A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2011 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр

Дугаар 199

Улаанбаатар хот

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 6.2-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.6, 11.2, 11.4, 11.5, 12, 14-20 дугаар зүйл, 21.1.2-21.1.30, 22, 24 дүгээр зүйл, 25.1.2, 25.1.3, 25.1.7-25.1.9, 26.1.6-26.1.9, 26.2, 26.3, 27.1.1, 27.1.4-27.1.6, 27.2-27.4, 28, 29 дүгээр зүйл, 30.2.2-30.2.6, 30.3-30.5 дахь хэсэг, 31-33 дугаар зүйл, 35.1.1-35.1.3, 37, 40 дүгээр зүйлд заасан тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг хавсралт ёсоор баталсугай.

 / Энэ заалтад Засгийн газрын 2021 оны 195 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон бөгөөд үүнийг 2021-8-16-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Мөн энэ тогтоолын хавсралтад  ЗГ-ын 2013-4-13-ны 136-р тогтоолоор Засгийн газрын 2021 оны 151, 195 дугаар тогтоолоор тус тус өөрчлөлт орсон /

2. 2011 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр батлагдсан Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 7, 8 дугаар зүйлд заасны дагуу энэхүү тогтоолоор бууруулж тогтоосон тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс, бусад тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг 2011 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД

Сангийн сайд С.БАЯРЦОГТ