A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1992 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

Энэ хуулийн зорилт нь хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

/Энэ зүйлд 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2 дугаар зүйл.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хууль тогтоомж

Хэвлэх

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар /цаашид "албан татвар" гэх/-ын хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Албан татвар төлөгч

Хэвлэх

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан татвар төлөгч байна.

/Энэ зүйлд 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл.Албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл

Хэвлэх

Дараахь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулна:

1/бүх төрлийн ачааны автомашин;

2/автобус;

3/суудлын автомашин;

4/мотоцикл;

5/үйлдвэрлэгчээс тусгайлан тоноглосон, хүнсний технологийн тээвэрлэлтийн зориулалт бүхий автомашинаас бусад хүн болон ачаа тээвэрлэхэд зориулагдаагүй тусгай зориулалт бүхий автомашин;

/Энэ заалтыг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6/трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл;

7/авто чиргүүл.

/Энэ заалтыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5 дугаар зүйл.Албан татварын хэмжээ

Хэвлэх

1.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг дараах хэмжээгээр ногдуулна:

 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төрөл Жилд ногдуулах албан татварын дээд, доод хязгаар /төгрөгөөр/
Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд Бусад сумд
1 2 дугуйтай мотоцикл 2 000-6 000 1 800-5 400
2 3 дугуйтай мотоцикл 1 500-9 000 2 800-8 400
 

  3

 

Суудлын автомашин:

а/ 2001 см3 хүртэл

б/ 2001-3001 см3 хүртэл в/ 3001 см3 болон түүнээс дээш

/Цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/

 

    16-48

    18-54      22-66

 

 

14-42

16-48 20-60

4 Микроавтобус /15 хүртэл суудалтай/ 35 000-105 000 28 000-84 000
5 Автобус 52 000-156 000 40 000-120 000
6 Ачааны автомашин:

1/ 1 хүртэл тн-ын даацтай

2/ 1-2 тн-ын даацтай

3/ 2-3 тн-ын даацтай

4/ 3-5 тн-ын даацтай

5/ 5-8 тн-ын даацтай

6/ 8-10 тн-ын даацтай

7/ 10-20 тн-ын даацтай

8/ 20-30 тн-ын даацтай

9/ 30-40 тн-ын даацтай

10/ 40-50 тн-ын даацтай

11/ 50-60 тн-ын даацтай

12/ 60-70 тн-ын даацтай

13/ 70-80 тн-ын даацтай

14/ 80-90 тн-ын даацтай

15/ 90-100 тн-ын даацтай 16/ 100 тн-оос дээш даацтай

 

25 000-75 000

35 000-105 000

45 000-135 000

55 000-165 000

80 000-240 000

90 000-270 000

100 000-300 000

120 000-420 000

180 000-540 000

220 000-660 000

280 000-840 000

320 000-960 000

360 000-1 080 000

400 000-1 200 000

440 000-1 320 000 480 000-1 440 000

 

20 000-60 000

28 000-84 000

36 000-108 000

44 000-132 000

64 000-192 000

72 000-216 000

80 000-240 000

120 000-360 000

180 000-480 000

200 000-600 000

240 000-720 000

280 000-840 000

320 000-960 000

380 000-1 140 000

420 000-1 260 000 440 000-1 320 000

7 Тусгай зориулалтын автомашин 16 000-48 000 15 000-45 000
8 Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл 14 000-42 000 11 200-33 600
9 Бага оврын трактор 7 000-21 000 5 600-16 800
10 Чиргүүл /даацын 1 тонн тутамд/ 5 500-16 500 5 500-16 500

/Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийн 3, 4, 5, 6 дахь заалтыг 1997 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчилсөн, 10 дахь заалтыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн, энэ хэсгийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

2.Энэ зүйлийн 8 дахь хэсгийн трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэлд үр тарианы комбайн, гинжит трактор хамаарахгүй.

3.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах албан татварын хэмжээг Улсын Их Хурлаас баталсан хязгаарт багтаан албан татвар төлөгчийн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлтэй аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалтад заасан ачааны автомашины даацын хэмжээ 2 ангилалд давхацсан тохиолдолд түүнийг өмнөх ангиллаар нь тооцож албан татвар ногдуулна.

/Энэ хэсгийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ зүйлийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6 дугаар зүйл.Албан татвар ногдуулах

Хэвлэх

1.Улсын бүртгэлд байгаа автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд тэдгээрийг ашиглаж байгаа эсэхийг үл харгалзан албан татвар ногдуулна.

2.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл ашиглалтаас хасагдсан тохиолдолд улсын бүртгэлээс хассан тухай албан ёсны баримт бичгийг үндэслэн түүнд ногдох албан татварыг дараа улирлаас эхлэн зогсооно. Албан татвар төлөгч автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд түүний албан татвар төлөх үүрэг дараа улирлаас эхлэн дуусгавар болно.

3.Албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журмыг татвар, гааль, зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хамтран батална.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7 дугаар зүйл.Албан татвар төлөх хугацаа

Хэвлэх

1.Хувь хүн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлнө. Хэрэв 6 дугаар сарын 1-нээс хойш авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг импортоор оруулж ирсэн бол харьяалах татварын албанд тухайн жилдээ багтаан үлдсэн хугацаанд ногдох татварыг төлнө.

/Энэ хэсэгт 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан, энэ хэсгийг 2000 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хууль, 2003 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг тэнцүү хэмжээгээр улирал бүрийн сүүлчийн сарын 25-ны дотор багтаан төсөвт төлж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор тайланг татварын албанд ирүүлнэ.

3.Татвар төлөгч дараа улирал, жилийн албан татварыг урьдчилан төлж болно.

8 дугаар зүйл.Албан татварын талаар замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллагын үйл ажиллагаа

Хэвлэх

1.Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигчийн тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албатай албан татварын тооцоо хийсэн тухай тодорхойлолтыг үндэслэн шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэнэ.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний мэдээг тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд улирал тутам гаргаж өгнө.

/Энэ хэсгийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

2.Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг хураах ажилд туслалцаа үзүүлнэ. Татварын алба, замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэг, татварын хяналт шалгалтын ажлыг хамтатган зохион байгуулна.

3.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэгийн гэрчилгээ нь албан татвар төлсөн тухай тэмдэглэлтэй байна.

/Энэ хэсгийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

Энэ хууль 1993 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н.БАГАБАНДИ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Н.РИНЧИНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.19-ны өдрийн орчуулга)                                                  /Unofficial translation/

LAW OF MONGOLIA

December 1, 1992                Ulaanbaatar city

ON TAX OF TRANSPORT FACILITIES AND VEHICLES OF MONGOLIA

 

Article 1.Purpose of this law

The purpose of this law is to regulate relations concerning the tax imposition on transport facilities and vehicles of a natural person, business entity, and organization and payment of such taxes to the state budget.

/This Article was amended by the law as of November 25, 2010/

Article 2.Legislation on tax of transport facilities and vehicles

The legislation on tax of the transport facilities and vehicles (hereinafter referred to as "tax") shall consist of the General Law of Taxation, this law and other legislative acts issued in conformity with the General Law of Taxation..

Article 3.Taxpayer

The taxpayers shall be the natural person, business entity and organization, who owns transport facilities and automobiles in the territory of Mongolia.

/This Article was amended by the law as of November 25, 2010/

Article 4.The transport facilities and vehicles subject to be tax imposed

The tax shall be imposed on the following transport facilities and vehicles:

1/All kinds of trucks;

2/Buses;

3/Passenger automobiles;

4/Motorcycles;
5/special purpose automobile not designed for passenger and cargo transportation other than automobiles
specially equipped by manufacture for the purpose of food technology transportation;

/This paragraph was modified by the law of  November 25, 2010/

6/Tractors and other vehicles, and

7/Trailers.

/This paragraph was added by the Law as of January 9, 1998/

Article 5.Tax rates

/The sub-paragraphs 3-6 of this paragraph were amended by law as of July 3, 1997, the sub-paragraph 10 was added by law as of January 9, 1998, and this paragraph was modified by law as of November 25, 2010/

1.Tax of transport facilities and vehicles shall be imposed annually at the following rates:

Types of transport facilities and vehicles

Maximum and minimum range of the tax to be imposed annually /by Tugrugs/

In Ulaanbaatar city,and central soums of Darkhan Uul and Orkhon aimags

In other soums

1

2 Wheel motorcycle

2000-3000

1800-5400

2

3 Wheel motorcycle

1500-9000

2800-8400

3

Passenger automobile:

/by Tugrugs per cm³ of the engine capacity/

 

a/up to 2001 cm³

16-48

14-42

b/2001-up to 3001 cm ³

18-54

16-48

 

c/3001 cm ³ and over

22-66

20-60

4

Microbus /with up to 15 seats/

35000-105000

28000-84000

5

Bus

52000-156000

40000-120000

6

Trucks

 

 

1/ with load capacity up to 1 ton

25000-75000

20000-60000

2/ with load capacity of 1-2-ton

35000-105000

28000-84000

3/ with load capacity of 2-3-ton

45000-135000

36000-108000

4/ with load capacity of 3-5-ton

55000-165000

44000-132000

5/ with load capacity of 5-8-ton

80000-240000

64000-192000

6/ with load capacity of 8-10-ton

90000-270000

72000-216000

7/ with load capacity of 10-20-ton

100000-300000

80000-240000

8/ with load capacity of 20-30-ton

120000-420000

120000-360000

9/ with load capacity of 30-40-ton

180000-540000

180000-480000

10/ with load capacity of 40-50-ton

220000-660000

200000-600000

11/ with load capacity of 50-60-ton

280000-840000

240000-720000

12/ with load capacity of 60-70-ton

320000-960000

280000-840000

13/ with load capacity of 70-80-ton

360000-1080000

320000-960000

14/ with load capacity of 80-90-ton

400000-1200000

380000-1140000

15/ with load capacity 90-100-ton

440000-1320000

420000-126000

 

16/ with load capacity of over 100 ton

480000-1440000

440000-1320000

7

Special purpose automobiles

16000-48000

15000-45000

8

Tractor and other vehicles

14000-42000

11200-33600

9

Mini tractor

7000-21000

5600-16800

10

Trailers /per 1 ton of load capacity/

5500-16500

5500-16500

/This paragraph was modified according to the Law of  July 7, 2021 and will come into force starting from  January 1, 2022/

2.Combine harvesters and caterpillar tractors shall not be included in tractor and other vehicles stated in the sub-paragraph 8 of this Article.

3.Tax rates for transport facilities and vehicles stated in the paragraph 1 of this Article shall be determined by Citizens Representatives' Khural of Aimag or capital city in which the transport facilities and vehicles of the taxpayer are registered within the limit approved by the State Great Khural.

/This paragraph was added according to the Law as of  November 25, 2010/

4.If the truck load capacity stated in the sub-paragraph 6 of the paragraph 1 of this Article overlaps in two classifications, the tax shall be imposed by considering it into the previous classification.

/This paragraph was added according to the Law of November 25, 2010/

/This paragraph was modified according to the Law of  April 24, 1997/

Article 6.Tax imposition

1.Tax shall be imposed on transport facilities and vehicles, which are registered with the State Registration, despite of their utilization.

2.If transport facilities and vehicles are excluded from their utilization, the tax subject to be imposed on them shall be ceased commencing from the next quarter on the basis of official documents in regards with deregistration of them from the state registration. If a taxpayer transferred its ownership right of transport facilities and vehicles to others, its duty to pay the tax shall be terminated commencing from the next quarter.  

3.A regulation on registration and deregistration of transport facilities and vehicles shall be jointly adopted by the state administrative organizations in charge of tax, custom, road and transportation.

/This paragraph was added according to the Law of  July 7, 2021/

/This paragraph was added according to the Law of  July 7, 2021 and will come into force  January 1, 2022/

Article 7.Terms of tax payment

1.The natural person shall pay annual tax of transport facilities and vehicles once per annum prior to June 1 of that year to the relevant tax office. If a transport facility or vehicle is imported after June 1 of that year, a tax subject to be imposed for the remaining period shall be paid to the relevant tax office within that year.

/This paragraph was added according to the Law of  January 9, 1998, and this paragraph was modified according to the Laws of  November 16, 2000 and  December 26, 2003 respectively, also this paragraph was amended according to the Law of  November 25, 2010/

2.Business entities and organizations shall pay to the state budget, a proportionate amount of annual tax of transport facilities and vehicles per quarter within 25th of the last month of each quarter, and submit annual tax report to the tax authority/office within February 15 of consequent year.

3.The taxpayer may pay consequent quarterly or annual tax in advance.

Article 8.Traffic Regulation Authority Activity in Connection with Taxes

1.The Traffic Regulation Authority shall register transfer of or changes in the ownership of transport facility or vehicle on the basis of references on tax payment made by the owner with the affiliated local tax authority.

The Traffic Regulation Authority shall submit the registration list and the changes in the registration list of transport facilities and vehicles in each quarter to the appropriate local tax authority. 

/This paragraph was modified by the Law as of April 24, 1997/

2.The Traffic Regulation Authority shall assist in the collection of taxes on transport facilities and vehicles. The Tax office and the traffic regulation authority shall conduct the technical fitness inspection and the tax examination/assessment of transport facilities and vehicles as combined. 

3.The technical fitness inspection certificates of transport facilities and vehicles shall have a record of tax payment.

/This paragraph was added by the Law as of April 24, 1997/

Article 9.Entry into force of this Law

1.This law shall entry into force on January 1, 1993.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL /PARLIAMENT/ OF MONGOLIA N.BAGABANDI

GENERAL SECRETARY OF THE SECRETARIAT OF THE STATE GREAT KHURAL /PARLIAMENT/ OF MONGOLIA N.RINCHINDORJ