• Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих байнгын зөвлөлийн ажиллах журам
Бүлэг: 1979
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих байнгын зөвлөлийн ажиллах журам/
2003 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 52
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :
1. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих байнгын зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралт ёсоор баталсугай. .
2. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг "Засгийн газрын комисс, Үндэсний зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн тухай" Засгийн газрын 2002 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 138 дугаар тогтоолын 14 дүгээр хавсралт болгон баталсугай.
3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Үндэсний зөвлөлийн тухай" Засгийн газрын 2003 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлийн "12" гэснийг "13" гэж өөрчилсүгэй.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР
Эрүүл мэндийн сайд П.НЯМДАВАА
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих байнгын зөвлөлийн ажиллах журам/

2003 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 52

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих байнгын зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралт ёсоор баталсугай. .

2. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг “Засгийн газрын комисс, Үндэсний зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн тухай” Засгийн газрын 2002 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 138 дугаар тогтоолын 14 дүгээр хавсралт болгон баталсугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Үндэсний зөвлөлийн тухай” Засгийн газрын 2003 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлийн “12” гэснийг “13” гэж өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Эрүүл мэндийн сайд П.НЯМДАВАА

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ