A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 7 дугаар сарын 9-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ТӨЛБӨР ТООЦООГ YНДЭСНИЙ МӨНГӨН ТЭМДЭГТЭЭР ГYЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлж, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Yндсэн хууль, Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хууль, Валютын зохицуулалтын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."Монгол Улсын нутаг дэвсгэр" гэж эдийн засгийн чөлөөт бүс, Монгол Улсад байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын байршлаас бусад Монгол Улсын газар нутгийг;

3.1.2."үндэсний мөнгөн тэмдэгт" гэж Монголбанкнаас гүйлгээнд гаргасан төлбөрийн хууль ёсны хэрэгсэл болох төгрөгийг хэлэх бөгөөд төгрөгийг англи хэл дээр "Togrog", товчлолыг "MNT" гэж бичнэ;

3.1.3."Монголбанкны албан ханш" гэж банк хооронд болон банкнаас байгууллага, иргэнтэй хийсэн гадаад валютын бэлэн бус арилжааны дүн, ханшид үндэслэн тооцоолж Монголбанкнаас зарласан ханшийг;

3.1.4."гадаад валют" гэж гадаадын мөнгөн тэмдэгт, гадаадын валютыг;

3.1.5."гадаадын мөнгөн тэмдэгт" гэж Монгол Улсаас бусад улсын эрх бүхий байгууллагаас гүйлгээнд гаргасан төлбөрийн хууль ёсны хэрэгсэл болох гадаад орны мөнгөн тэмдэгтийг;

3.1.6."гадаадын валют" гэж улс хоорондын худалдаа, эдийн засаг, санхүүгийн харилцааны төлбөрт хэрэглэгдэж байгаа гадаад орны мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлэгдэж, түүгээр төлөгдөх үнэт цаас, төлбөрийн бусад хэрэгслийг;

3.1.7."тооцооны нэгж" гэж бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ нь төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханштай уялдан өөрчлөгдөж байхаар илэрхийлсэн үнийн саналыг .

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ

YНДЭСНИЙ МӨНГӨН ТЭМДЭГТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР ТООЦОО

4 дүгээр зүйл.Yндэсний мөнгөн тэмдэгтийн хэрэглээ

Хэвлэх

4.1.Бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлж, түүгээр төлбөр тооцоог гүйцэтгэх ба энэ хуулийн 4.4-т зааснаас бусад тохиолдолд Монголбанкны албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, зарлан сурталчлахыг хориглоно.

4.2.Улсын болон орон нутгийн төсөвт төлөх, төсвөөс санхүүжүүлэх аливаа төлбөр тооцоог зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх бөгөөд эдгээр төлбөр тооцоог гадаад валютаар гүйцэтгэхийг хориглоно.

4.3.Монгол Улсын хууль тогтоомжид хураамж, шимтгэл, хариуцлагын хэмжээг тодорхойлохдоо зөвхөн төгрөгөөр илэрхийлнэ.

4.4.Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын мөнгөн хадгаламж, зээл, тэдгээртэй адилтгах аливаа үйлчилгээ, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслэлтэй холбоотой байгуулах гэрээ, түүгээр хүлээх үүргийг гадаад валютаар илэрхийлж, гүйцэтгэлийг гадаад валютаар хангуулж болно.

ГУРАВДУГААР БYЛЭГ

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ

5 дугаар зүйл.Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих байгууллага

Хэвлэх

5.1.Банкинд Монголбанкны хянан шалгагч, банкнаас бусад хуулийн этгээд, иргэнд Санхүүгийн зохицуулах хорооны хянан шалгагч хяналт тавина.

5.2.Энэ хуулийн хэрэгжилтэд Монголбанк, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрийн дагуу хамтарсан хяналт шалгалт хийж болно.

6 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

7.1.Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.10.10-ны өдрийн орчуулга)                     Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

July 9, 2009                                                                                              Ulaanbaatar city

 

ON CONDUCTING SETTLEMENT IN NATIONAL CURRENCY

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this law is to regulate relations concerning conduct of settlement and expression of price of goods, works, services in national currency in territory of Mongolia.

Article 2.Legislation on conduct of settlement in national currency

2.1.The legislation on conducting settlement in national currency comprises of the Constitution of Mongolia, Law on Central bank /Mongolbank/, Currency settlement law, this law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party states otherwise than this law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of terms

3.1.Terms used in this law shall have the following meanings:

3.1.1."territory of Mongolia" means territory of Mongolia excluding territories of economic free-zone, foreign diplomatic missions and consulates in Mongolia;

3.1.2."national currency" means togrog, lawful means of payment issued by Mongolbank into circulation, "Togrog" in English, and abbreviated as "MNT";

3.1.3."official exchange rate of Mongolbank" means the rate announced by Mongolbank calculated on the basis of amount and rate of cashless foreign exchange commerce between banks, and between banks and organizations, citizens;

3.1.4."foreign currencies" means foreign currencies, foreign banknotes;

3.1.5."foreign currencies" means currency of foreign countries, which is a legal instrument of payment issued by the competent authorities of countries other than Mongolia;

3.1.6."foreign banknotes" means securities and other means of payment expressed in the currency of a foreign country used for the payment of interstate trade, economic and financial relations;

3.1.7."unit of settlement" means a price offer expressed in change of price of goods, works, services in connection with togrog currency ratio versus foreign currencies.

CHAPTER TWO

SETTLEMENTS TO BE CONDUCTED IN NATIONAL CURRENCY

Article 4.Consumption of national currency

4.1.Prices of goods, works and services shall be expressed only in national currency, and settlement shall be conducted in that currency in territory of Mongolia, and except as specified in section 4.4 of this law, it is prohibited to set prices, carry out settlement, or run advertisement in foreign currencies or settlement unit without an official permission of Mongolbank.

4.2.Any settlement to be paid to state and local budgets and/or financed by state budget shall be conducted only in national currency, and these settlements shall not be made in foreign currencies.

4.3.Determining amount of fees, deductions, liabilities in legislation of Mongolia shall be expressed only in togrog.

4.4.Monetary savings, loans, any services equal to those, and or agreements concluded in relation with financial derivative instruments, and obligations assumed under such treaties of banks, non-banking financial organizations may be expressed in foreign currencies, and execution maybe provided in foreign currencies.

CHAPTER THREE

MONITORING IMPLEMENTATION OF THE LAW

Article 5.Organization in charge of monitoring implementation of the law

5.1.Banks are monitored by the auditor of Mongolbank, legal entities and citizens other than banks are monitored by the auditor of the Financial Regulation Committee.

5.2.Mongolbank and the state central administrative body in charge of financial matters may conduct joint inspections on implementation of this law according to the decision of Financial Regulatory Committee.

Article 6.Liability for violators

6.1.Unless an official who has breached the legislation is subject to criminal liability, he/she shall be held liable in accordance with the Law on Public Service.

6.2.An individual, legal entity who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal law or Law on Violations.

/This article was revised according to the law as of December 4, 2015/

Article 7.Entry into force of the law

This law shall enter into force from the date of it is passed.

 

 

CHAIRMAN, THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA D.DEMBEREL