A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо, үйл ажиллагааны зарчим, статистикийн байгууллага, мэдээлэгчийн бүрэн эрхийг тогтоож, тэдгээрийн хооронд болон хэрэглэгчдийг статистикийн мэдээллээр хангах явцад үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Статистикийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

Статистикийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн холбогдох бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёо

Хэвлэх

Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1/"статистикийн мэдээлэл" гэж нэгдсэн хөтөлбөр, аргачлалаар цуглуулж боловсруулсан эдийн засаг, байгаль, нийгмийн холбогдолтой тоон мэдээллийг;

2/"статистикийн үйл ажиллагаа" гэж статистикийн бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл гаргаж өгөх, дамжуулах, нэгтгэн боловсруулах, тооллого, судалгаа явуулах, дүгнэлт гаргах, мэдээлэл, судалгааны үр дүнг хэрэглэгчдэд тараах, хэвлэн нийтлэх, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, сан байгуулах, хадгалахыг;

3/"статистикийн мэдээлэгч" гэж статистикийн мэдээлэл, судалгаанд хамрагдсан, Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг, өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах хуулийн этгээд, гадаадад үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол Улсын хуулийн этгээд, Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг;

4/"статистикийн мэдээллийг хэрэглэгч" гэж статистикийн мэдээллийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа хуулийн этгээд, Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг;

5/"албан ёсны статистикийн мэдээлэл" гэж Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан аргачлал, үзүүлэлтээр энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан эдийн засаг, хүн ам, нийгэм, байгаль орчны холбогдолтой үзүүлэлтээр гаргасан мэдээлэл, статистикийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан мэдээллийг;

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6//Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7//Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

8/"захиргааны статистикийн мэдээлэл" гэж Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан, зөвшөөрсөн аргачлал, үзүүлэлтээр яам, Засгийн газрын агентлаг, төрийн бусад байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллагын хэрэгцээнд зориулж цуглуулсан мэдээллийг.

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл.Статистикийн үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

Статистикийн үйл ажиллагаанд дараахь зарчим баримтална:

1/албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа нь хараат бус, бие даасан байх;

2/шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл арга зүйтэй байх;

3/мэдээлэл үнэн, бодитой байх;

4/мэдээлэл шуурхай байх;

5/статистикийн мэдээлэл нь нийтэд хүртээмжтэй, хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд ил тод байх;

6/статистикийн үзүүлэлт, арга зүй нь олон улсын статистикийн стандарт, арга зүйтэй нийцсэн байх;

7/статистикийн мэдээллийг бага зардлаар, мэдээлэгчид ачаалал багатай арга, хэлбэрээр цуглуулах.

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦОО

5 дугаар зүйл.Статистикийн мэдээллийн хэлбэр

Хэвлэх

1.Статистикийн мэдээлэл нь албан ёсны болон захиргааны гэсэн хэлбэртэй байна.

/Энэ хэсэгт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2./Энэ хэсгийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

3.Албан ёсны статистикийн мэдээллийг Үндэсний статистикийн хороо, яам, төрийн бусад албан газар, бүх шатны Засаг дарга эрхлэн гаргана.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4./Энэ хэсгийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6 дугаар зүйл.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн үзүүлэлт, түүнийг гаргах үндэслэл

Хэвлэх

1.Албан ёсны статистикийн мэдээлэлд дараахь үндсэн үзүүлэлт хамаарна:

1/макро эдийн засгийн статистикийн үзүүлэлт:

а/ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн;

б/ инфляцийн түвшин, хэрэглээний үнэ;

в/ хөрөнгө оруулалт;

г/ хуримтлал;

д/ төлбөрийн тэнцэл;

е/ ажилгүйчүүдийн тоо;

ё/ мөнгө, банкны зээл , үнэт цаасны зах зээл;

ж/ улс, орон нутгийн төсвийн орлого, зарлага;

з/ бүтээмжийн үзүүлэлтүүд.

/Энэ дэд заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

2/хүн ам, нийгмийн статистикийн үзүүлэлт;

а/ хүн амын тоо, нас, хүйс,

б/ хүн амын төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлт, гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт;

в/ эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам, ажиллагсад;

г/ өрх, хүн амын орлого, зарлага, хэрэглээ;

д/ хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмж, илчлэг, шим тэжээлийн болон чанар, эрүүл ахуйн үзүүлэлт;

/Энэ дэд заалтад 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

е/ хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурал;

ё/ дундаж цалин, орлого

ж/ хүн амын боловсролын түвшин, сургууль, багш, суралцагсдын тоо;

з/ хүн амын эрүүл мэнд, эмнэлэг, эмч, өвчлөгчдийн тоо;

и/ орон сууцны сан, шинээр барьсан сууц;

к/ тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын тоо, тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ;

л/ музей, номын сангийн тоо, тэдгээрийн сан хөмрөг;

м/ сонин, сэтгүүл, үйлдвэрлэсэн киноны тоо;

н/ ажлын цагийн үргэлжлэл.

/Энэ дэд заалтыг 1999 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн ба 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

о/ үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого;

/Энэ дэд заалтыг 1999 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

п/ хөдөлмөрийн маргаан.

/Энэ заалтыг 1999 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

3/үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, технологийн статистикийн үзүүлэлт:

а/ мал, тэжээвэр амьтдын тоо;

б/ малын хашаа худаг, уст цэгийн тоо;

в/ хөдөө аж ахуйн гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;

г/ тариалсан талбай, хураасан ургац, өвс, тэжээл;

д/ аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт;

е/ аж үйлдвэрийн гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;

ё/ барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээ;

ж/ тээврийн салбарын тээсэн ачаа, зорчигч, ачаа эргэлт, зорчигч эргэлт;

з / холбооны үйлчилгээний орлого, радио, телефон цэгийн тоо;

и/ экспорт, импортын гол нэр төрөл, хэмжээ;

к/ аялал жуулчлалын орлого, жуулчдын тоо;

л/ мөрдөж байгаа патент, шинэ бүтээлийн тоо;

м/ эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын зардал;

4/шүүхийн статистикийн үзүүлэлт:

а/ эрүүгийн хэргийн тоо, төрөл;

б/ шүүхээр шийтгүүлэгчдийн тоо, нас, хүйсний ялгаа;

в/ гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол;

г/ дампуурсан аж ахуйн нэгж;

д/ захиргааны болон иргэний хэргийн үзүүлэлт;

5/ хүрээлэн байгаа орчны статистикийн үзүүлэлт:

а/ газрын хөрсний хамгаалалт, эвдрэл;

б/ цэвэр усны нөөц, ус ашиглалт, бохирдолт, цэвэрлэгээ, хаягдал;

в/ агаарын бохирдол;

г/ ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээлт;

д/ дархан цаазтай амьтны тоо, агнуур.

2.Мөнгө, зээл, санхүү, гааль, татвар, байгаль орчин, соёл, урлаг, боловсрол, шинжлэх ухаан техник, технологи, хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хүнсний аюулгүй байдал, шүүхийн статистикийн мэдээллийг холбогдох яам, төрийн бусад албан газар тус тус эрхлэн гаргаж, Үндэсний статистикийн хороонд өгнө.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7 дугаар зүйл.Тооллого, судалгаа явуулах

Хэвлэх

1.Үндэсний статистикийн хороо дараахь тооллого, судалгааг явуулна:

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

а/ хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогыг 10 жил тутам, завсрын тооллогыг 5 жил тутам;

/Энэ дэд заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

б/ салбар хоорондын тэнцэл, нөөц ашиглалтын хүснэгтийг 5 жил тутам;

в/ мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг жил тутам, малын хагас жилийн тооллогыг түүвэр судалгааны аргаар хуульд заасан хугацаанд;

/Энэ дэд заалтыг 2014 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

г/ өрхийн нийгэм, эдийн засгийн түүвэр судалгааг улирал тутам;

/Энэ дэд заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

д/ /Энэ дэд заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

е/ нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааг 5 жил тутам;

/Энэ дэд заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ё/ хүн амын ажил эрхлэлтийн түүвэр судалгааг улирал тутам;

ж/ /Энэ дэд заалтыг 2013 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

з/ аж ахуйн нэгжийн тооллогыг 5 жил тутам;

и/ хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогыг 3 жил тутам;

к/ цаг ашиглалтын түүвэр судалгааг 4 жил тутам улирлаар.

л/ хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогыг 10 жил тутам, завсрын тооллого, судалгааг 5 жил тутам.

/Энэ дэд заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

м/гэмт хэрэгт хохирох эрсдэлийн судалгааг гурван жил тутам.

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

2.Зайлшгүй шаардлагаар энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацааг өөрчлөх, энэ хуульд зааснаас өөр тооллого, судалгаа явуулах асуудлыг Засгийн газар, эсхүл Үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.Тооллого, судалгааны зардлыг Үндэсний статистикийн хорооны тухайн жилийн төсөвт тусгана.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.Үндэсний статистикийн хороо нь тухайн жилд хийгдэх тооллого, түүвэр судалгааг  Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн "а"-д зааснаас бусад хэсэгт заасан тооллого явуулах хугацааны товыг Засгийн газар, түүвэр болон иж бүрэн судалгааныхыг Үндэсний статистикийн хороо тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.Хүн ам, орон сууцны улсын тооллого явуулахтай холбоотой харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ зүйлийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

8 дугаар зүйл.Албан ёсны бус статистикийн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭГЧ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

9 дүгээр зүйл.Статистикийн мэдээлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

Статистикийн мэдээлэгч нь дараахь эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1/мэдээлэл, судалгааны үзүүлэлт, аргачлалыг боловсронгуй болгох талаар статистикийн байгууллагад санал оруулах;

2/хуульд өөрөөр заагаагүй бол албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг статистикийн байгууллагаас батлаагүй буюу зөвшөөрөөгүй үзүүлэлт, аргачлалаар статистикийн мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзах;

/Энэ заалтад 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3/өөрийн эмзэг мэдээллийг задруулахгүй байхыг холбогдох хуулийн этгээд, иргэнээс шаардах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4/статистикийн байгууллагаас гаргасан мэдээлэл, судалгааны нэгдсэн дүнтэй танилцах.

5/статистикийн мэдээлэл, судалгаа гаргахад шаардагдах анхдагч бүртгэл хөтлөх;

6/статистикийн мэдээлэл, судалгааг батлагдсан буюу зөвшөөрөгдсөн үзүүлэлт, аргачлалын дагуу тогтоосон хугацаанд үнэн зөв гаргаж өгөх;

7/улсын тооллогод хамрагдах;

8/аж ахуйн нэгж, байгууллага нь зохих журмын дагуу регистрийн дугаар авах;

9/албан ёсны статистикийн мэдээллийг энэ үйл ажиллагааг эрхэлдэг холбогдох байгууллагад өөрийн зардлаар хүргэх.

10 дугаар зүйл.Статистикийн мэдээллийг хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

Статистикийн мэдээллийг хэрэглэгч дараахь эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1/энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1-д заасан үзүүлэлт, тэдгээртэй нийцүүлж албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагаас баталсан үзүүлэлтээр мэдээллийг энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу гаргуулж авах.

2/албан ёсны статистикийн мэдээллийг ашиглах, хэвлэн нийтлэхдээ уг мэдээллийг гаргасан байгууллагын нэрийг заавал заах.

3/албан ёсны статистикийн байгууллагаас баталсан болон зөвшөөрсөнөөс бусад үзүүлэлтийг гаргуулахыг шаардахгүй байх.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО, БҮРЭН ЭРХ

11 дүгээр зүйл. Статистикийн байгууллагын тогтолцоо

Хэвлэх

1.Статистикийн байгууллага нь улс, бүс нутаг, аймаг, нийслэлийн эдийн засаг, хүн ам, нийгэм, байгаль орчны талаарх статистикийн мэдээллээр төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгуулагад адил тэгш үйлчилдэг төрийн байгууллага мөн.

2.Монгол Улсын статистикийн байгууллагын тогтолцоо нь албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааг хараат бус, бие даасан байдлаар улс, орон нутгийн хэмжээнд төвлөрүүлэн эрхэлдэг Үндэсний статистикийн хороо, аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх статистикийн газар, хэлтсээс бүрдэнэ. Суманд статистикийн үйл ажиллагааг сумын Засаг даргын Тамгын газрын уг ажлыг хариуцсан ажилтан, баг, хороонд тэдгээрийн Засаг дарга эрхлэн гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.Үндэсний статистикийн хороо, аймаг, нийслэл, дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн болон сумын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтан нь төрийн захиргааны албан тушаалтан байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.Үндэсний статистикийн хороо, аймаг, нийслэл, дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн үйл ажиллагааг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. Төсөв нь статистикийн үйл ажиллагааг хараат бусаар хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангасан байна. Статистикийн үйл ажиллагааг сум, баг, хороонд эрхлэн явуулахтай холбогдон гарах зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.Үндэсний статистикийн хороо үйл ажиллагаагаа Улсын Их Хуралд жил бүр тайлагнана.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.Яам, Засгийн газрын агентлаг, төрийн бусад байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага чиг үүргийнхээ дагуу статистикийн үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Яамд бүтэцдээ салбарын статистикийн үйл ажиллагаа эрхлэн гүйцэтгэх нэгжтэй байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ зүйлийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

12 дугаар зүйл.Үндэсний статистикийн хороо, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1.Үндэсний статистикийн хороо нь Монгол Улсын албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангана.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Үндэсний статистикийн хороо нь статистикийн мэдээллийн арга зүйг боловсронгуй болгож, шинжлэх ухааны үндэслэлийг сайжруулах, статистикийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, хөгжлийн хэтийн төлвийг тодорхойлох болон мэдээллээр төлбөртэй үйлчилгээ явуулах, статистикийн эмхтгэл, танилцуулга, бусад баримт бичгийг хэвлэн нийтлэх чиг үүрэг бүхий нэгжтэй байж болно. Тухайн нэгжийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг санхүүгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батална.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.Үндэсний статистикийн хороо дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1/албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн төвлөрсөн удирдлагаар хангах, боловсронгуй болгох арга хэмжээ авах;

2/албан ёсны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох, тооллого, судалгаа явуулах талаар ойрын зорилтыг тодорхойлсон хөтөлбөрийг боловсруулж, Улсын Их Хурлаар батлуулах;

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3/албан ёсны статистикийн мэдээлэл, судалгаа, тооллогын үзүүлэлт, аргачлал, зааварыг батлах, мэдээлэх хугацааг тогтоох;

/Энэ заалт болон заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4/захиргааны статистикийн мэдээллийг албан ёсны статистикийн мэдээлэлтэй давхардуулахгүй байх, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор хянах, захиргааны статистикийн мэдээллийн үзүүлэлт, аргачлал, зааврыг батлах, зөвшөөрөх, мэдээллийн хамралт, үнэн зөв байдалд үнэлэлт өгөх;

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5/хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн холбогдолтой асуудлаар улсын тооллого, нэг удаагийн бүртгэл, тодорхой сэдвээр түүвэр болон иж бүрэн судалгаа явуулах талаар албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, мэдээлэгчид удирдамж, чиглэл өгч, биелэлтэд нь хяналт тавих;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6/албан ёсны статистикийн мэдээллийг холбогдох яам, төрийн бусад албан газраас тогтоосон хугацаанд авах;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7/статистикийн үзүүлэлт, аргачлалыг олон улсын ангилал, аргачлал, стандартын жишигт нийцүүлэн гаргаж мөрдүүлэх;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8/албан ёсны статистикийн мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтэд Засгийн газар, түүний байгууллагуудын мэдээллийн хэрэгцээ, захиалгыг тусгаж, Засгийн газартай тохиролцсон хугацаанд тэдгээрт мэдээлэл, танилцуулгыг өгөх.

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9/Засгийн газар, түүний байгууллагуудын цаг үеийн бодлого боловсруулах, төлөвлөлт, удирдлага зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэж өгөх.

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10/энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1-д заасан үзүүлэлт, тэдгээртэй нийцүүлэн албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг статистикийн байгууллагаас баталсан үзүүлэлтээс бусад үзүүлэлтийг цуглуулах, боловсруулах үүрэг хүлээхгүй байх;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11/статистикийн мэдээлэл, судалгааны үр дүнг хэрэглэгчдэд тараах, статистикийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

12/улсын эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтээр ойрын болон урт, дунд хугацааны тооцоо, загварчлал, шинжилгээ, судалгааны ажил хийх;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13/салбарын хэмжээний мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхи , техник технологи, программ хангамжийн хүчин чадлыг сайжруулах асуудлыг нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөөтэйгөөр хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14/албан ёсны статистикийн мэдээллийг тогтоосон хугацаанд статистикийн мэдээлэгчээс авах;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

15/төрийн байгууллагуудыг статистикийн мэдээллээр үнэ төлбөргүй хангах;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

16/хуулийн этгээдийн албан ёсны статистикийн мэдээллийн үнэн зөвийг шалгах, илэрсэн дутагдал, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах замаар статистикийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангах;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

17/улсын хэмжээнд явуулах тооллого, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын даалгавраар хийгдэх нийтийг хамарсан статистикийн судалгааны ажилд мэргэшлийн ажилтан, мэргэжилтнийг тэдгээрийн ажилладаг аж ахуйн нэгж, байгууллагатай тохиролцон оролцуулах;

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18/Засгийн газрын гишүүн, төрийн бусад албан газрын дарга, аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга, аж ахуйн нэгжийн удирдлагаас гаргасан шийдвэр нь статистикийн хууль тогтоомжтой нийцээгүй бол энэ тухай тэдгээрийн харьяа дээд шатны байгууллагад мэдэгдэж хүчингүй болгуулах арга хэмжээ авах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19/статистикийн үйл ажиллагаа явуулахад нь аймаг, нийслэл, дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн дарга сумын холбогдох ажилтан, баг, хорооны Засаг дарга нарт удирдамж, чиглэл өгөх, хяналт тавих;

/Энэ заалт болон заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20/статистикийн талаар гадаад улс, олон улсын статистикийн болон төрөлжсөн бусад байгууллагын үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох, тэдгээртэй Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний дагуу хамтран ажиллах,тэдгээрт тус улсын эдийн засаг, нийгмийн холбогдолтой статистикийн мэдээллийг гаргаж өгөх.

/Энэ заалтын дугаарт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21/статистикийн мэдээллийн хэрэглэгч нь албан ёсны статистикийн мэдээллийн дүнг өөрчлөн, олон нийтэд буруу ташаа мэдээлэх тохиолдолд албан ёсны тайлбар хийж, залруулах;

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

22/албан ёсны статистикийн үзүүлэлтийн зэрэгцүүлэх суурь үнийг батлах;

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

23/улсын нийгэм, эдийн засгийн байдлын статистик мэдээллийг холбогдох байгууллагатай хамтран гаргаж, Улсын Их Хурлын сонгуулийг зарлахаас 1 сараас доошгүй хугацааны өмнө Улсын Их Хуралд мэдээлэх;

/Энэ заалтыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтад 2012 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

24/улсын хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн арга зүйг холбогдох байгууллагуудтай хамтран тогтоож мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

25/улсын хүн ам саяар нэмэгдэх бүрд сая дахь иргэнийг бүртгэн баримтжуулж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид мэдээлэх.

/Энэ заалтыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.Үндэсний статистикийн хороо нь дэргэдээ Статистик хөгжлийн сантай байж болно.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

13 дугаар зүйл.Үндэсний статистикийн хорооны удирдлага

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1.Үндэсний статистикийн хорооны даргыг Монгол Улсын Их Хурлын даргын санал болгосноор Улсын Их Хурлаас нэр дэвшигчийн сонсгол хийж зургаан жилийн хугацаагаар томилно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

2.Үндэсний статистикийн хорооны дарга үйл ажиллагаагаа Улсын Их Хуралд хариуцан тайлагнана.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

3.Үндэсний статистикийн хороо Дэд даргатай байна. Дэд даргыг Үндэсний статистикийн хорооны дарга томилно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

4.Үндэсний статистикийн хорооны дарга, Дэд даргыг томилохдоо түүний эдийн засаг, статистик, удирдлагын мэдлэг, мэргэшлийн ур чадвар, мэргэжлийн ёс зүй, ажлын туршлагыг харгалзана.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.Үндэсний статистикийн хорооны даргын цалинг Улсын Их Хурал тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.Үндэсний статистикийн хорооны даргын бүрэн эрхийг дараахь тохиолдолд дуусгавар болгоно:

1/хуульд заасан бүрэн эрхийнх нь хугацаа дуусгавар болсон;

2/эрүүл мэндийн байдал болон хүндэтгэж үзэх бусад шалтгаанаар албан үүргээ цаашид гүйцэтгэх боломжгүй болсон;

3/албан тушаалаас чөлөөлж өгөхийг өөрөө хүссэн;

4/үүрэгт ажлаа хангалтгүй биелүүлсэн;

5/гэмт хэрэг үйлдсэнийг нь шүүхээс тогтоож, шийдвэр нь хүчин төгөлдөр болсон.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

131 дүгээр зүйл.Үндэсний статистикийн хорооны удирдлага

Хэвлэх

"131.1.Үндэсний статистикийн хороо Дэд даргатай байна. Дэд даргыг Үндэсний статистикийн хорооны дарга томилно.

131.2.Үндэсний статистикийн хорооны дарга, дэд даргыг томилохдоо түүний эдийн засаг, статистик, удирдлагын мэдлэг, мэргэшлийн ур чадвар, мэргэжлийн ёс зүй, ажлын туршлагыг харгалзана.

131.3.Үндэсний статистикийн хорооны даргын цалинг Улсын Их Хурал тогтооно.

131.4.Үндэсний статистикийн хорооны даргын бүрэн эрх дараахь тохиолдолд дуусгавар болно:

1/хуульд заасан бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон;

2/эрүүл мэндийн байдал болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар албан үүргээ цаашид гүйцэтгэх боломжгүй болсон;

3/албан тушаалаас чөлөөлж өгөхийг өөрөө хүссэн;

4/үүрэгт ажлаа хангалтгүй биелүүлсэн;

5/гэмт хэрэг үйлдсэнийг шүүхээс тогтоож, шийдвэр нь хүчин төгөлдөр болсон.

/Энэ зүйлийг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

14 дүгээр зүйл.Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөл

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1.Үндэсний статистикийн хороонд албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааг явуулахад туслах, арга зүйн нэгдмэл байдлыг хангах асуудлаар зөвлөх чиг үүрэгтэй Улсын Их Хурал, Засгийн газар, эрдэм шинжилгээний байгууллага болон хэрэглэгчийн төлөөлөлтэй зөвлөл ажиллана.

/Энэ хэсгийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Зөвлөлийн дарга нь Үндэсний статистикийн хорооны дарга байна.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.Зөвлөл нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Зөвлөлийн 3 гишүүнийг Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо, 3 гишүүнийг Засгийн газар санал болгож, Улсын Их Хурал томилно. Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн гишүүд нь орон тооны бус байна

/Энэ хэсгийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4.Зөвлөл нь шийдвэрлэсэн асуудлаараа зөвлөмж гаргана.

5.Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдлыг харгалзан зөвлөлийн гишүүдэд зохих хөлс олгож болно. Хөлс олгох тухай асуудлыг зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу зохицуулна.

15 дугаар зүйл.Үндэсний статистикийн хорооны даргын бүрэн эрх, түүнийг хэрэгжүүлэх баталгаа

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1.Үндэсний статистикийн хорооны дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1/албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, мэдээллийн үзүүлэлт, аргачлал, зааврыг батлах буюу зөвшөөрөх зэрэг асуудлаар тушаал гаргах;

2/аймаг, нийслэл, дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн даргыг тухайн шатны Засаг даргатай зөвшилцөн томилж, чөлөөлөх;

/Энэ заалтад 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хууль, 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3/Улсын Их Хурлын Байнгын хороо, Засгийн газар, холбогдох бусад байгууллагатай шууд харилцаж, Улсын Их Хурлын чуулган, Байнгын хороо, Засгийн газрын хуралдаанд зөвлөх эрхтэйгээр оролцох;

/Энэ заалтад 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

4/Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг батлах;

/Энэ заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5/Үндэсний статистикийн хороог төлөөлөх;

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6/ /Энэ заалтыг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7/Улсын Их Хурлын Байнгын хороо, Засгийн газар, холбогдох бусад байгууллагатай шууд харилцаж, Улсын Их Хурлын чуулган, Байнгын хороо, Засгийн газрын хуралдаанд зөвлөх эрхтэйгээр оролцох;

/Энэ заалтыг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8/хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.Үндэсний статистикийн хорооны дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь баталгаагаар хангагдана:

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1/төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг дэвд тохирсон цалин авч, шаардлагатай бусад хангамж эдлэх;

2/уналга, холбооны хэрэгслээр хангагдах;

3/хуулиар тогтоосон бусад баталгаа.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

3.Үндэсний статистикийн хорооны дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараахь баталгаагаар хангагдана:

1/төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг дэвд тохирсон цалин авч, шаардлагатай бусад хангамж эдлэх;

2/уналга, холбооны хэрэгслээр хангагдах;

3/хуулиар тогтоосон бусад баталгаа.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

151 дүгээр зүйл.Үндэсний статистикийн хорооны ерөнхий менежерийн бүрэн эрх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль,

/Энэ зүйлийн гарчигт 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1.Үндэсний статистикийн хорооны ерөнхий менежер нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

1/байгууллагынхаа орон тоо, цалингийн санг тогтоох, ажилтныг ажилд томилох, чөлөөлөх, урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах;

2/батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах;

3/хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

/Энэ зүйлийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

16 дугаар зүйл.Статистикийн улсын байцаагч, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

1.Мэргэжлийн ур чадвар, ажлын дадлага, туршлагыг харгалзан статистикийн байгууллагын ажилтанг статистикийн улсын байцаагчаар Үндэсний статистикийн хорооны дарга томилж, чөлөөлнө.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2. Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг яам, төрийн бусад албан газрын холбогдох ажилтанд Үндэсний статистикийн хорооны даргын шийдвэрээр статистикийн улсын байцаагчийн эрх олгож болно.

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.Статистикийн улсын байцаагч дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

1/статистикийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянаж шалгах;

2/статистикийн мэдээллийн хамралт, үнэн зөв, шуурхай байдлыг шалгах;

3/хуульд өөрөөр заагаагүй бол албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг статистикийн байгууллагаас батлаагүй буюу зөвшөөрөөгүй статистикийн мэдээлэл, судалгааг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс албадан гаргуулах, давхардуулан авах, өгөх ажиллагааг зогсоох;

4/албан ёсны статистикийн мэдээлэл, судалгаанд шаардлагатай баримт бичиг үйлдэх, анхдагч бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл, судалгааг үнэн зөв гаргаж мэдээлэх талаар зөвлөмж өгөх;

5/хяналт, шалгалтын ажилд зайлшгүй шаардагдах баримт сэлт, тайлбар, лавлагааг холбогдох албан тушаалтнаар гаргуулан авах;

6/шалгалтын дүнг мэдээлэх, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар холбогдох албан тушаалтанд шаардлага тавьж арилгуулах;

7/статистикийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулах;

/Энэ заалтад 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

8/өмчийн бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өгсөн мэдээ, тайлан нь дутуу, алдаатай бол холбогдох этгээдээс тайлбар гаргуулан авах, анхан шатны бүртгэлтэй тулгаж, магадлах.

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.Статистикийн улсын байцаагчаас хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд өгсөн үүрэг, тавьсан шаардлагыг холбогдох албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

5. Статистикийн улсын байцаагч нь түүнийг томилсон эрх бүхий албан тушаалтнаас олгосон албаны болон хувийн дугаар бүхий үнэмлэх, тэмдэг, түүнчлэн шаардах хуудас, акт хэрэглэнэ.

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.Статистикийн улсын байцаагч нь Төрийн албаны тухай хуульд зааснаас гадна дараахь баталгаагаар хангагдана:

1/статистикийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангахтай холбогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж явахдаа хот, суурингийн доторхи нийтийн тээврийн хэрэгсэл /таксинаас бусад/-ээр зорчсон тохиолдолд хувиас гарсан зардлыг тогтоосон журмын дагуу тухайн байгууллага нь нөхөн олгох;

2/бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж яваад хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан бол хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж, албан тушаалын цалингийн зөрүүг хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан хугацааны туршид, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан бол хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр, албан тушаалын цалингийн зөрүүг хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр авч байгаа хугацааны туршид тус тус авах.

/Энэ заалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Дээрх 6 дахь хэсгийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХИ БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл.Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааны талаархи Засгийн газрын бүрэн эрх.

Хэвлэх

Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагааны талаар Засгийн газар дараахь бүрэн эрх эдэлнэ:

1/энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1-д заасан тооллого явуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч, албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын статистикийн талаархи бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл бололцоог хангах;

2/Засгийн газар, түүний байгууллагуудын мэдээллийн хэрэгцээг албан ёсны статистикийн мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтэд тусгаж, дүнг үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;

3/статистикийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, давтан сургах арга хэмжээ авах;

4/албан ёсны статистикийн мэдээллийг боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэхэд олон улсын байгууллага, гадаад орнуудын төсөл хэрэгжүүлэх.

18 дугаар зүйл.Яам, Монголбанк, төрийн бусад албан газар, бүх шатны Засаг даргын статистикийн мэдээллийн талаархи нийтлэг бүрэн эрх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

Яам, төрийн бусад албан газар, бүх шатны Засаг дарга статистикийн мэдээллийн талаар дараахь нийтлэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/албан ёсны статистик мэдээллийн үнэн зөв байдалд тогтмол шалгалт хийж, түүний бодит байдлыг хангах;

2/статистикийн мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй тохиолдолд газар дээр нь очиж гаргуулан авах, гарсан зардлыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх;

3/мэдээлэл, судалгааны дүнг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд хүргэх;

4/статистикийн мэдээллийг Үндэсний статистикийн хорооноос баталж, зөвшөөрсөн маягтаар мэдээлэгчээс гаргуулан авах.

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19 дүгээр зүйл.Яам, төрийн бусад албан газрын статистикийн мэдээллийн талаархи бүрэн эрх

Хэвлэх

Яам, төрийн бусад албан газар энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан нийтлэг бүрэн эрхээс гадна дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/албан ёсны статистикийн мэдээллийг тогтоосон хугацаанд Үндэсний статистикийн хороонд гаргаж өгөх;

/Энэ заалтад 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хууль, 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2/Үндэсний статистикийн хорооноос холбогдох статистикийн мэдээллийг авч ашиглах;

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3/салбарын удирдлагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх зорилгоор захиргааны статистик мэдээлэл авах, мэдээллийн санг бий болгох;

/Энэ заалтад 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4/улсын хэмжээнд тухайн мэдээллээр давхардал гаргахгүйн тулд захиргааны статистик мэдээллийн үзүүлэлт, аргачлал, зааврыг Үндэсний статистикийн хорооноос зөвшөөрснөөр батлах;

/Энэ заалтад 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хууль, 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5/үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн мэдээллийг ерөнхий дүнгээр гаргах.

6/хуулийн этгээдийг бүртгэх байгууллага нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалт дахь шаардлагатай мэдээлэл, түүнд орсон өөрчлөлтийг Үндэсний статистикийн хороонд тухай бүрт мэдээлэх.

/Энэ заалтыг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20 дугаар зүйл.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын статистикийн мэдээллийн талаархи бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан нийтлэг бүрэн эрхээс гадна дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

1/нутаг дэвсгэртээ байгаа статистикийн мэдээлэгчдээс статистикийн мэдээллийг хугацаанд нь гаргуулан авч нэгтгэх, судалгаа, дүгнэлт хийж ашиглах, албан ёсны статистикийн мэдээллийг хугацаанд нь зохих дээд шатны байгууллагад өгөх

2/Үндэсний статистикийн хорооноос өгсөн удирдамж, чиглэлийн дагуу статистикийн тооллого, түүвэр судалгааг зохион байгуулж явуулах;

/Энэ заалтад 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3/засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийнхээ удирдлагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх зорилгоор, захиргааны статистикийн мэдээллийг бусад мэдээлэлтэй давхардуулахгүйгээр статистикийн байгууллагын зөвшөөрснөөр авах, мэдээллийн санг бий болгох.

21 дүгээр зүйл.Баг, хорооны Засаг даргын статистикийн мэдээллийн талаархи бүрэн эрх

Хэвлэх

Баг, хорооны Засаг дарга энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан нийтлэг бүрэн эрхээс гадна дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/хүн ам, өрхийн бүртгэл хөтлөх;

2/хүн амын амьжиргааны түвшингийн судалгаа хийх;

3/мал, тэжээвэр амьтад, гэрийн тэжээвэр амьтад эд хөрөнгийн тооллого, бүртгэл явуулах:

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

4/газар нутаг, эдэлбэр газрын тооллого, бүртгэл явуулах;

5/үйлдвэрлэл, үйлчилгээний талаар мэдээлэл, судалгаа авах, гаргах;

6/зохих чиглэлийн дагуу явуулах тооллого, түүвэр судалгааг зохион байгуулж явуулах;

7/албан ёсны статистикийн мэдээллийг тогтоосон хугацаанд зохих дээд шатны Засаг даргад гаргаж өгөх.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

22 дугаар зүйл. Статистикийн мэдээллийг хууль бусаар ашиглах, мэдээллийн нууц, хүний эмзэг мэдээллийг задруулахыг хориглох

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

1.Статистикийн мэдээлэгч, хэрэглэгч зэрэг холбогдох этгээд статистикийн мэдээллийг хууль бусаар ашиг олох зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

2.Хэрэглэгчдээс албан ёсны статистикийн мэдээлэл, судалгааны дүнг дур мэдэн өөрчлөхийг хориглоно.

3.Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын ажилтан албан ёсоор мэдээлэх түвшинд хүрээгүй статистикийн мэдээлэл, судалгааны дүн, төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг нийтэд задруулахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.Хэрэглэгчээс албан ёсны статистикийн мэдээллийг статистикийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад худалдах, дамжуулахыг хориглоно.

5.Статистикийн байгууллагын тооцоолох машины зөөгч болон санах байгууламжид хадгалсан тооллого, түүвэр судалгаа, мэдээллийн боловсруулалтын дэлгэрэнгүй материалыг тогтоосон хугацаанаас өмнө устгах, үгүй болгох, бусдад дамжуулах, худалдахыг хориглоно.

6.Статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага нь байгууллагын нууц, хүний эмзэг мэдээллийг хадгалж, мэдээллийг улс, бүс нутаг, аймаг, сум, нийслэл,  дүүрэг, салбарын түвшинд нэгдсэн дүн гаргах, статистикийн үзүүлэлтийг тооцоход  ашиглана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.Тооллого, түүвэр судалгаанд хамрагдсан хувь хүн, хуулийн этгээдийн анхдагч мэдээлэлд боловсруулалт хийсний дараа хэрэглэгчид ашиглуулж болно.Анхдагч мэдээлэлд боловсруулалт хийж, хэрэглэгчид ашиглуулахтай холбогдсон журмыг нууцын тухай болон хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомжид нийцүүлэн Үндэсний статистикийн хорооны дарга батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн хууль, 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хууль, 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р. ГОНЧИГДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.07.18-ны өдрийн орчуулга)                                           Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

June 05, 1997           Ulaanbaatar city

 

ON STATISTICS

/Revised edition/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Objective of the Law

The objective of this Law is to regulate relations in connection with identifying integrated framework of Mongolian statistic information, operational principle, powers of statistics organization and relations that arise between them and during the process of providing users with statistic information by informer.

Article 2.Legislation on statistics

The legislation on statistics shall comprise the Constitution of Mongolia, this Law and other legislative acts enacted in compliance with these laws.

Article 3.Definitions of legal terms

The following terms used in this Law shall have the following meanings:

1/"statistical information" means digital information with regard to economy, nature and society collected and developed by integrated program and method;

2/"statistical activity" means complete set of activities including keeping track of statistics, making information available, development through integration, conducting census and study, making opinion, distributing and publishing information and study results to users, ensuring the accuracy of information and establishing and storing fund;

3/"statistical informer" means legal entity belonging to all types of property that operates in Mongolian territory, Mongolian legal entity that operates abroad, Mongolian and foreign citizen and a stateless person that have been covered by statistical information and study;

4/"statistical information user" means legal entity, Mongolian and foreign citizen and a stateless person that are using statistical information in their own operation;

5/"official statistical information" means information included in information and statistical activity program presented by indicators with regard to economy, population, society and environment stated in Article 6 of this Law using method and indicators approved by National statistics office;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of April 23, 2004/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

6/ /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of April 23, 2004/

7/ /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of April 23, 2004/

8/"administrative statistical information" means information collected for the use of ministry and Government agencies, other state organizations and local administrative organization using method and indicators approved by National statistics office.

/This sub-paragraph was modified according to the law as of April 23, 2004/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

Article 4.Principles of statistical activity

The following principles shall be adhered to in statistical activity:

1/official statistical activity should be autonomous and independent;

2/to have integrated methodology with scientific grounds;

3/information should be true and realistic;

4/information should be urgent;

5/statistical information should be transparent and publicly accessible at an extent permissible by law;

6/statistical indicators and methodology should be in line with international statistical standards and methodology;

7/statistical information should be collected at low cost with method and form having low pressure to informers.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

CHAPTER TWO

FRAMEWORK OF STATISTICAL INFORMATION

Article 5.Forms of statistical information

1.The statistical information has two forms, namely official and administrative.

/This paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

2. /This paragraph was invalidated according to the law as of April 23, 2004/

3.National statistics office, ministry, other governmental offices and the Governors of all levels shall make official statistical information.

This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

4. /This paragraph was invalidated according to the law as of April 23, 2004/

Article 6.Indicators and grounds for releasing official statistical information

1.The official statistical information shall include the following basic indicators:

1/Statistical indicator of macro economy:

a/gross domestic product;

b/inflation level and cost of consumption;

c/investment;

d/accumulation;

e/payment balance;

f/number of unemployed;

g/money, bank loan, securities market;

h/income and expense of the state and local budget;

j/productivity indicators.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

2/Indicators of population and social statistics;

a/population density, age and gender;

b/birth, mortal rate of population, net growth, marriage and marriage break-up;

c/economically active population, employees;

d/family and population census, income, expense and consumption;

e/population food supply, sufficiency, calorie, indicators of nutrition, quality and hygiene;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of December 20, 2012/

f/living standard and poverty of population;

g/average salary and income

h/educational level of population, number of schools, teachers and students;

j/health of population, number of hospitals, physicians and patients;

k/fund of housing and newly built houses;

l/number of pensioners and amount of pension and relief;

m/number of museums and libraries and their treasury;

n/number of newspapers and magazines and produced movies;

o/duration of working hours.

/This sub-paragraph was added according to the law as of May 14, 1999 and was amended according to the law as of April 23, 2004/

p/illness and acute poisoning due to industrial accident and profession;

/This sub-paragraph was added according to the law as of May 14, 1999/

q/employment dispute.

/This sub-paragraph was added according to the law as of May 14, 1999/

3/Statistical indicators of manufacturing, science and technology;

a/number of livestock and domesticated animals;

b/number of animal fence and water well points;

c/production of basic agricultural commodities;

d/cultivated area, harvested crop, hay and forage;

e/production and sales of industrial products;

f/production of basic industrial commodities;

g/building construction, amount of overhaul;

h/transported loads, passengers, load circulation and passenger circulation of transportation industry;

j/income of telecommunication service, number of radio and telephone points;

k/major ranges and amount of export and import;

l/income of tourism and number of tourists;

m/applicable patents, number of new inventions;

n/cost of academic study, experimentation and invention;

4/Statistical indicators of court:

a/number and type of criminal cases;

b/number, age and gender difference of defendants penalized by court;

c/damage caused due to crime;

d/bankrupted business entity;

e/indicators of administrative and civil case;

5/Indicators of environmental statistics:

a/protection and erosion of soil;

b/resource of clean water, water consumption, pollution, cleaning and waste;

c/air pollution;

d/forest protection and restoration;

e/number of reserved wildlife and hunting.

2.The relevant ministry and other state offices shall make statistical information of money, loan, finance, tax, customs, environment, culture and art, education, scientific technique, technology, public health, social security, food security and court available, respectively and submit to National statistics office.

/This paragraph was amended according to the law as of December 20, 2012/

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

Article 7.Conducting census and study

1.National statistics office shall conduct the following census and studies:

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

a/recurrent population and housing census at each 10 years while mid-term census at each 5 years;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008/

b/inter-sectorial balance and resource utilization chart at each 5 years;

c/livestock and domesticated animal census at each year and half-year livestock census at period specified by law using collected study method;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of June 13, 2014/

d/collected study of household society and economy at each quarter;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of December 01, 2011/

e/ /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of December 01, 2011/

f/collected study of social indicators at each 5 years;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of July 03, 2013/

g/collected study of population employment at each quarter;

h/ /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of July 03, 2013/

g/business entity census at each 5 years;

k/fence, water well and forage census at each 3 years;

l/collected study of time utilization at each 4 years quarterly.

m/recurrent agricultural census at each 10 years and mid-term census and study at each 5 years.

/This sub-paragraph was added according to the law as of December 01, 2011/

n/risk study to be damaged by crime at each 3 years.

/This sub-paragraph was added according to the law as of June 06, 2019/

2.The State Great Khural shall decide the issue of changing the period stated in paragraph 1 of this Article for mandatorily requirement, the issue of conducting census and study other than stated in this Law based on proposal of Government, or National statistics office.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3.The cost of census and study shall be included in the budget of the given year of National statistics office.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

4.National statistics office shall reflect the census and collected study to be conducted for a given year in annual development plan of the State and implement accordingly.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

5.The Government shall set the fixed period of census other than those stated in "a", paragraph 1 of this Article, while National statistics office set that of collected and complementary study.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

6.A specific law shall regulate the relation with regard to conducting population and housing census.

/This Article was modified according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was added according to the law as of January 03, 2008/

Article 8.Unofficial statistic activities

/This Article was invalidated according to the law as of April 23, 2004/

CHAPTER THREE

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STATISTICAL INFORMERS AND USERS

Article 9.Rights and obligations of statistical informer

The statistical informer shall implement the following rights and obligations:

1/to propose statistical organization to make indicators and method of information and study sophisticated;

2/unless otherwise stated in law, to reject making statistical information available by indicators and method that were not approved by statistical organization engaged in official statistical activity or by unapproved indicator and method;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

3/to demand respective legal entity and citizen not to disclose own sensitive information;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

4/to get familiarized with the integrated result of information and study provided by statistical organization.

5/to keep track of primary records required for producing statistical information and study;

6/to make statistical information and study available truly and accurately in accordance with approved or authorized indicator and method within fixed time period;

7/to get involved in state census;

8/to obtain registration number in case the informer is business entity or organization;

9/to deliver official statistical information to the corresponding organization engaged in such activity at its own expense.

Article 10.Rights and obligations of statistical information user

The statistical information user shall implement the following rights and obligations:

1/to get information with indicator approved by organization engaged in official statistical activity in accordance with this Law and other legislation and in compliance with indicator and method stated in paragraph 1, Article 6 of this Law.

2/to always indicate the name of organization that provided the information in question when using and publishing official statistical information.

3/not to demand to release indicators other than those approved and authorized by official statistical organization.

CHAPTER FOUR

FRAMEWORK AND POWERS OF MONGOLIAN STATISTICAL ORGANIZATION

Article 11.Framework of statistical organization

1.The statistical organization is a state-owned organization, which provides the state, citizen, business entity and organization equally with statistical information regarding economy, population, society and environment of the country, region, aimag and capital city.

2.The framework of Mongolian statistical organization comprises National statistics office, statistical offices and departments next to the Governors of aimag, capital city and district, which engage and concentrate in official statistical activity in autonomous and independent manner at an extent of the state and local territory. In soums, the corresponding personnel in charge of such undertaking next to soum municipality shall deal with statistical activity while in bagh and khoroo, their respective Governor deal with such tasks.

/This paragraph was modified according to the law as of January 02, 2003/

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3.The personnel in charge of statistical issues of National statistics office, statistical office and department of aimag, capital city and district and of soum shall be an official of public administration.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

4.The state budget shall finance the operation of National statistics office, statistical office and department of aimag, capital city and district. The budget shall meet the requirement of implementing the statistical activity in independent manner. The cost arisen in connection with dealing with and conducting statistical activity in soum, bagh and khoroo shall be financed by local budget.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

5.National statistics office shall report its operation before the State Great Khural annually.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

6.The ministry, Government agency, other government organization and local municipal organization shall engage in statistical activity according to their functions. The ministry has a unit, which will engage and execute statistical activity of the industry within its structure.

/This Article was modified according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008/

Article 12.National statistics office and its powers

/The title of this Article was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1.National statistics office provides official statistical activity of Mongolia with integrated management and coordination.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

2.National statistics office may have a unit, which will have functions to improve scientific grounds by optimizing statistical information methodology, to conduct analysis on statistical information, to determine development perspective and to provide paid service with information, to publish and disseminate statistical compilation, presentation and documents. National statistics office shall approve the structure and operational procedure of such unit in conjunction with the state central administrative body in charge of financial issues.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3.National statistics office shall execute the following powers:

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1/to take measures in providing and sophisticating official statistical activity with professional integrated management;

2/to develop a program, which defines short-term targets regarding calculation of official statistical indicator and conducting census and study and have it approved by the State Great Khural;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

3/to set the period of approving and announcing the official statistical information, study, census result, method and instruction;,

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

4/not to overlap administrative statistical information with official statistical information, to supervise in order to ensure collectivity of methodology, to approve and authorize the indication, method and instruction administrative statistical information and to provide evaluation on information coverage, trueness and accurateness;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

5/to provide organization engaged in official statistical activity and informer with directive and instruction with regard to conducting state-wide census, one-time registration, collected and complementary study by particular subject with issue concerning population, society and economy and to monitor its implementation;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

6/to obtain official statistical information from respective ministry, other government offices within fixed period;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

7/to provide statistical indication and methodology in compliance with international classification and standard benchmark and to ensure its enforcement;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

8/to provide the Government with information and presentation within period negotiated with the Government by reflecting information needs and requisition of the Government and its organizations in detailed indication of official statistical information.

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

9/to prepare and submit the information required for the timely policy development, planning, management, coordination and inspection works of the Government and its organizations.

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

10/not be obliged to gather and develop indications other than those approved by statistical organization engaged in official statistical activity in compliance with paragraph 1, Article 6 of this Law and their indications;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

11/to distribute statistical information results among users and to ensure transparency of statistical information;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

12/to carry out calculation, modelling, analysis for short, mid and long-term by economic and social indication of the state;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

13/to address the issue of improvement of industry-wide qualified personnel competency, technique and technology and software capability with integrated policy and planning;

/This sub-paragraph was modified according to the law as of April 23, 2004/

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

14/to obtain official statistical information from statistical informer within fixed period;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

15/to provide government organizations with statistical information free of charge;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

16/to inspect whether the official statistical information of legal entity is true and correct and to ensure the trueness and correctness of statistical information by means of taking measures to eliminate unfold error and violation;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

17/to let participate qualified employees and experts in nation-wide census and all-out statistical research undertaking, which will be done by assignment provided by State Great Khural, the President and the Government, by negotiating with business entity and organization in which those aforementioned employees work;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

18/if any decision made by member of the Cabinet, chairman of other government office, Governor of aimag, soum, capital city and district and management of business entity is not compliant with statistical legislation, to notify their immediate higher level organization of it so that measure is taken to invalidate it;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

19/to provide chairman of statistical office and department of aimag, capital city and district, respective employee of soum an Governors of bagh and khoroo with directive and instruction when they carry out statistical activity and monitor their activities;

/This sub-paragraph and the numbering of this sub-paragraph were amended according to the law as of April 23, 2004/

20/to proactively take part in activities of foreign, international statistical and other specialized organizations in terms of statistics, to cooperate with them in line with Mongolian legislation and international treaties and to make statistical information with regard to economy and society of the given country available for them;

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

21/to make official explanation and correction in case any statistical information user has changed the result of official statistical information, thus resulting in incorrect and erroneous information in public;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

22/to approve base price for alignment of official statistical indication;

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

23/to prepare statistical information of state social and economic standing in conjunction with corresponding organization and to inform it to the State Great Khural prior to not less than 1 month of announcement of election for the State Great Khural;

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 03, 2008/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of December 23, 2012/

24/to define integrated methodology of nation-wide registration and information in conjunction with corresponding organizations and ensure its enforcement;

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 03, 2008/

25/to register and document the millionth citizen each time the population of state is increased by million and inform of it to the President of Mongolia.

/This sub-paragraph was added according to the law as of January 03, 2008/

4.The National statistical office may have a statistical development fund under its jurisdiction.

/This paragraph was added according to the law as of January 03, 2008/

/This paragraph was invalidated according to the law as of November 13, 2015/

Article 13.Management of National statistics office

/The title of this Article was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1.The head of National statistics office shall be appointed for six years period upon carrying out hearing of candidates from State Great Khural as proposed by the Speaker of State Great Khural.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008/

/This paragraph was modified according to the law as of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

/This paragraph was amended according to the law as of December 24, 2021/

2.The head of National statistics office shall report its operation in front of the State Great Khural.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008/

/This paragraph was modified according to the law as of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3.The National statistics office shall have a Deputy head. The deputy-chairman shall be appointed by the head of the National statistics office.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008/

/This paragraph was modified according to the law as of January 23, 2015/

/This paragraph was invalidated according to the law as of November 13, 2015/

4.When appointing the head and Deputy head of the National statistics office, their economic, statistical and management knowledge, professional skills, professional ethics and work experience shall be taken into account.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008/

/This paragraph was amended according to the law as of January 23, 2015/

/This paragraph was invalidated according to the law as of November 13, 2015/

5.The salary of the head of the National statistics office shall be determined by the State Great Khural.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008/

/This paragraph was invalidated according to the law as of November 13, 2015/

6.The powers of the head of the National statistics office shall be terminated in the following cases:

1/term of office stated in law has been terminated;

2/become unable to carry out his/her official duties due to health condition and other reasonable excuses;

3/has self-requested to be relieved from position;

4/has unsatisfactorily completed his/her duties;

5/If the employee is definitively convicted of a criminal offence and the decision has become effective.

/This paragraph was invalidated according to the law as of November 13, 2015/

Article 131.Management of National statistics office

"131.1.National statistics office shall have Deputy head. The head of National statistics office shall appoint the Deputy head.

131.2.When the head of National statistics office appoints the Deputy head, shall take account of Deputy head's economic, statistical and management knowledge, qualified skills, professional ethics and work experience.

131.3.The State Great Khural shall set the salary of the head of National statistics office.

131.4.The powers of the head of National statistics office shall be terminated in the following cases:

1/term of office stated in law has been terminated;

2/become unable to carry out his/her official duties due to health condition and other reasonable excuses;

3/has intentionally requested to be relieved from position;

4/has unsatisfactorily completed his/her duties;

5/If the employee is definitively convicted of a criminal offence and the decision has become effective.

/This Article was added according to the law as of July 21, 2016/

Article 14.Board of National statistics office

/The title of this Article was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1.At National statistics office, the Board shall operate, which having representatives of the State Great Khural, the Government, academic organization and users, and assisting to undertake official statistical activity and having consulting function in matters to ensure collectivity of methodology.

/This paragraph was modified according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

2.The head of the Board shall be the head of National statistics office.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3.The board comprises 7 members. 3 members of the Board proposed by the corresponding Standing committee of the State Great Khural whilst the other 3 proposed by the Government and the State Great Khural shall appoint them. The members of National statistics office shall be adjunct.

/This paragraph was modified according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

4.The Board shall make recommendation on its decided issue.

5.The members of the Board can be allowed proper wage taking account the participation effort in the Board activity. Allowance of wage shall be regulated by the operational procedure of the Board.

Article 15.Powers of National statistics office head and guarantee to complete them

/The title of this Article was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1.The head of National statistics office shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1/To make decree on issues such as approving or authorizing official statistical activity management, organization, information indication, methodology and instruction;

2/To appoint and relieve the chairman of statistical office and department in aimag, capital city and district upon consultation with Governor of the given level;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004 and the law of January 03, 2008/

3/To communicate directly with the Standing Committee of the State Great Khural, the Government, and other related organizations, and participate in the sessions of the State Great Khural, Standing Committee, and the Government in an advisory capacity;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

/This sub-paragraph was invalidated according to the law as of November 13, 2015/

4/To approve the operational procedure of the Board next to National statistics office;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

5/To represent National statistics office;

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008, the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

6/ /This sub-paragraph was invalidated according to the law as of January 02, 2003/

7/To take part in session of the State Great Khural and meetings of the Standing committee and Government with and advisory right by directly communicating with the Standing committee of the State Great Khural, the Government and other respective organizations;

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 21, 2016/

8/Other powers specified by legislation.

/The numbering of this sub-paragraph was amended according to the law as of July 21, 2016/

2.The head of the National Statistics Office shall be provided with the following guarantees when exercising his/her powers:

/This paragraph was amended according to the law as of January 3, 2008/

1/to receive a salary commensurate with the rank of a high government official and to enjoy other necessary provisions;

2/to be provided with transportation and communication means;

3/other guarantees established by the law.

/This paragraph was invalidated according to the law as of November 13, 2015/

3.The head of National statistics office shall be supplied by the following guarantees when he/she implements own powers:

1/To receive proper salary suitable for high ranking state official and enjoy other necessary provision;

2/To be supplied with ride and communication device;

3/Other guarantees specified by law.

/This paragraph was added according to the law as of July 21, 2016/

Article 151.Powers of General Manager of National statistics office

/The title of this Article was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1.The general manager of National statistics office shall implement the following powers:

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

1/to define vacancy and salary fund of the organization, appoint, relieve, reward and impose disciplinary penalty on employees;

2/to spend approved budget according to its intended purpose;

3/other powers specified by law.

/This Article was added according to the law as of January 02, 2003/

Article 16.Statistical state inspector and his/ or her powers

1.Taking account of professional skills, work practice and experience, the head of National statistics office shall appoint and relieve statistical organization employee as statistical state inspector.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

2.Respective employee of ministry engaged in official statistical activity and other government office may be granted with right of statistical state inspector upon decision of National statistics office.

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3.The statistical state inspector shall implement the following powers.

1/to inspect and review the implementation of legislation about statistics;

2/to examine coverage, trueness, accurateness and promptness of statistical information;

3/unless otherwise provided by law, to stop the process of extorting, duplicating, and providing statistical information and research from enterprises, organizations, and citizens that have not been approved or approved by the statistical organization engaged in official statistical activities;

4/to provide advice regarding production of documents required for official statistical information and study, keeping track of primary record and proper informing by ensuring true and accurate information and study;

5/to extract and obtain documents, explanation and inquiry indispensably required for inspection and examination from corresponding official;

6/to inform inspection result and demand corresponding official to eliminate the unfold error and violation;

7/to impose liabilities stated in Law on Violations for the individual and legal entity that has violated legislation on statistics;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of December 04, 2015/

8/to extract explanation from corresponding entity and verify against primary records if the information and report provided by business entity and organization of all property types is incomplete and erroneous.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

4.Respective official, business entity, organization and citizen shall be always obliged to fulfil the obligation and demand given by statistical state inspector within scope of his/her rights and norms stated in legislation.

5.The statistical state inspector shall apply authentication, symbol with official and identity number, moreover demand sheet and act granted by an authorized official who appointed him/her.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was amended according to the law as of May 18, 2017/

6.The state statistical inspector shall be supplied with the following guarantees apart from specified in Law on public service:

1/In case a state statistical inspector has travelled in public transportation /except for taxi/ within city and urban areas when fulfilling his/her powers with regard to ensuring the true, accurate and realistic nature of statistical information, the personally spent cost shall be compensated by the given organization according to set procedure;

2/In case a state statistical inspector has lost his/her employability temporarily while he/she was implementing his/her powers, temporary employability relief and salary difference of position shall be received for the period of temporarily lost employability, and if he/she has lost his/her employability completely, employability lost pension and salary difference of position shall be received for the period of duration on receipt of employability lost pension, respectively.

/In this sub-paragraph, the word "disabled" was changed to "lost the employability" and the word "disability pension" was changed to "employability lost pension" according to the law as of July 7, 2023, and it shall enter into force on January 1, 2024/

/The above paragraph 6 was added according to the law as of April 23, 2004/

CHAPTER FIVE

POWERS OF STATE EXECUTIVE ORGANIZATION WITH REGARD TO STATISTICAL ACTIVITY

Article 17.Powers of Government over official statistical activity

The Government shall exercise the following powers regarding official statistical activity:

1/to provide organizations engaged in official statistical activity with condition and possibility to implement their powers regarding statistics by taking organizational measure to conduct census stated in paragraph 1, Article 7 of this Law;

2/to extract the results of statistical information free of charge by reflecting information needs of the Government and its organizations in detailed indication of official statistical information;

3/to take measures for training and advanced training of professional statistical personnel;

4/to implement international and foreign projects for increasing capacity to develop official statistical information and for maximizing personnel competency.

Article 18.Common powers of Ministry, Mongol Bank, other government offices and Governors of all level regarding statistical information

/The title of this Article was amended according to the law as of April 23, 2004/

Ministry, other government offices and Governors of all level shall implement the following common powers over statistical information:

1/to carry out constant inspection on accurateness of official statistical information and ensure its validity;

2/to extract statistical information on the site if it has not been made available in due time and have the cost caused compensated by guilty party;

3/to publish the results of information and study in public via press and media;

4/to extract statistical information from informer in form approved and authorized by National statistics office.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

Article 19.Powers of Ministry and other government offices regarding statistical information

Apart from common powers stated in Article 18 of this Law, Ministry and other government offices shall implement the following powers:

1/to make official statistical information available to National statistics office within due time;

/This paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004 and the law of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

2/to obtain and use respective statistical information from National statistics office;

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3/to obtain statistical information for the purpose of using it for sectorial management activity and create database;

/This paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004/

4/to approve indication, method and instruction of administrative statistical information as approved by National statistics office in order not to create duplication of given information nation-wide;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of April 23, 2004 and the law of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

5/to produce state registration information of immovable property by total sum.

6/the registering organization of legal entity shall inform necessary information and changes made into the list of state registration of legal entity to National statistics office at each occasion.

/This sub-paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

Article 20.Powers of Governors of aimag, soum, capital city and district regarding statistical information

/The title of this Article was amended according to the law as of April 22, 2022/

Аpart from common powers stated in Article 18 of this Law, Governors of aimag, soum, capital city and district shall implement the following rights:

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

1/to extract and integrate statistical information from statistical informers within their territory in due time, conduct research and make opinion and to give official statistical information to proper high level organization in due time.

2/to organize and conduct statistical census and collected study according to directive and instruction provided by National statistics office;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

3/to get administrative statistical information without duplication with other information as approved by statistical organization in order to use it for management activity of their own municipality and territorial units and to create database.

Article 21.Powers of Governors of bagh and khoroo over statistical information

Аpart from common powers stated in Article 18 of this Law, Governors of bagh and khoroo shall implement the following rights:

1/to keep track of population and household record;

2/to conduct living standard study of population;

3/to carry out census and registration over livestock and domesticated animals:

4/to carry out census and registration over land and tenure;

5/to obtain and release information about production and service;

6/to organize and carry out census and collected study, which will be carried out according to proper directive;

7/to submit official statistical information to proper high level Governor in due time.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 22.Prohibition on illegal use of statistical information and disclosure of information confidentiality and individual sensitive information

/The title of this Article was amended according to the law as of December 17, 2021/

1.It shall be prohibited for respective stakeholders such as statistical informer and user to illegally use statistical information for purpose of gaining profit.

2.It shall be prohibited for users to arbitrarily modify the result of statistical information and study.

3.Employee of an organization engaged in official statistical activity shall be prohibited to disclose publicly the statistical information, study results, state and official secret, organizational secret and information pertaining to individual sensitive information, which have not come to the level of official announcement.

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

4.It shall be prohibited for users to sell and transfer the official statistical information to others without approval of statistical organization.

5.It shall be prohibited to delete, remove, transfer to others and sell the census and collected study and detailed material of information processing that are stored in computing machine and memory facility of statistical organization prior to due date.

6.Statistical central and local organization shall keep organizational secret and individual sensitive information and use such information to create integrated result and to calculate statistical indication at level of the state, region, aimag, capital city, district and sector.

/This paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

/This paragraph was amended according to the law as of April 22, 2022/

7.After processing the primary information of individual and legal entity covered by census and study, it can be used by users. The head of National statistics office shall approve the procedure regarding processing of primary information and use by users in compliance with legislation on confidentiality and protection of individual information.

/This paragraph was added according to the law as of April 23, 2004/

/This paragraph was amended according to the law as of January 03, 2008 and the law of November 13, 2015 and the law of July 21, 2016/

/This paragraph was amended according to the law as of December 17, 2021/

Article 23.Liability for the violators of the law

1.In case actions by a public servant violating this Law have not a criminal nature, he/ or she shall be subject to liabilities specified in the Law on public service.

2.Any person or legal entity violating this Law shall be subject to liabilities specified in the Criminal code or the Law on Violations.

/This Article was modified according to the law as of December 04, 2015/

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA GONCHIGDORJ.R