A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1992 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

Энэ хуулийн зорилт нь хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

/Энэ зүйлд 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2 дугаар зүйл.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хууль тогтоомж

Хэвлэх

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар /цаашид "албан татвар" гэх/-ын хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Албан татвар төлөгч

Хэвлэх

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан татвар төлөгч байна.

/Энэ зүйлд 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл.Албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл

Хэвлэх

Дараахь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулна:

1/бүх төрлийн ачааны автомашин;

2/автобус;

3/суудлын автомашин;

4/мотоцикл;

5/үйлдвэрлэгчээс тусгайлан тоноглосон, хүнсний технологийн тээвэрлэлтийн зориулалт бүхий автомашинаас бусад хүн болон ачаа тээвэрлэхэд зориулагдаагүй тусгай зориулалт бүхий автомашин;

/Энэ заалтыг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6/трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл;

7/авто чиргүүл.

/Энэ заалтыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5 дугаар зүйл.Албан татварын хэмжээ

Хэвлэх

/Энэ хэсгийн 3, 4, 5, 6 дахь заалтыг 1997 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчилсөн, 10 дахь заалтыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн, энэ хэсгийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

1.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг дараах хэмжээгээр ногдуулна:

 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл Жилд ногдуулах албан татварын дээд, доод хязгаар /төгрөгөөр/
Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд Бусад сумд
1 2 дугуйтай мотоцикл 2 000-6 000 1 800-5 400
2 3 дугуйтай мотоцикл 1 500-9 000 2 800-8 400
 

  3

 

Суудлын автомашин:

а/ 2001 см3 хүртэл

б/ 2001-3001 см3 хүртэл в/ 3001 см3 болон түүнээс дээш

/Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/

 

    16-48

    18-54      22-66

 

 

14-42

16-48 20-60

4 Микроавтобус /15 хүртэл суудалтай/ 35 000-105 000 28 000-84 000
5 Автобус 52 000-156 000 40 000-120 000
6 Ачааны автомашин:

1/ 1 хүртэл тн-ын даацтай

2/ 1-2 тн-ын даацтай

3/ 2-3 тн-ын даацтай

4/ 3-5 тн-ын даацтай

5/ 5-8 тн-ын даацтай

6/ 8-10 тн-ын даацтай

7/ 10-20 тн-ын даацтай

8/ 20-30 тн-ын даацтай

9/ 30-40 тн-ын даацтай

10/ 40-50 тн-ын даацтай

11/ 50-60 тн-ын даацтай

12/ 60-70 тн-ын даацтай

13/ 70-80 тн-ын даацтай

14/ 80-90 тн-ын даацтай

15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100 тн-оос дээш даацтай

 

25 000-75 000

35 000-105 000

45 000-135 000

55 000-165 000

80 000-240 000

90 000-270 000

100 000-300 000

120 000-420 000

180 000-540 000

220 000-660 000

280 000-840 000

320 000-960 000

360 000-1 080 000

400 000-1 200 000

440 000-1 320 000 480 000-1 440 000

 

20 000-60 000

28 000-84 000

36 000-108 000

44 000-132 000

64 000-192 000

72 000-216 000

80 000-240 000

120 000-360 000

180 000-480 000

200 000-600 000

240 000-720 000

280 000-840 000

320 000-960 000

380 000-1 140 000

420 000-1 260 000 440 000-1 320 000

7 Тусгай зориулалтын автомашин 16 000-48 000 15 000-45 000
8 Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл 14 000-42 000 11 200-33 600
9 Бага оврын трактор 7 000-21 000 5 600-16 800
10 Чиргүүл /даацын 1 тонн тутамд/ 5 500-16 500 5 500-16 500

/Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

2.Энэ зүйлийн 8 дахь хэсгийн трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэлд үр тарианы комбайн, гинжит трактор хамаарахгүй.

3.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах албан татварын хэмжээг Улсын Их Хурлаас баталсан хязгаарт багтаан албан татвар төлөгчийн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлтэй аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалтад заасан ачааны автомашины даацын хэмжээ 2 ангилалд давхацсан тохиолдолд түүнийг өмнөх ангиллаар нь тооцож албан татвар ногдуулна.

/Энэ хэсгийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ зүйлийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6 дугаар зүйл.Албан татвар ногдуулах

Хэвлэх

1.Улсын бүртгэлд байгаа автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд тэдгээрийг ашиглаж байгаа эсэхийг үл харгалзан албан татвар ногдуулна.

2.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл ашиглалтаас хасагдсан тохиолдолд улсын бүртгэлээс хассан тухай албан ёсны баримт бичгийг үндэслэн түүнд ногдох албан татварыг дараа улирлаас эхлэн зогсооно. Албан татвар төлөгч автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд түүний албан татвар төлөх үүрэг дараа улирлаас эхлэн дуусгавар болно.

3.Албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журмыг татвар, гааль, зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7 дугаар зүйл.Албан татвар төлөх хугацаа

Хэвлэх

1.Хувь хүн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлнө. Хэрэв 6 дугаар сарын 1-нээс хойш авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг импортоор оруулж ирсэн бол харьяалах татварын албанд тухайн жилдээ багтаан үлдсэн хугацаанд ногдох татварыг төлнө.

/Энэ хэсэгт 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан, энэ хэсгийг 2000 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хууль, 2003 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг тэнцүү хэмжээгээр улирал бүрийн сүүлчийн сарын 25-ны дотор багтаан төсөвт төлж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор тайланг татварын албанд ирүүлнэ.

3.Татвар төлөгч дараа улирал, жилийн албан татварыг урьдчилан төлж болно.

8 дугаар зүйл.Албан татварын талаар замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллагын үйл ажиллагаа

Хэвлэх

1.Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигчийн тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албатай албан татварын тооцоо хийсэн тухай тодорхойлолтыг үндэслэн шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэнэ.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний мэдээг тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд улирал тутам гаргаж өгнө.

/Энэ хэсгийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

2.Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг хураах ажилд туслалцаа үзүүлнэ. Татварын алба, замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэг, татварын хяналт шалгалтын ажлыг хамтатган зохион байгуулна.

3.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэгийн гэрчилгээ нь албан татвар төлсөн тухай тэмдэглэлтэй байна.

/Энэ хэсгийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

Энэ хууль 1993 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н.БАГАБАНДИ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Н.РИНЧИНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

Law of Mongolia

1 December, 1992 Ulaanbaatar city

ON Tax OF Transport Facilities and Vehicles

Article 1.Purpose of the Law The purpose of this law is to impose tax on transport facilities and vehicles of an individual, business entity or organization and to regulate relations arising from the payment of taxes on transport facilities and vehicles to the state budget.  

/This article was amended by the law of 25 November 2010/

Article 2.Legislation of Transport Facilities and Vehicles Tax The legislation of the transport facilities and vehicles tax (hereinafter referred to as "tax") is comprised of the General Law of Taxation and other legislation issued in conformity with this law.

Article 3.Taxpayer The taxpayers are the individual, business entities or organizations which own transport facilities and vehicles in the territory of Mongolia.

/This article was amended by the law of 25 November 2010/

Article 4.The Transport Facilities and Vehicles Which are Liable for Taxes The tax shall be imposed on the following transport facilities and vehicles:

1/All kinds of trucks;

2/Buses;

3/Passenger automobiles;

4/Motorcycles;

5/special purpose automobile not designed for passenger and cargo transportation also other than specially equipped by manufacture, food technology transportation automobile;

/This part was amended by the law of 25 November 2010/

6/Tractors and other vehicles and

7/Trailers.

/This provision was added by Law of January 9, 1998/

Article 5.Tax Rates 1.Transport facilities and vehicles tax will be imposed annually at following rates:

Types of transport facilities and vehicles

Tax maximum and minimum amount for one year /in togrogs/

In Ulaanbaatar city and center soums of Darkhan Uul and Erdenet aimags

In other soums

 

 

 

 

1

2 Wheel motorcycle

2000-3000

1800-2700

2

3 Wheel motorcycle

3000-4500

2800-4200

3

Passenger automobile

/in tugrugs per cm³ of the engine capacity/

 

a/up 2001 cm³

16-24

14-21

b/2001-up to 3001 cm ³

18-27

16-24

 

c/over 3001 cm ³

22-33

20-30

4

Microbus /with up to 15 seats/

35000-52500

28000-42000

5

Bus

52000-78000

40000-60000

6

Trucks

 

 

1/ with capacity up to 1 ton

25000-37500

20000-30000

2/ 1-2 ton capacity

35000-52500

28000-42000

3/ 2-3 ton capacity

45000-67500

36000-54000

4/ 3-5 ton capacity

55000-82500

44000-66000

5/ 5-8 ton capacity

80000-120000

64000-96000

6/ 8-10 ton capacity

90000-135000

72000-108000

7/ 10-20 ton capacity

100000-150000

80000-120000

8/ 20-30 ton capacity

140000-210000

120000-180000

9/ 30-40 ton capacity

180000-270000

160000-240000

10/40-50 ton capacity

220000-330000

200000-300000

11/50-60 ton capacity

280000-420000

240000-360000

12/ 60-70ton capacity

320000-480000

280000-420000

13/ 70-80 ton capacity

360000-540000

320000-480000

14/80-90 ton capacity

400000-600000

380000-570000

15/90-100 ton capacity

440000-660000

420000-630000

16/ over 100 ton capacity

480000-720000

440000-660000

7

Special purpose automobiles

16000-24000

15000-22500

8

Tractor and other vehicles

14000-21000

11200-16800

9

Mini tractor

7000-10500

5600-8400

10

Trailers/ every 1 ton capacity/

5500-8250

5500-8250

/This table was amended by the law of 25 November 2010/

Note: If the capacity of a truck coincides with two definitions the taxes will be assessed using previous definition.

2.Combine harvesters, caterpillar tractors are not included in tractor and other vehicles indicated in paragraph 8 of this article.

3.Aimag, capital Civil representatives' Hural shall set the tax amount for transport facilities and vehicles specified part 1 of this article within the limit set forth by the Parliament.

/This part was added by the law of 25 November 2010/

4.If the truck load capacity set forth part 1.6 of this Article the overlaps in two classifications the previous classification shall be applied for tax purpose.

/This part was added by the law of 25 November 2010/

/This article was amended by Law of April 24, 1997/

Article 6.Tax Imposition 1.Taxes on transport facilities and vehicles registered with the State Registration are imposed irrespective, of whether the transport facilities and vehicles are used or not.

2.Once the State Registration Office is notified that a transport facility or vehicle is no longer in use, taxes on that transport facility or vehicle will be annulled by the next quarter. If a taxpayer transfers ownership on transport facility and vehicle, his obligation to pay taxes on that transport facility or vehicle shall be annulled from the next quarter.

Article 7.Terms of Tax Payment. 1.The individual shall pay the annual one-time tax for transport facility or vehicle before 01 June of that year to relevant tax office. In case when a transport facility or vehicle is imported after the 01 June, the tax for the remaining period of the respective year shall be paid to the tax office.

/This provision was amended by Law of November 16, 2000/

/This provision was amended by the Law of December 26, 2003/

/This provision was amended the law of November 25, 2010/

2.Business entities and organizations shall transfer to the state budget, a proportionate amount of annual motor vehicle tax within 25th of the last month of each quarter and submit annual tax report to the tax authority within February 15 of consequent year.

3.The tax payer may pay quarterly or annual motor vehicle tax in advance.

Article 8.Traffic Regulation Authority Activity in Connection With Taxes

1.The Traffic Regulation Authority shall register transfer of or changes in the ownership of transport facility or vehicle on the basis of notes on tax payment made by the affiliated local tax authority.

The Traffic Regulation Authority shall submit the registration list and the changes in the registration list of transport facilities and vehicles in each quarter to the appropriate local tax authority. 

/This provision was amended by Law of April 24, 1997/

2.The Traffic Regulation Authority shall assist in the collection of taxes on transport facilities and vehicles. The Tax Administration and the traffic police shall conduct the technical fitness inspection and the tax examination of transport facilities and vehicles as combined. 

3.The inspection certificates of transport facilities and vehicles shall have a record of tax payment

/This provision was added by Law of April 24, 1997/

Article 9.Entry into force 1.This law shall come into force on January 1 of 1993.

CHAIRMAN OF THE STATE IH HURAL OF MONGOLIA N.BAGABANDI