A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2004 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЯАМНЫ ЭРХ ЗYЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын яам /цаашид яам гэх/-ны зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засгийн газрын тухай, Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3 дугаар зүйл. Яам, түүний чиг үүрэг

Хэвлэх

3.1.Яам нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих хүрээ, тодорхой чиг үүргийг дагнан эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага мөн.

3.2.Засгийн газрын бүтцэд ерөнхий чиг үүргийн болон чиглэлийн яам ажиллана.

3.3.Яам нь Засгийн газрын гишүүн-Монгол Улсын сайдад эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг нь зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөхөд нь мэргэжил, арга зүй, эрх зүй, техник, зохион байгуулалтын үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

3.4.Ерөнхий чиг үүргийн яам нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны нийт салбарын нийтлэг, чиглэлийн яам нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны тодорхой салбарын асуудлаар энэ хуулийн 3.3.-т заасан чиг үүргийг тус тус хэрэгжүүлнэ.

3.5.Яамыг гадаад, дотоодод Монгол Улсын сайд, хуульд өөрөөр заагаагүй бол түүний даалгаснаар болон өөрийн эрх хэмжээний асуудлаар Төрийн нарийн бичгийн дарга төлөөлнө.

4 дүгээр зүйл. Яамны үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

4.1.Яамны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим нь ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх явдал мөн.

4.2.Яам нь төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар, шуурхай, соёлч байдлыг хангах, мэргэшсэн байх, ил тод нээлттэй байх, үйл ажиллагааныхаа төлөө хариуцлага хүлээх, яамд нь бие биенийхээ дотоод хэрэгт үл оролцон харилцан хүндэтгэх зарчмыг баримтлан ажиллана.

5 дугаар зүйл. Яамыг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах

Хэвлэх

5.1.Засгийн газрын үйл ажиллагааны ерөнхий чиг үүрэг болон салбарын чиг үүргийг зохистой хуваарилах үндсэн дээр яамыг Үндсэн хуулийн Гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Дөчин зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 2, 3 дахь хэсэгт зааснаар Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн Ерөнхий сайдын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал хуулиар байгуулж, өөрчлөн байгуулж, татан буулгана.

6 дугаар зүйл. Яамны тамга, тэмдэг, бэлгэдэл

Хэвлэх

6.1.Яам тогтоосон журмаар хийсэн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журмыг Засгийн газар тогтооно.

6.3.Яам эрхэлсэн ажлын онцлог, түүхэн уламжлалыг илэрхийлсэн бэлгэдэлтэй байж болно.

6.4.Яамны бэлгэдлийн загвар, тодорхойлолт, хэрэглэх журмыг Засгийн газар тогтооно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Яамны эрхлэх асуудал

7 дугаар зүйл. Яамны нийтлэг эрхлэх асуудал

Хэвлэх

7.1.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд дараахь нийтлэг ажил эрхэлнэ:

7.1.1.хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах;

7.1.2. хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын болон сайдын шийдвэрийн төсөл боловсруулах;

7.1.3.салбарын хэтийн болон дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө, үндсэн чиглэл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төслийг боловсруулах, төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг хангуулах, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

7.1.4.төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас яам, агентлаг, Засгийн газраас байгуулсан бусад байгууллага, холбогдох аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийн явц, үр дүнд хяналт тавих, дүгнэх;

7.1.5.хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын болон сайдын шийдвэрийг сурталчлах, хуулийг хэрэглэж байгаа практикийг судалж нэгтгэн, боловсронгуй болгох санал боловсруулж холбогдох байгууллагад оруулах;

7.1.6.аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын дэргэдэх холбогдох байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

7.1.7.Засгийн газрын агентлаг, Засгийн газраас байгуулсан бусад байгууллагын хоорондын болон эдгээр байгууллага, аймаг, нийслэлийн захиргааны холбогдох байгууллагын харилцан ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;

7.1.8.төрийн албан хаагчдын хэрэгцээг тодорхойлох, тэднийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх, дахин мэргэшүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг нь хангахтай холбогдсон бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;

7.1.9.хүний эрхийг хангах эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах;

7.1.10.Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх, тэдгээрт хууль тогтоомжийг нийцүүлж, биелэлтийг хангуулах;

7.1.11.салбарын мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх, бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах тооцоо, судалгаа, мэдээ материалыг бусад яам, агентлаг, Засгийн газраас байгуулсан бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжээс гаргуулж авах;

7.1.12.тухайн салбарын ажиллагсдыг урамшуулах, төрийн дээд шагналаар шагнуулах, цол олгуулах саналыг хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу холбогдох байгуулагад өргөн мэдүүлэх;

7.1.13.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах, тэдгээрийн биелэлтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.1.14.хууль тогтоомжид заасан бусад нийтлэг эрхлэх асуудал.

/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.2.Яамны эрхлэх тодорхой асуудлыг хуулиар тогтооно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Яамны удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц

8 дугаар зүйл. Монгол Улсын сайд

Хэвлэх

8.1.Яамыг Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар Засгийн газрын гишүүн-Монгол Улсын сайд /цаашид "сайд" гэх/ тэргүүлнэ.

8.2.Сайд Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ тэргүүлж буй яамныхаа аппаратад түшиглэж эрхлэх асуудлын хүрээнийхээ чиглэлээр зөвлөгөө, туслалцаа авч яам, агентлаг, Засгийн газраас байгуулсан бусад байгууллагын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.3.Сайдын өөрийн ажлын хэсэг /зөвлөх, туслах, хэвлэл мэдээллийн ажилтан/ нь сайдад бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь туслалцаа үзүүлж, шуурхай ажлыг нь гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

8.4.Энэ хуулийн 8.3-т заасан ажилтан ажлаа сайдын өмнө хариуцаж, төрийн албан хаагчийн хувьд яамны аппаратад харъяалагдана.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

8.5.Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл. Төрийн нарийн бичгийн дарга

Хэвлэх

9.1.Төрийн нарийн бичгийн даргыг Засгийн газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу Засгийн газар томилж, чөлөөлнө.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.2.Төрийн нарийн бичгийн даргыг Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль болон Төрийн албаны тухай хуульд зааснаас өөр үндэслэлээр төрийн албанаас түр чөлөөлөх, чөлөөлөх, халах, захиргааны санаачлагаар албан тушаалаас нь бууруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.3.Төрийн нарийн бичгийн дарга яамны аппаратын ажлыг мэргэшлийн үндсэн дээр зохион байгуулж, удирдана.

9.4.Төрийн нарийн бичгийн дарга үйл ажиллагаандаа хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, тэдгээрт нийцсэн сайдын тушаал, үүрэг даалгаврыг удирдлага болгоно.

9.5.Төрийн нарийн бичгийн дарга нь яамны аппаратын ажлын үр дүнг сайдын өмнө хариуцна.

9.6.Төрийн нарийн бичгийн дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.6.1.яамны аппаратын ажлыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, яамны хэмжээнд мөрдөх дүрэм, заавар, журмыг хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, сайдын тушаалд нийцүүлэн баталж, мөрдүүлэх;

9.6.2.хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, сайдын тушаал, Засгийн газрын хуралдаан, Ерөнхий сайд, сайдаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж, явц, биелэлтэд хяналт тавих;

9.6.3.яамны төсвийн ерөнхий менежерийн хувьд сайдтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, гүйцэтгэлийг дүгнүүлэх;

9.6.4.сайдаас эрхлэх асуудлынхаа хүрээний агентлаг, бусад этгээдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулахад нь болон салбарын бодлого зохицуулалт, хэрэгжилтийг хянах асуудлаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

9.6.5.сайдын даалгаснаар эрхлэх асуудлынх нь хүрээний агентлаг, бусад байгууллагын удирдлагатай харилцах;

9.6.6.бүрэн эрхийнхээ асуудлаар холбогдох байгууллагатай шууд харилцах;

9.6.7.яамны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд заасан хүрээнд хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх;

9.6.8.батлагдсан төсөв, орон тооны дээд хязгаартаа багтаан яамны төсвийн хөрөнгийг тогтоосон журмын дагуу захиран зарцуулах;

9.6.9.хууль тогтоомжид заасны дагуу ажилтныг албан тушаалд томилох, чөлөөлөх, албан тушаалаас нь бууруулах, өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах, төрийн албанаас түр чөлөөлөх, чөлөөлөх, халах;

9.6.10.ажилтныг ажлын үр дүнгээр нь шагнаж урамшуулах;

9.6.11.ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах;

9.6.12.зохих журмын дагуу яамны нэр дээр банкинд харилцах данс нээх;

9.6.13.хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрээр олгосон болон сайдаас шилжүүлсэн бусад бүрэн эрх.

9.7.Сайдын түр эзгүйд түүний даалгаснаар байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн бичигт хариу өгч, гаргасан шийдвэрийнхээ хууль зүйн үр дагаврыг өөрөө хариуцна.

9.8.Төрийн нарийн бичгийн дарга энэ хуулийн 9.6-д заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх асуудлаар хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрт нийцүүлэн яамны хэмжээнд мөрдөх тушаал гаргаж, биелэлтийг хангуулна.

9.9.Төрийн нарийн бичгийн даргын гаргасан тушаал нь хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, сайдын тушаалыг зөрчсөн нь тогтоогдсон бол түүнийг уг албан тушаалтан өөрөө, хэрэв уг албан тушаалтан хууль тогтоомжид заасан хугацаанд шийдвэрлээгүй бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй бол сайд тус тус хүчингүй болгоно. Тухайн тушаалтай холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээд шүүхэд нэхэмжлэлээ гаргаж болно.

9.10.Төрийн нарийн бичгийн даргад зөвлөх үүрэг бүхий яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга нараас бүрдсэн зөвлөл байгуулан ажиллуулж болно. Зөвлөлийн ажиллах журмыг Төрийн нарийн бичгийн дарга батална.

9.11.Төрийн нарийн бичгийн даргыг түр эзгүйд албан үүргийг нь түр орлон гүйцэтгүүлэх шаардлагатай гэж үзвэл энэ тухай шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн сайд гаргана.

10 дугаар зүйл. Яамны зохион байгуулалтын бүтэц

Хэвлэх

10.1.Яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр болон зохион байгуулалтын бүтцийг Засгийн газар батална.

10.2.Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны стратегийг Төрийн нарийн бичгийн дарга батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.3.Тухайн яамны чиг үүрэгт хууль тогтоомжоор өөрчлөлт орсноос бусад тохиолдолд энэ хуулийн 10.1-д заасан үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр болон зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11 дүгээр зүйл. Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлага

Хэвлэх

11.1.Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргыг Төрийн албаны төв байгууллага нэр дэвшүүлж, Төрийн нарийн бичгийн дарга томилж, чөлөөлнө.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11.2.Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга нь дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

11.2.1.нэгжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, үр дүнг Төрийн нарийн бичгийн даргын өмнө хариуцах;

11.2.2.сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргыг мэргэшлийн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;

11.2.3.Төрийн нарийн бичгийн даргын эрх олгосноор нэгжийнхээ ажилтантай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, дүгнэх;

11.2.4.энэ хуулийн 9.6.1-д заасан дүрэм, заавар, журмыг нэгжийнхээ хэмжээнд мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах;

11.2.5.нэгжийнхээ ажилтны үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг тогтоосон журмын дагуу үнэлж дүгнэн, саналын хамт Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулж шийдвэрлүүлэх;

11.2.6.яамны хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу бусад байгууллагатай харилцах.

12 дугаар зүйл. Яамны ажлын зохион байгуулалт

Хэвлэх

12.1.Яам нь чиг үүрэг, эрхэм зорилго, стратегийн зорилтоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөтэй ажиллана.

12.2.Яамны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө нь сайдаас яамны төсвийн ерөнхий менежертэй байгуулах үр дүнгийн гэрээний салшгүй хэсэг байна.

12.3.Яамны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах, батлах, биелэлтийг нь дүгнэх журмыг хуулиар тогтооно.

12.4.Яамны хэмжээнд Төрийн нарийн бичгийн даргын хууль тогтоомжид нийцүүлж баталсан хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөнө.

12.5.Яамны хөдөлмөрийн дотоод журамд дараахь асуудлыг тусгана:

12.5.1. албан тушаалд томилох, албан тушаалаас чөлөөлөх, халах;

12.5.2.захиргаа, ажилтны эрх, үүрэг;

12.5.3.яамны ажлыг төлөвлөх, тайлагнах;

12.5.4.яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, ажилтны үйл ажиллагааны үр дүнг тооцож дүгнэх, арга хэлбэр;

12.5.5.ажлын цагийн горим;

12.5.6.ажил хүлээлцэх;

12.5.7.дотоодын хяналт шалгалт хийх;

12.5.8.шагнал урамшуулал олгох;

12.5.9.сахилгын шийтгэл ногдуулах;

12.5.10.дотоод журамд тусгахаар хууль тогтоомжид заасан бусад зүйл.

12.6.Төрийн нарийн бичгийн дарга болон энэ хуулийн 11.2-т заасан албан тушаалтан яамны эрхлэх асуудлаар албан ёсны байр сууриа илэрхийлэхдээ Засгийн газар, сайдын бодлогыг баримтална.

13 дугаар зүйл. Ажлын нөхцөл

Хэвлэх

13.1.Яам нь ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулан баталж, түүнд тусгасан арга хэмжээг үйл ажиллагааныхаа хэтийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ.

14 дүгээр зүйл. Яамны төсөв

Хэвлэх

14.1.Яам нь төсөвтэй байна.

14.2.Яамны төсвийн төслийг боловсруулах, батлах, захиран зарцуулах, тайлагнах журмыг хуулиар тогтооно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Яамнаас Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, бусад байгууллагатай харилцах

15 дугаар зүйл. Сайдаас Улсын Их Хуралтай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх

Хэвлэх

15.1.Яам нь сайдаас Улсын Их Хуралтай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр дараахь үйл ажиллагаа явуулна:

15.1.1.Улсын Их Хурал, түүний Байнгын хороог сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний талаархи шаардлагатай мэдээллээр хангах;

15.1.2.Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах хууль тогтоомжийн төслийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэх бүх шатанд тайлбар, зөвлөгөө, лавлагаа өгөх;

15.1.3.Улсын Их Хурлын удирдлага, Байнгын хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар Улсын Их Хурлын гишүүнээс шаардсан мэдээллийг гаргаж өгөх;

15.1.4.сайдаас Улсын Их Хурлын чуулганд хийх мэдээллийн болон Улсын Их Хурлын гишүүнээс тавьсан асуулт, асуулгын хариултын төслийг бэлтгэх.

15.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол яамнаас Улсын Их Хурлын гишүүнтэй сайдаараа дамжуулан, Улсын Их Хурлын Тамгын газартай шууд харилцана.

15.3.Улсын Их Хурлын гишүүн нь Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан үндсэн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд яамтай харилцана.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулиар байгуулагдсан Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

16 дугаар зүйл. Сайдаас Ерөнхийлөгчтэй харилцахад дэмжлэг үзүүлэх

Хэвлэх

16.1.Яам нь сайдаас Ерөнхийлөгчтэй харилцахад нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр дараахь үйл ажиллагаа явуулна:

16.1.1.Ерөнхийлөгчийг сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний талаархи шаардлагатай мэдээллээр хангах;

16.1.2.Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн холбогдох шийдвэрийн биелэлтийг хангах;

16.1.3.сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний чиглэлээр Ерөнхийлөгчийн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх;

16.1.4.хууль тогтоомжид заасны дагуу Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх зарлиг, бусад бичиг баримтын төсөл боловсруулах.

16.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол яамнаас Ерөнхийлөгчтэй харилцахдаа сайдаараа дамжуулан, түүний ажлын албатай шууд харилцана. Ерөнхийлөгч яамтай сайдаар, түүний ажлын алба нь энэ хуулийн 3.5-д заасан албан тушаалтнаар дамжуулан харилцана.

17 дугаар зүйл. Сайдаас Засгийн газартай харилцахад дэмжлэг үзүүлэх

Хэвлэх

17.1.Яамнаас Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын гишүүнтэй харилцахдаа сайдаараа дамжуулан харилцана. Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын гишүүн яамтай шууд харилцана.

17.2.Яам нь хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаар ажлын албаар нь дамжуулан Засгийн газарт тогтоосон журмын дагуу мэдээлнэ.

18 дугаар зүйл. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай харилцах

Хэвлэх

18.1.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар дамжуулан харилцана. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь яамтай сайдаар дамжуулан харилцана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.2.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас тавьсан санал, хүсэлтийг хянан шийдвэрлэнэ.

19 дүгээр зүйл. Нутгийн захиргааны байгууллагатай харилцах

Хэвлэх

19.1.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд нутгийн захиргааны байгууллагатай аймаг, нийслэлийн Засаг даргаар дамжуулан харилцана. Нутгийн захиргааны байгууллага нь яамтай сайдаар дамжуулан харилцана.

19.2.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын болон сайдын шийдвэр, үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа байдалтай орон нутагт танилцаж, биелэлтийг хангуулна.

19.3.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас сайдад эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, хот байгуулалт, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, төрөөс хүн амд үзүүлэх үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар хандаж тавьсан санал, хүсэлтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

20 дугаар зүйл. Яам хоорондын хамтын ажиллагаа

Хэвлэх

20.1.Яамд нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай асуудлаар хамтарч ажиллана. Хамтран ажиллах асуудлын хүрээ нь хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын үүрэг даалгавраар болон холбогдох яамдын удирдлагын түвшинд харилцан тохиролцсоноор тодорхойлогдоно.

20.2.Удирдлагын түвшинд тохиролцсон асуудлаар яамд хоорондоо шууд харилцаж ажиллана.

20.3.Яамд нь бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхдээ харилцан мэдээлэл солилцож, шаардлагатай асуудлаар мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж ажиллана.

21 дүгээр зүйл. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагтай харилцах

Хэвлэх

21.1.Яам сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, Засгийн газраас байгуулсан бусад байгууллагад хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын болон сайдын бодлого, шийдвэр, үүрэг даалгаврыг биелүүлж байгаа болон үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, биелэлтийг нь хангуулах арга хэмжээ авч, тэдгээрт туслалцаа үзүүлнэ.

21.2.Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах агентлагтай харилцахдаа Ерөнхий сайд даалгасан бол энэ хуулийн 21.1-д заасан үүргийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга хэрэгжүүлнэ.

21.3.Агентлаг, Засгийн газраас байгуулсан бусад байгууллага нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний бодлого боловсруулах удирдамжаар хангах, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ өгөхөд шаардлагатай тооцоо, судалгаа, мэдээ тайлан зэрэг мэдээллийг тогтоосон журмын дагуу гаргаж өгнө.

22 дугаар зүйл. Бусад байгууллага, иргэдтэй харилцах

Хэвлэх

22.1.Яам нь Үндсэн хуулийн цэц, бүх шатны шүүх, прокурорын болон Улсын Их Хурлаас байгуулдаг бусад байгууллагатай, эдгээр байгууллага нь яамтай сайдаар дамжуулан харилцана.

22.2.Яам нь сайдынхаа эрхлэх асуудлын хүрээний бус агентлагтай шууд харилцана.

22.3.Яам нь гадаад улсын болон олон улсын байгууллагатай сайдын өгсөн чиглэл, удирдамж, эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах асуудлаар харилцана.

22.4.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хуульд заасан журмаар харилцана.

22.5.Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн бус байгууллагад нийтлэг зорилтыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ.

22.6.Яам нь хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбогдсон нийтлэг асуудлаар тэдгээрийн улсын чанартай холбоо, нийгэмлэг зэрэг нэгдлээр нь дамжуулан тодорхой асуудлаар шууд харилцана.

22.7.Яам нь иргэдээс сайдын эрхлэх хүрээний асуудлаар гаргасан санал, өргөдөл, гомдлыг Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу хүлээн авч хянан шийдвэрлэнэ. Яам нь сайдаас иргэдийг хүлээн авч уулзах ажлыг сард 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулна.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

23 дугаар зүйл. Яамны хэвлэл

Хэвлэх

23.1.Яам нь сайдын тушаал, яамны бодлого, үйл ажиллагааны талаар нийтэд албан ёсоор мэдээлж байх зорилгоор эмхтгэл гаргаж болно.

24 дүгээр зүйл. Яамны гадаад харилцаа

Хэвлэх

24.1.Яам нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар гадаад улсын ижил төрлийн яам, бусад байгууллага, олон улсын байгууллагатай харилцаа тогтоож хамтран ажиллана.

24.2. Төрийн нарийн бичгийн даргын гадаад улсын ижил төрлийн яам, бусад байгууллага, олон улсын байгууллагад туршлага судлах, мэргэжлийн сургалт, хурал, зөвлөлгөөнд оролцох /цаашид "албан томилолт" гэх/ асуудлыг сайд шийдвэрлэнэ.

24.3.Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга болон ажилтны албан томилолтын асуудлыг Төрийн нарийн бичгийн дарга шийдвэрлэнэ.

24.4.Гадаад улсын болон олон улсын байгууллагаас мэргэжилтэн, зочин, төлөөлөгч урих асуудлыг сайд шийдвэрлэнэ.

25 дугаар зүйл. Яаманд хориглох зүйл

Хэвлэх

25.1.Яаманд дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

25.1.1.жагсаал, цуглаан хийх, ажил хаялт, өлсгөлөн, суулт зарлах зэрэг улс төрийн болон шашны үйл ажиллагаа явуулах;

25.1.2.хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд аливаа хэлбэрээр орлого олох;

25.1.3.Монгол Улсын олон улсын гэрээ, Засгийн газрын шийдвэрт зааснаас бусад тохиолдолд яамны байранд бусад байгууллагыг байрлуулах;

25.1.4.хууль тогтоомжоор хориглосон бусад үйл ажиллагаа.

26 дугаар зүйл. Яамны шагнал

Хэвлэх

26.1.Яам нь дараахь шагналтай байж болно:

26.1.1.яамны хүндэт дэвтэрт бичиж, дурсгалын гэрчилгээ олгох;

26.1.2.яамны жуух бичиг.

26.2.Яамнаас олгох шагналын нийтлэг загвар, дагалдах мөнгөн шагналын хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

26.3.Яамны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журмыг сайд тогтооно.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.07-ны өдрийн орчуулга)                                   Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

April 15, 2004                                                                                    Ulaanbaatar city

 

ON LEGAL STATUS OF MINISTRY OF MONGOLIA

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of the this Law is to determine legal grounds of the organization and the activities of the Ministry of Mongolia /hereinafter referred to as "Ministry"/ and regulate relations related to those.

Article 2.Legislation on legal status of Ministry

2.1.The legislation on legal status of Ministry shall be comprised of the Constitution of Mongolia, the Law on Government, the Law on Public Service, the Law on Budget, the General Administrative law, this Law and other legislative acts issued in conformity with these laws.

/This paragraph was amended by the law as of December 23, 2011/

/This paragraph was amended by the law as of February 04, 2016/

Article 3.Ministry and its functions

3.1.A ministry is the central state administrative body in charge of specific scope and area of government activities.

3.2.The Government shall consist of those Ministries in charge of general affairs and Ministries in charge of specific affairs.

3.3.The Ministry shall implement functions to deliver professional, methodology, legal, technical and organizational services to the Cabinet Member-Minister of Mongolia with respect to strategic planning, providing policy management, regulate policy implementation, and provide monitoring and assessment within the scope of the affairs the minister is in charge of.

3.4.The Ministry in charge of general affairs shall implement the Government functions related to common affairs of all sectors, whereas the Ministry in charge of specific affairs shall implement functions specified in Article 3.3 of this Law related to specific sector related affairs of the Government.

3.5.Overseas or in the country, the Ministry of Mongolia shall be represented by Minister of Mongolia or unless otherwise stated by the law, by the State Secretary as delegated by the Minister or within the scope of matters of one's authority.

Article 4.Principles to be governed in the activities of the Ministry

4.1.The activities of the Ministry shall be governed by main principles to ensure democracy, justice, liberty, equality, national integrity, and rule of law.

4.2.The Ministry shall comply with principles to ensure accessibility, quality, promptness and civility of public services, ensure professionalism, transparency and openness, accountability, and impartiality where Ministries respect each other and internal issues of each ministry.

Article 5.Establishing, restructuring and dismissing the Ministry

5.1.In order to ensure adequate allocation of the general and sector specific functions of the Government activities, a Ministry shall be established, restructured or dismissed by the State Great Khural based on proposal of the Prime Minister upon consultation with the President, according to paragraph 2 of Article Thirty-nine and paragraph 1 of Article Forty- six of the Constitution, and paragraphs 2 and 3 of Article 18 of the Law on Government.

Article 6.Ministry stamp, seal and symbol

6.1.The Ministry shall use a stamp, seal and official letterhead in accordance with a set procedure.

6.2.The procedure on using a stamp, seal and an official letter head specified in Article 6.1 of this Law shall be determined by the Government.

6.3.The Ministry may have a symbol illustrating the special features of its activities and its historical tradition.

6.4.The design, definition of the Ministry symbol and the procedure to use these shall be determined by the Government.

CHAPTER TWO

MINISTRY AFFAIRS

Article 7.Common affairs of the Ministry

7.1.The Ministry shall be in charge of common affairs as follows, within the scope of the responsibilities the Minister is in charge of:

7.1.1.organize and ensure the implementation of legislation, Presidential decrees, Government decisions and functions;

7.1.2.develop drafts for legislation, Presidential decrees, Government and Minister decision;

7.1.3.develop a draft of long- and mid-term strategic plans, major directions, and budget draft of the chief budget manager, ensure budget performance implementation, determine investment and development policy and directions, and support implementation of those;

7.1.4.sign performance agreement as of the chief budget manager with the Ministry, agencies, other organizations set up by the Government, and governors of respective aimags and the capital city; monitor and evaluate implementation and outcome of performance agreements;

7.1.5.advocate legislation, Presidential decrees, and Government and Minister decisions, research and analyze law implementation practice, draft proposals for improvement and make proposals to respective authorities;

7.1.6.provide professional and methodology guidance to the Governors of aimags and the Capital City, the units of the Governors' offices, and other organizations related to the Governors' offices;

7.1.7.regulate and coordinate the cooperation between the Government Agency and other organizations established by the Government and other organizations relevant to those and aimag and capital city administration;

7.1.8.develop and implement policies that would analyze needs for civil servants, prepare them, retrain, ensure professional development, re-specialize civil servants and improve working conditions and social security;

7.1.9.take measures to provide social, economic, legal, and other guarantees that would ensure human rights;

7.1.10.implement International Agreements of Mongolia by providing conformity of legislation with the Agreements and ensure implementation of these;

7.1.11.create a sector information system, obtain figures, data, information and materials required for organizing the development and implementation of policies from other Ministry, agencies and other organizations and entities established by the Government;

7.1.12.nominate the best employees of the sector for awards, the highest state award and honors to the respective authority according to legislation and procedures set by respective authorities;

7.1.13.adopt administrative normative act if the certain power is provided by law and control its implementation;

/This sub-paragraph was added by the law as of February 04, 2016/

7.1.14.other common affairs stipulated by legislation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended by the law as of February 04, 2016/

7.2.Specific affairs of the Ministry shall be determined by law.

CHAPTER THREE

ADMINISTRATION AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY

Article 8.Minister of Mongolia

8.1.The Ministry shall be chaired by a Cabinet member-Minister of Mongolia /hereinafter to be referred to as "Minister"/ as specified in Article 18.4 of the Law on Government.

8.2.When implementing his powers as prescribed in Article 24 of the Law on Government, the Minister shall get consultation and assistance from his apparatus of the Ministry within the scope of the affairs one is in charge of and provide the activities of the ministry, agencies, and other government institutions with unified management.

/This paragraph was amended by the law as of January 23, 2015/

8.3.The Minister's own working group /consultant, assistant, media specialist/ shall provide assistance to the Minister in implementing his powers and executing his urgent tasks.

/This paragraph was invalidated by the law as of January 23, 2015/

8.4.The employees specified in Article 8.3 of this Law shall directly report to the Minister and as civil servant shall belong to the Ministry apparatus.

/This paragraph was invalidated by the law as of January 23, 2015/

8.5.The Ministry shall adopt administrative normative act, if the certain power is provided by law, in conformity with the legislation, and register it in state registry in accordance with procedure stipulated by General Administrative Law, and enforce its implementation.

/This paragraph was added by the law as of February 04, 2016/

Article 9.State Secretary  

9.1.The State Secretary shall be appointed and released by the Government in accordance with paragraph 8 of Article 18 of the Law on Government.

/This paragraph was modified by the law as of May 6, 2008/

/This paragraph was modified by the law as of December 7, 2017/

9.2.It shall be prohibited to temporarily or permanently release, dismiss or demote the State Secretary from his position for any reason other than those provided by the Law on Public Service and the Law on Government of Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of December 7, 2017/

9.3.The State Secretary shall organize and manage the Ministry's apparatus operations on professional grounds.

9.4.In fulfilling his/her functions, the State Secretary shall comply with the legislation, Presidential decrees, Government decisions and Minister's Decrees and Orders in conformity with those.

9.5.The State Secretary shall be responsible for the implementation outcome of the Ministry's apparatus work to the Minister.

9.6.The State Secretary shall exercise following powers:

9.6.1.provide day-to-day coordination of ministry apparatus activities, ensure approval and implementation of rules, guidelines and procedures to apply throughout the ministry in compliance with the legislation, Presidential decrees, Government decisions and Minister's Decrees;

9.6.2.organize, provide oversight on, and monitor the implementation of the legislation, Presidential decrees, Government Resolutions, the Prime Minister's Order, the Minister's decrees, and tasks assigned by Government Sessions, the Prime Minister and the Minister;

9.6.3.as the chief budget manager of the Minister, to establish a performance agreement with the Minister and undergo performance evaluation;

9.6.4.provide professional and methodology assistance to the minister in establishing performance agreements with the respective agency and other entities, as well as with respect to providing oversight on sector policy regulation and implementation;

9.6.5.associate with the management of the respective agency and other institutions with regard to issues assigned by the minister;

9.6.6.directly associate with respective organizations on matters related to one's powers;

9.6.7.finance investment projects fitting within the scope of the strategy of Ministry activities;

9.6.8.mobilize the budget resources of the ministry within the limits of approved budget and number of positions according to the set procedures;

9.6.9.appoint, release, demote, reallocate, exchange staff, temporarily or permanently release or dismiss staff from civil service as specified by legislation;

9.6.10.award employees based on their performance;

9.6.11.charge disciplinary punishment to employees;

9.6.12.open a transaction account under the name of the Ministry at a bank according to a relevant procedure;

9.6.13.other powers granted by legislation, Government decision or delegated by the Minister.

9.7.In temporary absence of the Minister, as delegated by the Minister, the State Secretary shall respond to official letters received from organizations or authorities and be responsible for the outcome of any such decision made.

9.8.The State Secretary shall issue a decree that conforms with the legislation, Presidential decree and Government decisions to be applied at the Ministry level with respect to matters related to implementation of their powers specified in paragraph 9.6 of this Law and shall ensure implementation of that.

9.9.In case it is determined that a decree issued by the State Secretary violates the legislation, Presidential decree, Government Decision or a Minister's Decree, the official himself shall cancel the decree, or if the official does not resolve such decree within the time period specified in the law, the Minister shall cancel the decree. In case there is a dispute related to the decree, the citizen or legal entity may appeal to the court.

9.10.Council composed of the heads of the organizational structure units of the ministry with the function to provide consultation to the State Secretary may be set up and operated. Operational procedures of the Council shall be approved by the State Secretary.

9.11.In case it is considered necessary to delegate the duties and functions of the State Secretary in his/her temporary absence, such decision shall be made by the Minister in compliance with the legislation.

Article 10.Organizational Structure of the Ministry

10.1.The strategy of Ministry activities, any program on improvement of the organizational structure and organizational structure shall be approved by the Government.

10.2.The activity strategy of the organizational structure units of the Ministry shall be approved by the State Secretary.

/This paragraph was amended by the law as of December 07, 2017/

10.3.The activity strategy, program on organizational structure change specified in Paragraph 10.1 of this Law shall not be changed unless the function of the ministry has been changed by the legislation.

/This paragraph was added by the law as of December 07, 2017/

Article 11.Management of organizational structure units of the Ministry

11.1.The Head of the organizational structure units of the Ministry shall be nominated by the Central Civil Service Organization; and appointed and released by the State Secretary.

/This paragraph was modified by the law as of May 06, 2008/

11.2.Head of the organizational structure unit of the Ministry shall exercise following rights and duties:

11.2.1.administer the daily operations of the unit and report the outcomes to the State Secretary;

11.2.2.provide the Minister and State Secretary with professional technical advice and information;

11.2.3.with power delegated by the State Secretary, to establish performance agreements with the staff of the unit and conduct performance evaluation;

11.2.4.organize compliance with and ensure implementation of the rules, guidelines and procedures specified in sub-paragraph 9.6.1 of this Law within the unit;

11.2.5.evaluate the performance and professional level of the unit staff according to set procedures and submit the evaluation to the State Secretary for further evaluation and approval;

11.2.6.associate with other institutions as stated in the internal labor regulations of the Ministry.

Article 12.Organization of the activities of the Ministry 

12.1.The Ministry shall operate with an operational strategy to implement its functions, mission and strategic objectives.

12.2.The operational strategy of the Ministry shall be an essential part of the performance agreement to be established by the Minister and chief budget manager of the Ministry.

12.3.The procedure on the drafting, approval and outcome evaluation of the operational strategy of the Ministry shall be set by law.

12.4.An Internal Labor Regulation approved by the State Secretary in compliance with the legislation shall be followed throughout the Ministry.

12.5.Internal Labor Regulation shall reflect the following issues:

12.5.1.appointing a staff to a position, releasing a staff from a position, dismissing a staff;

12.5.2.rights and duties of an administration and a staff;

12.5.3.planning and reporting Ministry activities;

12.5.4.methods for evaluating the performance of a Ministry unit or staff;

12.5.5.working hours;

12.5.6.assigning and delivering work;

12.5.7.carrying out internal audit;

12.5.8.awarding;

12.5.9.charging disciplinary punishment;

12.5.10.other issues specified in the legislation to be reflected in the internal regulation.

12.6.The State Secretary and the official specified in paragraph 11.2 of this Law shall hold with the policy of the Government and the Minister in expressing one's official status with regard to the affairs, the Ministry is in charge.

Article 13.Working conditions

13.1.The Ministry shall develop and approve a program to ensure a favorable working condition and the social welfare of the employee and implement the measures reflected in the program by making these a part of its strategy.

Article 14.Budget of Ministry

14.1.Ministry shall have a budget.

14.2.Procedure on drafting, approving and reporting Ministry budget shall be set by law.

CHAPTER FOUR

MINISTRY COMMUNICATION WITH THE STATE GREAT KHURAL, PRESIDENT AND OTHER ORGANIZATIONS

Article 15.Support for the Minister's communication with the State Great Khural

15.1.Ministry shall run following activities to support Minister's association with the State Great Khural:

15.1.1.provide the State Great Khural and its standing committee with necessary information related to the matters the Minister is in charge;

15.1.2.provide explanation, recommendation and clarification on draft legislation about matters the Minister is in Charge of proposed by the Government to the State Great Khural at all stages of State Great Khural's discussions;

15.1.3.deliver information requested by a member of State Great Khural with regard to performing tasks assigned by the State Great Khural Chairman and Standing Committee and implementation of the legislation;

15.1.4.prepare a draft of the presentation to be made by the Minister at a State Great Khural Session and draft answers to questions and inquiries made by State Great Khural Members.

15.2.Unless otherwise stated by law, the Ministry shall associate with a Member of State Great Khural through the Minister and directly with the State Great Khural Secretariat.

15.3.A member of State Great Khural shall associate with the Ministry within the scope of their main powers specified in Article 7 of the Law on Legal Status of a Member of State Great Khural of Mongolia.

Article 16.Support for Minister Association with the President

16.1.The Ministry shall perform the following activities to support the Minister's association with the President:

16.1.1.to provide the President with information about matters the Minister is in charge of;

16.1.2.to ensure the implementation of Presidential decrees and respective decisions of the National Security Council;

16.1.3.to implement tasks assigned by the President with respect to affairs the Minister is in charge of;

16.1.4.to draft decrees and other documents to be proposed to the President in compliance with the legislation.

16.2.Unless otherwise specified in the law, the Ministry shall associate with the President through the Minister and directly with the Presidential Secretariat. The President shall associate with the Ministry through the Minister and his office shall associate with the Ministry via the official specified in Article 3.5 of this Law.

Article 17.Support for Minister Association with the Government

17.1.The Ministry shall associate with the Prime Minister and Government Members through the Minister. The Prime Minister and the Government Members shall associate directly with the Ministry.

17.2.According to set procedures, the Ministry shall report about implementation of the legislation, Government decisions and tasks to the Government through its Secretariat.

Article 18.Associating with local self-governing authorities

18.1.The Ministry shall associate with the local self-governing organization within the scope of the Minister's affairs through the Head of the Citizens' Representatives' Khurals of the aimags and the capital city. The local self-governing organization shall associate with the Ministry through the Minister.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

18.2.the Ministry shall review and resolve proposals and requests made by local authorities with respect to matters the Minister is in charge of.

Article 19.Associating with local administrative organizations

19.1.The Ministry shall associate with local administrative organizations about matters, the Minister is in charge of, through aimags and the capital city Governors. Local administrative organizations shall be associated with the Ministry through the Minister.

19.2.The Ministry shall review the implementation of legislation, Presidential decrees, Government decisions, and tasks related to the matters the Minister is in charge of the local level and ensure the implementation of these.

19.3.The Ministry shall ensure the lawful review and resolution of proposals and requests made by aimags and capital city governors to the Minister with respect to matters on economy and social development, urban development, protection of environment, and services to be provided by state to the population the Minister is in charge of.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

Article 20.Cooperation between Ministries

20.1.The Ministries shall, within the scope of affairs the Ministers are in charge of, cooperate with one another on issues related to policy development and implementation. The scope of issues to cooperate on shall be determined by the legislation, Government resolution, the Prime Minister's Tasking and mutual agreement made at the management level of the respective Ministries.

20.2.Ministries shall directly cooperate on issues agreed at management level.

20.3.When developing and implementing policies, Ministries shall mutually exchange information and provide technical and methodology assistance on ultimate issues.

Article 21.Associating with Agency respective to affairs the Minister is in charge of

21.1.Ministry shall provide oversight on the Agency implementing the affairs the Minister is in charge of and other organizations established by the Government, shall take measures in order to ensure implementation of the legislation, Presidential decrees, Government and Minister's policies, decisions and tasks and provide assistance to those.

21.2.In associating with the respective Agency implementing the affairs the Prime Minister is in charge of, the functions specified in Article 21.1 of this Law shall be implemented by Chief of the Cabinet Secretariat, in case these functions have been tasked by the Prime Minister.

21.3.In compliance with set procedures, agencies and other organizations established by the Government shall provide information, including estimates, data, figures and reports required for providing a policy development guide, regulating policy implementation, and conducting monitoring and evaluation with respect to matters the Minister is in charge of.

Article 22.Associating with other organizations and citizen

22.1.The Ministry shall associate with the Constitutional Court, courts of all levels, the Prosecutor's Office and other organizations set up by the State Great Khural and these organizations shall associate with the Ministry through the Minister.

22.2.The Ministry shall directly associate with other agencies not within the scope of matters the Minister is in charge of.

22.3.The Ministry shall associate with foreign and international organizations according to the directions, policies and tasks of the Minister.

22.4.The Ministry shall associate with state and partially state-owned entities and organizations with respect to matters the Minister is in charge of, according to the procedures specified in law.

22.5.Ministry shall provide support to non-governmental organization which runs activities related to the matters the minister is in charge of in implementing common objectives.

22.6.Ministry shall directly associate with private sector entities and organizations with regard to common issues related to protecting the legal interests of those through statewide unions and associations of such entities and organizations.

22.7.The Ministry shall receive and settle citizens' grievances and complaints with respect to issues the Minister is in charge of according to the rules specified in the Law on Resolving Citizen's Complaints to a Government Organization or Official. The Ministry shall organize the Minister's meeting with citizens' representatives at least twice a month.

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

Article 23.The Ministry's publishing

23.1.The Ministry may issue a law-book with the purpose to officially communicate the Minister's Decrees, Ministry policy and activities to the public.

Article 24.Foreign Relations of the Ministry

24.1.The Ministry shall establish ties and cooperation with similar line Ministry, organizations of foreign countries and international organizations with respect to issues related to its powers.

24.2.The Minister shall make decisions on issues related to the State Secretary's study tours, attending professional trainings, meetings and conferences with similar line Ministry, organizations of foreign countries and international organizations /hereinafter to be referred to as "official visit"/.

24.3.Decisions related to official visits of the Chiefs and staff of Ministry's organizational units shall be made by the State Secretary.

24.4.Decisions to invite a consultant, guest or representative from a foreign or international organization shall be made by the Minister.

Article 25.Activities prohibited for Ministry

25.1.Organizing the following activities at the Ministry shall be prohibited:

25.1.1.organizing a political or religious event, such as a demonstration, social gathering, strike, hunger strike, and sit-in;

25.1.2.distributing any form of income other than that specified in the legislation;

25.1.3.locating other organizations on the premises of the Ministry in cases other those specified in the International Agreement of Mongolia and Government decisions;

25.1.4.other activities prohibited by legislation.

Article 26.Ministry award

26.1.The Ministry may grant the following awards:

26.1.1.to record in the honorary book of the Ministry and grant a certificate;

26.1.2.Ministry Honor Award.

26.2.The common design and amount of money accompanying to a Ministry award shall be set by the Government.

26.3.Ministry procedures on granting awards, establishing an awards fund, and expending those awards shall be set by the Minister.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA TUMUR-OCHIR.S