Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2008 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр

Дугаар 178

Улаанбаатар хот

ЗАРИМ ХҮМҮҮСИЙГ СУРГАЛТЫН ТӨРИЙН САНГИЙН ЗЭЭЛ,ТҮҮНИЙ ХҮҮГИЙН ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцан төгсч, эзэмшсэн мэргэжлээрээ 5 болон түүнээс дээш жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 1 дүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг сургалтын төлбөр болон амьжиргааны тэтгэлгийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс, 2007-2008 оны хичээлийн жилээс өмнө Монгол Улсын их, дээд сургууль, коллежийг 2,8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй төгсч, эзэмшсэн мэргэжлээрээ 2 болон түүнээс дээш жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийг 2 дугаар хавсралтын дагуу төлбөрийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөхийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Н.Болормаа, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт зөвшөөрсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Н.БОЛОРМАА