Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хорих б/гын АХ-дын ажлын онцгойн нэмэгдэл)
2011 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 189
Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.3, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 137.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Хорих байгууллагын албан хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох хорих байгууллагын албан хаагчдын жагсаалтыг баталж, 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.
3. Хорих байгууллагын албан хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгоход шаардагдах зардлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын жил бүрийн төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд С.Баярцогт нарт үүрэг болгосугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хорих б/гын АХ-дын ажлын онцгойн нэмэгдэл)

2011 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 189

Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.3, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 137.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Хорих байгууллагын албан хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох хорих байгууллагын албан хаагчдын жагсаалтыг баталж, 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.

3. Хорих байгууллагын албан хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгоход шаардагдах зардлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын жил бүрийн төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд С.Баярцогт нарт үүрэг болгосугай. 

                  Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                      С.БАТБОЛД 

                Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                  Ц.НЯМДОРЖ