Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах журам/
2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 242
Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хуулийн 6.1-ийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавин, шуурхай байдлыг хангаж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаярт даалгасугай.
3. Журмыг хэрэгжүүлэхэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж, холбогдох мэдээ, материалаар хангаж ажиллахыг Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар, Улсын гаалийн ерөнхий газар, Үндэсний татварын ерөнхий газар, Нийслэлийн газрын алба, Банкны өр барагдуулах алба болон холбогдох бусад байгууллагад үүрэг болгосугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2012-12-22-ны 187-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.ОДБАЯР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах журам/

2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 242

Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хуулийн 6.1-ийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавин, шуурхай байдлыг хангаж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.Одбаярт даалгасугай.

3. Журмыг хэрэгжүүлэхэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж, холбогдох мэдээ, материалаар хангаж ажиллахыг Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар, Улсын гаалийн ерөнхий газар, Үндэсний татварын ерөнхий газар, Нийслэлийн газрын алба, Банкны өр барагдуулах алба болон холбогдох бусад байгууллагад үүрэг болгосугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2012-12-22-ны 187-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХБОЛД

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Д.ОДБАЯР