A

A

A

Бүлэг: 1979

БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

1991 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 13

БНМАУ-ын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Ажилласан хугацааг тооцох журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.(Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 1996 оны 128 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 1997 оны 66 дугаар тогтоолоор тус тус өөрчлөлт орсон)

Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Сайд нарын Зөвлөлийн дор дурдсан тогтоол, тогтоолын заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай:

а) «Ажилчин, албан хаагчдын хөделмөрийн дэвтэр хөтлөлттэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай» 1965 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 285 дугаар тогтоол;

б) «Заавар батлах тухай» 1972 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоол;

в) «Улсад ажилласан хугацааг тооцох журмыг батлах тухай» 1974 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 406 дугаар тогтоол;

г) Сайд нарын Зевлөлийн 1979 оны 412 дугаар тогтоолоор батлагдсан «БНМАУ-ын тэтгэврийн хуулийг биелүүлэх заавар»-ын 71—76 дугаар зүйл.

Хэвлэх

Энэ тогтоолыг 1991 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

БНМАУ-ын Засгийн газрын Ерөнхий сайд Д. БЯМБАСҮРЭН

БНМАУ-ын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх гаарын дарга Д. МОЛОМЖАМЦ

БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 1991 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 13

БНМАУ-ын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Ажилласан хугацааг тооцох журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.(Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 1996 оны 128 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 1997 оны 66 дугаар тогтоолоор тус тус өөрчлөлт орсон) 

Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Сайд нарын Зөвлөлийн дор дурдсан тогтоол, тогтоолын заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай:

а) «Ажилчин, албан хаагчдын хөделмөрийн дэвтэр хөтлөлттэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай» 1965 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 285 дугаар тогтоол;

б) «Заавар батлах тухай» 1972 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоол;

в) «Улсад ажилласан хугацааг тооцох журмыг батлах тухай» 1974 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 406 дугаар тогтоол;

г) Сайд нарын Зевлөлийн 1979 оны 412 дугаар тогтоолоор батлагдсан «БНМАУ-ын тэтгэврийн хуулийг биелүүлэх заавар»-ын 71—76 дугаар зүйл.

Энэ тогтоолыг 1991 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

БНМАУ-ын Засгийн газрын Ерөнхий сайд Д. БЯМБАСҮРЭН

БНМАУ-ын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх гаарын дарга Д. МОЛОМЖАМЦ

Хэвлэх