Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
2009 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 3
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам"-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2012-9-1-ний өдрийн 17 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2016-12-28-ны өдрийн 207 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2019 оны 385 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2020 оны 33, 142 дугаар тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт орсон)
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 178 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР
Монгол Улсын сайд,
Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газрын дарга Б.ДОЛГОР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 2009 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 3

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам”-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2012-9-1-ний өдрийн 17 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2016-12-28-ны өдрийн 207 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2019 оны 385 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2020 оны 33, 142 дугаар тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт орсон) 

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 178 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

        Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                         С.БАЯР 

        Монгол Улсын сайд, 

       Засгийн газрын Хэрэг 

        эрхлэх газрын дарга                                                                                                      Б.ДОЛГОР