A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглаж эрчим хүч үйлдвэрлэх, нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль тогтоомж нь Эрчим хүчний тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэж, нийлүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд энэ хууль үйлчилнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

3.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээг хангах зорилгоор сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг ашиглахтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр" гэж нар, салхи, усны эрчим болон газрын гүний дулаан, биомасс зэрэг байгалийн байнга нөхөн сэргэх нөөцийг;

4.1.2."биомасс" гэж ургамал, органик хаягдлыг;

4.1.3."сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр" гэж энэ хуулийн 4.1.1-д дурдсан эх үүсвэрийг ашиглан цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх байгууламжийг;

4.1.4."сэргээгдэх эрчим хүч" гэж энэ хуулийн 4.1.3-т заасан байгууламжийг ашиглан үйлдвэрлэсэн цахилгаан, дулааныг;

4.1.5."сэргээгдэх эрчим хүчний бие даасан үүсгүүр" /цаашид "бие даасан үүсгүүр" гэх/ гэж эрчим хүчний дамжуулах сүлжээнд холбогдоогүй дан болон хосолсон сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг;

4.1.6."үйлдвэрлэгч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 13.1-д заасан цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг;

4.1.7."дамжуулагч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 14.1-д заасан цахилгаан, дулаан дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг;

4.1.8."хэрэглэгч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.19-д заасан иргэн, хуулийн этгээдийг.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.9."дэмжих тариф" гэж сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих зорилгоор эрчим хүчний үнэд шингээсэн тарифыг.

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.10."төсөл шалгаруулалт" гэж эрчим хүч дамжуулах сүлжээнд холбогдон ажиллах сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих төслийг тогтоосон техникийн нөхцөл, нэгдсэн сүлжээнд эрчим хүч нийлүүлэх үнийн саналаар өрсөлдүүлэн сонгон шалгаруулах ажиллагааг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.11."төсөл хэрэгжүүлэх баталгаа" гэж төсөлд оролцогч нь төслийг бүрэн биелүүлэхийг баталгаажуулж ирүүлсэн банкны баталгаа, банканд байршуулсан мөнгөн хөрөнгийг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.12."Диспетчерийн үндэсний төв" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 10.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг.

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

5 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний талаархи төрийн байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

5.1.Улсын Их Хурал сэргээгдэх эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлж, улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан бие даасан үүсгүүрийг орон нутгийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.2.Засгийн газар сэргээгдэх эрчим хүчний хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулж, бие даасан үүсгүүрээр хэрэглэгчдийг цахилгаан, дулаанаар хангах сумдын жагсаалтыг батлана.

5.3.Эрчим хүчний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.3.1.сэргээгдэх эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

5.3.2.улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийн техник, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын тооцоо, судалгааг боловсруулах;

5.3.3./Энэ заалтыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.3.4.сэргээгдэх эрчим хүчний мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран зохион байгуулах.

5.3.5.Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх болон хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах дүрэм, журмыг боловсруулж, батлах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.3.6.сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн судалгаа хийх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.3.7.сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, засвар, үйлчилгээний норм, дүрэм, стандартыг боловсруулж, зохих журмын дагуу батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.3.8.төсөл шалгаруулалтын журмыг боловсруулах, батлах;

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.3.9.төсөл шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа дараахь зарчмыг баримтална:

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.3.9.а.сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх төрийн бодлого, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний тогтвортой ажиллагаатай уялдуулан төсөл хэрэгжих байршил, эх үүсгүүрийн төрөл, хүчин чадал, жилд худалдаж авах эрчим хүчний хэмжээг урьдчилан тодорхойлсон байх;

5.3.9.б.сэргээгдэх эрчим хүчний техник, технологи, нэгдсэн сүлжээнд худалдах үнийн саналаар өрсөлдөхүйц байх;

5.3.9.в.ил тод, шударга, өрсөлдөх тэгш боломжтой байх.

5.4./Энэ хэсгийг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.5.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.1.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг байршуулах газрыг аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.2.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр байршуулах зориулалтаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу шийдвэрлэх;

5.5.3.аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд сэргээгдэх эрчим хүч ашиглахын ач холбогдлыг сурталчлах;

5.5.4.орон нутгийн өмчийн бие даасан үүсгүүрийг иргэн, хуулийн этгээдэд түрээслүүлэх.

/Энэ хэсгийн дугаарыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

5.6.Эрчим хүчний зохицуулах хороо дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.6.1.дамжуулах сүлжээнд холбогдох үүсгүүр бүхий үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэн нийлүүлэх эрчим хүчний үнийн тооцоог хянаж, энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн дагуу тарифыг батлах;

5.6.2. дамжуулах сүлжээнд холбогдох үүсгүүр бүхий үйлдвэрлэгчийн Диспетчерийн үндэсний төвтэй байгуулах гэрээний загварыг батлах, уг гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.6.3.хэрэглэгчийн худалдан авах дэмжих тарифын хэмжээг тогтоох;

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.6.4.цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний үйлчлэх хугацаа дууссаны дараа үнэ, тарифыг тухай бүр тогтоох.

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийн дугаарыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

5.6.5.хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн цахилгааны түгээх сүлжээнд нийлүүлэх үнэ, тарифыг жил бүр хянаж, тогтоох.

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

6 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих

Хэвлэх

6.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих хуулийн этгээд нь Эрчим хүчний тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авна.

6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч байж болно.

7 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

7.1.Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх хуулийн этгээд нь Эрчим хүчний тухай хуулийн 13.1-д заасан цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авна.

7.2.Дамжуулах сүлжээнд холбогдох үүсгүүр бүхий үйлдвэрлэгч дараахь эрх, үүрэгтэй:

7.2.1.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрт хамгийн ойр орших дамжуулах сүлжээний холбох цэгт цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх;

7.2.2.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс дамжуулах сүлжээний холбох цэг хүртэлх цахилгаан дамжуулах зардлыг хариуцах;

7.2.3.диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс тавьсан шаардлагыг биелүүлэх.

7.3.Бие даасан үүсгүүрээр сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч дараахь эрх, үүрэгтэй:

7.3.1.үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд баталгаат тоолуураар нийлүүлэх;

7.3.2.тусгай зөвшөөрөлд заасан нутаг дэвсгэрийн хэрэглэгчдэд худалдсан цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүг Засгийн газраас нөхөн авах.

/Энэ заалтад 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.4.Энэ хуулийн 11.2 дахь хэсэг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр эрчим хүч үйлдвэрлэгчид хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.5.Бие даасан үүсгүүрээр сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч нь эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байна.

7.6.Бие даасан үүсгүүрээр сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч нь эрчим хүчээр зохицуулалтгүй хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байж болно.

8 дугаар зүйл.Диспетчерийн үндэсний төвийн үүрэг

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1. Диспетчерийн үндэсний төв дараахь үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.1.үйлдвэрлэгчээс нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчийг энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу батлагдсан тарифаар худалдан авах;

8.1.2. үйлдвэрлэгчээс нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчийг эрчим хүчний дамжуулах сүлжээний хуваарилах байгууламжид техникийн шаардлагын дагуу холбохоос бусад өргөтгөл хийх, түүний зардлыг хариуцах.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл авах

Хэвлэх

9.1.Сонирхогч хуулийн этгээд сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих, буюу үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг Эрчим хүчний зохицуулах хороо, аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд гаргана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.2.Энэ хуулийн 9.1-д заасан хүсэлтэд Эрчим хүчний тухай хуулийн 21.2-т зааснаас гадна дараахь баримт бичгийг хавсаргана:

9.2.1.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг байршуулах зориулалтаар олгосон газрыг эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

/Энэ заалтыг 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2.2.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрт ашиглагдаж хугацаа нь дууссан зай хураагуурыг дахин боловсруулах, устгах төлөвлөгөө;

9.2.3.усны эрчмийг ашиглах барилга байгууламж барих бол газрын хөрс, ургамал, геологи, гидрогеологийн нөхцөл, газар зүйн байрлал, газрын гадаргуу, уур амьсгал, агаарын даралт, салхины горим болон ус зүйн судалгааны материал;

9.2.4.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийн техник, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж нь олон улсын болон үндэсний стандартыг хангаж байгаа тухай эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт.

9.3.Тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх үүрэгтэй холбогдсон харилцааг Эрчим хүчний тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

10 дугаар зүйл.Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ

Хэвлэх

10.1. Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах тухай үйлдвэрлэгч, Диспетчерийн үндэсний төвийн хоорондын гэрээг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны баталсан загварын дагуу байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.2. Энэ хуулийн 10.1-д заасан гэрээнд үйлдвэрлэн нийлүүлэх цахилгааны чадал, чанарын үзүүлэлт, хэмжээ, тариф, хугацаа, төсөл хэрэгжүүлэх баталгаа, цахилгааны тоолуур, хэмжих хэрэгслийн байршил, түүний төрөл, загвар, нарийвчлал, итгэлцүүрийн хэмжээ, дугаар, цахилгааны төлбөр, тооцооны нөхцөл, гэрээг цуцлах үндэслэл, талуудын харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тусгана.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.3.Гэрээний хугацааг хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаатай уялдуулан тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ҮНЭ, ТАРИФ

11 дүгээр зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ, тариф

Хэвлэх

11.1.Дамжуулах сүлжээнд холбогдсон сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо дараахь хязгаарын хүрээнд тогтооно:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.1.1. салхины эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.085 ам.доллар хүртэл;

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.1.2.5000 кВт хүртэл хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.045-0.06 ам.доллар;

11.1.3.нарны эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.12 ам.доллар хүртэл.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Энэ хуулийн 11.1-д заасан үүсгүүрээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүг дэмжих тарифаар нөхөн олгоно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11.3. Бие даасан үүсгүүрээр үйлдвэрлэн нийлүүлэх сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл дараахь хязгаарын хүрээнд тогтооно:

11.3.1. салхины эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.10-0.15 ам. доллар;

11.3.2. 500 кВт хүртэл хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.08-0.10 ам. доллар;

11.3.3. 501-2000 кВт хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.05-0.06 ам.доллар;

11.3.4. 2001-5000 кВт хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.045-0.05 ам.доллар;

11.3.5. нарны эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.2-0.3 ам. доллар.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

11.4.Эрчим хүчний зохицуулах хороо, аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл нь хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэж, түгээх сүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоохдоо дор дурдсан нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.4.1.тухайн бүс нутгийн газар зүйн байрлал, дэд бүтэц, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн байдал;

11.4.2.үнэ, тариф нь хэрэглэгчдийн худалдан авах чадавхид нийцсэн байх.

11.5.Газрын гүний дулааны эрчим, биомасс болон энэ хуулийн 11.1-т зааснаас бусад сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэн нийлүүлэх эрчим хүчний үнийг уг үнэ, тарифын нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг харгалзан эрчим хүчний зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.6.Эрчим хүчний системд холбогдох болон горим тохируулагч усан цахилгаан станцын үнэ, тарифыг бодит өртөг, техник, эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан Эрчим хүчний зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

11.7.Энэ хуулийн 11.1-т заасан үнэ, тарифын хязгаарыг хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаатай уялдуулан тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.8.Энэ хуулийн 11.1 дэх хэсэг цахилгаан экспортлох үйл ажиллагаанд хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12 дугаар зүйл.Үнэ, тарифын үйлчлэх хугацаа

Хэвлэх

12.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САН

13 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний сан

Хэвлэх

13.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний сан байгуулах, уг сангийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнахтай холбогдсон харилцааг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль2-иар зохицуулна.

/Дээрх Тавдугаар бүлгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

14 дүгээр зүйл.Маргаан шийдвэрлэх

Хэвлэх

14.1.Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг Эрчим хүчний тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

15 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

15.1.Энэ хуулийн 7.3.2-т заасныг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

15.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

January 11, 2007 Ulaanbaatar cit

LAW OF MONGOLIAON RENEWABLE ENERGY

CHAPTER ONE GENERAL PROVISIONS

Article 1. The Purpose of the law

1.1. The purpose of this law is to regulate relations concerning generation of power using renewable energy sources and its delivery.

Article 2. Legislation

2.1. Legislation on renewable energy shall consist of the Energy Law1, this law, and other laws and legal acts adopted in conformity with them.

2.2. If the International Treaties to which Mongolia is a signatory provide differently than the present Law, then the former shall prevail.

Article 3. Application framework of the law

3.1. This law shall apply to citizens and legal entities that generate and deliver electricity and/or heat using renewable energy sources within the territories of Mongolia.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

3.2. Unless otherwise stated in laws, this law shall not regulate relations concerning use of renewable energy power sources designed for consumer's own supply.

Article 4. Definitions of legal terminology

4.1 The following terms used in this law shall have the following meanings:

4.1.1 "Renewable energy sources" means natural restorable renewable sources such as solar, wind, hydropower, geothermal and biomass;

4.1.2 "Biomass" means plant and organic waste;

4.1.3 "Renewable energy power source" means a facility which converts renewable

energy sources stipulated in provision 4.1.1 of this law into electricity and/or heat;

4.1.4. "Renewable energy" means electricity and/or heat energy produced by a facility stated in provision 4.1.3 of this law;

1 Energy Law- „State Information‟ Gazette No. 6, 2001

4.1.5. "Stand alone renewable energy power source (hereinafter Stand alone power sources)" means hybrid and/or non-hybrid renewable energy power sources not connected to the Grid;

4.1.6. "Generator" means a licensee for generation of electricity and heat specified in provision 13.1 of the Energy Law;

4.1.7. "Transmitter" means a licensee for transmission of electricity and heat specified in provision 14.1 of the Energy Law;

4.1.8. "Consumer" means a citizen or a legal person specified in paragraph 3.1.19 of the Energy Law;

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

4.1.9. "Supporting tariff" means a tariff included in energy price for the purpose of promoting renewable energy.

4.1.10. "Project selection" means a competitive bidding process for a project to build a renewable energy power system to be connected to the power transmission network based on the specified technical requirements and price for delivering power to the integrated network;

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

4.1.11. "Project implementation guarantee" means funds deposited in the bank and a bank guarantee submitted by a project participant confirming the full implementation of the project;

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

4.1.12. "National Dispatching Center" means a licensee specified in paragraph 10.1 of the Energy Law;

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

CHAPTER TWO

FULL POWERS OF STATE AUTHORITIES

Article 5. Full Powers of State Authorities with regard to Renewable Energy

5.1. The State Ikh Hural shall define state policies on renewable energy and make decisions on transferring stand alone power sources, construction of which was financed by the state budget, to local properties.

5.2. The Cabinet shall organize implementation of laws and legislation on renewable energy and approve a list of soums, consumers of which will be supplied by stand alone power sources.

5.3. The State Administrative Authority in charge of energy shall exercise the following full powers:

5.3.1. Develop and implement state policies on renewable energy,

5.3.2. Carry out feasibility studies and develop investment cost estimates for constructing renewable energy power sources to be financed by the state budget,

5.3.3. Draft standards on operation, safety and maintenance of renewable energy equipment and have them approved in compliance with relevant procedures;

/ This provision was annulled by the law dated December 19, 2008 /

5.3.4. Develop a policy on preparing human resource in a renewable energy field and implement the policy in collaboration with the state administrative authority in charge of education;

5.3.5. Develop and approve rules and procedures on implementing the renewable Energy Law and on regulation of relations concerning supply of electricity generated by consumer's distributed renewable energy power system to the distribution grid.

/ This part was rephrased according to the law dated June 19, 2015 /

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

5.3.6. Conduct study on renewable energy resources;

/ This part was added according to the law dated August 17, 2012 /

5.3.7. Develop norms, rules and standards for operation, safety, repair, maintenance and service of renewable energy equipment and facility, approve them in accordance with relevant procedures and monitor their implementation.

/ This part was added according to the law dated August 17, 2012 /

/ This part was rephrased according to the law dated June 19, 2015 /

5.3.8 to develop and approve project selection rules and procedures;

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

5.3.9. The following principles shall be adhered to with regard to organizing the project selection:

5.3.9.a. In accordance with the state policy on renewable energy development and sustainable operation of the integrated energy network, the location of the project, type of technology and installed capacity of the project, and the amount of energy to be purchased per year shall be determined in advance;

5.3.9.b. to be competitive in terms of prices offered to integrated power network and renewable energy equipment, technology.

5.3.9.c. Be transparent, fair, and competitive

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

5.4. Governors of Aimags, the Capital City, Soums and Districts shall exercise the following full powers:

5.4. /This part was added according to the law dated December 19, 2008

/ This part was annulled by the law dated August 17, 2012

5.5. Governors of aimags, and the capital city, and the soums, and districts shall exercise the following full powers:

5.5.1. Review tariff applications of a generating licensee that uses a renewable energy power source connected to the grid in accordance with Article 11 of this law;

5.5.2. Approve a sample agreement to be concluded by and between a transmitter and a generator that uses a renewable energy power source and monitor the contract implementation.

5.5.3. Promote the importance of using renewable energy to business entities, organizations and citizens;

/The numbering of this part was changed according to the law dated December 19, 2008 /

5.5.4. Lease of the standalone generators owned by local municipalities to citizens and legal entities.

/The numbering of this part was changed according to the law dated December 19, 2008 /

5.6. The Energy Regulatory Commission shall exercise the following full powers:

/ This part was amended according to the law dated June 19, 2015 /

This part was amended according to the law dated June 19, 2015 /

5.6.1. Review tariff applications of a generating licensee with a generation unit to be connected to the transmission network in accordance with Article 11 of this law;

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

5.6.2. To approve the sample agreement to be concluded between the National Dispatch Center and generator to be connected to the transmission network and to monitor the implementation of the contract.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

5.6.3. To set the amount of supporting tariff that is to be purchased by consumer;

This part was amended according to the law dated June 19, 2015 /

5.6.4. To set prices and tariffs in due time after the expiration of the power purchase agreement.

/This part was amended according to the law dated December 19, 2008 /

/This part was added according to the law dated June 19, 2015 /

5.6.5. Review and set electricity prices and tariffs generated by consumer's distributed renewable energy power system and to be delivered to the distribution grid annually.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

CHAPTER THREE LICENSE

Article 6. Construction of a Renewable Energy Power Source

6.1. A legal entity interested in constructing a renewable energy power source shall obtain a license for construction of energy facilities specified in Article 20 of the Energy Law;

6.2. A licensee stated in provision 6.1 of this law may hold a license for generation;

Article 7. A License for Generation of Renewable Energy

7.1. A legal entity interested in generation of renewable energy shall obtain a license for generation of electricity and heat in compliance with provision 13.1 of the Energy Law;

7.2. A generator of renewable energy to be connected to the Grid shall have the following rights and duties:

7.2.1. Deliver its electricity to the nearest connection point of transmission network,

7.2.2. Be responsible for financing the cost of power transmission from the renewable energy power source till the connection point of the transmission network

7.3. A generator using a stand alone power source shall have the following rights and duties:

7.3.1. Deliver produced electricity to distribution network using a calibrated meter, and

7.3.2. Reimburse the Government for the difference in the price of electricity sold to consumers in the territory specified in the license.

7.2.3. Follow regime requirements by a licensee for dispatching regulation.

/This part was amended according to the law dated January 23, 2015 /

7.4. Provision 11.2 of this law shall not apply to generators using renewable energy power sources constructed by public investment.

/This part was amended according to the law dated June 19, 2015 /

7.5. A generator of renewable energy using a stand alone power source shall be a holder of a license for regulated supply.

7.6. A generator of renewable energy using a stand alone power source may hold a license for unregulated supply.

Article 8. National Dispatch Center's Duties

/ The title of this article was amended according to the law dated June 06, 2019 /

8.1. The National Dispatch Center shall have following duties:

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

8.1.1. Purchase power from a generator at tariffs approved in compliance with

Article 11 of this law,

8.1.2. Carry out expansion works except connecting the generator to the transmission gird's switch gears in compliance with the technical requirements and bear the costs of the expansion.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

 

Article 9. Obtaining a License

9.1. An interested legal entity shall submit an application for a license for constructing a renewable energy power source and/or for a generation to the Energy Regulatory Commission, or to the relevant Regulatory Boards of Aimags and Capital city.

/ This part was amended according to the law dated June 19, 2015 /

9.2. The following documents shall be attached to the application stated in provision 9.1 of this law in addition to documents specified in 21.2 of the Energy Law:

9.2.1. A copy of the land possession certificate issued for the purpose of locating the renewable energy source (the authorized person receiving the document shall verify the copy with the original and make a note on the authenticity of the copy free of charge), or a notarized copy if the copy was submitted via post;

/ This part was rephrased according to the law dated February 10, 2011 /

9.2.2. A plan for reprocessing and/or disposing accumulators with completed useful life being used in a renewable energy power source

9.2.3. Studies on soil, flora, geological and hydro-geological conditions, geographical location, land surface, air pressure, weather, wind regime, and water study for cases of constructing facilities which will use hydro sources,

9.2.4. A statement issued by an authority with regard to compliance of equipment, technology and facilities of a renewable energy power source with national and international standards,

9.3. The subject matters related to issuance of a license, amendments and additions to and renovation of a license, suspension and termination of a license, extension of license terms, and obligations of a licensee shall be regulated by the Energy Law.

Article 10. Power Purchase/Sale Agreement

10.1. A power purchase agreement between a renewable energy producer and a National Dispatch Center shall be concluded in accordance with a sample agreement approved by the Energy Regulatory Commission.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

10.2. An agreement stated in paragraph 10.1 of this law shall specify power capacity to be generated and delivered, quality standards, amount, tariff, duration, project implementation guarantee, location of meters and measuring devices, their type, model, accuracy, coefficients, ID numbers, terms of electricity payment and settlement, justifications for contract termination, responsibilities and liabilities of contract parties.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

10.3 The term of the agreement shall be determined in accordance with the payback period of the investment.

/ This part was added according to the law dated June 19, 2015/

CHAPTER FOUR

PRICE AND TARIFF

Article 11. Renewable Energy Price and Tariff

11.1 The Energy Regulatory Commission shall set prices and tariffs for energy produced and supplied by renewable energy sources connected to the transmission network within the following limits:

/ This part was amended according to the law dated June 19, 2015 /

11.1.1. up to USD 0.085 for 1 kWh of electricity generated and delivered by wind power generators;

/ This paragraph was amended according to the law dated June 06, 2019 /

11.1.2. US$ 0.045-0.06 per kWh of electricity generated and delivered by a hydro power plant with capacity of less than 5000 kW;

11.1.3. up to USD 0.12 for 1 kWh of electricity generated and delivered by a solar power system.

/ This paragraph was amended according to the law dated June 06, 2019 /

11.2. A tariff difference of renewable energy power sources specified in provision 11.1 of this law shall be absorbed in tariffs of other generating licensees connected to the grid.

/ This part was rephrased according to the law dated June 19, 2015 /

11.3. The Regulatory Boards of aimags and capital city shall set tariffs of energy generated by stand alone power sources within the following limits:

11.3.1 US$ 0.10-0.15 per kWh of electricity by a wind power source,

11.3.2. US$0.08-0.10 per kWh of electricity by a hydropower plant with capacity of less than 500 kW;

11.3.3. US$0.05-0.06 per kWh of electricity by a hydropower plant with capacity of 501-2,000 kW;

11.3.4. US$0.045-0.05 per kWh of electricity by a hydropower plant with capacity of 2,001-5,000 kW;

11.3.5. US$ 0.2-0.3 per kWh of electricity by a solar power source.

/ This part was annulled according to the law dated June 06, 2019 /

11.4. The Energy Regulatory Commission, the Regulatory Boards of Aimags and Capital city shall consider the following conditions in setting prices and tariffs of electricity generated by consumer's distributed renewable energy power system and delivered to a distribution grid:

/ This part was amended according to the law dated June 19, 2015 /

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

11.4.1. Geographical location, infrastructure development, socio-economical development in the particular region,

11.4.2. Affordability of consumers.

11.5. The Energy Regulatory Commission shall set prices and tariffs of electricity generated and delivered by a renewable energy power system using geothermal energy, biomass and renewable energy sources other than specified in paragraph 11.1 of this law considering the social impacts of such prices.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

11.6. Prices and tariffs for hydropower plants to be connected to the energy system and regulating the regime shall be determined by the Energy Regulatory Commission based on their actual cost and feasibility study.

/ This part was added according to the law dated June 19, 2015 /

11.7. The price and tariff limits specified in paragraph 11.1 of this Law shall be set in accordance with the payback period of the investment.

/ This part was added according to the law dated June 19, 2015 /

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

11.8. Paragraph 11.1 of this law shall not apply to electricity export activities.

/ This part was amended according to the law dated June 06, 2019 /

Article 12. Effective Period of Price and Tariff

12.1. Renewable energy prices and tariffs shall be effective from the date of entry into force of this law.

/ This part was rephrased according to the law dated June 19, 2015 /

CHAPTER FIVE RENEWABLE ENERGY FUND

Article 13. Renewable Energy Fund

13.1. The Law on Government's Special Funds2 shall regulate relations concerning establishment of the Renewable Energy Fund, generation and disbursement of the fund sources and reporting.

/ The Chapter 5 was annulled according to the law dated January 23, 2015 /

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 14. Dispute Resolution

14.1. A dispute between a generator of renewable energy and a transmission licensee or between a licensee and a consumer shall be resolved in compliance with procedures stipulated in the Energy Law.

Article 15. Liabilities to be Imposed for Violation of Law

15.1. An official who has violated Article 7.3.2 of this Law shall be called to account via Civil Service Law.

/ The provision was rephrased according to the law dated December 04, 2015 /

15.2 A person or legal entity that violates this Law shall be called to account via either the Criminal Code or the Law on Violations.

/ The provision was rephrased according to the law dated December 04, 2015 /

Ts. Nyamdorj

Speaker of the State Ikh Hural