A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар зохиогч болон патент, гэрчилгээ эзэмшигчийн өмчлөх эрхийг баталгаажуулах, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Патентийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Патентийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

З дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."шинэ бүтээл" гэж байгалийн хуульд тулгуурлан сэдэж, үндэслэлийг нь тодорхойлсон, үйлдвэрлэх арга ажиллагаа болон бүтээгдэхүүнд хамаарах, шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан шинэ шийдлийг;

3.1.2."бүтээгдэхүүний загвар" гэж бүтээгдэхүүний гадаад хэлбэр, хийцэд хамаарах гоёл чимэглэл, өнгө, өнгөний хослол агуулсан, шинээр зохион бүтээсэн, өвөрмөц шийдлийг;

3.1.3."ашигтай загвар" гэж үйлдвэрлэлийн багаж, хэрэгсэл, аргад хамаарах, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой техникийн шинэ шийдлийг;

3.1.4."патент" гэж тухайн шийдэл нь шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар болохыг тодорхойлж, зохиогч нь тодорхой хугацаанд түүнийг өмчлөх онцгой эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч, төрийн эрх бүхий байгууллагаас олгож байгаа баримт бичгийг;

3.1.5."ашигтай загварын гэрчилгээ" гэж ашигтай загварыг эрх бүхий этгээд өмчлөх онцгой эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч, төрийн эрх бүхий байгууллагаас олгож байгаа баримт бичгийг;

3.1.6."зохиогч" гэж оюуны бүтээлч үйл ажиллагаагаар шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар зохиосон хувь хүнийг;

3.1.7."анхдагч огноо" гэж шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлгийг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад анх хүлээн авсан он, сар, өдрийг;

3.1.8."мэдүүлэг гаргагч" гэж шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын эрхийн хамгаалалт хийлгэж, патент буюу гэрчилгээ авахаар мэдүүлж байгаа зохиогч болон түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээдийг:

3.1.9."давамгайлах огноо" гэж мэдүүлгийнхээ анхдагч огнооноос өмнө Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн болон Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн аль нэг оронд уг шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн он, сар, өдрийг;

3.1.10."патент, гэрчилгээ эзэмшигч" гэж шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент болон ашигтай загварын гэрчилгээ, түүнтэй холбоотой онцгой эрхийг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу олж авсан зохиогч буюу түүнээс эрх шилжүүлэн авсан этгээдийг;

3.1.11."шинжээч" гэж байгалийн болон техникийн ухааны дээд боловсролтой, оюуны өмчийн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан, оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий ажилтныг;

3.1.12."төсөөтэй бүтээгдэхүүний загвар" гэж өмнө хамгаалагдсан бүтээгдэхүүний загвартай дийлэнх шинжээрээ төсөөтэй бүтээгдэхүүний загварыг;

3.1.13."лиценз" гэж патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ бүхий ашигтай загварыг бусад этгээдэд ашиглуулах болзолтойгоор өгч байгаа зөвшөөрлийг;

3.1.14."онцгой лиценз" гэж патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ бүхий ашигтай загварыг патент, гэрчилгээ эзэмшигч нь гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулахгүй байх болзолтойгоор, гэрээний үндсэн дээр бусдад ашиглуулах зөвшөөрлийг;

3.1.15."албадан лиценз" гэж үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, хүн амын хүнсний хангамж, эрүүлийг хамгаалах зэрэг нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ болон хуульд заасан бусад нөхцөлийн дагуу зохиогч буюу эрх эзэмшигчид зохих төлбөр төлж төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварыг бусад этгээдэд ашиглуулах зөвшөөрлийг;

3.1.16."Монгол Улсын олон улсын гэрээ" гэж Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай 1883 оны Парисын конвенц, түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай 1960, 1999 оны Гаагийн хэлэлцээр, Патентийн хамтын ажиллагааны 1970 оны гэрээ, Шинэ бүтээлийн олон улсын ангилал тогтоох тухай 1971 оны Страссбургийн хэлэлцээр, Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай 1968 оны Локарногийн хэлэлцээр, Дэлхийн худалдааны байгууллагын Оюуны өмчийн эрхийн худалдаанд хамаарах 1994 оны хэлэлцээр болон Монгол Улсын нэгдэн орсон бусад олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг;

3.1.17."Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээнд нийцсэн Монгол Улсыг нэр зааж гаргасан олон улсын мэдүүлэг" гэж давамгайлах огноо бүхий Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу гаргасан шинэ бүтээл, ашигтай загварын мэдүүлгийг.

4 дүгээр зүйл. Шинэ бүтээлийн патент олгох зүйл, шалгуур

Хэвлэх

4.1.Шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой, үйлдвэрлэх шинэ арга ажиллагаа болон шинэ бүтээгдэхүүн зохиогч, түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээдэд патент олгоно.

4.2.Техникийн тухайн үеийн түвшингээс давуутай нь нотлогдсон үйлдвэрлэх арга ажиллагаа болон бүтээгдэхүүнийг "шинэ" гэж үзнэ.

4.3. "Шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан" гэдэгт шинэ бүтээл нь холбогдох мэргэжлийн хүний хувьд ялгарах давуу шинж чанартайг шинжээч тогтоосон байдлыг ойлгоно.

4.4. Тухайн шинэ бүтээлийг үйлдвэрлэлийн аль нэг салбарт ашиглаж болохуйц байвал "үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой" гэж үзнэ.

4.5.Шинэ бүтээлийн шинэ байдлыг техникийн түвшний хувьд тогтоохын тулд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад тухайн шинэ бүтээлийн анхдагч огнооноос өмнө гаргасан мэдүүлэг болон эрхийн хамгаалалт хийгдсэн шинэ бүтээл, ашигтай загварын мэдээллийн баримтыг ашиглана.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.6.Патентийн шинжээч энэ хуулийн 4.1-д заасан шалгуурыг тогтоохдоо Олон улсын урьдчилсан шүүлтийн байгууллагаас шинэ бүтээл, ашигтай загварын мэдүүлэгт гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч болно.

4.7.Дараахь зүйлийг шинэ бүтээлд тооцохгүй:

4.7.1.нээлт, шинжлэх ухааны онол, математикийн арга;

4.7.2.компьютерийн программ, алгоритм;

4.7.3.аж ахуйн үйл ажиллагаа, оюуны үйлдэл, тоглоом зэрэгт хамаарах хуваарь, дүрэм, аргачлал;

4.7.4.нийгмийн дэг журам, зан суртахуун, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд харш шийдэл;

4.7.5.хүн, мал, амьтны эмчилгээ, оношилгооны арга;

4.7.6.бичил биетээс бусад амьтан, ургамал болон тэдгээрийг гаргаж авах биологийн арга.

4.8.Энэ хуулийн 4.2-т заасан "шинэ" гэсэн шалгуурт тухайн бүтээлийг илэрхийлж байгаа шинж чанарууд нь мэдүүлгийн анхдагч огноо хүртэл нийтэд илэрхий болоогүй байх нөхцөлийг хамааруулна.

4.9.Энэ хуулийн 4.7.6-д биологийн бус болон микробиологийн үйл ажиллагаа хамаарахгүй.

5 дугаар зүйл. Бүтээгдэхүүний загварын патент олгох шалгуур

Хэвлэх

5.1. Бүтээгдэхүүний загвар нь шинэ, гоёл чимэглэлийн болон өвөрмөц шинжтэй бол зохиогч, түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээдэд патент олгоно.

5.2.Бүтээгдэхүүний загварыг хамгаалахад дараахь шинж чанаруудыг харгалзан үзнэ:

5.2.1.бүтээгдэхүүний загварын шинж чанарууд нь мэдүүлгийн анхдагч огноо хүртэл нийтэд илэрхий болоогүй бол түүнийг "шинэ" гэж үзнэ;

5.2.2.бүтээгдэхүүний загварын шинж чанарууд нь оюуны бүтээлч шинжийг агуулж байвал түүнийг "өвөрмөц шинжтэй" гэж үзнэ;

5.2.3.бүтээгдэхүүний загварын шинж чанарт тухайн бүтээгдэхүүний гадаад шинжийн гоо зүйн болон зохицох онцлог шинж чанарыг хамааруулна.

5.3.Тухайн бүтээгдэхүүний загварт хамаарах шийдэл нь бүтээгдэхүүний үндсэн зориулалтад хамаарах бол патент олгохгүй

5.4. Дараахь шийдлийг бүтээгдэхүүний загварт тооцохгүй:

5.4.1.төрийн сүлд, туг, далбаа, тамга, шагнал, одон тэмдэг болон гадаад орны төрийн далбаа, бэлгэ тэмдэг, олон улсын байгууллагын тэмдэг, бэлгэдэлтэй ижил, төсөөтэй загвар;

5.4.2. нийгмийн ашиг сонирхол, ёс суртахуунд харш бол;

5.4.3.бусад этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд хохирол учруулахаар бол.

6 дугаар зүйл. Ашигтай загварын гэрчилгээ олгох зүйл, шалгуур

Хэвлэх

6.1.Ашигтай загвар нь шинэ, үйлдвэрлэлд ашиглагдах боломжтой бол зохиогч, түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээдэд гэрчилгээ олгоно.

6.2.Техникийн тухайн үеийн түвшингээс давуутай нь нотлогдсон ашигтай загварыг "шинэ" гэж үзнэ.

6.3.Ашигтай загвар нь үйлдвэрлэлийн аливаа салбарт ашиглаж болохуйц байвал "үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой" гэж үзнэ.

6.4.Ашигтай загварын шинж чанарууд нь мэдүүлгийн анхдагч огноо хүртэл нийтэд илэрхий болоогүй бол түүнийг "шинэ" гэж үзнэ.

6.5.Дараахь зүйлийг ашигтай загварт тооцохгүй:

6.5.1.ашигтай загварыг бүртгэхээс өмнө Монгол Улсад тухайн шийдэл нийтэд илэрхий болсон болон нэвтэрч ашиглагдсан;

6.5.2.урьд нь тус улсад болон гадаад оронд хэвлэн нийтлэгдсэн;

6.5.3.нийгмийн ашиг сонирхол, ёс суртахуунд харш шийдэл.

6.6.Энэ хуулийн 4.7 дахь хэсгийн заалт ашигтай загварын гэрчилгээ олгоход нэгэн адил хамаарна.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэг гаргах, түүнд шүүлт хийх

7 дугаар зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэг гаргах

Хэвлэх

7.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлгийг зохиогч, түүнээс эрх шилжүүлэн авсан хувь хүн, хуулийн этгээд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.2.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар бүрд тусдаа мэдүүлэг гаргах бөгөөд нэг зориулалттай, нэгдмэл байдлаар ашиглагдах шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварт нэг мэдүүлэг гаргаж болно.

7.З.Шинэ бүтээлийн мэдүүлэг нь өргөдөл болон дараахь агуулга бүхий шинэ бүтээлийн тодорхойлолт, томъёолол, товч тайлбараас бүрдэх бөгөөд шаардлагатай бол өргөдөлд холбогдох зураг, болон эрх бүхий байгууллагын магадлагааг хавсаргана:

7.3.1.шинэ бүтээлийн тодорхойлолт нь шинэ бүтээлээр дэвшүүлсэн зорилгод хүрэхэд тухайн шийдлийн өмнөх техник, технологийн түвшингээс онцгой ялгарах шинж чанар, хамаарах салбарын мэргэжлийн хэрэглэгчдэд түүний давуу байдал болон шинэ бүтээлийг ашиглах хамгийн тохиромжтой аргыг хангалттай, бүрэн ойлгомжтой гаргасан цогц мэдээллийг агуулна;

7.3.2.шинэ бүтээлийн томъёолол нь тухайн шинэ бүтээлийн онцгой ялгарах шинж чанар, эрхийн хамгаалалтын хүрээг тогтоосон, ойлгомжтой, товч, тодорхой байх бөгөөд нэг шинэ бүтээл нь нэг буюу хэд хэдэн томъёололтой байж болно;

7.3.3.тодорхойлолт, зураг нь томъёоллын агуулгыг дэлгэрэнгүй тайлбарлана;

7.3.4.товч тайлбар нь тухайн шинэ бүтээлийн талаар мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд түүнийг шинэ бүтээлийн эрхийн хамгаалалтын хүрээг тогтооход ашиглахгүй.

7.4.Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг нь өргөдөл, бүтээгдэхүүний загварын зураг, тодорхойлолтоос бүрдэх бөгөөд шаардлагатай бол зураг, тодорхойлолтод холбогдох бусад материалыг хавсаргана.

7.5.Ашигтай загварын мэдүүлэг нь өргөдөл, тодорхойлолт, томъёолол, тайлбар, зургаас бүрдэх бөгөөд ашигтай загварын томъёолол нь уг шийдлийн ялгарах шинжийг тодорхойлж, эрхийн хамгаалалтын хүрээг тогтооно.

7.6.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын өргөдөлд шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар зохиогч, мэдүүлэг гаргагч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр, хаяг, патент авах хүсэлт, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын нэрийг тусгана.

7.7.Зохиогч бус этгээд мэдүүлэг гаргах бол патент, гэрчилгээ авах эрхээ нотолсон баримтыг хавсаргана.

7.8.Хүн амын хүнсний хангамж, эрүүл ахуйтай холбогдсон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын тухайд хүний эрүүл мэнд, биед хохирол учруулахгүйг нотолсон эрүүл ахуй, халдвар судлалын байгууллагын магадлагаа, тодорхойлолтыг хавсаргана.

7.9.Мэдүүлэг гаргагч өргөдөлдөө үндэсний, бүсийн, олон улсын мэдүүлгийн огноог давамгайлах огноогоор тогтоолгох тухай хүсэлтээ илэрхийлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд давамгайлах огноо хүсэж гаргасан мэдүүлгийн хуулбарыг хавсаргана.

7.10.Давамгайлах огноо тогтоолгох хүсэлт гаргахад шинэ бүтээл, ашигтай загварын мэдүүлэгт олон улсын хайлт, урьдчилсан шүүлтийн дүгнэлтийг хавсаргана.

7.11.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэгт үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.

7.12.Мэдүүлэг гаргагч нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж болно.

7.13.Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрх, үүргийг Иргэний хуульд заасан шаардлага хангасан итгэмжлэлээр тодорхойлно.

7.14.Мэдүүлгийг монгол хэлээр үйлдэх бөгөөд өөр хэлээр үйлдсэн тохиолдолд мэдүүлэг гаргагч оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад уг мэдүүлгийг ирүүлсэн өдрөөс хойш 2 сарын дотор монгол хэлнээ хөрвүүлж өгнө.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.15.Энэ хуулийн 7.14-т заасан хугацаанд мэдүүлгийг хөрвүүлж өгөөгүй бол мэдүүлэг гаргаагүй гэж үзнэ.

7.16.Олон улсын нэг ангилалд хамаарах адил төстэй 50 хүртэл бүтээгдэхүүний загварыг нэг мэдүүлгээр мэдүүлж болно.

7.17.Мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгийн талаар эцсийн шийдвэр гарах хүртэлх хугацаанд мэдүүлгээ буцаан авч болно.

8 дугаар зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр гаргах

Хэвлэх

8.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагч цахим хэлбэрээр гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд мэдүүлэг нь энэ хуулийн 7 дугаар зүйл, оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан журамд заасан шаардлага хангасан байна.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.2.Энэ хуулийн 8.1-д заасан мэдүүлгийг уян диск болон мэдээллийн цахим хэлбэрийн бусад хэрэгслээр ирүүлж болно.

8.3.Цахим хэлбэрээр ирүүлсэн мэдүүлгийн анхдагч огноог тухайн мэдүүлэг энэ хуульд заасан шаардлагыг хангасан бөгөөд шаардлагатай баримтуудыг хавсаргасан нөхцөлд хүлээн авсан холбогдох ажилтны гарын үсэг, дугаар бүхий баримтыг үндэслэн тогтооно.

8.4.Цахим хэлбэрээр ирүүлсэн мэдүүлэгтэй холбоотой шийдвэрийг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага цахим хэлбэрээр хүргүүлж, тус газрын дарга цахим гарын үсэг хэрэглэж болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9 дүгээр зүйл. Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу олон улсын мэдүүлэг гаргах

Хэвлэх

9.1.Монгол Улсыг нэр зааж гаргасан шинэ бүтээл, ашигтай загварын олон улсын мэдүүлгийн анхдагч огноог энэ хуулиар, эсхүл Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу бүртгүүлсэн олон улсын байгууллагын бүртгэлийн огноогоор тогтооно.

9.2.Монгол Улсын иргэн болон Монгол Улсад оршин суудаг гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүний гаргасан олон улсын мэдүүлгийн хувьд хүлээн авагч байгууллага нь оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага байна.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.3.Мэдүүлэг гаргагч олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авагч байгууллагад гэрээнд заасан хэл дээр гаргаж, хураамж төлнө.

9.4.Мэдүүлэг гаргагч нь олон улсын мэдүүлэгтээ Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр шинэ бүтээлийн патент, ашигтай загварын гэрчилгээ авахаар Монгол Улсыг нэр заасан бол оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь нэр заагдсан байгууллага болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.5.Мэдүүлэг гаргагч нь олон улсын мэдүүлэгтээ олон улсын урьдчилсан магадлан шүүлт хийлгэхээр Монгол Улсыг сонгосон бол оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгогдсон байгууллага болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.6.Сонгогдсон байгууллага нь мэдүүлэгт хийх урьдчилсан магадлан шүүлтийн тайланг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээж авна.

9.7.Монгол Улсыг сонгосон олон улсын мэдүүлгийн хувьд мэдүүлэг гаргагч Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээнд заасны дагуу урьдчилсан магадлан шүүлт хийж эхлэхээс өмнө хураамж төлнө.

9.8. оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага олон улсын мэдүүлэгт хийх бүх үйл ажиллагааг холбогдох хууль, гэрээ, журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10 дугаар зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлгийн анхдагч огноог тогтоох

Хэвлэх

10.1. оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөс хойш 2О, ашигтай загварын мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор түүний бүрдлийг хянаж, энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн бөгөөд мэдүүлгийн бүрдэл хангасан гэж үзвэл анхдагч огноог мэдүүлэг хүлээн авсан өдрөөр тооцно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.2. оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлгийг энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл түүнд нэмэлт, засвар хийх шаардлагатайг мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.3.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 10.2-т заасан мэдэгдлийг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хүлээн авсан өдрөөс хойш шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгт З сар, ашигтай загварын мэдүүлэгт 1 сарын дотор нэмэлт, засвар хийж ирүүлсэн тохиолдолд тухайн мэдүүлгийн анхдагч огноог мэдүүлгийг анх хүлээн авсан өдрөөр тооцно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.4.Энэ хуулийн 10.3-т заасан хугацааны дотор нэмэлт, засвар хийж ирүүлээгүй бол тухайн мэдүүлгийг гаргаагүй гэж үзнэ.

10.5.Мэдүүлэг гаргагч давамгайлах огнооны эрх хүсэж байгаа бол мэдүүлгийг бүртгэснээс хойш 2 сарын дотор энэ тухайгаа бичгээр мэдэгдэж, анхны мэдүүлгийн хуулбарыг ирүүлнэ.

11 дүгээр зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгт шүүлт хийх

Хэвлэх

11.1.Мэдүүлгийн анхдагч огноог тогтоосны дараа оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын шинжээч тухайн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар энэ хуулийн 4, 5 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангасан эсэхэд мөн чанарын шүүлт хийнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.2.Мэдүүлэг гаргагч мэдүүлсэн шинэ бүтээл, эсхүл түүнтэй мөн чанараараа ижил бүтээлд патент буюу өөр ямар нэг эрхийн баримт авахаар гадаадын улс, олон улсын байгууллагад мэдүүлэг гаргасан тухайгаа оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.3.Шүүлт хийх явцад буюу эцсийн шийдвэр гарахаас өмнө мэдүүлэг гаргагч анхныхаа ирүүлсэн тодорхойлолтын агуулгын хүрээнээс халихгүйгээр, мэдүүлэгтээ нэмэлт, өөрчлөлт хийж болно.

11.4.Нэмэлт, өөрчлөлт нь мэдүүлж байгаа шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын мөн чанарыг өөрчлөх бол шинээр мэдүүлэг гаргана.

11.5.Мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтээр шүүлт хийхийг хойшлуулж болох боловч шүүлт хийхийг хойшлуулах хугацаа нь энэ хуулийн 11.9, 11.10-т заасан хугацаагаар хязгаарлагдана.

11.6.Шүүлт хийх явцад мэдүүлэг гаргагч анхныхаа ирүүлсэн тодорхойлолтын агуулгын хүрээнээс халихгүйгээр мэдүүлгээ 2 буюу түүнээс олон мэдүүлэг болгон салгах, эсхүл хамтаар ашиглагдах шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын хэд хэдэн мэдүүлгийг нэгтгэж болно.

11.7.Энэ хуулийн 11.6-д заасан тохиолдолд мэдүүлгийн анхдагч огноо буюу давамгайлах огноог анхны мэдүүлгээр тогтооно.

11.8.Шинэ бүтээлээр дэвшүүлсэн шийдлийн зохиогч мэдүүлгийг эцсийн шийдвэр гарахаас өмнө ашигтай загварын мэдүүлэг болгон, ашигтай загварын гэрчилгээ хүссэн мэдүүлгийг шинэ бүтээлийн мэдүүлэг болгон тус тус өөрчилж болох бөгөөд энэ тохиолдолд анхдагч огноог анхны мэдүүлгээр тогтооно.

11.9. оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 9 сарын дотор шүүлтийн дүгнэлтийг үндэслэн патент олгох эсэх талаар шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.10.оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 11.9-д заасан хугацааг 12 сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.11.Патент олгохоор шийдвэрлэсэн шинэ бүтээлийн ном зүй, томъёолол, бүтээгдэхүүний загварын зургийг патентийн хэвлэлд нийтэлж зарлана.

11.12.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар болох нь нотлогдоогүй, хамгаалах боломжгүй бол патент олгохоос татгалзсан шийдвэр гаргах бөгөөд шүүлтийн дүгнэлтийн хуулбарыг уг дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор мэдүүлэг гаргагчид хүргүүлж, мэдүүлгийг патентийн санд хадгална.

12 дугаар зүйл. Ашигтай загварын мэдүүлэгт магадлан шүүлт хийх

Хэвлэх

12.1.Мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 1 сарын дотор энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан эсэх, ашигтай загвараар бүртгэгдэх боломжтой эсэхэд шинжээч магадлан шүүлт хийж дүгнэлт гаргана.

12.2.Ашигтай загварын мэдүүлэгт шүүлт хийхэд энэ хуулийн 11.2, 11.3-т заасныг нэгэн адил мөрдөнө

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Патент, ашигтай загварын гэрчилгээ олгох

13 дугаар зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварт патент олгох

Хэвлэх

13.1. Шинэ бүтээлийн ном зүй, томъёолол, бүтээгдэхүүний загварын зургийг патентийн хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш З сарын дотор оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад няцаасан нотолгоо ирээгүй, маргаан гараагүй бол патент олгоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан хугацаанд няцаасан нотолгоо ирсэн, маргаан гарсан тохиолдолд тэдгээрийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх хүртэл патент олгохыг хойшлуулна.

13.3.Иргэн, хуулийн этгээд няцаасан нотолгоо ирүүлсэн, маргаан гарсан тохиолдолд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын ерөнхий шинжээч гомдол хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор анхны шинжээчийг оролцуулалгүйгээр 3 шинжээчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр тухайн маргааныг дахин хянан хэлэлцэж шийдвэрлэх бөгөөд анхны шинжээчид гаргасан дүгнэлтээ нотлох боломж олгоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.4.Энэ хуулийн 13.3-т заасны дагуу гарсан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дэргэдэх маргаан таслах комисст гомдлоо гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.5.Патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварыг улсын бүртгэлд бүртгэж, мэдүүлгийг нь патентийн санд хадгална.

14 дүгээр зүйл. Ашигтай загварын гэрчилгээ олгох

Хэвлэх

14.1.Ашигтай загвараар бүртгэх боломжтой гэж шинжээчийн дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш 1 сарын дотор оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага ашигтай загварын гэрчилгээ олгоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15 дугаар зүйл. Патент, ашигтай загварын гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа

Хэвлэх

15.1.Анхдагч огнооноос эхлэн шинэ бүтээлийн патент 2О жил, бүтээгдэхүүний загварын патент 1О жил, ашигтай загварын гэрчилгээ 7 жилийн хугацаанд тус тус хүчинтэй байна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар зохиогч болон патент, гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх

16 дугаар зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар зохиогчийн эрх

Хэвлэх

16.1. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар зохиогч дараахь эрх эдэлнэ:

16.1.1.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвараа өмчлөх;

16.1.2.патент, гэрчилгээ авах эрхээ бусад этгээдэд шилжүүлэх;

16.1.3.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвартаа нэр өгөх;

16.1.4.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын технологийн баримт бичиг боловсруулах, тэдгээрийг турших, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажилд оролцож, хяналт тавих, оюуны бүтээлээ үнэлэх;

16.1.5.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашиглаж олсон бусад этгээдийн орлогоос зохих хэмжээний төлбөр авах.

16.2.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар хамтран бүтээсэн зохиогчид патент авах эрхийг хамтран эдэлнэ.

16.3.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэг болон техникийн баримт бичиг бүрдүүлэх, санхүүжүүлэх, туршилт хийх зэргээр туслалцаа үзүүлсэн этгээдийг хамтран зохиогч гэж тооцохгүй.

16.4.Хамтран зохиогчид гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол мэдүүлэг гаргах, патент, гэрчилгээ авах, бүтээлээ ашиглуулах, бусад этгээдэд худалдах, шилжүүлэх, үнэлэх болон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвартай холбоотой харилцаанд тэгш эрх эдлэх бөгөөд хэн нэг нь бусад хамтран зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр аливаа эрх эдлэхгүй.

16.5.Ижил шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг тусдаа бүтээсэн бол оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад түрүүлж мэдүүлэг өгсөн зохиогч, харин давамгайлах огноо мэдүүлсэн тохиолдолд эхэлж давамгайлах огноотой мэдүүлэг өгсөн зохиогч патент, гэрчилгээ авах эрх эдэлнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16.6.Албан үүргээ гүйцэтгэх буюу гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх явцад бүтээсэн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварт гэрчилгээ авах эрхийг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч эдэлнэ.

16.7.Ажил олгогч шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг бүтээснээс хойш 6 сарын дотор мэдүүлэг гаргаагүй бол зохиогч нь мэдүүлэг гаргах эрх эдэлнэ.

16.8.Энэ хуулийн 16.7-д зааснаар зохиогч өөрийн нэр дээр патент, гэрчилгээ авсан тохиолдолд ажил олгогч тухайн бүтээлийг ашиглахдаа патент, гэрчилгээ эзэмшигчид гэрээний үндсэн дээр зохих төлбөр төлнө.

16.9.Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвартай холбоотой харилцаанд судлаач, түүний ажилладаг танхим, лаборатори болон их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага тэгш эрх эдэлнэ.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмж оруулсан/

16.10.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэвтрүүлснээс олсон роялти орлого нь уг оюуны өмчийн эрхийг эзэмшигч тухайн их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын жилийн төсвийн таван хувиас хэтрэхгүй байна.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмж оруулсан/

17 дугаар зүйл. Патент, гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх

Хэвлэх

17.1.Патент, гэрчилгээ эзэмшигч шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвараа өмчлөх онцгой эрх эдэлнэ.

17.2.Патент, гэрчилгээ бүхий шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг патент, гэрчилгээ эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр ашиглана.

18 дугаар зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашиглах

Хэвлэх

18.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашиглаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, худалдах, хэрэглэх болон энэ зорилгоор хадгалах, гадаадаас оруулахыг патент, гэрчилгээ эзэмшигч хориглох эрхтэй.

18.2.Патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар болон гэрчилгээ бүхий ашигтай загварыг дараахь байдлаар ашиглавал эрх эзэмшигчийн онцгой эрхийг зөрчсөн гэж үзэхгүй:

18.2.1.патент эзэмшигч өөрөө, эсхүл түүний зөвшөөрөлтэйгээр бусад этгээд тус улсын зах зээлд гаргасан бүтээгдэхүүнийг ашиглах;

18.2.2.эрдэм шинжилгээ, сургалт, туршилтын ажилд ашиглах;

18.2.З.тус улсын нутаг дэвсгэрт түр болон тохиолдлоор орж ирсэн бусад орны тээврийн хэрэгсэлд ашиглах;

18.2.4. ашиг олох зорилгогүйгээр ашиглах.

18.3.Оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхийн хамгаалалт хийгдсэн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг үр дүнтэй ашиглах зорилгоор шинэ бүтээлийн улсын нөөцийн сан бий болгоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.4.Энэ хуулийн 18.3-т заасан санг бүрдүүлж байгаа бүтээлийн патент эзэмших эрхийг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага патент эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр эдэлнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19 дүгээр зүйл. Лицензийн гэрээ

Хэвлэх

19.1.Сонирхогч этгээд патент олгосон шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, гэрчилгээ бүхий ашигтай загварыг ашиглах тохиолдолд патент, гэрчилгээ эзэмшигчтэй лицензийн гэрээ байгуулна.

19.2.Лицензийн гэрээгээр патент, гэрчилгээ эзэмшигч нь хамгаалагдсан бүтээлийг ашиглах зөвшөөрлийг бүтээл ашиглагчид олгох, бүтээл ашиглагч гэрээгээр тогтоосон төлбөр төлөх болон гэрээгээр тодорхойлсон бусад үүрэг хүлээнэ.

19.3.Лицензийн гэрээнд дараахь зүйлийг тусгана:

19.3.1.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашиглах арга, хэлбэр, хэмжээ, хүрээ, хугацаа;

19.3.2.гэрээний талуудын эрх, үүрэг;

19.3.3.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашигласны төлбөрийн хэмжээ, түүнийг олгох журам;

19.3.4.гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хүлээх хариуцлага;

19.3.5. маргаан шийдвэрлэх журам.

19.4.Онцгой лиценз өгөх тохиолдолд лиценз өгөгч нь лиценз авагчид шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашиглах онцгой эрхийг лицензийн гэрээний дагуу олгоно.

19.5.Энгийн лиценз өгөх тохиолдолд лиценз өгөгч нь шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг лиценз авагчид ашиглуулахаар өгөх, патент, гэрчилгээгээр олгогдсон эрхээ гуравдагч этгээдэд нэгэн зэрэг ашиглуулах эрхтэй байна.

19.6.Лицензийн гэрээг бичгээр үйлдэх бөгөөд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.7.Энэ хуулийн 19.6-д заасан журмыг зөрчсөн гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байна.

19.8.Патент эзэмшигч өөрийн бүтээлээ сонирхогч этгээдэд ашиглуулах лиценз олгох тухай хүсэлтээ оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.9.Лицензийн гэрээг шударга өрсөлдөөнийг хязгаарлах нөхцөлтэйгээр байгуулахыг хориглоно.

20 дугаар зүйл. Албадан лиценз хэрэглэх

Хэвлэх

20.1.Эрхийн хамгаалалт хийгдсэн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг сонирхогч этгээдийн хүсэлт, оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрээр дараахь тохиолдолд албадан лицензээр ашиглаж болно:

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.1.1.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, хүн амын хүнсний хангамж, эрүүлийг хамгаалах зэрэг нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан ашиглах;

20.1.2.мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш дөрвөн жил өнгөрсөн, эсхүл патент, гэрчилгээ олгосон огнооноос хойш 3 жилийн турш ашиглаагүй үед бүтээлийг ашиглах нөхцөл байгаагүйг эрх эзэмшигч нотолж чадаагүй бол;

20.1.3.лицензийн гэрээгээр патент олгосон бүтээлийг ашиглаж байгаа байдал нь шударга бус өрсөлдөөний шинжийг агуулсан гэж патент эзэмшигч үзвэл.

20.2.Патент, гэрчилгээ эзэмшигч албадан лиценз хэрэглэх тухай оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол шүүхэд гомдол гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.3.Албадан лиценз хэрэглэх гэрээ байгуулах нөхцөлд патент, гэрчилгээ бүхий бүтээл ашигласны төлбөрийг лиценз авагч нь патент, гэрчилгээ эзэмшигчид төлнө.

21 дүгээр зүйл. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар ашиглах хуулийн этгээд болон патент эзэмшигчийн үүрэг

Хэвлэх

21.1.Хуулийн этгээд шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашигласнаас олсон ашиг, оюуны бүтээлийн өртгийг тооцсон үнэлгээг санхүүгийн тайлан тэнцэлд тусгаж, үйлдвэрлэлийн нууцыг нь хадгална.

21.2.Оюуны бүтээлийн өртгийг тооцсон үнэлгээг хөрөнгийн баталгаа, барьцаа, хөрөнгө оруулалт, хувьцаа гаргах, хувьчлал болон дуудлагын худалдаанд оруулах, дүрмийн сан бүрдүүлэх, даатгалд хамруулах зэрэгт хэрэглэж болно.

21.3.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигч өөрчлөгдөхөд энэ тухай бичгээр оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэх бөгөөд энэ өөрчлөлт нь гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхлыг хөндөхгүй.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22 дугаар зүйл. Төрийн нууцад холбогдох шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар

Хэвлэх

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

22.1.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, батлан хамгаалах үйл ажиллагаанд хамаарах төрийн нууцын онц чухал нууц, маш нууц зэрэглэлд хамаарах шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлгийг тагнуулын төв байгууллагад бүртгүүлсний дараа оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын ерөнхий шинжээч хүлээн авч, нууц бүтээлд хайлт, шүүлт хийх эрх бүхий шинжээчид шилжүүлэн дүгнэлт гаргуулж, патент олгох эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн өөрчлөлт оруулсан/

22.2.Төрийн нууцад хамаарах шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг хэвлэлд нийтлэхгүй.

/2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн өөрчлөлт оруулсан/

23 дугаар зүйл. Патент, лицензийн хураамж

Хэвлэх

23.1.Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэг гаргах, патентийг хүчинтэй байлгах, лицензийн гэрээг бүртгүүлэх хураамжийг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад төлнө.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

24 дүгээр зүйл. Патентийн хураамж төлөх хугацаа

Хэвлэх

24.1.Патентийг хүчинтэй байлгах хураамжийг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хэмжээ, хугацаагаар төлнө.

24.2.Патентийг хүчинтэй байлгах эхний З жилийн хураамжийг патент олгох шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 6 сарын дотор, дараахь хугацааны хураамжийг тухайн хугацаа эхлэхээс 6 сарын өмнө тус тус төлнө.

24.3.Патент эзэмшигч патентийг хүчинтэй байлгах хураамжийг энэ зүйлийн 24.2-т заасан хугацаанд төлөөгүй бол оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тухайн хугацаа өнгөрснөөс хойш 6 сарын хөнгөлөлтийн хугацааг тогтоож болох бөгөөд энэ тохиолдолд тухайн хугацааны хураамжтай тэнцэх хэмжээний төлбөр нэмж төлнө.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

24.4.Патентийг хүчинтэй байлгах сонирхол бүхий этгээд патент эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр патентийн хураамжийг төлж болно.

25 дугаар зүйл. Патентийг хүчингүйд тооцох

Хэвлэх

25.1.Энэ хуульд заасныг зөрчиж патент, гэрчилгээ олгосон байвал маргаан шийдвэрлэх комисс, шүүх патентийг хүчингүй болгоно.

25.2.Патент эзэмшихээс болон патентийн хураамж төлөхөөс татгалзсан, хураамжийг энэ хуулийн 24.З дахь хэсэгт заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага патентийг хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.З.Энэ хуулийн 25.1, 25.2-т заасан тохиолдолд оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын улсын бүртгэлд зохих өөрчлөлт оруулж, патентийн хэвлэлд нийтэлнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.4.Шинэ бүтээлийг огт ашиглаагүй тохиолдолд тухайн шинэ бүтээлийг Монгол Улсад ашиглах нөхцөл байгаагүйг патент эзэмшигч нотолж чадаагүй бол төрийн хяналтад зайлшгүй байх шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг эзэмших эрх оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад шилжинэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

25.5.Патентийг хүчингүй болгох тухай хүсэлтийг патент хүчинтэй байх хугацаанд гаргана.

25.6.Патентийн хураамжийг төлөөгүй шалтгаанаар патентийг хүчингүйд тооцсон нөхцөлд патент хүчинтэй байх нийт хугацааны дотор патент эзэмшигчийн хүсэлтээр патентийг сэргээж болно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Оюуны өмчийн байгууллага

26 дугаар зүйл. Оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.1.Монгол Улсад шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын асуудлыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хариуцан дараахь чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.1.1.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлэг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх;

26.1.2.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ олгох;

26.1.3.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, лицензийн гэрээний улсын бүртгэл хөтлөх;

26.1.4.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх;

26.1.5.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын тухай мэдээллийг хэвлэн нийтлэх;

26.1.6.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвартай холбогдсон маргааныг шийдвэрлэхэд шаардлагатай лавлагаа гаргаж өгөх;

26.1.7.патент, ашигтай загварын гэрчилгээний загварыг тогтоох;

26.1.8.хуулийн этгээд, иргэдийг Патентийн тухай хууль зөрчсөн гэж үзвэл холбогдох байгууллагад мэдэгдэх;

26.1.9.хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу патент, гэрчилгээг хүчингүйд тооцох;

26.1.10.патентийн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд зохион байгуулах;

26.1.11.патентийн асуудалтай холбоотой өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх;

26.1.12.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын үнэлгээг зохиогчийн хүсэлтээр баталгаажуулах;

26.1.13.оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх, оюуны өмчийн улсын байцаагч ажиллуулах;

26.1.14.эрхлэх асуудлаар байгууллага, албан тушаалтнаас холбогдох баримт бичгийг гаргуулж авах;

26.1.15.оюуны өмчийн сургалт, судалгааны ажлыг нэгдсэн удирдамж, арга зүйгээр хангах;

26.1.16.оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллах иргэн, хуулийн этгээдийг шалгаруулах, тэдгээртэй хамтран ажиллах;

26.1.17.хуулиар харьяалуулсан маргааныг хянан шийдвэрлэх.

26.2. оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага үйл ажиллагааныхаа орлогоор санхүүжинэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.3. оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26.4.Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагууд шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын ажлыг технологийн бодлогынхоо бүрэлдэхүүн хэсэг болгон явуулна.

27 дугаар зүйл. Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Хэвлэх

/27 дугаар зүйлийн гарчигт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.1.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь дээд боловсролтой, оюуны өмчийн салбарт гурваас доошгүй жил ажилласан, ял шийтгэлгүй, 25 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн байна.

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.2.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тусгай зөвшөөрөл авна.

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.3.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажиллах журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

27.4.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалтын төлөөллийн үйл ажиллагааны тайланг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлэх бөгөөд үйлчилгээний хөлсний 10 хувийг Оюуны өмчийн газарт өгнө.

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

28 дугаар зүйл. Гомдол, маргаан шийдвэрлэх

Хэвлэх

28.1.Эрхийн хамгаалалт хийгдсэн бүтээлийг хууль бусаар ашигласнаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, бүтээл ашигласны төлбөр гаргуулахтай холбогдон үүссэнээс бусад маргааныг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дэргэдэх маргаан шийдвэрлэх комисс гомдлыг хүлээн авснаас хойш 6 сарын дотор хянан шийдвэрлэж, хариуг бичгээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

28.2.Маргаан шийдвэрлэх комиссын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

28.3.Маргаан шийдвэрлэх комиссын ажиллах журмыг Оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

29 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

29.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

29.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

30 дугаар зүйл.Хуулийг буцаан хэрэглэх

Хэвлэх

30.1.Энэ хуулийг буцааж хэрэглэхгүй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial Translation

 

LAW OF MONGOLIA

ON PATENT

/Revised Edition/

January 19, 2006

Ulaanbaatar city

(Turiin medeelel №7, 2006)

 

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

 

 

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this law is to protect rights of creators of inventions, industrial designs and utility models, owners of patent and certificate of registration and to regulate relations arising in connection with the exploitation of inventions, industrial designs and utility models.

Article 2.Legislation on Patents

2.1.The legislation on patents shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Law, this Law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is party provides rules different from those set forth in this Law, the provisions of the international treaty shall be applicable.

Article 3.Definitions in this Law

3.1.The definitions of the terms used in this Law shall be as follows:

3.1.1.“invention” means a new solution related to a product or an industrial process which involves an inventive step, and the essence of which is disclosed on the basis of a law of nature;

3.1.2.“industrial design” means a new and original solution related to the shape, pattern or color, or a combination of colors in an article;

3.1.3.“utility model” means a new technical solution related to an industrial tool, device or process which is capable of industrial application;

3.1.4.“patent” means a document granted by a responsible government authority certifying the recognition of the given solution as an invention or industrial design, and granting the exclusive right to own the invention or industrial design to the creator for a fixed period of time;

3.1.5.“utility model certificate” means a document granted by a responsible government authority certifying the exclusive right of a legitimate person to own the utility model;

3.1.6.“creator” means a person who devised an invention, industrial design or utility model by his mental creativity;

3.1.7.“filing date” means the date on which an application for an invention, industrial design or utility model is received at the government authority in charge of intellectual property matters;

3.1.8.“applicant” means a creator or a natural or legal person to whom the rights have been assigned, who applies for a patent or certificate in order to obtain the legal protection for an invention, industrial design or utility model;

3.1.9.“priority date” means the date on which a patent application for the same invention or industrial design was filed in a country that is a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the World Trade Organization, such date being prior to the filing date;

3.1.10.“patent or certificate owner” means a creator or a person to whom the rights have been assigned, who has obtained a patent for an invention or industrial design or a certificate for an utility model and related exclusive rights in compliance with rules and regulations prescribed by law;

3.1.11.“examiner” means a responsible officer of the government authority in charge of intellectual property matters who has a higher education degree in natural or technical sciences and who has two years work experience in the field of intellectual property;

3.1.12.“similar industrial design” means a design which is similar to a previously protected design in substantive features;

3.1.13.“license” means a permission given to another person to exploit a patented invention or industrial design or a protected utility model;

3.1.14.“exclusive license” means a permission given by a patent or certificate owner to another person on a contractual basis excluding any other third parties;

3.1.15.“compulsory license” means a permission given to another person upon payment to a creator or right holder to exploit an invention, industrial design or utility model by the decision of a responsible government authority where the public interests such as national security or defense, food supply or public health are concerned or in other cases stipulated by law;

3.1.16.“International Agreement to which Mongolia is party” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (1960), (1999), the Patent Cooperation Treaty (1970), the Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (1971), the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design (1968), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994) of the World Trade Organization and other treaties and agreements to which Mongolia is party;

3.1.17.“International application designating Mongolia according to PCT” means an application for a patent or utility model with a priority claim, which is filed according to the Patent Cooperation Treaty.

Article 4.Patent Subject Matter and Patentability

4.1.A patent shall be granted to a creator of a new product or industrial process which involves an inventive step and capable of industrial application, or to a natural or legal person to whom the rights have been assigned.

4.2.A product or industrial process shall be regarded as “new” if it is not anticipated by the prior art.

4.3.An invention shall be regarded to “involve an inventive step” if it is not obvious to a person skilled in the art, which is determined by an examiner.

4.4.An invention shall be regarded “to be capable of industrial application” if it can be used in any kind of industry.

4.5.The government authority in charge of intellectual property matters /hereinafter referred to as the “Intellectual Property Office”/ for determining the state of the art related to the novelty of an invention shall use applications filed prior to the filing date of that invention and information on protected inventions and utility models.

4.6.A patent examiner, when determining whether the requirements set forth in Article 4.1 of this Law are complied with, may accept a preliminary examination report established by a Preliminary Examining Authority in relation to applications for an invention or utility model.

4.7.The following shall not be considered as inventions:

4.7.1.a discovery, scientific theory or mathematical method;

4.7.2.a computer program, algorithm;

4.7.3.a scheme, rule or method for performing a mental act, playing game or doing business;

4.7.4.a solution contrary to public order or morality, or which is prejudicial to environment or human health;

4.7.5.diagnostic and therapeutic methods for the treatment of humans or animals;

4.7.6.plants and animals other than micro-organisms, and biological processes for the production of plants and animals.

4.8.For the purposes of the "novelty” requirement referred to in Article 4.2 of this Law, the disclosure of matter constituting an invention shall be taken not to occur prior the filing date of the application.

4.9.Non-biological and microbiological processes shall not be related to Article 4.7.6 of this Law.

Article 5.Patentability of Industrial Designs

5.1.A patent shall be granted to a creator of an industrial design or to a natural or legal person to whom the rights have been assigned, if the design is new, ornamental and original.

5.2.The following features shall be taken into consideration for an industrial design to be protected:

5.2.1.A design shall be regarded as “new” if its features were not publicly known prior to the filing date of the application;

5.2.2.A design shall be regarded to be “original” if its features possess creative characteristics;

5.2.3.Features of an industrial design shall comprise of ornamental and harmonious characteristics of appearance of an article.

5.3.A patent shall not be granted for a design solution related to utility of an article.

5.4.The following solutions shall not be considered as industrial designs:

5.4.1.a design which is identical with or similar to the national emblem, flag, banners, seals, decorations, orders of merit, medals, or nationals flags and emblems of foreign countries, or emblems and symbols of international organizations;

5.4.2.if it is contrary to public order or morality;

5.4.3.if it is detrimental to others’ business.

Article 6.Subject Matter and Requirements for Granting Utility Model Certificate

6.1.A certificate shall be granted to a creator of a new utility model capable of industrial application, or to a natural or legal person to whom the rights have been assigned.

6.2.A utility model shall be regarded as “new” if it is not anticipated by the prior art.

6.3.A utility model shall be regarded “to be capable of industrial application” if it can be used in any kind of industry.

6.4.A utility model shall be regarded as “new” if its features were not publicly known prior to the filing date of the application.

6.5.The following shall not be considered as utility models:

6.5.1.a solution which was publicly known or worked in Mongolia prior to the registration of a utility model;

6.5.2.if it was published in this country or in a foreign country;

6.5.3.if it is contrary to the public order or morality.

6.6.The provisions of Article 4.7 of this Law shall apply mutatis mutandis to the grant of a utility model certificate.

CHAPTER TWO

FILING AND EXAMINATION OF APPLICATIONS FOR INVENTIONS,
INDUSTRIAL DESIGNS AND UTILITY MODELS

Article 7.Filing Applications for Inventions, Industrial Designs and Utility Models.

7.1.An application for an invention, industrial design or utility model shall be filed with the Intellectual Property Office by a creator or a natural or legal person to whom the rights have been assigned.

7.2.A separate application shall be filed for each invention, industrial design or utility model. For inventions, industrial designs or utility models which have a single purpose and use, one application may be filed.

7.3.An application for an invention shall contain a request, a description of the invention, claim(s), an abstract as follows, a brief explanatory note and, if required, it shall be accompanied by relevant drawings and certificates from responsible organizations.

7.3.1.The description of the invention shall state essential features of the solution for which the invention is claimed and the relevant prior art, and disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete so as to enable a person skilled in the art to practice it, and shall indicate the best mode known of carrying out the invention;

7.3.2.The claim(s) shall define the scope of legal protection and the indispensable features of the invention clearly and concisely. One invention may be defined in one or more claims;

7.3.3.The claim(s) shall be supported by a detailed description and drawings;

7.3.4.The purpose of the abstract is to give technical information and it shall not be used for defining the scope of legal protection.

7.4.An application for an industrial design shall contain a request, a drawing of the design, a description and, if required, the drawing and the description shall be accompanied by relevant materials.

7.5.An application for a utility model shall contain a request, a description, claim(s), an explanation and drawings. The claim(s) of the utility model shall define the scope of legal protection and essential features of that solution.

7.6.An application for an invention, industrial design or utility model shall state the names and addresses of the creator, applicant, agent, a request for the grant of a patent and the title of the invention, industrial design or utility model.

7.7.Where an application is filed by a person other than a creator, it shall be accompanied by a document justifying the right to obtain a patent or certificate.

7.8.In case of inventions, industrial designs or utility models which relate to human food supply or hygiene, a document issued by the organisation responsible for epidemiology and hygiene should be attached certifying that those solutions will not harm human body or health.

7.9.An applicant may claim priority of earlier national, regional or international applications, and, if so, a copy of such applications shall be attached.

7.10.Where a priority is claimed, an application shall be accompanied by an international search report or a preliminary examination report.

7.11.An application for an invention, industrial design or utility model shall be accompanied by a document certifying the payment of service fees.

7.12.An applicant may be represented by an agent.

7.13.Rights and obligations of an agent shall be defined by a power of attorney which complies with the requirements set forth in the Civil Law.

7.14.An application shall be made in Mongolian. Where it is made in a language other than Mongolian, an applicant shall furnish a Mongolian translation of the application within 2 months after the date of receipt of the application by the Intellectual Property Office.

7.15.If a translation has not been submitted within the time limit prescribed in Article 7.14 of this Law, the application shall be treated as if it had not been filed.

7.16.One application may be filed for up to 50 related industrial designs applied to articles under the same classification.

7.17.An applicant may withdraw his application at any time before a final decision is rendered.

Article 8.Procedure for Filing Applications for Inventions, Industrial Design or Utility Models by Electronic Means

8.1.An application for an invention, industrial design and utility model may be filed by electronic means and it shall comply with the requirements set forth in Article 7 of this Law and regulations prescribed by the Intellectual Property Office.

8.2.An application under Article 8.1 of this Law may be presented on a floppy disk or through other electronic information means.

8.3.A filing date of an electronic application shall be accorded on the basis of a document bearing a number and signature of a receiving officer, where the application complies with the requirements set forth in this Law and accompanied by all necessary documents.

8.4.A decision related to an electronic application shall be delivered by electronic means and a Director General of the Intellectual Property Office may use electronic signature.

Article 9.Filing International Application under Patent Cooperation Treaty

9.1.A filing date of an international application for an invention or utility model designating Mongolia shall be accorded under this Law or according to the date of international registration under the Patent Cooperation Treaty.

9.2.The Intellectual Property Office or the World Intellectual Property Organization shall act as a receiving Office in respect of an international application filed herewith by a citizen of Mongolia, a foreign citizen or a stateless person residing in Mongolia.

9.3.An international application filed with a receiving Office shall be made in a prescribed language and the prescribed transmittal fees under the Treaty shall be paid to the receiving Office.

9.4.The Intellectual Property Office shall act as a designated Office in respect of an international application which designates Mongolia in order to obtain a patent for an invention or utility model certificate in the territory of Mongolia.

9.5.The Intellectual Property Office shall act as an elected Office in respect of an international application which designates Mongolia, where an applicant elects Mongolia for the purposes of international preliminary examination.

9.6.The elected Office shall receive a preliminary examination report within the time limit prescribed by the Treaty.

9.7.An applicant for an international application designating Mongolia shall, under the Patent Cooperation Treaty, pay the prescribed fees prior the preliminary examination.

9.8.The Intellectual Property Office shall process international applications in compliance with relevant law, treaty and regulations.

Article 10.Filing Date of Applications for Inventions, Industrial Designs and Utility Models.

10.1.The Intellectual Property Office shall, within 20 days from the date of receipt of an application for an invention or industrial design, or within 7 days from the date of receipt of an application for a utility model, examine the application as to form and, if the application complies with the requirements set forth in Article 7 of this Law and the formal requirements, it shall accord as the filing date the date of receipt of the application.

10.2.If the Intellectual Property Office finds that the application does not comply with the requirements set forth in Article 7 of this Law, it shall invite the applicant to make the required amendment or correction.

10.3.If the applicant makes the required amendment or correction to the application for an invention or industrial design within 3 months, or to the application for a utility model within 1 month from the date of receipt of the invitation referred to in Article 10.3 of this Law, the Intellectual Property Office shall accord as the filing date the original date of receipt of the application.

10.4.If no amendment or correction is made, the application shall be treated as if it had not been filed.

10.5.An applicant desiring to claim a right of priority shall, within 2 months from the date of registration of the application, submit a written statement to that effect and a copy of an earlier application.

Article 11.Examination of Applications for Inventions and Industrial Designs.

11.1.After a filing date has been accorded, an examiner of the Intellectual Property Office shall conduct a substantive examination of an invention or industrial design to determine whether there has been compliance with the requirements of Articles 4 and 5 of this Law.

11.2.The applicant shall furnish the Intellectual Property Office with information on any other application for a patent or other title of protection made in other countries or international organizations relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application filed with the Intellectual Property Office.

11.3.At any time during the examination procedure or before a final decision is rendered, the applicant may amend or correct the application, provided that such amendment or correction shall not go beyond the scope of the matter disclosed in the description as originally filed.

11.4.If the amendment or correction is determined to have changed the substantial matter of the invention or industrial design, the applicant should file a new application.

11.5.The examination procedure, upon request of the applicant, may be deferred, provided that the duration of such deferral shall be limited by the time period prescribed by Articles 11.9 and 11.10 of this Law.

11.6.The applicant, during the examination procedure, may divide the application into 2 or more applications, provided that each divisional application shall not go beyond the scope of the matter disclosed in the original description, or may unify several applications for inventions, industrial designs or utility models which can be used in unity.

11.7.A filing date or a priority date, in case referred to in Article 11.6 of this Law, shall be the filing date of the first application.

11.8.A creator of a solution for an invention may, before a final decision is rendered, convert the application into an application for a utility model, or an application for a utility model into an application for an invention; in such case the filing date shall be the filing date of the first application.

11.9.The Intellectual Property Office shall reach a decision as to whether or not to grant a patent within 9 months from the filing date of the application.

11.10.If required, the Intellectual Property Office may extend this period for a further period of up to 12 months.

11.11.Where it is decided to grant a patent, claim(s) of an invention or a drawing of an industrial design and the bibliographical data concerned shall be published in the Patent Gazette.

11.12.Where a solution has been determined not to constitute an invention or an industrial design, or where it is not patentable, a decision of refusal to grant a patent shall be rendered and a copy of the examination report shall be sent to the applicant within 30 days from the date of the examination report, and the application shall be kept in the patent collection.

Article 12.Examination of Applications for Utility Models

12.1.An examiner shall, within 1 month from the filing date, conduct an examination to determine whether there has been compliance with the requirements of registrability and the requirements of Article 6 of this Law and shall render a decision.

12.2.The provisions of Articles 11.2 and 11.3 of this Law shall apply mutatis mutandis to the examination of an application for a utility model.

CHAPTER THREE

GRANT OF PATENT AND UTILITY MODEL CERTIFICATE

Article 13.Grant of Patent for Invention and Industrial Design

13.1.A patent shall be granted if, within 3 months from the date of publication of the claim(s) of an invention or the drawing of an industrial design and the bibliographical data concerned, no opposition has been filed with the Intellectual Property Office or no dispute has been arisen.

13.2.Where an opposition is filed or a dispute arises during the period referred to in Article 13.1 of this Law, a grant of the patent shall be suspended until a decision thereon has been rendered in accordance with established procedure.

13.3.Where an opposition is filed by a natural or legal person or a dispute arises, a collegial body constituting of three examiners, not including the first examiner but giving him an opportunity to justify his decision, and a chief examiner of the Intellectual Property Office shall, within 30 days from the date of receipt of the complaint, review and rule on the matter.

13.4.An appeal against the decision referred to in Article 13.3 of this Law may be lodged with the Dispute Resolution Board under the Intellectual Property Office.

13.5.Patents granted for inventions and industrial designs shall be registered in the State Register and applications shall be kept in the patent collection.

Article 14.Grant of Utility Model Certificate

14.1.The Intellectual Property Office shall grant a utility model certificate within 1 month from the date of decision of an examiner to register the utility model.

Article 15.Term of Patent and Utility Model Certificate

15.1.The term of a patent for inventions and industrial designs and a utility model certificate shall be 20, 10 and 7 years respectively beginning from the filing date.

CHAPTER FOUR

RIGHTS OF CREATORS OF INVENTIONS, INDUSTRIAL DESIGNS AND UTILITY MODELS AND PATENT AND CERTIFICATE OWNERS

Article 16.Rights of Creators of Inventions, Industrial Designs and Utility Models

16.1.A creator of an invention, industrial design or utility model shall have the following rights:

16.1.1.own the invention, industrial design or utility model;

16.1.2.assign his right to obtain a patent or certificate to another person;

16.1.3.give title to the invention, industrial design or utility model;

16.1.4.take part and control in the working of technical documentation, testing and putting into production the invention, industrial design or utility model and evaluate his intellectual product;

16.1.5.receive a reasonable remuneration from profits of the exploitation of the invention, industrial design or utility model.

16.2.Co-authors of an invention, industrial design or utility model shall jointly enjoy the right to a patent.

16.3.A person, who provided assistance in working of technical documentation, financing or testing of the invention, industrial design or utility model, or in filing an application for the invention, industrial design or utility model shall not be regarded as a co-author.

16.4.Co-authors, unless otherwise provided in a contract, have equal rights in relations arising in connection with inventions, industrial designs or utility models and have the equal rights to apply for and obtain a patent or certificate, offer for exploitation, sell, assign to others and evaluate; each co­author shall not be entitled to any rights without the consent of other co­authors.

16.5.When two or more persons have independently created the same invention, industrial design or utility model, the right to a patent shall belong to the creator who has first filed the application with the Intellectual Property Office or, if the priority is claimed, to the creator who has filed the application with the earliest priority date.

16.6.The right to obtain a patent for an invention or industrial design or certificate for a utility model, which has been created in the course of execution of the official duties or contractual obligations, shall belong to the employer unless otherwise provided in the contract.

16.7.A creator has the right to apply for and obtain a patent, if the employer has not applied within 6 months after the invention, industrial design or utility model has been created.

16.8.When the creator has obtained a patent or certificate in his name as provided for in Article 16.7 of this Law, the employer shall pay to the patent or certificate owner a reasonable remuneration for the exploitation thereof on a contractual basis.

Article 17.Rights of Patent and Certificate Owners

17.1.Patent and certificate owners shall have the exclusive right to own their invention, industrial design or utility model.

17.2.Inventions or industrial designs protected by a patent or utility model protected by a certificate shall be exploited only with the authorization of the patent or certificate owner.

Article 18.Exploitation of Inventions, Industrial Designs and Utility Models

18.1.A patent or utility model certificate owner has the right to exclude others form making, selling or using a product containing an invention, industrial design or utility model, and from storing or exporting the product for that purpose.

18.2.The following exploitation of the invention or industrial design protected by the patent or utility model protected by the certificate shall not be regarded as an infringement of the exclusive rights of the patent or certificate owner:

18.2.1.the use of products put on the market in the country by the patent owner or by another person with the patent owner’s consent;

18.2.2.the use for scientific research, education or experimental purposes;

18.2.3.the use on vehicles of other countries which temporarily or accidentally enter the territory of Mongolia;

18.2.4.the use for non- profit purposes.

18.3.The Intellectual Property Office shall establish the State Reserve Fund of Inventions to ensure the effective exploitation of inventions or industrial designs protected by patents or utility models protected by certificates.

18.4.The intellectual Property Office shall have the right to own a patent for an invention which form part of the Fund referred to in Article 18.3 of this Law on the basis of a contract concluded with the patent owner.

Article 19.License Agreement

19.1.Any interested person may exploit an invention or industrial design protected by a patent or utility models protected by a certificate by concluding a license agreement with the patent or utility model certificate owner.

19.2.Under a license agreement, a patent or certificate owner shall give the permission to a licensee to exploit a protected creation, and the licensee shall be bound by obligation to make payment and other obligations specified in the agreement.

19.3.In a license agreement the following shall be specified:

19.3.1.the method, ways, limits, scope and duration of the exploitation of the invention, industrial design or utility model;

19.3.2.the rights and obligations of the contracting parties;

19.3.3.the amount and mode of payment for the exploitation of the invention, industrial design or utility model;

19.3.4.the liabilities of the contracting parties in case of non­performance;

19.3.5.the dispute resolution procedure.

19.4.In case of an exclusive license, a licensor shall, under the license agreement, give a licensee the exclusive right to exploit the invention, industrial design or utility model.

19.5.In case of a non-exclusive license, a licensor shall, under the license agreement, give a licensee the right to exploit the invention, industrial design or utility model and at the same time has the right to give a license to third parties for the exploitation of the patent or certificate rights.

19.6.A license agreement shall be made in a written form and shall be effected upon the registration at the Intellectual Property Office.

19.7.A license agreement made in violation of Article 19.6 of this Law shall not be valid.

19.8.A patent owner may request the Intellectual Property Office to give a license for the exploitation of his creation to any interested person.

19.9.It shall be prohibited to conclude a license agreement which restrain competition.

Article 20.Compulsory License

20.1.Protected inventions, industrial designs or utility models may be exploited on the basis of a compulsory license by the decision rendered by the Intellectual Property Office and upon request of any interested person in the following cases:

20.1.1.where an invention, industrial design or utility model should be exploited for the purposes associated with the public interests such as national security or defense, food supply or health care;

20.1.2.where a creation has not been exploited for a period of 3 years from the date of the granting of the patent, provided that the patent owner has not been able to prove to the Intellectual Property Office the absence of conditions to exploit the creation;

20.1.3.where a patent owner considers that the exploitation by a licensee of an invention protected by a patent involves unfair competition.

20.2.Where a patent or utility model certificate owner disagrees with a decision of the Intellectual Property Office to give a compulsory license he may lodge a complaint with a court.

20.3.When a compulsory license agreement is concluded, the licensee shall make a payment to the patent or certificate owner for the exploitation of a creation protected by the patent or certificate.

Article 21.Obligations of Patent Owners and Legal Persons with respect to Exploitation of Inventions, Industrial Designs and Utility Models

21.1.Legal persons shall indicate the amount of profit gained from the exploitation of an invention, industrial design or utility model and the value of intellectual property in the balance sheet and shall keep the production in confidence.

21.2.The intellectual property valuation may be used in a property guarantee, shares, mortgage, privatization, auction, statutory fund, capital investment or insurance.

21.3.In case of change of ownership of a patent for an invention or industrial design or utility model certificate, the Intellectual Property Office shall be notified in a written form, and that change shall not be in conflict with the interests of any third party.

Article 22.Inventions, Industrial Designs and Utility Models Related to State Secrecy

22.1.Applications for inventions, industrial designs or utility models related to national security or defense, classified as extremely important, top secret or secret, shall, upon the registration with the Central Intelligence Office, be received by a chief examiner of the Intellectual Property Office and transmitted to a responsible examiner for the examination upon which a decision whether to grant a patent shall be rendered..

22.2.Inventions, industrial designs or utility models related to the state secrecy shall not be published.

Article 23.Patent and License Fees

23.1.In order to file an application for an invention, industrial design or utility model, maintain the patent or to register a license agreement, fees shall be paid to the Intellectual Property Office.

Article 24.Time Limit for Payment of Patent Fees

24.1.Patent maintenance fees shall be paid in the amount and at the time prescribed by the Law on Stamp Duties.

24.2.The maintenance fees for the first 3 years shall be paid within 6 months from the date of the decision to grant a patent; fees for subsequent periods shall be paid 6 months in advance for each period.

24.3.Where a patent owner does not pay fees within the time limit prescribed in Article 24.2 of this Law, a grace period of 6 months following the expiration of the payment period shall be allowed upon payment of the surcharge equivalent to the patent fees for that period.

24.4.Any interested person seeking to keep in force the patent may pay the patent fees with the consent of the patent owner.

Article 25.Revocation of Patents

25.1.Where a patent has been granted in violation of this Law, the Dispute Resolution Board or a court shall revoke a patent.

25.2.Where a patent has been surrendered, or fees have been refused to be paid or have not been paid within the time limit prescribed in Article 25.3 of this Law, the Intellectual Property Office shall cancel the patent.

25.3.In cases referred to in Articles 25.1 and 25.2 of this Law, the Intellectual Property Office shall record the corresponding changes in the State Register of inventions, industrial designs or utility models and publish notice thereof in the Patent Gazette.

25.4.Where an invention has not been exploited at all and where the patent owner has not been able to prove the absence of conditions to exploit the invention in Mongolia, the ownership rights to the patent for inventions, industrial designs or utility models which must be under the State control shall be transferred to the Intellectual Property Office.

25.5.A request for the revocation of a patent shall be made during the term of validity of the patent.

25.6.Where a patent is cancelled due to non-payment of the patent fees, the patent may be recovered upon the request of the patent owner made within the total term of the validity of the patent.

CHAPTER FIVE

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Article 26.Intellectual Property Office

26.1.The Intellectual Property Office, a Government implementary agency, shall be in charge of inventions, industrial designs and utility models and shall carry out the following functions:

26.1.1.receive and examine applications for inventions, industrial designs and utility model and render decision thereon;

26.1.2.grant patents for inventions and industrial designs and utility model certificates;

26.1.3.keep the State Register of inventions, industrial designs, utility models and license agreements;

26.1.4.maintain a unified database on inventions, industrial designs and utility models;

26.1.5.publish information on inventions, industrial designs and utility models;

26.1.6.provide reference documents necessary for court hearings of disputes concerning inventions, industrial designs and utility models;

26.1.7.specify the layout of a patent and utility model certificate;

26.1.8.inform the relevant organizations in cases where a violation of the Patent Law by a legal entity or an individual is considered to have a place;

26.1.9.cancel or revoke a patent or utility model certificate on grounds set forth in this Law and in accordance with established procedure;

26.1.10.organize, within its competence, measures for the enforcement of the Patent Law;

26.1.11.receive and review requests and complaints concerning patents;

26.1.12.acknowledge the valuation of an invention, industrial design or utility model upon request of the creator;

26.1.13.carry out the state supervision on implementation of the intellectual property legislation and appoint state inspectors of intellectual property;

26.1.14.request any relevant documents from organization and officials on the matters concerned;

26.1.15.provide a uniform directive and methodological support for intellectual property training and research;

26.1.16.conduct examination of and cooperate with any citizen or legal entity intending to practice as a patent agent;

26.1.17.review disputes as set forth in this Law;

26.2.The Intellectual Property Office shall function on a self-financing

basis.

26.3.A member of the Government in charge of intellectual property matters shall approve the amount of fees for services to be provided by the Intellectual Property Office.

26.4.Central and local organizations of public administration shall carry out the activities related to inventions, industrial designs and utility models as a part of their technological policy.

Article 27.Patent Agents

27.1.A patent agent must be a citizen of Mongolia over the age of 25 years who has worked in the field of intellectual property for at least three years, with higher education and no previous criminal records.

27.2.A patent agent shall obtain a license in accordance with relevant legislation.

27.3.The Intellectual Property Office shall determine regulations on the operation of patent agents.

27.4.A patent agent shall provide the Intellectual Property Office with a report on his work regarding inventions, industrial designs, utility models or trademarks and 10% of the service fee shall be paid to the Intellectual Property Office.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 28.Review of Appeals and Disputes

28.1.The Dispute Resolution Board of the Intellectual Property Office shall review any disputes except those claiming the payment for the exploitation of protected creations or the compensation for losses caused by illicit exploitation of protected creations and shall give written notice of its decision within 6 months from the date of receipt of the complaint.

28.2.In case of disagreement with the decision of the Dispute Resolution Board, an appeal may be lodged with a court within 30 days from the date of receipt of the decision.

28.3.A member of the Government in charge of intellectual property matters shall determine regulations on the operation of the Dispute Resolution Board.

Article 29.Liability for Violation of Patent Legislation and for Infringement of Rights of Creators and Patent Owners

29.1.Where a violation of the patent legislation is held not to constitute a criminal offence, the following administrative sanctions shall be imposed:

29.1.1.a judge or state inspector shall impose on a citizen a fine equivalent to from twice to six times the monthly minimum wages, and on a legal entity a fine equivalent to from ten to twenty times the monthly minimum wages;

29.1.2.a judge shall order to arrest an offending citizen or official for 7-14 days;

29.1.3.a judge or state inspector shall order to confiscate illegal goods or articles, confiscate illegal revenues in favor of the state income, destroy the infringing goods and cease the activities.

29.2.Any person who infringes the rights of creators or patent owners shall be liable under the legislation of Mongolia.

29.3.Compensation for damages caused by the infringement of the rights of creators or patent owners shall be awarded by a court in compliance with the Civil Law.

Article 30.Retroactivity of Law

30.1.This law shall not be applied retroactively.

 

 

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE IKH KHURAL                                                                    TS.NYAMDORJ