Бүлэг: 1979
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)
Ү.ЯДАМСҮРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ
1995 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 233
Хэнтий аймгийн Норовлин сумын дунд сургуулийг Монгол Улсын төрийн соёрхолт, ардын зураач Үржингийн Ядамсүрэнгийн нэрэмжит болгосугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ
Соёлын сайд Н.ЭНХБАЯР
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

Ү.ЯДАМСҮРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ

1995 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 233

Хэнтий аймгийн Норовлин сумын дунд сургуулийг Монгол Улсын төрийн соёрхолт, ардын зураач Үржингийн Ядамсүрэнгийн нэрэмжит болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Соёлын сайд Н.ЭНХБАЯР