A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1998 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

САДАР САМУУН ЯВДАЛТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь садар самууныг сурталчлах, биеэ үнэлж явалдахтай тэмцэх болон эротик сурталчилгаа, үйлчилгээг журамлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль тогтоомж нь Эрүүгийн хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."садар самууныг сурталчлах" гэж бэлгийн дур хүслийг өдөөх зорилгоор хурьцал үйлдэхийг болон хүний бэлэг эрхтнийг илтээр хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс, дуу авианы бичлэг болон бусад хэлбэрээр уншуулах, сонсгох, үзүүлэхийг;

3.1.2."садар самуун явдал" гэж биеэ үнэлэх, бусдын биеийг үнэлүүлэх, эсхүл эдгээр үйлдэлд бусдыг татан оролцуулах, түүнчлэн садар самууныг сурталчлахыг;

/Энэ заалтыг 2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.1.3."эротик" гэж гоо сайхны таашаал төрүүлэх зорилгоор хүний нүцгэн биеийг урлаг, уран сайхны хэлбэрээр үзүүлэхийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Садар самуун явдлыг хориглох

4 дүгээр зүйл.Биеэ үнэлэх, бусдын биеийг үнэлүүлэхийг хориглох

Хэвлэх

4.1.Биеэ үнэлэхийг хориглоно.

4.2.Бусдын биеийг үнэлүүлэхийг хориглоно.

/Энэ зүйлийг 2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5 дугаар зүйл.Садар самууныг сурталчлахыг хориглох

Хэвлэх

5.1.Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр садар самууныг сурталчлахыг хориглоно.

5.2.Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад зүйлийг бэлтгэх, тараах, борлуулах, энэ зорилгоор хадгалахыг хориглоно.

5.3.Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэг, зураг болон бусад зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.

6 дугаар зүйл.Садар самуун явдалтай тэмцэх талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг

Хэвлэх

6.1.Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны болон эрүүл мэнд, хэвлэл, мэдээлэл, гэгээрлийн байгууллагууд садар самуун явдлын хор уршгийг олон нийтэд ойлгуулан таниулах, бэлэгсийн халдварт болон дархлалын олдмол хомсдол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сурталчилгаа явуулах үүрэгтэй.

6.2.Шөнийн цэнгээний газар, зочид буудалд бэлгэвч худалдаалах тоног төхөөрөмжийг заавал байрлуулсан байна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Эротикийн сурталчилгаа, үйлчилгээнд тавих шаардлага

7 дугаар зүйл.Эротик хэвлэл, ном зохиол, дүрс бичлэгийг худалдах журам

Хэвлэх

7.1.Эротик хэвлэл, ном зохиол, дүрс бичлэгийг сум, дүүргийн Засаг даргаас тогтоосон тусгай цэгт худалдана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.2.Эротик хэвлэл, ном зохиол, дүрс бичлэгийг худалдахад дараахь зүйлийг хориглоно:

7.2.1.албан байгууллага, гудамж, талбай, хүүхдийн байгууллага, цэцэрлэг, сургууль, оюутан, сурагчдын дотуур байр, хүнс, барааны зах, худалдаа, үзвэр үйлчилгээний газар худалдах;

7.2.2.гар дээрээс худалдах;

7.2.3. 18 насанд хүрээгүй хүнээр худалдуулах, 18 насанд хүрээгүй хүнд худалдах.

8 дугаар зүйл.Эротик кино, дүрс бичлэг, жүжиг, бүжиг үзүүлэхэд хориглох зүйл

Хэвлэх

8.1.Эротик кино, дүрс бичлэг, жүжиг, бүжиг, тайчих урлаг, үзүүлэх тоглолт, уралдаан, тэмцээн, бусад үзвэрийг үзүүлэхэд дараахь зүйлийг хориглоно:

8.1.1.соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад газарт энэ төрлийн кино, дүрс бичлэгийг үзүүлэх;

/Энэ заалтад 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8.1.2.телевизийн нийтийн сувгаар дамжуулах;

8.1.3. 18 насанд хүрээгүй хүнд үзүүлэх.

9 дүгээр зүйл.Эротикийн сурталчилгаанд тавих хяналт

Хэвлэх

9.1.Эротик чиглэлийн хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэгт тавих хяналтыг эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, соёлын болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудын дэргэдэх зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэнэ/ хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.2.Зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг Засгийн газар батална.

9.3.Эротик хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэгийг зөвхөн Зөвлөлөөр хянуулсны дараа хэвлэн нийтлэх, нийтэд үзүүлэхийг зөвшөөрнө.

10 дугаар зүйл.Эротик тоглолт явуулах

Хэвлэх

10.1.Эротик тоглолтыг зөвхөн шөнийн цэнгээний газарт явуулж болно.

10.2. 18 насанд хүрээгүй хүнийг шөнийн цэнгээний газарт оруулах болон эротик тоглолтод оролцуулахыг хориглоно.

11 дүгээр зүйл.Татварын хувь, хэмжээ

Хэвлэх

11.1.Эротик хэвлэл, ном зохиол, дүрс бичлэг худалдсан буюу төлбөртэй ашиглуулсан, эротик тоглолт явуулсан үйлчилгээний орлогод Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 -т заасан хувь, хэмжээгээр татвар ногдуулна.

/Энэ зүйлийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

12 дугаар зүйл.Тоо бүртгэл

Хэвлэх

12.1.Биеэ үнэлсэн, эсхүл бусдын биеийг үнэлүүлсэн зөрчилд шийтгэл хүлээсэн этгээдийн талаарх тоо бүртгэлийг цагдаагийн байгууллага эрхлэн хөтөлнө.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2012 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

13 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

13.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

14 дүгээр зүйл.Хуулийн заалтыг дагаж мөрдөх журмын тухай

Хэвлэх

14.1.Энэ хуулийн 6.2-т заасныг 1998 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.07.17-ны өдрийн орчуулга)                                            Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

January 22, 1998        Ulaanbaatar city

 

ON COMBATTING AGAINST ADULTERY

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate the relations with regard to promotion of adultery, combatting against prostitution and regulation of erotic promotion and service.

Article 2.Legislation on combatting against adultery

2.1.The legislation on combatting adultery shall comprise the Criminal code, this Law and other legislative acts enacted in compliance with these laws.

2.2.In case that any international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."Promotion of adultery" means to have sex in order to arouse sexual whim and make read, hear and demonstrate human genital overtly on printed matter, books and literatures, video and voice record and other forms;

3.1.2."Adultery" means prostitution, causing others to prostitute, or dragging others in these acts, moreover promotion of adultery;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of January 19, 2012/

3.1.3."Erotic" means to show human naked body in cultural and artistic forms in order to invoke aesthetical satisfaction.

CHAPTER TWO

PROHIBITION ON ADULTERY

Article 4.Prohibition on prostitution and causing others to prostitute

/This Article was modified according to the law as of January 19, 2012/

4.1.It shall be prohibited to prostitute.

4.2.It shall be prohibited to cause others to prostitute.

Article 5.Prohibition on promotion of adultery

5.1.It shall be prohibited to promote and advertise adultery via press and media.

5.2.It shall be prohibited to prepare, distribute, sell publication, book and literature, pictures, movies, video recording and other similarities that promote adultery as well as to store such items for this purpose.

5.3.It shall be prohibited to access publication, book and literature, pictures, movies, video recording and other similarities that promote adultery via the state border.

Article 6.Obligations of business entities and organizations regarding combatting against adultery

6.1.Centers of state administration, local administrative units, health, press and educational organizations shall be obliged to conduct advertisement to make the public understand and familiarize with consequences of adultery and to prevent from sexually transmitted diseases and AIDS.

6.2.Night clubs hotels must mandatorily place condom selling device at all times.

CHAPTER THREE

REQUIREMENTS ON EROTIC PROMOTION AND SERVICE

Article 7.Procedure for selling erotic publication, book, literature and video recording

7.1.Erotic publication, book, literature and video recording shall be sold at specific point fixed by the Governor of soum and district.

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

7.2.When selling erotic publication, book, literature and video recording, the following shall be prohibited:

7.2.1.to sell at offices, streets, squares, children's organization, kindergartens, schools, student dormitories, grocery and goods markets and entertainment places;

7.2.2.to sell readily available from vendors;

7.2.3.to make sell by a person who has not reached 18 years and to sell to a person who has not reached 18 years.

Article 8.Prohibitions on showing erotic movie, video recording, play and dance

8.1.When showing erotic movie, video recording, play, dance, striptease, demonstration show, match, contest and other performances, the following shall be prohibited:

8.1.1.to show movies and video recordings of this kind in places other than those specifically approved by state administrative center and local administrative body in charge of cultural issues;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

8.1.2.to broadcast public television channel;

8.1.3.to show to a person who has not reached 18 years.

Article 9.Monitoring on erotic promotion

9.1.The Board /hereinafter referred to as "the Board"/ next to the state central administrative organizations in charge of health, social security, cultural and legal issues shall implement the monitoring on publication, book, literature, movies and video recordings focused on erotic promotion.

/This paragraph was amended according to the law as of January 27, 2005/

9.2.The Government shall approve the operating procedure and membership of the Board.

9.3.The erotic publication, book, literature, movies and video recordings shall be accepted to be viewed in public only after reviewed by the Board.

Article 10.Performing erotic show

10.1.Only nightclubs may perform erotic show.

10.2.It shall be prohibited to let a person who has not reached 18 years into nightclub as well as into erotic show.

Article 11.Tax rates

/This Article was invalidated according to the law as of June 29, 2006/

11.1.The income from the sale of erotic publications, literature, video recordings or the use of erotic performances for a fee shall be taxed at the rate and amount specified in sub-paragraph 4, paragraph 1, Article 6 of the Law on Corporation Income Tax.

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 12.Statistics

/This Article was modified according to the law as of January 19, 2012/

12.1.The Police organization shall keep track of statistics regarding persons that have convicted with prostitution, or found guilty for causing others to prostitute.

/This paragraph was amended according to the law as of December 04, 2015/

Article 13.Liability for the violators of the law

/This Article was modified according to the law as of December 4, 2015/

13.1.In case that the actions by a civil servant violating this Law do not have a criminal nature, they shall be subject to liabilities specified in the Law on Public service.

13.2.Any person or legal entity violating this Law shall be subject to liabilities specified in the Criminal code or the Law on Violations.

Article 14.In regards with procedure to be complied with provisions of the Law

14.1.The provisions stated in the paragraph 6.2 of this Law shall enter into force on July 1, 1998

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA GONCHIGDORJ.R