Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2011 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 9
Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
"Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам"-ыг 1 дүгээр, "Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам"-ыг 2 дугаар, "Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам"-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.(Энэ тогтоол болон 1-3 дугаар хавсралтад Засгийн газрын 2019 оны 137 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон)
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД
Батлан хамгаалахын сайд Л.БОЛД
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2011 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр                                   Дугаар 9                                     Улаанбаатар хот