A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ховор ургамлын жагсаалт/

1995 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 153

Байгалийн ургамлын тухай Монгол Улсын хуулийн 3 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Ховор ургамлын жагсаалтыг хавсралтын ёсоор баталсугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2004 оны 165-р тогтоолоор нэмэлт, ЗГ-ын 2015 оны 410-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

2."Ховор ургамлыг эмиин үйлдвэрлэл болон ахуйн зориулалтаар бэлтгэх, ашиглах журам"-ыг 1995 оны 10 дугаар сард багтаан батлан гаргахыг Байгаль орчны яам /3.БАТЖАРГАЛ/, Эрүүл мэндийн яам /П.НЯМДАВАА/-Д даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Байгаль орчн сайд З.БАТЖАРГАЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ховор ургамлын жагсаалт/

1995 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 153 

Байгалийн ургамлын тухай Монгол Улсын хуулийн 3 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Ховор ургамлын жагсаалтыг хавсралтын ёсоор баталсугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2004 оны 165-р тогтоолоор нэмэлт, ЗГ-ын 2015 оны 410-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ 

2."Ховор ургамлыг эмиин үйлдвэрлэл болон ахуйн зориулалтаар бэлтгэх, ашиглах журам"-ыг 1995 оны 10 дугаар сард багтаан батлан гаргахыг Байгаль орчны яам /3.БАТЖАРГАЛ/, Эрүүл мэндийн яам /П.НЯМДАВАА/-Д даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Байгаль орчн сайд З.БАТЖАРГАЛ