A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2009 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр

Дугаар 19

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв байгуулах тухай" Засгийн газрын 2005 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв" гэснийг "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн" гэж, мөн тогтоолын 2, 3 дугаар зүйлийн "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвд" гэснийг "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд" гэж, мөн тогтоолын 4 дүгээр зүйлийн "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн" гэснийг "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн" гэж, "Шүүхийн шинжилгээний алба байгуулах тухай" Засгийн газрын 2007 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 270 дугаар тогтоолын 1, 4 дүгээр зүйлийн "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн" гэснийг "Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн" гэж тус тус өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Хууль зүй,дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ