгалд хамрагдахгүй.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ

7 дугаар зүйл.Даатгалын гэрээ, түүний хугацаа

Хэвлэх

7.1.Жолооч нь замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилгоор энэ хуульд заасан нөхцөлийн дагуу даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулна.

7.2.Даатгуулагч батлагдсан маягтын дагуу даатгагчид мэдүүлэг бөглөж өгнө.

7.3.Даатгалын гэрээг энэ хуулийн 7.4-т заасан стандарт, загварын дагуу бичгээр байгуулах бөгөөд энэ шаардлагыг хангаагүй гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна.

7.4.Даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загварыг Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

7.5.Даатгуулагч нь даатгагчаа сайн дураараа чөлөөтэй сонгох эрхтэй.

7.6.Даатгалын гэрээ нэг жил хүртэл хугацаанд хүчинтэй байх бөгөөд даатгуулагчаас даатгалын хураамж төлснөөр хүчин төгөлдөр болно.

7.7.Даатгагч нь даатгалын гэрээний хугацаанд бий болсон уг гэрээтэй холбоотой бүхий л мэдээллийг даатгуулагчид үнэ төлбөргүй гаргаж өгөх үүрэгтэй.

8 дугаар зүйл.Даатгалын баталгаа

Хэвлэх

8.1.Даатгалын гэрээ байгуулсан даруйд даатгагч нь гэрээ байгуулсныг гэрчлэх даатгалын баталгааг даатгуулагчид өгнө.

8.2.Жолооч нь даатгалын баталгааг автотээврийн хэрэгсэлд байнга байршуулж эрх бүхий этгээд шаардсан тохиолдолд шалгуулна.

8.3.Даатгалын баталгааны загвар, хэрэглэх журмыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй хамтран батална.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖ

9 дүгээр зүйл.Даатгалын үнэлгээ

Хэвлэх

9.1.Жолоочийн даатгалын үнэлгээний хэмжээ буюу даатгалын тохиолдол бүрд 1 удаа олгох нөхөн төлбөр нь дараах хэмжээтэй байна:

9.1.1.энэ хуулийн 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5-д заасан тээврийн хэрэгслийн хувьд таван сая төгрөг хүртэл;

9.1.2.энэ хуулийн 10.1.3, 10.1.4-т заасан тээврийн хэрэгслийн хувьд арван сая төгрөг хүртэл.

9.2.Даатгалын үнэлгээ нь энэ хуулийн 9.1-д заасан үнэлгээнээс өндөр байхаар даатгагч, даатгуулагч харилцан тохиролцож болох бөгөөд энэ тохиолдолд даатгалын хураамжийн хэмжээг даатгалын гэрээнд заасны дагуу энэ хуульд зааснаас өөрөөр тогтоож болно.

10 дугаар зүйл.Даатгалын суурь хураамж

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийн 5.1-д заасан даатгуулагч нь дараах даатгалын суурь хураамжийг төлнө:

10.1.1."А" ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 12 500 төгрөг;

10.1.2."B" ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 33 000 төгрөг;

10.1.3."C" ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 42 500 төгрөг;

10.1.4."D" ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 53 000 төгрөг;

10.1.5."Механизм" ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 12 500 төгрөг.

10.2.Энэ хуулийн 5.3-т заасан даатгуулагч 33 000 төгрөгийн даатгалын суурь хураамжийг төлнө.

11 дүгээр зүйл.Даатгалын хураамж

Хэвлэх

11.1.Даатгалын хураамжийн хэмжээг тогтоохдоо даатгалын суурь хураамжийн хэмжээг дараах итгэлцүүрээр нэмэгдүүлэх буюу хорогдуулан тооцно:

11.1.1.тээврийн хэрэгслийг ашиглах газар нутгийн байршил;

11.1.2.өмнөх гэрээний хугацаанд даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын тоо, олгосон нөхөн төлбөрийн хэмжээ;

11.1.3.даатгуулагчийн нас, автотээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлага;

11.1.4.даатгалын гэрээний хугацаа;

11.1.5.даатгалын хураамжийн хэ‎мжээг журамд зааснаас доогуур тогтоосон, эсхүл нөхөн төлбөрийг н‎э‎‎мэгдүүлэхэд нөлөөлөхүйц худал мэдүүлэг санаатай өгсөн эсэх;

11.1.6.тээврийн хэрэгслийг ашиглах жолоочийн тоо;

11.1.7.тээврийн хэрэгслийн даац, зорчигчийн суудлын тоо, хөдөлгүүрийн хүчин чадал;

11.1.8.тээврийн хэрэгслийн зориулалт;

11.1.9.чиргүүлтэй эсэх.

11.2.Даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо батална.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ, НӨХӨН ТӨЛБӨР

12 дугаар зүйл.Даатгалын тохиолдолд үл хамаарах хохирол

Хэвлэх

12.1.Дараах хохирол даатгалын тохиолдолд үл хамаарна:

12.1.1.сэтгэл санааны хохирол;

12.1.2.хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулснаас үүссэн хохирол;

12.1.3.даатгуулагчийн автот‎ээврийн хэрэгсэл, ачаанд учирсан хохирол;

12.1.4.энэ хууль болон даатгалын гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан хохирол.

12.2.Энэ хуулийн 12.1-д заасан хохирлын нөхөн төлбөрийг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

13 дугаар зүйл.Жолоочийн хүлээх үүрэг

Хэвлэх

13.1.Даатгалын тохиолдол гаргасан бол даатгуулагч дараах үүрэгтэй:

13.1.1.жолоочийн даатгалд даатгуулсан тухайгаа хохирогчид мэдэгдэх;

13.1.2.даатгалын тохиолдол гарсан талаар даатгагч, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх, даатгалын баталгааг шалгуулах;

13.1.3.даатгалын тохиолдол болон нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход шаардлагатай мэдээллийг даатгагчийн болон эрх бүхий этгээдийн шаардсан хугацаанд гаргаж өгөх;

13.1.4.даатгагч нь дампуурсан бол шуурхай албанд болон шаардлагатай тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх.

13.2.Даатгалын тохиолдол гаргасан даатгуулаагүй жолооч дараах үүрэг хүлээнэ:

13.2.1.жолоочийн даатгалд даатгуулаагүй тухайгаа хохирогчид мэдэгдэх;

13.2.2.даатгалын тохиолдлын талаар шуурхай алба, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх.

13.3.Энэ хуулийн 13.1, 13.2-т заасан этгээд нь даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтын маягтыг даатгалын тохиолдол гарсан даруйд бөглөж, гарын үсэг зурна.

13.4.Даатгалын тохиолдлын улмаас учирсан хохирлыг тухайн даатгалын тохиолдол гарсан даруйд нөхөн төлөхөөр жолооч хохирогчтой тохиролцсон бол даатгагчид энэ тухайгаа мэдэгдэх бөгөөд даатгагчаас эргэн төлүүлэхээр даатгагчийн зааврын дагуу хохирлыг жолооч барагдуулж болно.

13.5.Даатгуулагч энэ хуулийн 13.1, 13.4-т заасан үүргээ хүндэтгэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүйн улмаас үүсэх үр дагаврыг даатгагч, жолоочийн даатгалын сан хариуцахгүй бөгөөд хохирлыг даатгуулагч өөрөө хариуцна.

13.6.Даатгуулаагүй жолооч энэ хуулийн 13.2-т заасан үүргээ хүндэтгэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүйн улмаас үүсэх үр дагаврыг даатгагч, жолоочийн даатгалын сан хариуцахгүй бөгөөд хохирлыг жолооч өөрөө хариуцна.

14 дүгээр зүйл.Хохирогчийн хүлээх үүрэг

Хэвлэх

14.1.Даатгалын тохиолдол гаргасан жолооч зугтаасан бол хохирогч шуурхай алба, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ.

14.2. Хохирогч нь амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөдөө учирсан хохирлыг нотлох бүх мэдээллийг даатгагч, шуурхай алба, даатгалын хохирол үнэлэгчид гаргаж өгөх үүрэгтэй.

15 дугаар зүйл.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сангийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

15.1.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сан нь нөхөн төлбөр буюу хохирлын хэмжээг тогтооход шаардлагатай мэдээллийг даатгуулагч, хохирогчоос шаардах эрхтэй.

15.2.Даатгалын тохиолдлын талаарх мэдээллийг хүлээн авсан даруйд даатгагч, шуурхай алба нь даатгалын тохиолдол болсон газарт төлөөлөгчөө шуурхай илгээх үүрэгтэй.

15.3.Даатгагч нь энэ хуулийн 19.2-т зааснаас бусад тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ, даатгуулагчийн гэм бурууг тогтоосны дараа гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх үүргээс даатгалын гэрээнд заасан хэмжээгээр даатгуулагчийг чөлөөлнө.

16 дугаар зүйл.Даатгалын тохиолдлыг шалгах

Хэвлэх

16.1.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сангийн төлөөлөгч нь хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, даатгуулагч өргөдөл гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор даатгалын тохиолдлыг шалгаж, даатгалын хохирол үнэлэгчийг томилох үүрэгтэй.

16.2.Даатгалын тохиолдол болсон газар нутгийн байршлыг харгалзан даатгагч, жолоочийн даатгалын сангийн төлөөлөгч нь энэ хуулийн 16.1-д заасан хугацааг хохирогч, даатгуулагчийн зөвшөөрлийн дагуу 10 хүртэл хоногоор сунгаж болно.

16.3.Хуульд заасан эрх бүхий этгээд, эсхүл даатгалын хохирол үнэлэгч нь даатгалын тохиолдлыг шалгах, хохирлын хэмжээг тогтоох зорилгоор тухайн автотээврийн хэрэгсэлд техникийн үзлэг хийж болно.

16.4.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сангийн төлөөлөгч нь энэ хуулийн 16.1-д заасан хугацаанд даатгалын тохиолдлыг шалгаагүй, эсхүл даатгалын хохирол үнэлэгчийг томилоогүй бол даатгуулагч, жолооч, хохирогч нь Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 3.2.4-т заасан даатгалын хохирол үнэлэгч этгээдэд хандах эрхтэй.

16.5.Даатгалын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол даатгалын тохиолдлыг шалгах, нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох, хохирлыг үнэлэхтэй холбогдон гарах зардлыг даатгагч, жолоочийн даатгалын сан хариуцна.

16.6.Даатгалын тохиолдлыг Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 6-д заасан даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг үндэслэн тогтооно.

17 дугаар зүйл.Хохирлын хэмжээг тодорхойлох

Хэвлэх

17.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол даатгагч, даатгалын хохирол үнэлэгч болон хуульд заасан эрх бүхий этгээд нь хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлын хэмжээг дараах журмын дагуу тодорхойлно:

17.1.1.хохирогч нас барсан бол Иргэний хуулийн 508 дугаар зүйлд заасны дагуу;

17.1.2.хохирогчийн эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлын хэмжээний талаар хохирогч, даатгуулагч, даатгагч талууд санал нэгдсэн бол тэдгээрийн харилцан тохиролцсон хэмжээгээр;

17.1.3.хохирогчийн эрүүл мэндэд учирсан хохирлын хэмжээний талаар хохирогч, даатгуулагч, даатгагч талуудын санал зөрсөн бол Иргэний хуулийн 505 дугаар зүйлд заасны дагуу;

17.1.4.хохирогчийн эд хөрөнгөд учирсан хохирлын хэмжээний талаар хохирогч, даатгуулагч, даатгагч талуудын санал зөрсөн бол Иргэний хуулийн 510 дугаар зүйлд заасны дагуу.

18 дугаар зүйл.Жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгох

Хэвлэх

18.1.Дараах үндэслэлийн аль нэг нь байвал жолоочийн даатгалын сан хохирогчийн өргөдлийг үндэслэн түүнд нөхөн төлбөр олгоно:

18.1.1.даатгалгүй этгээд даатгалын тохиолдол гаргасан;

18.1.2.даатгалын гэрээний хугацаа нь дууссан этгээд даатгалын тохиолдол гаргасан;

18.1.3.бусдын амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулсан этгээд тодорхой бус;

18.1.4.даатгагч дампуурсан;

18.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

19 дүгээр зүйл.Нөхөн төлбөр олгох

Хэвлэх

19.1.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сан нь хохирогчид олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээг хуульд заасан эрх бүхий этгээд, эсхүл даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүгнэлт, тодорхойлолт, энэ хуулийн 17 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн тогтооно.

19.2.Хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан бол даатгуулагчийн гэм буруутай нь тогтоогдсон эсэхээс үл хамааран даатгагч, жолоочийн даатгалын сан нь энэ хуулийн 16, 17 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоосноос хойш ажлын 10 өдрийн дотор нөхөн төлбөрийг хохирогчид олгоно.

19.3.Хохирогчийн эд хөрөнгөд хохирол учирсан бол даатгуулагчийн гэм буруутай нь тогтоогдсон тохиолдолд энэ хуулийн 16, 17 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоосноос хойш 1 сарын дотор нөхөн төлбөрийг хохирогчид олгоно.

19.4.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сан нь хохирогчийн эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг барагдуулахдаа хохирогчтой тохиролцсoны дагуу даатгалын үнэлгээнд багтаан эд хөрөнгийг засуулахаар тохиролцож болно.

19.5.Нөхөн төлбөрийн хэмжээг бүрэн тогтоох хүртэл хохирогчийн хүсэлтийн дагуу нөхөн төлбөрийг хэсэгчлэн олгож болно.

19.6.Нөхөн төлбөрийн хэмжээг бүрэн тогтоохоос өмнө хэд хэдэн хохирогчийн хүсэлтээр нөхөн төлбөрийг хэсэгчлэн олгохоор бол эхний удаад хохирогч бүрд ижил хэмжээгээр, хохирлын хэмжээ бүрэн тогтоогдсоны дараа хувь тэнцүүлэн олгоно.

19.7.Хэд хэдэн хохирогчид олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан хэмжээнээс хэтэрсэн бол хохирогч бүрд олгох нөхөн төлбөрийг хувь тэнцүүлэн олгоно.

19.8.Даатгагч, жолоочийн даатгалын сан нь хохирогчид олгосон нөхөн төлбөртэй холбоотой мэдээллийг сар бүр цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх ба мэдээлэл ирүүлэх, түүнийг хэрэглэх журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран батална.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.9.Хохирогчид олгох нөхөн төлбөрийн 80 хүртэл хувийг хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохиролд, 20 хүртэл хувийг хохирогчийн эд хөрөнгөд учирсан хохиролд олгоно.

19.10.Энэ хуулийн 5.1-д заасан даатгуулагчийн тээврийн хэрэгслийг мөн хуулийн 5.3-т заасан даатгуулагч жолоодож байх үед үүссэн даатгалын тохиолдол бүрд нөхөн төлбөрийг даатгуулагч тус бүрийн төлсөн даатгалын хураамжийн харьцаагаар даатгагч тус бүр хариуцан төлнө.

20 дугаар зүйл.Нөхөн төлбөрийг буцаан нэхэмжлэх үндэслэл

Хэвлэх

20.1.Даатгагч нь дараах тохиолдолд хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийг буруутай этгээдээс буцаан нэхэмжлэх эрхтэй:

20.1.1.хохирогчид хохирол учирсан нь даатгуулагчийн гэм буруутай холбогдолгүй болох нь хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн дүгнэлт, шийдвэрээр тогтоогдвол тухайн буруутай этгээдээс;

20.1.2.даатгалын тохиолдол гарсан талаар энэ хуулийн 13.1, 13.2-т заасан этгээдэд мэдэгдээгүй бол даатгуулагч, жолоочоос;

20.1.3.даатгуулагч нь даатгалын тохиолдол болсон газраас зугтаасан бол тухайн даатгуулагчаас;

20.1.4.даатгуулагч нь согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис х‎эрэглэсэн үедээ даатгалын тохиолдол гаргасан бол даатгуулагчаас;

20.1.5.хуульд заасан бусад тохиолдолд буруутай этгээдээс.

20.2. Жолоочийн даатгалын сан нь дараах тохиолдолд хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийг буруутай этгээдээс буцаан нэхэмжлэх эрхтэй:

20.2.1.хохирогчид хохирол учирсан нь жолоочийн гэм буруутай холбогдолгүй болох нь хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн дүгнэлт, шийдвэрээр тогтоогдвол тухайн буруутай этгээдээс;

20.2.2.даатгалгүй жолоочийн гэм буруугаас шалтгаалан хохирогчид хохирол учирсан гэдэг нь хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн дүгнэлт, шийдвэрээр тогтоогдвол тухайн жолоочоос;

20.2.3.даатгалын тохиолдол гаргаад зугтаасан жолоочийн учруулсан хохирлын хувьд тухайн жолоочоос;

20.2.4.даатгагч нь дампуурсан бол хуулийн дагуу э‎рх залгамжлан авсан этгээдээс;

20.2.5.хуульд заасан бусад үндэслэл.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ

21 дүгээр зүйл.Жолоочийн даатгалын сан

Хэвлэх

21.1.Жолоочийн даатгалын сан нь Даатгалын тухай хуулийн 121.3.3.-т заасан албан журмын даатгалын сангийн бүрдэл хэсэг бөгөөд албан журмын даатгалын бусад хэлбэрийн сангаас тусдаа бүртгэлтэй, бие даасан данстай байна.

21.2.Даатгалын тухай хуулийн 121дүгээр зүйлд заасан Албан журмын даатгагчдын холбоо нь Жолоочийн даатгалын сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаарх тайланг жил бүр гаргах бөгөөд уг сангийн үйл ажиллагаа, тайланд Санхүүгийн зохицуулах хороо хяналт тавина.

21.3.Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо батална.

22 дугаар зүйл.Жолоочийн даатгалын сангийн бүрдүүлэлт

Хэвлэх

22.1.Жолоочийн даатгалын сан нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

22.1.1.жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагч бүрээс төвлөрүүл‎эх хөрөнгө;

22.1.2.энэ хуулийн 28.1-д заасан орлогын 50 хувь;

/Энэ заалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

22.1.3.энэ хуулийн 20.2-т заасны дагуу буцаан нэхэмжилсэн нөхөн төлбөр;

22.1.4.автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын 10 хувь;

/Энэ заалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

22.1.5.энэ хуулийн 24.6-д заасан мэдээллийн санг төлбөртэй ашиглуулсны орлого;

22.1.6.зээл, тусламж, хандивын орлого.

22.2.Энэ хуулийн 22.1.1-д заасны дагуу төвлөрүүлэ‎х хөрөнгийн хэмжээг Санхүүгийн зохицуулах хороо, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран жил бүр тогтооно.

22.3.Энэ хуулийн 22.1.2, 22.1.4-т заасан эх үүсвэрийг Жолоочийн даатгалын сангийн дансанд шилжүүлэх журмыг санхүү, төсвийн болон авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

22.4.Жолоочийн даатгалын сангийн хөрөнгө үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлэхэд хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр тус холбооны гишүүнээс хөрөнгө татан төвлөрүүлж болно.

23 дугаар зүйл.Жолоочийн даатгалын сангийн зарцуулалт

Хэвлэх

23.1.Жолоочийн даатгалын сангийн хөрөнгийг дараах зориулалтаар зарцуулна:

23.1.1.энэ хуулийн 18.1-д заасан нөхөн төлбөр олгох;

23.1.2.энэ хуулийн 24.1-д заасан жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан хөтлөх;

23.1.3.шуурхай алба, сангийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх;

23.1.4.зам, тээврийн ослыг бууруулахад чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг санхүүжүүлэх.

23.2.Жолоочийн даатгалын сангийн хөрөнгийг энэ хуулийн 23.1-д зааснаас бусад зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.

23.3.Энэ хуулийн 23.1.4-т заасан арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд жолоочийн даатгалын сангаас зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээг Албан журмын даатгагчдын холбоо тогтооно.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ШУУРХАЙ АЛБА

24 дүгээр зүйл.Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан

Хэвлэх

24.1.Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сан /цаашид "мэдээллийн сан" гэх/ нь Даатгалын тухай хуулийн 121.3.1-д заасан албан журмын даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сангийн бүрдэл хэсэг байх бөгөөд албан журмын даатгалын бусад хэлбэрийн мэдээллийн сангаас тусдаа бүртгэлтэй, бие даасан мэдээллийн сан байна.

24.2.Мэдээллийн санд даатгалын гэрээ, даатгалын тохиолдол, хохирогчид олгосон нөхөн төлбөр, даатгагч, даатгуулагч, хохирогчийн болон жолоочийн даатгалтай холбоотой бусад мэдээллийг оруулна.

24.3.Мэдээллийн сангийн мэдээлэл нь нээлттэй, бүх нийтэд хүртээлтэй байна.

24.4.Даатгалын тухай хуулийн 121дүгээр зүйлд заасан Албан журмын даатгагчдын холбооны гишүүн, даатгагч, даатгуулагч өөртэй нь холбоотой мэдээллийг, түүнчлэн жолоочийн даатгалтай холбоотой хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэж байгаа төрийн байгууллага, албан тушаалтан мэдээллийн сангийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй ашиглах эрхтэй.

24.5.Энэ хуулийн 24.4-т зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийн сангийн мэдээллийг төлбөртэй ашиглуулна.

24.6.Мэдээллийн сангийн мэдээллийг ашиглуулах журам, үйлчилгээний хөлсний хэмжээг Албан журмын даатгагчдын холбоо тогтоох ба орлогыг нь мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зарцуулна.

25 дугаар зүйл.Шуурхай алба

Хэвлэх

25.1.Шуурхай алба нь Даатгалын тухай хуулийн 121.3.2-т заасан шуурхай албаны бүрдэл хэсэг бөгөөд албан журмын даатгалын бусад хэлбэрийн шуурхай албаас тусдаа байж болно.

25.2.Шуурхай алба нь жолоочоос шалтгаалан гарсан зам тээврийн ослын талаарх мэдээллийг даатгуулагч, даатгагч, жолооч, хохирогч, иргэнээс хүлээн авч, даатгалын тохиолдлын улмаас хохирогчид олгох нөхөн төлбөрийг шуурхай, үнэн зөв тодорхойлох боломжийг даатгагч, даатгуулагч, жолооч, хохирогчид бүрдүүлэн ажиллана.

25.3.Шуурхай албаны ажиллах журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг Албан журмын даатгагчдын холбооны саналыг үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хороо батална.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ШУУРХАЙ АЛБА

26 дугаар зүйл.Даатгалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

26.1.Санхүүгийн зохицуулах хороо нь жолоочийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа даатгагчдын үйл ажиллагааны нэгдсэн уялдааг хангаж, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина.

26.2.Даатгалын тохиолдол байнга гаргадаг гэсэн үндэслэлээр даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолоочийг даатгагчид хуваарилах журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо батална.

26.3.Энэ хуулийн 5.1-5.3 дахь хэсгийн заалтын хэрэгжилтэд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын улсын алба болон автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тус тус хяналт тавина.

26.4.Дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслийг хилийн бүсэд жолоочийн даатгалд хамруулах журмыг хил хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран батална.

27 дугаар зүйл.Маргаан шийдвэрлэх журам

Хэвлэх

27.1.Жолоочийн даатгалтай холбогдон гарсан маргааныг Даатгалын тухай хуулийн 82 дугаар зүйлд заасан журмаар шийдвэрлэнэ.

28 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

28.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

28.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

29 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

29.1.Энэ хуулийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

29.2.Жолоочийн даатгалын сангаас нөхөн төлбөр олгохтой холбоотой энэ хуулийн 18 дугаар зүйлийг 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

29.3.Энэ хуулийн 28.1.1 дэх заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.06.29-ний өдрийн орчуулга)                                                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

October 6, 2011                                                                                        Ulaanbaatar city

 

ON DRIVER'S INSURANCE

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with covering the drivers under the mandatory insurance of liability, compensating for damages caused to the life, health and property of others as a result of traffic accidents, and protecting the victims' rights.

Article 2.Legislation on Driver's insurance

2.1.Legislation on mandatory insurance of the driver's liability /hereinafter referred to as "driver's insurance"/ shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, the Law on the Legal Status of the Financial Regulatory Commission, the Law on Insurance, the Law on Insurance Intermediaries, the Law on Traffic Safety, Law on Auto Transportation, this Law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is party provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of legal terms

3.1.The following terms used in this Law shall be interpreted as follows:

3.1.1."driver" shall mean a person driving an auto transportation vehicle and a motorcycle;

3.1.2."auto transportation vehicle" shall mean the definition specified in sub-paragraph 3.1.1 of the Law on Auto Transportation;

3.1.3."insurer" shall mean a legal entity permitted to engage in the activities of the driver's insurance by entering into insurance contracts with insureds and accepting the obligations to provide compensations to victims with the amount and conditions specified in such contracts;

3.1.4."insured" shall mean the person making a contract with an insurer and having insured the liability to be held before others during his/her participation in the traffic;

3.1.5."insured's trust/credit history" shall mean information on an insured being maintained by an insurer;

3.1.6."compensation of the driver's insurance" /hereinafter referred to as "compensation"/ shall mean monetary assets to be provided to a victim from an insurer in the case of occurrence of an insurance event as specified in an insurance contract and/or monetary assets to be provided to a victim from the driver's insurance fund where an insurance compensation according to an insurance contract cannot be provided;

3.1.7."driver's insurance fund" shall mean a fund established by variety of insurers in accordance with this Law for the purpose of compensating the damage caused to other persons by drivers where there is not covered by driver's insurance, or duration of the insurance contract has expired, as well as the driver has escaped after making an insurance event or an insurer has been bankrupted;

3.1.8."emergency service office of the driver's insurance fund" /hereinafter referred to as "emergency service office"/ shall mean an office engaging activities on providing assistance in the form of receiving information on events of the driver's insurance from insurers, insured, drivers, and victim citizens, and establishing possibilities for insurers, insured and victims to determine the insurance events promptly and accurately;

3.1.9."driver's insurance event" /hereinafter referred to as "insurance event"/ shall mean an event to be made by a driver during his/her participation in traffic causing damage to life, health and property of other persons and undertaking the responsibility;

3.1.10."victim" shall mean a person that has incurred damage to his/her health and property due to an insurance event or a person with a right to demand compensations for damages where an individual has died due to an insurance event.

Article 4.Principles of the insurance

4.1.The driver's insurance shall be based on the following principles:

4.1.1.to be covered under the mandatory insurance of driver by each owner of a transportation vehicle;

4.1.2.to provide compensation to the victims;

4.1.3.not to participate in traffic for a driver who has not covered under the driver's insurance;

4.1.4.to create financial source to restore the violated rights of citizens due to traffic accidents and to compensate the damages.

Article 5.Persons to be insured

5.1.Each owner of a transportation vehicle shall be covered under the mandatory driver's insurance.

5.2.If the owner of the transportation vehicle is not covered under the driver's insurance, it shall be prohibited to participate in traffic using the transportation vehicle, submit his/her transportation vehicles for technical inspection, and register it with the state registry.

5.3.Professional drivers specified in sub-paragraph 3.1.15 of the Law on Auto Transportation and a driver participating in traffic using transportation vehicles with the classification "C" and "D" shall be insured under the driver's insurance regardless of the ownership of a transportation vehicle.

Article 6.Conditions not to be covered under the insurance

6.1.A person insured in competent insurance organization of a member country to an international mandatory insurance association to which Mongolia is a party may not be covered under the insurance stipulated in this Law.

6.2.This Law shall not apply to special purpose warfare vehicles or transportation vehicles belonging to investigative services, police, intelligence agency, armed forces, border guards, court decision enforcement and emergency agencies those do not participate in traffic.

/This paragraph was amended by the law as of July 5, 2013/

/This paragraph was amended by the law as of May 10, 2018/

6.3.If the victims claim from the drivers or faulty person exceeding the amount specified by this Law and this Law shall not apply to such exceeding parts.

6.4.The competent person to be imposed an administrative liability specified in paragraph 28.1 of this Law shall not be covered under the insurance specified in this Law when performing his/her official duties upon driving the transportation vehicle of a driver who has violated this Law and the legislation on Traffic safety in order deliver, transport and transfer it to the state authorities.

/This paragraph was added by the law as of July 5, 2023/

CHAPTER TWO

INSURANCE CONTRACT

Article 7.An insurance contract and its terms

7.1.Drivers shall conclude an insurance contracts with insurers according to conditions specified in this Law for the purpose of compensating potential damage to life, health and property of others during their participation in traffic.

7.2.The insured shall fill and submit an application to the insurers according to the approved form.

7.3.The Insurance contracts shall be concluded in writing according to standard and template specified in paragraph 7.4 of this Law and shall be invalid where such requirements are not satisfied.

7.4.The Financial Regulatory Commission shall determine the format of the insurance application and the standard and template of the contract.

7.5.The insured shall have a right to freely and voluntarily select his/her insurers.

7.6.The insurance contract shall be effective for the period of up to one year and it shall enter into force with the payment of the insurance premium by the insured.

7.7.The insurer shall be obliged to provide all information related to the insurance contract those have been arisen during the term of the insurance contract at free of charge to insureds.

Article 8.Insurance guarantee

8.1.The insurer immediately upon concluding an insurance contract shall provide the insured with an insurance guarantee certifying the conclusion of the contract.

8.2.The drivers shall permanently place the guarantees in their auto transportation vehicles and be inspected by the competent authorities when it is required.

8.3.The Chairman of the Financial Regulatory Commission and Cabinet member in charge of legal affairs shall jointly approve the template and the application procedure of the insurance guarantee.

/This paragraph was amended by the law as of August 17, 2012/

CHAPTER THREE

ASSESSMENT OF THE INSURANCE AND ITS FEE

Article 9.Insurance assessment

9.1.The amount of the driver's insurance assessment or one-time compensation for each insurance event shall have the following amount:

9.1.1.up to five million tugrug for transportation vehicles specified in sub-paragraphs 10.1.1, 10.1.2 and 10.1.5 of this Law;

9.1.2.up to ten million tugrug for transportation vehicles specified in paragraphs 10.1.3 and 10.1.4 of this Law.

9.2.Insurers and insured may mutually agree to set the insurance assessment higher than the assessment specified in paragraph 9.1 of this Law and in this event the amount of the insurance fee can be determined differently from that specified in this Law in accordance insurance contract.

Article 10.Base fee of the insurance

10.1.The insured specified in paragraph 5.1 of this Law shall pay the following base fees:

10.1.1. 12,500 tugrug for transportation vehicles of the classification "A";

10.1.2. 33,000 tugrug for transportation vehicles of the classification "B";

10.1.3. 42,500 tugrug for transportation vehicles of the classification "C";

10.1.4. 53,000 tugrug for transportation vehicles of the classification "D";

10.1.5. 12,500 tugrug for transportation vehicles of the classification "mechanism".

10.2.Insured specified in paragraph 5.3 of this Law shall pay 33,000 tugrug as the base insurance fee.

Article 11.Insurance fee

11.1.In order to determine the insurance fee, the amount of base insurance fee shall be calculated upon increasing or decreasing by the following coefficients on:

11.1.1.the territorial location of using the transportation vehicle;

11.1.2.the number of insurance events occurred through the fault of the insured and amounts of the provided compensations during the period of previous contracts;

11.1.3.the age of the insured and experience of driving an auto transportation vehicle;

11.1.4.the period of the insurance contract;

11.1.5.whether false information is intentionally provided to affect the process to determine the insurance fee amount lower than the requirement in the procedure or to increase the insurance compensation;

11.1.6.the number of drivers using the transportation vehicle;

11.1.7.the capacity of the transportation vehicle, number of passenger seats and power or the engine;

11.1.8.the purpose of the transportation vehicle;

11.1.9.whether there is a trailer.

11.2.The Financial Regulatory Commission shall adopt a procedure on using the coefficient to calculate the insurance fee amount.

CHAPTER FOUR

INSURANCE EVENT AND COMPENSATION

Article 12.Damages not belonging to insurance events

12.1.The following damages shall not belong to insurance events:

12.1.1.psychological damages;

12.1.2.damages occurring from the pollution of the environment;

12.1.3.damages incurred to the auto transportation vehicle and luggage load of the insured;

12.1.4.damages exceeding the amount specified in this Law and the insurance contract.

12.2.The compensations for damages specified in paragraph 12.1 of this Law shall be decided in accordance with the procedures specified in the relevant legislation of Mongolia.

Article 13.Duties undertaken by drivers

13.1.The insured shall undertake the following duties in the occurrence of an insurance event:

13.1.1.to inform the victim with respect to his/her coverage under the driver's insurance;

13.1.2.to inform the insurer and police regarding the occurrence of the insurance event and to be inspected the insurance guarantee;

13.1.3.to provide the information required for determining the insurance event and amount of compensation within the period demanded by the insurer and competent persons;

13.1.4.to inform the emergency service office and, where necessary, police if the insurer is bankrupted.

13.2.Uninsured drivers shall immediately undertake the following duties in the occurrence of an insurance event:

13.2.1.to inform the victim with respect to not covered under the driver's insurance;

13.2.2.to inform the emergency service office and police regarding the insurance event.

13.3.The persons specified in paragraphs 13.1 and 13.2 of this Law shall immediately fill in and sign the insurance event description form immediately after occurrence of the insurance event.

13.4.If a driver and a victim have agreed to compensate the damage incurred due to the insurance event immediately after the occurrence of such insurance event, the insurer shall be notified in regards with it and the driver may compensate the damage according to the instruction of the insurer with the reimbursement by the insurer.

13.5.The insurer and the driver's insurance fund shall not bear any responsibility for consequences arising out of the insured's failure to implement the duties specified paragraphs 13.1 and 13.4 of this Law without reasonable excuse and the insured shall be liable for the damages on his/her own.

13.6.The insurer and the driver's insurance fund shall not bear any responsibility for consequences arising out of the uninsured driver's failure to implement the duties specified in paragraph 13.2 of this Law without reasonable excuse and the driver shall be liable for the damages on his/her own.

Article 14.Duties undertaken by a victim

14.1.A victim shall inform the emergency service office and police if a driver who made an insurance event is escaped.

14.2.A victim shall be obliged to provide all information proving the damages occurred to his/her life, health and property to the insurer, emergency service office and insurance damage assessor.

Article 15.Rights and duties of insurer and the driver's insurance fund

15.1.An insurer and the driver's insurance fund shall have a right to demand from the insureds and victims the information required for determining the insurance compensation or damages amount.

15.2.An insurer and the emergency service office shall have a duty to immediately send their representatives to the place of an insurance event immediately after receiving the information of the respective insurance event.

15.3.Insurers shall exempt the insureds from obligations before the third parties in an amount specified in the insurance contract after determining the insurance compensation amount and guilt of the insureds in instances other than those specified in paragraph 19.2 of this Law.

Article 16.Inspection of insurance events

16.1.The representatives of the insurer and the driver's insurance fund shall have a duty to inspect the insurance event and appoint an insurance damage assessor within three days after submitting an application by the victim, his/her lawful representative or the insured.

16.2.The representatives of the insurer and the driver's insurance fund may extend the period specified in paragraph 16.1 of this Law for up to ten days by taking into account of the territorial location of the insurance event with permission of the victim and the insured.

16.3.The competent persons specified in the law or insurance damage assessors may conduct a technical inspection of an auto transportation vehicle for the purpose of inspecting the insurance event and determining the damage amount.

16.4.If the representatives of the insurer and the driver's insurance fund failed to inspect the insurance event or to appoint an insurance damage assessor within the period specified in paragraph 16.1 of this Law, the insured, the driver and the victim shall have a right to apply to loss adjuster specified in sub-paragraph 3.2.4 of the Law on Insurance intermediaries.

16.5.Unless otherwise provided by the insurance contract, the insurer and the driver's insurance fund shall bear the expenses related to inspecting the insurance event, determining the compensation amount and evaluating the damage.

16.6.An insurance event shall be determined on the basis of an insurance event description specified in paragraph 16.6 of the Law on Traffic Safety.

Article 17.Determining the damage amount

17.1.Unless otherwise provided by the law, the insurer, insurance damage assessor and a competent person specified in the law shall determine the amount of damage incurred to life, health and property of victims in the following way:

17.1.1.according to Article 508 of the Civil Code in the case of a victim's death;

17.1.2.according to the amount mutually agreed to by the parties where the victim, insured and the insurer unanimously agreed regarding the amount of damages incurred to the victim's health and property;

17.1.3.according to Article 505 of the Civil Code if the victim, the insured and the insurer disagree on the amount of damages incurred to the health of the victim;

17.1.4.according to Article 510 of the Civil Code if the victim, the insured and the insurer disagree on the amount of damages incurred to the property of the victim.

Article 18.Providing compensations from the driver's insurance fund

18.1.The driver's insurance fund shall provide compensations to the victim based on his/her applications if one of the following grounds exists:

18.1.1.a person without insurance has committed an insurance event;

18.1.2.a person whose period of the insurance contract is expired has committed an insurance event;

18.1.3.a person incurred the damages to the life and health of others is unclear;

18.1.4.the insurer is bankrupted;

18.1.5.other grounds specified in the legislation.

Article 19.Providing compensation

19.1.The insurer and the driver's insurance fund shall determine the amount of compensation to be provided to the victim on the basis of opinions and conclusions of competent persons specified in the law or insurance damage assessors, and the grounds specified in Article 17 of this Law.

19.2.If the damages incurred to the life and health of the victim, the insurer and driver's insurance fund shall provide the compensation to the victim within ten business days since determining the amount of the compensation in accordance with the procedure specified in Articles 16 and 17 of this Law regardless of whether the guilty of the insured is proven or not.

19.3.If the damage incurred to the property of the victim and the guilty of the insured is proven, the compensation shall be provided to the victim within one month after determining the amount of the compensation in accordance with the procedure specified in Articles 16 and 17 of this Law.

19.4.The insurer and the driver's insurance fund may negotiate to repair the property within the scope of the insurance assessment upon agreeing with the victim when providing a compensation against the damage incurred to the property of the victim.

19.5.The compensation shall be partially provided on the basis of a request from the victim until the compensation amount is fully determined.

19.6.Where the compensation is to be partially provided on the request of several victims before the full determination of the compensation amount, it shall be provided to each victim in equal amounts at the first time, then after the full determination of the compensation amount, it shall be provided in proportion.

19.7.Where the amount of compensations provided to several victims exceeds the amount specified in Article 9 of this Law, the compensation shall be provided to each victim in proportion.

19.8.The insurer and the driver's insurance fund shall provide the police with information related to provision of compensations to victims, and the Financial Regulatory Commission and the state central administrative body in charge of legal affairs shall jointly approve a procedure on submitting the information and using it.

/This paragraph was amended by the law as of August 17, 2012/

19.9.Up to eighty percent of the compensation to the victim shall be provided for damage incurred to the life and health of the victim and up to twenty percent of the compensation for the damages incurred to the property of the victim.

19.10.The compensation for each insurance event occurred when the insured specified in Article 5.3 of this Law was driving a transportation vehicle of the insured specified in Article 5.1 of this Law shall be paid by each insurer according to the ratio of insurance fees paid by each of the insureds.

Article 20.Grounds to reclaim the compensations

20.1.The insurer shall exercise a right to reclaim the compensations provided to victims from the faulty persons on the following grounds:

20.1.1.from the guilty person if the conclusion and decision of competent persons specified in the law determines that the damage to the victim have not occurred due to the guilty of the insured;

20.1.2.from the insured and the driver if the occurrence of insurance events have not been notified to the persons specified in paragraphs 13.1 and 13.2. of this Law;

20.1.3.from the insured if the insured has escaped from the place of the insurance event;

20.1.4.from the insured if the insured has committed the insurance event during the usage of alcoholic beverages or narcotic substances;

20.1.5.from the guilty person in other instances specified in the law.

20.2.The driver's insurance fund shall exercise a right to reclaim the compensations to victims from the guilty persons on the following events:

20.2.1.from the guilty person if the conclusion and decision of competent persons specified in the law determine that the damage to the victim have not occurred due to the guilt of the driver;

20.2.2.from the driver if the conclusion and decision of competent persons specified in the law determine that the damage to the victim occurred due to the guilt of the driver without insurance;

20.2.3.from the driver regarding the damage caused by the driver who committed an insurance event and escaped;

20.2.4.from the persons inheriting the rights according to the law where the insurer is bankrupted;

20.2.5.other grounds specified in the law.

CHAPTER FIVE

COMPOSITION AND EXPENDITURE OF THE DRIVER'S INSURANCE FUND

Article 21.Driver's insurance fund

21.1.The driver's insurance fund shall be an integral part of the mandatory insurance fund specified in Article 121.3.3 of the Law on Insurance and shall possess an independent account and a registration separate from other forms of the mandatory insurance funds.

21.2.The mandatory insurance association specified in Article 121 of the Law on Insurance shall annually produce statements on the composition and expenditure of the fund, and the Financial Regulatory Commission shall oversee the activities and report of the fund.

21.3.The Financial Regulatory Commission shall adopt a procedure on the placement of the fund account, accumulation of the financing, transfer and expenditure of the fund assets of the driver's insurance fund.

Article 22.Composition of the driver's insurance fund

22.1.The fund shall consist of the following sources:

22.2.1.asset accumulated from each insurer engaging activities of the driver's insurance;

22.1.2.fifty percent of the income specified in paragraph 28.1 of this Law;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of November 13, 2019/

22.1.3.compensations re-claimed according to paragraph 20.2 of this Law;

22.1.4.ten percent of the tax on auto transportation and self-moving vehicles;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of November 13, 2019/

22.1.5.income from being used under payment the database specified in paragraph 24.6 of this Law;

22.1.6.income from loans, aid and donations.

22.2.The Financial Regulatory Commission and the state central administrative body in charge of finance and budget matters shall jointly determine annually the amount of the asset centralized in accordance with sub-paragraph 22.1.1 of this Law.

22.3.The Government member in charge of finance and budget and auto road matters shall jointly adopt the procedure on transferring the source specified in sub-paragraphs 22.1.2 and 22.1.4 of this Law to the account of the driver's insurance fund.

/This paragraph was invalidated by the law as of November 13, 2019/

22.4.If the assets of the fund have become insufficient for implementation of the primary objectives of the fund, the assets may be drawn from the association members according to the decision of the Governing board of the Mandatory insurance association.

Article 23.Expenditure of the driver's insurance fund

23.1.The assets of the fund may be expended for the following purposes:

23.1.1.to provide compensation specified in paragraph 18.1 of this Law;

23.1.2.to maintain the driver's insurance database specified in paragraph 24.1 of this Law;

23.1.3.to finance the activities of the emergency service office and the fund;

23.1.4.to finance of training and advertisements aimed at reducing traffic accidents.

23.2.The assets of the driver's insurance fund shall be prohibited to be used for purposes other than those specified in paragraph 23.1 of this Law.

23.3.The Mandatory insurance association shall determine the percentage and amount of assets from the driver's insurance fund intended to be spent for the activities specified in sub-paragraph 23.1.4 of this Law.

CHAPTER SIX

DATABASE AND EMERGENCY SERVICE OFFICE

Article 24.Driver's insurance database

24.1.The database of the driver's insurance /hereinafter referred to as "database"/ shall be an integral part of the consolidated mandatory insurance database specified in sub-paragraph 121.3.1 of the Law on Insurance and shall be an independent database with separate registration from other mandatory insurance databases.

24.2.The database shall include information on insurance contracts, insurance events, compensation provided to victims, an insurer, insured and victims, and other information related to the driver's insurance.

24.3.The information in the database shall be open and publicly accessible.

24.4.Members of the Association of Mandatory Insurers specified in Article 121 of the Law on Insurance, insurers and insured shall have a right to use free of charge the information related to themselves, as well as the state institutions and officials who are resolving cases and disputes in connection with the driver's insurance shall exercise a right to use the information of the database free of charge.

24.5.The information of the database shall be used on a paid basis in instances other than those specified in Paragraph 24.4 of this Law.

24.6.The Association of Mandatory Insurers shall determine the procedure on being used information in the database and the amount of service fee and its income shall be spent for financing the activities of the database.

Article 25.Emergency service office

25.1.The emergency service office shall be an integral part of the emergency service office specified in sub-paragraph 121.3.2 of the Law on Insurance and may be separate from other types of mandatory insurance emergency service offices.

25.2.The emergency service office shall receive information on traffic accidents due to the driver from insureds, insurer, drivers, victims and citizens, and work to establish for insurers, insured, drivers and victims the possibility to accurately and immediately determine the compensation to be provided to victims due to insurance events.

25.3.The Financial Regulatory Commission shall adopt an operational procedure, structure and composition of the emergency service office based on the opinion of the Association of Mandatory Insurers.

CHAPTER SEVEN

DATABASE, EMERGENCY SERVICE OFFICE

Article 26.Supervision on insurance activities

26.1.The Financial Regulatory Commission shall ensure the consolidated coordination of activities by the insurers engaging in the driver's insurance and supervise on their activities.

26.2.The Financial Regulatory Commission shall adopt a procedure to allocate the drivers who are failing to enter into insurance contracts on the grounds of their frequent incidences of insurance events to insurers.

26.3.The state inspection department for traffic safety and the state central administrative body in charge of auto transportation matters shall supervise on the implementation of provisions specified in paragraphs 5.1-5.3 of this Law.

26.4.The Government member in charge of border protection matters shall jointly with the Financial Regulatory Commission adopt a procedure on covering the transportation vehicles entering the territory of Mongolia on a transit or temporarily under the driver's insurance at the border area.

Article 27.Dispute settlement procedure

27.1.The disputes arisen in connection with the driver's insurance shall be settled in accordance with the procedure specified in Article 82 of the Law on Insurance.

Article 28.Liability for the violators of the law

28.1.In case the actions of a civil servant violating this Law does not constitute a criminal nature, they shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

28.2.Any person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This paragraph was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 29.Entry into force of the Law

29.1.This Law shall be enter into force on January 1, 2012.

29.2.Article 18 of this Law concerning the compensations from the driver's insurance fund shall enter into force on January 1, 2013.

29.3.Sub-paragraph 28.1.1 of this Law shall enter into force on October 1, 2012.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D