A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын хууль
  • АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь олон улсын худалдааны чөлөөт байдлыг дэмжих, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөл, шаардлагыг хангуулах, аюулгүй байдлыг баталгаажуулж холбогдох гэрчилгээ олгох, хяналт, шалгалт хийх, улсын хилээр нэвтрүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

2 дугаар зүйл.Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Гаалийн тухай хууль, Малын генетик нөөцийн тухай хууль, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Генетик нөөцийн тухай, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ" гэж экспортлогдож буй мал, амьтан, түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь олон улсын гэрээ болон дотоодын хууль тогтоомжид заасан тодорхой нөхцөл шаардлагыг хангаж байгааг гэрчлэн экспортлогч орны эрх бүхий байгууллагаас олгосон баталгаажуулалтын баримт бичгийг;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

3.1.2."ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ" гэж экспортлогдож буй ургамал, түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ургамлын гадаад хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал байхгүй болохыг гэрчлэн экспортлогч орны эрх бүхий байгууллагаас олгосон баталгаажуулалтын баримт бичгийг;

3.1.3. “импортын гэрчилгээ” гэж амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулахыг зөвшөөрч, гаалийн улсын байцаагчаас олгож буй баримт бичгийг;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.4."эрсдэл" гэж хилээр нэвтрүүлэх амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнээс тодорхой хугацааны туршид амьтан, ургамал, хүн амын эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөө учруулж болох үр дагаварын хэмжээ өндөрсөх магадлалыг;

3.1.5."зөвшөөрөгдөх эрсдэл" гэдэг нь амьтан, ургамал, хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзсэн эрсдэлийн түвшинг;

3.1.6."эрсдэлийн задлан шинжилгээ" гэж аюулыг олж тогтоох, эрсдэлийн үнэлгээ гаргах, эрсдэлийг бууруулах, мэдээлэл дамжуулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

3.1.7."эрсдэлийн үнэлгээ" гэж импортлогч орны нутаг дэвсгэрт эмгэг төрүүлэгч зүйлүүд нэвтрэн орох, тархахаас үүдэн гарах биологи, эдийн засгийн үр дагаварыг тодорхойлон үнэлэх үйл ажиллагааг;

3.1.8."эрсдэлийг бууруулах" гэдэг нь эрсдэлийг зөвшөөрөх түвшинд хүргэхэд ашиглаж болох арга хэмжээг тодорхойлох, сонгох, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

3.1.9."аюул" гэж амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнээс хүн ам, амьтан, ургамлын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болох ямар нэгэн эмгэг төрүүлэгч зүйлийг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

3.1.10."хог ургамал" гэж ургамлыг тариалж, үржүүлж буй талбайд тархаж ургах өөр ургамлыг.

3.1.11.“импортын мэдэгдэл” гэж гадаад улсаас импортлох мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдэлийн үнэлгээ хийсний үндсэн дээр Монгол Улсад оруулахыг зөвшөөрч олгох баримт бичгийг.

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4 дүгээр зүйл.Хорио цээрийн хяналт, шалгалтад хамаарах зүйл

Хэвлэх

4.1.Энэ хуулийн хүрээнд дор дурдсан амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн хяналт, шалгалтад хамруулна:

4.1.1.бүх төрлийн сүүн тэжээлтэн тэжээвэр болон зэрлэг амьтан, хэвлээр явагч усны амьтан, шувуу, зөгий, тэдгээрийн үр, хөврөл, үржлийн өндөг;

/Энэ заалтад 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.2.мах, сүү, дайвар бүтээгдэхүүн, өөх, хүнсний өндөг, арьс, шир, яс, ноос, ноолуур, үс, өлөн, эвэр, туурай, шувууны өд, сөд, сарвуу, чив, засаа, залаа, цөс, булчирхай зэрэг амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн;

4.1.3.байгалийн болон таримал дээд, доод ургамал, мод, тэдгээрийн үр, суулгац, хэсэг;

4.1.4.үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, өвс, тэжээл, үрлэн кофе, хөнгөн болон хүнсний үйлдвэрт хэрэглэгдэх ургамлын гаралтай бусад түүхий эд, ургамлын хатаадас, цуглуулга, тасалбар, зүсмэл мод, түүний хэсэг, бүх төрлийн жимс, жимсгэнэ, гурил, будаа, элсэн чихэр, амтлагч зэрэг ургамлын гаралтай аливаа зүйлс;

4.1.5.цус болон цусны ийлдэс, сийвэн;

4.1.6.ангийн олзвор;

4.1.7.төрөл бүрийн эмгэг төрүүлэгч хорхой, шавьж, бичил биетний өсгөвөр, биотехнологийн аргаар гарган авсан хувиргасан амьд организм;

/Энэ заалтад 2007 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

4.1.8.амьтны хүүр, сэг, ялгадас, эмгэгт материал;

4.1.9.хөрс, хүлэр, чулуу;

4.1.10.тээврийн хэрэгсэл, чингэлэг, сав, баглаа боодол, чигжээс, зөөлөвч, дэвсгэр, хашлага, хөвөнгийн "хөөвөр", амьтны тоног хэрэгсэл, уяа татлага.

5 дугаар зүйл. Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын /цаашид "хорио цээрийн хяналт, шалгалт" гэх/ талаар Засгийн газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.хорио цээрийн хяналт, шалгалтын талаархи төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх арга хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлэх;

5.1.2.гадаад улс, олон улсын байгууллагатай мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн талаар хамтран ажиллах тухай гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;

5.1.3. амьтны гоц халдварт өвчин болон ургамлын гадаад хорио цээртэй өвчний халдвар, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал  улсын хилээр нэвтрэн тархах эрсдэл үүссэн болон үүсч болзошгүй нөхцөл  байдал  бүрдсэн үед мал, амьтны эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын санал, гаалийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн хилийн боомтод хорио цээр тогтоох, тогтоосон хорио цээрийг цуцлах;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

5.1.4.энэ хуулийн 5.1.3-т заасан хорио цээр тогтоосон үед баримтлах нийтлэг журам /дэглэм/-ыг тогтоох;

5.1.5. ургамлын үр, үрслэг, суулгац, амьтан, түүний үр, хөврөл, малын бусад үржүүлгийн бүтээгдэхүүн, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн болон бичил биетний өсгөвөр, эмгэгт материалын дээжийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтуудыг тогтоох;

/Энэ заалтад 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.6.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналт, шалгалт хийх журам, зааврыг батлах;

5.1.7.амьтан, ургамал түүхий эд, бүтээгдэхүүнд импортын гэрчилгээ олгох журмыг батлах;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.8.хилийн боомтод амьтан, ургамлын хорио цээрийн хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

5.2.Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн /цаашид "амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн" гэх/-д шинжилгээ, эмчилгээ, цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэл хийх үйлчилгээний хөлсний жишиг үнийг санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.3.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэртээ импортоор оруулж ирсэн амьтан, ургамлыг хууль тогтоомжид заасны дагуу хорио цээрийн дэглэмд байлгах арга хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.4.Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хорио цээрийн хяналт, шалгалтын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.4.1.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсад импортлохын өмнө эрсдэлийн үнэлгээ хийж, импортын мэдэгдэл олгох;

//Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.4.2.хуульд өөрөөр заагаагүй бол гадаад орны мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн хяналтын байгууллагатай амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрүүл мэнд, хорио цээрийн нөхцөлийг тохиролцох, хяналт, шалгалтын ажлыг уялдуулан хамтран ажиллах;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.4.3.шаардлагатай бол экспортлох эрх бүхий үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн үзлэг, хянан магадалгаа хийх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.4.4.энэ хуулийн 5.4.3-т заасан үзлэг, хянан магадалгаа хийх журмыг батлах.

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл. Хорио цээрийн улсын хяналт, шалгалт, түүний зохион байгуулалт

Хэвлэх

6.1.Хорио цээрийн улсын хяналт, шалгалт нь хилийн боомт, гүний гаалиар нэвтрүүлж буй амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд хорио цээрийн хяналт, шалгалтыг хийж, зөрчилтэй болон эрсдэлтэй зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход чиглэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан хорио цээрийн хяналт, шалгалтыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хорио цээрийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн эрх бүхий байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.3. /Энэ хэсгийг 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7 дугаар зүйл. Гаалийн байгууллагын эрх, үүрэг

Хэвлэх

7.1. Гаалийн байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.1.хорио цээрийн хяналт, шалгалтын талаархи хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийг хангах;

7.1.2.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын болон гаалийн хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалт хийх ажлыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах, хяналт тавих;

7.1.3.амьтан, ургамал, хүнснийхээс бусад түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсад импортлохын өмнө эрсдэлийн задлан шинжилгээ хийж импортын мэдэгдэл олгох;

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ заалтад 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

7.1.4.Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний мэдээллийн сан бүрдүүлж, улсын хэмжээнд нэгтгэх, хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийх;

7.1.5.улсын байцаагчийн хийсэн үзлэг, бичиг баримтын шалгалтаар илэрсэн зөрчил нь энэ хуулийн 13.1-д хамаарч байгаа бол тухайн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлогч улсад буцаах буюу устгах арга хэмжээ авахуулах;

7.1.6.улсын байцаагчийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, мэргэшүүлэх;

7.1.7.гадаад орны мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн байгууллагатай хяналт, шалгалтын ажлыг уялдуулан хамтран ажиллах, улсын хилээр нэвтрүүлсэн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг тогтоосон хугацаанд хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад цахимаар хүргүүлэх;

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.1.8. мал, амьтны гоц халдварт өвчин /цаашид "амьтны гоц халдварт өвчин" гэх/, ургамлын гадаад хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавьж, хог ургамал, мэрэгч амьтан /цаашид "ургамлын хорио цээртэй зүйл" гэх/ илэрсэн тохиолдолд тухайн хилийн боомт, гүний гаальд хорио цээр тогтоох саналыг мал, амьтны эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран Засгийн газарт оруулах, хорио цээрийн дэглэмийн хэрэгжилтийг хянах;

/Энэ заалтад 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.1.9.шаардлагатай бол экспортлох эрх бүхий үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн үзлэг, хянан магадлагаа хийх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ заалтад 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8 дугаар зүйл.Улсын байцаагчийн эрх үүрэг

Хэвлэх

8.1. Улсын байцаагч нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.1.1.олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээнд бичигдсэн мэдээлэл нь бараа, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ, худалдааны гэрээ, тээврийн хэрэгслийн талаархи мэдээлэл, амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр, төрөл, тоо, хэмжээтэй тохирч буй эсэхийг шалгах;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.2.бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн сав, баглаа боодол, тээвэрлэлтийн нөхцөл нь импортлогч улсын шаардлагад нийцсэн, хаяг, шошго нь хуульд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгах;

/Энэ заалтад 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.1.3.хилээр нэвтрүүлж буй ургамал, түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд хорио цээрийн анхдагч үзлэг хийх;

8.1.4.хилээр нэвтрүүлж буй амьтан нэг бүрийг бүртгэж, эрүүл мэндийн үзлэг хийх;

8.1.5.анхдагч болон эрүүл мэндийн үзлэгээр халдварт өвчний шинж тэмдэг, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал илэрвэл амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг зориулалтын байранд түр саатуулж, лабораторийн шинжилгээний дээж авч, хорио цээрийн хяналтад оруулах;

8.1.6.олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ бусад дагалдах бичиг баримт зөрчилтэй, тээвэрлэлтийн нөхцөл нь энэ хууль болон Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан шаардлага, нөхцөлийг хангаагүй бол амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хилээр нэвтрүүлэхгүй байх;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.7.хорио цээрийн хяналтанд байгаа амьтан, ургамал, түр саатуулагдсан түүхий эд, бүтээгдэхүүнтэй холбогдсон асуудлыг энэ хуулийн 13, 14, 15, 16 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэх;

8.1.8.олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ болон дагалдах бичиг баримт, хорио цээрийн нөхцөлийн талаар зөрчил илрээгүй эрүүл амьтан, ургамал, гэмтэж муудаагүй түүхий эд, бүтээгдэхүүнд импортын гэрчилгээ олгож, улсын хилээр нэвтрүүлэх;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.9.үзлэг, шалгалт, шинжилгээ хийсэн, хорио цээрийн хяналтад оруулж түр саатуулсан, экспортлогч улсад буцаасан, устгасан болон улсын хилээр нэвтрүүлсэн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний талаархи бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтөлж, мэдээг тогтоосон хугацаанд дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.2.Улсын байцаагч нь ажлын байр, үзлэг, шинжилгээний багаж, хэрэгсэл болон амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд үзлэг хийх, хорио цээрт оруулж түр саатуулах зориулалтын тусгайлан тоноглож, төхөөрөмжилсөн хашаа, байр, талбай, агуулах, багаж хэрэгсэл, болон устгал хийх байгууламжаар хангагдана.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх

9 дүгээр зүйл.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тавих нийтлэг шаардлага

Хэвлэх

9.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээд дараахь нийтлэг шаардлагыг хангасан байна:

9.1.1.Монгол Улсаас гадаад улстай амьтан, ургамлын хорио цээрийн талаар байгуулсан хэлэлцээр, Монгол Улсын нэгдэн орсон гэрээ, конвенцид заасан стандарт, удирдамж, зөвлөмжийн нөхцөлийг мөрдөх;

9.1.2.экспортлогч улсын хорио цээрийн хяналт, баталгаажуулалтын эрх бүхий байгууллагаас олгосон хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хорио цээрийн үзлэг, шалгалтанд оруулах;

9.1.3.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн хашлага, дэвсгэр, сав, баглаа боодол, тээврийн хэрэгсэлд хорио цээрийн үзлэг, шалгалтыг хилийн боомт, гүний гаалийн хяналтын талбай дээр хийлгэх;

9.1.4.биологийн эмгэгт материал, бичил биетний омог, өсгөврийн дээж, хөрс, хөрстэй ургамлыг зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар хил нэвтрүүлэх ба хүлээн авагч улсын холбогдох этгээдэд хүргэх хүртэл сав, баглаа боодол, битүүмжлэлийг задлахгүй байх.

10 дугаар зүйл.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлоход тавих шаардлага

Хэвлэх

10.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлоход энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан нийтлэг шаардлагаас гадна дараахь шаардлагыг хангасан байна:

10.1.1.тухайн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь амьтны гоц халдварт өвчин гараагүй, ургамлын хорио цээртэй зүйл тархаагүй тайван улс, бүсээс гаралтай байх;

10.1.2.тухайн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний зөвшөөрөгдөх эрсдэлийг тогтоолгосон байх.

10.1.3.Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 9.7-д заасан дүгнэлтийг гаргуулсан байх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11 дүгээр зүйл.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн экспортлоход тавих шаардлага

Хэвлэх

11.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлоход энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан нийтлэг шаардлагаас гадна дараахь шаардлагыг хангасан байна:

11.1.1.импортлогч улстай тохиролцсон хорио цээрийн нөхцөл, эсхүл хорио цээрийн талаархи Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенци, олон улсын байгууллагаас гаргасан стандарт, удирдамж, зөвлөмжид нийцсэн байх;

11.1.2.экспортын шаардлага хангаж буйг нотолж эрх бүхий байгууллагаас гэрчилгээ олгосон байх.

11.1.3.Генетик нөөцийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан генетик нөөц, генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.1.4.гадаадад гаргах малын үржүүлгийн бүтээгдэхүүний ижил хувийг генийн санд байршуулсан тухай тодорхойлолтыг Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 15.1-д заасан байгууллагаас авсан байх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12 дугаар зүйл.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дамжуулан өнгөрүүлэхэд тавих шаардлага

Хэвлэх

12.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжуулан өнгөрүүлэхэд энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан нийтлэг шаардлагаас гадна дараахь шаардлагыг хангасан байна:

12.1.1. амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжуулан нгөрүүлэх тухай хүсэлтээ энэ хуулийн 23.1-д заасан хугацаанд хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж, зохих мэдэгдэл авсан байх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.2.амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйлийн дэгдэлт гараагүй тайван улс, бүсээс гаралтай амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн байх;

12.1.3.тухайн амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чингэлэгийн лац, ломбо бүрэн бүтэн байх.

12.2. Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дамжуулан өнгөрүүлэх үед гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр тээврийн хэрэгслээс буулгахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.3.Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас болон амраах, услах, тэжээх зорилгоор амьтныг маршрутын дагуу урьдчилан тогтоосон цэгт улсын байцаагчийн хяналтын дор тээврийн хэрэгслээс буулгах үйл ажиллагаанд энэ хуулийн 12.2 дахь хэсэг хамаарахгүй.

12.4. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлэх замд амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйл илэрсэн тохиолдолд гаалийн байгууллага энэ тухай импортлогч, экспортлогч улсын хяналтын эрх бүхий байгууллагад яаралтай мэдэгдэж, энэ хуулийн 13, 14, 15, 16 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг авна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13 дугаар зүйл.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжуулан өнгөрүүлэхийг хориглох

Хэвлэх

13.1.Дараахь тохиолдолд амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно:

13.1.1.энэ хуулийн 10.1, 11.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй;

13.1.2.хорио цээрийн хяналт, шалгалтанд ороогүй, эсхүл гэрчилгээнд бичигдсэн мэдээлэл зөрүүтэй буюу дагалдах бичиг баримт нь хуурамч болох нь хяналт, шалгалтын явцад тогтоогдсон.

13.2. Энэ хуулийн 12.1.2, 12.1.3-т заасан шаардлагыг хангаагүй амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлэхийг хориглож, энэ тухай гаалийн байгууллага нь экспортлогч улсын хилийн боомтын хяналтын эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.3.Энэ хуулийн 13.1, 13.2-т заасан үндэслэлээр амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон тухай мэдэгдлийг улсын байцаагч хариуцагч иргэн, хуулийн этгээдэд гардуулан өгнө.

13.4.Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон тухай мэдэгдэл хүлээн авсан иргэн, хуулийн этгээд амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлогч улсад буцаах үүрэгтэй.

14 дүгээр зүйл.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжуулан өнгөрүүлэх үед түр саатуулах

Хэвлэх

14.1.Улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтаар өвчний шинж тэмдэг илэрсэн амьтан, шавьж илэрсэн ургамал, гэмтэж муудсан нь тогтоогдсон түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын байцаагч 21 хүртэл хоногийн хугацаагаар түр саатуулж, энэ тухай мэдэгдлийг хариуцагч иргэн, хуулийн этгээдэд гардуулан өгнө.

14.2.Түр саатуулах тухай мэдэгдэл хүлээн авсан иргэн, хуулийн этгээд хилийн боомт, гүний гаалийн хяналтын талбайд тусгайлан бэлтгэсэн хашаа, байр, агуулах, талбайд улсын байцаагчийн шийдвэрээр, түүний хяналтын дор амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээврийн хэрэгслээс буулгаж нарийвчилсан үзлэг хийлгэнэ.

14.3.Улсын байцаагч хорио цээрийн нарийвчилсан үзлэг хийж, шинжилгээний дээж аван холбогдох лабораторид хүргүүлнэ. Дээж хүлээн авсан лаборатори нь 14 хоногийн хугацаанд багтаан шинжилгээний хариуг гаргана.

14.4. Лабораторийн шинжилгээний хариу болон хорио цээрийн хугацаанд хийсэн ажиглалт, үзлэгийн дүнг үндэслэн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх эсэхийг хилийн боомт, гүний гаалийн байгууллага шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.5.Лабораторийн шинжилгээнд орсон зүйлээс амьтны гоц халдварт өвчин оношлогдсон, ургамлын хорио цээртэй зүйл илэрсэн бол амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн, тэдгээрийг тээвэрлэхэд хэрэглэсэн хашлага, тоног хэрэгсэл, өвс, тэжээлийн үлдэгдэл, дэвсгэр, сав, баглаа, боодол, чигжээсийг энэ хуулийн 15.2-т заасны дагуу устгана.

14.6.Энэ хуулийн 12.1.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй амьтан ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тодорхой хугацаагаар түр саатуулж, экспортлогч улсын хорио цээрийн хяналтын байгууллагад мэдэгдэн, зөрчлийг арилгуулсаны үндсэн дээр дамжуулан өнгөрүүлэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

15 дугаар зүйл.Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг устгах

Хэвлэх

15.1.Хорио цээрийн хяналт, шалгалтын явцад дараахь нөхцөл байдал үүссэн бол амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг устгана:

15.1.1.энэ хуулийн 13.1, 13.2-т заасны дагуу амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсад экспортлогч орны хилийн боомтын эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэхэд буцааж хүлээн авахаас татгалзсан;

15.1.2.тухайн амьтан нь гоц халдварт өвчний халдвартай болох нь оношлогдсон;

15.1.3.тухайн ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ургамлын гадаад хорио цээртэй зүйл илэрсэн;

15.1.4.хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөл, горим зөрчсөний улмаас түүхий эд, бүтээгдэхүүнд учирсан гэмтэл нь хүн, амьтны эрүүл мэндэд хор хөнөөл учруулж болзошгүй нь тогтоогдсон;

15.1.5.түүхий эд, бүтээгдэхүүнд үүссэн хими, биологи, цацрагийн бохирдлын түвшин олон улсын стандартын зөвшөөрсөн хэмжээнээс хэтэрсэн.

15.2.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг устгах ажлыг тухайн хилийн боомт, гүний гааль байрлаж буй сум, дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр томилогдсон ажлын хэсэг улсын байцаагчийн хяналтын дор зохих журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

15.3.Энэ хуулийн 15.1-д заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ амьтныг тарчлаахгүй, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй, халдвар үүсгэгчийг бүрэн устгаж чадахуйц аргыг хэрэглэнэ.

16 дугаар зүйл. Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эмчилгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх

Хэвлэх

16.1.Улсын байцаагчийн хяналтын дор мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтэн дараахь зүйлд эмчилгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийнэ:

16.1.1.амьтны гоц халдвартаас бусад халдвартай өвчин оношлогдсон болон эерэг урвал үзүүлсэн амьтан;

16.1.2.ургамлын дотоод хорио цээртэй зүйл илэрсэн ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн;

16.1.3.энэ хуулийн 16.1.1, 16.1.2-т заасан амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд хэрэглэсэн хашлага, тоног хэрэгсэл, өвс, тэжээлийн үлдэгдэл, дэвсгэр, сав, баглаа боодол, чигжээс, тэдгээртэй адилтгах зүйлс;

16.1.4.энэ хуулийн 15.1.1, 16.1.1, 16.1.2-т заасан амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн ачсан тээврийн хэрэгсэл, чингэлэг, тэдгээртэй адилтгах бусад зүйлс;

16.1.5.энэ хуулийн 15.1.2, 15.1.3-т заасан амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн байсан байр, агуулах, талбай, халдвараар бохирлогдсон байж болзошгүй орчны хөрс, барилга, байгууламж.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн болон тээврийн хэрэгсэл, хашлага бусад зүйлд холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар эмчилгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгүүлсэний үндсэн дээр хилээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрнө.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Зорчигчийн гар тээш болон илгээмжийн хорио цээрийн хяналт, шалгалт

17 дугаар зүйл.Зорчигчийн гар тээшийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн шаардлага

Хэвлэх

17.1.Зорчигчийн хувийн хэрэглээний амьтан, ургамал, түүхий эд бүтээгдэхүүнд шаардлагатай тохиолдолд улсын байцаагч анхдагч үзлэг хийнэ.

17.2.Энэ хуулийн 17.1-д заасан үзлэгийн явцад, ургамлын хорио цээртэй зүйл илэрсэн, амьтны гоц халдварт өвчин гарсан улс, бүс нутгаас гаралтай болох нь тогтоогдсон амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын байцаагч энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг авна.

17.3. Энэ хуулийн 17.1 дэх хэсэг нь үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй.

18 дугаар зүйл.Амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний илгээмжид тавих хорио цээрийн хяналт

Хэвлэх

18.1.Илгээмжийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага нь амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн бүхий илгээмж ирсэн тухай мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн хяналтын холбогдох байгууллагад мэдэгдэж үзлэг, шалгалт хийлгэнэ.

18.2.Энэ хуулийн 10.1.1-д заасан нөхцөлийг хангасан, хорио цээрийн анхдагч үзлэгээр ургамлын хорио цээртэй зүйл илрээгүй, гэмтэж муудаагүй түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг илгээмжээр хил нэвтрүүлнэ.

18.3.Энэ хуулийн 18.2 дахь хэсэгт заасан нөхцөлийг хангаагүй илгээмжийг илгээгчид мэдэгдэж буцаах буюу устгах арга хэмжээ авна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн ачсан тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх

19 дүгээр зүйл.Улсын хилээр нэвтрүүлэх амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн тээвэрлэхэд тавих шаардлага

Хэвлэх

19.1.Улсын хилээр нэвтрүүлэх амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

19.1.1.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, таатай нөхцөлийг хангасан, халуун, хүйтний хэмийг тохируулах боломжтой байхаар тоноглогдсон байх;

19.1.2.тээвэрлэлтийн өмнө технологийн дагуу цэвэрлэж, ариутгаж халдваргүйжүүлсэн байх;

19.1.3.чингэлэг, хашлагыг нээх үед амьтны хэвтэр, ялгадас, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн асгарахааргүй ачигдсан байх.

19.2. Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн тээвэрлэхэд тусгайлан тавих шаардлага, тээврийн хэрэгслийн тээвэрлэлтийн өмнөх ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн журмыг гаалийн байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэлд хийх хорио цээрийн үзлэг, шалгалт

Хэвлэх

20.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үед дараахь үзлэг шалгалт хийнэ:

20.1.1.энэ хуулийн 19.1-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;

20.1.2.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд дагалдах бичиг баримт нь тээврийн хэрэгслийн талаархи мэдээлэлтэй тохирч буй эсэх;

20.1.3.тээврийн хэрэгсэл нь амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчний үүсгэгч, ургамлын хорио цээртэй зүйлсээр бохирлогдсон эсэх.

20.2.Хорио цээрийн хяналт, шалгалтын үед амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг зөвхөн улсын байцаагчийн хяналтын дор тээврийн хэрэгслээс буулгана.

20.3.Үзлэг шалгалтаар тээврийн хэрэгсэлд хорио цээртэй зүйл илэрвэл дээж авч лабораторийн шинжилгээнд өгнө.

20.4.Үзлэг шалгалт хийх үед тээвэрлэгчийн төлөөлөгчийг байлцуулна.

21 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгсэлд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх

Хэвлэх

21.1.Хорио цээртэй зүйлээр халдварлагдсан тээврийн хэрэгсэлд цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг мэргэжлийн байгууллага, иргэн улсын байцаагчийн хяналтын дор зохих журмын дагуу хийнэ.

21.2.Тээврийн хэрэгсэлд цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх талбайг улсын байцаагч тогтооно.

21.3.Тээвэрлэгч нь тээврийн хэрэгсэлд цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх нөхцөлөөр хангана.

22 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгслийг хорио цээрт оруулах

Хэвлэх

22.1. Амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйлийн голомт  үүссэн бүс нутгаас амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн ачсан тээврийн хэрэгслийг хилийн боомт  дээр ирмэгц гаалийн байгууллагын шийдвэрээр хорио цээрт оруулна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

22.2.Энэ хуулийн 22.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хорио цээрт оруулсан тээврийн хэрэгсэлд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийнэ.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Импорт, экспортын өмнөх хяналт, баталгаажуулалт

23 дугаар зүйл.Импортын мэдэгдэл

Хэвлэх

23.1. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлох иргэн, хуулийн  этгээд хүсэлтээ хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад дор дурдсанаас доошгүй  хугацааны өмнө  гаргана:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

23.1.1.салаа туурайтай амьтан, адуу импортлоход 60 хоног;

23.1.2.тахиа, галуу, нугас, цацагт хяруул, гургууль зэрэг тэжээвэр шувуу импортлоход 40 хоног;

23.1.3.таримал болон байгалийн ургамлын үр суулгац импортлоход 30 хоног;

23.1.4.Энэ хуулийн 23.1.1-23.1.3-т зааснаас бусад амьтан, ургамал, түүхий эд, зарим бүтээгдэхүүнийг оруулахад 20 хоног.

23.2. Хүсэлт гаргагч иргэн, хуулийн этгээд нь дараахь мэдээллийг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүсэлтийн хамт ирүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.2.1.амьтан, ургамал, бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй адилтгах бичиг баримт;

23.2.2.импортлогч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

/Энэ заалтыг 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

23.2.3.амьтан, ургамал, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн төрөл, замын чиглэл;

23.2.4.нэвтрүүлэх хилийн боомт, хугацаа;

23.2.5.түүхий эд, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, боловсруулалтын байдал, /хагас боловсруулсан, түүхий, хөлдөөсөн, шинэ гэх мэт/ савлалт, шошго, чанар, аюулгүй байдлын талаархи мэдээлэл.

23.3.Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.3.1. тухайн амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд импортын мэдэгдэл олгож,  хилийн боомт, гүний гаалийн  улсын байцаагчид хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

23.3.2.зөвшөөрөгдөх эрсдэлийн хэмжээнээс хэтэрсэн, түүнийг бууруулах боломжгүй тохиолдолд хүсэлт гаргагчид бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

24 дүгээр зүйл.Импорт, экспортын өмнөх хорио цээрийн хяналт, шалгалт, баталгаажуулалт

Хэвлэх

24.1.Хууль болон олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол импортлох салаа туурайтныг 21, адууг 15, тахиа, нугас, галуу, цацагт хяруул, гургуулийг 21, ургамлын үр 60, ургамлын суулгац, үржүүлгийн материалыг 30 хоногийн хугацаанд экспортлогч улсын нутаг дэвсгэр дээр хорио цээрийн хяналтад оруулна.

24.2.Энэ хуулийн 24.1-д заасан амьтныг үржлийн болон эдэлгээний зориулалтаар импортлох бол хорио цээрийн хяналтад байх хугацааны турш өдөр бүр эрүүл мэндийн үзлэг хийж, биеийн халууныг хэмжин тэмдэглэл хөтөлнө.

24.3.Энэ хуулийн 24.1-д заасан амьтан, ургамлыг экспортлоход импортлогч улстай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр болон энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагад нийцүүлэн хорио цээрт оруулж, үзлэг, шинжилгээ хийнэ. Шинжилгээг олон улсын стандартад нийцсэн аргаар хийнэ.

25 дугаар зүйл. Импортын, олон улсын мал эмнэлгийн, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ

/Энэ зүйлийн гарчигт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

25.1. Импортын гэрчилгээг экспортлогч улсын мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн эрх бүхий байгууллагаас олгосон олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ, хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон импортын мэдэгдэл, шинжилгээний дүнг үндэслэн улсын байцаагч олгоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

25.2.Хорио цээрийн хяналт, эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээний дүн, энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг харгалзан ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээг мал, амьтны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага тус тус олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

25.3.олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ, импортын гэрчилгээ нь олон улсын амьтны халдварт өвчний болон ургамал хамгааллын байгууллагын баталсан загварын дагуу хийгдэж, экспортлогч, импортлогч улсын харилцан тохиролцсон хэлээр бичигдсэн байна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

25.4.олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээг тухайн амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг ачуулахын өмнө 24 цагийн дотор олгосон байна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Эрсдэлийн үнэлгээ, зөвшөөрөгдөх эрсдэл

/Энэ бүлгийн гарчигт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

26 дугаар зүйл.Эрсдэлийн үнэлгээ хийх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

26.1.Монгол Улсын хүн ам, амьтан, ургамлын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах, амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор импортын эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

26.2.Эрсдэлийн үнэлгээгээр импортлож буй амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнээс дараахь зүйлд учирч болох аюулыг тодорхойлно:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

26.2.1. хүн ам, амьтан, ургамлын удмын сан, эрүүл мэндэд;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

26.2.2.улсын эдийн засагт;

26.2.3.хүрээлэн буй орчинд.

26.3.Эрсдэлийн үнэлгээг дор дурдсан үндэслэлээр хийнэ:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

26.3.1.импортын уламжлалт харилцаагүй улс, бүс нутгаас анх удаа мал, амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүн Монгол Улсад импортлох бол;

26.3.2.импортын уламжлалт харилцаатай боловч тухайн улсад амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйл илэрсэн, хими, физикийн бохирдлын эрсдэл өссөн байж болзошгүй нөхцөлд Монгол Улсад импортлох бол;

26.3.3.хэд хэдэн улсын нутаг дээгүүр дамжуулан тээвэрлэх бол.

26.3.4.импортын мал нь монгол мал, тэдгээрээс гаралтай үүлдрийн малын удмын сан, генетик тогтолцоонд эрсдэл үүсгэж болзошгүй бол.

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

26.4.Эрсдэлийн үнэлгээг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтан гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

26.5.Энэ хуулийн 26.4-т заасан эрсдэлийн үнэлгээ хийх журмыг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

27 дугаар зүйл.Зөвшөөрөгдөх эрсдэлийг тооцох

Хэвлэх

27.1.Эрсдэлийн үнэлгээг энэ хуулийн 26.4-т заасан эрх бүхий албан тушаалтан олон улсын стандарт, удирдамж, зөвлөмжид нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

27.2.Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 26.4-т заасан эрх бүхий албан тушаалтны дүгнэлтийг үндэслэн зөвшөөрөгдөх эрсдэлтэй амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний импортыг хүлээн зөвшөөрч импортын мэдэгдэл олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

28 дугаар зүйл.Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх

Хэвлэх

28.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлох, экспортлох, дамжуулан өнгөрүүлэх, тээвэрлэх иргэн, хуулийн этгээд дараахь эрх эдлэнэ:

28.1.1.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлох, экспортлох, дамжуулан өнгөрүүлэхтэй холбогдсон хорио цээрийн нөхцөл, шаардлагын талаархи мэдээллийг хорио цээрийн байгууллага, албан тушаалтнаас гаргуулан авах;

28.1.2.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлох, экспортлох, дамжуулан өнгөрүүлэх талаар гаргасан хүсэлтийг энэ хуулийн 23.3-д заасан хугацаанд шийдвэрлүүлэх;

28.1.3.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлох, экспортлох, дамжуулан өнгөрүүлэхийг хориглосон, саатуулсан талаар албан ёсны тайлбар авах;

28.1.4.хорио цээрийн үзлэг, шалгалт, хяналтын талаар холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гомдол гаргах.

29 дүгээр зүйл.Иргэн, хуулийн этгээдийн үүрэг

Хэвлэх

29.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг импортлох, экспортлох, дамжуулан өнгөрүүлэх, тээвэрлэх иргэн, хуулийн этгээд дараахь үүрэг хүлээнэ:

29.1.1. энэ хуулийн 23.1-д заасан хугацаанд импортлох, экспортлох, дамжуулан өнгөрүүлэх тухай хүсэлт, мэдээллийг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.1.2. улсын хилээр нэвтрүүлэх амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний талаар гаалийн байгууллага, улсын байцаагчид мэдүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.1.3.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үед олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ, ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ, импортын болон бараа, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ, худалдааны гэрээ, тээврийн хэрэгслийн дагалдах бичиг баримтыг улсын байцаагчид шалгуулах;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.1.4.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах;

29.1.5. гаалийн байгууллага, улсын байцаагчаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.1.6.амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд шинжилгээ хийж баталгаажуулах, тэдгээрийг саатуулах, эмчилгээ, цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийхэд шаардагдах зардлыг хариуцах.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

30 дугаар зүйл.Хорио цээрийн хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааны санхүүжилт

Хэвлэх

30.1.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн арга хэмжээтэй холбогдуулан дараахь зардлыг улсын төвлөрсөн төсвөөс санхүүжүүлнэ:

30.1.1.хил, гүний боомтод амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйл илэрсэн буюу илэрч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан хэрэгжүүлэх хорио цээр, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, устгалын арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгө.

31 дүгээр зүйл.Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, хорио цээрийн үзлэг, шалгалт хийхтэй холбогдсон маргааныг шийдвэрлэх

Хэвлэх

31.1. Иргэн, хуулийн этгээд улсын байцаагчийн хооронд амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх, хорио цээрийн үзлэг, шалгалт хийхтэй холбогдон үүссэн маргааныг гаалийн байгууллага шиийдвэрлэх бөгөөд тухайн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл иргэн, хуулийн этгээд, улсын байцаагч нь шүүхэд гомдол гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

32 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

32.1.Энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан үүргийг биелүүлээгүй албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

32.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.09.15-ны өдрийн орчуулга)                                                     Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

November 28, 2002        Ulaanbaatar city

 

ON QUARANTINE CONTROL AND INSPECTION AT THE ENTRY OF ANIMALS, PLANTS, AND RAW MATERIALS AND PRODUCTS DERIVED FROM THEM ACROSS THE STATE BORDER

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law shall be to regulate the relations in connection with the  veterinary and plant quarantine control and inspection at the entry of animals, plants, raw materials and products derived from them across the state border.

Article 2.Legislation on quarantine control and inspection at the entry of animals, plants, raw materials and products derived from them across the state border

2.1.Legislation on quarantine control and inspection at the entry of animals, plants, raw materials and products derived from them across the state border shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Customs, the Law on Livestock Genetic Resources, the Law on Livestock and Animal Health, the Law on Genetic Resources, this Law, and other legislative acts enacted in conformity with these laws.

/This paragraph was amended by the law as of November 15, 2018/

/This paragraph was modified by the law as of November 12, 2021/

/This paragraph was amended by the law as of December 30, 2021/

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, states otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall be interpreted in the following meanings:

3.1.1."veterinary certificate" shall mean a certification document issued by the competent authority of the exporting country certifying that exported animals, and their raw materials and products meet certain conditions and requirements stipulated in international treaties and domestic legislation;

3.1.2."plant quarantine certificate" shall mean a certification document issued by the competent authority of the exporting country certifying that exported plants, and their raw materials and products do not have foreign plant quarantine diseases, harmful insects, rodents, or weeds;

3.1.3."import certificate" shall mean a document issuing by a state inspector of the customs /hereinafter referred to as "state inspector"/ instead of confiscating the documents specified in sub-paragraphs 3.1.1 and 3.1.2 of this Law /hereinafter referred to as "export certificate"/ which is permitting the entry of animals, plants, and raw materials and products derived from them into the territory of Mongolia;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

3.1.4."risk" shall mean  a possibility of an increase in the level of consequences that may have any negative impact on the health of animals, plants, and the population during a certain period of time due to animals, plants, and raw materials and products derived from them to be entered across the state border;

3.1.5."acceptable/permissible risk" shall mean the level of risk that is considered not to have a negative impact on the health of animals, plants, and the population;

3.1.6."risk analysis" shall mean activities aimed at identifying hazards, making risk assessments, reducing risks, and transmitting information;

3.1.7."risk assessment" shall mean the activity of determining and assessing the biological and economic consequences due to the entry and spread of pathogenic species in the territory of the importing country;

3.1.8."reducing risk" shall mean the activity on identifying, selecting, and implementing the measures that can be used to bring the risk to an acceptable level;

3.1.9."danger" shall mean any pathogenic species from animals, plants, and raw materials and products derived from them, which may have a negative impact on the health of the population, animals and plants;

3.1.10."weeds" shall mean other plants that spread and grow in the area where plants are cultivated or propagated.

Article 4.Items belong to quarantine control and inspection

4.1.Within the framework of this Law, the following animals, plants, and raw materials and products derived from them shall be subject to veterinary and plant quarantine control and inspection:

4.1.1.all kinds of domestic and wild mammals, reptile aquatic animals, birds, bees, their geniture, embryos, and breeding eggs;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 15, 2018/

4.1.2.raw materials and products derived from animals including meat, milk, by-products, fat, edible eggs, skin, hide, bone, wool, cashmere, hair, gut, horns, hooves, bird feathers, claws penis, testicle, crest, gall, glands, and others;

4.1.3.natural and cultivated higher and lower plants, trees, their seeds, seedlings and parts;

4.1.4.grains, potatoes, vegetables, grass, fodder, coffee pellets, other raw materials derived from the plants to be used in the light and food industry, dried plants, collections, cuttings, cut trees, their parts, all kinds of fruits, berries, flour, rice, sugar, spices, and any other items derived from the plant;

4.1.5.blood, and blood serum, plasma;

4.1.6.hunting prey;

4.1.7.living modified organisms /GMOs/ obtained at the result of culture of various pathogenic bugs, insects, microorganisms, and biotechnology method;

/This sub-paragraph was amended by the law as of June 28, 2007/

4.1.8.animal carcasses, spoils, excreta, and pathological materials;

4.1.9.soil, peat, and stone;

4.1.10.vehicles/means of transportation, containers, can, packages, sealants/paddings, cushions, mats, fences, cotton "foam", animal equipment, and ropes.

Article 5.Powers of state and local administrative bodies

5.1.The Government shall exercise the following powers regarding quarantine control and inspection at the entry of animals, plants, and raw materials and products derived from them across the state border /hereinafter referred to as "quarantine control and inspection"/:

5.1.1.to develop and implement measures to enforce the state policy and legislation on quarantine control and inspection;

5.1.2.to conclude treaties and agreements on cooperation with foreign countries and international organizations in regards with veterinary and plant quarantine;

5.1.3.to impose or cancel quarantine based on a proposal of the state central administrative body in charge of livestock and animal health matters and an conclusion of the customs organization, when the situation to occur or might occur a risk of the entry and spread of infection of highly contagious animal diseases and foreign quarantine diseases of plants, harmful insects, rodents, and weeds across the state border is created;

/This sub-paragraph was amended by the law as November 15, 2018/

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

5.1.4.to establish the general procedure/regime/ to be followed during the quarantine specified in sub-paragraph 5.1.3 of this Law;

5.1.5.to establish ports of entry of plant seeds, sprouts, seedlings, animals, their geniture, embryos, other breeding products of animals, raw meat, by-products, and cultures of microorganisms, and samples of pathological materials across the state border;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 15, 2018/

5.1.6.to approve procedures and instructions for control and inspection at the entry of animals, plants, and raw materials, and products derived from them across the state border;

5.1.7.to approve procedures for issuing export and import certificates for animal and plant, and their raw materials and products;

5.1.8.to create funds and working conditions necessary for the implementation of animal and plant quarantine control and inspection at border ports.

5.2.Benchmark fees of services on conducting analysis, treatment, cleaning, sterilization, and disinfection of animals, plants, and raw materials and products derived from them /hereinafter referred to as "animals, plants, raw materials and products"/ shall be determined by the Cabinet member in charge of financial matters.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

5.3.Governors of aimags, soums, the Capital city, and districts shall organize  measures to keep  animals and plants imported into the respective territory in quarantine regime in accordance with legislation, and supervise the implementation thereof.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

Article 6.A state quarantine control and inspection, and its organization

6.1.The state quarantine control and inspection shall be aimed at carrying out quarantine control and inspection at the entry of animals, plants, raw materials, and products across border ports and inland customs, and  preventing and stopping the entry of illegal and dangerous items across the state border.

/This paragraph was amended by the law as of December 20, 2012/

6.2.Quarantine control and inspection specified in paragraph 6.1 of this Law shall be carried out by the competent state organization in charge of quarantine control matters in the territory of Mongolia.

/This paragraph was modified by the law as of December 20, 2012/

/This paragraph was modified by the law as of November 12, 2021/

6.3. /This paragraph was invalidated by the law as of December 20, 2012/

Article 7.Rights and duties of customs authority

/The title of this Article was amended by the law as of November 12, 2021/

7.1.The customs authority shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

7.1.1.to comply with legislation and Government decisions on quarantine control and inspection;

7.1.2.to provide daily management and supervision of quarantine control and inspection at the entry of animals, plants, raw materials, and products across state and customs borders;

7.1.3.before importing raw materials and products other than animals, plants, and food into Mongolia, to perform a risk analysis and issue an import notification;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 20, 2012/

7.1.4.to create a database of animals, plants, raw materials, and products that have entered across the border of Mongolia, consolidate them at the national level, make monitoring, analysis and assessment thereto;

7.1.5.to take measures to return animal, plant, raw material, or product to the exporting country or destroy them if a violation revealed by the inspection and examination of documents by the state inspector belongs to the provision specified in paragraph 13.1 of this Law;

7.1.6.to provide state inspectors with professional guidance and qualification;

7.1.7.to negotiate on health and quarantine conditions for animals, plants, raw materials, and products with veterinary hospitals and plant quarantine control organizations in foreign countries, and to cooperate by coordinating the control and inspection work;

7.1.8.to submit proposals to set quarantine at the relevant border port or inland customs office to the Government in cooperation with the state central administrative body in charge of livestock and animal health matters, monitor the implementation of quarantine regime in case of detection of highly infectious diseases of livestock and animals (hereinafter referred to as "highly infectious animal diseases"), foreign prohibited plant diseases, harmful insects, weeds, and rodents (hereinafter referred to as "prohibited plant species");

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 15, 2018/

7.1.9.if necessary, to carry out veterinary and plant quarantine inspections and audits at factories and business entities authorized to export.

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 20, 2012/

Article 8.Rights and obligations of state inspector

8.1.State inspector shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended by the law as of June 10, 2010/

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

8.1.1.to verify whether information recorded in an export certificate corresponds to a name, type, number, and size of animals, plants, raw materials and products, as well as the information with respect to certificates of origin, trade agreements and vehicles of goods and products;

8.1.2.to verify whether container, packaging, and shipping conditions of product or raw materials conform to requirements of the importing country, and addressing and labelling comply with the requirements stated in the law;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 20, 2012/

8.1.3.to carry out primary quarantine examination on plants and raw materials and products derived from them entering across the border;

8.1.4.to register each animal entering across the border, and carry out a health examination;

8.1.5.if signs of infectious diseases, insects, rodents or weeds are detected by primary or health examination, the animals, plants, raw materials and products shall be temporarily detained in designated premises, and take samples for laboratory testing and shall be subjected to quarantine control;

8.1.6.not to let enter animals, plants, raw materials or products across the border if an export certificate and other accompanying documents are in contradiction, and the terms of transportation do not meet the requirements and conditions set out in this Law and the international treaties of Mongolia;

8.1.7.to solve issues connected with animals and plants under quarantine control, and raw materials or products under temporary detention in accordance with Articles 13, 14, 15 and 16 of this Law;

8.1.8.to issue import certificates for healthy animals, plants and undamaged raw materials and products in which irregularities have not been detected with regard to export certificate and accompanying documents, as well as the quarantine conditions, and let enter them through the state border;

8.1.9.to keep records on the animals, plants, raw materials and products that have been inspected, examined, and analyzed, temporarily detained upon entering into the quarantine control, returned to the exporting country, destroyed and entered across the state border in accordance with appropriate procedures, and submit data within a prescribed time to the state central administrative body in charge of food and agricultural matters and a competent authority for carrying out inspections.

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

8.2.State Inspector shall be provided with the working places, the tools of examination and analysis, as well as the specially equipped fence, premises, areas, warehouses, tools, and facilities for disposition designated to conduct examination of animals, plants, raw materials and products, and to detain them temporarily upon entering into the quarantine.

CHAPTER TWO

ENTERING ANIMALS, PLANTS, RAW MATERIALS AND PRODUCTS ACROSS THE STATE BORDER

Article 9.Common requirements for entering animals, plants, raw materials and products across the state border

9.1.Citizens and legal entities shall meet the following common requirements when entering animals, plants, raw materials and products across the state border:

9.1.1.to comply with terms of standards, guidelines and recommendations set out in Mongolia's negotiations on animal and plant quarantine with a foreign country as well as the international treaties and conventions in which Mongolia acceded thereof;

9.1.2.to carry out quarantine examination and inspection on animals, plants, raw materials and products with valid certificates issued by a competent quarantine inspection and certification authorities of the exporting country;

9.1.3.to undergo quarantine examination and inspection on animals, plants, raw materials and products, their enclosures, mats, packaging and vehicles at border port and inland customs inspection sites;

9.1.4.to let enter biodegradable materials, microbial strains, culture samples, plants with soil through the border for research and testing purposes only, and do not open packaging or sealing until they are delivered to the relevant party of the receiving country.

Article 10.Requirements for the import of animals, plants, raw materials and products

10.1.For the import of animals, plants, raw materials and products, the following requirements shall be met in addition to the common requirements stated in Article 9 of this Law,:

10.1.1.animals, plants, raw materials or products must be originated from a peaceful country or region in which no highly infectious disease of animal has occurred and prohibited plant species has not spread;

10.1.2.permissible risks for the respective animals, plants, raw materials or products have been determined.

Article 11.Requirements for the export of animals, plants, raw materials and products

11.1.For the export of animals, plants, raw materials and products, in addition to the common requirements specified in Article 9 of this Law, the following requirements shall be met:

11.1.1.to comply with conditions of quarantine agreed with the importing country, or the international treaties and conventions of Mongolia, and standards, guidelines, and recommendations issued by international organizations related to quarantine;

11.1.2.must have been issued a certificate by an authorized organization proving that export requirements are met;

11.1.3.genetic resources and traditional knowledge related to genetic resources specified in Article 10 of the Law on Genetic Resources must be registered in database.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 30, 2021/

Article 12.Requirements for the passage through the animals, plants, raw materials and products

12.1.In addition to the common requirements specified in Article 9 of this Law, when passing the animals, plants, raw materials, and products through the territory of Mongolia shall meet the following requirements:

12.1.1.a request to pass the animals, plants, raw materials, and products through the territory of Mongolia shall be notified in advance to the customs authority within the period specified in paragraph 23.1 of this Law and received appropriate notification;

/This sub-paragraph was amended by the law as November 12, 2021/

12.1.2.animals, plants, raw materials, and products originating from peaceful countries or regions, where outbreaks of highly infectious animal diseases or prohibited plant species have not occurred, have been transported by designated means of transportation;

12.1.3.seals and fillings of containers of animals, plants, raw materials and products derived from them are intact.

12.2.It shall be prohibited to unload animals, plants, raw materials and products from the vehicle without a permission of the customs authority.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

12.3.Paragraph 12.2 of this Law shall not apply to the activity of unloading animals from vehicles at predetermined points along the route due to force majeure or for the purpose of resting, watering, or feeding them.

12.4.In the event that highly infectious animal diseases or prohibited plant species are detected on the way passing through the territory of Mongolia, the customs authority shall immediately notify competent control authorities of the importing and exporting countries and take the measures specified in Articles 13, 14, 15, and 16 of this Law.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

Article 13.Prohibiting animals, plants, raw materials and products from entering and passing across the state border

13.1.It shall be prohibited to enter animals, plants, raw materials and products across the state border in the following cases:

13.1.1.if does not meet the requirements specified in paragraphs 10.1 and 11.1 of this Law;

13.1.2.if it does not undergo by the quarantine control and inspection, or it was found during the quarantine control and inspection that information written in a certificate is inconsistent or accompanying documents are fake.

13.2.Animals, plants, raw materials, and products that do not meet the requirements specified in sub-paragraphs 12.1.2 and 12.1.3 of this Law shall be prohibited from passing through the territory of Mongolia, and the customs authority shall notify competent authorities of the border port of the exporting country.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

13.3.State inspector shall hand over a notice of prohibiting animals, plants, raw materials, and products from entering across the state border based on the grounds specified in paragraphs 13.1 and 13.2 of this Law to a responsible citizen or legal entity.

13.4.Citizens and/or legal entities who have received a notice of prohibiting from entering across the state border shall be responsible for returning animals, plants, raw materials, and products to the exporting country.

Article 14.Temporarily detaining animals, plants, raw materials and products during their entry and pass across the state border

14.1.A state inspector shall temporarily detain animals showing symptoms of disease, or plants detected with insects, or raw materials and products that have been found to be damaged or perished upon the quarantine control and inspection conducted at the entry across the state border for till 21 days, and shall hand over a notice to a responsible citizen or legal entity.

14.2.Citizens and/or legal entities who have received a notice of temporary detention shall unload animals, plants, raw materials, and products from a vehicle under the  supervision of the state inspector at specially prepared fences, buildings, warehouses, and areas at the border port or inland customs control area in accordance with the decision of the state inspector, and undergo a detailed examination.

14.3.State inspector shall conduct a detailed quarantine examination, take samples for analysis, and send them to the relevant laboratory. The laboratory that received the sample shall issue test results within 14 days.

14.4.Based on a result of laboratory tests and a result of observations and examinations during the quarantine period, the border port and inland customs authorities shall decide whether animals, plants, raw materials and products will be allowed to enter across the state border.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

14.5.If a highly infectious disease of animals has been diagnosed or prohibited plant species have been detected from items included in the laboratory analysis, the animals, plants, raw materials, products, fences, equipment, grass, fodder residues, mats, containers, packages, and sealants used for their transportation shall be destroyed in accordance with paragraph 15.2 of the Law.

14.6.Animals, plants, raw materials, and products that do not meet the requirements specified in sub-paragraph 12.1.1 of this Law shall be temporarily detained for a certain period of time, notified to the quarantine control authority of the exporting country, and shall be decided whether to pass through based on an elimination of violation.

Article 15.Disposition of animals, plants, raw materials and products prohibited from entering across the state border

15.1.Animals, plants, raw materials, and products shall be destroyed if the following conditions occur during the quarantine control and inspection:

15.1.1.if refused to accept the returning of animals, plants, raw materials, and products as specified in paragraphs 13.1 and 13.2 of this Law when notified to the authorities of the border port of the exporting country to Mongolia;

15.1.2.the animal is diagnosed to be infected with a highly infectious disease;

15.1.3.plants, raw materials, and products are found to contain foreign prohibited species;

15.1.4.damage to raw materials and products due to violation of conditions and procedures of storage and transportation has been found to be harmful to human and animal health;

15.1.5.level of chemical, biological and radiation contamination in raw materials and products exceeds the limits allowed by international standards.

15.2.The disposition of animals, plants, raw materials, and products shall be carried out by a working group appointed by a decision of the Governor of soum or district where the border port and inland customs office locates, under supervision of a state inspector in accordance with appropriate procedures.

15.3.When implementing the measures specified in paragraph 15.1 of this Law, a method that does not torture animals, does not have a negative impact on the environment, and can completely destroy the infectious agent shall be used.

Article 16.Conducting treatment, sterilization, and disinfection of animals, plants, raw materials and products

16.1.Under supervision of state inspector, professional organizations and specialists shall carry out treatment, sterilization and disinfection for the following:

16.1.1.an animal diagnosed with an infectious disease other than highly infectious disease and showing a positive reaction;

16.1.2.plants, raw materials, and products in which prohibited internal plant species have been detected;

16.1.3.fences, equipment, grass, fodder residues, mats, containers, packaging, sealants, and other equivalent  items used for transporting animals, plants, raw materials, and products specified in sub-paragraphs 16.1.1 and 16.1.2 of this Law;

16.1.4.vehicles, containers, and other equivalent  items  loaded with animals, plants, raw materials and products specified in sub-paragraphs 15.1.1, 16.1.1, and 16.1.2 of this Law;

16.1.5.buildings, warehouses, and areas where animals, plants, raw materials, and products specified in sub-paragraphs 15.1.2 and 15.1.3 of this Law were stored, as well as the soil, buildings, and facilities of the environment that may be contaminated by the infection.

16.2.Animals, plants, raw materials, products, vehicles, fences and other items specified in paragraph 16.1 of this Law shall be allowed to enter across the border on basis of conducting treatment, sterilization, and disinfection by the relevant professional organization.

chapter three

QUARANTINE CONTROL AND INSPECTION OF PASSENGER'S HAND LUGGAGE AND PARCELS

Article 17.Veterinarian and plant quarantine requirements at the entry of passenger's hand luggage across the state border

17.1.If necessary, a state inspector shall conduct an initial examination for passenger's personal utility animals, plants, and raw materials, and products.

17.2.In the course of the examination specified in paragraph 17.1 of this Law, the state inspector shall take the measures specified in Article 13 of this Law for animals, plants, raw materials, and products that are found to be originated from the country or region where a prohibited plant species has been detected or where a highly infectious animal disease has occurred.

17.3.Paragraph 17.1 of this Law shall not apply to industrially processed products.

Article 18.Quarantine control for shipment of parcels of raw materials and products derived from the animal and plant

18.1.Organization providing a parcel service shall notify the veterinary hospital and the relevant plant quarantine control authority about the arrival of package with raw materials and products derived from animals and plants, and be conducted an examination and inspection.

18.2.Raw materials and products that meet the conditions specified in sub-paragraph 10.1.1 of this Law and are not detected prohibited plant species according to the initial examination, and are not damaged or deteriorated, shall be imported via parcel.

18.3.The packages that do not meet the conditions specified in paragraph 18.2 of this Law shall be returned to the sender or to be taken a measure to destroy them.

Chapter four

ENTRY OF THE VEHICLES LOADED WITH ANIMALS, PLANTS, RAW MATERIALS AND PRODUCTS ACROSS THE state BORDER

Article 19.Requirements for the transportation of animals, plants, raw materials and products to be entered across the state border

19.1.The means of transport of animals, plants, raw materials and products to be entered across the state border shall meet the following requirements:

19.1.1.to be equipped to ensure the safety and favorable conditions of animals, plants, raw materials and products, and to be able to adjust temperature of hot and cold;

19.1.2.to be cleaned, sterilized and disinfected according to technology before transportation;

19.1.3.when opening containers and enclosures, animal litter, feces, plants, raw materials, and products must be loaded so that they do not spill.

19.2.Special requirements for transportation of animals, plants, raw materials, and products, as well as procedures for sterilization and disinfection of vehicles before transportation, shall be determined by the customs authority.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

Article 20.Conducting quarantine control and inspection of vehicles

20.1.When entry of the vehicles transporting animals, plants, raw materials and products across the state border, the following inspections shall be carried out:

20.1.1.whether meets the requirements specified in paragraph 19.1 of this Law or not;

20.1.2.whether accompanying documents for animals, plants, raw materials, or products correspond to information about a vehicle or not;

20.1.3.whether the means of transport is contaminated with highly infectious and contagious animal disease agents or prohibited plant species or not.

20.2.Animals, plants, raw materials and products shall be unloaded from a vehicle only under supervision of a state inspector during the quarantine control and inspection.

20.3.If prohibited items are found in the vehicle during the examination and inspection, a sample shall be taken and sent for laboratory analysis.

20.4.The carrier's representative shall be present during the examination and inspection.

Article 21.Making sterilization and disinfection of vehicles

21.1.Vehicles infected with prohibited substances shall be cleaned, disinfected and sterilized under the supervision of professional organizations, citizen, and state inspectors in accordance with appropriate procedures.

21.2.State inspector shall determine the area for cleaning, disinfection and sterilization of vehicles.

21.3.The carrier shall provide conditions for cleaning, disinfection and sterilization of the vehicle.

Article 22.Quarantine of vehicles

22.1.Vehicles loaded with animals, plants, raw materials, and products from areas where there are outbreaks of highly infectious animal diseases or prohibited plant species shall be quarantined upon arrival at the border port by a decision of the customs authority.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

22.2.The quarantined vehicles pursuant to paragraph 22.1 of this Law shall be sterilized and disinfected.

Chapter five

PRE-IMPORT AND EXPORT CONTROL AND CERTIFICATION

Article 23.Import declaration

23.1.Citizens and/or legal entities importing raw materials and products other than animals, plants, and food shall submit their request to the customs authority no less than the following period:

/This paragraph was amended by the law as December 20, 2012/

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

23.1.1.60 days for importing cloven-hoofed animals and horses;

23.1.2.40 days for importing domestic birds such as chickens, geese, ducks, turkeys, and pheasants;

23.1.3.30 days for importing cultivated and natural plant seeds and seedlings;

23.1.4.20 days for importing animals, plants, raw materials, and some products other than those specified in sub-paragraphs 23.1.1-23.1.3 of this Law.

23.2.Applicant citizen or legal entity shall submit the following information to the customs authority with the request:

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

23.2.1.animal, plant, product sale and purchase agreement, gift agreement and equivalent documents thereto;

23.2.2.if an importer is an individual, a copy of the identity card, if it is a legal entity, a copy of the state registration certificate /the competent person receiving the document will compare the copy with the original and make a mark on the accuracy of the copy free of charge/, if submitted by mail, by a notary public certified copy;

/This sub-paragraph was modified by the law as of February 10, 2011/

23.2.3.type of vehicle and road direction for transporting animals, plants and products;

23.2.4.a border port and period of entry;

23.2.5.information on quantity of raw materials and products, processing status (semi-processed, raw, frozen, fresh, etc.), packaging, labeling, quality, and safety.

23.3.The customs authority shall make one of the following decisions within 14 days after receiving the request:

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

23.3.1.to issue an import declaration for the respective raw materials and products other than animals, plants, and food, and deliver them to the state inspector of border ports and inland customs;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 20, 2012/

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

23.3.2.to notify the applicant in writing in case of exceeding the permissible risk level and it cannot be reduced.

Article 24.Pre-import and export quarantine control, inspection and certification

24.1.Unless otherwise specified by law or international treaty, to be imported artiodactyl  shall be subject to quarantine control for the period of 21 days, horses for 15 days, chickens, ducks, geese, turkeys, and pheasants for 21 days, plant seeds for 60 days, and plant seedlings and breeding materials for 30 days on the territory of the exporting country.

24.2.If the animal specified in paragraph 24.1 of this Law is imported for breeding or utility purposes, a daily health examination and body temperature measurement shall be taken and recorded during the period of quarantine control.

24.3.For the export of animals and plants specified in paragraph 24.1 of this Law, they shall be quarantined, examined and analyzed in accordance with the agreement and negotiation concluded with the importing country and the conditions and requirements specified in this Law. The analysis shall be done according to international standards.

Article 25.Import and export certificate

25.1.Import certificate shall be issued by a state inspector based on an export certificate issued by a veterinary hospital and plant quarantine authority of an exporting country, the import declaration issued by the customs authority, and the results of the analysis.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

25.2.Export certificate shall be issued by a specially authorized professional organization by taking into account of results of quarantine control, health inspection, and analysis, as well as the compliance with the requirements specified in Article 11 of this Law.

25.3.Export and import certificates shall be made according to the model approved by the international organization for animal highly infectious diseases and plant protection and shall be written in the mutually agreed upon language of exporting and importing countries.

25.4.Export certificate shall be issued within 24 hours before the shipment of an animal, plant, raw material or product.

Chapter six

RISK ANALYSIS, ASSESSMENT AND PERMISSIBLE RISKS

Article 26.Conducting a risk analysis and assessment

26.1.In order to protect the health of Mongolia's population, animals, and plants, and to prevent highly infectious diseases of animals and prohibited plant species, an import risk analysis shall be performed.

26.2.Through the risk analysis, the dangers to be occurred to the followings shall be determined due to importing animals, plants, raw materials and products:

26.2.1.to the health of the population, animals, and plants;

26.2.2.to the national economy;

26.2.3.to the environment.

26.3.Risk analysis shall be performed on the following grounds:

26.3.1.if livestock, animals, plants, raw materials and products are imported to Mongolia for the first time from a country or region with no traditional import relations;

26.3.2.if being imported to Mongolia in the conditions that the highly infectious animal diseases or prohibited plant species have been detected in that country, and the risk of chemical and physical contamination may have increased even that country has traditional import relations with Mongolia;

26.3.3.if transported through the territory of several countries.

26.4.The risk analysis shall be performed by a professional team appointed by the customs office, including representatives of the state administrative body in charge of livestock and animal health matters.

/This paragraph was modified by the law as of November 15, 2018/

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

Article 27.Estimating a permissible risk

27.1.Risk reduction activities shall be carried out by customs authority in accordance with international standards, guidelines and recommendations.

/This paragraph was modified by the law as of November 12, 2021/

27.2.A notification shall be issued upon accepting import of the animals, plants, raw materials and products with a permissible risk,.

Chapter seven

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CITIZEN AND/or LEGAL ENTITY

Article 28.Rights of citizen and legal entity

28.1.Citizens and/or legal entities importing, exporting, transiting or transporting the animals, plants, raw materials and products shall exercise the following rights:

28.1.1.to collect information from quarantine organizations and officials in regards with quarantine conditions and requirements in connection with the import, export, and transit of the animals, plants, raw materials, and products;

28.1.2.to be resolved requests for import, export, and transit of the animals, plants, raw materials, and products within the period specified in paragraph 23.3 of this Law;

28.1.3.to get an official explanation on the prohibition or detention of importing, exporting, and transiting of the animals, plants, raw materials, and products;

28.1.4.to file a complaint with relevant authorities and officials in regards with quarantine controls and inspections.

Article 29.Obligations of citizens and legal entities

29.1.Citizens and/or legal entities importing, exporting, transiting or transporting the animals, plants, raw materials and products shall undertake the following obligations:

29.1.1.to submit requests and information on import, export, and transit to the customs authority within the period specified in paragraph 23.1 of this Law;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

29.1.2.to report to the customs authorities and state inspectors in regards the animals, plants, raw materials and products to be entered across the state border;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

29.1.3.when the entry of the animals, plants, raw materials, and products across the state border, to be checked  export, import, and origin certificates of goods and products, trade contracts, and accompanying documents of vehicles by the state inspector;

29.1.4.to have conducted inspection and analysis of the animals, plants, raw materials and products;

29.1.5.to fulfill the requirements set by the customs authority and state inspector;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

29.1.6.to be responsible for expenses required for confirmation by taking a test from the animals, plants, raw materials and products, and their detention, treatment, cleaning, sterilization and disinfection.

Chapter eight

MISCELLANEOUS

Article 30.Financing for quarantine control and inspection activities

30.1.In connection with quarantine measures at the entry of animals, plants, raw materials, and products across the state border, the following expenses shall be financed from the state central budget:

30.1.1.funds required for quarantine, sterilization, disinfection, and disposition measures to be implemented in connection with occurrence of situations where highly infectious animal diseases or prohibited plant species have been detected or may be detected at borders and inland ports.

Article 31.Resolving disputes in connection with the entry of animals, plants, raw materials, and products  across the state border, and conducting quarantine controls and inspections

31.1.Disputes arisen between individuals, legal entities and state inspectors in connection with the entry of animals, plants, raw materials, and products  across the state border, as well as conducting the quarantine control and inspections, shall be resolved by the customs authority. If the decision is not agreeable, individuals, legal entities, and state inspectors may file a complaint to the court.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

Article 32.Liabilities to be imposed on the violators of the Law

32.1.Officials who fail to fulfill the obligations stipulated in Article 18 of this Law shall be held liable as stipulated in the Law on Civil Services.

32.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be charged with the liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA TUMUR-OCHIR.S