Бүлэг: 1979
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам/
2005 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 238
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 131.2-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Монгол Улсын сайд Д.Дорлигжав, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ
Монгол Улсын Шадар сайд Ч.УЛААН
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам/

2005 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр .
Улаанбаатар хот

Дугаар 238

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 131.2-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Монгол Улсын сайд Д.Дорлигжав, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

Монгол Улсын Шадар сайд Ч.УЛААН