A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын хууль
  • НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хуулиар хүлээсэн албан үүрэг хоорондын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, хянах замаар нийтийн албаны үйл ажиллагааг нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлэх нөхцөлийг баталгаажуулж төрийн албаны ил тод, итгэл даах байдлыг хангахад оршино.

2 дугаар зүйл.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг хангах зорилт бүхий Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."нийтийн ашиг сонирхол" гэж нийтийн албан тушаалтан Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хувийн ашиг сонирхлоосоо ангид тэгш, шударгаар хэрэгжүүлнэ гэх олон нийтийн итгэлийг;

3.1.2."хувийн ашиг сонирхол" гэж нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд өөрөө болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж болохуйц эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхлыг;

3.1.3."ашиг сонирхлын зөрчил" гэж нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ тэгш, шударгаар хэрэгжүүлэхэд харшаар нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдлыг;

3.1.4."нийтийн албан тушаалтан" гэж энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийг;

3.1.5."хамаарал бүхий этгээд" гэж тухайн нийтийн албан тушаалтны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг;

3.1.6."нэгдмэл сонирхолтой этгээд" гэж тухайн нийтийн албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

3.1.7."ашгийн төлөө үйл ажиллагаа" гэж компани, нөхөрлөл, хувиараа эрхлэх аж ахуй зэрэг аж ахуй, худалдаа, зээл, санхүүгийн бүх төрлийн байгууллагын үйл ажиллагааг;

3.1.8."хандив" гэж нийтийн албан тушаалтанд тодорхой зориулалтаар, үнэ төлбөргүй, эсхүл нийтэд санал болгож байгаа хөнгөлөлтөөс илүү хөнгөлөлттэй үнээр санхүүгийн эх үүсвэр, эд хөрөнгө шилжүүлэх болон үйлчилгээ үзүүлэхийг;

3.1.9."бэлэг" гэж нийтийн албан тушаалтанд үнэ төлбөргүй эд хөрөнгө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх болон эрх шилжүүлэх, үүргээс чөлөөлөх, нийтийн албан тушаалтантай хамаарал бүхий этгээдийн тусын тулд эрхээс татгалзах зэрэг бусад хэлбэрийн санхүүгийн үр ашгийг;

3.1.10."бүтээлч ажил" гэж төлбөр, орлого олж байгаа сэтгүүл зүй, утга зохиолын болон урлагийн бүтээлийг;

3.1.11."ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал" гэж тухайн нийтийн албан тушаалтан өөрийн нэг ангид сурч байсан болон сурч байгаа этгээд, мөн гишүүнчлэлд нь хамаардаг холбоо, сан, хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллага, тэдгээрийн гишүүд, нэг нутгийн хүн гэх зэрэг олон нийтийн зүгээс ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгохуйц этгээдтэй холбоотой асуудлаар үйл ажиллагаа явуулахыг.

/Энэ заалтыг 2012 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4 дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд

Хэвлэх

4.1.Энэ хуулийн үйлчлэлд Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан албан тушаалтан хамаарна..

/Энэ зүйлийг 2014 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

5.1.Нийтийн албан тушаалтан /цаашид "албан тушаалтан" гэх/-д тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын байдлаа мэдүүлэх болон түүнийг шалгах ажиллагаа, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг энэ хуулиар зохицуулна.

6 дугаар зүйл.Үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

6.1.Албан тушаалтан нь хууль дээдлэх зарчимд захирагдан, албан үүргээ иргэдийн итгэл хүлээхүйц, тэгш, шударга, хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж, албаны ёс зүйг сахина.

6.2.Албан тушаалтан нь хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд хариуцлага хүлээнэ.

6.3.Албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хувийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн зорилгод ашиглахгүй бөгөөд албан үүрэгт нь нөлөөлөхүйц аливаа харилцаанаас ангид байна.

6.4.Албан тушаалтан иргэний болон хуулийн этгээдийн зүгээс тавьсан албан үүрэгтэй нь зөрчилдөх хувийн ашиг сонирхлын асуудал болон зан байдлыг тэвчиж, албан үүргээ гүйцэтгэхдээ нийтийн ашиг сонирхлыг хувийн болон тусгай ашиг сонирхлоос илүүд үзнэ.

6.5.Албан тушаалтан ашиг сонирхлын зөрчилд орж болох нөхцөл байдлыг мэдэгдэх, түүнээс татгалзах замаар урьдчилан сэргийлнэ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

7 дугаар зүйл.Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар төрийн байгууллагын хүлээх нийтлэг үүрэг

Хэвлэх

7.1.Төрийн байгууллагын байрлаж байгаа байранд түүний үйлчилгээг эрхэлдгээс бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага байрлахыг хориглоно.

7.2.Төрийн байгууллагын удирдлага ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй:

7.2.1.ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоож, мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7.2.2.хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг зохих журмын дагуу авах, бүртгэх, хянан шалгах;

7.2.3.ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах, мэдээлэл, мэдэгдлийн дагуу шалгах, хариуцлага хүлээлгэх;

7.2.4.ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд хуульд заасан эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй байх;

7.2.5.ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй албан тушаалтанд ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг арилгах талаар бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр зөвлөмж өгөх;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.2.6.энэ хууль болон Засгийн газраас баталсан журмаар зөвшөөрсөн тохиолдолд өөрийн удирдлагад байгаа албан тушаалтан давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэх.

7.3.Энэ хуулийн 7.2.2, 7.2.3-т заасан шалгалтын явцад авлигын шинжтэй зөрчил илэрсэн бол Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлэн шалгуулна.

8 дугаар зүйл.Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэх, тайлбарлах

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 23.8-д заасан журамд заасны дагуу албан тушаалтан захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцохын өмнө тус бүр ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргана.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.2.Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.3.Ашиг сонирхлын зөрчил бүхий нөхцөл байдлын талаар мэдэж байгаа бусад этгээд энэ тухай холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлж болно.

8.4.Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар мэдэгдэл, мэдээлэл хүлээн авсан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан тухайн албан үүргийг өөр албан тушаалтнаар гүйцэтгүүлэх эсэх шийдвэрийг нэн даруй бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.5.Дараах тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг зөвшөөрч болно:

8.5.1.тухайн байгууллагын нэгж, эсхүл тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй, дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах боломжгүй;

8.5.2.тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдах ба зөвхөн, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан албан тушаалтан энэ шаардлагыг хангаж байгаа.

8.6.Ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж ойлгогдохуйц нөхцөл байдал үүсвэл тухайн албан тушаалтан уг нөхцөл байдалд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр тайлбар хийж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.7.Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан тухайн албан тушаалтны гаргасан энэ хуулийн 8.6-д заасан тайлбар болон ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэгт үндэслэн энэ хуулийн 8.4-т заасны дагуу шийдвэр гаргах бөгөөд шийдвэр гаргаагүй бол ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэж үзсэнд тооцно.

8.8.Албан тушаалтны энэ хуулийн 8.1-д заасан ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл болон энэ хуулийн 8.6-д заасан тайлбар нээлттэй байна.

9 дүгээр зүйл.Албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдлыг мэдэгдэх

Хэвлэх

9.1.Албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлсөн аливаа дарамт, шахалт, зохимжгүй нөлөөллийн талаар өөрийн удирдах албан тушаалтан, эсхүл эрх бүхий байгууллагад, хуулийн хариуцлага хүлээхээр бол Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

9.2.Албан тушаалтан албан үүрэгтэй нь холбогдуулан аливаа этгээд бэлэг, үйлчилгээ, ашигтай нөхцөл байдлыг санал болгосон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна:

9.2.1.саналаас татгалзах;

9.2.2.санал тавьсан этгээдийг тодорхойлох;

9.2.3.тодорхой нөхцөл байдлын улмаас бэлгийг эргүүлэн өгөх боломжгүй бол бэлгийг хадгалах ба энэ тухай өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх;

9.2.4.боломжтой бол тухайн үйл явдлын гэрчийг тэмдэглэх;

9.2.5.болсон нөхцөл байдлын талаарх мэдэгдлээ боломжит хугацааны дотор өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

9.2.6.хариуцлага хүлээхээр зөрчил илэрсэн тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТУШААЛТАНД ТАВИГДАХ ХОРИГЛОЛТ, ХЯЗГААРЛАЛТ

10 дугаар зүйл.Албаны мэдээллийг ашиглахтай холбогдсон хориглолт

Хэвлэх

10.1.Албан тушаалтан бүрэн эрхийнхээ дагуу олж авсан мэдээллийг хууль бусаар задруулах, албан үүрэгт нь хамааралгүй байдлаар ашиглахыг хориглоно.

101дүгээр зүйл.Оффшор бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хуулийн этгээд байгуулахтай холбогдсон хориглолт

Хэвлэх

101.1.Хуульд заасны дагуу хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалтан, түүний хамаарал бүхий этгээд нь тухайн албан тушаалтны албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд оффшор бүсэд өөрийн нэр дээр банкны данс нээлгэх, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулахыг хориглоно.

101.2.Холбогдох хуулиар тогтоосон болзол, шалгуурын дагуу сонгогддог, эсхүл сонгуулийн үр дүнд томилогддог албан тушаалд нэр дэвшигч, түүний хамаарал бүхий этгээд нь нэр дэвшигчийг тухайн албан тушаалд нэр дэвшихэд оффшор бүсэд өөрийн нэр дээр банкны данс нээлгэсэн, мөнгөн хөрөнгө байршуулсан, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчилсөн, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол холбогдох байгууллагад урьдчилан мэдүүлэх үүрэгтэй.

101.3.Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийг олон улсын эдийн засаг, банк, санхүүгийн байгууллагаас гаргасан жагсаалтыг харгалзан Монголбанк, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

101.4.Энэ хуулийн 101.2 дахь хэсэгт заасан нэр дэвшигч албан тушаалд сонгогдсон, эсхүл томилогдсон тохиолдолд тухайн албан тушаалтан, түүний хамаарал бүхий этгээд нь оффшор бүсэд банкны данс нээлгэсэн, мөнгөн хөрөнгө байршуулсан, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчилсөн, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол 3 сарын дотор дараахь арга хэмжээг авч, өмчийн байдалд орсон өөрчлөлт, орлогын талаар 30 хоногийн дотор Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлнэ:

101.4.1.нээлгэсэн банкны дансаа хаалгах;

101.4.2.банканд байршуулсан мөнгөн хөрөнгөө татах;

101.4.3.хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг худалдах, шилжүүлэх, татах;

101.4.4.хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулсан бол үйл ажиллагаагаа зогсоох, эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхээ худалдах, шилжүүлэх, дуусгавар болгох.

101.5.Албан тушаалтан, түүний хамаарал бүхий этгээд нь оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрт суралцах, хөдөлмөр эрхлэх, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах, хуулиар хүлээсэн албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хугацаанд тухайн улсын банканд данс нээлгэх, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөхөд энэ хуулийн 101.1 дэх хэсэг хамаарахгүй. Хуулиар хүлээсэн албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэхээс бусад тохиолдолд гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрт суралцах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах зорилгоор тухайн улсын банканд данс нээлгэсэн, мөнгөн хөрөнгө байршуулсан, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчилсөн бол Авлигатай тэмцэх газарт бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

101.6.Энэ хуулийн 101.2, 101.4 дэх хэсэгт заасан үүргээ биелүүлсэн нь ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, эсхүл үүсч болзошгүйд тооцох үндэслэл болохгүй.

101.7.Энэ хуулийн 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 дахь хэсэгт заасныг зөрчсөн нь албан тушаалтныг эгүүлэн татах үндэслэл болно.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

11 дүгээр зүйл.Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалт

Хэвлэх

11.1.Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.2.Албан тушаалтан өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй ашгийн төлөө үйл ажиллагаатай харилцааг дуусгавар болгосноос хойш хоёр жилийн хугацаанд тухайн этгээдтэй холбогдох захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.3.Албан тушаалтан тухайн албан тушаалд сонгогдох, томилогдохоосоо өмнө аж ахуйн нэгжийн удирдах, гүйцэтгэх, хяналтын байгууллагын гишүүн байсан бол нийтийн албанд орсон, эсхүл тухайн аж ахуйн нэгжтэй иргэний эрх зүйн аливаа харилцааг дуусгавар болгосноос хойш хоёр жилийн хугацаанд тухайн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай холбогдох захиргааны шийдвэр гаргахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.4.Энэ хуулийн 11.3-т заасан захиргааны шийдвэр гаргах хязгаарлалт нь төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн удирдах, гүйцэтгэх, хяналтын байгууллагын гишүүн байсан албан тушаалтанд хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12 дугаар зүйл.Шийдвэр гаргахад нөлөөлөхийг хориглох

Хэвлэх

12.1.Албан тушаалтан өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, мөн эдгээрт бэлтгэхэд өөрийн албан тушаалын байдлаа ашиглан аливаа хэлбэрээр хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13 дугаар зүйл.Сурталчилгаатай холбогдсон хязгаарлалт

Хэвлэх

13.1.Албан тушаалтан албан үүрэгт нь хамаарахаас бусад тохиолдолд аливаа зар сурталчилгаанд албаны нэр хүнд, албан тушаалын байдлаа ашиглан оролцохыг хориглоно.

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан хязгаарлалт нь Улсын Их Хурлын гишүүний болон Засгийн газрын гишүүний нийгэмд тустай үйл ажиллагааны сурталчилгаанд оролцоход хамаарахгүй.

14 дүгээр зүйл.Төлөөлөлтэй холбогдсон хязгаарлалт

Хэвлэх

14.1.Албан тушаалтан нийтийн албыг өөрийн хувийн ашиг сонирхлын өмнө төлөөлөхийг хориглоно.

14.2.Албан тушаалтан албан үүрэгтэй нь шууд ба шууд бусаар холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бусад этгээдийн өмнө төлөөлөхийг хориглоно.

14.3.Албан тушаалтан дараах тохиолдолд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө нийтийн албыг төлөөлж болохгүй:

14.3.1.өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн өмнө;

14.3.2.өөрөө болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээд нь ашиг хүртдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө;

14.3.3.албан тушаалтан, түүнтэй хамаарал бүхий этгээд нь удирдлага, хяналт, захиргааны ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө.

15 дугаар зүйл.Төлбөр авахтай холбогдсон хязгаарлалт

Хэвлэх

15.1.Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө аливаа төлбөр авахыг хориглоно.

15.2.Хууль тогтоомжоор болон Засгийн газар, орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлбөр авахаар тогтоосон бол нэмэлт төлбөр авахыг хориглоно.

16 дугаар зүйл.Бэлэг авахтай холбогдсон хязгаарлалт

Хэвлэх

16.1.Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бусдаас бэлэг шууд буюу шууд бусаар авахыг хориглоно.

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан хориглолтод албан тушаалтанд албан үүрэгтэй нь холбогдолгүй өгсөн бэлэг болон албан үүрэгтэй нь холбогдуулан дипломат журмаар өгсөн бэлэг хамаарахгүй.

16.3.Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, тайлагнах, зарцуулах журмыг Засгийн газар батална.

16.4.Гэр бүлийн гишүүн болон төрөл, садангийн хүнээс бусад этгээдээс авсан нэг удаагийн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлс тухайн албан тушаалтны нэг сарын цалинтай тэнцэх хэмжээнээс хэтэрсэн, эсхүл нэг эх сурвалжаас нэг жилийн туршид хүлээн авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлс тухайн албан тушаалтны гурван сарын цалинтай тэнцэх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд уг албан тушаалтан энэ тухай эрх бүхий албан тушаалтанд 30 хоногийн дотор бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

16.5.Албан тушаалтны авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлс тухайн албан тушаалтны зургаан сарын цалингийн хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд түүнийг төрийн өмчид шилжүүлнэ.

16.6.Албан тушаалтан зургаан сарын цалингийн хэмжээнээс илүү гарсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсний зөрүүг өөрөө төлж тухайн бэлэг, үйлчилгээг хүлээн авч болно.

16.7.Албан тушаалтан бэлэг авахаас өмнөх хоёр жилийн хугацаанд бэлэг өгөгч этгээдтэй холбогдох захиргааны шийдвэр, удирдлага, хяналт, шалгалт, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах зэрэг албан үүрэг хэрэгжүүлсэн бол түүнийг тухайн бэлэг өгөгч этгээдээс албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бэлэг авсанд тооцно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.8.Энэ хуулийн 16.4-т заасан этгээдээс бэлэг авсан бол албан тушаалтан тухайн этгээдтэй холбогдох захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хянах, шалгах, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах зэрэг албан үүргийг хоёр жилийн хугацаанд гүйцэтгэхгүй.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.9.Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн төрд ногдох хувийг эзэмшигчийн төлөөлөгч албан тушаалтан нь тухайн хуулийн этгээдэд ажиллах хугацаандаа, түүнчлэн албан үүргээ гүйцэтгэж дууссанаас хойш хоёр жилийн хугацаанд тухайн хуулийн этгээд, түүний удирдлагын гишүүдээс бэлэг авахыг хориглоно.

16.10.Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журмыг Засгийн газар батална.

16.11.Мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх шагналыг энэ хуулийн 16.1-16.10-т заасан журмаар зохицуулна.

17 дугаар зүйл.Хандив авахтай холбогдсон хязгаарлалт

Хэвлэх

17.1.Албан тушаалтан, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нийтийн хэрэгцээнд зориулан иргэн, хуулийн этгээдээс бэлэг, бусад санхүүгийн туслалцааг авах, хүсэхийг хориглоно.

17.2.Албан тушаалтан, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага албан үүрэгтэй нь холбогдолгүй гуравдагч этгээдээс үзүүлж байгаа нийтийн албаны хэрэгцээнд, ажилтны сургалт, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, техникийн дэмжлэг зэрэг албан тушаалтныг ашиг сонирхлын зөрчилд оруулахгүй хандив, бусад санхүүгийн туслалцааг энэ хуулийн 17.1-д заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй бол авч болно.

17.3.Албан тушаалтан хандив, санхүүгийн туслалцааг авахын өмнө өөрийн удирдлага, эсхүл эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байна.

17.4.Энэ хуулийн 17.2-т заасан хандив, санхүүгийн туслалцаа авсан албан тушаалтан, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага хоёр жилийн хугацаанд хандивлагчтай холбоотой аливаа шийдвэр гаргахыг хориглоно.

17.5.Албан тушаалтан дараах тохиолдолд биечлэн, эсхүл бусад этгээдээр зуучлуулан хандив хүсэх, хандив цуглуулахад оролцох, хүлээн авахыг хориглоно:

17.5.1.хүнд өвчнийг эмчлэхэд шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд өөртөө буюу өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хэрэгцээнд;

17.5.2.өөрөө болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээд нь ашиг хуваалцдаг иргэн болон хуулийн этгээдийн хэрэгцээнд;

17.5.3.өөртэй нь хамаарал бүхий этгээд нь удирдлага, хяналт, захиргааны албанд нь ажилладаг хуулийн этгээдийн хэрэгцээнд.

18 дугаар зүйл.Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалт

Хэвлэх

18.1.Албан тушаалтан энэ хуулиар зөвшөөрснөөс өөр ажил, албан тушаал давхар эрхлэхийг хориглоно.

18.2.Улсын Их Хурлын болон Засгийн газрын гишүүн дараах ажил, албан тушаалыг давхар эрхэлж болно:

18.2.1.хууль болон олон улсын гэрээгээр зөвшөөрсөн ажил;

18.2.2.нийтэд тустай үйл ажиллагаанд чиглэсэн ажил;

18.2.3.багшлах, эрдэм шинжилгээний болон бүтээлч ажил;

18.2.4.хуульд заасан бол өөр өөрийн чиг үүргийн дагуу Улсын Их Хурлын болон Засгийн газрын албан тушаал;

18.2.5.хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн олон улсын байгууллага дахь албан тушаал.

18.3.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, бүх шатны шүүхийн шүүгч, прокурор, мөрдөх албаны албан тушаалтан салбарын хуульд тусгайлан зааснаас бусад ажил, албан тушаал эрхлэхийг хориглоно.

18.4.Зэвсэгт хүчний албан тушаалтан өөрийн удирдах албан тушаалтны бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр хөдөлмөрийн болон ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажил гүйцэтгэж, эрх эдэлж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

18.5.Энэ хуулийн 18.2-18.4-т зааснаас бусад албан тушаалтан дараах ажлыг давхар эрхэлж болно.

18.5.1.хууль тогтоомж, олон улсын гэрээгээр болон Засгийн газраас баталсан журмаар зөвшөөрсөн ажил;

18.5.2.багшлах, эрдэм шинжилгээний болон бүтээлч ажил;

18.5.3.ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээргүй бол өөрийн удирдах албан тушаалтан, эрх бүхий байгууллагын бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусад алба, гэрээний ажил, үүрэг.

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

18.6.Татварын албанд ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхэлж байгаа гэж бүртгүүлсэн, жилийн орлого нь нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 80 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс илүүгүй, эсхүл төмс, хүнсний ногооны тариалан болон ойн аж ахуй, зөгий, загас, амьтан үржүүлэг, сургалт-аялал, сургалтын бусад үйл ажиллагаанаас орлого олдог бол албан тушаалтан үүнийгээ давхар эрхэлж болно.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

18.7.Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг хавсарч байгаа бол Улсын Их Хурлаас байгуулагдах хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орохыг, түүнчлэн хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулахаар санаачлах, санал оруулахыг хориглоно.

19 дүгээр зүйл.Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх журам

Хэвлэх

19.1.Албан тушаалтан нийтийн албанд орох үед хуулиар зөвшөөрөөгүй өөр ажил, үүрэг, гэрээ гүйцэтгэж, эрх эдэлж байгаа бол энэ тухай дээд шатны албан тушаалтанд бичгээр танилцуулах үүрэгтэй.

19.2.Энэ хуулийн 19.1-д заасан танилцуулга хүлээн авсан албан тушаалтан ажлын байрны шаардлагыг харгалзан 30 хоногийн дотор давхар эрхэлж болохгүй алба, ажил, үүргээс чөлөөлөгдөх, гэрээ болон эрхийг цуцлах эсэх тухай шийдвэр гаргаж холбогдох албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэнэ.

20 дугаар зүйл.Аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон хориглолт

Хэвлэх

20.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол албан тушаалтан энэ хуулийн 18.6-д зааснаас бусад аж ахуйн үйл ажиллагаа гардан эрхлэх болон аж ахуйн нэгжийн удирдах бүтцэд ажиллахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2014 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.2.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын дээд шүүхийн шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг, танилцуулдаг байгууллагын дарга, тэдгээрийн тэргүүн дэд, дэд дарга, орлогч дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга, Улсын Их Хуралд суудал бүхий намын дарга, төрийн өмчит компани, олон улсын байгууллагын дарга, захирлын албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч, төрийн санхүүгийн нөөц бүрдүүлэгч, төрөөс баталгаа гаргасан зээл хүртэгч аж ахуйн нэгжийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч байж болохгүй.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2013 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан, энэ хэсэгт 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.3.Энэ хуулийн 20.2-т заасан албан тушаалтан, түүнтэй хамаарал бүхий этгээд энэ зүйлд заасан үүргийг нийтийн албанаас чөлөөлөгдсөний дараа хоёр жилийн хугацаанд мөн биелүүлнэ.

20.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтан тухайн хуулийн этгээдэд нийлүүлэх төрийн болон орон нутгийн хэрэгцээний бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах захиалгын нийлүүлэгчээс ашиг авахыг хориглоно.

20.5.Албан тушаалтан нийтийн албанаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш хоёр жилийн хугацаанд албан үүргээ гүйцэтгэж байх хугацаандаа төрийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, улсын болон орон нутгийн нөөцийн хуваарилалт, удирдах, хянах, хариуцлага хүлээлгэх зэрэг асуудлаар шийдвэр гаргаж байсан аж ахуйн нэгжийн хувь, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч болох, тус аж ахуйн нэгжээс хөрөнгө шилжүүлж авахыг хориглоно.

201 дүгээр зүйл.Улс төрд нөлөө бүхий зарим этгээдэд тавих хориглолт, хязгаарлалт

/Энэ зүйлийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Хэвлэх

201.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, эсхүл түүний эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд төрөөс санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт, арилжааны шинжтэй төсөл, хөтөлбөр, төрөөс олгох хөнгөлөлт, баталгаа, хандив, зээл хүртэгч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч байж болохгүй.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

201.2.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд төрийн албаны удирдах албан тушаал эрхлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчит компани, улсын үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх удирдлагад ажиллахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

201.3.Энэ хуулийн 20.2, 201.1, 201.2-т заасныг зөрчсөн нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын Их Хурлын тухай, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасны дагуу Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор гэм буруутай нь тогтоогдсон бол тухайн албан тушаалтныг чөлөөлөх, огцруулах, эгүүлэн татах үндэслэл болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Тайлбар: -Энэ хуулийн 201.1, 201.2-т заасан “хүүхэд” гэдэгт эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагчийн одоо хамт амьдарч байгаа төрсөн, үрчлэн авсан хүүхдийг ойлгоно.

/Энэ тайлбарыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

-Энэ хуулийн 20.2, 201.1-д заасан “нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч” гэж тухайн компанийн гаргасан саналын эрхтэй нийт хувьцааны тав, түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл холбогдох этгээдийн хамт эзэмшиж байгаа болон тэдгээрийн саналын эрхийг хууль болон гэрээнд заасны дагуу хэрэгжүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг ойлгоно.

/Энэ тайлбарыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

-Энэ хуулийн 201.2-т заасан “төрийн албаны удирдах албан тушаал” гэдэгт Төрийн албаны тухай хуулийн 17.1-д заасан томилогдох төрийн өндөр албан тушаалтан, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтан, мөн хуулийн 18.2-т заасан тэргүүн түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалыг ойлгоно.

/Энэ тайлбарыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

21 дүгээр зүйл.Албан тушаалаас чөлөөлөгдсөний дараах хязгаарлалт

Хэвлэх

21.1.Албан тушаалтан нь албан үүргээс чөлөөлөгдсөнөөс хойш хоёр жилийн хугацаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

21.1.1.урьд гүйцэтгэж байсан албан үүрэгтэй нь холбоотой байсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллах;

21.1.2.урьд ажиллаж байсан байгууллагатай гэрээ, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, тухайн байгууллагаас олгодог зөвшөөрлийг хүсэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.1.3.урьд ажиллаж байсан байгууллагын өмнө аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийг төлөөлөх.

21.2.Энэ хуулийн 21.1.2-т заасан хязгаарлалт нь тухайн этгээд албан тушаалд сонгогдож, томилогдохоос өмнө байгуулагдсан буюу сунгагдсан гэрээ, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ, түүнчлэн нээлттэй тендер шалгаруулалтын дагуу байгуулагдсан, эсхүл жилийн орлого нь нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 50 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс бага үнийн дүн бүхий гэрээ, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээнд хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

21.3.Албан тушаалтан энэ хуулийн 21.1-д заасан хязгаарлалтад хамаарах этгээдтэй албаны чиг үүргийн дагуу харилцаа тогтоохыг хориглоно.

21.4.Албан тушаалтан энэ хуулийн 21.1-д заасан хязгаарлалт зөрчигдөж байгаа талаар эрх бүхий албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

22 дугаар зүйл.Бусад орлогын хязгаарлалт

Хэвлэх

22.1.Албан тушаалтан өөрийн албан үүргийн дагуу авах цалин хөлснөөс гадна энэ хууль, бусад хуулиар хориглоогүй бусад ажил, алба, гэрээний урамшуулал, мөн хуулиар хориглоогүй аж ахуйн үйл ажиллагааны орлого олж болно.

22.2.Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан үүргийг хавсран гүйцэтгэж байгаа бол Засгийн газрын гишүүний цалин авна.

22.3.Албан тушаалтан төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд өмчлөгчийн төлөөлөгчийн ажил, үүрэг гүйцэтгэж байхдаа болон ажил үүрэг гүйцэтгэхээ больсноос хойш хоёр жилийн хугацаанд дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

22.3.1.шууд, эсхүл гуравдагч этгээдийн зуучлалаар ажил, үүрэгтэй нь холбоогүй санхүүгийн эх үүсвэр зэрэг аливаа үр ашиг хүлээн авах;

22.3.2.холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээд болон түүний удирдлага, захиргааны гишүүнээс бэлэг авах;

22.3.3.холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцаа, үнэт цаас, хөрөнгө олж авах;

22.3.4.холбогдох төрийн өмчит хуулийн этгээдэд өөр албан тушаал эрхлэх.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ

23 дугаар зүйл.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах

Хэвлэх

23.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан нийтийн алба хашиж байгаа болон тэдгээр албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд /цаашид "мэдүүлэг гаргагч" гэх/ хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо Авлигатай тэмцэх газрын саналыг үндэслэн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах албан тушаалын жагсаалтыг батална.

23.2.Мэдүүлэг гаргагч хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ өөрөө үнэн зөв гаргах үүрэгтэй.

23.3.Албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ тухайн албан тушаалд сонгогдсон буюу томилогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, цаашид тухайн албан тушаалыг хашиж байгаа хугацаандаа жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор шинэчлэн гаргаж, энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан байгууллага, албан тушаалтанд өгөх үүрэгтэй.

23.4.Албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацаанаас хожимдуулж гаргасан бол уг мэдүүлгийг гаргаж өгөөгүйд тооцно.

23.5.Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан хүлээн авч Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлнэ.

23.6.Авлигатай тэмцэх газар нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг ажлын 10 өдөрт багтаан хянан үзээд тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх эсэх талаар томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэнэ.

23.7.Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон бол Авлигатай тэмцэх газар илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй нөхцөл байдлын талаар энэ хуулийн 23.6-д заасан мэдэгдэлд тодорхой дурдана.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

23.8.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянан шалгах, хадгалах журмыг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо батална.

23.9.Энэ хуулийн 23.7-д заасан тохиолдолд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар баталгаа гаргах бөгөөд түүнийг тухайн албан тушаалд томилох эсэхийг томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

23.10.Энэ хуулийн 23.9-д заасан баталгааны маягтыг Авлигатай тэмцэх газар батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

23.11.Авлигатай тэмцэх газар энэ хуулийн 23.6 дахь хэсэгт зааснаас бусад асуудлаар дүгнэлт, мэдэгдэл гаргахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

24 дүгээр зүйл.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах

Хэвлэх

24.1.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг дараах байгууллага, албан тушаалтан хуульд заасан хугацаанд бүртгэж, хадгална:

24.1.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, түүнчлэн Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газраас томилогддог албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газар;

24.1.2.Авлигатай тэмцэх газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо;

24.1.3.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн болон бүх шатны шүүхийн шүүгчийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл;

24.1.4.аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.1.5.энэ хуулийн 24.1.2-24.1.4-т зааснаас бусад албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг түүнийг томилсон, эсхүл удирдах эрх бүхий албан тушаалтан.

24.2.Энэ хуулийн 24.1.4–24.1.5-д заасан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг авч дууссанаас хойш 14 хоногийн дотор хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах журмын биелэлтийн талаарх тайланг, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргасан этгээдийн нэрсийн хамт Авлигатай тэмцэх газарт ирүүлнэ.

24.3.Авлигатай тэмцэх газар хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргах хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаарх мэдээллийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 15-ны дотор Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороонд гаргаж өгнө.

25 дугаар зүйл.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг нээлттэй байлгах

Хэвлэх

25.1.Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг нээлттэй байна.

25.2.Энэ хуулийн 24.1-д заасан байгууллага, албан тушаалтан иргэдийг албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэгтэй саадгүй танилцах боломжоор хангах үүрэгтэй.

25.3.Албан тушаалтнаас хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх талаар байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан захидал, хүсэлт, асуулт, тэдгээрт өгсөн хариулт, зөвлөгөө нь хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах бөгөөд түүнтэй холбогдох асуудлыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар зохицуулна. 

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

26 дугаар зүйл.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянан шалгах

Хэвлэх

26.1.Авлигатай тэмцэх газар энэ хуулийн 24.1.2-т зааснаас бусад хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийнэ.

26.2.Улсын Их Хурлын гишүүний хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг иргэний өргөдөл, гомдолд үндэслэн Улсын Их Хурлын Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны гаргасан санал, дүгнэлтийг үндэслэн Авлигатай тэмцэх газар шалгана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

26.3.Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг хавсарч байгаа бол тухайн гишүүний хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газар шалгана.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

26.4.Авлигатай тэмцэх газар өргөдөл, мэдээллийн мөрөөр, эсхүл төлөвлөгөөт хяналтаар шалгалт явуулж болно.

26.5.Улсын Их Хурлын гишүүнээс бусад албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсхүл бүрэн гүйцэд гаргаагүй бол Авлигатай тэмцэх газар тухайн мэдүүлэг гаргагчийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг шалгана.

26.6.Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан тухайн мэдүүлэг засваргүй, бүрэн гүйцэд бөглөгдсөн, хугацаандаа өгсөн эсэхэд хяналт тавьж, мэдүүлгийг зохих журмын дагуу гаргаж өгөхийг шаардах, хууль зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл байвал бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хянан шалгах буюу авлигын шинжтэй зөрчил илэрвэл Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлэн шалгуулах үүрэгтэй.

26.7.Энэ хуулийн 24.1.2-т заасан албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо шалгана.

26.8.Мэдүүлэг гаргагч хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгээ бодитой, үнэн зөв тайлбарлах үүрэгтэй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ

27 дугаар зүйл.Нийтийн албаны ёс зүйн дүрэм

Хэвлэх

27.1.Албан тушаалтан өөрийн мэргэжил, салбар, байгууллагад даган мөрдөж байгаа ёс зүйн дүрэмд үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн ажиллана.

27.2.Албан тушаалтан өөрийн үйл ажиллагааны шударга, төвийг сахисан байдалдаа ёс зүйн шалтгаанаар эргэлзээ төрвөл албан үүргээ гүйцэтгэхээс, эсхүл давхар ажил, албан тушаал эрхлэхээс татгалзах үүрэгтэй.

28 дугаар зүйл.Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих этгээд

Хэвлэх

28.1.Энэ хуулийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хэрхэн дагаж мөрдөж байгаад дараах байгууллага хяналт тавина:

28.1.1.нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаарх Авлигатай тэмцэх газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагааг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо;

28.1.2.энэ хуулийн 28.1.1-д зааснаас бусад байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг Авлигатай тэмцэх газар.

29 дүгээр зүйл.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

29.1.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасныг баримтлан дараах захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

29.1.1.энэ хуулийн 7.3, 8.3, 19.2, 25.2, 26.6-д заасан үүргээ биелүүлээгүй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэгээс тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;

29.1.2.энэ хуулийн 16 дугаар зүйл, 22.3-т заасан хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн этгээдээр хууль бусаар хүлээн авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ хөлсийг төлүүлж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэгээс тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, хууль бусаар орсон албан тушаалаас чөлөөлөх;

29.1.3.энэ хуулийн 20.2, 201.1-д заасан хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хорь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, байгуулсан гэрээ, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ, авсан зөвшөөрлийг хүчингүй болгох;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.1.4.хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэх, хяналт тавих үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл холбогдох баримт бичгийг энэ хуулийн 24.2-т заасан хугацаанд ирүүлээгүй эрх бүхий албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэгээс тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох.

29.2.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол эрх бүхий албан тушаалтан дараах сахилгын шийтгэл хүлээлгэнэ:

29.2.1.хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацаанаас хожимдуулж гаргасан нь хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол сануулах;

29.2.2.энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хязгаарлалтыг зөрчсөн, энэ хуулийн 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 19.1, 21.3, 21.4, 23.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүй, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацаанаас удаа дараа хожимдуулж гаргасан бол албан тушаалын цалингийн хэмжээг гурван сар хүртэл хугацаагаар 30 хувиар бууруулах;

/Энэ заалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2012 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

29.2.3.энэ хуулийн 10, 14, 17, 18 дугаар зүйл, 20.1, 20.4, 201.2-т заасныг зөрчсөн, энэ хуулийн 9.2-т заасан арга хэмжээг аваагүй, энэ хуулийн 21.1-д заасан хязгаарлалтад хамаарах этгээдтэй гэрээ, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан, зөвшөөрөл олгосон, энэ хуулийн 23.7-д заасныг зөрчиж илтэд ашиг сонирхлын зөрчилтэй этгээдийг албан тушаалд томилсон, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг худал мэдүүлсэн, энэ хуулийн 29.2.2-т заасан хариуцлага хүлээлгэх зөрчлийг удаа дараа гаргасан бол албан тушаалыг нь бууруулах;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.2.4.энэ хуулийн 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 дахь хэсэг, 11, 12, 15, 16 дугаар зүйлд заасныг зөрчсөн, энэ хуулийн 23 дугаар зүйлд заасан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг гаргаж өгөөгүй, энэ хуулийн 29.2.3-т заасан хариуцлага хүлээлгэх зөрчлийг удаа дараа гаргасан бол нийтийн албанаас халах.

/Энэ заалтад 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

29.3.Шүүгчээс захиргааны хариуцлага хүлээлгэсэн нь тухайн албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл хүлээлгэхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

29.4.Энэ хуулийн 29.2-т заасан сахилгын шийтгэл хүлээсэн албан тушаалтан өөрт ногдуулсан шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэнэ.

29.5.Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журмыг Авлигатай тэмцэх газар батална.

29.6.Энэ хуулийн 20.2, 201.1, 201.2-т заасныг зөрчсөний улмаас  нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж Авлигатай тэмцэх газар үзвэл энэ талаарх мэдээллийг прокурорт хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

30 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

30.1.Энэ хуулийг 2012 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

/Энэ хэсэгт Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2012 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр хориг тавьсан, 2012 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-06-ны өдрийн орчуулгын хяналт)                          Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

January 19, 2012                                                      Ulaanbaatar city 

 

ON THE REGULATION OF PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS AND PREVENTION OF CONFLICT OF INTEREST IN PUBLIC SERVICE

 

 CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to ensure transparency and credibility of the public service by way of strengthening the alignment of public service activities with public interest through prevention and resolution of conflicts between private interests and official duties of a public official. 

Article 2.Legislation on the regulation of public ad private interests and prevention of conflict of interest in public service

2.1.The legislation on the regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in public service shall consist of the Law on Public service, Law on Anti-Corruption, General Administrative Law, this Law and other legislative acts issued in compliance with this Law and for the purpose of implementing the fundamental principles of the activities of the State as laid out in Paragraph 2 of Article One of the Constitution of Mongolia.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

2.2.In the case the International Treaty of Mongolia stipulates otherwise than this Law, the provisions of the International Treaty shall prevail.

Article 3.Definitions

3.1.The following definitions apply in this Law: 

3.1.1."Public interest" means public trust that a public official will discharge his/her duties mandated by the Constitution and other laws of Mongolia in a fair and unbiased manner, free of conflict of interest.

3.1.2."Private interest" means economic or non-economic interest of a public official or his/her related person that may influence the performance of official duties by the said public official;

3.1.3."Conflict of interest" means a situation where a private interest of a public official contradicts public interest in his/her official capacity and may negatively affect a fair and unbiased discharge of his/her official duties;

3.1.4."An official" means a person referred to in paragraph 4.1 of this Law;

3.1.5."A related person" means a public official's father, mother, siblings, family members, cohabitant, his/her spouse's father and mother and siblings, partner and/or other persons sharing common interests;

3.1.6."A common interest person" means a natural and/or legal person associated with a public official through for-profit activities;

3.1.7."For-profit activity" means activities conducted by a company, partnership, sole propriatorship and any such business, trade, credit and finance entity;

3.1.8."Donation" means a transfer of a source of finance or property or extension of a service to a public official for a specific purpose and without charge or at a discount larger than the discount publicly offered;

3.1.9."A gift" means giving of property, transfer of a service or an entitlement, exemption from a duty, ceding of an entitlement for the benefit of a person related to the public official and other forms of financial gain received by a public official free of charge; 

3.1.10."A creative product" means a work of journalism, literature or art that yield royalties or income.

3.1.11."A situation suggesting a conflict of interest" means conducting activity relating to person suggesting conflict of interest from the regard of general public such as a person who studied/is studying with the public official in the same class as well as a person who has the same membership with public official in association, foundation, organization of collective decision making or a person who was born and raised in the same place.

/This sub-paragraph was added according to the law as of May 18, 2012/

Article 4.Persons subject to this Law

4.1.This Law applies to officials stated in Article 4 of the Anti-Corruption Law.

/This Article was modified according to the law as of January 24, 2014/

Article 5.Scope of the Law 

5.1.This Law defines the grounds for prohibitions, restrictions and ethical standards for the activities of a public official /hereinafter referred to as "an official"/, conflict of interest prevention measures and conflict of interest disclosure and verification procedures, and establishes the degree of accountability for those in breach of the legislation on the prevention and regulation of conflicts between private and public interests in the public service.

Article 6.Rules of conduct

6.1.An official shall uphold the principle of rule of law, discharge his/her official duties in a credible, unbiased, fair and responsible manner and abide by professional ethics.

6.2.An official shall take responsibility in discharging his/her duties mandated by law.

6.3.An official shall not use his/her public office for own personal gain or personal gain of a related person and shall avoid relationships that may influence his/her official duties.

6.4.An official shall endure the proposition and/or behaviour of natural and legal persons that express private interest and are in contradiction with the official's public duties, and shall uphold public interest over and above private and/or special interest in the performance of his/her official duties.

6.5.An official shall prevent from being involved in conflict of interest situation by reporting on such circumstances and refusing from it.

CHAPTER TWO

PREVENTION OF CONFLICT OF INTEREST

Article 7.Common duties for public bodies in the prevention of conflict of interest

7.1.A public body shall be prohibited from sharing its premises with an economic entity other than an economic entity providing services to the said public body. 

7.2.The management of a public body shall be obligated to take the following measures for prevention of conflict of interest: 

7.2.1.establish and enforce a code of ethics on prevention of conflict of interest;

7.2.2.receive, register and verify private interest declarations and statements on non-existence of private interest in accordance with an established procedure; 

7.2.3.establish a procedure for receiving reports on conflict of interest, verify the reports and the statements and enforce accountability;

7.2.4.not permit a public official who is in conflict of interest or may be in conflict of interest, from performing his/her official duties;

7.2.5.provide a written guidance on the prevention and resolution of conflict of interest to the official who is or may be in conflict of interest;

7.2.6.decide whether an official under his/her command may hold concurrent positions if allowed by this Law and rules approved by the Government.

7.3.If an examination referred to in sub-paragraphs 7.2.2, 7.2.3-т of this Law reveals a violation of the nature of corruption, the case shall be turned over to the Independent Authority Against Corruption for investigation.

Article 8.Declaration and explanation of a conflict of interest

8.1.In line with the procedure set out in paragraph 23.8 of this Law, an official shall declare non-existence of a conflict of interest for each prior to issuing an administrative decision, performing the functions of supervision, audit and inquiry, taking punitive measures and participating in the preparation, negotiation and approval of contracts.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

8.2.An official shall abstain from performing his/her official duties in a situation where a conflict of interest arises or may arise with regard to his/her official position, and shall file a written declaration to this effect to the relevant competent body or official.

8.3.Other persons who are knowledgeable of a conflict-of-interest situation may report it to the relevant competent body or official.

8.4.A competent body or official in receipt of a report or declaration of a conflict of interest, shall immediately issue a written decision on as to whether the official duties in question are to be performed by another official.

8.5.An official may be allowed to perform his/her official duties in the following circumstances:

8.5.1.an organizational unit or an administrative and territorial unit does not have another officer to perform the duties in question, or a body of higher instance is not in a position to appoint a replacement officer;

8.5.2.duties in question require highly specialized knowledge and skills and only the officer who has declared conflict of interest can meet these requirements.

8.6.If a situation arises suggesting a conflict of interest, the official concerned shall file a written explanation of the circumstances with the relevant competent body or official.

8.7.Based on the official's explanation and statement on non-existence of a conflict of interest as well as his/her private interest declaration, the relevant competent body or official shall issue a decision in accordance with paragraph 8.4 of this Law, and an absence of such a decision shall mean a confirmation of the non-existence of a conflict of interest.

8.8.An official's statement of non-existence of a conflict of interest referred to in paragraph 8.1 of this Law and his/her explanation referred to in paragraph 8.6 of this Law shall be open to the public.

Article 9.Reporting a situation affecting impartiality of an official

9.1.An official shall have the obligation to inform immediately his/her senior officer or a relevant competent body of any pressure or improper influence he/she has been exposed to while discharging his or her official duties, and the Independent Authority Against Corruption if the offence is punishable by law.

9.2.An official who has been offered a gift, service or any other advantage in his/her official capacity, shall: 

9.2.1.reject such an offer;

9.2.2.determine the identity of the person making the offer;

9.2.3.if a gift cannot be returned due to specific circumstances, keep the gift and report it immediately to his/her senior officer or a relevant competent body;

9.2.4.if possible, list the witnesses of the event;

9.2.5.within reasonable time, submit a written report on the event to his/her senior officer or a relevant competent body;

9.2.6.if a punishable offence has been involved, report it to the relevant competent body or official.

CHAPTER THREE

PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS FOR PUBLIC OFFICIALS

Article 10.Prohibition related to the use of official information

10.1.An official shall be prohibited from disclosing unlawfully and/or using for purposes not related to the performance of the duties of office, the information he/she has acquired in his/her official capacity. 

Article 101.Prohibitions and restrictions on holding bank account, owning movable or immovable asset or establishing legal entity in offshore region

101.1.The official or his/her related person subject to issuing declarations on private interest and asset and income is prohibited from opening bank account on his/her name, depositing monetary assets, owning movable or immovable asset or founding legal entity by merging in offshore region during his/her tenure.

101.2.If the candidate or his/her related person for public position which is appointed or elected according to requirements stipulated by the law opened bank account on his/her name, deposited monetary asset, owned movable or immovable asset, founded legal entity by merging in offshore region shall inform the pertinent authority in advance.

101.3.The foreign country, its territory subject to offshore region shall be determined by the Government based on proposal by the Mongolbank and the state central administrative body in charge of financial matters taking into account a list issued by the international economic, banking and financial institute.

101.4.In case the candidate stipulated in paragraph 101.2 of this Law elected or appointed, if the official or his/her related person opened bank account, deposited monetary asset, owned movable or immovable asset or founded legal entity by merging, he/she shall take the following measures within 3 months and declare changes and incomes made in ownership status within 30 days to the Independent Authority Against Corruption:

101.4.1.close the opened bank account;

101.4.2.withdraw monetary asset deposited in the bank;

101.4.3.transfer, sell or withdraw entitlement to the movable or immovable asset;

101.4.4.cease the operation, sell, transfer or end entitlement to use, possess or dispose if founded legal entity by merging.

101.5.The paragraph 101.1 of this Law shall not apply if the official and his/her related person opened bank account, deposited monetary asset, owned the movable or immovable asset during study, work, medical treatment or exercise of the official duty in foreign country, and its territory subject to the offshore region. If opened bank account, deposited monetary asset, owned movable or immovable asset in foreign country and its territory subject to offshore region in order to study, receive medical treatment other than exercising official duty obligated by the law, the official or the related person shall inform the Independent Authority Against Corruption in written form.

101.6.The fulfilment of duty stipulated in paragraphs 101.2, 101.4 of this Law shall not be considered as bases for occurrence of conflict of interest or situation suggesting the conflict of interest.

101.7.The violation of paragraphs 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 of this Law shall be considered as a basis for withdrawing the official from his/her public post.

/This Article was added according to the law as of April 13, 2017/

Article 11.Prohibitions and restrictions related to the discharge of official duties

11.1.An official shall be prohibited from issuing administrative decision, perform functions of supervision, audit and inquiry, take punitive measures and participate in the preparation, negotiation and approval of contracts with regard to a common interest person.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

11.2.An official shall be prohibited from issuing administrative decision, perform functions of supervision, audit and inquiry, take punitive measures and participate in the preparation, negotiation and approval of contracts with regard to a common interest person for two years after the termination of for profit activities established with this person.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

11.3.A public official, who prior to his/her election or appointment to a public office, had served as a member of the governing, executive or audit body of an economic entity, may not issue administrative decisions in relation to the activities of this economic entity for two years after his/her entry upon duty in the public office and/or the termination of any relationship governed by civil law with this economic entity

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

11.4.The restriction on the issuance of administrative decisions specified in paragraph 11.3 of this Law shall not apply to public officials who have served as members of the governing, executive or audit bodies of economic entities where the state and/or local government holds prevailing shares of the equity capital. 

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

Article 12.Prohibition on influencing decision-making 

12.1.A public official shall be prohibited from issuing administrative decisions and performing supervision, control, inquiry or punitive functions suiting his/her private interests or those of his/her related persons, and/or influencing in any manner, using his/her official position, the preparation of such actions.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

Article 13.Restriction related to advertising

13.1.An official is prohibited from using the authority of the public office or his/her position in any kind of advertising except in cases where such is warranted by his/her official duties.

13.2.The restriction specified in paragraph 13.1 of this Law does not apply to the participation of a member of the State Great Khural or Government in the promotion of public benefit activities.

Article 14.Restrictions related to the right of representation

14.1.An official shall be prohibited from representing public service before his/her own private interest.

14.2.An official shall be prohibited from representing before other parties an individual, organization or an economic entity with which he/she is directly or indirectly associated in his/her official capacity.

14.3.An official shall be prohibited from representing a public office before an individual, organization or an economic entity in following circumstances:

14.3.1.represent in front of enterprises is related to him/her; 

14.3.2.represent in front of enterprises if he/she or his/her related persons derive any type of income from any entities;

14.3.3.in front of enterprises and organizations where officials and related persons are engaged in management, control, and administrative work.

Article 15.Restriction on receiving payments 

15.1.An official shall be prohibited from accepting any payment for the performance of his/her official duties.

15.2.If payment is decreed by law, the Government or a local government authority, an official shall be prohibited from accepting supplementary payment. 

Article 16.Restrictions on accepting gifts 

16.1.An official shall be prohibited from directly or indirectly accepting gifts in the performance of his/her official duties. 

16.2.The restriction set forth in paragraph 16.1 of this Law, shall not apply to gifts accepted by an official not in his/her official capacity or gifts accepted pursuant to diplomatic protocol in the performance of his/her official duties.

16.3.The procedure of accepting, reporting and disposing a diplomatic gift by an official shall be established by the Government.

16.4.An official shall have an obligation to report within 30 days in writing to the competent official the cases where the value of a one-off gift or service received from persons other than his/her family members or relatives exceeds the equivalent of his/her monthly salary or where the value of gifts or services received from a single source in the course of one year exceeds the equivalent of his/her three monthly salaries.

16.5.If the value of a gift or service received by an official is in excess of his/her six monthly salaries, the items shall become the property of the State.

16.6.The official may redeem such a gift or service by way of paying the difference in excess of his/her six monthly salaries.

16.7.A gift shall not be considered external to an official's public office if in relation to the donor the said official has discharged his/her official duties such as issuance of an administrative decisions, performance of supervision, audit, inquiry and/or punitive functions or contract approval in a period of two years prior to the receipt of the gift.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

16.8.If an official has accepted a gift from the person referred to in paragraph 16.4 of this Law, he/she shall not discharge official duties such as issuance of administrative decisions, performance of supervision, audit, inquiry and/or punitive functions or contract approval in relation to the said person for a period of two years.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of February 4, 2016/

16.9.It is prohibited for the representative official of the state-owned legal entity to accept gifts from the legal entity and its management members during the period of working for that legal entity, as well as for two years after the completion of their official duties.

16.10.The Government shall determine the procedures whereby the gifts accepted by an official and turned over to State property, shall be evaluated, stored and utilized. 

16.11.Benefits that are expressed in monetary terms shall be managed in accordance with the procedures referred to in paragraphs 16.1 - 16.10 of this Law.

Article 17.Restrictions on acceptance of donation

17.1.Officials, state, local administrative and local self-governed public bodies shall be prohibited from accepting or soliciting from natural or legal persons gifts or other financial aid for public needs.

17.2.Officials, state or local administrative and local self-governed bodies may accept donations and other financial aid for public needs such as improvement of staff training, work organization or technical support that do not entail conflict of interest for officials concerned and are not subject to the restriction specified in paragraph 17.1 of this Law, from a third party that is independent of any relationship to the official capacity of the said officials, state or local public bodies.

17.3.An official shall obtain permission from his/her senior management or relevant competent body before accepting a donation or financial aid.

17.4.An official, state or local administrative and local self-governed public body shall be prohibited from passing any decision in relation to the donor for a period of two years following the receipt of the donation or financial aid specified in paragraph 17.2 of this Law.

17.5.An official shall be prohibited from soliciting or accepting donations or participating in the collection of donations directly or through the intermediation of other persons in the following circumstances:

17.5.1.for personal needs or the needs of related persons except where it is necessary for the treatment of a serious health condition;

17.5.2.for the needs of a natural or legal person with whom the official or his/her related person is in a profit-sharing relationship;

17.5.3.for the needs of a legal person where the official's related person is a member of the governing, auditing or executive body.

Article 18.Restrictions on holding concurrent offices

18.1.A public official may not hold concurrently any employment or office other than those allowed by this Law.

18.2.A member of the State Great Khural or Government of Mongolia may concurrently have or hold the following positions or offices:

18.2.1.offices allowed by a law and/or international treaties; 

18.2.2.offices directed at public benefit activities;

18.2.3.occupations of a teacher, researcher or creative work;

18.2.4.if allowed by a law, other offices in the State Great Khural or the Government;

18.2.5.if allowed by a law, offices in international organizations.

18.3.Members of the Constitutional Court, judges of all levels, prosecutors, investigative officers are prohibited from holding concurrent positions or offices unless sectoral laws specify otherwise.

18.4.An armed forces official may perform work or exercise authority under a labor or work-performance contract concluded on the basis of a written permission by a senior official.

18.5.Officials other than those referred to in paragraphs 18.2, 18.3, 18.4 of this Law may concurrently hold/perform the following:

18.5.1.offices allowed by law, international treaties and Government regulations;

18.5.2.work of a teacher, researcher and creative work;

18.5.3.other offices, contractual work and obligations if these do not result in conflict of interest and are permitted in writing by senior officials or relevant competent bodies.

18.6.An official who is registered with the Tax Authority as a sole proprietor and whose annual income does not exceed 80 times of minimum monthly salary, or engages in vegetable farming for household consumption or derives income from forestry, bee keeping, fishery, animal farming and tourism or other training may combine his/her official duties with these economic activities.

/This paragraph was modified according to the law as of May 18, 2012/

18.7.Where a member of the State Great Khural concurrently serves as a Cabinet member, he/she may not be part of an inquiry working group formed by the State Great Khural and may not initiate or propose the establishment of such a working group.

Article 19.Procedures for compliance with restrictions on concurrent offices

19.1.An official who is holding an office, executing contract, obligation or exercising authority barred by law at the time of his/her entry upon public duty, shall inform his/her senior officer of this situation in writing. 

19.2.The senior officer who is in receipt of the report referred to in paragraph 19.1 of this Law, shall, based on the requirements of the workplace, provide the concerned official with a written directive on the termination within 30 days of the office, employment, obligation, contract or authorization which shall be prohibited to be held concurrently with public office.

Article 20.Prohibitions related to economic activities 

20.1.Unless otherwise stated in law, an official shall be prohibited from engaging in the activities of an economic entity or serving on the management of economic entities other than those specified in paragraph 18.6 of this Law.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of June 5, 2014/

20.2.The President of Mongolia, members of the State Great Khural, Prime Minister, Ministers, members of the Constitutional Court, the Chief justice of the Supreme Court, judges of the Supreme Court, Prosecutor General, head of organization responsible for directly reporting its activities to State Great Khural, governors of Aimag and capital city, head of Presidium of Citizens' Representative Hural of Aimag and capital city, secretary of ministries, head of government agencies, person who is/was a director of state owned companies or international organizations and related persons of these public officials shall not be shareholders, stockholders or partners of economic entities or sole proprietors that are recipients of the state and/or local government procurement orders, State financial Resources or State-guaranteed credits, except the cases where these have been granted as a result of open competition.

/This paragraph was modified according to the law as of May 31, 2013, and amendment was made to this paragraph according to the law as of October 30, 2015/

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of April 22, 2022/

20.3.Officials and their related persons specified in sub-paragraph 20.2 of this Law shall comply with the provision of the same sub-paragraph also for two years after the said officials have ceased to perform the duties of their public offices.

20.4.Officials serving on the governing, control or executive body of a company with state and/or local state ownership shall not obtain income from vendors executing state or local government procurement orders for the said company.

20.5.An official shall not be, for two years after he/she has ceased to perform public duty, a shareholder, stockholder or a partner in an economic entity in respect of which he/she had, while in public office, taken decisions on government procurement, allocation of state and/or local government resources and performed supervision, control or punitive functions.

Article 21.Restrictions on employment after public office 

21.1.An official shall not, for two years after his/her separation from public office, undertake the following actions fraught with conflict of interest:

21.1.1.take up employment with an economic entity or organization in relation to which he/she had performed his/her official duties;

21.1.2.conclude agreement or contract with his/her former employer or seek a license issued by the former employer;

/Amendment was made to this sub-paragraph according to the law as of July 2, 2021/

21.1.3.represent any individual or a legal entity before his/her former employer.

21.2.The restriction specified in sub-paragraph 21.1.2 of this Law shall not apply to an agreement, contract that had been concluded or extended prior to the official's election or appointment to public office, as well as to an agreement, contract that has been awarded through public tender or that has a value with an annual income less than the amount equal to 50 times of minimum monthly salary.

/This paragraph was revised according to the law as of May 18, 2012/

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of July 2, 2021/

21.3.An official shall be prohibited from entering into official relations with the entities specified in sub-paragraph 21.1 of this Law.

21.4.An official shall be obligated to immediately inform a competent official of the violations of the restrictions specified in paragraph 21.1 of this Law.

Article 22.Other restrictions related to outside earned income

22.1.In addition to the income earned for his/her official duties, an official may obtain bonuses from office, work or contract that are not prohibited by this Law or other laws, as well as income from economic activities that are no prohibited by this Law and other laws.  

22.2.A member of the State Great Khural who performs duties of a Cabinet member shall receive the salary of a Cabinet member. 

22.3.An official while serving as a representative of the holder of the state or local government capital share in an economic entity, as well as for two years after the termination of this service is prohibited from: 

22.3.1.receiving, directly or through a third party intermediation, any kind of financial benefit, including financial resources, not related to the performance of his/her official duties; 

22.3.2.accepting gifts from the said state or local government owned economic entity or a member of its governing or executive body;

22.3.3.acquiring capital shares, stocks or property of such an economic entity;

22.3.4.holding other offices in related state owned legal entity.

CHAPTER FOUR

PRIVATE INTEREST DECLARATION

Article 23.Filing a private interest declaration 

23.1.Officials of public service and persons nominated for offices /hereafter referred to as "a declarer"/ specified in paragraph 4.1 of this Law shall file private interest declarations; and if deemed necessary, the Legal Standing Committee of the State Great Khural shall approve the list of officials to submit private interest declaration, based on the proposal of the Independent Authority Against Corruption.

23.2.Persons specified in paragraph 23.1 of this Law shall have a duty to provide a truthful and accurate declaration of private interests.

23.3.An official shall furnish his/her private interest declaration within 30 days after the election or appointment to public office and henceforth update his/her private interest declaration and submit it every 15th day of February throughout the duration of his/her public office to the organization and/or official specified in Article 24 of this Law.

23.4.Submission by an official of his/her private interest declaration past the date specified in paragraph 23.3 of this Law without reasonable excuse shall be considered a failure to file the declaration.

23.5.The organization or official vested with the power of appointment shall receive the preliminary private interest declaration of the nominee for public office and deliver it to the Independent Authority Against Corruption.

23.6.The Independent Authority Against Corruption shall examine the preliminary private interest declaration of the candidate for a public office within 10 working days and advise the competent organization or official concerned of the probability of conflict of interest in the case of the candidate.

23.7.If the contingency of an apparent conflict of interest was detected in exercising official duty by the candidate for public service, he/she shall report in detail on such situation in statement on contingency of an apparent conflict of interest subject to submission to the Independent Authority Against Corruption stipulated in paragraph 23.6 of this Law.

/This paragraph was modified according to the law as of December 7, 2017/

23.8.The Legal Standing Committee of the State Great Khural shall approve the forms for declaration of private interest and statement of non-existence of conflict of interest, as well as procedures for their registration, verification and keeping.

23.9.In case of paragraph 23.7 of this Law, the candidate for the public service shall issue assurance on adhering Article 8 of this Law, and the issue whether to appoint him/her shall be decided by the authority or official who is authorized to appoint that official.

/This paragraph was added according to the law as of December 7, 2017/

23.10.The Independent Authority Against Corruption shall adopt the form of the assurance stipulated in paragraph 23.9 of this Law.

/This paragraph was added according to the law as of December 7, 2017/

23.11.The Independent Authority Against Corruption is prohibited from issuing conclusions and statements on matters other than those specified in paragraph 23.6 of this Law.

/This paragraph was added according to the law as of July 5, 2022/

Article 24.Registration and keeping of private interest declaration 

24.1.Private interest declarations shall be registered within specified time and kept by the following organizations or officials: 

24.1.1.private interest declarations of the President of Mongolia, members of the State Great Khural, Prime Minister, Cabinet members as well as officials appointed by the State Great Khural, President or Cabinet by the Independent Authority Against Corruption;

24.1.2.private interest declarations of executive and administrative officers of the Independent Authority Against Corrptuion by the Legal Standing Committee of the State Great Khural;

24.1.3.private interest declarations of members of the Constitutional Court and judges of all levels by the General Council of Courts;

24.1.4.private interest declarations of members of aimag, capital city, soum and district Khurals of Citizen Representatives by the secretariats of respective Khurals of Citizen Representatives;

/Amendment was made to this sub-paragraph according to the law as of April 22, 2022/

24.1.5.private interest declarations of other officials, specified in sub-paragraphs 24.1.2-24.1.4 by the officials who have appointed or supervise them.

24.2.Organizations, officers in charge of registering private interest declarations referred to in sub-paragraphs 24.1.4-24.1.5 of this Law shall deliver reports on the implementation of the private interest declaration procedure together with the name lists of the persons who have filed their declarations, to the Independent Authority Against Corruption within 14 days after the receipt of private interest declarations by the date specified in paragraph 23.3 of this Law.

24.3.The Independent Authority Against Corruption shall report on the implementation of the legislation on private interest declaration to the Legal Standing Committee of the State Great Khural within the 15th day of April of each year.

Article 25.Disclosure of Private Interest Declarations 

25.1.Private interest declarations of officials shall be open to the public. 

25.2.Organizations, officials specified in paragraph 24.1 of this Law shall have a duty to provide unhampered access by citizens to private interest declarations of public officials.

25.3.Letters, requests and questions addressed by officials to relevant organizations and officers with regard to seeking help in filling in the declaration forms and its given replies and guidelines shall be considered as privacy matters and related issues shall be dealt with in keeping with the Privacy (Personal Secrecy) Law.

/Amendment was made to this paragraph according to the law as of December 17, 2021/

Article 26.Verification of private interest declarations 

26.1.The Independent Authority Against Corruption shall oversee the submission and examination of private interest declarations other than those specified in sub-paragraphs 24.1.2 of this Law. 

26.2.Private interest declarations of the members of the State Great Khural shall be examined by the Ethics Sub-committee of the State Great Khural, based on requests or complaints filed by citizens. 

/This paragraph was modified according to the law as of December 16, 2022/

26.3.Private interest declarations of members of the State Great Khural of Mongolia who are concurrently holding the posts of members of the Cabinet, shall be furnished and examined by Independent Authority Against Corruption.

/This paragraph was modified according to the law as of May 18, 2012/

26.4.The Independent Authority Against Corruption may conduct examinations on the basis of requests or information received or as a planned monitoring activity.

26.5.The Independent Authority Against Corruption shall undertake the examination of private interest declarations of members of State Great Khural if these persons failed to comply with the submission date or to ensure completeness of their reports.

26.6.Organizations, officials in charge of the registration of private interest declarations, shall have a duty to ensure that the declarations are filled in without corrections, fully and on time, demand compliance with declaration rules and procedures, conduct inquiries within their jurisdiction in cases of breach of law and refer the cases of offences punishable by law for examination by the Independent Authority Against Corruption.

26.7.Private interest declarations referred to in sub-paragraph 24.1.2 of this Law shall be examined by the Legal Standing Committee of the State Great Khural.

26.8.Person reporting his/her private interests shall have a duty to provide objective and accurate explanation on his/her private interest declaration. 

CHAPTER FIVE

ENFORCEMENT OF THE LAW 

Article 27.Code of ethics of the public service

27.1.An official shall act in conformity with the code of ethics approved and enforced in the relevant profession, sector or organization. 

27.2.An official has a duty to refuse himself/herself from discharging official duties or holding concurrent offices in cases where the impartiality and neutrality of his/her actions may give rise to doubt due to ethical reasons.

Article 28.Bodies in charge of administering and enforcing the law

28.1.The following entities shall be in charge of ensuring compliance of organizations and officials with this Law:

28.1.1.the Independent Authority Against Corruption will monitor the implementation of the legislation on the regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in public service, and the Legal Standing Committee of the Great State Khural will monitor the activities of the General Council of Courts;

28.1.2.the Independent Authority Against Corruption will monitor the activites of organizations and officials other than those specified in sub-paragraph 28.1.1 of this Law.

Article 29.Penalties for breach of the legislation on the regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in civil service 

29.1.If the offence of the legislation on the regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in public service is not subject to criminal liablity, the judge shall impose on the offender of the legislation the following administrative sanctions:

29.1.1.a fine amounting to one to five minimum monthly wages on the comtetent official of the organization in breach of provisions in paragraphs 7.3, 8.3, 19.2, 25.2, 26.6 of this Law;

29.1.2.a compensatory payment of the value of illegally accepted gift or service, a fine amounting to one to five minimum monthly wages, dismissal from the public office illegally obtained on an official in breach of the restrictions specified in Article 16, paragraph 22.3 of this Law;

29.1.3.a fine to the amount of one to five minimum monthly wages and nullification of the agreement, contract or permit in respect to an official in breach of the restrictions specified in paragraph 20.2 of this Law;

/Amendment was made to this sub-paragraph according to the law as of January 10, 2020/

/Amendment was made to this sub-paragraph according to the law as of July 2, 2021/

29.1.4.a fine amounting to one to five minmum monthly wages on a relevant competent official in breach of his/her responsibility for registration and ensuring compliance with private interest declaration rules and regulations or timely submission thereof by the date specified in paragraph 24.2 of this Law.

29.2.if a competent official in breach of the legislation on the regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in public service is not criminally liable, he/she shall be subject to the following disciplinary sanctions:

29.2.1.a warning if there is a justifiable excuse for a belated submission of a private interest declaration in breach of the date set forth in paragraph 23.3 of this Law;

29.2.2.a 30 percent decrease of the monthly pay for a period up to 3 months for violation of the restrictions specified in Article 13, failure to fulfill the responsibilities specified in paragraphs 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 19.1, 21.3, 21.4 and repeated failure to comply with the submission date specified in paragraph 23.3 of this Law for private interest declaration;

/Addendum was made to this sub-paragraph according to the law as of May 18, 2012/

29.2.3.demotion for breach of Articles 10, 14, 17, 18 and paragraphs 20.1, 20.4 of this Law, failure to take measures as prescribed in paragraph 9.2, granting of agreement, contract or license to a person subject to restrictions under paragraph 21.1 of this Law, appointment of a person in an apparent conflict of interest, submission of false private interest declaration in violation of paragraph 23.7, repeatedly committing the offences specified in sub-paragraph 29.2.2 of this Law;

/Amendment was made to this sub-paragraph according to the law as of July 2, 2021/

29.2.4.dismissal from public service for breach of paragraphs 101.1, 101.2, 101.4, 101.5 and Articles 11, 12, 15, 16 of this Law, a failure to provide private interest declaration as per Article 23, repeatedly committing offences specified in sub-paragraph 29.2.3 of this Law.

/Addendum was made to this sub-paragraph according to the law as of April 13, 2017/

29.3.Administrative sanction imposed by the court of law shall not impede the application of disciplinary action in respect to the official in question.

29.4.Officials under disciplinary actions specified in paragraph 29.2 of this Law shall inform the entities concerned and the public of their penalization at their own expense.

29.5.The Independent Authority Against Corruption shall establish the procedure for notification by the penalized official of the entities concerned and the public at own expense.

Article 30.Entry into force of the law

30.1.This Law shall enter into force on May 1, 2012.

/This paragraph was vetoed by the President of Mongolia on February 17, 2012 and it was amended according to the law as of March 9, 2012/

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA D.DEMBEREL