A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр

Улаанбаатар хот

АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх үйл ажиллагаа болон автотээврийн хэрэгсэлд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг тодорхойлох, автотээвэрлэлт болон автотээврийн хэрэгслийг ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Автотээврийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Автотээврийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаад улсын хуулийн этгээд, иргэн автотээврийн хэрэгслээр тээвэрлэлт гүйцэтгэхэд Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус улсын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."автотээврийн хэрэгсэл" гэж зорчигч, ачаа тээвэрлэхэд зориулсан бүх төрлийн автомашин, чиргүүл, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг;

3.1.2."зорчигч" гэж автотээврийн хэрэгслээр зорчихдоо энэ хуулийн 3.1.11-д заасан нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих пайз, тасалбар авсан зорчигчийг;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.3."ачаа" гэж автотээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж буй эд зүйлсийг;

3.1.4."тээвэрлэлт" гэж автотээврийн хэрэгслээр зорчигч болон ачааг нэг газраас нөгөө газарт шилжүүлэн зөөхтэй холбогдсон ажил, үйлчилгээг;

3.1.5."тээвэрлүүлэгч" гэж тээвэрлэлтийн үйлчилгээ хэрэглэгчийг;

3.1.6."тээвэрлэгч" гэж тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээ эрхэлж байгаа этгээдийг;

3.1.7."улс хоорондын тээвэрлэлт" гэж Монгол Улсын хилийг нэвтрэн хийх тээвэрлэлтийг;

3.1.8."хот хоорондын тээвэрлэлт" гэж хот, аймгуудын нутаг дэвсгэрийг дамжин хийх тээвэрлэлтийг;

3.1.9."орон нутгийн тээвэрлэлт" гэж тухайн аймаг, сумын нутаг дэвсгэрт хийх тээвэрлэлтийг;

3.1.10."хот доторх болон хот орчмын тээвэрлэлт" гэж тухайн хотын нутаг дэвсгэрт хийх тээвэрлэлтийг;

3.1.11."нийтийн тээвэр" гэж эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон нийтийн үйлчилгээний замын чиглэл, цагийн хуваарийн дагуу болон зохион байгуулалттай гүйцэтгэж байгаа зорчигч тээвэрлэлт, таксийн үйлчилгээг;

3.1.12."мөсөн замын тээвэр" гэж гол, мөрөн, нуурын ус хөлдсөн үед мөсөн дээгүүр хийх тээвэрлэлтийг;

/Энэ заалтыг 2003 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.13."жуулчин тээвэрлэлт" гэж жуулчинд үзүүлж буй Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 3.1.1 дэх заалтад хамаарах тээвэрлэлтийг;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.14."хүнсний технологийн тээвэрлэлт" гэж хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор түргэн муудах болон хадгалалтын тусгай горимд тухайн бүтээгдэхүүний шинж чанарыг алдагдуулахгүйгээр тээвэрлэх тээвэрлэлтийг;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.15."тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч" гэж автотээврийн хэрэгслийг жолоодох ажил гүйцэтгэж өөрт ашиг, орлого олох зорилгоор эрх бүхий байгууллагаас баталсан журмын дагуу сургалтын хөтөлбөрт хамрагдан мэргэжлийн үнэмлэх авсан этгээдийг;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.16."автотээврийн хэрэгслийн ашиглалт" гэж автотээврийн хэрэгслийг хадгалах, техникийн үйлчилгээ, засвар хийх, шатахуун тосолгооны болон ашиглалтын бусад материалаар хангах, техникийн хяналтыг зохион байгуулж явуулах зэрэг автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын хугацаанд техникийн бүрэн бүтэн байдал, найдварт ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн техникийн ба зохион байгуулалтын арга хэмжээг;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.17."техникийн хяналтын үзлэг" гэж автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг тусгай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ашиглан, оношлогчийн мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлагад тулгуурлан, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үзлэг хийж шалгах, тодорхойлох, үнэлэх үйл ажиллагааг;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.18."авто үйлчилгээний байгууллага" гэж автотээврийн хэрэгслийн ашиглалттай холбогдон гарах үйлчилгээг хэрэглэгчид үзүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагыг.

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.19.“хяналтын төхөөрөмж” гэж олон улсын хэлэлцээрт заасан тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн болон жолоочийн ажлын тодорхой хугацааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг автоматаар, эсхүл хагас автоматаар бүртгэж, харуулах, тээврийн хэрэгсэлд суурилуулах зориулалттай төхөөрөмжийг.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
АВТОТЭЭВРИЙН ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

4.1.Монгол Улсын Их Хурал автотээврийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого тодорхойлох;

4.1.2.өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар олон улсын автотээврийн холбогдолтой гэрээ соёрхон батлах;

4.1.3.автотээврийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах.

5 дугаар зүйл.Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Засгийн газар автотээврийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, бүх төрлийн тээврийн оновчтой бүтэц, тээвэрлэлтийн үр ашигтай нэгдсэн сүлжээг хөгжүүлэх;

5.1.2.автотээврийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах;

5.1.3.автотээврийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх, автотээврийн улсын хяналтын дүрмийг батлах;

5.1.4.хүн амын нутагшил, байршлын онцлог, зорчигч ба шуудан тээвэрлэлтийн хэрэгцээнээс шалтгаалан өрсөлдөх боломжгүй чиглэлд хот хоорондох зорчигч, шуудан тээвэрлэлтийг зохих нөхөн төлбөр олгох нөхцөлтэйгээр тээвэрлэгчтэй гэрээ хийж гүйцэтгүүлэх.

5.1.5.автотээврийн хэрэгслийн төрөл, зориулалтыг нь харгалзан техникийн хяналтын үзлэгт орох хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишгийг ялгавартай тогтоох.

/Энэ заалтыг 2003 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.6.Үндэсний тээврийн хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл.Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1. /Энэ заалтыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.2.автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах;

/Энэ заалтад 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.1.3./Энэ заалтыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.4.тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа, тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын талаар нийтлэг мөрдөх дүрэм, журам, норм, нормативыг батлах, тэдгээрийн биелэлтийг хангуулах;

6.1.5.автотээврийн асуудлаар олон улсын үйл ажиллагаанд оролцох, улс хооронд тээвэрлэх ачаа, зорчигчдын хэмжээ болон тээвэрлэлтийн аюулгүй байдал, үйлчилгээний чанарын шаардлагын талаар холбогдох улстай тохиролцох;

6.1.6./Энэ заалтыг 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.7.тээвэрлэлтийн зай, ачааны төрлөөс хамааруулж зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн жишиг тарифыг батлах;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.1.8./Энэ заалтыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.1.9.автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, биелэлтийг шалгах, дүнг мэдээлэх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.1.10.улс хоорондын зорчигч болон ачаа тээвэр, нийтийн тээвэр, шуудан, жуулчин тээвэрлэлтийн үйлчилгээ болон автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажлыг зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.1.11.тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, холбогдох байгууллагыг байнгын мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.1.12.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг хөтлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.1.13.Монгол Улсын нэгдэн орсон автотээврийн салбарын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.1.14.автотээврийн салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй хамтран батлах;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.1.15.жолоочийн хөдөлмөр, амралтыг зохицуулах, хөдөлмөр, амралтын горимын хяналтын төхөөрөмж ашиглах, хянах журмыг батлах.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.1.16.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

61дүгээр зүйл./Энэ зүйлийг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болгосон/

Хэвлэх

7 дугаар зүйл. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

7.1. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нь автотээврийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.1.нутаг дэвсгэртээ автотээврийн тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангах;

7.1.2.автотээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлоготой уялдуулан тухайн нутаг дэвсгэрт автотээврийн талаар баримтлах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;

7.1.З.автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран нутаг дэвсгэртээ автотээврийн улсын хяналт хэрэгжүүлэх;

7.1.4.нийтийн тээвэр, ачаа, шуудан тээвэрлэлтийг тухайн нутаг дэвсгэрт зохицуулах, зохион байгуулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.1.5.хүн амын нутагшил, байршлын онцлог, зорчигч ба шуудан тээвэрлэлтийн хэрэгцээнээс шалтгаалан өрсөлдөх боломжгүй чиглэлд орон нутагт зорчигч, шуудан тээвэрлэлтийг зохих нөхөн төлбөр олгох нөхцөлтэйгээр тээвэрлэгчтэй гэрээ хийж гүйцэтгүүлэх;

7.1.6.орон нутгийн цаг уурын байдлыг харгалзан мөсөн замын тээвэрлэлтийг эхлэх, дуусах хугацаа, чиглэл, мөсний даацыг тухайн орон нутгийн ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний байгууллагатай хамтран тогтоох.

/Энэ заалтыг 2003 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.2.Аймаг, нийслэлийн тээврийн албаны даргыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөж аймаг, нийслэлийн Засаг дарга томилж, чөлөөлнө.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.3.Аймаг, нийслэлийн тээврийн албаны даргыг авто зам, тээврийн болон эдийн засгийн салбарын мэргэжилтэй иргэдээс Төрийн албаны тухай хуулийн 25, 26, 27 дугаар зүйлд заасны дагуу сонгон шалгаруулж томилно.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.4.Нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа хараагүй хүнд зориулж буудлыг зарлах, сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулж буудал бүрд нэр, хаяг, чиглэлийг бичмэл болон зургийн хэлбэрээр байрлуулах, өөрчлөх шийдвэрийг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга гаргана.

/Энэ хэсгийг 2007 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ТЭЭВЭРЛЭЛТ

8 дугаар зүйл.Тээвэрлэлтийн ангилал, зохицуулалт

Хэвлэх

8.1.Тээвэрлэлт нь түүнийг гүйцэтгэх нутаг дэвсгэрийн хүрээгээр улс хоорондын, хот хоорондын, орон нутгийн, хот доторх болон хот орчмын гэж ангилагдана.

8.2.Улс хоорондын тээвэрлэлтийн чиглэлийг тогтоох, өөрчлөх шийдвэрийг олон улсын тээврийн харилцааны гэрээг үндэслэн автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гаргах бөгөөд түүнийг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хууль, 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.3.Хот хоорондын ачаа, нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэлийг тогтоох, өөрчлөх шийдвэрийг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох аймгийн Засаг даргатай хамтран гаргаж хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хууль, 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хууль, 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.4.Аймаг хооронд, орон нутаг, аймгийн төв, хотын доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чиглэлийг тогтоох, өөрчлөх шийдвэрийг тухайн аймаг, хотын Засаг дарга гаргах бөгөөд аймаг, нийслэлийн Засаг даргын эрх олгосон байгууллага хэрэгжүүлнэ.

9 дүгээр зүйл.Тээвэрлэлт гүйцэтгэх

Хэвлэх

9.1.Тээвэрлэлтийг Иргэний хууль болон энэ хуульд нийцсэн гэрээний дагуу гүйцэтгэнэ.

9.2.Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм болон хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журмыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

9.3.Нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээг зориулалтын, стандартад нийцсэн, зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй, зорчигчийг баруун гар талруугаа буулгаж, суулгах нөхцөлийг хангасан автотээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9.4.Хот доторх болон хот орчмын нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд байгалийн шатдаг хий, цахилгаан эх үүсвэрээр ажилладаг автотээврийн хэрэгсэл ашиглана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсгийг 2009 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

9.5.Тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд хяналтын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон автотээврийн хэрэгсэл ашиглана.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.Тээврийн хэрэгслийн хяналтын төхөөрөмж ашиглахтай холбоотой дараах журмыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална:

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.1.хяналтын төхөөрөмж суурилуулах шаардлагатай тээврийн хэрэгслийн ангилал, төрөл, тээвэрлэлт гүйцэтгэж байгаа тээврийн хэрэгсэлд суурилуулах хяналтын төхөөрөмжид тавигдах шаардлага, хяналтын төхөөрөмжийг ашиглах, үйлчилгээ хийх, үйл ажиллагааг хянах журам;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.2.тээврийн хэрэгслийн хяналтын төхөөрөмжийг суурилуулах, шалгах, засвар, үйлчилгээ хийх зөвшөөрөл олгох журам;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

9.6.3.тээврийн хэрэгсэлд суурилуулсан хяналтын төхөөрөмжид карт олгох, тавигдах шаардлага, картыг бүртгэх, хяналт тавих журам;

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.4.тээврийн хэрэгсэлд суурилуулсан хяналтын төхөөрөмжийн ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт болон хяналтын төхөөрөмжийн картын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хяналтын төхөөрөмжийн хяналт, зохицуулалтын систем ашиглах журам.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

91 дүгээр зүйл.Тээвэрлэлтийн даатгал

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2011 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

10 дугаар зүйл.Тээвэрлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

10.1.Тээвэрлэгч нь дараахь эрх эдэлнэ:

10.1.1.автозамын байгууллагаас автозам, гүүрийг тээврийн хэрэгсэл зорчиход саадгүй байлгахыг шаардах, автозам, гүүрийн ашиглалтын нөхцөл хангаагүйгээс учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр нэхэмжлэх;

10.1.2.зорчих тасалбарыг урьдчилан аваагүй буюу жолооч, кондуктор шаардахад тээврийн хөлс төлөхгүй байгаа зорчигч, мөн тээвэрлэлтийн нөхцөлийн дагуу бэлтгээгүй ачааг тээвэрлэхээс татгалзах;

10.1.3.нийтийн тээврийн хэрэгслийн жолооч, кондуктор нь зорчигчид нийгмийн хэв журам сахих, тээврийн үйлчилгээний дүрэм, журмыг биелүүлэх шаардлага тавих.

10.2.Тээвэрлэгч нь дараахь үүрэг хүлээнэ:

10.2.1.өөрийн тээвэрлэлтийн үйлчилгээний талаархи үнэн зөв мэдээллээр тээвэрлүүлэгчийг хангах, зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд, ачаанд аюул, хохирол учруулахгүй байх;

10.2.2.ачаа, зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тав тухтай, аюул, осолгүй тээвэрлэх;

/Энэ заалтад 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

10.2.21.тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочоор гүйцэтгүүлэх;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

10.2.3.нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэхдээ гэрээ байгуулсан байгууллагатай тохиролцсон цагийн хуваарь, чиглэлийг баримтлах;

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.2.4.өөрийн гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг тогтоосон үзүүлэлт, загвараар хугацаанд нь гэрээ байгуулсан байгууллагад гаргаж өгөх;

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.2.5.автозам, замын байгууламжийг техникийн нөхцөл шаардлагын дагуу ашиглах;

10.2.6.автотээврийн хэрэгслийн хэрэглээний стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг хангах;

10.2.7.автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч, жолооч нь автотээврийн хэрэгслийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, иргэдийн эрүүл мэнд, амгалан тайван байдлыг алдагдуулахгүй байх нөхцөлийг хангасан, зориулалтын, зөвшөөрөгдсөн байр, зогсоол, талбайд тавих;

10.2.8. 20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан байх;

/Энэ заалтыг 2007 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10.2.9.тээвэрлэгч нь энэ хуулийн 10.2.8-д заасан хэмжээний тээврийн хэрэгсэлгүй бол Засгийн газраас тогтоосон хэмжээ, журмын дагуу жил бүр төлбөр төлнө. Төлбөрийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрүүлэн, уг хөрөнгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулах нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10.2.10.энэ хуулийн 3.1.14-т заасан тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх бол стандартын шаардлагыг хангасан тусгай зориулалтын автотээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

10.2.11.зөвхөн өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр улс, хот хоорондын нийтийн тээвэр, шуудан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

11 дүгээр зүйл.Тээвэрлүүлэгч, зорчигчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

11 .1.Тээвэрлүүлэгч, зорчигч нь дараахь эрх эдэлнэ:

11.1.1.тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангаагүй, зориулалтын бус тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхээс татгалзах;

11.1.2.нийтийн тээврийн тогтоосон чиглэл, үйлчилгээний цагийн хуваарь баримтлахыг тээвэрлэгчээс шаардах;

11.1.3.тээвэрлэлтийн үнэ тариф, замын чиглэл, үйлчилгээний цагийн хуваарь, ачаа хүргэх хугацааны талаар үнэн зөв мэдээлэл авах;

11.1.4.тээвэрлэлтийн гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчигч нь өвчлөх зэрэг хүндэтгэх шалтгаанаар худалдан авсан зорчих тасалбарт заасан чиглэлд зорчиж чадахгүй болсон буюу хүрэх газартаа хүрээгүй буусан тохиолдолд замын үлдсэн хэсэгт ногдох тээврийн хөлсийг тээвэрлэгчээс буцааж авах;

11.2.Тээвэрлүүлэгч, зорчигч нь дараахь үүрэг хүлээнэ:

11.2.1.ачааны савлалт, баглаа, боодол, бэхэлгээг стандартын дагуу хийж, нэр төрөл, илгээх чиглэлээр нь ялган тээвэрлэхэд бэлтгэх;

11.2.2.ачааг ачих, буулгах зам, талбайг автотээврийн хэрэгсэл явахад саадгүй байлгах;

11.2.3.ачих, буулгах машин механизм, нэмэгдэл төхөөрөмж, хүн хүчийг бэлэн байлгаж ачааг тогтоосон хугацаанд ачих, буулгах, өөрийн хаягтай буюу гэрээт ачааг хүлээн авах;

11.2.4.ачааг тээвэрлэх, хадгалах тухай мэдээллээр тээвэрлэгчийг хангах;

11.2.5.ачааг ачсан, хүлээн авсан тухайгаа тээврийн баримт бичигт тэмдэглэж баталгаажуулан тээвэрлэгчид олгох;

11.2.6.нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчигч нь зорчих тасалбарыг худалдан авах;

11.2.7.нийтийн тээврээр зорчихдоо бусдын амь нас, эрүүл мэндэд аюул, гэм хор учруулж болзошгүй эд зүйлийг авч явахгүй байх;

11.2.8.нийтийн тээврээр зорчихдоо автотээврийн хэрэгслийг эвдэж, гэмтээхгүй байх;

11.2.9.зорчигч нь улс, хот хооронд, орон нутагт зорчихдоо иргэний паспорт, холбогдох бусад баримт бичиг, зорчих тасалбарыг биедээ авч явах, тэдгээрийг жолооч, кондуктор болон шалгах эрх бүхий хүмүүсийн анхны шаардлагаар үзүүлэх.

12 дугаар зүйл.Тээвэрлэлтийн үнэ, хөнгөлөлт

Хэвлэх

12.1.Зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ хөлсний хэмжээг оролцогч талуудын тохиролцож байгуулсан гэрээгээр тогтооно.

12.2.Боловсролын тухай хуулийн 43.2.5-д заасны дагуу сурагч, оюутанд аймаг, нийслэлийн доторх нийтийн тээврийн хэрэгсэл /таксинаас бусад/-ээр зорчих нөхөн олговор олгоно.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хууль, 2008 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

12.3.Энэ хуулийн 12.2-д заасан нөхөх олговрыг олгох журмыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална.

12.4.Тээвэрлэгч нь автотээврийн хэрэгсэл /таксинаас бусад/-ээр зорчих хөлсийг төлсөн зорчигчид энэ хуулийн 16-д заасан журмын дагуу хэвлэсэн зорчих тасалбар олгоно.

12.5.Таксинаас бусад нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлбөрийн хувь хэмжээг энэ хуулийн 6.1.7-д заасан жишиг тарифт нийцүүлэн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын саналыг үндэслэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

12.6.Энэ хуулийн 12.5-д заасан нийтийн тээврийн үйлчилгээний төлбөрийн орлогыг орон нутгийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлэх бөгөөд зарцуулалтад эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан хяналт тавина.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

12.7.Энэ хуулийн 12.6-д заасан орлогыг төвлөрүүлэхэд хяналт тавих ажлыг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

13 дугаар зүйл.Автотээврийн хэрэгслийн дайчилгаа

Хэвлэх

13.1.Автотээврийн хэрэгслийг хууль тогтоомжид заасны дагуу дайчилж болно.

13.2.Хууль тогтоомжид зааснаас бусад нөхцөлд автотээврийн хэрэгслийг дайчлахыг хориглоно.

14 дүгээр зүйл.Тээвэрлэлтийн ажлыг түр хугацаагаар зогсоох, хязгаарлах

Хэвлэх

14.1.Гамшиг, аюулт үзэгдэл болон аюул тохиолдсон нөхцөлд тээвэрлэлтийн ажлыг түр хугацаагаар зогсоох буюу хязгаарлах шийдвэрийг дараахь эрх бүхий албан тушаалтан гаргаж нийтэд мэдээлнэ:

/Энэ хэсэгт 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.1.1.улс, хот хоорондын тээвэрлэлтийн чиглэлд Улсын онцгой комиссын шийдвэрийг үндэслэн автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн;

/Энэ заалтад 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.1.2.орон нутгийн тээвэрлэлтийн чиглэлд нийслэл, тухайн аймаг, сумын Засаг дарга.

14.2.Хууль тогтоомжид зааснаас бусад үндэслэлээр тээвэрлэлтийн ажлыг зогсоох, хязгаарлах, автотээврийн хэрэгслийг саатуулахыг хориглоно.

15 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

15.1.Автотээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх, автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх, аймаг, нийслэлийн нийтийн зорчигч тээвэр, таксины үйлчилгээг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5.3, 5.5, 5.12-т заасан тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд эрхэлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт, 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

15.3./Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан, энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

15.4./Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан, энэ хэсгийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.5.Тусгай зөвшөөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага дараахь нөхцөл, шаардлагыг хангасан эсэхийг магадлан шалгасны үндсэн дээр аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд тусгай зөвшөөрөл олгоно:

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.5.1.тусгай зөвшөөрөл авахыг сонирхогч этгээдэд техникийн хяналтын үзлэгийг бүрэн, үнэн зөв гүйцэтгэх санхүү эдийн засаг, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхи, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, нэвтрүүлэх технологи, ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн талаар тавих шаардлага;

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.5.2./Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

15.5.3.тухайн ажил үйлчилгээнд мөрдүүлэхээр эрх бүхий байгууллагаас баталсан стандарт, дүрэм, журмаар тогтоосон нөхцөл.

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.6.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнтэй гэрээ байгуулж ажиллана.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.7. Энэ хуулийн 15.1-д заасан ажил, үйлчилгээг эрхлэхээр хэд хэдэн сонирхогч этгээд өргөдөл гаргасан тохиолдолд, уг ажил, үйлчилгээний эрэлт, хэрэгцээг харгалзан сонирхогчдыг сонгон шалгаруулах замаар тусгай зөвшөөрлийг олгож болно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар "Тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэхээр" гэснийг "Энэ хуулийн 15.1-д заасан ажил, үйлчилгээг эрхлэхээр" гэж өөрчлөлт оруулсан./

15.8./Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

15.9.Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдэд олгоно:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.1.нийтийн тээврийн үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах, жолооч, зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангах дүрс бичлэгийн төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж тэнцсэн нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.2.нийтийн тээврийн үйлчилгээг гүйцэтгэх мэргэшсэн жолооч, мэргэжлийн хүний нөөц, санхүүгийн чадавхтай байх; 

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.3.техникийн оношилгоо, үйлчилгээний болон засвар, угаалгын байртай байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.4.автотээврийн хэрэгсэл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний аюулгүй, чөлөөтэй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.5.Монгол Улсын стандартад заасан шаардлага хангасан байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.6.автотээврийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил ашиглагдаагүй байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.7.татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн, татварын өргүй байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.9.8.цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон байх.
 

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.10.Такси үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг энэ хуулийн 15.9-д зааснаас гадна жолоочийг тогтсон тарифын дагуу үйлчилж байгаа эсэхийг шалгах хэмжилт-хяналтын төхөөрөмж, таних тэмдэгтэй автотээврийн хэрэгсэлтэй байх нөхцөл, шаардлага хангасан хуулийн этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

16 дугаар зүйл.Тээвэрлэлтийн баримт бичиг

Хэвлэх

16.1.Автотээврийн хэрэгслээр зорчих тасалбар, ачааны дагалдах хуудас зэрэг тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журмыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ, БҮРТГЭЛ, СТАНДАРТЧИЛАЛ

/Энэ бүлгийн гарчигт 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

17 дугаар зүйл.Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт

Хэвлэх

17.1.Автотээврийн хэрэгслийн хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд нөлөө үзүүлэх сөрөг хүчин зүйлсийн зөвшөөрөгдөх хэмжээний түвшин, тээвэрлэлтийн болон техник ашиглалтын шаардлагыг хангасан байдалд жилийн турш техникийн хяналт хийж гэрчилгээ олгоно.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.2.Техникийн хяналтын үзлэг хийсэн гэрчилгээнд заасан хугацаанд техникийн хяналтад ороогүй автотээврийн хэрэгслийг /байлдааны тусгай зориулалттайгаас бусад/ замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглоно.

17.3.Энэ хуулийн 17.1-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах байгууллага нь автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллана.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

17.4.Ашиглагдаж байгаад импортоор орж ирсэн тээврийн хэрэгслийг техникийн оношлогоонд оруулж, стандартын шаардлага хангуулсны дараа улсын бүртгэлд бүртгэж, дугаар олгоно.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

17.5.Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журмыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

171дүгээр зүйл.Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэл

Хэвлэх

171.1.Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн тээврийн хэрэгсэл өмчилж авснаас хойш 72 цагийн дотор, ашиглалтаас хассанаас хойш нэг сарын дотор аймаг, нийслэл дэх автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяа байгууллагад бүртгүүлнэ.

171.2.Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журмыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

171.3.Автотээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаарыг  үнэ хаялцуулах дуудлага худалдаагаар борлуулж болно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

171.4.Энэ хуулийн 171.3-т заасан орлогыг Хүүхдийн төлөө санд төвлөрүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ зүйлийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

171.5.Нийслэлд олгох автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тооны дээд хязгаарыг нийслэлийн Засаг даргын саналыг үндэслэн нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батлах бөгөөд тус хязгаарт багтаан автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарыг энэ хуулийн 171.2-т заасан журмын дагуу олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

171.6.Энэ хуулийн 171.1-д заасан автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг нийслэлийн Засаг даргад шилжүүлж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

171.7.Энэ хуулийн 171.5-д заасан хязгаарт багтаан олгох автотээврийн хэрэгслийн төрөл, ангилал, иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл, шалгуур үзүүлэлтийг нийслэлийн Засаг дарга батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

171.8.Нийслэлд бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч нь нийслэлийн оршин суугч байх бөгөөд автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарыг худалдах, бэлэглэх, барьцаалах замаар бусдад шилжүүлж болно. Автотээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч автотээврийн хэрэгслийг орон нутгийн бүртгэлд шилжүүлэн бүртгүүлсэн, эсхүл ашиглалтаас хасуулсан бол автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарыг өөр автотээврийн хэрэгсэлд ашиглаж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18 дугаар зүйл.Автотээврийн хэрэгслийн стандартчилал

Хэвлэх

18.1.Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалттай холбогдсон үндэсний стандартыг Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 9.1-д заасны дагуу стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

19 дүгээр зүйл.Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан тээвэрлэлтийг гүйцэтгэхэд зохих ангиллын автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийг ажиллуулна.

19.2.Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр, шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам, үнэмлэхийн загварыг автотээврийн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

19.3.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө жолоодох эрх авсан этгээд автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмын дагуу шалгалт өгч мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх авч болно.

/Энэ зүйлийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

191дүгээр зүйл.Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах

Хэвлэх

191.1.Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийг энэ хуулийн 15.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага эрхэлнэ.

191.2.Техникийн хяналтын үзлэг хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага дараахь нөхцөл, шаардлагыг хангана:

191.2.1.авто тээврийн хэрэгслийн техникийн ашиглалтын байдалд тавих шаардлагын дагуу техникийн хяналтын үзлэгийг / авто тээврийн хэрэгслийн ерөнхий байдал, иж бүрдэл, хөдөлгүүр, хүч дамжуулах анги, тоормосны систем, жолооны механизм, гэрэл дохио, явах анги, экологи болон эргономикийн үзүүлэлт / бүрэн хийх;

191.2.2.техникийн хяналтын үзлэгийн талаархи дүрэм, журам, стандартыг мөрдөх;

191.2.3.үйлдвэрлэлийн байр, талбай, оношлогооны тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж, хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллагаар жил бүр шалгуулж, баталгаажуулах;

191.2.4.гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг тогтоосон үзүүлэлт, загвараар эрх бүхий байгууллагад тогтмол хугацаанд гаргаж өгөх.

191.3.Авто тээврийн хэрэгсэл өмчлөгч, эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн дараахь үүрэг хүлээнэ:

191.3.1.техникийн хяналтын үзлэг хийсэн гэрчилгээнд заасан хугацаанд авто тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах;

191.3.2.авто тээврийн хэрэгсэл бүрийн техникийн бичиг баримтын бүрдлийг хангах.

/Энэ зүйлийг 2003 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

192дугаар зүйл.Авто үйлчилгээний байгууллага

Хэвлэх

192.1.Авто үйлчилгээний байгууллага нь дараахь шаардлагыг хангаж ажиллана:

192.1.1.тухайн үйлчилгээний ангилал, стандартад тавигдах шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулах;

192.1.2.тухайн үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг хангаж буй эсэхийг хэмжилзүйн мэргэжлийн байгууллагаар жил бүр шалгуулж, баталгаажуулах.

192.2.Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журмыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

192.3.Авто үйлчилгээний байгууллага нь дараахь эрх, үүрэгтэй:

192.3.1.өөрийн ангилалд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах;

192.3.2.тухайн жилд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн талаарх судалгааг тогтоосон журмын дагуу автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж өгөх;

192.3.3.хэрэглэгчдэд үнэн бодит мэдээлэл өгөх;

192.3.4.авто үйлчилгээний ажилтнуудыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулж байх;

192.3.5.авто үйлчилгээний бүтээгдэхүүний үнэ тарифыг тогтоох;

192.3.6.эрх бүхий байгууллагаар ангиллаа тогтоолгох.

192.4.Авто үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг хангасан иргэн авто үйлчилгээ эрхэлж болно.

/Энэ зүйлийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ

20 дугаар зүйл.Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх тогтолцоо

Хэвлэх

20.1.Автотээврийн салбарын үйл ажиллагаанд тавих захиргааны хяналтыг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, автотээврийн хяналтын улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20.2.Автотээврийн салбарт захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх байгууллага, улсын байцаагч нь автотээврийн үйлчилгээнд мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, буруутай үйлдлийг илрүүлж таслан зогсоох, хариуцлага хүлээлгэх, учирсан хохирлыг арилгуулах арга хэмжээ авах үүрэгтэй ажиллана.

20.3. /Энэ хэсгийг 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

20.4.Автотээврийн хяналт, шалгалтын мэргэжлийн төв, орон нутгийн хяналтын байгууллагын хяналтын улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийн эрхийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар өөрчлөн найруулсан/

20.5. /Энэ хэсгийг 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

20.6.Төрийн захиргааны төв байгууллагууд, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлагийн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан тэдгээрт автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийг ажиллуулж болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

20.7.Энэ хуулийн 20.6.-д заасан улсын байцаагчийн эрхийг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу олгоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21 дүгээр зүйл. Захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэл

Хэвлэх

21.1.Автотээврийн хэрэгслийг ашиглах, тээвэрлэлтийн үйлчилгээг хэрэглэгчийн эрх ашигт нийцүүлэхтэй холбогдсон захиргааны хяналтыг дараахь чиглэлээр хэрэгжүүлнэ:

21.1.1.хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлж автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн болон төрийн захиргааны эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан стандарт, дүрэм, журмыг сахиулах;

21.1.2.автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, нийтийн тээвэр эрхлэх үүргийн биелэлтийг хангуулах;

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21.1.3.улсын захиалга, даалгавар, цаг үеийн шуурхай тээвэрлэлтийг хэрэгжүүлэх;

21.1.4.нийтийн тээврийн чиглэл, цагийн хуваарь, үйлчилгээний журмыг мөрдүүлэх;

21.1.5.автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын шаардлага, тээвэрлэлтийн нөхцөлийг хангуулах, тээвэрлэлтийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгүүлэх;

21.1.6.тээвэрлэгч, тээвэрлүүлэгч, зорчигчийн үүргийн биелэлтийг хангах;

21.1.7.автозам, замын байгууламж, шатахуун, тосолгооны материалын чанар нь автотээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлж болох зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх.

21.1.8.тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд хяналтын төхөөрөмжийн ашиглалтын нөхцөлийг хангуулах.

/Энэ заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

22 дугаар зүйл.Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн эрх

Хэвлэх

22.1.Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нь дараахь эрх эдэлнэ:

22.1.1.энэ хуулийн 21-д заасан чиглэлийн дагуу хяналт, шалгалт хийж захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх;.

22.1.2.Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль1, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль2 болон бусад хууль тогтоомжид заасан улсын байцаагчийн нийтлэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх;

22.1.3.хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ автотээврийн хэрэгслийг түр зогсоож шалгах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл тухайн автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн үнэмлэх, талон, тээвэрлэлтийн баримт бичгийг уг зөрчлийг шийдвэрлэж дуустал түр хураах;

22.1.4.автозам, замын байгууламж нь нийтийн тээврийн үйлчилгээг саатуулсан, автотээврийн хэрэгсэл болон ачаа бараанд гэмтэл учруулсан зөрчил илэрсэн тохиолдолд холбогдох автозамын байгууллага, аж ахуйн нэгжид албан шаардлага өгч, зөрчлийг арилгуулах;

22.2.Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нь дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг хэрэглэх бөгөөд хянан шалгах үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах техник хэрэгслээр хангагдана.

22.3.Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн дүрэмт хувцасны загвар, ялгах тэмдгийг автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

23 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-04-ний өдрийн орчуулгын хяналт)                                    Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

June 4, 1999                                                                                             Ulaanbaatar city

 

ON AUTO TRANSPORT

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law     

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with defining activities to transport freight and passengers by auto transport vehicles and conditions and requirements for auto transport vehicles  and utilizing of auto transportation and auto transport vehicles.

Article 2.Legislation on Auto transport 

2.1.The legislation on auto transport consists of the Constitution of Mongolia, this Law, and other legislative acts enacted in consistent to these laws.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

2.3.This Law shall apply to foreign legal entities or citizens who perform transportation services by auto transport vehicles on the territory of Mongolia unless otherwise stipulated in the international treaties.

Article 3.Definitions of the terms of the Law

3.1.The terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."auto transport vehicles" shall mean all types of automobiles, trailers and electronic transport vehicles designated for transporting freight and passengers;

3.1.2."passenger" shall mean a person who is having a coupon and/or ticket to travel  by public transport vehicles specified in Article 3.1.11 of this Law when traveling by auto transport vehicles;

/This sub-paragraph was modified by the law as of May 29, 2008/

3.1.3."freight" shall mean the goods transported by auto transport vehicles;

3.1.4."transportation" shall mean the service or work related to transporting passengers or freight from one place to another;

3.1.5."shipper" shall mean a consumer of transportation service;

3.1.6."carrier" shall mean the persons who run transportation service;

З.1.7."transnational transportation" shall mean the transportation that crosses borders of Mongolia;

3.1.8."domestic transportation" shall mean the transportation that passes through the territory of cities and aimags;

3.1.9."local transportation" shall mean the transportation within the territory of the particular aimag and soum;

3.1.10."in-city and around-city transportation" shall mean the transportation within the territory of the particular city;

3.1.11."public transport" shall mean the passenger transportation or taxi service that runs in an organized way according to public service road routes and schedules established by competent authorities;

3.1.12."Ice road transport" shall mean the transportation over ice when rivers and lakes are frozen;

/This sub-paragraph was added by the law as of November 28, 2003/

3.1.13."tourist transportation" shall mean the transportation being provided to tourist which stipulated in Article 3.1.1 of the Law on Tourism;

/This sub-paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

3.1.14."food technology transportation" shall mean the transportation that aims to keep the quality of product and secure food safety when it may be easily deteriorated and it requires special storage condition;

/This sub-paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

3.1.15."certified transport vehicle driver" shall mean the person who is issued with the professional certificate upon the completion of training program pursuant to procedure approved by competent authority in order to gain profit and income by performing a work to drive the auto transport vehicle ;

/This sub-paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

3.1.16."utilization of auto transport vehicles" shall mean the technical and organizational measures aimed to ensure completeness of technics and safe operation for the term of auto transport vehicle utilization including storage of auto transport vehicle, repair of and technical service of auto transport vehicles, provide with gasoline and technical oil and other usage materials, and organize and conduct technical inspection;

/This sub-paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

3.1.17."technical control inspection" shall mean the operation to inspect, determine and evaluate auto transport vehicle condition for meeting standard requirement based on expert's professional capacity and experience using special tools and equipment;  

/This sub-paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

3.1.18."auto service organization" shall mean the business entity and/or organization that provides service to customers for auto transport vehicle usage/utilization.

/This sub-paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

3.1.19."control device" shall means the device to be installed in an auto transport vehicle that is designed to automatically or semi-automatically register and show detailed information about a vehicle's movement and the exact period of a driver's employment specified in international treaties.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

CHAPTER TWO

POWERS OF STATE AUTHORITIES IN RESPECT TO AUTO TRANSPORT

Article 4.Powers of State Great Khural of Mongolia

4.1.State Great Khural of Mongolia shall have the following powers in respect to auto transport:

4.1.1.to determine the state policy on auto transport;

4.1.2.to ratify treaties related to international auto transport on the matters within its powers;

4.1.3.to oversee and monitor the implementation of the legislation on Auto transport.

Article 5.Powers of the Government of Mongolia

5.1.The Government shall have the following powers in respect to auto transport:

5.1.1.to implement the state policies on auto transport and develop the optimum structure of all types of transport and the effectively consolidated network of transportation;

5.1.2.to ensure the implementation of the legislation on auto transport ;

5.1.3.to implement the administrative monitoring to be conducted on the enforcement of the legislation on auto transport,  and approve the state inspection rules for auto transport;

5.1.4.to enter into a contract with carriers under the condition to issue compensations to run domestic passengers and post-delivery transportation services to less competitive destinations due to low density of population, geographic location specifics, low transportation needs of passenger and post-delivery.

5.1.5.to determine technical inspection standard fees and deadlines differently depending on the types and categories of auto transport vehicles.

/This sub-paragraph was added by the law as of May 15, 2003/

5.1.6.to approve the National Transport Committee's composition and operational procedures.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

Article 6.Powers of state central administrative body in charge of auto transport issues

6.1.The state central administrative body in charge of auto transport issues shall have the following powers:

6.1.1.to organize the activities to monitor and ensure the implementation of auto transport laws, legislations and Government resolutions;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of December 19, 2008/

6.1.2.to develop state policy on auto transport;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

6.1.3.to organize the technical inspection for auto transport vehicles of public transportation services and mail transportation and also shall issue licenses to run public transportation services;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of December 19, 2008/

6.1.4.to approve the commonly applicable rules, procedures, norms, and normative in respect to transportation operations and auto transport vehicle's technical utilization, and to ensure their enforcement;

6.1.5.to participate in international activities on auto transportation matters, and to negotiate with the relevant foreign countries on the transnational transportation matters including freight weight and number of passengers, transportation safety, and quality assurance of the service;

6.1.6. /This sub-paragraph was invalidated by the law as of July 10, 2002/

6.1.7.to approve passenger and cargo transportation benchmark tariff depending on the transportation distance and cargo type;

/This sub-paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

6.1.8. /This sub-paragraph was invalidated by the law of December 19, 2008/

6.1.9.to organize and control the implementation of state policy and legislation on auto transport at national level and report its result;

/This paragraph was added by the law of August 17, 2012/

6.1.10.to organize the technical inspection in the transnational passenger and cargo transport, public transport, post, tourist transportation service and auto transport vehicles;

/This sub-paragraph was added by the law as of August 17, 2012/

6.1.11.to establish a integrated database on vehicle registry and information, and to organize the works to provide relevant organization with regular information;

/This sub-paragraph was added by the law of August 17, 2012/

6.1.12.to organize recording operation on the registry of auto transport vehicles being used on the territory of Mongolia;

/This sub-paragraph was added by the law of August 17, 2012/

6.1.13.to provide professional and methodological guidelines on the implementation, monitoring, and ensuring the performance of contractual obligations of international agreements and treaties on the auto transport sector to which Mongolia is a party;

/This sub-paragraph was added by the law as of July 01, 2022/

6.1.14.to approve the procedure on training, retraining, professional development, and professional degree granting of employees with profession in auto transport sector jointly with the Cabinet member in charge of education matters;

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

6.1.15.to approve the procedures on managing the driver's work and rest periods, utilizing work and rest mode control devices, and monitoring it;

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

6.1.16.other powers provided by law.

/This sub-paragraph was added by the law as of August 17, 2012/

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of July 1, 2022/

6.2. /This paragraph was invalidated by the law as of November 30, 2001/

Article 61. /This article was invalidated by the law as of August 17, 2012/

Article 7.Powers of aimag, soum, capital city and district Governors

/The title of this article was amended by the law as of April 22, 2022/

7.1.The aimag, soum, capital city and district governors shall have the following powers in respect to auto transport:

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

7.1.1.to ensure the implementation of auto transport legislation, Government decisions, and decisions of state central administrative body in charge of auto road issues and Citizens' Representatives' Khural within the territory of his/her jurisdiction;

7.1.2.to develop and implement local auto transport policies in line with the state policy on auto transport and implement the policies within the territory of his/her jurisdiction;

7.1.3.to implement state auto road monitoring within the territory of its jurisdiction in coordination with state central administrative body in charge of auto transport issues;

7.1.4.to coordinate and organize public transport, freight and post-delivery transportation service within the particular area of its jurisdiction;

/This sub-paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

7.1.5.to enter into a contract with carriers under the condition to issue compensations to run local passenger and post-delivery transportation services to less competitive destinations due to low density of population, geographic location specifics, low transportation needs of passenger and post-delivery, and ensure the implementation;

7.1.6.to determine, in collaboration with the local hydrometeorological and environmental monitoring organization, the start and end time, route, and ice capacity of the ice road transportation by taking into account the local climate.

/This sub-paragraph was added by the law as of November 28, 2003/

7.2.The head of transportation office of aimag, capital city shall be appointed or released by the governor of aimag, capital city upon the consultation of state administrative body in charge of auto transport issues.

/This paragraph was added by the law as of December 22, 2006/

7.3.The head of transportation office of aimag, capital city shall be selected among the citizens having auto road, transport and economic professional background in accordance with Articles 25, 26, and 27 of Law on Civil Service.

/This paragraph was added by the law as of December 22, 2006/

/This paragraph was modified by the law as of December 7, 2017/

7.4.Aimag, capital city governors shall make the decisions to announce the station name for blind citizen, and to place or change the name, address, route in each station in writing or drawing forms for hearing impaired citizen who are being served in public transport vehicles.

/This paragraph was added by the law as of August 3, 2007/

CHAPTER THREE

TRANSPORTATION

Article 8.Transportation classification and coordination

8.1.The transportation shall be classified as transnational, domestic, local, in-city and around-city as for its territorial coverage.

8.2.The Cabinet member in charge of auto transport issues shall, based on the international transportation agreement, make decision on establishment of the transnational transportation route and any related amendment thereto, and the state central administrative body in charge of auto transport issues shall implement such decision and amendment.

/This paragraph was amended by the laws as of January 27, 2005, as of August 17, 2012, and as of December 19, 2008. /

8.3.The decision on determination and change of domestic cargo and public transportation routes shall be made and implemented by the state central administrative organization in charge of auto transport issues in collaboration with the respective aimag Governor.

/This paragraph was amended by the Laws as of January 27, 2005, as of May 29, 2008, as of August 17, 2012, and as of December 19, 2008/

8.4.Local public transportation routes including in-city and around-city and any related amendments to it shall be approved by the particular aimag and city governors and shall be implemented by the organizations authorized by the aimag and capital city Governor.

Article 9.Performing transportation service

9.1.Transporting service shall be performed in accordance with Civil Code and contracts in conformity with this Law.

9.2.The Cabinet member in charge of auto transport issues shall approve the rules for transporting freight and passengers, and the procedure on transporting hazardous freight that can cause damage to human life, health and environment by auto transport vehicles.

9.3.Public passenger transportation service shall be provided by the dedicated auto transport vehicle that qualifies the standard, and wheel is on left-hand side and the passenger door is on the right-hand side.

/This paragraph was added by the law as of  May 7, 2009/

9.4.Auto transport vehicles supplied by natural gasoline and electrical generator shall be used in public passenger transportation of in-city or around the city.

/This paragraph was added by the law as of May 7, 2009/

9.5.Auto transport vehicles equipped with control devices shall be used in transportation services.

/This paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

9.6.A cabinet member in charge of auto transport issues shall approve the following procedures for the utilization of auto transport vehicle control device:

/This paragraph was added by the law as of  July 1, 2022/

9.6.1.procedures on classification and types of transport vehicles requiring control device installation, requirements for control devices to be installed in transport vehicles being performed transportation, and utilizing control devices, providing services, and monitoring operations;

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

9.6.2.procedures on issuing permits for the installation, inspection, repair and maintenance of transport vehicle control devices;

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of  January 6, 2023/

9.6.3.procedures on card issuance and requirements thereof, card registration, and setting control on it;

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

9.6.4.procedures for using control device monitoring and coordination systems in connection with operation and certification of control devices installed in transport vehicles, and ensuring the security of control device card information.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

Article 91.Transportation insurance

/This article was invalidated by the law as of January 6, 2011/

Article 10.Rights and duties of a carrier

10.1.A carrier shall have the following rights:

10.1.1.to demand auto road organizations to maintain the auto road and bridge free from any obstructions for vehicles to go and pass, and to claim compensation from auto road organizations for losses caused due to non-compliance of auto roads and bridges utilization conditions during transportation;

10.1.2.to refuse to transport a passenger who did not buy a passenger ticket or who refuses to pay the passenger ticket at the request of the driver or conductor, and to refuse to transport freight that was not prepared for the transportation conditions;

10.1.3.the public transport vehicle driver or conductor shall have a right to demand the passengers to comply with public transportation service rules and procedures and follow public orders when traveling by public transport.

10.2.A carrier shall have the following duties:

10.2.1.to provide the service recipients with accurate information on its own transportation services and to provide safety conditions for freight, passengers and their health;

10.2.2.to transport passengers and cargo in a safe and comfortable conditions by the designated transport vehicles that meet the appropriate transportation condition and technical specifications;

/This paragraph was amended by the law as of  May 29, 2008/

10.2.21.to have performed transportation work and service by certified driver corresponding vehicle classification;

/This paragraph was added by the law as of  May 29, 2008/

10.2.3.when rendering public transportation services, to follow the timetable and routes agreed with the relevant authorities;

/This paragraph was amended by the law as of January 20, 2011/

10.2.4.to submit to the organization which made an agreement the quantity of work and services performed, information and reports on activities  in accordance with the specified indicators and formats within the timeframe;

/This paragraph was amended by the law as of  January 20, 2011/

10.2.5.to use the auto road and road structures in accordance with their specific technical conditions and requirements;

10.2.6.to meet the specific standards and technical requirements for utilizations of auto transport vehicles;

10.2.7.the owner, possessor, and driver of the auto transport vehicles shall park their vehicles in a designated and permitted parking, garage, or area that satisfies the conditions to prevent from fire, meet the traffic safety requirements, protect environment and maintain the health and peace of citizens;

10.2.8.transportation service provider that has more than 20 public transport vehicles, shall equip not less than 10 per cent of its vehicles for the disabled citizens.

/This paragraph was added by the law as of August 3, 2007/

10.2.9.if the transportation service provider that does not have transport vehicles stipulated in Article 10.2.8 of this Law shall pay the fee at the amount and the procedure approved by the Government on annual basis. The fee shall be collected in employment support fund and dedicated for the social welfare of disabled people.

/This paragraph was added by the law as of August 3, 2007/

10.2.10.special purpose vehicle that meets standard requirement is required if to provide the transportation specified in Article 3.1.14 of this Law;

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

10.2.11.to carry out public transportation and post transportation service between transnational and domestic field only by own vehicle;

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

Article 11.Rights and duties of shipper and passengers

11.1.Shippers and passengers shall have the following rights:

11.1.1.to have a right to refuse to get transported by vehicles that are not designated for such services and that do not meet the transportation conditions and technical requirements;

11.1.2.to demand the carrier to follow the routes and schedules determined by public transportation authorities;

11.1.3.to obtain accurate information on transportation fare and tariff, transportation route, service schedule and freight delivery period;

11.1.4.unless otherwise stipulated in the transportation agreement, if the passenger traveling by transnational and domestic public transportation is unable to complete the trip to the final destinations indicated in the passenger ticket due to health problems or other emergencies, to be reimbursed the portion of the fare that is not covered;

11.2.Shippers and passengers shall have the following duties:

11.2.1.to prepare the freight ready to transport such as packing and sealing according to the appropriate standard and sorting them by name, type and shipping destination;

11.2.2.to clear the road and area for loading or unloading for vehicles to go through;

11.2.3.to prepare the additional machinery equipment and workforce for loading and unloading and to load or unload at the scheduled time and receive the contractual freight or a freight addressed to them;

11.2.4.to provide the carrier with accurate information on transporting and storing the freight;

11.2.5.to record freight loading and freight receiving information in the transporting documents and hand it to the carrier;

11.2.6.passengers traveling by public transport shall buy the passenger ticket;

11.2.7.not to carry dangerous items that can threaten safety and health of others;

11.2.8. not to damage the auto transport vehicle when traveling by public transport;

11.2.9.passengers shall carry the passport, passenger ticket and other required documents with themselves when traveling through transnational and domestic public transports and shall show them to the driver, conductor or other authorized inspection officers at their initial request.

Article 12.Transportation fare, discount

12.1.The passengers and freight transportation costs shall be determined by contracts entered into by and between parties.

12.2.The student and pupil passengers shall be paid allowance for use of public transport /excluding taxi service/ in aimag, capital city pursuant to Article 43.2.5 of Law on Education.

/This paragraph was modified by the laws as of May 29, 2008 and as of October 9, 2008/

12.3.The procedure on issuing compensation stated in Article 12.2 of this Law shall be approved by the Citizens' Representatives Khural of aimag and capital city.

12.4.The transporter shall issue passenger tickets printed in accordance with procedure specified in Article 16 of this Law to the passengers after they pay the transportation fare /except taxi services/.

Article 13.Mobilization of auto transport vehicles

13.1.Auto transport vehicles may be mobilized as stated in the legislation.

13.2.It shall be prohibited to mobilize auto transport vehicles in other cases that are not stated in the legislation.

Article 14.Suspension and limitation of transportation services for a temporary period

14.1.The following competent officials shall make the decision to suspend or limit transportation service for a temporary period in the cases of natural disaster, dangerous phenomenon and dangers, and such decision shall be publicly announced:

/This paragraph was amended by the law as of December 7, 2017/

14.1.1.based on the decisions of State Emergency Committee, the Cabinet member in charge of auto transport issues in terms of transnational and domestic transportation routes;

/This paragraph was amended by the law as of December 7, 2017/

14.1.2.the capital city, aimag or soum Governor in terms of local transportation routes.

14.2.It shall be prohibited to suspend, limit and detain auto transport vehicle on other occasions that are not stated in the law

Article 15.License

15.1.Technical inspection for auto transport vehicles and manufacture vehicle plate number shall be performed by the individual and legal entities with a special license specified in paragraphs 5.3 and 5.5 of Article 8.1 of the Law on Permit.

/This paragraph was amended by the laws as of January 20, 2011 and as of May 29, 2008/

/This paragraph was modified by the law as of January 6, 2023/

15.2.The relations of issuance, extension, suspension, restoration, revocation of permits specified in Article 15.1 of this law shall be regulated by the Law on Permit.

/This paragraph was modified by the law as of 29 May 2008/

/This paragraph was amended by the laws as of December 19, 2008, as of January 20, 2011, and as of August 17, 2012/

/This paragraph was modified by the law as of January 6, 2023/

15.5.The competent authority to issue license shall issue the license to business entities, organizations and citizens on the basis of verifying whether the following conditions and requirements have been met:

/This paragraph was modified by the law as of November 30, 2001/

15.5.1.the requirements for persons interested in obtaining a special license regarding financial, economic, professional personnel capabilities, main areas of operation, introduced technology, workplaces, and equipment for full and accurate technical inspection;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 20, 2011/

15.5.2. /This sub-paragraph was invalidated by the law as of November 30, 2001/

15.5.3.conditions determined by the standard, rules and procedures approved by the competent authorities in order to be complied in such particular works and service.

/This sub-paragraph was modified by the law as of November 30, 2001/

15.6.The authorized/competent organization to issue a license shall carry out its duties by entering into a contract with the legal entities, organization, or citizen who holds a special license.

/This paragraph was amended by the law as of January 20, 2011/

15.7.In case if several interested entities and organizations applied for the license to carry out technical inspection for auto transport vehicles, the license may be issued in a way of selection process among the interested entities and organizations.

/This paragraph was amended by the law as of January 20, 2011/

15.8. 

/This paragraph was invalidated by the law as of May 29, 2008/

Article 16.Transportation documents

16.1.The procedures on publishing and using documents related to transportation including passenger tickets, freight accompanying letters and others shall be approved by the Cabinet member in charge of auto transport issues.

CHAPTER FOUR

TECHNICAL INSPECTION, REGISTRATION AND STANDARDIZATION OF AUTO TRANSPORT VEHICLE

/The title of this Chapter was amended by the law as of May 29, 2008/

Article 17.Technical inspection of auto transport vehicles

17.1.Certificates shall be issued upon conducting a technical inspection throughout the year to ensure that auto transport vehicles meet the acceptable levels of adverse factors affecting population health and the environment, as well as transportation and technical utilization requirements.

/This paragraph was amended by the law as of May 15, 2003/

17.2.The auto transport vehicles that did not go through technical inspection in the due time indicated in the certificate /excluding special military vehicles/ shall be prohibited to take part in road traffic.

17.3.The body to carry out operation stipulated in Article 17.1 of this Law shall be within the matters of Cabinet member in charge of auto transport issues.

/This paragraph was invalidated by the law as of November 8, 2001/

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

/This paragraph was amended by the law as of August 17, 2012/

17.4.The used transport vehicles that are imported shall be registered in the state registration and issued a license number only after passing the technical inspection.

/This paragraph was added by the law as of May 15, 2003/

17.5.A Cabinet member in charge of auto transport issues shall approve the procedure on auto transport vehicle technical inspection and diagnosis.

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

Article 171.State registration of auto transport vehicles

171.1.A busines entity and an organization registered in Mongolia and individual, shall register the auto transport vehicle within 72 hours of commencing ownership of the vehicle or within one month disposal of the vehicle in the organizations in aimag and capital city established next to the state administrative body in charge of auto transport issues .

171.2.A Cabinet member in charge of auto transport issues shall approve the procedure on registration of auto transport vehicles and issuing of state number.

171.3.Attractive auto transport vehicle registration numbers might be auctioned off.

/This paragraph was added by the law as of April 8, 2021/

171.4.The income stated in Article 171.3 of this Law shall be placed in the Fund for Children.

/This paragraph was added by the law as of April 8, 2021/

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

Article 18.Auto Transport Vehicle Standardization

18.1.The national standard related to auto transport vehicles utilization shall be approved by the state administrative body in charge of standardization and technical regulation matters in accordance with Article 9.1 of the Law on standardization, technical regulation and conformity assessment accreditation.

/This paragraph was modified by the law as of December 7, 2017/

Article 19.Preparing Auto Transport Vehicle Certified Driver

19.1.Certified driver for appropriate classification of auto transport vehicles shall be required for the transportation specified in Article 9 of this Law.

19.2.Cabinet members in charge of auto transport and education matters shall jointly approve the procedure on preparation of auto transport vehicle certified driver, training program for increasing the specialization, taking exam, and issuing driving license as well as template for driving license.

19.3.A driving license may be issued to the person who was issued with driving right before the adoption of this Law upon the completion of exam in accordance with the procedure adopted by state central administrative body in charge of auto transport issues.

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

Article 191.Carrying out technical inspection for auto transport vehicles

191.1.The technical inspection and analysis for auto transport vehicles shall be run by the legal entities and organizations with special permits specified in Article 15.1 of this Law.

191.2.The legal entities and organizations that hold the special permit to carry out technical inspection shall meet the following requirements:

191.2.1.to fully perform the technical inspection for auto transport vehicle technical utilization according to the requirements /the general condition of auto transport vehicles, complete set of equipment, engine, gearing-system parts, brake-gear, driving gear, lights, steering wheel, ecological and engineering indicators/;

191.2.2.to follow rules, procedures, and standards on technical inspection;

191.2.3.to meet requirements for industrial premises and facilities, standard indicators of diagnosing equipment and tools and to be annually inspected and certified by professional standardization organization;

191.2.4.to submit the operational and performance reports to the relevant competent authorities in due time in accordance with the required indicators and formats.

191.3.The business entities, organizations and individuals who own auto transport vehicles shall have the following duties:

191.3.1.to annually enroll the auto transport vehicles in technical inspection in the due time indicated in the technical inspection certificate;

191.3.2.to provide the necessary documents for each auto transport vehicle.

/The sub-paragraph was added by the law as of May 15, 2003/

Article 192.Auto service organization/providers

192.1.Auto service organization shall meet the following requirements:

192.1.1.to operate in accordance with classification, standard of the service;

192.1.2.to undertake annual inspection, certification by measurement professional body for the service;

192.2.A state central administrative body in charge of auto transport issues shall approve the procedure on classification of auto service providers;

192.3.Auto service organization shall exercise the rights and fulfil duties as follows:

192.3.1.to operate pursuant to own classification;

192.3.2.to submit a report on customer information who received its service in that year to state central administrative body in charge of auto transport issues pursuant to the procedure approved;

192.3.3.to provide customers with correct information;

192.3.4.to train auto service providing employees for level improvement;

192.3.5.to set the tariff of auto service products;

192.3.6.to have classified itself by competent organization.

192.4.A Citizen who meets auto service requirement may carry out auto service.

/This paragraph was added by the law as of May 29, 2008/

CHAPTER FIVE

MONITORING THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON AUTO TRANSPORT

Article 20.System implementing state monitoring in transportation services

20.1.The administrative monitoring on auto transport sector services shall be implemented by the state central administrative organization in charge of auto transport issues, component control and inspection body and state inspector for auto transport.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

20.2.The state organization and inspectors to implement administrative monitoring in auto transport sector  shall have the duties including to monitor the implementation of legislation, standard, rules, and procedures being complied in auto transport services, to take preventive actions against violation, disclosing and intercepting any faulty acts, charging with liabilities and taking measures for compensating losses occurred.

20.3. /This Article was invalidated by the law as of July 10, 2002/

20.4.The rights of state chief inspectors and state inspectors of general authority of specialized inspection and local specialized inspection authorities on auto transport shall be granted in accordance with paragraphs 3 and 4 of Article 21 of the Law on State Control and Inspection.

/This paragraph was amended by the law as of July 10, 2002/

20.5. /This paragraph was invalidated by the law as of July 10, 2002 /

20.6.State supervisory inspectors of auto transport may be employed in the state central administrative bodies and Government adjustment and implementing agencies, depending on the specifics of their activities.

/This paragraph was invalidated by the law as of November 11, 2022/

20.7.The right of state inspector  specified in Article 20.6 of this Law shall be granted as stated in Article 21 of Law on State Control and Inspection.

/This paragraph was amended by the law as of July 10, 2002/

/This paragraph was invalidated by the law as of November 11, 2022/

Article 21.Directions to implement state monitoring and control

21.1.The state monitoring and control related to utilization of auto transport vehicles and transportation service and its adjustment to consumer's rights shall be implemented in the following directions:

21.1.1.enforcing the legislation and publicly complying standards, rules and procedures that were approved by the Cabinet member in charge of auto transport issues and other relevant state administrative authorities in conformity with the legislation;

21.1.2.ensuring the compliance of duties stated in the technical inspection and duty to provide public transport services;

/This sub-paragraph was amended by the law as of January 20, 2011/

21.1.3.administering the state order, state mission and immediate transportation mobilization during emergencies;

21.1.4.ensuring the compliance of public transport service routes, schedules and procedures;

21.1.5.ensuring that requirements for auto transport vehicle utilization and appropriate transportation conditions are met, and also that the required documents for transportation are prepared;

21.1.6.ensuring that transporters, transport service recipients and passengers comply with the appropriate duties;

21.1.7.taking preventive actions against the adverse effect of auto road, road structure, fuel and lubrication materials on auto transport vehicles entirety and traffic safety.

21.1.8.ensuring conditions for the utilization of control device in transportation services.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 1, 2022/

Article 22.The rights of the state supervisory inspector for auto transport

22.1.The state supervisory inspector for auto transport shall have the following rights:

22.1.1.to monitor according to the directions stated in the Article 21 of this Law and implement the state control and inspection;

22.1.2.to exercise the common powers for state inspectors stated in the Law on State Inspection and Control, the Law on Administrative Liability and other relevant legislation;

22.1.3.when monitoring the implementation of legislation, to stop the auto transport vehicle and if deemed necessary, to temporarily confiscate the driving license, coupon and other transportation related documents until the particular violation is resolved;

22.1.4.to give an official notice to the auto road organizations or business entities to take corrective actions if auto road and road structures cause delays of the public transport service and damage to auto transport vehicles and freight.

22.2.The state supervisory inspector for auto transport shall wear uniforms and distinctive badges and shall be provided with necessary facilities to perform their duties.

22.3.The Cabinet member in charge of auto transport issues shall approve the design of uniform and badges of the state supervisory inspector for auto transport.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 23.Liability for Violators of the Law

23.1.A person or a legal entity who has breached this Law is subject to the liability in accordance with Criminal Code or Law on Violations.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA GONCHIGDORJ.R