A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Улаанбаатар хот

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглаж эрчим хүч үйлдвэрлэх, нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль тогтоомж нь Эрчим хүчний тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэж, нийлүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд энэ хууль үйлчилнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

3.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээг хангах зорилгоор сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг ашиглахтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр" гэж нар, салхи, усны эрчим болон газрын гүний дулаан, биомасс зэрэг байгалийн байнга нөхөн сэргэх нөөцийг;

4.1.2."биомасс" гэж ургамал, органик хаягдлыг;

4.1.3."сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр" гэж энэ хуулийн 4.1.1-д дурдсан эх үүсвэрийг ашиглан цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх байгууламжийг;

4.1.4."сэргээгдэх эрчим хүч" гэж энэ хуулийн 4.1.3-т заасан байгууламжийг ашиглан үйлдвэрлэсэн цахилгаан, дулааныг;

4.1.5."сэргээгдэх эрчим хүчний бие даасан үүсгүүр" /цаашид "бие даасан үүсгүүр" гэх/ гэж эрчим хүчний дамжуулах сүлжээнд холбогдоогүй дан болон хосолсон сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг;

4.1.6."үйлдвэрлэгч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 13.1-д заасан цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг;

4.1.7."дамжуулагч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 14.1-д заасан цахилгаан, дулаан дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг;

4.1.8."хэрэглэгч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.19-д заасан иргэн, хуулийн этгээдийг.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.9."дэмжих тариф" гэж сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих зорилгоор эрчим хүчний үнэд шингээсэн тарифыг.

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.10."төсөл шалгаруулалт" гэж эрчим хүч дамжуулах сүлжээнд холбогдон ажиллах сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих төслийг тогтоосон техникийн нөхцөл, нэгдсэн сүлжээнд эрчим хүч нийлүүлэх үнийн саналаар өрсөлдүүлэн сонгон шалгаруулах ажиллагааг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.11."төсөл хэрэгжүүлэх баталгаа" гэж төсөлд оролцогч нь төслийг бүрэн биелүүлэхийг баталгаажуулж ирүүлсэн банкны баталгаа, банканд байршуулсан мөнгөн хөрөнгийг;

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.12."Диспетчерийн үндэсний төв" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 10.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийг.

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

5 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний талаархи төрийн байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

5.1.Улсын Их Хурал сэргээгдэх эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлж, улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан бие даасан үүсгүүрийг орон нутгийн өмчид шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.2.Засгийн газар сэргээгдэх эрчим хүчний хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулж, бие даасан үүсгүүрээр хэрэглэгчдийг цахилгаан, дулаанаар хангах сумдын жагсаалтыг батлана.

5.3.Эрчим хүчний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.3.1.сэргээгдэх эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

5.3.2.улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийн техник, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын тооцоо, судалгааг боловсруулах;

5.3.3./Энэ заалтыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.3.4.сэргээгдэх эрчим хүчний мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран зохион байгуулах.

5.3.5.Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх болон хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах дүрэм, журмыг боловсруулж, батлах;

/Энэ заалтыг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.3.6.сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн судалгаа хийх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.3.7.сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, засвар, үйлчилгээний норм, дүрэм, стандартыг боловсруулж, зохих журмын дагуу батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

/Энэ заалтыг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5.3.8.төсөл шалгаруулалтын журмыг боловсруулах, батлах;

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.3.9.төсөл шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа дараахь зарчмыг баримтална:

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.3.9.а.сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх төрийн бодлого, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний тогтвортой ажиллагаатай уялдуулан төсөл хэрэгжих байршил, эх үүсгүүрийн төрөл, хүчин чадал, жилд худалдаж авах эрчим хүчний хэмжээг урьдчилан тодорхойлсон байх;

5.3.9.б.сэргээгдэх эрчим хүчний техник, технологи, нэгдсэн сүлжээнд худалдах үнийн саналаар өрсөлдөхүйц байх;

5.3.9.в.ил тод, шударга, өрсөлдөх тэгш боломжтой байх.

5.4./Энэ хэсгийг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2012 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.5.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.1.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг байршуулах газрыг аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах;

/Энэ заалтад 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.5.2.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр байршуулах зориулалтаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу шийдвэрлэх;

5.5.3.аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд сэргээгдэх эрчим хүч ашиглахын ач холбогдлыг сурталчлах;

5.5.4.орон нутгийн өмчийн бие даасан үүсгүүрийг иргэн, хуулийн этгээдэд түрээслүүлэх.

/Энэ хэсгийн дугаарыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

5.6.Эрчим хүчний зохицуулах хороо дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.6.1.дамжуулах сүлжээнд холбогдох үүсгүүр бүхий үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэн нийлүүлэх эрчим хүчний үнийн тооцоог хянаж, энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн дагуу тарифыг батлах;

5.6.2. дамжуулах сүлжээнд холбогдох үүсгүүр бүхий үйлдвэрлэгчийн Диспетчерийн үндэсний төвтэй байгуулах гэрээний загварыг батлах, уг гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.6.3.хэрэглэгчийн худалдан авах дэмжих тарифын хэмжээг тогтоох;

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.6.4.цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний үйлчлэх хугацаа дууссаны дараа үнэ, тарифыг тухай бүр тогтоох.

/Энэ заалтыг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийн дугаарыг 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/

5.6.5.хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн цахилгааны түгээх сүлжээнд нийлүүлэх үнэ, тарифыг жил бүр хянаж, тогтоох.

/Энэ заалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

6 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих

Хэвлэх

6.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих хуулийн этгээд нь Эрчим хүчний тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан эрчим хүчний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авна.

6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч байж болно.

7 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

7.1.Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх хуулийн этгээд нь Эрчим хүчний тухай хуулийн 13.1-д заасан цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авна.

7.2.Дамжуулах сүлжээнд холбогдох үүсгүүр бүхий үйлдвэрлэгч дараахь эрх, үүрэгтэй:

7.2.1.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрт хамгийн ойр орших дамжуулах сүлжээний холбох цэгт цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх;

7.2.2.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс дамжуулах сүлжээний холбох цэг хүртэлх цахилгаан дамжуулах зардлыг хариуцах;

7.2.3.диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс тавьсан шаардлагыг биелүүлэх.

7.3.Бие даасан үүсгүүрээр сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч дараахь эрх, үүрэгтэй:

7.3.1.үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд баталгаат тоолуураар нийлүүлэх;

7.3.2.тусгай зөвшөөрөлд заасан нутаг дэвсгэрийн хэрэглэгчдэд худалдсан цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүг Засгийн газраас нөхөн авах.

/Энэ заалтад 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.4.Энэ хуулийн 11.2 дахь хэсэг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр эрчим хүч үйлдвэрлэгчид хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.5.Бие даасан үүсгүүрээр сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч нь эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байна.

7.6.Бие даасан үүсгүүрээр сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгч нь эрчим хүчээр зохицуулалтгүй хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байж болно.

8 дугаар зүйл.Диспетчерийн үндэсний төвийн үүрэг

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1. Диспетчерийн үндэсний төв дараахь үүрэгтэй:

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.1.үйлдвэрлэгчээс нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчийг энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу батлагдсан тарифаар худалдан авах;

8.1.2. үйлдвэрлэгчээс нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчийг эрчим хүчний дамжуулах сүлжээний хуваарилах байгууламжид техникийн шаардлагын дагуу холбохоос бусад өргөтгөл хийх, түүний зардлыг хариуцах.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл авах

Хэвлэх

9.1.Сонирхогч хуулийн этгээд сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барих, буюу үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг Эрчим хүчний зохицуулах хороо, аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд гаргана.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.2.Энэ хуулийн 9.1-д заасан хүсэлтэд Эрчим хүчний тухай хуулийн 21.2-т зааснаас гадна дараахь баримт бичгийг хавсаргана:

9.2.1.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг байршуулах зориулалтаар олгосон газрыг эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай тэмдэглэгээг үнэ төлбөргүй хийнэ/, хэрэв шуудангаар ирүүлсэн бол нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

/Энэ заалтыг 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2.2.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрт ашиглагдаж хугацаа нь дууссан зай хураагуурыг дахин боловсруулах, устгах төлөвлөгөө;

9.2.3.усны эрчмийг ашиглах барилга байгууламж барих бол газрын хөрс, ургамал, геологи, гидрогеологийн нөхцөл, газар зүйн байрлал, газрын гадаргуу, уур амьсгал, агаарын даралт, салхины горим болон ус зүйн судалгааны материал;

9.2.4.сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийн техник, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж нь олон улсын болон үндэсний стандартыг хангаж байгаа тухай эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт.

9.3.Тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх үүрэгтэй холбогдсон харилцааг Эрчим хүчний тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

10 дугаар зүйл.Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ

Хэвлэх

10.1. Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах тухай үйлдвэрлэгч, Диспетчерийн үндэсний төвийн хоорондын гэрээг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны баталсан загварын дагуу байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.2. Энэ хуулийн 10.1-д заасан гэрээнд үйлдвэрлэн нийлүүлэх цахилгааны чадал, чанарын үзүүлэлт, хэмжээ, тариф, хугацаа, төсөл хэрэгжүүлэх баталгаа, цахилгааны тоолуур, хэмжих хэрэгслийн байршил, түүний төрөл, загвар, нарийвчлал, итгэлцүүрийн хэмжээ, дугаар, цахилгааны төлбөр, тооцооны нөхцөл, гэрээг цуцлах үндэслэл, талуудын харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тусгана.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.3.Гэрээний хугацааг хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаатай уялдуулан тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ҮНЭ, ТАРИФ

11 дүгээр зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ, тариф

Хэвлэх

11.1.Дамжуулах сүлжээнд холбогдсон сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо дараахь хязгаарын хүрээнд тогтооно:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

11.1.1. салхины эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.085 ам.доллар хүртэл;

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.1.2.5000 кВт хүртэл хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.045-0.06 ам.доллар;

11.1.3.нарны эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.12 ам.доллар хүртэл.

/Энэ заалтад 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Энэ хуулийн 11.1-д заасан үүсгүүрээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний үнийн зөрүүг дэмжих тарифаар нөхөн олгоно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11.3. Бие даасан үүсгүүрээр үйлдвэрлэн нийлүүлэх сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл дараахь хязгаарын хүрээнд тогтооно:

11.3.1. салхины эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.10-0.15 ам. доллар;

11.3.2. 500 кВт хүртэл хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.08-0.10 ам. доллар;

11.3.3. 501-2000 кВт хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.05-0.06 ам.доллар;

11.3.4. 2001-5000 кВт хүчин чадалтай усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.045-0.05 ам.доллар;

11.3.5. нарны эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэж нийлүүлэх 1 кВтц цахилгаан эрчим хүчийг 0.2-0.3 ам. доллар.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

11.4.Эрчим хүчний зохицуулах хороо, аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл нь хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэж, түгээх сүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоохдоо дор дурдсан нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ:

/Энэ хэсэгт 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.4.1.тухайн бүс нутгийн газар зүйн байрлал, дэд бүтэц, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн байдал;

11.4.2.үнэ, тариф нь хэрэглэгчдийн худалдан авах чадавхид нийцсэн байх.

11.5.Газрын гүний дулааны эрчим, биомасс болон энэ хуулийн 11.1-т зааснаас бусад сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр үйлдвэрлэн нийлүүлэх эрчим хүчний үнийг уг үнэ, тарифын нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг харгалзан эрчим хүчний зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.6.Эрчим хүчний системд холбогдох болон горим тохируулагч усан цахилгаан станцын үнэ, тарифыг бодит өртөг, техник, эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан Эрчим хүчний зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

11.7.Энэ хуулийн 11.1-т заасан үнэ, тарифын хязгаарыг хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаатай уялдуулан тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.8.Энэ хуулийн 11.1 дэх хэсэг цахилгаан экспортлох үйл ажиллагаанд хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12 дугаар зүйл.Үнэ, тарифын үйлчлэх хугацаа

Хэвлэх

12.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ, тарифыг энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САН

13 дугаар зүйл.Сэргээгдэх эрчим хүчний сан

Хэвлэх

13.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний сан байгуулах, уг сангийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнахтай холбогдсон харилцааг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль2-иар зохицуулна.

/Дээрх Тавдугаар бүлгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

14 дүгээр зүйл.Маргаан шийдвэрлэх

Хэвлэх

14.1.Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн хооронд үүссэн маргааныг Эрчим хүчний тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

15 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

15.1.Энэ хуулийн 7.3.2-т заасныг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

15.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.11.14-ний өдрийн орчуулгын хяналт)    Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

January 11, 2007               Ulaanbaatar city

 

ON RENEWABLE ENERGY

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.The purpose of the law

1.1. The purpose of this Law is to regulate relations concerning generation of power using renewable energy sources and its delivery.

Article 2.Legislation on Renewable energy

2.1.Legislation on renewable energy shall consist of the Law on Energy, this Law, and other legislative acts adopted in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is party, stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the law

3.1.This Law shall apply to citizens and legal entities that generate and deliver electricity and/or power using renewable energy sources on the territories of Mongolia.

/This paragraph was amended by the Law as of June 06, 2019/

3.2.Unless otherwise stated in laws, this Law shall not regulate relations concerning use of renewable energy power sources designed for consumer's own supply.

Article 4.Definitions of terms of the law

4.1.The following terms used in this Law shall have the following meanings:

4.1.1."Renewable energy sources" mean natural restorable renewable sources such as solar, wind, hydropower, geothermal and biomass;

4.1.2."Biomass" means plant and organic waste;

4.1.3."Renewable energy power source" means a facility which converts renewable energy sources specified in Article 4.1.1 of this Law into electricity and/or power;

4.1.4."Renewable energy" means electricity and/or power energy produced by a facility stated in Article 4.1.3 of this Law;

4.1.5."Stand-alone renewable energy power source (hereinafter Stand-alone power source)" means hybrid and/or non-hybrid renewable energy power sources not connected to the Grid;

4.1.6."Producer" means a license holder for generation of electricity and power specified in Article 13.1 of the Law on Energy;

4.1.7."Transmitter" means a license holder for transmission of electricity and power specified in Article 14.1 of the Law on Energy;

4.1.8."Consumer" means a citizen or a legal entity specified in Article 3.1.19 of the Law on Energy;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

4.1.9."Supporting tariff" means a tariff included in energy price for the purpose of promoting renewable energy;

/This sub-paragraph was added by the Law as of June 19, 2015/

4.1.10."Project selection" means a competitive bidding process for a project to build a renewable energy power source to be connected to the energy transmission network based on the specified technical requirements and price for delivering power to the integrated network;

/This sub-paragraph was added by the Law as of June 6, 2019/

4.1.11."Project implementation guarantee" means funds deposited in the bank and a bank guarantee submitted by a project participant confirming the full implementation of the project;

/This sub-paragraph was added by the Law as of June 6, 2019/

4.1.12."National Dispatching Center" means a license holder specified in Article 10.1 of the Law on Energy.

/This paragraph was added by the Law as of June 6, 2019/

CHAPTER TWO

POWERS OF STATE AUTHORITIES

Article 5.Functions of State Authorities with regard to renewable energy

5.1.The State Great Khural shall define state policies on renewable energy and make decisions on transferring stand-alone power sources, construction of which was financed by the state budget, to local properties.

5.2.The Government shall organize implementation of legislation on renewable energy and approve a list of soums to supply with electricity and powers for consumers by stand-alone power sources.

5.3.The State Central Administrative Body in charge of energy matters shall exercise the following powers:

5.3.1.to develop and implement state policies on renewable energy;

5.3.2.to develop feasibility studies, investment cost estimates and researches for constructing renewable energy power sources to be financed by the state budget;

5.3.3.to draft standards on operation, safety and maintenance of renewable energy equipment and have them approved in compliance with relevant procedures;

/This sub-paragraph was invalidated by the Law as of December 19, 2008/

5.3.4.to organize a work to develop and implement a policy on preparing specialized human resource in a renewable energy field in collaboration with the state central administrative body in charge of education;

5.3.5.to develop and approve rules and procedures on implementing the Law on Renewable Energy and on regulation of relations concerning supply of electricity generated by consumer's renewable energy power source to the distribution grid;

/This sub-paragraph was modified by the Law as of June 19, 2015/

/This sub-paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

5.3.6.to conduct study on renewable energy resources;

/This sub-paragraph was added by the Law as of August 17, 2012/

5.3.7.to develop norms, rules and standards for operation, safety, repair, maintenance and service of renewable energy equipment and facility, approve them in accordance with relevant procedures and monitor their implementation.

 /This sub-paragraph was added by the Law as of August 17, 2012/

 /This sub-paragraph was modified by the Law as of June 19, 2015/

 5.3.8.to develop and approve project selection rules and procedures;

 /This sub-paragraph was added by the Law as of June 6, 2019/

5.3.9.The following principles shall be adhered to with regard to organizing the project selection:

5.3.9.a.In accordance with the state policy on renewable energy development and sustainable operation of the integrated energy network, the location of the project, type of power source and its installed capacity, and the amount of power to be purchased per year shall be determined in advance;

5.3.9.b.to be competitive in terms of prices offered to integrated power network and renewable energy equipment and technology;

5.3.9.c.to be transparent, fair, and competitive.

5.4.Governors of Aimags, the Capital City, Soums and Districts shall exercise the following full powers:

/This paragraph was added by the Law as of December 19, 2008/

/This paragraph was invalidated by the Law as of August 17, 2012/

5.5.Governors of aimags, soums, capital city, and districts shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended by the Law as of April 22, 2022/

5.5.1.to reflect the location of renewable energy power source in the land management plan of the aimag, soum, capital city, and district;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of April 22, 2022/

5.5.2.to solve the issue of land possession and usage for the purpose of locating renewable energy power source in accordance with the procedures prescribed by law;

5.5.3.to promote the importance of using renewable energy to business entities, organizations and citizens;

5.5.4.to lease the stand-alone power source owned by local municipalities to citizens and legal entities.

/The numbering of this sub-paragraph was changed by the Law as of December 19, 2008/

5.6.The Energy Regulatory Commission shall exercise the following powers:

/This paragraph was amended by the Law as of June 19, 2015/

5.6.1.to review the calculation of energy prices to be produced and supplied by producers with power sources to be connected to the transmission network and approve tariffs in accordance with Article 11 of this Law;

5.6.2.to approve a template of an agreement to be concluded with the National Dispatching Center by the producer with power source to be connected to the transmission network and to monitor the implementation of the agreement.

/This sub-paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

5.6.3.to set the amount of supporting tariff that is to be purchased by the consumer;

/This sub-paragraph was added by the Law as of June 19, 2015/

5.6.4.to set prices and tariffs in due time after the electricity power sale and purchase agreement expires.

/This sub-paragraph was added by the Law as of June 19, 2015/

/The numbering of this sub-paragraph was changed by the Law as of December 19, 2008/

5.6.5.to review and set prices and tariffs of the delivering electricity generated by consumers' distributed renewable energy power source to the distribution grid annually.

/This sub-paragraph was added by the Law as of June 6, 2019/

CHAPTER THREE

LICENSE

Article 6.Construction of a Renewable Energy Power Source

6.1.A legal entity to construct a renewable energy power source shall obtain a license for the construction of energy facilities specified in Article 20 of the Law on Energy;

6.2.The holder of a license specified in Article 6.1 of this Law may be a generator/producer of renewable energy.

Article 7.A License for the Generation of Renewable Energy

7.1.A legal entity generating renewable energy shall obtain a license for the generation of electricity and power specified in Article 13.1 of the Law on Energy;

7.2.A producer with power source to be connected to the Grid shall have the following rights and duties:

7.2.1.supply electricity to the transmission grid connection point closest to the renewable energy power source;

7.2.2.to be responsible for financing the cost of power transmission from the renewable energy power source till the connection point of the transmission network.

7.2.3.to comply with the requirements set by the licensee for dispatch coordination.

7.3.A producer using a stand-alone power source shall have the following rights and

duties:

7.3.1.to deliver produced electricity to the distribution network using a calibrated meter;

7.3.2.to be reimbursed by the Government for the difference in the price of electricity sold to consumers in the territory specified in the license;

 /This sub-paragraph was amended by the Law as of January 23, 2015/

7.4.The Article 11.2 of this Law shall not apply to producers with renewable energy power sources constructed by state budget investment.

/This paragraph was amended by the Law as of June 19, 2015/

7.5.A producer of renewable energy using a stand-alone power source shall be a holder of a license for regulated supply.

7.6.A producer of renewable energy using a stand-alone power source may hold a license for unregulated supply.

Article 8.National Dispatching Center's Duties

/The heading of this article was amended by the Law as of June 6, 2019/

8.1.The National Dispatching Center shall have the following duties:

/The paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

8.1.1.to purchase electricity power from a producer at tariffs approved in compliance with Article 11 of this Law;

8.1.2.to carry out expansion works except connecting the producer to the transmission grid's switch gears in compliance with the technical requirements and bear the costs of the expansion.

 /This sub-paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

Article 9.Obtaining license

9.1.An interested legal entity shall submit an application for a license for constructing a renewable energy power source and/or for a generation to the Energy Regulatory Commission, or to the relevant Regulatory Boards of Aimags and Capital city.

/This paragraph was amended by the Law as of June 19, 2015/

9.2.The following documents shall be attached to the application stated in Article 9.1 of this Law in addition to documents specified in Article 21.2 of the Law on Energy:

9.2.1.a copy of the land possession certificate issued for the purpose of locating the renewable energy power source (the authorized person receiving the document shall verify the copy with the original and make a note on the authenticity of the copy free of charge), or a notarized copy if the copy was submitted via post;

/This sub-paragraph was modified by the Law as of February 10, 2011/

9.2.2.a plan for reprocessing and/or disposing accumulators with completed useful life being used in a renewable energy power source;

9.2.3.studies on soil, flora, geological and hydro-geological conditions, geographical location, land surface, weather, air pressure, wind regime, and water study for cases of constructing facilities which will use hydro sources;

9.2.4.a statement issued by an competent authority with regard to compliance of equipment, technology and facilities of a renewable energy power source with national and international standards.

9.3.The subject matters related to issuance of a license, amendments and additions to and renovation of a license, suspension and termination of a license, extension of license terms, and obligations of a licensee shall be regulated by the Law on Energy.

Article 10.Electricity power sale and purchase agreement

10.1.Electricity power sale and purchase agreement between a renewable energy producer and a National Dispatch Center shall be concluded in accordance with a template of an agreement approved by the Energy Regulatory Commission.

/This paragraph was amended by the Law as of June 19, 2015/

/This paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

10.2.An agreement stated in Article 10.1 of this Law shall specify power capacity to be generated and delivered, quality standards, amount, tariff, duration, project implementation guarantee, location of meters and measuring devices, their type, model, accuracy, coefficients, ID numbers, terms of electricity payment and settlement, justifications for contract termination, mutual obligations and liabilities of contract parties.

/This paragraph was amended by the Law of June 6, 2019/

10.3.The term of the agreement shall be determined in accordance with the payback period of the investment.

/This paragraph was added by the Law of June 19, 2015/

CHAPTER FOUR

PRICES AND TARIFFS

Article 11.Renewable Energy Prices and Tariffs

11.1.The Energy Regulatory Commission shall set prices and tariffs for energy produced and supplied by renewable energy sources connected to the transmission network within the following limits:

/This paragraph was amended by the Law as of June 19, 2015/

11.1.1.up to USD 0.085 for 1 kWh of electricity generated and delivered by wind power sources;

/This sub-paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

11.1.2.US$ 0.045-0.06 per kWh of electricity generated and delivered by a hydropower plant with a capacity of less than 5000 kW;

11.1.3.up to USD 0.12 for 1 kWh of electricity generated and delivered by a solar power sources.

/This sub-paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

11.2.The difference in the price of electricity power produced by the power sources specified in Article 11.1 of this Law shall be compensated by the supporting tariff.

/This paragraph was modified by the Law as of June 19, 2015/

11.3.The Regulatory Boards of aimags and capital city shall set tariffs of energy generated by stand-alone power sources within the following limits:

11.3.1.US$ 0.10-0.15 per kWh of electricity by a wind power source,

11.3.2.US$0.08-0.10 per kWh of electricity by a hydropower plant with a capacity of less than 500 kW;

11.3.3.US$0.05-0.06 per kWh of electricity by a hydropower plant with a capacity of 501 -2,000 kW;

11.3.4.US$0.045-0.05 per kWh of electricity by a hydropower plant with a capacity of 2,001 -5,000 kW;

11.3.5. US$ 0.2-0.3 per kWh of electricity by a solar power source.

/This paragraph was invalidated by the Law as of June 6, 2019/

11.4.The Energy Regulatory Commission, the Regulatory Boards of Aimags, and Capital city shall consider the following conditions in setting prices and tariffs of electricity power generated by consumer's distributed renewable energy power source and delivered to a distribution grid:

/This paragraph was amended by the Law as of June 19, 2015/

/This paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

11.4.1.geographical location, infrastructure development, and socio-economic development in the particular region;

11.4.2.prices and tariffs should correspond to the purchasing ability of consumers.

11.5.The Energy Regulatory Commission shall set prices of energy generated and delivered by a renewable energy power sources using geothermal energy, biomass and renewable energy power sources other than specified in Article 11.1 of this Law by considering the social impacts of such prices and tariffs.

/This paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

11.6.Prices and tariffs for hydropower plants to be connected to the energy system and regulating the regime shall be determined by the Energy Regulatory Commission based on their actual cost and feasibility study.

/This paragraph was added by the Law as of June 19, 2015/

11.7.The price and tariff limits specified in Article 11.1 of this Law shall be set in accordance with the payback period of the investment.

/This paragraph was added by the Law as of June 19, 2015/

/This paragraph was amended by the Law as of June 6, 2019/

11.8.The Article 11.1 of this Law shall not apply to electricity export activities.

/This paragraph was added by the Law as of June 6, 2019/

Article 12.Effective Period of Price and Tariff

12.1.Renewable energy prices and tariffs shall be effective from the date of entry into force of this Law.

/This paragraph was modified by the Law as of June 19, 2015/

CHAPTER FIVE

RENEWABLE ENERGY FUND

Article 13.Renewable Energy Fund

13.1.The Law on Government's Special Funds2 shall regulate relations concerning establishment of the Renewable Energy Fund, generation and disbursement of the fund sources and reporting.

/The above Chapter Five was invalidated by the Law as of January 23, 2015/

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 14.Dispute resolution

14.1.A dispute between a producer of renewable energy and a transmission licensee or between a licensee and a consumer shall be resolved in compliance with procedures stipulated in the Law on Energy.

Article 15.Liabilities for Violators of the Law

15.1.An official who has violated Article 7.3.2 of this Law shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

15.2.A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This paragraph was modified by the Law as of December 4, 2015/

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIANYAMDORJ.TS