A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хууль нь санхүүгийн түрээс /лизинг/-тэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.

2 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Санхүүгийн түрээсийн тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Дампуурлын тухай хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээс, түүний төрөл

Хэвлэх

3.1. "Санхүүгийн түрээс" гэж түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн захиалгын дагуу энэ хуулийн 6.1-д заасан эд хөрөнгийг өөрөө үйлдвэрлэх буюу гуравдагч этгээдээр үйлдвэрлүүлэх, эсхүл түүнээс худалдан авч гэрээний үндсэн дээр тодорхой хугацаанд, төлбөртэйгээр түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтад шилжүүлэх, түрээслэгч нь тогтмол хугацаанд түрээсийн төлбөр төлөхийг ойлгох бөгөөд үүнийг "анхдагч түрээс" гэж үзнэ.

3.2. Санхүүгийн түрээс нь энэ хуулийн 3.1-д зааснаас гадна дараахь төрөлтэй байж болно:

3.2.1. түрээслүүлэгчийн бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр түрээслэгч өөрөө түрээслүүлэгчийн эрх, үүргийг хүлээж түрээсийн зүйлийг гэрээний дагуу бусдад түрээслүүлэх санхүүгийн "дамжуулах түрээс";

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

3.2.2. түрээслүүлэгч санхүүгийн түрээсийн гэрээ дуусгавар болсны дараа анхдагч түрээслэгчээс түрээсийн зүйлийг буцаан авч өөр түрээслэгчид түрээслүүлэх санхүүгийн "хоёрдогч түрээс";

3.2.3. санхүүгийн түрээсийн гэрээгээр түрээсийн зүйл түрээслэгчийн өмчлөлд шилжсэний дараа түрээслэгч түрээслүүлэгчийн эрх, үүргийг хүлээж гуравдагч этгээдэд буцаан түрээслэх санхүүгийн "эргэх түрээс".

4 дүгээр зүйл. Санхүүгийн дамжуулах түрээс

Хэвлэх

4.1. Дамжуулах түрээсийн түрээслүүлэгч, түрээслэгч нь энэ хуульд заасан журмын дагуу гэрээ байгуулж мөн хуульд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

4.2. Анхдагч түрээсийн гэрээг цуцлах буюу түүнээс татгалзсан тохиолдолд дамжуулах түрээсийн гэрээ нэгэн адил дуусгавар болно.

4.3. Түрээсийн гэрээ энэ хуулийн 4.2-т заасны дагуу хугацаанаасаа өмнө дуусгавар болох тохиолдолд дамжуулан түрээслэгч нь анхдагч түрээслүүлэгчтэй тэргүүн ээлжинд гэрээ байгуулах эрхтэй.

4.4.Шүүх анхдагч түрээсийн гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсон тохиолдолд уг гэрээний үндсэн дээр байгуулсан дамжуулах түрээсийн гэрээ нэгэн адил хүчин төгөлдөр бусад тооцогдоно.

4.5.Дамжуулах түрээсийн гэрээний хугацаа анхдагч түрээсийн гэрээний хугацаанаас илүүгүй байна.

5 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээст тавих шаардлага

Хэвлэх

5.1.Санхүүгийн түрээс дор дурдсан шаардлагын аль нэгийг хангасан байна:

5.1.1.гэрээний хугацаа дуусгавар болоход түрээсийн зүйлийг түрээслэгчийн өмчлөлд шилжүүлэхээр гэрээнд тусгасан байх;

5.1.2.гэрээний хугацааг тухайн түрээсийн зүйл болох эд хөрөнгийн ашиглалтын хугацааны дөрөвний гурваас багагүй байхаар тогтоосон байх;

5.1.3.гэрээний нийт үнийг тухайн түрээсийн зүйл болох эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 90 болон түүнээс дээш хувьтай тэнцүү байхаар тогтоосон байх.

5.2.Энэ хуулийн 5.1.2-т заасан хугацааг Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуульд заасан хугацааг баримтлан тогтооно.

6 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн зүйл

Хэвлэх

6.1. Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл зэрэг ашиглалтын явцад үндсэн шинж чанараа алддаггүй, үндсэн хөрөнгөд хамаарах биет эд хөрөнгө санхүүгийн түрээсийн зүйл /цаашид "түрээсийн зүйл" гэх/ байж болно.

6.2. Дараахь эд хөрөнгө түрээсийн зүйл байж болохгүй:

6.2.1. байгалийн баялаг /газар, газрын хэвлий, түүний баялаг, ус, ургамал, амьтан, агаар/;

6.2.2. төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгө;

6.2.3. Иргэний хуулийн 84.5-д заасан эдийн бус хөрөнгө /хувьцаа, үнэт цаас, эрх/;

6.2.4. галт зэвсэг, цацраг идэвхит болон химийн хорт бодис зэрэг холбогдох хууль тогтоомжоор үйлдвэрлэх, худалдах, хэрэглэхэд хязгаар тогтоосон эд хөрөнгө.

6.3.Санхүүгийн түрээсийн гэрээний хугацаанд түрээсийн зүйлийн өмчлөгч нь түрээслүүлэгч байна.

6.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол санхүүгийн түрээсийн хугацаанд түрээсийн зүйлийг аль талын санхүүгийн тайлан балансад бүртгэхийг түрээслэгч, түрээслүүлэгч гэрээгээр харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.

7 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн гэрээний нийт үнэ,түрээсийн төлбөр

Хэвлэх

7.1. Санхүүгийн түрээсийн гэрээний нийт үнэ нь дор дурдсан үнэ, төлбөрөөс бүрдэнэ:

7.1.1. түрээсийн зүйлийг худалдаж авах, үйлдвэрлэх, захиалах, хүлээн авах, тээвэрлэх, суурилуулах, турших, ашиглалтад оруулах болон тэдгээртэй адилтгах үйл ажиллагаанд түрээслүүлэгчээс гарах зардал буюу түрээсийн төлбөр;

7.1.2. түрээсийн хүү.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Санхүүгийн түрээсийн гэрээ байгуулах, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага

8 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн гэрээний хэлбэр, агуулга

Хэвлэх

8.1. Санхүүгийн түрээсийн гэрээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.2. Санхүүгийн түрээсийн гэрээнд Иргэний хуулийн 313.2-т зааснаас гадна дараахь зүйлийг тусгана:

8.2.1. түрээслүүлэгч, түрээслэгч, гуравдагч этгээдийн албан ёсны нэр, хаяг, төлөөлөх этгээдийн нэр, албан тушаал;

8.2.2. гэрээний хугацаа;

8.2.3. талуудын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлага;

8.2.4. түрээсийн зүйлийн нэр, үйлдвэрлэгч, үйлдвэрлэсэн огноо, техникийн үзүүлэлт, хэмжээ, чанар болон бусад онцлог шинж, бүрдэл хэсэг, дагалдах зүйлийн тухай мэдээлэл, түүнийг ашиглах зориулалт;

8.2.5. түрээсийн зүйл болон гуравдагч этгээдийг сонгосон тал;

8.2.6. түрээсийн зүйлийг түрээслэгчид шилжүүлэх журам /түрээсийн зүйлийг угсрах, суурилуулах, ашиглалтад оруулах хугацаа, хүлээлгэн өгөх, хүлээн авах этгээд, шилжүүлэх өдөр, газар, шаардлагатай бол хэсэгчилж шилжүүлэх хугацаа, нөхцөл /;

8.2.7. баталгаат хугацааны болон түүний дараахь үеийн засвар, үйлчилгээ;

8.2.8.түрээсийн зүйлийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээтэй танилцах журам, түрээслүүлэгчид танилцуулахаар тохиролцсон түрээслэгчийн санхүүгийн болон бусад бичиг баримтын нэр, танилцах журам;

8.2.9. түрээсийн зүйлийг буцаан авах нөхцөл, журам;

8.2.10. гэрээний биелэлтэд хяналт тавих, маргаан шийдвэрлэх журам;

8.2.11. гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээ дуусгавар болох, гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах нөхцөл;

8.2.12. шаардлагатай бол түрээсийн зүйлийг түрээслэгчийн өмчлөлд шилжүүлэх нөхцөл, журам;

8.2.13. түрээсийн төлбөрийн хэмжээ, түүнийг шилжүүлэх журам, талуудын шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл.

8.3. Шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 8.2-т заасан мэдээллийг агуулсан баримт бичгийг анхдагч гэрээнд хавсаргана.

8.4. Түрээслүүлэгч, түрээслэгчийн хооронд байгуулсан санхүүгийн түрээсийн гэрээний салшгүй хэсэг нь түрээслүүлэгчийн гуравдагч этгээдтэй байгуулсан түрээсийн зүйлийг худалдах-худалдан авах гэрээ байна.

8.5. Түрээслүүлэгч нь түрээсийн зүйлийг өөрөө үйлдвэрлэх тохиолдолд энэ хуулийн 8.3 дахь заалт хамаарахгүй.

8.6. Түрээслүүлэгч түрээсийн зүйлийг даатгуулах, барьцаа, баталгаа, батлан даалтын баталгаанд тавих бол тэдгээр гэрээг санхүүгийн түрээсийн гэрээнд хавсаргана.

9 дүгээр зүйл. Түрээслүүлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

9.1.Санхүүгийн түрээсийн гэрээний түрээслүүлэгч нь Иргэний хуулийн 288 дугаар зүйлд заасан эд хөрөнгө хөлслүүлэгчийн болон дараахь эрх эдэлнэ:

9.1.1. түрээслэгчээс түрээсийн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээн авах;

9.1.2. түрээслэгч үүргээ биелүүлээгүйн улмаас өөрт учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх;

9.1.3. хууль, гэрээнд заасан үндэслэлээр түрээсийн зүйлийг буцаан авах, гэрээг цуцлах, үүнтэй холбогдсон зардлыг түрээслэгчээр нөхөн төлүүлэхээр шаардах;

9.1.4. гэрээнд заасан түрээслэгчийн санхүүгийн баримтыг хүлээн авах, түрээсийн зүйлийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээтэй газар дээр нь танилцах;

9.1.5.хууль, гэрээнд заасан бусад эрх.

9.2. Санхүүгийн түрээсийн гэрээний түрээслүүлэгч нь Иргэний хуулийн 288 дугаар зүйлд заасан эд хөрөнгө хөлслүүлэгчийн болон дараахь үүрэг хүлээнэ:

9.2.1. түрээслэгчийн хүсэлт, захиалгын дагуу түрээсийн зүйлийг өөрөө үйлдвэрлэх буюу гуравдагч этгээдээр үйлдвэрлүүлэх, эсхүл худалдан авч гэрээнд заасан нөхцөл, хугацаанд түрээслэгчид шилжүүлэх;

9.2.2. гуравдагч этгээдээр үйлдвэрлүүлэх буюу түүнээс худалдан авч байгаа зүйлийг санхүүгийн түрээсийн гэрээний зүйл болгох тухай түүнд мэдэгдэх;

9.2.3. гомдлын шаардлага тавих хугацаа дуусаагүй байхад түрээсийн зүйлийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх, эсхүл түрээслэгч солигдох тохиолдолд энэ тухай гуравдагч этгээдэд мэдэгдэх;

9.2.4. түрээсийн зүйлийг түрээслэгчийн өмчлөлд шилжүүлэхээр гэрээнд заасан бол гэрээний нөхцөлийг зохих ёсоор хангасны дараа тухайн түрээсийн зүйлийг түрээслэгчийн өмчлөлд саадгүй шилжүүлэх;

9.2.5. хууль, гэрээнд заасан бусад үүрэг.

10 дугаар зүйл. Түрээслэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

10.1. Санхүүгийн түрээсийн гэрээний түрээслэгч нь Иргэний хуулийн 289 дүгээр зүйлд заасан эд хөрөнгө хөлслөгчийн болон дараахь эрх эдэлнэ:

10.1.1. түрээсийн зүйлийг түрээсийн гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авах, санхүүгийн түрээсээр үргэлжлүүлэн ашиглах хүсэлт гаргах, эсхүл түрээслүүлэгчид буцаах;

10.1.2. энэ хуулийн 5.1.1-д заасан гэрээ байгуулсан бол үнийг нь тохирсон хугацаанаас өмнө урьдчилан төлж түрээсийн зүйлийг өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авах хүсэлтийг түрээслүүлэгчид гаргах;

10.1.3. гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түрээслүүлэгчид гомдлын шаардлага тавихаас өмнө гуравдагч талын учруулсан хохирлыг тухайн этгээдээс нэхэмжлэх;

10.1.4. түрээсийн зүйлийг хүлээн авсан үеэс, харин үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж түрээсэлсэн бол үйлдвэрлэл эхэлсний дараа түрээсийн төлбөр төлж эхлэх;

10.1.5. хүлээн авах үед биет байдлын болон эрхийн зөрчилтэй байвал түрээсийн зүйлийг буцаах, эсхүл үнэ төлбөргүйгээр засах, иж бүрэн болгох, түрээсийн төлбөрийг зохих хэмжээгээр бууруулахыг шаардах;

10.1.6. түрээслүүлэгчийн хүлээлгэн өгч байгаа эд хөрөнгө нь түрээсийн зүйл мөн эсэхийг хүлээн авах үедээ шалгаж түрээсийн зүйл биш бол хүлээн авахаас татгалзах;

10.1.7. түрээслүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд түрээсийн төлбөр төлөхийг түр зогсоох;

10.1.8. хууль, гэрээнд заасан бусад эрх.

10.2.Санхүүгийн түрээсийн гэрээний түрээслэгч нь Иргэний хуулийн 289 дүгээр зүйлд заасан эд хөрөнгө хөлслөгчийн болон дараахь үүрэг хүлээнэ:

10.2.1.түрээсийн зүйлийг хүлээн авах, түрээсийн төлбөрийг хугацаанд нь төлөх;

10.2.2.түрээсийн зүйлийн ашиглалт, засвар үйлчилгээтэй танилцуулахаар түрээслүүлэгчийг түрээсийн зүйлийн байгаа газарт саадгүй нэвтрүүлэх, гэрээнд тохиролцсон санхүүгийн болон бусад бичиг баримттай танилцуулах;

10.2.3.хууль, гэрээнд заасан бусад үүрэг.

10.3.Энэ хуулийн 10.1.2-т заасан эрхийнхээ дагуу түрээслэгчийн гаргасан хүсэлтэд түрээслүүлэгч бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр хариу өгнө.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11 дүгээр зүйл. Гуравдагч этгээдийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

11.1.Санхүүгийн түрээсийн харилцаанд оролцож байгаа гуравдагч этгээд Иргэний хуулийн 243.2 дахь заалт болон 246 /эд хөрөнгө илгээх талаар худалдагчийн үүрэг/, 253 /эд хөрөнгийн доголдлын талаар худалдагчийн эрх үүрэг/, 258 /эд хөрөнгө хадгалах/, 316 /санхүүгийн түрээсийн гэрээнд гуравдагч этгээдийн үүрэг/ дугаар зүйлд заасан эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ.

11.2.Гуравдагч этгээд түрээсийн зүйлийн техникийн үзүүлэлт бүхий бичиг баримт, ашиглалтын заавар, аюулгүй ажиллагааны журмыг түрээслэгчид өгөх үүрэгтэй.

12 дугаар зүйл. Талууд эрх, үүргээ бусдад шилжүүлэх

Хэвлэх

12.1. Түрээслүүлэгч нь түрээслэгчид урьдчилан бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр мэдэгдсэний үндсэн дээр гэрээнд заасан эрх, үүргээ бусад этгээдэд бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн шилжүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.2. Түрээслүүлэгч нь гэрээний хугацаанд түрээсийн зүйлийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх бол энэ тухай түрээслэгчид урьдчилан бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр мэдэгдэх бөгөөд өмчлөх эрхийг шилжүүлэн авсан этгээд санхүүгийн түрээсийн гэрээг түүнд заасан нөхцөлийн дагуу үргэлжлүүлэх үүрэгтэй.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.3. Түрээслэгч нь түрээслүүлэгчээс урьдчилан бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гэрээнд заасан эрх, үүргээ бусдад бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн шилжүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.4. Гуравдагч этгээд түрээсийн зүйлтэй холбоотой үүргээ түрээслүүлэгч болон түрээслэгчийн бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусдад шилжүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.5. Түрээслүүлэгч, түрээслэгч, гуравдагч этгээд энэ хуулийн 12.1, 12.3, 12.4-т заасны дагуу эрх, үүргээ бусдад шилжүүлсэн нь тухайн гэрээг өөрчлөхийг шаардах үндэслэл болохгүй.

13 дугаар зүйл. Талуудын хүлээх хариуцлага

Хэвлэх

13.1. Түрээсийн зүйлийг хүлээн авснаас хойш түрээслүүлэгчийн зөвшөөрөлгүй бусдад шилжүүлсэн, эсхүл түүний хийц, зохион байгуулалтыг өөрчилсөн, гэрээнд зааснаас өөр зориулалтаар ашигласан, эвдсэн, гэмтээсэн, алдсан, үрэгдүүлснээс үүсэх хохирлыг түрээслэгч хариуцна.

13.2. Энэ хуулийн 13.1-д заасан нөхцөл байдал үүссэн нь түрээслэгч гэрээгээ цуцлахыг шаардах, түрээсийн төлбөр, түрээсийн хүүг төлөхгүй байх үндэслэл болохгүй.

13.3. Гуравдагч этгээд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх хохирлыг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түрээслүүлэгч арилгах үүрэгтэй бөгөөд түрээслэгч гуравдагч этгээдийг сонгосон бол энэ заалт хамаарахгүй.

13.4. Гэрээнд зааснаас өөр зориулалтын түрээсийн зүйл нийлүүлснээс түүнийг солих, буцаах, худалдах зэрэг шаардлага гарсан бол үүнтэй холбогдон гарах зардлыг гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түрээслүүлэгч хариуцах боловч гуравдагч этгээдийг түрээслэгч өөрөө сонгосон бол энэ заалт хамаарахгүй.

13.5. "Эргэх түрээс" байгуулсан бол түрээслэгч гуравдагч этгээдийн эрхийг эдэлж, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.

13.6. Түрээслүүлэгч санхүүгийн түрээсийн зүйлийг өөрөө үйлдвэрлэсэн бол гуравдагч этгээдийн эрх эдэлж, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.

13.7. Санхүүгийн түрээсийн гэрээг түрээслэгч, түрээслүүлэгч, гуравдагч этгээдийн хооронд байгуулсан тохиолдолд гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гуравдагч этгээд үүргээ биелүүлээгүйн хариуцлагыг түрээслүүлэгч түрээслэгчийн өмнө хариуцахгүй.

13.8. Энэ хуулийн 9.2.2, 9.2.3-т заасан үүргээ биелүүлээгүйн улмаас гуравдагч этгээд, түрээслэгчид учирсан хохирлыг түрээслүүлэгч хариуцна.

13.9. Түрээсийн зүйлийг дамжуулан түрээслэх нь түрээслэгчийг түрээсийн төлбөрөөс чөлөөлөх, түүнчлэн гэрээг өөрчлөх, буюу өөрчлөхийг шаардах үндэслэл болохгүй.

14 дүгээр зүйл. Гэрээний тал дампуурах

Хэвлэх

14.1. Түрээслүүлэгч дампуурч түүний эрх, үүрэг өөр этгээдэд шилжсэн нь санхүүгийн түрээсийн гэрээг цуцлах, өөрчлөхийг шаардах үндэслэл болохгүй.

14.2. Түрээслэгч дампуурсан бол түрээслүүлэгч түрээсийн зүйлийг буцаан авах, эсхүл буцаан авалгүйгээр дампуурсан түрээслэгчийн эд хөрөнгөд үлдээж түрээсийн төлбөрийн үлдсэн хэсгийг Дампуурлын тухай хуульд заасан журмын дагуу нэхэмжлэх эрхтэй.

14.3. Түрээсийн зүйлийг дампуурсан түрээслэгчийн эд хөрөнгөд үлдээхээр түрээслүүлэгч шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд тухайн эд хөрөнгийг дампуурсан түрээслэгчийн эд хөрөнгөд тооцох, бүртгэх, албадан тусгаарлах, хураахыг хориглоно.

14.4. Гэрээний тал дампуурахтай холбоотой энэ хуульд зааснаас бусад харилцааг холбогдох хуулиар зохицуулна.

15 дугаар зүйл. Түрээсийн зүйлийг буцаан авах

Хэвлэх

15.1. Түрээслүүлэгч урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр түрээсийн зүйлийг дараахь тохиолдолд түрээслэгчээс түр буцаан авах эрхтэй:

15.1.1. түрээслэгч түрээсийн зүйлийг түрээслүүлэгчийн бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад шилжүүлсэн;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

14.1.2. түрээслэгч түрээсийн зүйлийг гэрээнд зааснаас өөр зориулалтаар ашигласан;

15.1.3.түрээслэгч түрээсийн зүйлийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээтэй танилцах боломжийг түрээслүүлэгчид олгоогүй;

15.1.4. түрээслэгч түрээсийн төлбөрийг гурван удаа дараалан төлөөгүй;

15.1.5. гэрээнд заасан бусад тохиолдол.

15.2. Түрээслүүлэгч энэ хуулийн 15.1-д заасан нөхцөл арилмагц түрээсийн зүйлийг түрээслэгчид буцаан өгч, гэрээнд заасан эрх, үүргээ үргэлжлүүлэн биелүүлэх үүрэгтэй.

15.3. Энэ хуулийн 15.2-т заасны дагуу түрээсийн зүйлийг буцааж өгөөгүй бол түрээслэгч түүнээс үүсэх хохирлыг түрээслүүлэгчээс нэхэмжлэх эрхтэй.

16 дугаар зүйл. Санхүүгийн түрээсийн гэрээ дуусгавар болох, гэрээнээс татгалзах

Хэвлэх

16.1. Санхүүгийн түрээсийн гэрээг дуусгавар болгохдоо Иргэний хуулийн 294 дүгээр зүйл болон санхүүгийн түрээсийн гэрээг баримтална.

16.2. Түрээслүүлэгч, түрээслэгчийн аль нэг нь гэрээг цуцлах бол энэ тухай нөгөө талдаа мэдэгдэх бөгөөд гэрээнээс татгалзах, ийнхүү татгалзсанаас үүсэх үр дагаврыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг Иргэний хуулийн 204, 205 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

16.3. Түрээслүүлэгч, түрээслэгчийн аль нэг нь гэрээнээс татгалзах, эсхүл түрээсийн зүйлийг буцаан авах үед түрээслэгч түрээсийн гэрээний нийт үнийн 50 буюу түүнээс дээш хувийг төлсөн нөхцөлд түрээсийн зүйлийн өмчлөлтэй холбогдсон маргаан гарвал гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол шүүх буюу арбитрын журмаар шийдвэрлүүлнэ.

16.4. Түрээслэгчийн гэм буруугаар санхүүгийн түрээсийн гэрээ хугацаанаасаа өмнө дуусгавар болсон бол түрээслүүлэгчээс тавих шаардлагын хэмжээг түрээсэлсэн эд хөрөнгийн элэгдэлийг тооцсон үнийг харгалзан тодорхойлно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Бусад зүйл

17 дугаар зүйл. Түрээсийн зүйлийн барьцаа

Хэвлэх

17.1. Түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн бичгээр, эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан цахим хэлбэрээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр түрээсийн зүйлийг бусад этгээдтэй байгуулах барьцааны гэрээний зүйл болгон ашиглаж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

17.2. Энэ хуулийн 17.1-д заасны дагуу барьцаалагдсан түрээсийн зүйл нь бусдын эзэмшилд шилжсэн бол шилжүүлэн авсан этгээд санхүүгийн түрээсийн гэрээг үргэлжлүүлэх үүрэгтэй.

17.3. Түрээслэгч түрээсийн зүйлийг барьцааны зүйл болгон ашиглахыг хориглоно.

18 дугаар зүйл.Санхүүгийн түрээсийн баталгаа, даатгал

Хэвлэх

18.1. Түрээслүүлэгч гэрээнд заасан үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар түрээслэгчээс барьцаа авах, түүнчлэн батлан даалт, банкны болон бусад этгээдийн баталгаа гаргуулж болно.

18.2. Энэ хуулийн 18.1-д заасны дагуу барьцаа авах, батлан даалт, банкны болон бусад этгээдийн баталгаа гаргуулахаар талууд тохиролцсон бол Иргэний хуулийн холбогдох зүйлд заасан нөхцөл, журмыг баримтлан гэрээ байгуулна.

18.3. Талууд тохиролцсоны үндсэн дээр түрээсийн зүйлийг даатгуулж болно.

19 дүгээр зүйл. Түрээсийн зүйл болон түүнтэй холбоотой эрхийн улсын бүртгэл

Хэвлэх

19.1. Санхүүгийн түрээсийн гэрээнд заасан түрээсийн зүйл болон тэдгээртэй холбоотой эрхийг талууд улсын бүртгэлд бүртгүүлж болно.

19.2. Энэ хуулийн 19.1-д заасны дагуу түрээсийн зүйл болон тэдгээртэй холбоотой эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэхтэй холбоотой харилцааг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

20 дугаар зүйл. Олон улсын санхүүгийн түрээс

Хэвлэх

20.1.Түрээслэгч, түрээслүүлэгчийн аль нэг нь дараахь этгээд байвал санхүүгийн түрээсийн гэрээг олон улсын санхүүгийн түрээсийн гэрээнд тооцно:

20.1.1. гадаад улсын хуулийн этгээд;

20.1.2. тус улсад оршин суудаггүй гадаад улсын иргэн, гадаад улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW OF MONGOLIA

June 22, 2006              Ulaanbaatar city

(2022.09.23-ны өдрийн орчуулга) Unofficial translation

ON FINANCIAL RENT (LEASING)

 

CHAPTER ONE

CENERAL PROVISION

Article 1. Purpose of the law

1.1. The purpose of this law is to regulate relations in connection with the financial rent (leasing).

Article 2. Legislation on Financial Leasing

2.1. Legislation on financial leasing shall compose of the Civil Code, Bankruptcy Law, this law, and other legislative acts enacted in compliance with them.

2.2.If the provision of the International Treaties to which Mongolia is a party states otherwise than in this law, the provision of the International Treaties shall prevail.

Article 3. Financial leasing and other forms

3.1. Financial Leasing means a Lessor should produce the property by him/herself or produce by 3rd party in accordance with Lessee's order referred to Article 6.1. of this Law or purchase the object from the Lessor and transfer it to the Lessee's possession and utilization in certain period of time with a certain amount fee upon the Legislation, and Lessee should understand to pay the rental fee permanently which is named "First Lease".

3.2. Financial Leasing could be in below mentioned forms in addition to the Article 3.1 of this Law.

3.2.1. Lessee him/herself should bear the Lessee's rights and obligations and let he leasing asset rent by others in accordance with the Legislation upon the written agreement financial "Transferring Rent";

3.2.2. After the termination of financial leasing agreement Lessor shall withdraw the property from the first Lessee and let the leased asset rent by another Lessee, financial "Second Loan";

3.2.3. By the financial Loan Agreement after the leased asset transferring to the Lessee's ownership Lessee bears the rights and obligations and rent it back to the 3rd party "Returning Lease".

Article 4.Financial Transferring Lease

4.1. In accordance with procedures stated in this law, Lessor and Lessee of transferring lease should have the responsibility to establish an agreement, enjoy the rights and bear the obligations as stated in this Law.

4.2. If canceling and dismantling the first leasing agreement, transferring leasing agreement shall be cancelled at the same time.

4.3. According to Article 4.2 of this law, transferring Lessee has a right to establish agreement with first Lessor at first in occasion of ending, prior to the expiring date.

4.4. If court considers the first leasing agreement is not valid, transferring leasing agreement shall also be not valid which was established upon such agreement.

4.5. Term of transferring leasing agreement should not be longer than first leasing agreement.

Article 5.Requirements on financial leasing

5.1. A financial lease shall have one or several of the following requirements:

5.1.1. upon the termination of the leasing agreement, as leased asset may be transferred to the ownership of the Lessee;

5.1.2. The term of a leasing agreement shall constitute over three fourth of the economic life of a leased asset;

5.1.3. The total amount of leasing payments should not be less than 90 percent of the cost a leased asset indicated in the leasing agreement.

5.2. The term stated in the Article 5.1.2 of this Law shall be determined in accordance with the term specified in the Corporate Taxation Law.

Article 6.Subjects of Financial Leasing

6.1. Buildings, facilities, equipment and transportation means which haven't lost the qualities during the usage could be the asset (hereinafter referred to as the "leased asset") of financial leasing.

6.2. Below mentioned properties could not be leased assets:

6.2.1.natural wealth (land, land plot and its wealth, water, plant, animal and air);

6.2.2.State and Local owned properties;

6.2.3. Non-material properties (share, security and rights) referred to the Article 84.5 of Civil Code;

6.2.4. The objects restricted to produce, sell and use by the relevant legislation including fire arm, radio-active substance, and other chemical harmful substances.

6.3. Owner of the leased asset is a Lessor in a term of financial leasing agreement.

6.4. Lessor and Lessee shall decide mutually which party's registering the leased asset to the balance by the contract in a term of financial lease unless otherwise stated in the law.

Article 7. Total price and rental payments of financial leasing agreement

7.1. Total payments of financial leasing agreement consist of following price and payments:

7.1.1. Expenses and payments from lessor in an activity of purchasing, producing, ordering, receiving, transforming, installing, and testing of leased asset, and other similar activities;

7.1.2. Leasing interest.

CHAPTER TWO

ESTABLISH A FINANCIAL LEASING AFREEMENT, RIGHTS, OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF THE PARTIES

Article 8.Form and content of a financial leasing agreement

8.1. Financial leasing agreement shall be established in a written form.

8.2. In addition to the items stated in the Article 313.2 of the Civil Code, the following items shall be specified in financial leasing agreement:

8.2.1. Official name and address of the Lessor, Lessee and third party, representing party's name, and position;

8.2.2. Term of the agreement;

8.2.3. Parties rights and obligations, and the liabilities to bear;

8.2.4. Name, producer, produced date, technical index, size, quality and other special features, components, and information on accompanying objects of the leased asset and the purpose to use it;

8.2.5. Selected party of leased asset and 3rd party;

8.2.6. Procedures to transfer of the leased asset to the Lessee (time to build, install and give into usage, party to handle and receive, date and place of transference, and condition and time to transfer partially if necessary);

  8.2.7. Repair and maintenance during warranty period and after thereof;

8.2.8. Procedure on acquainting with usage, repair and maintenance of the leased asset, names of lessee's financial and other documents negotiated to be acquainted with Lessor, and acquainting procedures;

8.2.9. Conditions and procedures to return back the leased asset;

8.2.10. Review the implementation of agreement, and procedures to settle the dispute;

8.2.11. Conditions to add amendments, terminate and cancel the agreement before the expiring date;

8.2.12. Conditions and procedures to transfer the leased asset to the Lessee's ownership if possible;

8.2.13. Amount of leasing fee, procedure to transfer it, and other things that parties considered as necessary.

8.3. If necessary, the documents contained the information stated in the Article 8.2 of this law shall be attached to the first agreement.

8.4. Non separable part of financial leasing contract which is established between Lessor and Lessee shall be a selling and purchasing agreement established by and between third party and Lessor.

8.5. In a case of producing the leased asset by Lessor him/herself, the Article 8.3 of this Law shall not be relevant.

8.6. If Lessor insure, pledge, or put the leased asset as the guarantee and warranty, the agreement thereof shall be attached to the financial leasing agreement.

Article 9. Rights and Obligations of the Lessor

9.1. Lessor of financial leasing agreement shall exercise the rights to lease property referred to the Article 288 of Civil Code and below mentioned rights:

9.1.1. Receive the leasing payments from Lessee within the time referred to the contract;

9.1.2. Compensate damages occurred to the Lessor due to failure of the obligations by the Lessee;

9.1.3. Require to compensate the expenses which were arisen from withdrawal of leased asset, cancellation of the agreement, and other related expenses by the Lessee upon the ground stipulated in the law and contract;

9.1.4. Receive a financial Lessee's documents which determined to the contract, and to get acquainted with the usage of leased asset, repair and maintenance at the field;

9.1.5. Other rights determined to the law and agreement.

9.2. Lessor of the financial leasing agreement shall be responsible for the obligations of Asset Lessor which referred to the Article 288 of Civil Code and below mentioned obligations:

9.2.1. Produce the leased asset by Lessor himself or produce it by 3rd party in accordance with the Lessee's request and order or purchase and transfer it to the Lessee in accordance with terms and conditions stipulated in the contract;

9.2.2. Notify to the third party that the object that produced or purchased by the third party will become a financial leasing agreement object;

9.2.3. Notify to the third party in case of transferring leased asset to the other's ownership before termination of the period on filing the complaints or switching the Lessee;

9.2.4. If transferring the leased asset to the Lessee's ownership is referred to the contract, leased asset shall be transferred to the Lessee's ownership without any obstacles after providing contract's condition suitably;

9.2.5. Other obligations referred to the contract and law.

Article 10. Rights and obligations of the Lessee

10.1. Lessee of the financial leasing agreement shall have the rights of the Property Lessee stated in the Article 289 of the Civil Code and below mentioned rights:

10.1.1. Receive the leased asset to his/her ownership, request to use it continuously with the financial leasing or return it to the Lessor in accordance with the terms and conditions set forth in the leasing agreement;

10.1.2. If an agreement referred to the Article 5.1.1 of this law was established, submit a request on receiving the leased asset to his/her ownership by paying the costs prior to the mutually agreed time;

10.1.3. Before the deadline on filing a complaint to the Lessor demand the damage caused by the 3rd party from such person unless otherwise stated in the agreement;

10.1.4. Start paying the leasing payments as soon as receiving the leased asset and, if the leased asset is the manufactory equipment, it shall be paid after starting the production;

10.1.5. Demand to return, repair and complete the leased equipment for free of charge and demand to discount the leasing fee by a certain percent if leased asset has a physical defect and certificate conflict when receiving it;

10.1.6. Check the assets either it is accurate leasing asset or not when receiving it and if it is not the accurate one, refuse to receive;

10.1.7. Leasing payment shall be stopped temporary if the Lessor didn't fulfill the obligation referred to the contract;

10.1.8. Other rights referred to the law and agreement.

10.2. Lessee of the financial leasing agreement shall be responsible for Lessee of assets referred to the Article 289 of the Civil Code and below mentioned obligations:

10.2.1. Receiving the leased asset, and paying the leasing payments on time;

10.2.2. Let the Lessee pass through the place without any obstacles which has the leasing object in a case of introducing the usage, repair and maintenance of the leased asset, to be acquainted with financial and other documents negotiated under the agreement;

10.2.3. Other obligations referred to the law and agreement.

10.3. Lessor shall give a written reply to the Lessee's request according to his/her right referred to Article 10.1.2 of this law.

Article 11.Rights and obligations of the third party

11.1. The third party who is participating to the financial leasing relation exercises the rights and bears the obligations which are referred to provision 243.2 and Article 246 /vendor's obligation about sending the property/, Article 253 /vendor's rights and obligations about defect of property/, Article 258 /storing the property/, and the Article 316 /third party's obligation on financial leasing agreement/ of Civil Code.

11.2. The third party has an obligation to give a documentary which is containing the technical index, direction for usage, and principle of security operation to the Lessee.

Article12.Parties transferring the rights and obligations to the others

12.1. Lessor could transfer the rights and obligations fully or partly to the others referred to the agreement after notifying it in the written form in advance to the Lessee.

12.2. If the Lessor is about to transfer the leased asset to the other's ownership during the term of agreement, Lessor should report about it to the Lessee in a written form in advance and party that transferred the ownership right has an obligation to continue the financial leasing agreement in accordance with conditions stipulated in this agreement.

12.3. Lessee could transfer the rights and obligations fully or partly to the others in a case of granting permissions in a written form from the Lessor previously.

12.4. Third party could transfer the obligations connected with the leased asset to the others under the written permission from Lessor and Lessee.

12.5. Lessor, Lessee and third party transferring the rights and obligations to the others according to the Articles 12.1, 12.3, and 12.4 of this law shall not become the ground to require changing this current contract.

Acticle13.Party's liabilities to bear

13.1. After receiving the leased asset Lessee shall be responsible for transferring the asset to the others without Lessor's permission, changing the style and construction of the asset, used the asset for the different purpose, and caused damages arisen from breaking down, harming, and loosing.

13.2. Arising conditions specified in Article 13.1 of this law shall not be the reason for requiring to cancel the leasing contract, not paying for the leasing fees and interest.

13.3. Lessor him/herself shall repair damages that are arisen from the failure to fulfill obligations or incomplete fulfillment of the obligations by the 3rd party under the agreement unless otherwise stated in the agreement, however, if Lessee him/herself selects the 3rd party, this provision shall not be applicable.

13.4. Expenses that arises from supplying different asset to the Lessee and if he needs to exchange, return or sell it, Lessor shall be responsible for the expenses unless otherwise stated in the agreement, however, if Lessee him/herself selected the third party, this provision shall not be applicable.

13.5. If the "Returning Lease" was established, a Lessee shall be responsible for exercising the rights and bearing the obligations and liabilities of the 3rd party.

13.6. If Lessor produced the financial leased asset by him/herself, he/she shall be responsible for exercising the rights and bearing the obligations and liabilities of the 3rd party.

13.7. In a case of establishing financial leasing agreement among the Lessor, Lessee, and the third party, Lessor shall not be responsible for the Lessee if the 3rd party is not fulfilling the obligation unless otherwise stated in the agreement.

13.8. Lessor shall be responsible for the caused damages to the 3rd party and Lessee arisen from not fulfilling the obligations stated in the Articles 9.2.2 and 9.2.3 of this law.

13.9. Transferring the lease of the leased asset does not mean to free the Lessee from the leasing fee, renew the contract and demand to renew the contract.

Article 14.Bankruptcy of the contract party

14.1. Bankruptcy of the Lessor and his rights and obligations transferred to the others shall not be the ground to demand to cancel and change the financial leasing contract.

14.2. If Lessee bankrupts, Lessor has a right to withdraw the leased asset or leave it to the  bankrupted Lessee's property, and has a right to demand the remained leasing payments under the procedures stated in the Law on Bankruptcy.

14.3. Unless Lessor decides to leave the leased asset in the bankrupted Lessee's property, it is prohibited to consider, register, forcefully separate or confiscate such asset as the bankrupted Lessee's property.

14.4. Relations other than those specified in this law related to the bankruptcy of a party to the contract shall be governed by the relevant law.

Article 15. Withdrawal of leased asset

15.1. On the basis of prior notification, Lessor has the right to temporarily withdraw the leased asset from Lessee in the following cases:

15.1.1.Lessee transferred the leased asset to the others without written permission of Lessor;

15.1.2.Lessee used the leased asset in a different purpose not referred to the contract;

15.1.3.Lessee did not grant an opportunity to the Lessor to get acquainted with the usage, repairs, and maintenance of the leased asset;

15.1.4.Lessee did not pay for the leasing payments in 3 times;

15.1.5.Other cases stated in the contract.

15.2.As soon as the conditions referred to Article 15.1 of this law are cleared, Lessor shall give back the leased asset to the Lessee and continue to fulfill the rights and obligations that referred to the contract.

15.3.Lessee has a right to demand the damages from Lessor arising from not granting the leased asset back as referred to Article 15.2 of this law.

Article 16. Termination of the financial leasing agreement and refusal from agreement

16.1.In order to terminate the financial leasing agreement, the Article 294 of Civil Code and financial leasing agreement shall be adhered.

16.2.If either of Lessor and Lessee wants to cancel the agreement, it should be reported to the other party, and relations connected with decision coming from refusal result shall be regulated by the Articles 204 and 205 of Civil Code.

16.3.If there is a dispute related to the leased asset ownership after Lessee paying 50 or more percent of total leasing agreement price, it shall be decided by the court and/or arbitration when either of Lessor and Lessee's refusing from the agreement or withdrawing the leasing asset unless otherwise stated in the agreement.

16.4.If financial leasing agreement is prematurely terminated prior to expiring date due to Lessee's fault, the amount of the Lessor's claim shall be determined by taking into account the depreciation of the leased asset.

CHAPTER THREE

MISCELLANEOUS

Article 17.Pledge on leasing asset

17.1.Lessor could use the leased asset as a pledge of the pledge agreement to be established with other parties upon the written permission granted by the Lessee.

17.2.If pawned leasing object referred to Article 17.1 of this law transferred to the other's ownership, received party shall be responsible to continue the financial leasing agreement.

17.3.It is prohibited for Lessee to use leased asset as a hostage object.

Article 18.Guarantee and Insurance of the financial lease

18.1.In order to fulfill the obligations that referred to the agreement, Lessor could get the pledge, guarantee and get the warranty from banker or other party.

18.2.If the parties mutually agreed on getting pledge, guarantee, and getting the proof from the banker and other party that is referred to the Article 18.1 of this law, an agreement shall be established upon the conditions and procedures of related articles of Civil Code.

18.3.Parties could insure the leased asset upon the mutual agreement.

Article 19.Leased asset and state registration of related rights thereof

19.1.Parties could register the leased asset and other related rights referred to financial leasing agreement to the state registration.

19.2.Relations connected with registering leased asset and other related rights to the state registration shall be regulated by Law on state registration of the property rights.

/This paragraph was amended by the law as of June 21, 2018/

Article 20.International financial leasing

20.1.Financail leasing agreement shall be considered to the international financial leasing if either of Lessor or Lessee is in below mentioned party:

20.1.1.Foreign legal entity; 

20.1.2.Foreign citizen not residing in this country, and permanent resident from Mongolia residing abroad.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA NYAMDORJ.Ts