A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Энэ хуулийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр баталсан Иргэний нисэхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцно.

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын агаарын зайд иргэний агаарын хөлгөөр нислэг үйлдэх, нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

2 дугаар зүйл.Иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн нэр томъёог дараахь утгаар ойлгоно:

3.1.1.“агаарын зам” гэж агаарын хөлгийн нислэгийг аюулгүйгээр гүйцэтгэхэд зориулагдсан өндөр ба өргөнөөр хязгаарлагдсан агаарын зай;

3.1.2.“агаарын навигаци” гэж агаарын хөлгийн байршил, хөдөлгөөнийг тодорхойлох, удирдан чиглүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааны цогцолбор;

3.1.3.“агаарын хаалга” гэж улсын хилийг агаарын замаар нэвтрэх газар зүйн байрлал;

3.1.4.“агаарын хөлөг” гэж агаарын өгсөх урсгалын нөлөөллөөр бус, өөрөө агаартай харилцан үйлчилсний хүчинд агаарт тогтож, хөдөлгөөн хийж чадах аливаа төхөөрөмж;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.5.“агаарын хөлгийн дарга” гэж агаарын хөлгийн удирдлагыг гүйцэтгэж, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг биечлэн хариуцаж байгаа нисэгч;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.6.“аэродром” гэж агаарын хөлгийг байрлуулах, хөөргөх, буулгах, явгалахад зориулж тусгайлан тоноглосон газар болон усан гадаргуу;

3.1.7.“аэродром орчмын аюулгүйн бүс” гэж аэродромыг байгуулахдаа нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн тогтоосон тодорхой хэмжээний хуурай газар, усан гадаргуу, орон зай;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.8.“аюултай ачаа” гэж агаараар тээвэрлэх үед өөрийн шинж чанараараа иргэдийн эрүүл мэнд, эд хөрөнгө болон нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд үлэмж хор хүргэж болох биет зүйл болон бодис;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.9.“улсын агаарын хөлөг” гэж цэрэг, цагдаа, хил хамгаалах, гаалийн болон төрийн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллагын агаарын хөлөг

/Энэ заалтыг 2003 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.10.“иргэний агаарын хөлөг” гэж улсын агаарын хөлгөөс бусад бүх төрлийн агаарын хөлөг;

3.1.11.“Монгол Улсын агаарын зай” гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс дээшхи хийн мандлын агаарын давхрагын орон зай;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.12.“нислэг” гэж агаараас хүнд агаарын хөлгийн хувьд хөөрөх зорилгоор зогсоолоос хөдлөхөөс эхлэн газарт эргэн бууж хөдөлгөөнөө бүрэн зогсоох хүртэлх; агаараас хөнгөн агаарын хөлгийн хувьд газрын гадаргуугаас хөөрөхөөс эхлэн газардах хүртэлх үйл ажиллагаа;

3.1.13.“нисэхийн аюулгүй ажиллагаа” гэж нислэгийн үйл ажиллагаа болон түүнд хамаарах бусад үйл ажиллагааг хүний эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгөд хохирол учруулахгүйгээр гүйцэтгэх нөхцөл байдал болон чадварыг;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.14.“нислэгийн Мах-ын тоо” гэж агаарын бодит хурдыг дууны хурдад харьцуулсан харьцаа;

3.1.15. “нислэгт тэнцэх чадвар” гэж агаарын хөлөг, түүний эд ангиуд нь тэдгээрт тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлагад нийцэж байгаа байдал;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.16.“нисэх” гэж агаарын хөлөг болон түүнд хамаарах бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, тэдгээрээр үйл ажиллагаа эрхлэх цогцолбор ойлголт;

3.1.17.“нисэхийн аюулгүй байдал” гэж нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалахтай холбогдсон цогцолбор арга хэмжээ;

3.1.18.“нисэх буудал” гэж аэродром, агаарын тээврийн үйлчилгээний барилга, байгууламжийн цогцолбор;

3.1.19.“нисэхийн бичиг баримт” гэж энэ хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын дагуу нисэхэд хамаарах үйл ажиллагаа (хуулийн этгээд, аэродром, агаарын хөлөг, түүнд хамаарах бүтээгдэхүүн болон тэдгээрийн үйлдвэрлэл, нисэхэд холбоотой бусад үйлчилгээ)-нд иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон гэрчилгээ, үнэмлэх, зөвшөөрөл болон бусад бичиг баримт;

/Энэ заалтад 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.20.“олон улсын нислэг” гэж хоёр буюу түүнээс дээш улсын агаарын зайд үйлдэх нислэг;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.21.“шинжлэн шалгах” гэж гарч болзошгүй нислэг-техникийн хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, дүгнэлт хийх, түүнчлэн гарсан хэргийн шалтгааныг тогтоон аюулгүй байдлын зөвлөмж бэлтгэх үйл ажиллагаа;

 

3.1.22.“Чикагогийн конвенци” гэж Монгол Улс 1989 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдөр нэгдэн орсон Олон улсын иргэний нисэхийн тухай 1944 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Чикаго хотноо батлагдсан олон улсын конвенци болон түүний Хавсралтууд гэж тус тус ойлгоно;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

3.1.23.“агаарын тээвэрлэгч” гэж агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний үндсэн дээр агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.24.“агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ” гэж агаарын хөлгөөр арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлж эрх олгож буй тусгай зөвшөөрөл;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.25.“нисэх баг” гэж нислэгийн хугацаанд агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагааг хангах хариуцлага хүлээсэн, хүчин төгөлдөр мэргэжлийн үнэмлэхтэй агаарын хөлгийн багийн гишүүд;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3.1.26.“агаарын хөлгийн зорчигч” гэж агаарын хөлгөөр зорчихоор агаарын тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулсан этгээд.

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэхтэй холбогдсон дараахь үйл ажиллагааг зохицуулна:

4.1.1.өмчийн төрөл, хэлбэр харгалзахгүйгээр Монгол Улсын иргэний нисэхийн бүх үйл ажиллагаа;

4.1.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа буюу тус улсын агаарын зайд нислэг үйлдэж байгаа иргэний агаарын бүх хөлгийн үйл ажиллагаа;

4.1.3.гадаад улсын хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн улсын нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа Монгол Улсын иргэний агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа;

4.1.4.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус улсын агаарын зайд нислэг үйлдэж байгаа гадаад улсын агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа.

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.2.Энэ хууль нь улсын агаарын хөлгийн нислэгийн хөдөлгөөн болон улсын агаарын хөлгөөр арилжааны нислэг үйлдэх бүх үйл ажиллагааг зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар өөрлөн найруулсан/

4.3.Энэ хуулийн 4.2 дахь хэсэг байлдааны үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнд хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙГ ТӨРӨӨС ЗОХИЦУУЛАХ

5 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Улсын Их Хурал иргэний нисэхийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох;

5.1.2.иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомжийг батлах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

5.1.3.иргэний нисэхийн асуудлаарх олон улсын гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орох, гарах асуудлыг шийдвэрлэх;

5.1.4.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

6 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Засгийн газар иргэний нисэхийн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаарх төрийн бодлого, иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

6.1.2. иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний санал болгосноор иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга болон Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын Улсын ерөнхий байцаагчийг томилох, иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дүрмийг батлах;

6.1.3. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

6.1.4.Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийг батлах;

6.1.5. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

6.1.6. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

7 дугаар зүйл.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.иргэний нисэхэд хамаарах асуудлыг зохицуулан удирдах, салбарын хөгжлийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх;

7.1.2. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

7.1.3.Монгол Улсын агаарын зайд иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглах агаарын зам, агаарын хаалгыг тогтоох, олон улсын нислэгийн чиглэлийг нээх, хаах;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.1.4.олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хүрээнд нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.1.5. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

7.1.6. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

7.1.7.иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах;

7.1.8.Иргэний нисэхийн багц дүрмийг батлах;

7.1.9.иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг батлах;

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7.1.10.энэ хуулийн 8.3-т заасан дүрэмт хувцасны загвар батлах;

7.1.11.иргэний нисэхийн салбарт олон улсын нислэг үйлдэх агаарын тээвэрлэгчийг тогтоох, нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэлтийн эрх олгох, тарифыг баталгаажуулах, агаарын хөлгийг хамтран эзэмших буюу түрээслэхтэй холбогдсон асуудлыг зохицуулах;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.1.12.нислэг-техникийн осол, зөрчлийн Ерөнхий шинжээч /цаашид  “Ерөнхий шинжээч” гэх/, шинжээчийг томилж чөлөөлөх, Нислэг-техникийн осол,  зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны дүрмийг батлах;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.2.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.12-т зааснаас бусад бүрэн эрхээ бүхэлд нь буюу заримыг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад шилжүүлж болно.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8 дугаар зүйл.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.1.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Монгол Улсын иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.2.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага үйл ажиллагаагаа иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангуулахад чиглүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.3.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын нислэгийн аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцсан байцаагч тусгай дүрэмт хувцас хэрэглэнэ.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.4.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.4.1.Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудад нийцсэн аюулгүй ажиллагааны стандартыг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулах буюу бүртгүүлэх, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

8.4.2. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

8.4.3.агаарын навигацийн төлбөртэй үйлчилгээтэй холбогдох асуудлыг эрхлэн шийдэх;

8.4.4.иргэний нисэхийн салбарт холбогдох мэдээлэл цуглуулах, бэлтгэх, солилцох, түгээх, түүнчлэн энэ талаар бусад этгээдтэй хамтран ажиллах;

8.4.5.иргэний нисэхийн үйлчилгээний орлогыг хууль тогтоомжийн хүрээнд нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах үйл ажиллагаанд зориулан захиран зарцуулах;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.4.6.иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын шууд харъяа алба, байгууллагуудын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах, иргэний нисэхийн бусад байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт тавих;

8.4.7.нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгасан дүгнэлтийг үндэслэн цаашид осол, зөрчил давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.4.8.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

8.5.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд хамаарах бүрэн эрхийнхээ тодорхой хэсгийг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтан, томилогдсон байцаагч нарт гэрээний үндсэн дээр албан ёсоор шилжүүлэн гүйцэтгүүлж болно. Энэхүү гэрээнд ажилтны үүрэг, хариуцлагыг тодорхой тусгана.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт оруулсан/

8.6.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь бэлэгдэлтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.7.Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын алба бие даан хэрэгжүүлэх бөгөөд албаны дарга нь Улсын ерөнхий байцаагч байна.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн, энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9 дүгээр зүйл.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын нислэгийн аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцсан байцаагчийн бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Нислэгийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч нь дараахь бүрэн эрхтэй:

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.1.1.иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой газруудад шалгалт хийх зорилгоор саадгүй нэвтрэх;

9.1.2.иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай холбогдол бүхий баримт бичгийн хувийг шаардан гаргуулж авах;

9.1.3.шаардлагатай тохиолдолд агаарын хөлгийг саатуулах;

9.1.4.шаардлагатай тохиолдолд аливаа этгээдийн иргэний нисэхийн бичиг баримтыг түр хураах.

10 дугаар зүйл.Нислэгийн хөдөлгөөнд үйлчлэх зориулалттай нэгдмэл системийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг өмчлөх

Хэвлэх

10.1.Нислэгийн хөдөлгөөнд үйлчлэх зориулалттай нэгдмэл системийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж төрийн өмчид байна.

11 дүгээр зүйл.Иргэний нисэхийн багц дүрэм

Хэвлэх

11.1.Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт нийцүүлэн зохицуулахдаа Иргэний нисэхийн багц дүрмийг баримтална.

11.2.Иргэний нисэхийн багц дүрмээр дараахь үйл ажиллагааг зохицуулна:

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.2.1.Монгол Улсад агаарын хөлгийг бүртгэх;

11.2.2.нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгох;

11.2.3.агаарын хөлөг, түүний эд ангиудын үйлчилгээ засварын газар, нисэхийн үйлчилгээний байгууллагад үзлэг, шалгалт хийх, тэдгээрт нэвтрэх;

11.2.4.нисэхийн салбарт гэрээгээр ажил гүйцэтгүүлэх, нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах, агаарын хөлгийн үзлэг, шалгалт хийх эрх олгох;

11.2.5.Монгол Улсын хилээр агаарын хөлөг нэвтрэх, аэродромд буух, хөөрөх, түүнчлэн Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх, нислэгийн хөдөлгөөн удирдах;

11.2.6.агаарын хөлгийг зорчигч, тээш, ачаа тээвэрлэх болон бусад зориулалтаар ашиглах;

11.2.7.иргэний нисэхэд навигацийн хэрэгслийг ашиглах явцад гарч болох сөрөг нөлөөг багасгах, тийм нөлөөллөөс болон агаарын хөлөгт аюул учрахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тоног төхөөрөмж, гэрэл, дохиог суурилуулах, ашиглах;

11.2.8.агаарын навигацийн аюулгүй ажиллагаа, үр өгөөж, зохицуулалтыг хангах, агаарын хөлөг болон зорчигч, эд зүйлсийн аюулгүй байдлыг хангах, учирч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх;

11.2.9.нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх;

11.2.10.агаарын хөлөгтэй харилцах холбоо, дохиог ашиглах;

11.2.11.Монгол Улсын агаарын зайн хориотой бүсэд нислэг үйлдэх;

11.2.12.иргэний нисэхийн холбогдолтой бүх төрлийн гэрчилгээ, үнэмлэх болон бусад баримт бичгийн загварыг тодорхойлох, тэдгээрийг олгох, үйлчлэлийг нь түр зогсоох, хураах, хадгалах;

11.2.13.нислэг, түүний үйл ажиллагаанд оролцогч ажилтнуудын ажлын цагийг хуваарилах;

11.2.14.иргэний нисэхийн төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээ, үйлчилгээний орлогыг зарцуулах журмыг тогтоох;

11.2.15.Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх агаарын хөлөгт дуу чимээний хязгаарлалт тогтоох.

12 дугаар зүйл.Онц болон дайны байдлын үеийн зохицуулалт

Хэвлэх

12.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт онц болон дайны байдал зарласан буюу гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол үүссэн үед иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13 дугаар зүйл.Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд олгох тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

13.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж иргэний нисэхийн дараах үйл ажиллагааг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхэлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.1.1.агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

13.1.2.аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх;

13.1.3.агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ хийх.

13.2.Иргэний нисэхийн олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ хуулийн 13.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл болон олон улсын стандарт шаардлагад нийцүүлэн олгох бусад зөвшөөрлийг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Иргэний нисэхийн дүрмийн дагуу олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14 дүгээр зүйл.Иргэний нисэхэд гадаад хэл хэрэглэх

Хэвлэх

14.1.Иргэний нисэхэд ашиглах техник, технологийн баримт бичгийг англи, орос хэл дээр хэрэглэж болно.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14.2.Монгол Улсын агаарын зайд нислэгийг англи хэл дээр удирдаж болно.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭНИЙ АГААРЫН ХӨЛӨГ

15 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадвар

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.1.Иргэний агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүтээх, түүнд өөрчлөлт, сайжруулалт хийх ажлыг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрөлтэй гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан, энэ хэсгийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

15.2.Гадаад улсад үйлдвэрлэгдсэн агаарын хөлөг /маяг/-ийг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд уг агаарын хөлгийг Монгол Улсад иргэний нислэг үйлдэх зорилгоор ашиглана.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах

Хэвлэх

16.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмчлөлд байгаа иргэний агаарын хөлгийг гадаад улсад бүртгүүлээгүй бол Монгол Улсын бүртгэлд бүртгүүлж үндэсний таних тэмдэг, бүртгэлийн гэрчилгээ авна.

16.2.Иргэний агаарын хөлгийг ашиглалтаас хассан, гадаад улсад шилжүүлсэн тохиолдолд улсын бүртгэлээс хасна.

16.3.Иргэний агаарын хөлгийг улсын бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхлэн гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.4.Монгол Улсад бүртгэлтэй агаарын хөлгийг даатгуулна.

17 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийн баг

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.1.Иргэний агаарын хөлгийн баг нь нисэх баг, багийн бусад гишүүдээс бүрдэнэ.

17.2.Монгол Улсын иргэний агаарын хөлгийн нисэх баг нь иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон бүрэлдэхүүнтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17.3.Монгол Улсын иргэний агаарын хөлгийн нисэх багийн бүрэлдэхүүнд гадаад улсын иргэн байж болно.

17.4.Нислэгийн үед агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа хөлгийн үйлчлэгч, нислэгтэй холбогдох үйл ажиллагаа явуулах бусад ажилтнууд нь хөлгийн багийн бусад гишүүнд хамаарна.

17.5.Бүрэн бус бүрэлдэхүүнтэй нисэх баг нислэг үйлдэхийг хориглоно.

17.6. 

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

18 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийн даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

18.1.Нислэг үйлдэх, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах, түүнчлэн зорчигчдын амь нас, эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор хөлгийн даргаас өгсөн үүргийг агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа хөлгийн багийн гишүүн болон зорчигч биелүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.Иргэний агаарын хөлгийн дарга нь дор дурьдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

18.2.1.агаарын хөлөг болон түүний бүхээгт байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах;

18.2.2.агаарын хөлгийг хөөргөх, буулгах, нислэг үйлдэх, нислэгийг үргэлжлүүлэх, түүнчлэн агаарын хөлгийн аргагүйдсэн буулт хийх талаар эцсийн шийдвэр гаргах;

18.2.3.нислэгийн аюулгүй байдалд илт аюул тулгарсан тохиолдолд агаарын хөлөг болон түүний бүхээгт байгаа хүмүүсийн амь насыг аврах зорилгоор нислэгийн төлөвлөгөө болон нислэгийн удирдагчийн өгснөөс өөр шийдвэр гаргах;

18.2.4.нислэгийн үед агаарын хөлөгт дэг журам сахиулах, нислэгийн аюулгүй байдалд шууд заналхийлж байгаа этгээдийн үйлдлийг таслан зогсоох боломжтой бүх арга хэмжээ авах;

18.2.5.нислэгийг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй онцгой тохиолдлын талаар нислэгийн удирдагчид нэн даруй мэдэгдэх.

18.3.Агаарын хөлөгт аюул учирсан тохиолдолд хөлгийн дарга нь зорчигчдын амь насыг аврах боломжтой бүх арга хэмжээг авсан нөхцөлд агаарын хөлгийг орхиж болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АЭРОДРОМ

19 дүгээр зүйл.Аэродром байгуулах

Хэвлэх

19.1.Аэродром байгуулах, ашиглах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, түүнчлэн улсын бүртгэлд бүртгэх, гэрчилгээ олгох, бүртгэлээс хасах, түр аэродром ашиглах үйл ажиллагааг Иргэний нисэхийн багц дүрмээр зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.2.Энэ хуулийн 13.1.2-т заасан зөвшөөрөлгүйгээр тогтмол үйл ажиллагаатай аэродром ашиглахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20 дугаар зүйл.Аэродром орчмын аюулгүйн бүс

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

20.1.Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлагын үүднээс иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага харъяалах сум, дүүргийн Засаг даргатай хамтарч аэродром орчмын аюулгүйн бүсийг тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт оруулсан/

20.2.Аюулгүйн бүсийн нутаг дэвсгэрийн ашиглалттай холбогдсон асуудлыг Иргэний нисэхийн багц дүрмээр зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

21 дүгээр зүйл.Аэродромын дохио, тэмдэг

Хэвлэх

21.1.Агаарын хөлөг хөөрөх, буух, явгалах үед агаарын хөлгийн баг чиг баримжаагаа тогтооход зориулсан аюулгүй байдлын дохио, тэмдгийг Иргэний нисэхийн багц дүрэмд заасны дагуу аэродром, түүний орчинд байрлуулна.

21.2.Аэродром орчмын дэвсгэр газарт энэ хуулийн 21.1-д заасан дохио, тэмдэгтэй ижил төстэй зүйл байрлуулахыг хориглоно.

22 дугаар зүйл.Барилга байгууламж дээрх дохио, тэмдэг

Хэвлэх

22.1.Барилга байгууламж өмчлөгч буюу эзэмшигч нь агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор уг барилга байгууламж дээр аюулгүй байдлын дохио, тэмдгийг Иргэний нисэхийн багц дүрэмд заасны дагуу байрлуулна.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

АГААРЫН ХӨЛГИЙН НИСЛЭГ

23 дугаар зүйл.Нислэг үйлдэх

Хэвлэх

23.1.Агаарын хөлгөөр нислэг үйлдэхэд дараахь шаардлагыг хангасан байна:

23.1.1.агаарын хөлөг болон агаарын хөлгийн баг нь Иргэний нисэхийн багц дүрэмд заасны дагуу нислэгт бэлтгэгдэж, нислэг үйлдэх зөвшөөрөл авсан байх;

23.1.2.тухайн төрлийн агаарын хөлгийг нисгэх эрх бүхий нисэх багтай байх;

23.1.3.нислэг үйлдэх агаарын хөлөг нь агаарын хөлгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ, хөлгийн дотоод бүртгэл, радио станцыг ашиглах зөвшөөрөл зэрэг баримт бичгийг бүрдүүлсэн байх.

23.2.Энэ хуулийн 23.1.2, 23.1.3 дахь заалт нь хэт хөнгөн агаарын хөлөг, агаарын бөмбөлөг болон агаарын хөлгийн загвар /модель/-ын нислэгт хамаарахгүй.

24 дүгээр зүйл.Нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулалт

Хэвлэх

24.1.Монгол Улсын агаарын зайд агаарын хөлгийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдах үйлчилгээг иргэний нисэхийн Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

24.2.Монгол Улсын агаарын зайд үйлдэх нислэгийн хоорондын аюулгүйн зай, агаарын зам, түүний өргөн, өндөр нь олон улсын стандартад нийцсэн байна.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24.3.Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх замыг холбоо, навигацийн төхөөрөмжөөр нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах түвшинд тоноглосон байна.

24.4.Монгол Улсын хил нэвтэрч нислэг үйлдэх зөвшөөрлийг иргэний нисэхийн Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албанаас авна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24.5.Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх болон улсын хилийг агаарын хаалгаар нэвтрэн өнгөрөх журмыг зөрчсөн, түүнчлэн эрх бүхий байгууллагын зохих зөвшөөрөлгүй улсын хил нэвтэрсэн агаарын хөлгийг зөрчил гаргасан агаарын хөлөг гэж үзнэ.

24.6.Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба энэ хуулийн 24.5-д заасан агаарын хөлгийн тухай Монгол Улсын агаарын зайд аюулгүй байдлыг хангах эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэж, агаарын хөлгийн нисэх багт зөрчлөө нэн даруй зогсоох буюу заасан газар хөлгөө буулгах шаардлага тавина.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25 дугаар зүйл.Хот, тосгон дээгүүр нислэг үйлдэх

Хэвлэх

25.1.Агаарын хөлгөөр хот, тосгон дээгүүр нислэг үйлдэхдээ нислэгийг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд тухайн хот, тосгоны нутаг дэвсгэрийн гадна буюу ойролцоох аэродромд буух боломжтой өндөрт гүйцэтгэнэ.

25.2.Хот, тосгон дээгүүр агаарын хөлгөөр сургалт, туршилт болон уран жолоодлогын нислэг үйлдэхийг хориглоно.

25.3.Иргэний агаарын хөлгөөр Монгол Улсын хот, тосгон дээгүүр 1-тэй тэнцүү буюу түүнээс их нислэгийн Мах-ын тоотой хурдаар нислэг үйлдэхийг хориглоно.

26 дугаар зүйл.Агаарын зайн аюулгүй байдлыг хангах

Хэвлэх

26.1.Монгол Улсын иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглаж буй агаарын зай болон агаарын замд буудлага, дэлбэлэлт хийх, пуужин харвах зэргээр нислэгт аюул учруулж болзошгүй үйл ажиллагаа явуулахад иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авна.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт оруулсан/

26.2.Улсыг агаарын довтолгооноос хамгаалах зорилгоор байлдааны пуужин харвах, буудлага үйлдэхэд энэ хуулийн 26.1 дэх заалт хамаарахгүй.

27 дугаар зүйл.Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

28 дугаар зүйл.Нийтийн холбооны хэрэгсэл ашиглах

Хэвлэх

28.1.Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд зориулсан холбоо ашиглалтгүй болсон тохиолдолд нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах, нислэгийн хөдөлгөөн удирдах хойшлуулшгүй ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийг нийтийн холбооны бүх төрлийн хэрэгслээр тэргүүн ээлжинд саадгүй дамжуулна.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

29 дүгээр зүйл.Агаарын хөлөгт тусламж үзүүлэх

Хэвлэх

29.1.Аюулд нэрвэгдсэн болон аюул тулгарсан иргэний агаарын хөлгийг авран туслах, эрж хайх үйл ажиллагааг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь тухайн агаарын хөлөг эзэмшигч болон онцгой байдлын байгууллагатай хамтран тусгайлан бэлтгэгдсэн бие бүрэлдэхүүн, хүч, техник хэрэгсэл ашиглан гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хууль, 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт оруулсан/

29.2.Нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд аюулд нэрвэгдсэн агаарын хөлгийн талаар өөрт мэдэгдсэн мэдээ сэлтийг зохих байгууллагад нэн даруй мэдээлэх, хүмүүсийн амь насыг аврах, тэдэнд эмнэлгийн болон бусад зайлшгүй тусламж үзүүлэх, түүнчлэн агаарын хөлөг, түүний баримт бичгийг хамгаалалтад авах үүрэгтэй.

29.3.Агаарын хөлөгт аюул тулгарсан, эсхүл аюулд нэрвэгдсэн тохиолдолд зорчигч болон багийнханд цаг алдалгүй мэдэгдэх зорилгоор хөлгийг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон жагсаалтын дагуу түгшүүр, аюулын тухай анхааруулсан дохионы хэрэгслээр тоноглосон байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

29.4.Аюул тулгарсан буюу аюулд нэрвэгдсэн агаарын хөлгийг эрж хайх, авран туслах болон осол, сүйрлийн үр дагаврыг арилгахтай холбогдсон зардлыг тухайн агаарын хөлгийг эзэмшигчээр нөхөн төлүүлж болно.

29.5.Монгол Улсын агаарын хөлөг гадаад улсын нутагт нислэг үйлдэх үед аюул тулгарсан буюу аюулд нэрвэгдсэн тохиолдолд түүний зорчигч болон багийнхныг эрэн хайх, авран туслах ажилд тухайн улсад тогтоосон журам, олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГ

30 дугаар зүйл.Олон улсын нислэг үйлдэх зөвшөөрөл, даатгал

Хэвлэх

30.1.Монгол Улсын болон гадаад улсын агаарын хөлөг нь иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр олон улсын нислэг үйлдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

30.2.Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх гадаад улсын агаарын хөлөг нь гуравдагч этгээдэд учирч болзошгүй хохирлыг хариуцах баталгаа бүхий даатгалтай байна.

30.3.Гадаад улсын иргэний нисэхийн байгууллага, иргэн нь Монгол Улсын агаарын зайд олон улсын нислэг үйлдэх агаарын хөлгийн таних тэмдэг болон нислэгтэй холбогдох бусад мэдээллийг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

30.4.Олон улсын нислэг үйлдэх агаарын тээвэрлэгч нь олон улсын нислэг үйлдэхдээ зорчигчийн мэдээллийг иргэний агаарын хөлөг хөөрөхөөс өмнө Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагад урьдчилан хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

31 дүгээр зүйл.Олон улсын агаарын зам, нисэх буудал

Хэвлэх

31.1.Гадаад улсын агаарын хөлөг нь Монгол Улсын агаарын зайд энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон агаарын замаар нислэг үйлдэнэ.

31.2.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь олон улсын агаарын зам болон олон улсын нислэгт үйлчлэх нисэх буудлын жагсаалтыг баталж, тэдгээрийн үндсэн үзүүлэлтийг агаарын навигацийн мэдээллийн лавлахад тусгасан байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

31.3.Олон улсын нислэгт үйлчлэх нисэх буудалд хилийн шалган нэвтрүүлэх боомт, гааль, эрүүл ахуй, хорио цээрийн алба байрлана.

31.4.Иргэний нисэхийн болон энэ хуулийн 31.3-т заасан байгууллагууд хоорондын үйл ажиллагааг гэрээний үндсэн дээр зохицуулна.

32 дугаар зүйл.Агаарын хөлөг Монгол Улсын хилийн агаарын хаалгаар нэвтрэн орох, гарах

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

33 дугаар зүйл.Гадаад улсын агаарын хөлгийн баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрөх

Хэвлэх

33.1.Гадаад улсын агаарын хөлгийн баримт бичиг нь олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн заалтад нийцэж байвал түүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүчинтэйд тооцно.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ТЭЭВЭРЛЭЛТ

34 дүгээр зүйл.Зорчигч, ачаа, тээш, шуудан тээвэрлэх

Хэвлэх

34.1.Агаарын тээвэрлэгч нь Агаарын хөлгөөр тээвэр хийх нийтлэг дүрмийн шаардлагыг дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

34.2.Агаараар шуудан тээвэрлэх асуудал нь тээвэрлэгч болон шуудан, холбооны асуудал эрхэлсэн эрх бүхий байгууллагын хооронд байгуулсан гэрээний үндсэн дээр зохицуулагдана.

35 дугаар зүйл.Агаарын хөлгөөр аюултай ачаа тээвэрлэх

Хэвлэх

35.1.Агаарын хөлгөөр аюултай ачаа тээвэрлэх ажлыг хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ, иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан дүрмийн дагуу гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

36 дугаар зүйл.Зорчигчийн даатгал

Хэвлэх

36.1.Иргэний агаарын хөлгөөр зорчигч нь өөрийн амь насыг даатгуулах үүрэгтэй.

37 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийн багийн гишүүдийн даатгал

Хэвлэх

37.1.Иргэний агаарын хөлгийн багийн гишүүдийг албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа үед тэдний амь нас, эрүүл мэндийг тэдгээрийг ажиллуулагч аж ахуйн нэгж, байгууллага даатгуулах үүрэгтэй.

38 дугаар зүйл.Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

Хэвлэх

38.1.Агаарын тээвэрлэгч нь агаарын хөлгөөр зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд болон гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирол, түүнчлэн зорчигчийн ачаа, тээш, шуудан алдагдах, дутах буюу гэмтсэн тохиолдолд нөхөн олговор олгох зориулалттай хариуцлагын даатгалд даатгуулна.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

/Энэ бүлгийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

39 дүгээр зүйл.Нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах

Хэвлэх

39.1.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөртэй байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

39.2.Орон нутгийн болон олон улсын нислэгийн тээвэрлэгч, үйлчлэгч байгууллага нь иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход шаардлагатай бүх арга хэмжээг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлнэ.

391дүгээр зүйл.Нисэхийн ажилтны мэргэжлийн үнэмлэх

Хэвлэх

391.1.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь иргэний нисэхийн ажилтанд мэргэжлийн үнэмлэх, эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгоно. Үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журмыг Иргэний нисэхийн багц дүрмээр тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

392дугаар зүйл.Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ

Хэвлэх

392.1.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Монгол Улсад бүртгэлтэй иргэний агаарын хөлөгт нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээнд тухайн агаарын хөлгийн ашиглалтын төрөл, гэрчилгээний хугацаа болон аюулгүй ажиллагаанд шаардлагатай бусад нөхцөл, хязгаарлалт, мэдээлэл зэргийг тусгана.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

393дугаар зүйл.Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ

Хэвлэх

393.1.Энэ хуулийн 13.1.1-д заасан агаарын хөлгөөр арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ хууль болон холбогдох дүрэм, журмын шаардлагыг хангасан тохиолдолд иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгоно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

394дүгээр зүйл.Агаарын тээвэрлэгчийн үүрэг

Хэвлэх

394.1.Агаарын тээвэрлэгч нь нислэгийн үйл ажиллагааны болон агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын шаардлагад нийцсэн заавар, журам боловсруулж мөрдөх, холбогдох дүрэм, журмын дагуу нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн, найдвартай үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ зүйлийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

40 дүгээр зүйл.Агаарын хөлгийн баг, зорчигчийн бие болон тээшинд үзлэг хийх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

40.1.Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах, агаарын хөлгийн багийн гишүүд, зорчигчдын амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор агаарын хөлгийн багийн гишүүн, зорчигчийн бие болон тээшинд агаарын тээвэрлэгч буюу эрх бүхий байгууллага иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмын дагуу үзлэг хийнэ.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

40.2.Зорчигч үзлэг хийлгэхээс татгалзвал агаарын хөлгөөр тээвэрлэх гэрээг цуцална.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИСЛЭГ-ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ

/Энэ бүлгийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

41 дүгээр зүйл.Нислэг-техникийн осол, зөрчлийн тухай ойлголт

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

41.1.Нислэг-техникийн осол, зөрчил гэдгийг Чикагогийн конвенцийн 13 дугаар хавсралтад зааснаар ойлгож хэрэглэнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42 дугаар зүйл.Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах үйл ажиллагаа

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42.1.Нислэг-техникийн осол, зөрчил болон нислэг-техникийн осол, зөрчлийн урьдчилсан нөхцөл үүссэн тухай асуудлыг шинжлэн шалгах, ангилах, бүртгэх ажиллагааг Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42.2.Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах албыг Ерөнхий шинжээч удирдана.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

42.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гарсан нислэг-техникийн хэрэг зөрчлийн газарт Ерөнхий шинжээч өөрийн бүрэн хяналтыг тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42.4.Ерөнхий шинжээч нь нислэг-техникийн осол, зөрчлийн шалтгааныг тогтоох, шинжлэн шалгах ажиллагаанд шаардлагатай гэж үзвэл дотоод, гадаадын мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулж болно.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42.5.Нислэг-техникийн осол, зөрчил Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гарсан тохиолдолд иргэд, нутгийн захиргааны болон цагдаагийн байгууллага, зэвсэгт хүчний салбар ангиуд энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн заалтуудыг биелүүлэхээс гадна нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах байгууллагад үйл ажиллагаагаа явуулахад нь шаардагдах туслалцааг цаг тухайд нь үзүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

42.6.Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлөгт тус улсын хилийн гадна нислэг-техникийн осол, зөрчил тохиолдсон бол уг осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах үйл ажиллагааг олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн заалтын дагуу явуулах бөгөөд Монгол Улсын талаас шинжлэн шалгах үйл ажиллагааг Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хууль, 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөлт оруулсан/

43 дугаар зүйл.Нислэг-техникийн хэргийг шинжлэн шалгах улсын байцаагч, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

43.1. /Энэ хэсгийг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

43.2.Нислэг-техникийн осол, зөрчлийн шинжээч нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

43.2.1.нислэг-техникийн осол, зөрчлийн шалтгааныг үнэн зөвөөр шалган тогтоох;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

43.2.2.Чикагогийн конвенцийн 13 дугаар Хавсралт болон Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны дүрэмд заасан үйл ажиллагаа явуулах;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

43.2.3.өөрийн гаргасан шийдвэр, дүгнэлтийн үнэн зөвийг хариуцах;

43.2.4. /Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хассан/

43.2.5.хууль тогтоомжоор тогтоосон бусад бүрэн эрх.

43.3.Нислэг-техникийн осол зөрчлийн шинжээч дор дурдсан эрхтэй:

/Энэ хэсэгт 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

43.3.1.нислэг-техникийн осол, зөрчил гарсан газарт саадгүй нэвтрэх, осол, зөрчлийн газрыг хамгаалах арга хэмжээ авах асуудлыг холбогдох эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

/Энэ заалтыг 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

43.3.2.албан үүргээ гүйцэтгэхдээ иргэний нисэхэд хамаарах бүх объект, барилга байгууламжид саадгүй нэвтрэх;

43.3.3.шинжлэн шалгах ажилд шаардагдах мэдээ, судалгаа, тодорхойлолт, бусад бичиг баримтыг холбогдох этгээдээс шаардан гаргуулж авах;

43.3.4.шаардлагатай үед холбооны хэрэгслийг тэргүүн ээлжинд ашиглах;

/Энэ заалтад 2001 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

43.3.5.онцлох тэмдэг хэрэглэх, байгалийн хүнд нөхцөлд ажиллахад шаардагдах хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангагдах;

43.3.6.хууль тогтоомжоор олгосон бусад эрх.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

44 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

44.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

44.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.06.20-ны өдрийн орчуулга)                                                   Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

January 21, 1999                                                                                     Ulaanbaatar city

 

ON CIVIL AVIATION

 

 

cHApTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law shall is to regulate relations in connection with conducting flight operation of civil aircraft in the airspace of Mongolia and ensuring the civil aviation safety and security.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

Article 2.Legistlation of the Civil aviation

2.1.Legistlation on Civil aviation shall consist of the Constitution of Mongolia, this Law and other legislative acts adopted in conformity them. 

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of legal terms

3.1.The following terms used in this Law shall have following meanings:

3.1.1."air route" shall mean a designated airspace path with identified width and height, for performing flights safely;

3.1.2."air navigation" shall mean complex activities which determine aircraft position and movement, and provide air traffic control services of aircraft;

3.1.3."air gate" a geographical location at which aircraft can enter or exit the state border through air route;

3.1.4."aircraft" shall mean any device that can be stay and move in the air by its own interaction with the air and not by the influence of the upward flow of the air;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

3.1.5."pilot in command" shall means a pilot who controls aircraft and is personally responsible for the safe operation of the flight;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

3.1.6."aerodrome" shall mean area on land or water surface specially equipped for aircraft placement, arrival, departure and walking on the foot thereto;

3.1.7."aerodrome safety area" shall mean a certain amount of land, water surface, and space determined based on the essential requirements for safe flight operations when establishing an aerodrome;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

3.1.8."dangerous goods" shall mean physical object or substances that, due to their characteristics, can cause serous harm to health and property of citizens and the safety of flights when transported by air;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

3.1.9."state aircraft" shall mean the aircraft of the military, police, border guard, customs and other state organizations which performing government functions;

/This sub-paragraph was modified by the law as of May 30, 2003/

3.1.10."civil aircraft" shall mean all types of aircraft except state aircraft;

3.1.11."airspace of Mongolia" shall mean the space of the air layer of the atmosphere above the territory of Mongolia;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

3.1.12."flight" shall mean in the case of a heavier-than-air aircraft, the operation of the aircraft from the moment at which the aircraft first moves to take-off until the moment at which it comes to a complete stop; and in case of a lighter-than-air aircraft, the operation of the aircraft from the moment when it becomes detached from the surface of the land until the moment when it becomes again attached to the surface of the earth;

3.1.13."aviation safety" shall mean a circumstance and ability to safely maintain flight operations and other related activities without any harm to human health, life and property;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

3.1.14."Flight Mach Number" shall mean the ratio of actual air speed to the speed of sound;

3.1.15."airworthiness" shall mean the compliance of an aircraft, or parts thereof which are applied to them for the purposes of air safety requirements;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

3.1.16."aviation" shall mean a complex concept of designing and manufacturing and operating aircraft and aeronautical products;

3.1.17."aviation security" means complex measures intended to protection of aviation against actions of external unlawful acts;

3.1.18."airport" shall mean complex buildings and facilities of aerodromes and air transportation services;

3.1.19."aviation document" shall mean any certificate, identification card, permit, or other documents issued by the state administrative body in charge of civil aviation matters to the activities belonging to the aviation (legal entities, aerodrome, aircraft, aeronautical product and their manufactories, and other services related with aviation) in accordance with this Law and procedures and regulations issued in conformity therewith relate to aviation;

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

3.1.20."international flight" shall mean flights operating in the airspace of two or more countries;

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

3.1.21."investigation" shall mean a process for the purpose of potential flight-technical accident prevention which includes the gathering and analysis of information, making conclusions, determining the cause(s) and, preparing appropriate safety recommendations;

3.1.22."Chicago Convention" shall be understood as an International Convention on International Civil Aviation adopted in Chicago on December 7, 1944, to which Mongolia acceded on September 7, 1989, and its Annexes;

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

3.1.23."air operator" shall mean any business entity and organizations being engaged in aircraft operation on basis of an air operator's certificate;

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

3.1.24."Air Operator Certificate" shall mean permits granting the power to engage in commercial flight operations by aircraft;

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

3.1.25."flight crew" shall mean aircraft crew members with a valid professional identification card who are responsible for ensuring the safe operation of the aircraft during the flight;

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

3.1.26."aircraft passenger" shall mean a person who signed an agreement with an air operator to travel by air.

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

Article 4.Scope of application of the Law

4.1.This Law shall regulate the following activities related to conducting flight operations within the Mongolian airspace:

4.1.1.all civil aviation activities of Mongolia, regardless of type and form of the ownership;

4.1.2.all civil aircraft located in the territory of Mongolia or operating within its airspace;

4.1.3.operations of Mongolian civil aircraft in the territory of foreign countries, unless otherwise provided by law of the foreign countries;

4.1.4.unless otherwise specified in international treaties of Mongolia, the operation of foreign aircraft flying in the Mongolian airspace.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

4.2.This Law shall regulate flight movement of state aircraft and all operations of commercial flights by state aircraft. 

/This paragraph was modified by the law as of May 8, 2003/

4.3.Paragraph 4.2 of this Law shall not apply to air flight movement of military operations.

/This paragraph was added by the law as of May 30, 2003/

chapter TWO

STATE REGULATION OF CIVIL AVIATION

Article 5.Powers of the State Great Khural

5.1.The State Great Khural shall exercise the following powers in relation to civil aviation:

5.1.1.to determine state policies with regards to the development of civil aviation;

5.1.2.to approve legislation on civil aviation and monitoring its implementation;

5.1.3.to decide the issue of Mongolia's on ratification or denunciation of the international aviation agreements;

5.1.4.other powers provided in law.

Article 6.Powers of the Government

6.1.The Government shall exercise the following powers in relation to civil aviation:

6.1.1.to organize implementation of state policies on the development of the civil aviation sector and the legislation on civil aviation;

6.1.2.to appoint and dismiss the Head of state administrative body in charge of civil aviation matters and the General State inspector of Aviation safety at the suggestion of the Member of Government in charge of civil aviation matters and to approve charter of the state administrative body in charge of civil aviation matters;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

6.1.3. This sub-paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

6.1.4.to approve the National Civil Aviation Safety Program;

6.1.5. This paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

6.1.6. This paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

Article 7.Powers of the State central administrative body in charge of Civil Aviation matters

7.1.The state central administrative body in charge of civil aviation matters shall exercise the following powers:

7.1.1.to coordinate and administer matters relating to civil aviation, develop and implement policies on development of the civil aviation sector;

7.1.2. This sub-paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

7.1.3.to determine air routes and air gates to be used for civil aviation and entry/exit points for performing international flight routes in the airspace of Mongolia;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

7.1.4.to take measures to be ensured flight safety within the scope of international treaties and agreements;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

7.1.5. /This sub-paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

7.1.6. This sub-paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

7.1.7.to approve the organizational structure of the state administrative body in charge of civil aviation matters;

7.1.8.to approve a set of Civil Aviation Regulations;

7.1.9.to approve procedures for granting special permits for engaging in civil aviation services;

/This sub-paragraph was annulled by the law as of January 6, 2023/

7.10.to approve the design of uniforms specified in paragraph 8.3 of this Law;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

7.1.11.to regulate matters related to the determination air operators for performing international flights in the civil aviation sector, distribution of the flight routes, granting a certification of air operators, certification of tariffs, joint possession and/or lease of aircraft;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

7.1.12.to appoint and release the flight-technical accidents and violations General Investigator (hereinafter referred to as the "General Investigator") and investigators and approve by-laws/charter of the Flight-technical accidents and violations Investigation Office.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

7.2.The state central administrative body in charge of civil aviation matters may delegate its powers in fully or partially to the state administrative body in charge of civil aviation matters other than those specified in sub-paragraphs 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10 and 7.1.12 of this Law;

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

Article 8.The state administrative body in charge of civil aviation matters and its power

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

8.1.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall be the implementing agency of the Government responsible for professional oversight and regulation of operation for civil aviation activities in Mongolia.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

8.2.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall direct its activities to ensure safety and security of civil aviation.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

8.3.Flight safety inspectors of the state administrative body in charge of civil aviation matters shall use uniforms.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

8.4.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

8.4.1.to develop aviation safety standards pursuant to Annexes to Chicago Convention and present them for approval or registration to competent authorities and monitor their implementation;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

8.4.2. /This paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

8.4.3.to deal with matters relating to paid air navigation services;

8.4.4.to collect, prepare, exchange and distribute relevant information in the field of civil aviation, as well as cooperate with others in these matters;

8.4.5.to dispose incomes derived from civil aviation services for the purpose of ensuring aviation safety within the limits of the legislation;

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

8.4.6.to approve organizational structure of the subordinate units and organizations of the state administrative body in charge of civil aviation matters and to provide professional supervision on the structure and functions of other civil aviation organizations;

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

8.4.7.to take measures to prevent the recurrence of the accident and violation based on the conclusions of the flight-technical accidents and violations investigation reports;

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

8.4.8.other powers specified by law.

8.5.The state administrative body in charge of civil aviation matters may delegate to employee of the Civil Aviation General Authority or an appointed inspector the certain parts of its powers relating to aviation safety on the basis of an agreement. Duties and responsibilities of the employee shall be clearly specified in this agreement.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001 and the law as of December 19, 2008 respectively/

8.6.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall have its own symbol.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

8.7.The supervision of civil aviation activities shall be carried out independently by the Civil Aviation Safety Control and Regulations Department of the state administrative body in charge of civil aviation matters and the Head of the Department shall be conferred a status of the General State Inspector.

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001 and this paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

Article 9.Powers of the Inspector in charge of control of Air Safety of state administrative body in charge of civil aviation matters  

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

9.1.The inspector in charge of control of air safety shall have the following powers:

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

9.1.1.to have an unrestricted access to civil aviation related areas for the purpose of conducting safety inspections;

9.1.2.to demand copies of documents related to civil aviation operations;

9.1.3.to detain an aircraft in case of necessity;

9.1.4.to seize temporarily, when necessary, civil aviation documents of any person.

Article 10.Ownership of Integrated Systems of Constructions, Buildings and Facilities Used for Air Traffic Services

10.1.Integrated constructions, buildings and facilities designated for air traffic services shall be in the state ownership.

Article 11.Set of Civil Aviation Regulations

11.1.In regulating civil aviation related services in conformity with international conventions and agreements to which Mongolia is a party, the set of Civil Aviation Regulations shall apply.

11.2.The set of Civil Aviation Regulations shall regulate following issues:

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

11.2.1.registration of aircraft in Mongolia;

11.2.2.issuing airworthiness certificates;

11.2.3.conducting inspections at the maintenance and repair stations of the aircraft and their parts, and civil aviation service organizations, and accessing thereto;

11.2.4.contracting works in civil aviation sector, cooperation with relevant organizations for the purposes of ensuring civil aviation safety, granting aircraft inspection approvals;

11.2.5.entry by aircraft of the state frontier of Mongolia, landing on or taking-off from the specified aerodrome and conditions of flight operations and air traffic control within the airspace of Mongolia;

11.2.6.transportation of passengers and goods by air and use of aircraft for other purposes;

11.2.7.minimizing possible adverse effect in the process of use of air navigation apparatus during civil aviation, installation and utilization of equipment, lights and signs for the purposes of preventing aircraft and air navigation from such adverse effect and hazards;

11.2.8.ensuring safety, efficiency and regulation of air navigation, securing the safety of aircraft, its passengers and properties carried therein and prevention of from possible hazards;

11.2.9.issuing certificates to organization providing aviation meteorological information to flights;

11.2.10.usage of signals and communications to aircraft;

11.2.11.flight operations within restricted areas of airspace of Mongolia;

11.2.12.approval of design of all types of civil aviation certificates, identification cards and other aviation related documents, issuing, temporarily suspending, seizing, and keeping thereof;

11.2.13.determining working hours for the employees engaged in flight and its operations;

11.2.14.establishing types and amount of payment of the civil aviation paid services and procedures on disposing income therefrom;

11.2.15.setting aircraft noise restriction within the airspace of Mongolia.

Article 12.Regulating Civil Aviation during the State of Emergency or War

12.1.In case of declaring state of emergency or war, or occurrence of disaster, hazards, accidents in the territory of Mongolia, the civil aviation shall be regulated by the relevant legislation.

/This paragraph was amended by the law as of February 6, 2017/

Article 13.Special permits for Engaging in Civil Aviation Activities

13.1.An individual or business entity shall engage in the following civil aviation activities under the special permits issued by the state administrative body in charge of civil aviation matters:

/This paragraph was modified by the law as of January 6, 2023/

13.1.1.conducting air flight operations with use of aircraft;

13.1.2.engaging operation of aerodromes and airports;

13.1.3.providing the aircraft repair and maintenance services.

13.2.For the purpose of implementing the international civil aviation treaties, the special permits specified in paragraph 13.1 of this Law and other licenses in accordance with international standard requirements shall be granted by the state administrative body in charge of civil aviation matters according to the Civil Aviation Regulations.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

/This paragraph was modified by the law as of January 6, 2023/

Article 14.Use of Foreign Language in Civil Aviation

14.1.All technical and technological documents for civil aviation can be used in English or Russian languages.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

14.2.Air traffic control in the airspace of Mongolia may be performed in English language.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

chapter three

CIVIL AIRCRAFT

Article 15.Airworthiness of Civil Aircraft

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

15.1.Manufacturing of civil aircraft in Mongolia, modification and improvement thereof shall be carried out under the permits by the state administrative body in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was amended by the law as of December 18, 2008/

/This paragraph was annulled by the law as of January 20, 2011/

15.2.A foreign-manufactured aircraft can be used in Mongolia for civil aviation purposes upon recognition of such aircraft /type/ by the state administrative body in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

/This paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

Article 16.Registration and deregistration of Aircraft

16.1.Unless an individual, a business entity or an organization has not registered civil aircraft in its ownership in a foreign state, the aircraft shall be registered in Mongolia and obtain a national identification mark and a certificate of registration.

16.2.In case of non-eligibility of civil aircraft for operations or transfer it to a foreign state, it shall be removed from the state registry.

16.3.Registration and deregistration of a civil aircraft from the state registry shall be performed by the state administrative body in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

16.4.Mongolian-registered aircraft shall be insured.

Article 17.Aircrew of Civil Aircraft

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

17.1.Aircrew of civil aircraft shall consist of flight crew and other members of the aircrew.

17.2.Mongolian civil aircraft flight crew shall have a composition determined by the state administrative body in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

17.3.Foreign citizens may be in the composition of the flight crew in Mongolian civil aircraft.

17.4.Flight attendants and other persons involved in the flight operations shall be deemed as aircrew members other than flight crew.

17.5.Flight operations without complete flight crew shall be prohibited.

17.6. /This paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

Article 18.Powers of Pilot-in-Command

18.1.Aircrew and passengers on board shall be obliged to obey the duties given by the Pilot-in-command with the purpose of conducting flights, securing flight safety, as well as protecting lives and property of passengers.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

18.2.Pilot-in-command of civil aircraft shall exercise the following powers during the flight:

18.2.1.to ensure safety of the aircraft and persons carried;

18.2.2.to take a final decision concerning the take-off and landing of aircraft, conducting flight, continuance of the flights and forced landing in case of have no choice;

18.2.3.in case of obvious threat to flight safety, for the purposes of saving the aircraft and lives of the persons carried, to reserve the right to take decision deviating from the flight plan and instructions provided by the Air Traffic Controller;

18.2.4.to maintain order in the aircraft during the flight, and take all possible measures to suppress actions of persons who jeopardize flight safety;

18.2.5.in case of impossibility of continuing flight normally, to report immediately the situation to the Air Traffic Controller.

18.3.In the event of danger to the aircraft, the Pilot-in-command may leave the aircraft until all possible measures have been taken to save lives of the passengers on the board.

chapter four

AERODROME

Article 19.Establishment of an Aerodrome

19.1.Procedures for establishment, operation of aerodrome and suspension of its services, as well for including in and removal it from the state registry, aerodrome certification and operation of provisional aerodrome shall be regulated by set of the Civil Aviation Regulations.

/This paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

19.2.It shall be prohibited to operate an aerodrome for regular air services without the permits specified in sub-paragraph 13.1.2 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of January 6, 2023/

Article 20.Security Area of Aerodromes

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

20.1.For the purpose of safe operations, the state administrative body in charge of civil aviation matters shall determine the aerodrome security area jointly with the Governor of the corresponding district or soum.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001 and the law as of December 19, 2008 respectively/

20.2.All issues related to use of land of aerodrome security area shall be regulated by the set of Civil Aviation Regulations.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

Article 21.Signals and Markings at Aerodrome

21.1.The safety signals and markings shall be place for orientation of the aircraft crew during the taking off, landing and departure of the aircraft in accordance with the set of Civil Aviation Regulations at aerodrome and within the surrounding area of aerodrome.

21.2.Installation of lights or markings similar to the items specified in paragraph 21.1 of this Law within the surrounding areas of aerodromes shall be prohibited.

Article 22.Lights and Markings on Buildings and Facilities

22.1.For the purpose of securing flight safety of the aircraft, owners or possessors of buildings and facilities shall install aeronautical obstruction lights and markings on the respective buildings and facilities as provided for in the set of Civil Aviation Regulations.

/This paragra10ph was amended by the law as of December 6, 2001/

chapter five

AIRCRAFT FLIGHT

Article 23.Performing Flights

23.1.In order to perform a flight by the aircraft the following requirements shall be met:  

23.1.1.the civil aircraft and its aircrew have made pre-flight preparations and obtained permits to perform flight as provided for in the set of the Civil Aviation Regulations;

23.1.2.to have a competent flight crew authorized to perform flight by the respective type of aircraft;

23.1.3.the aircraft to perform flight has obtained state registration certificate, certificates of airworthiness, permission for radio station and had aircraft logbook and other required documents.

23.2.The the sub-paragraphs 23.1.2 and 23.1.3 of this Law shall not apply to operations of the ultra-light aircraft, air balloons and models of aircraft.

Article 24.Coordinations of Air Traffic

24.1.The air traffic control within the airspace of Mongolia shall be performed by the civil aviation Air Traffic Service Office.  

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

24.2.Safety area separation of flights performed within the airspace of Mongolia, air routes, their width and altitude shall comply with the international standards.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

24.3.Air routes, through which flights are performed within the airspace of Mongolia, shall be equipped with communication and navigation systems at the level as to ensure flight safety.

24.4.The permits to cross the border of Mongolia and perform flight in its airspace shall be obtained from the Air Traffic Service Office.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was annulled by the law as of January 6, 2023/

24.5.An aircraft which failed to comply with the procedure on flight operations within the airspace of Mongolia and on flight through the entry or exit points of the state border, as well as an aircraft performing flight through the state border without permits from the competent authority, shall be considered as an aircraft committing breach.

24.6.The Air Traffic Service Office shall report the aircraft specified in paragraph 24.5 of this Law to the competent authority in charge of ensuring air safety within the airspace of Mongolia and demand from the flight crew of the aircraft to stop immediately the breach or to land in the indicated area.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

Article 25.Performing Flights over Cities and Villages

25.1.Flights over cities or villages shall be performed at the altitude from which an aircraft can land outside of the territory of the cities or villages or at the nearest aerodrome, in the emergency case.

25.2.Flights over cities or villages for the training, testing and aerobatics or air show purposes shall be prohibited.

25.3.Flights by civil aircraft over cities or villages at speeds equal to or in excess of Flight Mach 1 shall be prohibited.

Article 26.Ensruring Airspace Safety

26.1.Artillery shooting, explosions, rocket launching and any other operations carried out within the airspace and at air routes being used with purposes of civil aviation of Mongolia, which may threaten air safety, shall be required to obtain permissions from the state administrative body in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was amended by the law as of May 30, 2003 and the law as of December 19, 2008 respectively/

26.2.Paragraraph 26.1 of this Law shall not apply to missile or rocket launching and artillery shooting carried out for defense purposes of the country from air attacks.

Article 27.Providing weather information for flight

/This article was annulled by the law as of December 6, 2001/

Article 28.Utilization of Public Communication Devices

28.1.In case of failure in communication system used for the air traffic services, an urgent notice related to flight safety and air traffic control services shall come first and be transmitted by all means of public communication without delay.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

Article 29.Assistance to Aircraft in Emergency

29.1.Search and rescue services for the aircraft in distress and danger shall be arranged by the state administrative body in charge of civil aviation matters in cooperation with the aircraft possessor and emergency organization, with the use of specially trained staff, forces and technical devices.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008 and the law as of February 2, 2017 respectively/

29.2.Local administration, business entities and individuals shall be obliged to immediately report information known to them concerning the aircraft in distress and emergency to the relevant authorities, save the humans' lives, render medical and other necessary aid, as well as take the aircraft and documents therein under protection.

29.3.An aircraft shall be equipped with alerting equipment in accordance with the list approved by the state administrative body in charge of civil aviation matters in order to inform immediately the aircrew and passengers of the situation in case of danger and distress to the aircraft.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

29.4.Costs related to the search and rescue of the aircraft in danger or distress and elimination of consequences of an incident or accident may be reimbursed from the possessor of the aircraft concerned.

29.5.If a Mongolian registered aircraft faces distress or danger situation while performing flight within the territory of a foreign state, search and rescue for such aircraft shall be carried out in accordance with procedures in force in the territory of that state and commonly recognized international principles and norms.

chapter six

INTERNATIONAL AIR FLIGHTS

Article 30.International Air Flight Permission and Insurance

30.1.International flights performed by Mongolian and foreign aircraft shall be subject to authorization from the state administrative body in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

30.2.Foreign aircraft operating within the airspace of Mongolia shall be insured with guarantee of recovering possible losses, which may be caused to a third party. 30.3.Foreign civil aviation organizations and citizens shall in advance notify to the state administrative body in charge of civil aviation matters the national identification mark of the aircraft intending to perform international flights within the airspace of Mongolia and other information related to flight operations.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

30.4.When conducting international flights, the international air flight operator shall submit in advance the passenger information to the competent organizations of Mongolia before the departure of civil aircraft.

/This paragraph was added by the law as of December 31, 2020/

Article 31.International Air Route and Airport

31.1.Foreign aircraft shall perform flights within the airspace of Mongolia on the air routes determined by the competent organization specified in Article 7 of this Law.

31.2.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall approve the list of international air routes and airports serving international flights and publish their operational data in the Aeronautical Information Publication.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

31.3.Immigration, customs, health and quarantine services shall be located at the airports serving international flights.

31.4.Cooperation between organizations engaged in civil aviation services and those specified in paragraph 31.3 of this Law shall be regulated by mutual agreements.

Article 32.Entry and exit of aircraft through the border air gate of Mongolia

/This paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

Article 33.Recognition of Foreign Aircraft Documents

33.1.Foreign aircraft documents shall be recognized valid in the territory of Mongolia, if they comply with the provisions of international treaties and agreements.

chapter seven

Transportation

Article 34.Transportation of passengers, cargo, baggage and mail

34.1.Air operators shall comply with the requirements of the general rules for air transportation by aircraft.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

34.2.Transportation of mail by air shall be regulated by an agreement made between the air operator and the organization in charge of postal and communication services.

Article 35.Transportation of Dangerous Goods by aircraft

35.1.Transportation of dangerous goods by the aircraft shall be carried out in accordance with laws, international treaties to which Mongolia is a party, and procedures approved by the state administrative body in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was amended by the law as of December 12, 2008/

Article 36.Insurance of Passengers

36.1.Passengers of civil aircraft shall be obliged to insure their lives.

Article 37.Insurance of Aircrew of the aircraft

37.1.The business entity or organization, which employs the aircrew members, shall carry responsibility to insure their lives and health while on flight duty.

Article 38.Liability Insurance of Air Operator

38.1.Air operator shall have a liability insurance for the purpose of paying compensation in case of any loss or damage caused to a third party, passengers' lives and health, as well as missing or damaged baggage, cargo or mail.

/This paragraph was added by the law as of December 6, 2001/

chapter eight

SAFETY REGULATION OF CIVIL AVIATION

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

Article 39.Ensuring Civil Aviation Security

39.1.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall have a national civil aviation security program for ensuring flight safety.

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

39.2.Domestic and international air carriers and service organizations shall take all necessary measures to prevent from and suppress unlawful interference with civil aviation operations as provided in the legislation of Mongolia.

Article 391.Aviation Personnel Professional Identification Card

391.1.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall provide the professional identification card and health certificate to civil aviation officials. The procedure of issuing these identification cards and certificates shall be determined by the set of the Civil Aviation Regulations.

/This Article was added by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was modified by the law as of December 19, 2008/

Article 392.Certificate of Airworthiness

392.1.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall issue the Certificate of Airworthiness for all civil aircraft registered in Mongolia. The Certificate shall indicate the purpose for which the aircraft is used, term of validity of the Certificate and other conditions, limitations and information required for ensuring safe operation.

/This Article was added by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

Article 393.Air Operator Certificate

393.1.The state administrative body in charge of civil aviation matters shall issue Air Operator Certificate to the business entity or organizations engaged in commercial air transport operations by the aircraft specified in sub-paragraph 13.1.1 of this Law, if only the requirements meets with this Law and relevant regulations.

/This Article was added by the law as of December 6, 2001/

/This paragraph was amended by the law as of December 19, 2008/

Article 394.Duties of Air Operators

394.1.The air operator shall adopt and follow instructions and procedures would meet the requirements of air operations and airworthiness of an aircraft, and ensure that the operations of that air operator are conducted in the public interests and in reliable manner in accordance with the relevant regulations and procedures.

/This Article was added by the law as of December 6, 2001/

Article 40.Security Checks of Aircrew, Passengers and their Baggage

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

40.1.In the interest of ensuring air safety, protecting lives and health of passengers and aircrew members, the air operator or competent organizations shall perform security checks of aircrew members, passengers and their carry-on items in accordance with the regulations approved by the state central administrative organization in charge of civil aviation matters.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

40.2.If a passenger refuses to undergo security check, the contract of transportation by aircraft shall be canceled.

chapter nine

INVESTIGATION OF FLIGHT-TECHNICAL ACCIDENT AND VIOLATION

/The title of this chapter was amended by the law as of December 6, 2001/

Article 41.Application of flight-technical accident and violation definition

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

41.1.The term "flight-technical accident and violation" shall be interpreted and applied as specified in Annex 13 to the Chicago Convention.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

Article 42.Investigation for flight-technical accident and violation

/The title of this paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

42.1.The flight-technical accident and violation Investigation Department shall conduct investigation, classification and keep the records of the flight-technical accident and violation and precedent conditions prior to it.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

42.2.The flight-technical accident and violation Investigation Department shall be headed by the General Investigator.

/This paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

42.3.The General Investigator shall establish an unrestricted control over the area of the flight-technical accident and violation occurred on the territory of Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

42.4.The General Investigator may involve, when he deems necessary, national and foreign experts in the investigation and determining cause of the flight-technical accident and violation.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

42.5.In case of a flight-technical accident and violation occurred on the territory of Mongolia, the local administration, police and armed forces shall comply with the provision of Article 29 of this Law and render timely assistance in investigation operations to the Flight-technical accident and violation Investigation Department when necessary.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

42.6.In case of a flight-technical accident and violation occurred abroad, in which a Mongolian registered aircraft is involved, the investigation shall be conducted in accordance with the provisions of international treaties and agreements, and the Flight-technical accident and violation Investigation Department shall carry out the investigation in cooperation with the state administrative body in charge of civil aviation matters on behalf of Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001 and the law as of December 19, 2008/

Article 43.Powers of State Investigator in charge of analysis and investigation for flight-technical accident cases

43.1. /This paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

43.2.The Investigator in charge of analysis and investigation of flight-technical accident and violation shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

43.2.1.to accurately examine and realistically determine causes of the flight-technical accident and violation;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

43.2.2.to carry out the activities specified in the By-laws of the flight-technical Accident and violation Investigation Department and the Annex 13 to the Chicago Convention;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

43.2.3.to bear responsibility for the accuracy of the decisions and conclusions made by himself/herself;

43.2.4. /This paragraph was annulled by the law as of December 6, 2001/

43.2.5.other powers established by legislation.

43.3.The Investigator in charge of flight-technical accident and/or violation investigation shall exercise the following rights:

/This paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

43.3.1.to have unrestricted access to place where the flight-technical accident or violation occurred and take measures to protect the place of the accident and violation, to be resolved by the relevant authorities;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 6, 2001/

43.3.2.to have an unrestricted access to all objects, buildings, and facilities related to civil aviation while on performing official duty;

43.3.3.to demand from relevant persons to provide information, survey or reference materials and any other documents essential for the investigation;

43.3.4.to use the communication facilities at the first when necessary;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 6, 2001/

43.3.5.to use badge and be supplied with labor-protection uniform and other essential items for working in hard conditions;

43.3.6.other rights conferred to him/her by legislation.

chapter ten

MISCELLANEOUS

Article 44.Liability for Violation of the Law

44.1.If any breach of the legislation on civil aviation in the following way does not constitute grounds for criminal liability, liable official shall be subject to the Law on Public Service.

44.2.Person or legal entity who breached this Law shall be liable according to the Criminal Law or Law on Violation.

/This paragraph was modified by the law as of December 4, 2015/

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA GONCHIGDORJ.R