A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь бүх төрлийн кадастрын зураглал үйлдэх, газрын кадастр эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль, Геодези, зураг зүйн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд гадаад улсын нутаг дэвсгэрт байгаа өөрийн өмчлөлийн газраа энэ хуульд заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."кадастр" гэж газар болон бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршил, хил зааг, талбай, эзлэхүүн, тоо хэмжээ, төлөв байдлыг тогтоох, чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээ хийх, төлбөр ногдуулах үндэслэлийг бий болгох, тэдгээрийн эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлийн эрхийг баталгаажуулах цогц үйл ажиллагааг;

3.1.2."кадастрын зураглал" гэж геодезийн хэмжилт, тодруулалт, боловсруулалтын үр дүнгээр бүх төрлийн кадастрын зураг үйлдэх үйл ажиллагааг;

3.1.3."эдлэн газар" гэж Газрын тухай хуулийн дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд эзэмшүүлэх, ашиглуулах зорилгоор олгосон газрыг;

3.1.4."нэгж талбар" (парсель) гэж хилээр хязгаарлагдсан, ашиглалтын зориулалт адил, эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч нь нэг, оноосон дугаартай, кадастрт тусгавал зохих эдлэн газар, объект буюу түүний хэсгийг;

3.1.5."эргэлтийн цэг" гэж нэгж талбарыг хязгаарласан хилийн шугамын нугаралтыг газар дээр нь болон кадастрын зураг дээр тодорхойлсон цэгийг;

3.1.6."тодруулалт" гэж газрын зурагт үзүүлбэл зохих байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон объектыг агаарын ба хиймэл дагуулын дүрс, зураглалын бусад мэдээлэл дээр таньж тодорхойлох, кадастрын зурагт илэрхийлэгдэх өгөгдлүүдийг тогтоох геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг;

3.1.7."кадастрын зураглалын мэдээллийн сан" гэж бүх төрлийн кадастрын зураг, орон зайн өгөгдлүүдийг цэгцлэн иж бүрдэл болгосон мэдээллүүд, тэдгээрийг боловсруулах, удирдах боломж бүхий техник хэрэгсэл ба программ хангамж бүхий мэдээллийн санг;

3.1.8."газрын кадастр" гэж газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл, газрын улсын бүртгэл эрхлэх үйл ажиллагааг;

3.1.9."газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл" гэж газрын нэгдмэл сангийн тооллого, газрын чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээний үр дүнг тусгасан мэдээллийн цогц үйл ажиллагааг;

3.1.10."газрын нэгдмэл сангийн тооллого" гэж газрын нэгдмэл сангийн үндсэн, дэлгэрэнгүй ангиллын газрын байршил, хил зааг, тоо, хэмжээг тодорхойлох цогц үйл ажиллагааг;

3.1.11."газрын чанарын үнэлгээ" гэж газрыг түүний төлөв байдал, чанарыг илэрхийлэх үзүүлэлтээр харьцуулан үнэлэх үйл ажиллагааг;

3.1.12."газрын эдийн засгийн үнэлгээ" гэж газрыг түүний чадавх, эдийн засгийн үр өгөөжийг илэрхийлэх үзүүлэлтээр харьцуулан үнэлэх үйл ажиллагааг;

3.1.13."газрын кадастрын судалгаа" гэж газрын кадастрыг эрхлэхэд шаардлагатай мэдээллийг шалган нотлох, бүрдүүлэх, судлах, үнэлэх зорилго бүхий үйл ажиллагааг;

3.1.14."газрын улсын бүртгэл" гэж тодорхой хил заагаар бусад газраас тусгаарлагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эдлэн газрыг эзэмших, ашиглах эрх, түүний шилжилтийг бүртгэж, баталгаажуулах үйл ажиллагааг;

3.1.15."газрын мэдээллийн сан" гэж газрын нэгдмэл сангийн мэдээлэл, өгөгдөлд боловсруулалт хийх бололцоотой техник, технологид үндэслэсэн төр, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хэрэгцээг хангахуйц системчлэгдсэн өгөгдлүүдийн цогцыг.

3.1.16."нэгж талбарын дугаар" гэж газар өмчлөх эрх болон түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийг газрын улсын бүртгэлд бүртгэснийг нотолж, газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон дахин давтагдахгүй дугаарыг.

/Энэ заалтыг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛЫН ХАРИЛЦАА

4 дүгээр зүйл.Кадастрын зураглалын ангилал

Хэвлэх

4.1.Кадастрын зураглалыг үл хөдлөх эд хөрөнгийн төрлөөс нь хамааруулан газрын, хот байгуулалтын, инженерийн шугаман байгууламжийн, геологи, уул уурхайн, бусад гэж ангилна.

4.2.Газрын кадастрын зураглалыг газрын үндсэн зориулалт, хэрэгцээг харгалзан газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллаар ялгаж газар, хөрс, ус, ургамлын байр зүйн агуулгатайгаар үйлдэнэ.

4.3.Хот байгуулалтын кадастрын зураглалыг газрын гадарга дээр болон доор орших зам талбайн, ногоон байгууламжийн, барилга байгууламжийн, газар дээрх болон доорх инженерийн шугам сүлжээний, гэр хорооллын, инженер геологийн, ус, ус сувгийн гэсэн дэд ангиллаар ялгаж хот байгуулалтын байр зүйн агуулгатайгаар үйлдэнэ.

4.4.Инженерийн шугаман байгууламжийн кадастрын зураглалыг газрын гадарга дээр болон доор байгуулсан авто, төмөр замын, иргэний нислэгийн аэродромын, түлш, эрчим хүчний, харилцаа холбооны, усан хангамжийн байгууламж, услалтын системийн гэсэн дэд ангиллаар ялгаж дэд бүтцийн байр зүйн агуулгатайгаар үйлдэнэ.

4.5.Геологи, уул уурхайн кадастрын зураглалыг геологи, эрэл хайгуулын, уурхайн, нөөцөд авсан талбайн гэсэн дэд ангиллаар ялгаж геологи, уул уурхайн байр зүйн агуулгатайгаар үйлдэнэ.

4.6.Бусад ангиллын кадастрын зураглалыг холбогдох үзүүлэлтээс нь хамааруулан тус тусын дэд ангиллаар ялгаж тухайн ангилалд хамаарах байр зүйн агуулгатайгаар үйлдэнэ.

4.7.Кадастрын зураглалд орох өөрчлөлтийг тухай бүр нь хийж кадастрын зураглалын мэдээллийн санд жилд нэг удаа оруулна.

5 дугаар зүйл.Кадастрын зураглалын солбицлын тогтолцоо, масштаб, нарийвчлал

Хэвлэх

5.1.Бүх ангиллын кадастрын зураглалыг Геодези, зураг зүйн тухай хуульд заасан стандартын дагуу улсын геодезийн сүлжээнд холбож гүйцэтгэнэ.

5.2.Бүх ангиллын кадастрын зургийг мөрдөж байгаа зураг зүйн тусгаг, байр зүйн хавтгайн тогтолцоонд өргөрөг, уртрагийн өнцгийн болон далайн түвшнээс дээших харьцангуй өндрийн тоон хэмжээсээр тус тус илэрхийлнэ.

5.3.Кадастрын зургийг тухайн кадастрын үндсэн болон дэд ангиллаас нь хамааруулан дараахь масштабаар тус тус үйлдэнэ:

5.3.1.энэ хуулийн 4.1.2; 4.1.3 -т заасан төрлийн кадастрын зургийг 1:2000-аас багагүй масштабаар;

5.3.2.жимс жимсгэнэ, ногооны талбайн кадастрын зургийг 1:2000-аас, тариалангийн талбайд 1:25000-аас, хадлангийн талбайд 1:50000-аас, бэлчээр, ой, усан сан, геологи, уул уурхайн талбайд 1:100000-аас тус тус багагүй масштабаар.

5.4.Кадастрын зургийн нарийвчлал нь тухайн масштабын 0,1 мм-т ногдох хэмжээнээс ихгүй байна.

6 дугаар зүйл.Кадастрын зураглалын мэдээллийн сан

Хэвлэх

6.1.Кадастрын зураглалын мэдээллийн сан нь геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн сангийн дэд сан байна.

6.2.Кадастрын зураглалын мэдээллийн санд дор дурдсан ажлын үр дүн, зураг мэдээлэл, бичиг баримт орно:

6.2.1.кадастрын зураглалын техникийн тайлан, гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, шуудангийн хаяг;

6.2.2.зураглалын үндэслэлийн болон хээрийн холболтын цэгүүдийн тэгшитгэн боловсруулсан солбицол, өндрийн жагсаалт, нарийвчлалын өгөгдөл, геодезийн ба зураглалын сүлжээний байрлалын бүдүүвч;

6.2.3.эдлэн газар болон нэгж талбарын ялгах дугаар, хилийн шугамын эргэлтийн цэгийн солбицол, өндрийн жагсаалт, тодорхойлолтын нарийвчлалын үзүүлэлт;

6.2.4.байр зүйн болон сэдэвчилсэн тодруулалтын зураг, тодорхойлолтын баримт бичиг;

6.2.5.зураглалын явцад шинээр байгуулсан үндэслэлийн цэгүүдийн төв, тэмдэгтийн бүдүүвч, тодорхойлолт;

6.2.6.ортофото зураг, кадастрын тоон зураг болон бусад шаардлагатай баримт бичиг.

7 дугаар зүйл.Кадастрын зураглал эрхлэх байгууллага, түүний чиг үүрэг

Хэвлэх

7.1.Кадастрын зураглалыг мэргэжлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хууль, 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.2.Кадастрын зураглал гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн хууль тогтоомжийн дагуу ажлаа нэг бүрчлэн шалгуулж, шалгалтын актаар бүх зураг, мэдээллийн эх хувийг кадастрын зураглалын мэдээллийн санд хүлээлгэн өгнө.

7.3.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч төрийн болон бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн нь кадастрын зураг хийлгэх захиалгаа геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх бөгөөд захиалгадаа дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:

7.3.1.захиалагч аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, оршин байгаа хаяг, иргэний хувьд регистрийн дугаар, оршин суугаа хаяг;

/Энэ заалтад 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.3.2.үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн баримт бичиг, талбайн байрлал, хэмжээ, хилийн шугам, түүний эргэлтийн цэгүүдийн тухай тодорхойлолт.

7.4.Үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь дараахь үүрэгтэй байна:

7.4.1.кадастрын зураглал гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг өөрийн эдлэн газартаа саадгүй нэвтрүүлж, ажиллах, мэдээлэл авах боломжоор хангах;

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.4.2.өөрийн эдлэн газрын хилийн эргэлтийн цэгүүдийг газар дээр нь тэмдэглэсэн тэмдэгтийг хамгаалалтандаа авч, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах.

7.5.Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь кадастрын зураглалын талаар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

7.5.1.бүх ангиллын кадастрын зураглалын стандарт, технологийн аргачлал, дүрэм, журмыг батлуулан мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.5.2.геодези, зураг зүйн ажил эрхлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд кадастрын зураглал хийх тусгай зөвшөөрөл олгох;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.5.3.захиалагч, гүйцэтгэгчийг холбогдох мэдээллээр хангах;

7.5.4.кадастрын зураглал хийх технологийн бүх дамжлага, үе шатанд мэргэжлийн хяналт тавих, шаардлагатай бол магадлан хэмжилт хийх;

7.5.5.бүх ангиллын кадастрын зураглалын материалыг хүлээн авч, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, кадастрын зураг, дагалдах мэдээллээр бүртгэлийн болон бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнд үйлчлэх;

7.5.6.кадастрын зураглалд ашиглагдаж байгаа зураг, мэдээллийн нууцыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хамгаалах;

7.5.7.Монгол Улсын улсын хилийн бүс болон батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, цэрэг стратегийн зориулалтын газарт бүх ангиллын кадастрын зураглал үйлдэх, ашиглах зөвшөөрлийг улсын хил хамгаалах байгууллагатай хамтран олгох;

7.5.8.үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршлын талаархи маргааныг мэдээллийн санд байгаа өгөгдлөөр шалгах, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах;

7.5.9.энэ хуулийн 7.3-т заасан захиалга, түүнд хавсаргасан баримт бичгийг хүлээн авч, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах хугацааг товлож тэмдэглэн өгөх;

7.5.10.кадастрын зураг хийлгэх захиалгыг хүлээн авч уг ажлыг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнд зарлан мэдээлэх;

7.5.11.гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам, комиссын бүрэлдэхүүнийг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар батлуулан хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

7.5.12.захиалагч болон гүйцэтгэгчийн эрх бүхий төлөөлөгчтэй гурван талын гэрээ байгуулах;

7.5.13.газрын кадастрын зураглалын ажлын үр дүнг газрын мэдээллийн улсын санд үнэ төлбөргүй шилжүүлэн өгөх.

8 дугаар зүйл.Кадастрын зураглалын санхүүжилт

Хэвлэх

8.1.Засгийн газраас нэгдсэн журмаар гүйцэтгэж байгаа кадастрын зураглалын ажлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

8.2.Нутгийн захиргааны байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл кадастрын зураглалыг захиалан өөрийн төсвөөсөө санхүүжүүлж болно.

8.3.Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн кадастрын зураглал хийгдээгүй талбайд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн өөрийн хөрөнгөөр захиалж кадастрын зураглал хийлгэнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХАРИЛЦАА

9 дүгээр зүйл.Газрын кадастр

Хэвлэх

9.1.Газрын кадастр дараахь үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ:

9.1.1.газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл;

9.1.2.газрын улсын бүртгэл.

9.2.Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэлд дараахь үйл ажиллагаа хамаарна:

9.2.1.газрын кадастрын зураглал;

9.2.2.газрын кадастрын судалгаа;

9.2.3.газрын чанарын үнэлгээ;

9.2.4.газрын эдийн засгийн үнэлгээ.

9.3.Газрын улсын бүртгэлд дараахь үйл ажиллагаа хамаарна:

9.3.1.газрын кадастрын зураглал;

9.3.2.газар эзэмших, ашиглах эрхийн бүртгэл.

9.4.Газрын кадастрын үр дүн газрын мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

91 дүгээр зүйл. Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

91.1.Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага кадастрын үйл ажиллагаатай холбоотой дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

91.1.1.бүх ангиллын кадастрын зураглалын стандарт, технологийн аргачлал, дүрэм, журмыг батлуулан мөрдүүлэх;

91.1.2.геодези, зураг зүйн ажил эрхлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд кадастрын зураглал хийх тусгай зөвшөөрөл олгох;

/Энэ заалтыг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

91.1.3.газрын кадастр хийх нутаг дэвсгэрийн ээлж дарааллыг тогтоох, газрын кадастрын судалгааг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих.

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Дээрх 91 дүгээр зүйлийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10 дугаар зүйл.Газрын кадастр эрхлэх байгууллага, түүний чиг үүрэг

Хэвлэх

10.1.Газрын кадастрыг суманд газрын даамал, аймаг, нийслэл, дүүрэгт газрын алба, улсын хэмжээнд газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

10.2.Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараахь чиг үүргийг хрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

10.2.1.газрын кадастрыг удирдах, зохион байгуулах;

10.2.2.газрын мэдээллийн улсын санг бүрдүүлэх, хөтлөх, нийтэд үйлчлэх үйл ажиллагааг зохицуулах;

10.2.3.газрын кадастр хийх нутаг дэвсгэрийн ээлж дарааллыг тогтоох, газрын кадастрын судалгааг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад, зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

10.2.4.газрын кадастрын зураг захиалах, хүлээн авах;

10.2.5.газрын кадастрын талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох журам, заавар, аргачлалыг батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

10.2.6.аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эдлэн газрыг бүртгэлд хамруулан, лавлагааны нэгдсэн зургийг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжээр хөтлөх;

10.2.7.газрын нэгдмэл сангийн үндсэн, дэлгэрэнгүй ангилалд орж байгаа өөрчлөлт, хөдөлгөөний талаархи тайланг Засгийн газарт жил бүр гаргаж, энэ талаархи мэдээллээр нийтэд үйлчлэх;

10.2.8.хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

11 дүгээр зүйл.Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл

Хэвлэх

11.1.Газрыг эзэмшил, эсхүл ашиглалтад олгосноос үл хамааруулан газрын тоо бүртгэлийг нэгдмэл сангийн хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж бүрээр хөтлөж, газрын мэдээллийн улсын санд оруулна.

11.2.Газрын тоо бүртгэлд газрын үндсэн ангиллын газрын хэмжээ, түүний төлөв байдал, чанар, өөрчлөлтийг тусгана.

11.3. Газрын тоо бүртгэлд хамаарах үзүүлэлт, түүнийг хөтлөх журмыг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

12 дугаар зүйл.Газрын кадастрын зураглал

Хэвлэх

12.1.Газрын кадастрын зураглалтай холбогдсон харилцааг энэ хуулийн хоёрдугаар бүлэгт заасны дагуу зохицуулна.

13 дугаар зүйл.Газрын кадастрын судалгаа

Хэвлэх

13.1.Газрын кадастрын судалгааг мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.2.Газрын кадастрын судалгаа дараахь үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ:

13.2.1.газрын нэгдмэл сангийн тооллого явуулах;

13.2.2.газрын төлөв байдал, чанар, чадавх, эдийн засгийн үр өгөөж, өөрчлөлтийг илэрхийлж байгаа үзүүлэлтийг бодит байдлаар тогтоож, чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээ хийх;

13.2.3.эдлэн газрыг үндсэн зориулалтаар нь эзэмшиж, ашиглаж байгаа эсэхийг шалган нотлох;

13.2.4.эдлэн газар, нэгж талбаруудын газрын ерөнхий болон оноосон хил, заагийг газрын улсын бүртгэлийн холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн шалган нотлох.

13.3.Энэ хуулийн 13.2.1-д заасан үйл ажиллагааг газрын нэгдмэл сангийн ангилал өөрчлөгдөх бүрд болон 5 жилд нэг удаа; нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийн тооллогыг тухайн шатны нутгийн захиргааны байгууллагын болон газар эзэмшигч, ашиглагчийн захиалгаар хугацаа харгалзахгүйгээр хийнэ.

13.4.Газрын нэгдмэл сангийн тооллогыг газрын үндсэн, дэлгэрэнгүй ангиллаар зураглал, бичлэг үйлдэж, түүний байршил, талбайн хэмжээг тодорхойлох замаар явуулна.

13.5.Газрын нэгдмэл сангийн тооллого явуулсан мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж тооллогын дүнгийн тухай мэдээ, баримт бичгийг аймаг, нийслэлийн газрын асуудал эрхэлсэн байгууллагаар хянуулж баталгаажуулна.

13.6.Тооллогын баримт бичгийг 3 хувь үйлдэж, аймаг, нийслэлийн газрын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон захиалагчид тус бүр нэг хувийг хүлээлгэн өгнө.

13.7.Газрын нэгдмэл сангийн тооллого нь газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэлийг бүрдүүлэх анхдагч мэдээлэл болно.

14 дүгээр зүйл.Газрын чанарын үнэлгээ

Хэвлэх

14.1.Газрын чанарын үнэлгээг газрын чадавхийг тогтоосны үндсэн дээр газрын талаар төрөөс баримтлах бодлого, газар зохион байгуулалт, газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх үндэслэлийг бүрдүүлэх, газар ашиглалтын зориулалтыг тодорхойлох зорилгоор хийнэ.

14.2.Газрын чанарын үнэлгээг газрын нэгдмэл сангийн тооллогын үр дүн, хөрс, ус, ургамал, газрын төлөв байдал, чанар, чадавхийн судалгааг үндэслэн хийнэ.

14.3.Газрын чанарын үнэлгээ хийх аргачлал, үзүүлэлтийг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15 дугаар зүйл.Газрын эдийн засгийн үнэлгээ

Хэвлэх

15.1.Газрын эдийн засгийн үнэлгээг газрын суурь үнэ, төлбөрийн хэмжээг тогтоох, газрын өгөөжийг тодорхойлох зорилгоор хийнэ.

15.2.Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал, үзүүлэлтийг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

16 дугаар зүйл.Газрын улсын бүртгэл

Хэвлэх

16.1./Энэ хэсгийг 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

16.2.Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг эрхийн улсын бүртгэл хөтлөхтэй холбогдсон харилцааг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиар зохицуулах бөгөөд төрийн цахим мэдээллийн санд үүссэн газрын кадастрын мэдээллийн сан болон улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн сангийн мэдээллээс бүрдэх дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан мэдээлэл солилцох боломжтой байна.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2006 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

16.3.Аж ахуйн, нэгж, байгууллага, иргэн хэд хэдэн эдлэн газартай бол эдлэн газар бүрийг газрын улсын бүртгэлд бүртгэнэ.

16.4.Эдлэн газар нь хэд хэдэн нэгж талбартай бол түүний гэрчилгээнд нэгж талбар бүрийг тэмдэглэнэ.

16.5.Газрын улсын бүртгэлийн мэдээлэл нь хуулиар хориглосноос бусад нөхцөлд нээлттэй байна.

16.6.Газрын улсын бүртгэлийн мэдээллийн үндсэн нэгж нь эдлэн газар байна.

16.7.Эдлэн газар болон нэгж талбар бүр дугаартай байна.

16.8.Газрын улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эдлэн газар бүр түүнийг бусад газраас заагласан ерөнхий хилтэй байна.

16.9.Хэсгээр дундаа эзэмшиж, ашиглаж байгаа эдлэн газрын эзэмшигч, ашиглагч тус бүрт хамаарах хэсгүүд оноосон хилтэй байна.

16.10.Нэгж талбар заагтай байна.

16.11.Газрын кадастрын зурагт ерөнхий болон оноосон хил, заагийг харуулна.

16.12.Ерөнхий болон оноосон хил, зааг, тэдгээрийн эргэлтийн цэгийн байрлалыг байгалийн байнгын биет, хүний бүтээсэн байгууламж, тэмдэглээс, геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтүүдийг ашиглан газар дээр нь тэмдэглэж газрын кадастрын зурагт буулгана.

16.13.Газар дээр нь тэмдэглэж газрын кадастрын зурагт буулгасан ерөнхий хил нь газар олгохдоо тогтоосон хилийн цэстэй, оноосон хил нь газрыг хэсгээр дундаа эзэмшигчдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлд заасан, эсхүл газар олгоход эрх бүхий этгээдээс тогтоосон хилтэй тохирч байна.

16.14.Эдлэн газрын ерөнхий болон оноосон хилийн эргэлтийн цэгийн байрлалыг шаардлагатай үед тэмдэглэн бэхжүүлэх тэмдэгтийн загвар, хэмжээ, үйлдэх, суулгах журмыг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

16.15./Энэ хэсгийг 2003 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

16.16.Нэгж талбар дугаарлах журмыг газрын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

17 дугаар зүйл.Газрын мэдээллийн сан

Хэвлэх

17.1.Газрын мэдээллийн сан нь сум, дүүргийн, аймаг, нийслэлийн болон улсын сангаас бүрдэх бөгөөд дор дурдсан үндсэн хэсэгтэй байна:

17.1.1.газрын кадастрын зураг;

17.1.2.газрын кадастрын судалгааны материал;

17.1.3.газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл;

17.1.4.газрын чанарын үнэлгээний дүн;

17.1.5.газрын эдийн засгийн үнэлгээний дүн;

17.1.6.газрын улсын бүртгэл.

17.2.Газрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа, мэдээлэл солилцооны журмыг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

18 дугаар зүйл.Кадастрын зураглалын хяналт, магадлан хэмжилт

Хэвлэх

18.1.Кадастрын зураглалын улсын хяналтыг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон аймаг, нийслэлийн геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

18.2.Магадлан хэмжилтийг өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн хүсэлт, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр гүйцэтгэнэ.

18.3.Кадастрын зураглал эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль тогтоомжийг давтан зөрчсөн тохиолдолд олгосон зөвшөөрлийг зөвшөөрөл олгосон этгээд 6 сараас 1 жил хүртэл хугацаагаар хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

19 дүгээр зүйл.Кадастрын зураглалын талаар хориглох үйл ажиллагаа

Хэвлэх

19.1.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн нь дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

19.1.1.эзэмшиж, ашиглаж байгаа газартаа геодезийн цэг, тэмдэгт болон эдлэн газрын хил заагийн тэмдэглээсийг гэмтээх, устгах, зохих зөвшөөрөлгүй нүүлгэн шилжүүлэх;

19.1.2.эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр кадастрын зураглалын мэдээллийг засварлах, бусдад дамжуулах.

20 дугаар зүйл.Маргааныг хянан шийдвэрлэх

Хэвлэх

20.1.Кадастрын зураглалтай холбогдсон маргааныг геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага шийдвэрлэх ба уг шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд гаргана.

20.2.Газрын кадастртай холбогдсон маргааныг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага шийдвэрлэх ба уг шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд гаргана.

21 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

21.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

21.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

Law of Mongolia

 LAW ON CADASTRAL MAPPING AND LAND CADASTRE

December 16, 1999                                                        Ulaanbaatar city

CHAPTER ONE

General Provisions

Article 1. Purpose of this law

1.1. The purpose of this law is to regulate the development of all types of cadastral mapping and relations in connection with land cadastre activities.

Article 2. Legislation on Cadastral Mapping and Land Cadastre

2.1. The legislation on Cadastral Mapping and Land cadastre consists of the Constitution of Mongolia, Civil Law, Law on Land, Law on Geodesy and Cartography, this law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2. If the International Treaties to which Mongolia is signatory is inconsistent with the present law, then provisions of the International Treaties shall prevail.

2.3. A citizen and legal body of Mongolia shall register the land under his/her ownership in foreign countries territory in the state registration according to this law.

Article 3. Definitions of the law

Following terms provided under this law shall have below mentioned meanings:

3.1. "Cadastre" means comprehensive activities that determine the location, boundaries, site, volume, quantity, and conditions of land or other immovable properties, to evaluate quality and economic value, to provide a basis for taxation, and confirm rights of possession, use, or ownership.

3.1.2. "Cadastral mapping" means activities of mapping for all types of cadastre using the results of geodetic survey, identification and processing.

3.1.3. "Allotted Land" means the land allotted to business entities, organizations and citizens for their possession and use in conformity with Law on Land

3.1.4. "Parcel" means an allotted  land or building or part of allotted land or building under the same use and with boundary and identifying number to be included in cadastre which has the same possessor, user, proprietor

 3.1.5. "Turn Point" means the turn point of the boundary of the parcel indicated on the site or cadastral map

3.1.6. "Clarification" means" geodetic and mapping activities aimed at identification of any item arisen by nature or human activities indicated in aero and space topographic mapping information and fixing the data to be shown in cadastral mapping

3.1.7 "Database of Cadastral Mapping" means equipment and software supported information fund which contains comprehensive and systematic information data on cadastral mapping and space

3.1.8. "Land Cadastre" means keeping the statistics of United Land Fund and activities on state registration of land

3.1.9. "Register of Unified Land Database" means comprehensive information activities which reflect results of census of united land fund and assessment of quality and economic value of land

3.1.10 "Census of Unified Land Database" means complex activities on determination the location, boundary, quantity and size of land of basic and comprehensive class in the United Land Fund

3.1.11. "Land Quality Assessment" means activities on conducting the compared assessment of land by the indices for it's condition and quality,

3.1.12. "Economic Assessment of Land" means activities on conducting the compared assessment of land by the indices for potential of land and economic return

3.1.13. "Land Cadastre Survey" means activities aimed at checking, proving compiling, analyzing and assessment the information required for cadastral activities 

3.1.14. "Land State Registration" means activities on registration and certification the rights for possessing or use of allotted land that has own boundary by business entities, organizations and citizens or transferring the rights to others

3.1.15. "Land Database" means complex of systemized data based on equipment and technology, capable to process the information and data of United Land Database and satisfy the needs of state and other organizations, business entities, citizens with the information.

3.1.16. "number of unit area" means a unique number issued by the government administrative body in charge of land matter that proves the registration of right to land ownership and its other property rights in the state land registry.

(This part was amended by the law of 21 June 2018)

CHAPTER TWO

Cadastral Mapping Relations

Article 4. Classification of Cadastral Mapping

4.1. Cadastral mapping is classified into the following basic categories, depending on type of immovable properties: Land cadastral mapping, urban development cadastral mapping, Utility cadastral mapping, Geological and Mining Cadastral mapping.

4.2. Land Cadastral mapping shall be developed with content of land, soil, topography of plantation according to classification United Land Fund made with consideration of  basic assignment of land and needs in land.

4.3. Urban Development Cadastral mapping is subdivided into surface and underground roads cadastral mapping, green facilities, buildings and structures, surface and underground utilities, Ger-area, geotechnical, water and drainage cadastral mappings shall be made with  topographic content of urban planning

 4.4. Utilities cadastral mapping is subdivided into surface and underground motorway and railway cadastral mapping civil aerodrome, fuel and power,, telecommunication, water supply engineering facilitites , and irrigation cadastral mappings and shall be made with own topographic content;

4.5. Geological and mining cadastral mapping is subdivided into geological, prospecting and mining cadastral mapping, reserved areas cadastral mapping  and shall be made with own topographic content; 

4.6. Other cadastral mapping is subdivided into relevant categories depending on the indicators and shall be made with own topographic content;

4.7. Any changes in cadastral mapping shall be fixed and added to Cadastral mapping information fund once a year.

Article 5. Coordinating System, Scale and Accuracy of Cadastral Mapping  

5.1. All types of cadastral mapping should be referenced to the state geodetic network in compliance with standards indicated in law of Mongolia on Geodesy and Cartography;

5.2. All cadastral mapping shall be developed on the basis of effective cartographic projection, angles of latitude and longitude in plain system and above sea level heights 

5.3. Cadastral maps shall be made in following scales depending on basic class and subclass.

5.3.1. The cadastral maps provided in article 4.1.2 and 4.1.3 shall be made at the scale not less than 1:2,000;

5.3.2. Orchard and vegetable cadastral maps shall be made at the scale not less than 1:2,000; cropland cadastral maps not less than 1:25,000; hayfield cadastral maps not less than 1: 50,000; pasture, forestry, drainage, geological and mining cadastral maps not less than 1: 100,000 respectively.

5.4. The accuracy of cadastral map shall be not less than 0.1 mm of prescribed scales.

Article 6. Database of Cadastral Mapping

6.1. Database of Cadastral mapping shall be sub-database of the Unified Database of Geodesy and Cartography of Mongolia .

6.2. The database of Cadastral mapping shall include the following data, graphic information, reports and maps:

6.2.1. Technical reports of cadastral mapping, name of performed organization or business entity its state registration number and address;

6.2.2. List of adjusted coordinates and height of geodetic reference and field points; accuracy data, location, scheme of geodetic and survey network;

6.2.3. Allotted land and Parcel number, catalogue of coordinates and height of the parcel turn points in the boundary and accuracy number

6.2.4. Topographic and thematic clarification maps and identification and description documents;

6.2.5. The scheme and specifications of newly established reference point centers figured out during the survey;

6.2.6. Orthophotos and Cadastral digital maps and other documents.

Article 7. Cadastral mapping developing organizations and their functions

7.1. Cadastral mapping shall be developed by the licensed professional organizations, citizens in accordance with relevant law and regulation;

(This part was revised by the law of 27 January 2005)

(This part was revised by the law of 20 January 2011)

7.2. All cadastral mapping documents developed by state and private organizations, business entities and individuals shall be examined   and the original document shall be entered into cadastral mapping database with certification on checking;

7.3. State and private organizations, business entities and individuals who are owning, possessing, and using immovable properties shall deliver the request for cadastral mapping  to the State Administrative Body responsible for Geodesy and Cartography and the following shall be enclosed to the request:

7.3.1. Name of the organizations, business entities and individuals requested and its copy of state registration certificate, the official address and number of ctiizen's registry number if the request is given by an individual;

(This part was revised by the law of 10 February 2011)

7.3.2. Immovable property certificate for ownership, possession and use, site location, area, boundary, and turn point;

7.4. Owners, possessors, and users of Immovable Property shall have following duties:

7.4.1. to allow cadastral organizations, companies and citizens to enter into his/her land without any hindrance and to work properly, and obtain related information;

(This part was revised by the law of 20 January 2011)

7.4.2. Protect turn points and their marks, which are fixed in his allocated territory.

7.5. The State Administrative Body in charge of the Geodesy and Cartography activities, shall have the following functions:

7.5.1. To have the standards and technological methods for cadastral mapping, approved, and to enforce them;

(This part was revised by the law of 27 January 2005)

7.5.2. to grant a license for cadastral survey to organizations, business entities and individuals;

(This part was removed by the law of 27 January 2005)

7.5.3. to provide contractors and clients with relevant information;

7.5.4. To perform professional control on cadastral mapping activities in every technological phase according to standards and undertake checking if necessary;   

7.5.5. to receive all types of data and documents for Cadastral survey and create the database and provide services by giving the Cadastral maps and related data to the registration organizations, business entities and individuals;

7.5.6. to keep the security of the confidential data,  which is used in every stage of cadastral survey according to the relevant laws and regulations;

7.5.7. To issue a permission for performance of cadastral survey in zones of the State Border and the areas which are used for defense, state security and military strategic purposes in cooperation with state border control authority and give permission for the access to such maps ;

7.5.8. to check and issue professional conclusion to the disputes arisen in connection with immovable property location using the possessing data;

7.5.9. to receive requests indicated in 7.3  with its appendices compiled in accordance with provision and assign the date of bidding for cadastral mapping works;

7.5.10. to deliver the written notice to organizations, business entities or individuals, which hold license on cadastral mapping after the reception the request;

7.5.11. To get approvals for the procedure on bidding and members of Bid Evaluating Committee from the state Administrative organization responsible for geodesy and cartography and implement them.

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

7.5.12. to make tripartite contract with contractor and client;

7.5.13. to transfer all data of the cadastral mapping free of charge to the state land database.

Article 8. Financing of Cadastral Mapping  

8.1. Cadastral Surveys to be performed by government request shall be financed by the state budget.

8.2. Local administrative bodies may order cadastral surveys and finance it at their cost;

8.3. The organizations, business entities and individuals shall order for Cadastral maps for at their expense over the area, where there was no coverage of Cadastral maps financed from state and local budget.

CHAPTER THREE

Land Cadastre Relations

Article 9. Land  cadastre

9.1. Land cadastre shall consist of the followings:

9.1.1. Recording of the Unified Land Territory

9.1.2. State Land Registration

9.2. Recording of the Unified Land Territory shall include following activities:

9.2.1. Land cadastral mapping

9.2.2. Cadastral surveys of land

9.2.3. Assessment of Land Quality

9.2.4. Economic assessment of the land

9.3. State land registration activities shall include following :

9.3.1. Land cadastral mapping

9.3.2. Registration of land use and possession

9.4. Results of the land cadastre shall form land database 

Article 91. Power of the government organization in charge of land  issues  

91.1 Government organization in charge of land  issues shall exercise following power in connection with cadastre activities:

91.1.1 to get approvals on standards, technological methodology, codes and procedures on all class cadastral mapping

91.1.2. to give special license for carrying out cadastral mapping to business entities and individuals which have license for performance of geodesy and cartography works      

(This provision was removed by the law of 20 January 2011)

91.1.3. to fix the priority for territories which need in cadastral mapping, and exercise control over the company activities performing cadastral mapping.

(This part was revised by the law of 20 January 2011)

 (This Article 91was added by the law of 27 January 2005)

Article 10. Functional duties of the organization, which shall conduct land cadastre

10.1 The land cadastre shall be managed by land officer at the soum level, by land management department at the aimag, capital city level and district, and by State administrative body at the state level.

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

10.2 The State administrative body in charge of land matter shall perform following functions:

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

10.2.1 Manage the land cadastre;

10.2.2 Coordinate the compilation of database, recording and providing services to community;

10.2.3 Rank the areas to be covered by the cadastral survey and grant the licenses to the organization, economic entity and individuals and supervise the activities

(This part was removed by the law of 27 January 2005)

10.2.4 To receive and request for land cadastral map;

10.2.5 To approve the related rules, regulations and methodologies in order to implement the land cadastral laws and legislations;

10.2.6 To register all allotted lands of organization, economic entity and individuals to be covered by registration and use reference map by administrative and territory units;

10.2.7 The submit reports on amendment or changes to the basic and detailed classification of the unified land  database and each year to government and provide information services to community in this field   

10.2.8 Other related functional duties specified in law

Article 11. Register of Unified Land Database

11.1. Land register shall be conducted in the level of Unified Land Database for each administrative and territorial unit irrespectively of giving the land for possession or use and the register shall be included in Unified Land Database                                        

11.2 In the land register it shall be included the size of land and it's condition, quality and changes 

11.3 State Administrative body in charge of land issues shall fix the indices to be included in land register and approve its registering procedure. 

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

Article 12. Land Cadastral mapping

The relations on cadastral mapping shall be regulated in accordance with the Chapter 2 of this law.

Article 13. Land Cadastral survey

13.1 The professional organization and economic entity shall perform land cadastral survey.

(This part was revised by the law of 20 January 2011)

13.2 Land cadastral survey shall consist of the following activities:

13.2.1 Conducting the census of Unified Land Database;

13.2.2.Identification of the indices of land conditions, quality, economic productivity and changes; and conducting quality and economical evaluation

13.2.3 To check whether the allotted land is being used or possessed according to basic assignment;

13.2.4 To check whether the boundary of the allotted land or parcel conforms with data in documents of the state register  

13.3 The activity prescribed in Article 13.2.1 shall undertake once every 5 year as soon as the changes to the classification of the database puts into effect; and census shall be conducted at specified territorial part irrespectively of duration if local administration or land possessor or user requested for it. 13.4 Census of Land Unified Database shall be conducted by recording basic and detailed mapping and determination of land location and area

13.5 The economic entity or organization which conducted the land census shall submit findings and report on land census to Capital city and Provincial Land management department for approval.

13.6 The documents of Census of Land should be made in 3 copies; each for  Capital City or Provincial land management department and client have

13.7 Census of Land Unified Database shall be primary data for compiling the register of Unified Land Database.

Article 14. Evaluation of land quality

14.1 In order to form basis for state policy on land, land management and economic evaluation of land and assignment of land use the evaluation on land quality shall be conducted basing of determination of land  potentiality

14.2 Land quality evaluation shall be made on the basis of the survey on soil, water, plantation and the results of land census.

14.3 The state administrative body, which is responsible for matters on land management, shall approve and ratify the techniques and indexes of evaluation of land quality.

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

Article 15. Economic Evaluation of Land

15.1 Economic evaluation of land shall be made with purpose to determine the basic price of land, value of payment and return of land.

15.2 The Government of Mongolia shall approve and ratify the techniques and indexes of economic evaluation of land.

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

Article 16. Land state registration

16.1 The lands, granted to the organization, economic entity and individuals in accordance with Clause 32.1 of Land law of Mongolia should be registered.

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

16.2 state registration of land ownership, possession and usage rights of land shall be regulated by the Law of State Registry on Property Right. Information exchange shall be available through the midway database existing between land cadaster database and state registry electronic database.

(This part was revised by the law of 19 June 2003)

(This part was revised by the law of 20 July 2006)

(This part was amended by the law of 21 June 2018)

16.3 If an organization or economic entity or an individual has several allotted land each shall be registered.

16.4 Each parcel shall be registered  if allotted land has several parcels

16.5 information on land state registration shall be available to public; otherwise it is prohibited by laws.

16.6 The basic  unit of land registration data shall be allotted land .

16.7 Each allotted land  and parcel shall have own number.

16.8 Each registered allotted land shall have the boundary that is detach it from  other land.

16.9 In case of co-use or co-possession of allotted land by several bodies each part shall have own boundary 

16.10 Each parcel shall have  confine.

16.11 Land cadastre map shall show general and specified border and confines.  

16.12 Outlined boundary and turn points shall be plotted on the cadastral map on-site using natural and built objects, point, geodetic points and marks.

16.13 General boundary which is marked and included in cadastre map should match with the boundary that fixed during the land giving and the specified. boundaries should match with the boundary fixed by land co- users or authorized person.

16.14 The State Administrative body in charge of geodesy and cartography shall ratify the regulation on model, size, making and setting the demarcation point of outlined and granting boundary of the land.

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

16.15 The land registration shall include the following:

16.15.1 Full name, address, ID, and registration number of the owner;

16.15.2 Full name, address of resident, ID and registration number of the representative implementer for legal person; name, address and state registration number if the owner is a legal person,

16.15.3 Agreement on land ownership, tenure and use, and number of certificate on land ownership;

16.15.4 Belongings to administrative division unit;

16.15.5 The purpose of land ownership. Tenure and use;

16.15.6 The ground reasons for granting the rights on land ownership, tenure and use, and issued and expiry date of the right;

16.15.7 Cadastral map of lands under ownership, tenure and use;

16.15.8 Size of the lands under ownership, tenure and use;

16.15.9 Terms and conditions of granting the lands;

16.15.10 Limitations to the rights on lands under ownership, tenure and use;

16.15.11 The right on access and come round the lands under ownership, tenure and use of others;

16.15.12 Use of lands under limited rights;

16.15.13 Notes of transfer the rights on land ownership, tenure and use to others;

16.15.14 The resolution on including the land as the area for special purpose with appropriate compensation by authorities;

16.15.15 In case of the amendment to the size and purpose of the area by the resolution of appropriate authorities the land shall be registered duly and the changes should have recorded on the certificate.

 (This article was removed by the law of 19 June 2003)

16.16. Member of government in charge of land matters shall approve the regulation on numbering of unit area.    

(This part was added by the law of 21 June 2018)

Article 17. Database of land

17.1 Database of land shall consist of state, capital city, provincial, and soum/districts databases and has the following units:

17.1.1 Land cadastral map;

17.1.2  Land cadastre survey documents

17.1.3. Register of Land Unified Database

17.1.4. Report on land quality  assessment of

17.1.5  Report on land economic evaluation work;

17.1.6 State land registration.

17.2 The rule on exchange of information and land database activities shall be approved by State Administrative body.

(This part was revised by the law of 12 June 2003)

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 18. State Inspection and re-measurements on Cadastral mapping

18.1 Inspection on cadastral mapping shall be performed by the Central State Administrative body, which is responsible for matters of geodesy and cartography, and the Capital city and Provincial geodetic inspectors.

18.2 Inspection of cadastral mapping shall be undertaken upon the request of land owner, possessor and user and by resolution of authorities.

18.3 In case of consecutive breaches of the laws and regulations on cadastral survey by organization, economic entity and individual, the authority shall terminate the license from 6 months to 1 year.

(This provision was removed by the law of 20 January 2011)

Article 19. Prohibited activities on cadastral mapping

19.1 Following activities are prohibited for organizations, economic entitis and individuals :

19.1.1 To cause damage to geodetic points, marks or damage, eliminate or moving without authorization the borders and confines of allotted lands;

19.1.2 To make unauthorized amendments to cadastral map's data & information or to transfer such information and data to others without authorization

Article 20. Settlement of disputes

20.1 Any disputes arisen from Cadastral mapping shall be settled by State Administrative body, which is responsible for matters of geodesy and cartography and the complainer  may address to Court if is not agree with decision.

20.2 Any disputes arisen from Land Cadastre shall be settled by State Administrative body, which is responsible for matters of Land Management and if any disagreement of resolution, the offence shall be submitted  to the Court.

Article 21. Liabilities for violation of law

21.1. Unless an official who has breached the law is subject to criminal liability, he or she shall be held liable as provided by the Law on Public Service. 

21.2. An individual, legal person who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal law or Law on Offence.

/This article was revised by the Amendment law made on 4 December 2015 and shall become effective from the effective date of law on Offence/

Speaker of the State Great Khural of Mongolia               R.Gonchigdorj