A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 6 дугаар сарын 24-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь агаар бохирдуулагч этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Агаарын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль[1], энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."агаар бохирдуулах бодис" гэж Агаарын тухай хуулийн 3.1.6-д заасныг;

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.2."агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр" гэж Агаарын тухай хуулийн 3.1.9-д заасныг;

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.3."агаарын бохирдлын төлбөр" гэж Агаарын тухай хуулийн 3.1.14-т заасныг;

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.4."органик уусгагч" гэж ердийн агаарын хэм, даралтын нөхцөлд их хэмжээгээр агаарт уурших органик бодисыг;

3.1.5."автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл" гэж дизель түлш, шатахуунаар ажилладаг бүх төрлийн автомашин, автобус, мотоцикл, трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгслийг;

3.1.6."агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл эзэмшигч" гэж Агаарын тухай хуулийн 18.1-д заасан зөвшөөрөл авсан этгээдийг.

/Энэ заалтад 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл.Агаарын бохирдлын төлбөр төлөгч, түүнийг бүртгэх

Хэвлэх

4.1.Дoр дурдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага агаарын бохирдлын төлбөр төлөгч байна:

4.1.1.түүхий нүүрс олборлогч;

4.1.2.органик уусгагчийг үйлдвэрлэгч;

4.1.3.органик уусгагчийг импортлогч;

4.1.4.автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигч;

4.1.5.агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл эзэмшигч;

4.1.6.агаарт бохирдол гаргах эх үүсвэр хэрэглэж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага.

4.2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон харилцааг Агаарын тухай хуулиар зохицуулна.

4.3.Аймаг, нийслэл, дүүргийн татварын газар, хэлтэс, сумын татварын тасаг, татварын улсын байцаагч нь агаарын чанарын мэргэжлийн албатай хамтран төлбөр төлөгчийн ашиглаж байгаа агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэр, байршил, улсын бүртгэлийн дугаар, төрөл, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ашиглалтын хугацаа болон бусад шаардлагатай гэж үзсэн мэдээллийн бүртгэл хөтөлнө.

4.4.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигчийг бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хуулиар[2] зохицуулна.

4.5.Энэ хуулийн 4.1.6-д заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлбөр авах журам, төлбөрийн хувь, хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

5 дугаар зүйл. Агаарын бохирдлын төлбөр ногдох зүйл

Хэвлэх

5.1.Олборлосон түүхий нүүрс, үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагч, автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл, агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдалд агаарын бохирдлын төлбөр /цаашид "төлбөр" гэх/ ногдуулна.

5.2.Төлбөр ногдуулах органик уусгагчийн жагсаалтыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

5.3.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн нэгж километр зайд явахад ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээгээр нь бүлэглэх ангиллыг суудлын автомашины хөдөлгүүрийн багтаамж, автобус, ачааны автомашины даацаас хамааруулан тогтоох журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батална.

5.4.Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах бохирдуулах бодисын жагсаалтыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

5.5.Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт бохирдуулах бодисыг бохирдуулах бодисын хаягдлын стандартад заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн гаргасан тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны байцаагч, холбогдох сум, дүүргийн Засаг дарга учирсан хохирлыг арилгуулж, хохирлын хэмжээг гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээгээр агаарын бохирдлын нөхөн төлбөр ногдуулан, төлөлтөд нь хяналт тавина.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.6.Агаарын бохирдлын нөхөн төлбөрийг холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төлнө.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.7.Гэм буруутай этгээд энэ хуулийн 5.5-д заасан хохиролд агаарын бохирдлын нөхөн төлбөр төлсөн нь түүнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6 дугаар зүйл.Төлбөр ногдуулах биет нэгж

Хэвлэх

6.1.Төлбөрийг тооцоход дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно:

6.1.1.түүхий нүүрсийг олборлоход килограммаар;

6.1.2.органик уусгагчийг үйлдвэрлэх, импортлоход килограммаар;

6.1.3.автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс нэгж километр зайд явахад ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг граммаар;

6.1.4.агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлыг килограммаар.

7 дугаар зүйл.Төлбөрийн хувь, хэмжээ

Хэвлэх

7.1.Олборлосон түүхий нүүрсний төлбөрийн хувь, хэмжээг нүүрсний килограмм тутамд 1-2 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно.

7.2.Үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагчийн төлбөрийн хувь, хэмжээг органик уусгагчийн килограмм тутамд 10-30 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно.

7.3.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн төлбөрийг тэдгээрийн ангиллаас хамаарсан хувь, хэмжээгээр дараахь байдлаар тогтооно:

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн ангилал

CO2 хийн ялгарал (г/км)

Жилд ногдуулах төлбөр /төгрөгөөр/

A

121-180

1800

Б

181-250

2100

В

251-350

3500

Г

351-500

5000

Д

501-750

7500

Е

751-ээс дээш

9500

7.4.Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрийн хувь, хэмжээг килограмм тутамд 1-10 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн газар тогтооно.

8 дугаар зүйл.Төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх

Хэвлэх

8.1.Түүхий нүүрсийг гүн боловсруулах замаар үйлдвэрлэсэн, стандартын шаардлага хангасан шинэ төрлийн түлш үйлдвэрлэсэн тохиолдолд боловсруулсан нүүрсний хэмжээгээр төлбөрөөс чөлөөлнө.

8.2.Нэгж километр зайд явахад 120 грамм болон түүнээс бага хэмжээний нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаг автотээврийн хэрэгслийг төлбөрөөс чөлөөлнө.

8.3.Энэ хуулийн 7.3-т заасан А-Б ангилалд хамаарах автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төлбөрийг тухайн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг үйлдвэрлэснээс хойшхи эхний 4 жилд чөлөөлнө.

8.4.Үр тарианы комбайн, хөдөө аж ахуйн зориулалттай гинжит тракторыг төлбөрөөс чөлөөлнө.

8.5.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор түүхий нүүрс олборлодог болон эрчим хүч үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлбөрөөс чөлөөлж, хөнгөлж болно.

8.6.Энэ хуулийн 8.5-д заасан аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт болон төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх журмыг Засгийн газар батална.

9 дүгээр зүйл.Төлбөр төлөх, тайлагнах

Хэвлэх

9.1.Төлбөр төлөгч нь тухайн улиралд олборлосон түүхий нүүрсэнд ногдох төлбөрийг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор харьяалах татварын албанд төлнө.

9.2.Төлбөр төлөгч нь үйлдвэрлэх, импортлох органик уусгагчид ногдох төлбөрийг химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авахын өмнө харьяалах татварын албанд төлнө.

9.3.Төлбөр төлөгч нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдох жилийн төлбөрийг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлөх бөгөөд автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэгийн гэрчилгээ нь агаарын бохирдлын төлбөр төлсөн тухай тэмдэглэлтэй байна.

9.4.Төлбөр төлөгч нь Агаарын тухай хуулийн 10.1-д заасан агаарын чанарын мэргэжлийн албаны дүгнэлтийг үндэслэн агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрээс тухайн жилд агаарт гаргах хаягдлын бохирдуулах бодисд ногдох төлбөрийг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалах татварын албанд төлнө.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.5.Татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дор дурдсан хугацаанд гаргана:

9.5.1.сум, дүүргийн татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор аймаг, нийслэлийн татварын албанд;

9.5.2.аймаг, нийслэлийн татварын алба төлбөрийн жилийн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний дотор татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад;

9.5.3.татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага төлбөрийн нэгдсэн тайланг дараа оны 3 дугаар сарын 15-ны дотор гаргаж агаарын чанарын мэргэжлийн албанд ирүүлнэ.

9.6.Төлбөрийн тайлангийн маягтын загварыг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

10 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийн 5.5-д заасан үүргийг биелүүлээгүй албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

10.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

[1] Татварын ерөнхий хууль – "Төрийн мэдээлэл" эмхтгэлийн 2008 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн.

[2] Монгол Улсын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хууль – "Төрийн мэдээлэл" эмхтгэлийн 1993 оны 3 дугаарт нийтлэгдсэн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

LAW OF MONGOLIA

June 24, 2010 Ulaanbaatar city

LAW ON AIR POLLUTION FEE

Article 1.Purpose of the Law

1.The Purpose of this law is to regulate the relations arising from the imposition of compensatory fee on entities for polluting the air and the payment of fees for the action.

Article 2.Legislation on Air Pollution Fee

2.1.The legislation on air pollution fee shall consist of the Law on Air, General Law on Taxation, the present law and other legislative acts issued in conformity with these laws. 

2.2.If an international agreement to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the former shall prevail.

Article 3.Legal definitions of terms

3.1.The terms used in this law shall have the following meanings:

3.1.1."Air polluting particulates" shall mean the substances specified in Article 3.1.6 of the Law on Air;

/This part was amended according to the law of May 17, 2012/

3.1.2."Stationary air polluting sources" shall mean the sources specified in Article 3.1.9 of the Law on Air;

/This part was amended according to the law of May 17, 2012/

3.1.3."Air pollution fee" shall mean that specified in Article 3.1.14 of the Law on Air;

/This part was amended according to the law of May 17, 2012/

3.1.4."Organic solvent" shall mean the organic substances that dissolve in the air in a large amount in a normal air condition; (temperature and pressure)

3.1.5."Transport facilities and Vehicles" shall mean all types of automobiles, buses, motorcycles, tractors, and automotive that use diesel fuel or fuel; 

3.1.6."license holder allowed to use major stationary air polluting source" means an entity holding a license according to Art 18.1.

/This part was amended according to the law of May 17, 2012/

Article 4.Air Pollution Fee payers and their registration

4.1.The below mentioned citizens, legal persons and organizations shall be air pollution fee payers:

4.1.1.Raw coal mining entities;

4.1.2.Organic solvent producers;

4.1.3.Organic solvent importing entities;

4.1.4.Transport facilities and vehicle owners;

4.1.5.License holder allowed to use major stationary air polluting source;

4.1.6.Citizen, legal person and organization that use air polluting source.

4.2.The relations arising from issuance of a permit to use major air polluting sources to citizens, legal persons and organizations shall be regulated by the Law on Air.

4.3.Tax offices of Aimag, Capital city, and district, tax departments of soums and state tax inspector together with Professional Department in charge of air quality (hereinafter referred to as "Professional Department") shall be responsible for the registration of the details of air polluting sources used by fee payers, which shall include the name, location, state registration number, type, capacity, utilization period and other relevant information.

4.4.The relations arising from registration of the owners of transport facilities and vehicles shall be regulated by Mongolian Law on Transport Facilities and Vehicles Tax.

4.5.The government shall fix the amount of the fee, its percentage and the payment procedure for the citizens, legal persons, and organizations specified in Article 4.1.6 of the present law.

Article 5.Items subject to air pollution fee charge

5.1.The air pollution fee (hereinafter referred to as "fee") shall be imposed on extracted raw coals, produced or imported organic solvents, transport facilities and vehicles, and air polluting particulates generated by major stationary air polluting sources.

5.2.The State administrative central organization in charge of nature and environment shall approve a list of the organic solvents which are subject to fee charge. 

5.3.The state administrative central organization in charge of nature and environment together with the state administrative central organization in charge of transportation shall approve a regulation to fix the classification of the transport facilities and vehicles on the basis of the amount of carbon dioxide CO2 emission in one unit kilometer distance to be in proportion to the engine capacity of passenger cars, and load capacity of buses and trucks. 

5.4.The state administrative central organization in charge of nature and environment shall approve a list of the polluting particulates which are generated by major stationary air polluting sources.

5.5.State environmental inspector, relevant soum/district Governor shall, based on conclusion of professional organization, recover the damage incurred due to exceeding the permitted standard of polluting substances from Stationary air polluting sources and impose air pollution compensation equal to 3 times and supervise its payment.

/This section was added by the Law in 5 May, 2012/

5.6.Legal person, organization and citizen shall pay the air pollution compensation to state budget anti-air pollution Environment and climate fund.

/This section was added by the Law in 5 May, 2012/

/This part was revised by the Law of 13 November, 2015/

/This part was revised by the Law of 12 January, 2018/

/This part (name of the fund) was revised by the Law of 13 November, 2019/

5.7.Paying the air pollution compensation specified in 5.5 of this law shall not be the ground for exemption from the liabilities specified in Criminal law or law on Offense.

/This section was added by the Law in 5 May, 2012/

/This Article has been revised by the law of 4 December, 2015/

Article 6.Measurement units for fee charge

6.1.Based on the following measurement units, fee calculation shall be made:

6.1.1.Extraction of raw coals is calculated by kilogram; 

6.1.2.Producing and importing organic solvent is calculated by kilogram;

6.1.3.The amount of CO2/km emission from transport facilities and vehicles is calculated by gram; 

6.1.4.Air polluting particulates generated by major stationary air polluting sources shall be calculated by kilogram.

Article 7.Amount Payments and Fees 

7.1.The government shall fix the amount of fee to be imposed on extracted raw coal within the limit of 1-2 tugriks per kilogram.

7.2.The government shall fix the amount of fee to be imposed on produced or imported organic solvents within the limit of 10-30 tugriks per kilogram.

7.3.The fees to be imposed on the CO2 emission from transport facilities and vehicles shall be according to their classification made on the basis of CO2 emission and shall be as follows:

Classification of transport facilities and vehicles

CO2 emission (g/kg)

Annual payment /tugriks/

A

121-180

1800

Б

181-250

2100

В

251-350

3500

Г

351-500

5000

Д

501-750

7500

Е

751-or more

9500

7.4.The government shall fix the amount of fee to be imposed on air polluting particulates generated by major stationary air polluting sources within the limit of 1-10 tugriks per kilogram.

Article 8.Exemption from Fees 

8.1.Exemption from fee is granted in proportion to the processed coal amount if raw coal is produced in deep processing manner, or a new type of combustible meeting the standards is produced.

8.2.The vehicles that emit 120 or less gram carbon dioxide in one kilometer shall be exempt from the fee. 

8.3.The transport facilities and vehicles classified into A-Б in the table specified in Article 7.3 of this law shall be exempt from fee for the first 4 years from the date that the vehicles are manufactured. 

8.4.Reaper-threshers and farming crawler tractors shall be exempt from the fee. 

8.5.The legal persons and organizations that extract coal or generate power for the purpose of protecting the national interest or that of the public shall be exempt from the fee.

8.6.The government shall approve the list of legal persons and organizations specified in Article 8.5 of this law and exemption procedures.

Article 9.Paying and Reporting of Fees

9.1.Fee payers shall pay the sum that is imposed on the raw coals extracted in that quarter to the relevant taxation office within the 20th day of first month of the next quarter.

9.2.Fee payers shall pay the sum that is imposed on the produced or imported organic solvents to the relevant taxation office before obtaining a permit to import and produce chemical dangerous and hazardous substances.

9.3.Fee payers shall pay the annual payment that is imposed on transport facilities and vehicles to the relevant taxation offcie once in a year on or before June 1 of the year and the certificate on the auto-techniques' inspection of transport facilities and vehicles shall contain the notes on air pollution fee payment.

9.4.Fee payers shall, on the basis of the reccommendations of the Professional Department specified in Article 10.1 of the Law on Air, pay the sum that is imposed on the polluting particulates generated for one year by major stationary air polluting sources to the relevant taxation office within February 10 of the year.

/This part was amended according to the law of May 17, 2012/

9.5.Tax department or office shall submit the annual payment report during the below mentioned time periods:

9.5.1.Tax departments of soums and tax offices of districts shall submit the annual payment report to the tax offices of Aimag and capital city within February 10 of the next year;

9.5.2.Tax offices of aimags and capital city shall submit the annual payment report to the State General Taxation Office within March 1 of the next year;

9.5.3.The State General Taxation Office shall send the state's integrated report to the Professional Department in charge of air quality within 15 March.

9.6.The State General Taxation Office shall approve the form sheet standard of payment report.

Article 10.Liabilities for violation of law

10.1.An official who has breached the duties specified in 5.5 of this law shall be held liable under the Law on Public Service.

10.2.An individual, legal person who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal Law or Law on Offence.

/This Article has been revised by the law of 04 December, 2015/

SPEAKER OF THE STATE GREAT HURAL OF MONGOLIA DEMBEREL.D