A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих, энэ төрлийн бодисын хор хөнөөлөөс хүн амын эрүүл мэнд, удмын санг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

З дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис" гэж донтуулах болон сэтгэцэд бусад хүчтэй нөлөөлөл үзүүлдэг, "Мансууруулах эмийн тухай" 1961 оны НҮБ-ын Конвенци, "Сэтгэцэд нөлөөт бодисуудын тухай" 1971 оны НҮБ-ын Конвенцийн жагсаалтад заасан, хууль тогтоомжийн дагуу Монгол Улсад хяналтад байлгавал зохих эм, байгалийн болон нийлэгжүүлсэн бэлдмэлийг;

3.1.2."мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлт" гэж мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг бэлтгэх, хуваарилах, худалдах, хэрэглэх, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, тус улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжин өнгөрүүлэх талаар энэ хууль, бусад хууль тогтоомжоор тогтоосон үйл ажиллагааг;

3.1.3."мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис үйлдвэрлэх" гэж байгальд ургадаг мансууруулах үйлчилгээ бүхий ургамлыг түүж цуглуулах, тарьж ургуулах, хураан авах, цэвэршүүлэх, дахин боловсруулж хувирган өөрчлөх, бэлэн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн хэлбэрээр гаргаж авахыг;

3.1.4."мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын түүхий эд" гэж хууль тогтоомж, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан, тус улсад хяналтад байлгавал зохих мансууруулах үйлчилгээ бүхий ургамал болон мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг үйлдвэрлэх, дахин боловсруулахад хэрэглэгддэг бодисыг;

3.1.5."мансуурах дон" гэж мансууруулах төрлийн бодисоос хамааралтай сэтгэцийн өвчнийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлт, түүнд тавих хяналт

4 дүгээр зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг үйлдвэрлэх, ашиглах, хэрэглэх

Хэвлэх

/Дээрх 4 дүгээр зүйлийн гарчигт 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

4.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг дор дурдсан зорилгоор дараахь байгууллага ашиглаж болно:

4.1.1.эмчилгээ, шинжилгээ, судалгааны зорилгоор эрүүл мэндийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллага;

/Энэ заалтад 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.2.лабораторийн шинжилгээ хийх, сургалт явуулах зорилгоор мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтэд хяналт тавих үүрэгтэй байгууллага;

4.1.3.харьцуулалт хийх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг таслан зогсоох, илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэх ажил явуулах эрх бүхий байгууллага;

/Энэ заалтыг 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4.1.4.эмийн ургамлыг тарималжуулсан тохиолдолд сэтгэцэд нөлөөт бодис, түүний түүхий эдийг үйлдвэрлэх, экспортлох тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж.

/Энэ заалтыг 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.2. Эмчийн заалтаар мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм хэрэглэх жор авсан өвчтөн уг эмийг хэрэглэж болно.

4.3. Шинжилгээ, судалгааны зорилгоор ашиглах мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын болон байгууллагын жагсаалт, ашиглах журмыг Засгийн газар батална.

5 дугаар зүйл.Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмээр үйлчлэх

Хэвлэх

5.1.Эмчилгээний зорилгоор хэрэглэх мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг улсын стандартын шаардлага хангасан жороор олгоно.

5.2.Хүн амын тоог харгалзан мансууруулах эмээр үйлчлэх эрх бүхий эмийн сангийн тоо, байршлыг аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар тогтооно.

/Дээрх 5 дугаар зүйлийг 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6 дугаар зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх

Хэвлэх

6.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг хууль тогтоомжид заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллага, аж ахуйн нэгж Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлнэ.

6.2.Экспортлогч, импортлогч талууд мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийн өмнө харилцан гэрээ байгуулна.

6.3.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг экспортлогч, импортлогч талуудын байгуулсан гэрээ, тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.4. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг энэ хуулийн 6.3-т заасан тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн Засгийн газраас тусгайлан тогтоосон хилийн боомтоор нэвтрүүлнэ.

6.5.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлсэн тухай бүрд энэ тухай гаалийн байгууллага эмийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад 7 хоногийн дотор мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.6. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавих хяналтын тусгай журмыг гаалийн удирдах төв байгууллага баталж мөрдүүлнэ.

7 дугаар зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг хадгалах, устгах

Хэвлэх

7.1. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг зохих шаардлага хангасан байр, агуулахад хадгалах бөгөөд сав, баглаа боодол нь түүний бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр хийгдсэн байна.

7.2. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд болон бэлтгэх зориулалтын тоног төхөөрөмжийг дараахь тохиолдолд устгана:

7.2.1.эрх бүхий байгууллагын хяналтын үйл ажиллагааны явцад хууль бусаар ашиглаж байгааг илрүүлэн хурааж авсан бөгөөд цаашид ашиглах чанарын шаардлага хангахгүй бол;

7.2.2.эмчилгээ, шинжилгээ, судалгааны зорилгоор ашиглаж байсан болон нөөцөлж хадгалсан боловч хэрэглэх хугацаа дууссан, чанараа алдсан;

7.2.3. сав, баглаа боодол нь шошго, нэр хаяггүй бол.

7.3. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд болон бэлтгэх зориулалтын тоног төхөөрөмжийг хадгалах, устгах журмыг Засгийн газар батална.

8 дугаар зүйл.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох

Хэвлэх

8.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг энэ хуулийн 4.1, 4.2-т зааснаас бусад зориулалтаар үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах, хэрэглэхийг хориглоно.

8.2.Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг үйлдвэрлэх, эм ханган нийлүүлэх байгууллагын худалдах тусгай зөвшөөрлийг эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага олгоно.

8.3.Энэ хуулийн 4.1-д заасан зорилгоор мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг гарган авахад ашигладаг химийн бодисыг ашиглах, импортлох тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.14-т заасны дагуу олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.4.Энэ хуулийн 8.2-т заасан тусгай зөвшөөрөл авахыг хүссэн байгууллага, аж ахуйн нэгж нь мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хадгалах шаардлага, тусгай нөхцөлийг хангасан агуулахтай байх бөгөөд уг агуулахын талаар эмийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дүгнэлт гаргана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.5.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд бэлтгэх, үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрлийг гурван жилийн хугацаатай олгоно.

8.6.Тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбогдсон энэ хуульд зааснаас бусад харилцааг Зөвшөөрлийн тухай, Эрүүл мэндийн тухай хуулиар тус тус зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Дээрх 8 дугаар зүйлийг 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9 дүгээр зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн ашиглалт, зарцуулалтын тайлан

Хэвлэх

9.1.Тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллага, аж ахуйн нэгж мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн бэлтгэл, үйлдвэрлэл, импорт, ашиглалт, зарцуулалт, хэрэгцээний тайланг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс өмнө гарган эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, цагдаагийн төв байгууллага болон энэ хуулийн 14.6-д заасан Үндэсний хороонд тус тус ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх

10 дугаар зүйл. Урьдчилан сэргийлэх нийтлэг үүрэг

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан байгууллага мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлөөс хүн амын эрүүл мэнд, удмын санг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх нийтлэг үүрэгтэй.

10.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн нь мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлнэ.

11 дүгээр зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгаа

Хэвлэх

11.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор уршгийг олон нийтэд ойлгуулан таниулах талаар төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллага, түүнчилэн эрүүл мэнд, хэвлэл мэдээлэл, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллага болон мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн бус байгууллага сурталчилгаа явуулах үүрэгтэй.

11.2.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөрт тусгайлан тусгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

11.3.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар улсын хилээр нэвтрүүлсэн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын талаар Монгол Улсын хилээр нэвтрэх гаалийн мэдүүлэгт монгол, орос, хятад, англи хэл дээр хэвлэмэлээр бичсэн байна.

11.4. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд агуулсан сав, баглаа боодлын шошго дээр түүний хор аюултайг анхааруулсан тусгай санамж бичиг байна.

11.5. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор уршгийн талаар эрх бүхий байгууллагаас бэлтгэж, хянасан сурталчилгааны материалыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өмчийн хэлбэр харгалзахгүй түгээх үүрэгтэй.

12 дугаар зүйл. Мансуурах донтой этгээдийг эмчлэх

Хэвлэх

12.1.Мансуурах донтой этгээд сайн дураараа эмчлүүлэх хүсэлт гаргавал ердийн журмаар эмчилнэ.

12.2.Мансуурах донтой нь эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон боловч эмчлүүлэхээс зайлсхийсэн этгээдийг шүүхийн шийдвэрээр албадан эмчилнэ.

13 дугаар зүйл. Хориглох зүйл

Хэвлэх

13.1. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараахь үйл ажиллагааг хориглоно:

13.1.1.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг шуудангийн илгээмжээр явуулах;

13.1.2.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг бэлтгэх, хэрэглэхийг аргачлан заах, тэдгээрийн хууль бус эргэлт, хэрэглээг сурталчилсан кино, дуу, дүрс бичлэгт хуурцаг, ном товхимол, хэвлэмэл зургийг нийтэд түгээх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, компьютерийн сүлжээг ашиглан сурталчлах;

/Энэ заалтад 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

13.1.3. мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг жоргүйгээр болон хүчингүй жороор олгох, түүнчлэн жоронд заасан тоо, хэмжээнээс илүү олгох;

/Энэ заалтад 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

13.1.4.эмчилгээнд хэрэглэх жагсаалтад орсноос бусад мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмээр үйлчлэх;

/Энэ заалтыг 2011 оын 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

13.1.5.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг иргэн Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх;

13.1.6.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг иргэн эмчийн заавар, жоргүйгээр хэрэглэх;

/Энэ заалтыг 2011 оын 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

13.1.7.тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгж хоёр талын гэрээнд заасан мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг төстэй өөр зүйлээр орлуулах болон зөвшөөрсөн тоо, хэмжээг хэтрүүлэн Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх;

13.1.8.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, хадгалах, Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх;

/Энэ заалтад 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

13.1.9.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг насанд хүрээгүй хүнд худалдах, олгох;

13.1.10.мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн бусад байгууллага байрладаг нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэх, худалдах, хадгалах.

14 дүгээр зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтэд хяналт тавих

Хэвлэх

14.1.Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын бүртгэл, хуваарилалт, үйлдвэрлэл, зарцуулалт, хадгалалт, худалдаа, хэрэглээ хуульд заасан журамд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14.2.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын түүхий эдийн олборлолтод хяналт тавина.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

14.3.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын түүхий эдийн олборлолт, ургамлын тархацад хяналт тавина.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

14.4.Гаалийн болон хил хяналтын байгууллага мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг Монгол Улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх явдлыг таслан зогсоох үүрэгтэй.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.5.Цагдаа, тагнуул, хил хяналтын болон холбогдох бусад байгууллага хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хууль бус эргэлтийг таслан зогсоох, энэ төрлийн зөрчил, гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.6.Энэ хуулийн 14.1-14.5-т заасан байгууллагын авч хэрэгжүүлэх урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын зохисгүй хэрэглээг бууруулах, эргэлтэд хяналт тавих, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, олон улсын харилцааг хөгжүүлэх чиг үүрэгтэй Үндэсний хороо ажиллах бөгөөд уул Үндэсний хороо орон тооны ажлын албатай байна.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14.7.Энэ хуулийн 14.6-д заасан Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийн дугаарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2011 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15 дугаар зүйл. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлтэй хийх тэмцэлд дэмжлэг үзүүлэх

Хэвлэх

15.1.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хууль бус эргэлтээс урьдчилан сэргийлэх, түүнд хяналт тавих эрх бүхий төрийн байгууллагад зайлшгүй шаардагдах хөрөнгийг улсын төсвөөс гаргана.

15.2.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хууль бус эргэлтийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх зорилгоор амьтан сургах, хяналтын болон лабораторийн шинжилгээний техник хэрэгслээр хангахад төрөөс зохих дэмжлэг, хөнгөлөлт үзүүлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

16 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

16.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

17 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийг татан буулгах

Хэвлэх

17.1. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хууль бус эргэлтээс орлого олсон, илт хууль бусаар олж авсан орлого гэдгийг мэдсээр байж санхүүгийн болон аж ахуйн үйл ажиллагаанд оруулсан хуулийн этгээдийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шүүхийн шийдвэрээр татан буулгана.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

18 дугаар зүйл. Улсын орлого болгох

Хэвлэх

18.1.Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлж байгаа мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг эрх бүхий төрийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл болон экспортлогч,импортлогч талуудын байгуулсан гэрээнд заасан нэр төрөл, тоо, хэмжээнээс илүү байвал хурааж, хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу улсын орлого болгоно.

18.2.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хууль бус эргэлтээс олсон орлогыг хурааж, хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу улсын орлого болгоно.

18.3.Хураагдсан ба илэрч олдсон мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, түүхий эд, тэдгээрийг бэлтгэх, боловсруулах, үйлдвэрлэх зориулалтын тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн болон холбогдох бусад байгууллага цаашид ашиглах боломжтой тухай дүгнэлт гаргасан нөхцөлд улсын орлого болгож, энэ хуулийн 8.2–т заасан байгууллагын хүсэлтээр ашиглуулж болно.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023-02-03-ны өдрийн орчуулга)                                                       Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

 

November 28, 2002                                                                                     Ulaanbaatar city

 

ON CONTROL OF THE CIRCULATION OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

 

CHAPTER ONE

General provisions

Article 1.Purpose of law

1.The purpose of this law is to regulate relations relating to the control of the circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, to the prevention and protection of the public health and gene pool from the harmful consequences of these types of substances.

Article 2.Legislation of Control of circulation of narcotic drugs and psychotropic substances

2.1.Legislation of control of circulation of narcotic drugs and psychotropic substances consists of the Constitution, Law on National Security, Law on Medicine and Medical devices, this Law and other legal acts adopted in consistency with these laws. 

/This paragraph was amended by the law as of May 26, 2011/

2.2.In case of discrepancy between this law and an international agreement of Mongolia, international agreement shall prevail.

Article 3.Definition of legal terms

3.1.The following terminologies used in this law shall have meanings stated below:

3.1.1."narcotic drugs and psychotropic substances" means any of the drugs, natural or synthetic substances listed in the UN Single Convention on Narcotic drugs of 1961 and UN Convention on Psychotropic Substances of 1971, which has an addictive or other grave psychological effects, subject to the control according the legislations in Mongolia;

3.1.2."circulation of narcotic drugs and psychotropic substances" means the activities established by this law and the other legislations relating to the preparation, distribution, sale, use, transportation, storage, disposal of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials, as well as the import and transit of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials;

3.1.3."manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances" means collecting, planting, harvesting, refining, reforming and extracting of the plants with narcotic effect growing in nature in the form of an end-product or of raw materials;

3.1.4."raw materials of narcotic drugs and psychotropic substance" means plants or substances that have narcotic effect, used in producing and reproducing the narcotic drugs and psychotropic substances, which is specified in the legislations and international agreements which Mongolia is a party to, that is subject to the control in Mongolia;

3.1.5."drug addiction" is a mental illness that is reliant on narcotic substances.

CHAPTER TWO

Circulation of narcotic drugs and psychotropic substances and control over it

Article 4.Production, use and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances and their raw materials

/The title of this Article 4 was amended by the law as of May 26, 2011/

4.1.Narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials can be used by the following authorities for the following purposes:

4.1.1.medical and academic institutions for the purpose of treatment, analysis or research;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 26, 2011/

4.1.2.authorities responsible for controlling the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances for the purpose of conducting laboratory tests or organizing trainings;

4.1.3.authorities tasked with executive works for the purpose of making comparisons or preventing, intervening and identifying crimes and violations;

/This sub-paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

4.1.4.Organizations and enterprises holding licenses for the production and export of psychotropic substances and their raw materials in cases when the medicinal plants are transplanted.

/This sub-paragraph was added by the law as of May 26, 2011/

4.2.A patient who has been prescribed by a doctor for narcotic or psychotropic drugs may use the drug.

4.3.The Government shall approve the list of narcotic drugs, psychotropic substances and entitled users of such substances for the purposes of analysis and research, as well as the procedures for their use.

Article 5.Facilitation of narcotic and psychotropic drugs

5.1.Narcotics and psychotropic drugs used for therapeutic purposes shall be prescribed in accordance with the national standards.

5.2.Health departments of provinces and the implementing agency of the capital city governor shall determine the number and location of the pharmacies that are authorized to serve narcotic drugs taking into account the population.

/This Article 5 was modified by the law as of May 26, 2011/

Article 6.Import of narcotic drugs and psychotropic substances and their raw materials

6.1.Organizations and enterprises holding licenses shall import the narcotic drugs and psychotropic substances and their raw materials through the border of Mongolia as specified by law.

6.2.The exporting and importing parties shall enter into an agreement before the import of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials through the border of Mongolia.

6.3.Narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials shall be imported through the border of Mongolia based on the agreement concluded between the exporting and importing parties and the license.

/This paragraph was amended by the law as of May 26, 2011/

6.4.Narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials shall be imported through a border port specifically designated by the Government based on the license specified in Article 6.3 of this law.

6.5.Customs authority shall notify the state administrative authority in charge of pharmaceuticals within 7 days each time narcotic drugs, psychotropic substances, and their raw materials are imported through the border of Mongolia.

/This paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

6.6.The central authority of customs administration shall adopt and enforce the specific control procedures for the import of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials through the border of Mongolia.

Article 7.Storage and disposal of narcotic drugs and psychotropic substances and their raw materials

7.1.Narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials shall be stored in storeroom and warehouses that meet the appropriate requirements, and containers and packaging shall be designed in a way to ensure the entirety.

7.2.Narcotic drugs, psychotropic substances, their raw materials and the equipment used for their preparation shall be disposed in the following cases:

7.2.1.If the illegal use was detected and it was confiscated during the monitoring activities of the competent authority, and if the quality requirements for further use are not met;

7.2.2.If it was used for treatment, analysis or research purposes or if it has expired or its quality has deteriorated during the time of being kept in reserve;

7.2.3.If the container or package is missing a label or title.

7.3.The Government shall approve the procedures for the storage and disposal of narcotic drugs, psychotropic substances, their raw materials, and equipment used for their preparation.

Article 8.Authorization for production and sales of narcotic drugs and psychotropic substances

8.1.Production, sales, use or consumption of narcotic drugs and psychotropic substances for purposes other than those specified in Articles 4.1 and 4.2 of this law is prohibited in the territory of Mongolia.

8.2.The state administrative authority in charge of pharmaceuticals shall issue a license for the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances and their raw materials, and license for the sales to the supply organizations of medicaments.

8.3.For the purposes specified in Article 4.1 of this law, a license for the use and import of chemical substances used to produce narcotics and psychotropic drugs shall be issued in accordance with sub-paragraph 1.14 of paragraph 1 of Article 8.1 of the Law on Permits.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

8.4.Organizations and enterprises applying for a license specified in Article 8.2 of this law shall have a warehouse that meets the requirements and special conditions for the storage of narcotic drugs and psychotropic substances, and the state administrative authority in charge of pharmaceuticals shall give an opinion about the warehouse.

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

8.5.A license for the preparation, production and sale of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials shall be granted for a period of three years.

8.6.Relations regarding the issuance, suspension or revocation of a license, other than those specified in this law, shall be regulated by the Law on Permit and the Law on Health, respectively.

/Article 8 above was modified by the law as of May 26, 2011/

/This paragraph was amended by the law as of June 17, 2022/

Article 9.Report on the use and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances and their raw materials

9.1.Organizations and enterprises holding a license shall submit a report on preparation, production, import, use, consumption, and necessity of narcotic drugs, psychotropic substances, and their raw materials to the state central authority in charge of health, central police authority and the National committee specified in Article 14.6 of this law before November 15th of each year.

/This paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

CHAPTER THREE

Prevention from the harmful consequences of narcotic drugs

and psychotropic substances

Article 10.General duty of prevention

10.1.The authority specified in Article 14 of this law has a general duty to protect the public health and gene pool and prevent from harmful consequences of narcotic drugs and psychotropic substances.

10.2.Organizations, enterprises and citizens operating in the territory of Mongolia shall provide all round support in preventing the harmful consequences of narcotic drugs and psychotropic substances.

Article 11.Promotion of prevention from the harmful consequences of narcotic drugs and psychotropic substances

11.1.State central and local administrative authorities as well as the health, press, culture, science, and educational institutions and non-government organizations with function of preventing from harmful consequences of narcotic drugs and psychotropic substances are obliged to conduct promotion.

11.2.The harmful consequences of narcotic drugs and psychotropic substances and prevention from it shall be specifically included in the content of curriculum of middle and high school.

11.3.In the customs declaration, the responsibilities regarding the illegal import of narcotic drugs and psychotropic substances through the country's borders shall be written in the Mongolian, Russian, Chinese and English languages.

11.4.The label of the container and package in which narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials are kept, shall include a specific warning about its harmful consequences.

11.5.Mass media, regardless of its ownership type, is obliged to distribute the advertising materials regarding the harmful consequences of narcotic drugs and psychotropic substances that are prepared and reviewed by the competent authorities.

Article 12.Treatment of narcotic addict

12.1.If a drug addict requests to undergo a treatment, he/she shall be treated on general procedure.

12.2.If a person who has been identified as a drug addict by the opinion of a medical institution, avoids treatment, shall be forced to undergo treatment by a court decision.

Article 13.Restrictions

13.1.For the purpose of prevention from harmful consequences of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials, the following are prohibited:

13.1.1.Sending narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials by post;

13.1.2.Instructing procedures of preparation and use of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials, distributing films, audio, DVD, books, booklets and printed images that promote the illegal circulation and use, and advertising them using mass media and computer networks;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 26, 2011/

13.1.3.providing narcotic and psychotropic drugs without a prescription or with an invalid prescription, as well as providing more than the prescribed amount and quantity;

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 26, 2011/

13.1.4.providing narcotics and psychotropic drugs that are not listed for treatment;

/This sub- paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

13.1.5.An individual importing narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials through the border of Mongolia;

13.1.6.An individual using narcotic drugs, psychotropic substances, and their raw materials without the instructions and prescription of a doctor;

/This sub-paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

13.1.7.when importing narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials through the border of Mongolia, substitution of the substance stated in the agreement between the organization holding a license and the enterprise with other similar substance, or import in excess of allowed quantity and amount;

13.1.8.importing, exporting, producing, selling or storing narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials through and across the border of Mongolia without a license;

13.1.9.selling and providing narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials to a minor;

13.1.10.producing, selling, and storing narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials in the areas where the schools of general education, kindergartens, and other children related              institutions are located.

Article 14.Controlling the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances

14.1.The state administrative authority in charge of pharmaceuticals and implementation of inspection shall monitor the whether the registration, distribution, production, consumption, storage, sales, and use of narcotic drugs and psychotropic substances comply with the procedures specified by law, and shall take measures to stop the infringements.

/This paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

14.2.The state administrative organization in charge of environmental issues will supervise the extraction of raw materials for narcotic drugs and psychotropic substances.

/This paragraph was annulled by the Law as of May 26, 2011/

14.3.The state administrative authority in charge of environment shall monitor the extraction of raw materials for narcotic drugs and psychotropic substances, as well as the spread of plants.

/This paragraph was added by the law as of November 11, 2022/

14.4.Customs and border control authorities are responsible for stopping the illegal import of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials through the border of Mongolia.

/The number of this paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

14.5.The police, intelligence, border control and other relevant authorities shall take measures to stop the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials, and to detect and prevent this type of infringements and crimes within the competence specified by law.

/The number of this paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

14.6.There shall be National Committee with full time staff that has functions of coordinating the preventive activities of the authorities specified in Article 14.1-Article 14.5 of this law, reducing the inappropriate use of narcotic drugs and psychotropic substances, monitoring the circulation, providing legal framework, and promoting international relations.

/This paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

/The number of this paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This paragraph was aтended by the law as of November 11, 2022/

14.7.The composition and working procedures of the National Committee stated in Article 14.6 of this law shall be approved by the Government.

/This paragraph was modified by the law as of May 26, 2011/

/The number of this paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

Article 15.Support in the contest against the harmful consequences of narcotic drugs and psychotropic substances

15.1.Funds necessary for the prevention from illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials and for the competent state authority who is responsible for its monitoring shall be financed from the state budget.

15.2.The government shall provide appropriate support and concessions for training animals and providing equipment for the monitor and laboratory analysis in order to stop, prevent and detect the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials.

CHAPTER FOUR

Miscellaneous provisions

Article 16.Responsibility for the breach of legislation

16.1.An official whose action has no characteristic of a crime shall be held liable under Law on Civil service.

16.2.Any person or legal entity who breaches this law shall be held liable under the Criminal Law or the Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 17.Liquidation of legal persons

17.1.A legal entity that engages in financial or economic activities knowing that such income is gained from the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials, or it is a clearly ill-gotten gain, shall be liquidated by a court decision in accordance with the legislation of Mongolia.

/This Article was annulled by the Law as of December 4, 2015/

Article 18.Turning into the state revenue

18.1.If the type, quantity and amount of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials imported through the border of Mongolia exceeds what is specified in the license issued by the competent state authority and the agreement between exporting and importing parties, shall be confiscated and be turned into state revenue in accordance with the procedures specified by law.

18.2.Income from the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their raw materials shall be confiscated and be turned into state revenue in accordance with the procedures prescribed by laws and regulations.

18.3.Equipment used for the preparation, processing, and production of narcotic drugs, psychotropic substances and the raw materials, that have been confiscated or detected, may be turned into state revenue upon the opinion of professional and other relevant authorities regarding the availability of their use, and be utilized on the request of authority stated in Article 8.2 of this law.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA S.TUMUR-OCHIR