A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 02 сарын 01 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Энэ хуулийг 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан Зөвшөөрлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцно.

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй, тодорхой нөхцөл, нарийн мэргэжил шаардах аж ахуйн зарим үйл ажиллагааг эрхлэхэд тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Газар, байгалийн баялгийг ашиглахтай холбогдож олгох зөвшөөрлийг Газрын тухай , Газрын хэвлийн тухай , Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай , Байгалийн ургамлын тухай , Амьтны тухай , Ойн тухай , Усны тухай , Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай , Ашигт малтмалын тухай , Цөмийн энергийн тухай , Хувиргасан амьд организмын тухай, Генетик нөөцийн тухай хуулиар тус тус зохицуулна

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2002 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2006 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2007 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2009 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2012 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1." аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл" /цаашид "тусгай зөвшөөрөл" гэх/ –гэж тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг;

3.1.2. "тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч " гэж тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авсан этгээдийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ОЛГОХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

4 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийн агуулга

Хэвлэх

4.1. Тусгай зөвшөөрөлд дор дурдсан зүйлийг тусгана:

4.1.1. тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллагын нэр;

4.1.2. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг;

4.1.3. эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны төрөл;

4.1.4. тусгай зөвшөөрлийн хугацаа;

4.1.5. тусгай зөвшөөрлөөр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлага;

4.1.6. тусгай зөвшөөрлийн дугаар, олгосон он, сар, өдөр;

4.1.7. тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга /тэмдэг/.

5 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

5.1. Тусгай зөвшөөрөл шаардах аж ахуйн үйл ажиллагааг хэрэв тусгайлан заасан бол тухайн нутаг дэвсгэрт явуулна.

5.2. Тусгай зөвшөөрөл шаардахаас бусад төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, стандарт шаардлагад нийцүүлэн, зөвхөн татварын байгууллагад бүртгүүлсний үндсэн дээр чөлөөтэй эрхэлж болно.

/2015-01-29 нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.3. Тусгай зөвшөөрлийг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд бусдад худалдах, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр шилжүүлж үл болно.

5.4. Тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг эрхлэх эрх энэ хуульд заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг авсан өдрөөс үүснэ.

/Энэ хэсгийг 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, түүнийг сунгах

Хэвлэх

6.1. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол тусгай зөвшөөрлийг 3 жилээс доошгүй хугацаагаар олгоно.

6.2. Тусгай зөвшөөрлийг хуульд өөрөөр заагаагүй бол анх олгосон хугацаанаас нь доошгүй хугацаагаар сунгаж болно.

6.3. Хэрэв хуульд өөрөөр заагаагүй, энэ хуулийн 13.1-д заасан нөхцөл байдал илрээгүй тохиолдолд зөвхөн зөвшөөрөл эзэмшигчийн өргөдлийг үндэслэн 3 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгана.

6.4. Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахгүй.

7 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгох журам

Хэвлэх

7.1. Энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан тусгай зөвшөөрлийг хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн захиргааны холбогдох төв байгууллага олгоно.

7.2.Хуульд заасан бол хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эрхэлнэ.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.3.Тухайн төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хамаарах тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой  нарийвчилсан журмыг тус тусын  хуулиар зохицуулна.

7.4. Эрх бүхий байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр тусгай зөвшөөрөл олгож болно.

8 дугаар зүйл. Хориглох аж ахуйн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

8.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дараахь төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно:

8.1.1. хар тамхи, хуульд өөрөөр заагаагүй бол мансууруулах бодис үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах;

/Энэ заалтад 2002 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8.1.2. садар самуун явдлыг зохион байгуулах, түүнийг аливаа хэлбэрээр сурталчлах, дэмжих;

8.1.3. казиногийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

8.1.4. олон шатлалт маркетинг буюу пирамид тогтолцооны замаар хууран мэхэлж ашиг хонжоо олох үйл ажиллагаа.

8.2. Энэ хуулийн 8.1.3 дахь заалт нь чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомжид хамаарахгүй

/Энэ хэсгийг 2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгоход баримтлах зарчим, шаардлага

Хэвлэх

9.1. Эрх бүхий байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгохдоо дараахь зарчмыг баримтална:

9.1.1. улс орныг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн эрх ашиг, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;

9.1.2. аж ахуй эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх;

9.1.3. ил тод, шуурхай байх ;

9.1.4. зөвхөн хуульд заасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгох .

10 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгох байгууллагын эрх

Хэвлэх

10.1. Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь дараахь эрхтэй :

10.1.1. хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох;

10.1.2. тусгай зөвшөөрлийг бүртгэх;

10.1.3. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж байгаад хяналт тавих;

10.1.4. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх;

10.1.5. тусгай зөвшөөрлийг сунгах, хүчингүй болгох.

11 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

11.1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ :

11.1.1. тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;

11.1.2. тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

11.1.3.тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

/Энэ заалтыг 2011 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11.1.4. улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

11.1.5. тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан хуульд заасан бусад баримт бичиг;

11.1.6.үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх;

/Энэ заалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

11.1.7.энэ хуулийн  15.5.7; 15.5.8; 15.6.1-15.6.3; 15.6.5; 15.8.3; 15.8.8; 15.8.18; 15.8.20; 15.10.4.-15.10.6; 15.10.14; 15.11.1; 15.11.2; 15.12.1-15.12.6, 15.22.3-д. заасан аж ахуйн  үйл ажиллагааг эрхлэхэд аймаг, нийслэлийн Засаг даргын саналыг авсан байна.

/Энэ заалтад 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтын дугаарыг 2017 оны 02 дугаар 09-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

/Энэ заалтад 2005 оны 7 дугаар 1-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

11.1.8.энэ хуулийн 15.11.4-т заасан аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхэд улсын болон бүс, нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд хяналтын төв албаны, орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд аймаг, нийслэлийн хяналтын албаны дүгнэлт авсан байна.

/Энэ заалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

11.1.9.татварын өргүй байх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.1.10.Татварын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон байх.

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаас бусад баримт бичиг, төлбөр, хураамж шаардаж болохгүй. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь татварын өргүй, Татварын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан цахим төлбөрийн баримтын системд холбогдсон байна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.3.Энэ хуулийн 15.10.5, 15.10.6-д заасан аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход аймаг, нийслэлийн Засаг дарга саналаа 30 хоногийн дотор Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлээгүй бол зөвшөөрсөн гэж үзнэ.

/Энэ хэсгийг 2006 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

11.4.Энэ хуулийн 11.1.6-д заасан дүрс бичлэгийн техник, хэрэгслийн стандартыг Стандартчиллын үндэсний зөвлөл батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

12 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгох

Хэвлэх

12.1. Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бусад баримт бичгийг хянан үзэж, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх тухай асуудлыг хуульд өөрөөр заагаагүй бол өргөдөл хүлээн авснаас хойш ажлын 21 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

12.2. Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол татгалзсан үндэслэлийг зааж бичгээр хариу өгнө.

12.3. Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь шаардлагатай бол өргөдөл гаргагчийн баримт бичгийг холбогдох байгууллагаар нягтлан шалгуулах, магадлан шинжилгээ хийлгэх эрхтэй.

12.4. Магадлан шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд өргөдлийг шийдвэрлэх хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

12.5.Энэ хуулийн 15.10.17-д заасан тусгай зөвшөөрлийг холбогдох мэргэжлийн холбооны гишүүн хуулийн этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

12.6.Энэ хуулийн 11.1-д заасан баримт бичгийг бүрдүүлэх, хүлээн авах, мэдээллийн сан үүсгэх, түүнийг солилцох үйл ажиллагааны журмыг Монгол Улсын Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.7.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь иргэн, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгосон, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон тухай мэдээллийг шийдвэрийн хамт тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын долоон өдрийн дотор харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх

Хэвлэх

13.1.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлтийг, татварын өрөө төлөхгүй хоёр ба түүнээс дээш удаа зайлсхийсэн, зугтсан тохиолдолд татварын албаны хүсэлтийг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага түүнийг 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.2. Тусгай зөвшөөрлийг олгосон эрх бүхий байгууллага нь түдгэлзүүлсэн шийдвэрийн талаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон харьяалах татварын албанд 3 хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэнэ.

13.3. Тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага нь тусгай зөвшөөрлийн үйлчлэлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан тохиолдолд уул зөвшөөрлийг сэргээнэ.

14 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

14.1. Тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага нь дараахь тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно:

14.1.1. тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан;

14.1.2. хуулийн этгээд татан буугдсан;

14.1.3. тусгай зөвшөөрлийг авахдаа хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон ;

14.1.4. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;

/Энэ заалтад 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

14.1.5. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй.

14.1.6.стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн.

/Энэ заалтыг 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

14.2. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай шийдвэрийн талаар тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллага нь шийдвэр гарснаас хойш 3 хоногийн дотор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон харьяалах татварын албанд бичгээр мэдэгдэнэ.

15 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны төрөл

Хэвлэх

15.1. Энэ зүйлд заасан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлнэ.

15.2. Банкны үйл ажиллагааны чиглэлээр:

15.2.1. банк байгуулах, банкны үйл ажиллагаа эрхлэх.

15.2.2./Энэ заалтыг 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.3. Банкнаас бусад санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

15.3.1. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.3.2. арилжааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.3.3. даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.3.4. банкнаас бусад этгээд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.3.5.үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2013 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.3.6.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах;

/Энэ заалтыг 2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.3.7.барьцаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтыг 2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.3.8.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаастай холбоотойгоор хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2010 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.3.9.зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2011 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.4. Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр:

15.4.1. нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.4.2. аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.4.3. үнэт цаас үйлдвэрлэх;

15.4.4. эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах.

15.4.7. гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.4.8. гаалийн баталгаат бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтад 2008 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.4.9.хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтыг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ заалтыг 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.4.10.татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2012 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.5.Хууль зүйн чиглэлээр:

15.5.1.нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.5.2.галт зэвсэг, сум импортлох, нийтэд худалдах;

15.5.3.галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл үйлдвэрлэх;

15.5.4.галт зэвсгийн сум үйлдвэрлэх, дахин цэнэглэх;

15.5.5.галт зэвсгийн сум импортлох, нийтэд худалдах;

15.5.6.галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.5.7.хуулийн этгээд харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.5.8.төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.5.9.тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх.

/Энэ хэсэгт 2004 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.5.10.архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.6. Байгаль орчны чиглэлээр:

15.6.1.озон задалдаг, дэлхийн дулааралд нөлөөлөх чадвар өндөртэй бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах:

/Энэ заалтыг 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.6.1.а.озон задалдаг, дэлхийн дулааралд нөлөөлөх чадвар өндөртэй бодис болон бусад орлуулах бодисыг системээс юүлэх, цэвэрлэх, дахин боловсруулах, дахин цэнэглэх, тоног төхөөрөмжийг угсарч суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, устгах.

/Энэ заалтыг 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.6.2. тэсэрч, дэлбэрэхээс бусад химийн хорт болон аюултай бодис үйлдвэрлэх;

/Энэ заалтад 2006 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.6.3. тэсэрч дэлбэрэхээс бусад химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, худалдах, устгах;

/Энэ заалтад 2006 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

15.6.5. стандартаар хүлцэх хэмжээг нь тогтоогоогүй бохирдуулах бодис агаарт гаргах;

15.6.6. байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх;

15.6.7.байгаль орчинд онцгой хор хөнөөл учруулж болзошгүй нөлөө бүхий химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, худалдах, үйлчилгээ эрхлэх.

15.6.8.генетик нөөц, генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг ашиглах.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.7.Боловсрол, шинжлэх ухааны чиглэлээр:

/Энэ хэсгийг 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.7.1.их сургууль, дээд сургууль, коллежийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.7.2.магистр, докторын зэрэг олгох сургалт эрхлэх;

15.7.3.дээд боловсролын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах;

15.7.4.мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.7.5.мэргэжлийн боловсрол, сургалтын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах;

15.7.6.гадаад улсад боловсрол эзэмшүүлэх, сургалтад хамруулахад зуучлах үйлчилгээ;

15.7.7.олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль болон ерөнхий боловсролын лаборатори сургуулийг байгуулах;

15.7.8.гадаадын хөрөнгө оруулалттай цэцэрлэг, сургууль байгуулах.

15.8. Түлш, эрчим хүчний чиглэлээр:

15.8.2. эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ барьж байгуулах;

15.8.3. эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, диспетчерийн зохицуулалт хийх, түгээх, хангах, борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.8.5. зуух, даралтат сав, шугам хоолойн угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2003 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2005 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.9. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:

15.9.1. гадаадад ажиллах хүч гаргах, гадаадаас ажиллах хүч авах, хөдөлмөр эрхлүүлэх талаар иргэдэд зуучлах үйлчилгээ эрхлэх.

15.10. Үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлээр:

15.10.2. үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх;

15.10.4.тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, пиротехникийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, үзвэрийн зориулалтаар ашиглах, тэсэлгээний ажил явуулах;

/Энэ заалтад 2004 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2006 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

15.10.5. ашигт малтмалын хайгуул хийх;

15.10.6. ашигт малтмал ашиглах;

/Энэ заалтыг 2003 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.11.газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах.

15.10.12. согтууруулах ундаа импортлох.

/Энэ заалтыг 2003 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.13. газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх;

/Энэ заалтыг 2005 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтад 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15.10.14. тамхи импортлох;

/Энэ заалтыг 2005 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.15.төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.16.үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2009 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.17.бүх төрлийн шатахууныг импортлох, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.18.газрын тос хайх;

/Энэ заалтыг 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.19.уламжлалт бус газрын тос хайх;

/Энэ заалтыг 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.20.газрын тос ашиглах;

/Энэ заалтыг 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.21.уламжлалт бус газрын тос ашиглах.

/Энэ заалтыг 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.10.22.үүсмэл орд ашиглах.

/Энэ заалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.11.Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:

15.11.1. тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх;

15.11.2. сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх;

15.11.3. таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх;

15.11.4. малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох;

15.11.6. ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах;

15.11.7.шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох, үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, бичил биетнийг өсгөвөрлөх, мал, үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах, гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах;

/Энэ заалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.12. Эрүүл мэндийн чиглэлээр:

15.12.2. хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,багаж, тоног төхөөрөмж, протез үйлдвэрлэх, худалдах,импортлох;

/Энэ заалтад 2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

15.12.3. эмнэлгийн тусламж үзүүлэх бүх төрлийн үйлчилгээ эрхлэх;

15.12.4. мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис, тэдгээрийн угтвар бодис болон эмийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх, импортлох, экспортлох;

/Энэ заалтад 2002 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2011 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

15.12.6. өвчин үүсгэгч нян, түүний хорыг өсгөвөрлөх, үржүүлэх, хадгалах, нөөцлөх, тээвэрлэх, худалдах, улсын хилээр нэвтрүүлэх;

15.12.8.ахуйн шавьж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх;

/Энэ заалтыг 2006 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.12.9.биологийн идэвхт үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүнийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэх;

/Энэ заалтыг 2006 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.12.10

/Энэ заалтыг 2006 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.12.11.эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах.

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2011 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.13.Зохиогчийн эрх, патентын чиглэлээр:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.13.1. оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллах;

/Энэ заалтад 2010 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.14. Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр:

15.14.3. цахилгаан шат, өргөх краны угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх;

15.14.5. нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх;

15.14.6. барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил эрхлэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх;

/Энэ заалтад 2008 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

15.14.7. геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх;

/Энэ хэсгийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.15. Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын чиглэлээр:

15.15.1. төмөр замын суурь бүтэц барих, ашиглах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.15.2.иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

15.15.3. төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтыг 2007 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.15.4.авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх;

/Энэ заалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.15.5. автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх;

15.15.9. усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх;

15.15.11. төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах;

/Энэ заалтыг 2007 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.15.12.тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар үйлдвэрлэх.

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.16. Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн чиглэлээр:

15.16.1. радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах;

15.16.2.харилцаа холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх.

15.16.3.контентийн үйлчилгээ эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.16.4.тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох.

/Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.16.5.радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ;

/Энэ заалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.16.6.радио, телевизийн үйлчилгээ:

15.16.6.a.олон нийтийн радио, телевиз;

15.16.6.б.арилжааны радио, телевиз;

15.16.6.в.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевиз;

15.16.6.г.төлбөртэй радио, телевиз.

15.16.7.олон суваг дамжуулах үйлчилгээ.

/Энэ заалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.17.Стандарчлал, хэмжил зүйн чиглэлээр:

15.17.1.хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, суурилуулах, засварлах, худалдах.

/Энэ хэсгийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

15.18.Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн энергийн чиглэлээр:

15.18.1.цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах;

15.18.2.цөмийн төхөөрөмж ашиглах;

15.18.3.цөмийн бодис эзэмших, ашиглах;

15.18.4.цөмийн бодис импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах;

15.18.5.цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх;

15.18.6.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах;

15.18.7.цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах, ашиглалтын дараа газар сэргээх;

15.18.8.цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булшлах, аюулгүй болгох болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа.

/Энэ хэсгийг 2009 оны 07 дугаар сарын 16-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.19.Батлан хамгаалах чиглэлээр:

15.19.1.цэргийн зориулалттай зэвсэглэл, техник, галт хэрэглэлийг экспортлох, импортлох;

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.20.Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр:

/Энэ хэсгийг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.20.1.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх.

/Энэ заалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

15.21.Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

/Энэ хэсгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.21.1.үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа;

15.21.2.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа.

15.22.Соёлын чиглэлээр:

/Энэ хэсгийг 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.22.1.түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлсийг улсын хилээр нэвтрүүлэх;

15.22.2.соёлын өвийг сэргээн засварлах, палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх.

15.22.3.музейн үйл ажиллагаа эрхлэх.

/Энэ заалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

16 дугаар зүйл. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зөвшөөрөл олгох аж ахуйн үйл ажиллагааны төрөл

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.1. Дараахь аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхэд мэргэжлийн хяналтын байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгоно:

/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.2. Дараахь аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхэд Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тусгай зөвшөөрөл олгоно:

16.2.2. эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

16.2.4. ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах;

/Энэ заалтад 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

16.2.5. согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх.

16.2.6.эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээ.

/Энэ заалтыг 2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

16.2.7.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах.

/Энэ заалтыг 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

16.3. Дараахь аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхэд сум, дүүргийн Засаг дарга тусгай зөвшөөрөл олгоно:

16.3.1. агаарт бохирдуулах бодис гаргадаг, физикийн хортой нөлөөлөл үзүүлдэг үйлдвэрлэл эрхлэх, суурин эх үүсвэр ашиглах;

16.3.4. тамхи худалдах.

/Энэ заалтыг 2005 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

16.4.Чөлөөт бүсийн захирагч нь энэ хуулийн 16.2.2, 16.2.5, 16.2.6, 16.3.4-т заасан тусгай зөвшөөрлийг олгоно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

17 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон маргааныг шийдвэрлэх

Хэвлэх

17.1. Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдон гарсан маргааныг тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагын холбогдох дээд шатны байгууллагад нь тавьж шийдвэрлүүлэх бөгөөд шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргаж болно.

18 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийн 6.3, 11.2, 12.1, 12.4, 13.2, 14.2-т заасныг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

18.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

19 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

19.1. Энэ хуулийг 2002 оны 1 дүгээр сарын 1–ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны 06 сарын 17 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр баталсан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Зөвшөөрлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW ON LICENSING

 

 

1 February, 2001.                                                                                          Ulaanbaatar city.

 

 

LAW ON LICENSING

 

CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Objectives of this Law

 

1.1.      Objective of this law is to regulate relations with respect to issuing, suspending and revoking a license to conduct certain business activities that may negatively affect the public interest, human health, environment and national security and that require specific conditions and expertise.

 

Article 2. Other relevant legislation on Licensing

 

2.1.      Legislation on licensing shall consist of this law, Civil Code and other legislative acts consistent with these laws.

 

2.2.      If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

 

2.3.      Licenses required for use of land and natural resources shall be governed by the Land Law of Mongolia, Law on Subsoil, Law on Specially Protected Area, Law on Natural Plants, Hunting Law, Law on Animals, Forest Law and Water Law, Law on Foreign Trade of Rare Animals and Plants and Products Derived Thereof and the Law of Mongolia on Minerals, Law on Nuclear Energy, and Law of Genetically Modified Organism

 

Article 3. Definitions

3.1.      In this law the following terms shall have the following meaning:

 

3.1.1.   ‘License to conduct a business activity’ (hereinafter referred to as ‘License’) shall mean an official document issued by an authorized institution to an individual, for-profit or not-for-profit legal entity to conduct certain types of business for a fixed period of time and upon meeting specific terms and requirements;

 

3.1.2.   ‘License holder’ shall mean a person who has obtained a license from an authorized institution to conduct a particular type of business.

 

CHAPTER TWO. ISSUING, SUSPENDING, AND REVOKING LICENSE

 

Article 4. Content of the License

4.1.      The license shall contain the following:

4.1.1.   name of the authorized institution that has issued the license;

4.1.2.   name and address of the license holder;

4.1.3.   type of the licensed business;

 

4.1.4.   expiry date of the license;

4.1.5.   terms and requirements of the licensed business;

4.1.6.   number of the license and date (year, month, day) of issuance;

4.1.7.   signature and stamp of the authorized official of the licensing institution.

 

Article 5. Scope of License

5.1.      If explicitly stated, the licensed business shall be conducted within the particular territory.

 

5.2.      Business activities other than those that require a license may be freely conducted in accordance with relevant laws, standards and regulations upon registration with the registering tax authority.

 

5.3.      Unless otherwise stated in law, it shall be prohibited to sell, give free of charge and pledge the license to others.

 

5.4.      The right to conduct a business activity that requires a license shall come into force upon obtaining such license in accordance with this law.

 

 

Article 6. Expiry date of license and its extension

6.1.      Unless otherwise stated by law, a license shall be issued for three years.

 

6.2.      Unless otherwise stated by law, a license may be extended for a period equal to the original duration.

 

6.3.      A license shall be extended within three days upon the license holder's application unless other stated by law and the circumstances described in Paragraph 13.1 of this law have arisen.

 

6.4.      A license shall not be extended if its terms and conditions have been violated.

 

Article 7. Procedure of issuing a license

 

7.1.      Unless otherwise stated in law, a license described in Article 15 of this law shall be issued by a relevant central administrative body.

 

7.2.      All types of food industry and food services shall be conducted upon inspection and permission by appropriate inspection institutions of manufacturing processes, conditions, technology procedures and product samples.

 

7.3.      Detailed procedures with regard to licensing of a particular type of a business activity shall be determined by respective individual laws.

 

7.4.      If an authorized institution deems it necessary, a license may be issued through a competitive selection.

 

Article 8. Prohibited business activities

8.1.      The following types of business activities shall be prohibited in Mongolia:

8.1.1.   manufacturing, importing and selling drugs and narcotics unless otherwise stated by law;

8.1.2.   organizing, advertising and promoting any forms of pornography;

8.1.3.   casino;

 

8.1.4.   profit-seeking business through fraudulent multi-tiered marketing or financial pyramid.

8.2.      Section 8.1.3 of this law shall not be applicable to the legislation on Free Zones.

 

Article 9. Principles and requirements of licensing

9.1.      The following principles shall be observed by an authorized institution in issuing a license:

9.1.1.   ensuring national security and defense, protecting public and legal interests;

9.1.2.   creating a favorable environment for business;

9.1.3.   efficiency and transparency;

9.1.4.   issuing a license in the cases stated in this law only.

 

Article 10. Authority of a licensing institution

10.1.    An authorized licensing institution shall have the following rights:

 

10.1.1.       issuing a license in accordance with terms and procedures stated in this law;

10.1.2.       registering the license issued;

10.1.3.       supervising compliance with terms and requirements of the license issued;

10.1.4.       suspending or resuming the license validity;

10.1.5.       extending or revoking the license.

 

Article 11. Required application documents for licensing

11.1.    A license applicant shall submit the following documents:

11.1.1.       application for a license (specifying the type and duration services);

11.1.2.       if the applicant is a legal entity, a state registration certificate;

 

11.1.3.       if the applicant is an individual, a copy of the ID card (the authorized person receiving the documents shall verify the copy with the original and make a note that the copy is true), notarized copy if delivered by mail;

 

11.1.4.       receipt of payment of the state stamp fee;

 

 

11.1.5.       other documents stated in this law depending on the specific type of manufacturing or services;

 

11.1.6.       in order to insure the safety of the external environment of the building where the operation is to be carried out, video equipment and devices shall be installed and the opinion of the police shall be obtained.

 

11.1.7.       Recommendation by the Governor of the capital city of Ulaanbaatar or aimag for the business activities described in Sections 15.5.7; 15.5.8; 15.6.1-15.6.3; 15.6.5; 15.8.3; 15.8.8; 15.8.18; 15.8.20; 15.10.4-15.10.6; 15.11.2; 15.12.1-15.12.6 of this law.

 

11.1.8.       In case of conducting business activities specified in Section in 15.11.4 of this law at the national, regional and local levels, a conclusion of the aimag and capital city inspection service shall be obtained.

 

11.2.    It shall be prohibited to demand documents or payment fees other than as provided in Paragraph 11.1 of this law.

 

11.3.    In case the governors of the aimag and capital city did not deliver their proposals on issuing licenses for carrying out businesses (activities) stipulated in Sections 15.10.5 and 15.10.6 of this law to the state administrative authority

 

11.4.    The National Council for Standardization shall approve the standards of video recording equipment specified in Section 11.1.6. of this law.

 

Article 12. Issuing a license

 

12.1.    The authorized licensing institution shall receive and review an application and other relevant documents and shall make a decision whether to issue a license within 21 business days of the day of receiving the application, unless otherwise stated in this law.

 

12.2.    If a license has been denied, the reasons of such rejection shall be explained to the applicant in writing.

 

12.3.    If necessary, the licensing institution may have other relevant institution(s) examine the application papers submitted to it by the applicant.

 

12.4.    In case of such examination, the review period of the application may be extended for 14 business days.

 

12.5.    The license specified in Section 15.10.17 of this law shall be issued by a legal entity that is a member of the relevant professional association.

 

Article 13. Suspending a license

 

13.1.    If the terms, timelines or requirements of a license have been breached, the licensing institution may suspend the license for up to three months upon the conclusion of a relevant inspection body.

 

13.2.    The licensing institution shall inform in writing of such suspension the license holder and relevant tax department within three days.

 

13.3.    The licensing institution shall stop the suspension of the license upon elimination of the circumstances, which have led to such suspension.

 

Article 14. Revoking a license

14.1.    The licensing institution shall revoke a license in the following cases:

14.1.1.       if a license holder has applied so;

14.1.2.       if the legal entity [license holder] has been dissolved;

 

14.1.3. if it is proven that false application documents have been submitted to receive the license;

 

14.1.4.       if the terms and requirements of the license have been breached several times or have been egregiously breached;

 

14.1.5.       if the demand to rectify reasons of the license suspension has not been met within the suspension period.

 

14.1.6.       deleted.

 

 

14.2.    The licensing institution shall inform the license holder and relevant tax department of such revocation within three days after issuing such decision.

 

Article 15. Types of business activities to be conducted under a license

15.1.    The businesses described in this Article shall be conducted under license.

15.2.    In the area of banking:

15.2.1. establishing a bank, conducting banking activities;

15.2.2. deleted;

15.3.    In the area of securities:

 

15.3.1. underwriting, brokerage, dealer, securities trading, securities payment settlement and depository entity, investment fund, investment management or investment consultancy related activities on the stock market;

 

15.3.2.       publicly trading of securities.

15.3.3.       conduct in the activities of an insurance intermediary

15.3.4.       conduct saving and loan activities by person other than banks

 

15.3.5.       conduct regulated activities in the securities market in the area of finance and economy

15.3.6.       issuance of asset -backed securities

15.3.7.  registration of portfolio of collateralized securities to conduct the supervisor’s activity.

15.3.8.  conduct asset activities related to management asset-backed securities

15.3.9.  conduct credit information activities

15.4.    In the field of finance and economics

15.4.1.       social and commercial insurance business;

15.4.2.       auditing;

15.4.3.       printing securities;

15.4.4.       issuing lottery;

 

15.4.5.       deleted;

15.4.6.       deleted

15.4.7.       customs brokering;

15.4.8.       operate in a customs bonded zone;

15.4.9.       asset valuation;

15.4.10. conduct specialized tax advisory services.

15.5     In the field of law

15.5.1.       deleted;

15.5.2.       import and sale of firearms and ammunition;

15.5.3.       manufacture of firearms and firearm-like devices;

15.5.4.       manufacturing and refueling of firearms;

15.5.5.       import of firearm ammunition and sale to the public;

 

15.5.6.       conduct in sport and training activities using firearm and ammunition;

15.5.7.       legal entity to engage in security activities;

15.5.8.       engage paid puzzle business and gambling activities;

15.5.9.       deleted;

15.5.10. conduct archival document storage services

15.6.    In the area of environment:

 

15.6.1. importing, selling or using ozone-splitting substances or products containing such substance;

 

15.6.2.       producing of toxic and dangerous chemical substances other than explosive ones;

 

15.6.3. import, export, transboundary movement, use sale and destruction of toxic and hazardous chemical other than explosive.

 

15.6.4.       deleted;

15.6.5.       release of pollutants into the air that are not specified in the standards;

 

15.6.6.       conduct a detailed environmental assessment;

 

15.6.7. import, sell and provide services for toxic and hazardous chemicals that may cause significant harm to the environment;

15.7.    In the area of education, culture and science:

15.7.1.       establishing a university, college, vocational schools;

15.7.2.       offering master’s or PhD degree academic programs;

15.7.3.       taking historical, cultural or other precious objects out of the country;

15.7.4.       starting a new professional academic curriculum at a higher education institution.

15.7.5.       engage in vocational education and training activities;

15.7.6.       provide vocational education and training in new professions;

15.7.7.       mediation service for education and training abroad;

 

15.7.8.       establish a general education school and general education laboratory school with international curriculum;

 

15.7.9.  establish kindergartens and schools with foreign investment;

 

15.7.10. to restore cultural heritage, paleontological and archeological exploration, excavation and research;

15.8.    In the fuel and energy field

15.8.1.       deleted;

15.8.2.       constructing of and building energy sources and set up lines;

15.8.3.       engage in energy generation, transmission, dispatching distribution, supply and sale

15.8.4.       deleted;

15.8.5.       installation and maintenance of stoves, pressure vessels and pipelines;

15.9.    In the area of social protection and employment;

15.9.1. exporting or importing work force, recruitment business;

15.10   In the area of industry and trade:

15.10.1. deleted;

 

15.10.2. manufacturing jewelry of precious metals and stones;

15.10.3. deleted;

 

15.10.4. exporting and selling of toxic and dangerous chemical substances, producing of explosive substances and engage in detonation works;

 

15.10.5. exploration of minerals;

15.10.6. mining of minerals;

15.10.7. deleted;

15.10.8. deleted;

15.10.9. deleted;

15.10.10. deleted;

15.10.11. deleted

15.10.12. importing alcoholic beverages.

 

15.10.13. carry out oil production and wholesale.

15.10.14. import tobacco

15.10.15. metallurgy and machine building

15.10.16. operate an industrial and technology park

15.10.17. import all types of fuel, engage in wholesale and retail trade

15.10.18. oil exploration

15.10.19. non-traditional oil exploration

15.10.20. use of oil

15.10.21. use of non-traditional oil

15.10.22. use of derivative deposits

15.11.  In the area of food and agriculture:

15.11.1. planting tobacco plants, manufacturing tobacco;

15.11.2. producing alcoholic beverages, except for vodka distilled from dairy products;

 

15.11.3. poducing seed of plant crops;

15.11.4. manufacturing or importing livestock medicine or veterinary facilities;

15.11.5. deleted;

15.11.6. selling or importing substances used to protect plants;

 

15.11.7. adapting new and imported veterinary medicine or new breed of animal selections into production or services, importing or exporting new breeds of animals;

 

15.11.8. deleted;

15.11.9. deleted;

15.12. In the field of health;

15.12.1. deleted;

 

15.12.2. sale and import human drugs, medical devices, instruments, equipment and producing protheses;

 

15.12.3. all types of medical services;

 

15.12.4. producing, trading or importing narcotic drugs or drug substances that may affect human brains;

15.12.5. deleted;

 

15.12.6. producing, selecting, cultivating, reserving, storing, transporting, selling disease causing harmful microbes thereof;

 

15.12.7. deleted;

15.12.8. provide services for extermination and disinfection of household insects and rodents;

15.12.9. provide services for import, production and supply of biologically active products;

15.12.10. deleted;

 

15.12.11. national and foreign-invested health care organizations to carry out professional activities;

 

15.13.  In the field of copyright and patents:

15.13.1. to act as an authorized representative of intellectual property;

 

15.13.2. deleted;

15.14.  In the field of building construction:

15.14.1. deleted;

15.14.2. deleted;

15.14.3. carrying out services of hitching of elevators and cranes;

15.14.4. deleted;

15.14.5. carrying out services and production of common economy;

15.14.6. drafting projects of engineering constructions and constructing of buildings;

15.14.7. carrying out services and production of geodesic and cartographic drafts;

15.14.8. deleted;

15.15.  In the field of road, transport and tourism:

15.15.1. constructing of railway lines;

15.15.2. holding civil aviation;

15.15.3. carrying out railway transport services;

 

15.15.4. provide consulting services for technical and economic feasibility study, design, construction, maintenance, repair and technical and technological supervision of roads and road facilities.

 

15.15.5. supervising technical control of auto transport vehicles;

15.15.6. deleted;

15.15.7. deleted;

15.15.8. deleted;

15.15.9. carrying out water transport services;

15.15.10. deleted;

15.15.11. manufacture, assembly and maintenance of railway infrastructure and rolling stock.

 

15.15.12. manufacture vehicle registration number

15.16.  In the field of information, communication and technology;

15.16.1. using of radio frequency and radio frequency bandwidth;

15.16.2. establishing, utilizing and carrying out communication service network;

15.16.3. engage in content services;

15.16.4. issuance of digital signature certificate;

15.16.5. radio and television land network service;

15.16.6. radio and television services;

15.16.6.a. public radio and television;

15.16.6.b. commercial radio and television;

15.16.6.c. broadcast radio and television;

15.16.6.d. paid radio and television;

15.16.7. multi-channel transmission service.

 

15.17   Deleted.

15.17.1. deleted.

15.18. In the field of radioactive minerals, and nuclear energy

15.18.1. construction, modification upgrading and decommissioning of nuclear equipment;

15.18.2. use of nuclear devices

15.18.3. possession and use of nuclear substances;

15.18.4. import, export, transportation and disposal of nuclear materials;

15.18.5. prospecting for radioactive minerals;

15.18.6. use of the radioactive mineral

 

15.18.7. import, export, transportation of radioactive minerals, landfill and post-mining recovery;

15.18.8. possession use sale, installation, placement, lease, production, decommissioning, disassembly, storage, transportation, import, export, burial, safety and other related activities of radiation generators;

 

15.19. In the field of defense.

15.19.1. export and import of military equipment and firearms.

15.20. In the field of disaster protection;

15.20.1. conduct disaster risk assessment.

15.21. In the field of non-financial business and professional activities.

15.21.1. activities of a trader of precious metals, precious stones or articles made of them;

15.21.2. activities of real estate brokerage organization.

 

Article 16. Types of business activities to be licensed by relevant aimag, capital city, soum or district Governors or by relevant inspection authorities

 

16.1.    The following type of business activity shall require a license by an appropriate inspection authority:

 

16.1.1. deleted.

16.2.    The following types of business shall require a license by an appropriate aimag or capital city

Governor:

16.2.1. public transportation or postal services among aimag, cities or in a city;

16.2.2. professional activities of a health care institution;

16.2.3. deleted;

16.2.4. operating a secondary school and kindergarten;

16.2.5. trading or serving alcoholic beverages.

16.2.6. medical cosmetic services;

16.2.7. prospecting and exploitation of common minerals.

16.3.    The following types of business shall require a license by an appropriate soum or district Governor:

 

16.3.1.       engaging in a business that emits [issues] polluted chemicals into the atmosphere and that affects harmful physical impact, using local sources;

16.3.2.      deleted;

 

16.3.3.       deleted;

16.3.4.       selling tobacco.

 

16.4.    The governor of a free zone shall issue a license specified in Sections 16.2.2, 16.2.5, 16.2.6, 16.3.4. of this law.

 

CHAPTER THREE. MISCELLANEOUS

Article 17. Settlement of a dispute over licensing

 

17.1.    Any dispute over licensing shall be solved by the related higher instance institution of the licensing organization and, if the decision of such institution is not agreed to, the matter shall be submitted to court.

 

Article 18. Liability for breaching the legislation on licensing

 

18.1.    If there does not exist a cause for criminal liability, an offender of this law foreign citizens shall be subject to the following administrative liability depending on the nature and size of the breach in question.

 

18.2.    A person or legal entity that violates this law shall bear liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

 

Article 19. Entry into force of the law

19.1.    This law shall come into force on 1 January, 2002

 

L. Enebish                                              Chairman, State Great Khural