A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 7 дугаар сарын 9-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ТӨЛБӨР ТООЦООГ YНДЭСНИЙ МӨНГӨН ТЭМДЭГТЭЭР ГYЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлж, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Yндсэн хууль, Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хууль, Валютын зохицуулалтын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."Монгол Улсын нутаг дэвсгэр" гэж эдийн засгийн чөлөөт бүс, Монгол Улсад байгаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын байршлаас бусад Монгол Улсын газар нутгийг;

3.1.2."үндэсний мөнгөн тэмдэгт" гэж Монголбанкнаас гүйлгээнд гаргасан төлбөрийн хууль ёсны хэрэгсэл болох төгрөгийг хэлэх бөгөөд төгрөгийг англи хэл дээр "Togrog", товчлолыг "MNT" гэж бичнэ;

3.1.3."Монголбанкны албан ханш" гэж банк хооронд болон банкнаас байгууллага, иргэнтэй хийсэн гадаад валютын бэлэн бус арилжааны дүн, ханшид үндэслэн тооцоолж Монголбанкнаас зарласан ханшийг;

3.1.4."гадаад валют" гэж гадаадын мөнгөн тэмдэгт, гадаадын валютыг;

3.1.5."гадаадын мөнгөн тэмдэгт" гэж Монгол Улсаас бусад улсын эрх бүхий байгууллагаас гүйлгээнд гаргасан төлбөрийн хууль ёсны хэрэгсэл болох гадаад орны мөнгөн тэмдэгтийг;

3.1.6."гадаадын валют" гэж улс хоорондын худалдаа, эдийн засаг, санхүүгийн харилцааны төлбөрт хэрэглэгдэж байгаа гадаад орны мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлэгдэж, түүгээр төлөгдөх үнэт цаас, төлбөрийн бусад хэрэгслийг;

3.1.7."тооцооны нэгж" гэж бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ нь төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханштай уялдан өөрчлөгдөж байхаар илэрхийлсэн үнийн саналыг .

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ

YНДЭСНИЙ МӨНГӨН ТЭМДЭГТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТӨЛБӨР ТООЦОО

4 дүгээр зүйл.Yндэсний мөнгөн тэмдэгтийн хэрэглээ

Хэвлэх

4.1.Бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлж, түүгээр төлбөр тооцоог гүйцэтгэх ба энэ хуулийн 4.4-т зааснаас бусад тохиолдолд Монголбанкны албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, зарлан сурталчлахыг хориглоно.

4.2.Улсын болон орон нутгийн төсөвт төлөх, төсвөөс санхүүжүүлэх аливаа төлбөр тооцоог зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх бөгөөд эдгээр төлбөр тооцоог гадаад валютаар гүйцэтгэхийг хориглоно.

4.3.Монгол Улсын хууль тогтоомжид хураамж, шимтгэл, хариуцлагын хэмжээг тодорхойлохдоо зөвхөн төгрөгөөр илэрхийлнэ.

4.4.Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын мөнгөн хадгаламж, зээл, тэдгээртэй адилтгах аливаа үйлчилгээ, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслэлтэй холбоотой байгуулах гэрээ, түүгээр хүлээх үүргийг гадаад валютаар илэрхийлж, гүйцэтгэлийг гадаад валютаар хангуулж болно.

ГУРАВДУГААР БYЛЭГ

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ТАВИХ ХЯНАЛТ

5 дугаар зүйл.Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих байгууллага

Хэвлэх

5.1.Банкинд Монголбанкны хянан шалгагч, банкнаас бусад хуулийн этгээд, иргэнд Санхүүгийн зохицуулах хорооны хянан шалгагч хяналт тавина.

5.2.Энэ хуулийн хэрэгжилтэд Монголбанк, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрийн дагуу хамтарсан хяналт шалгалт хийж болно.

6 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

7.1.Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

LAW OF MONGOLIA

July 9th, 2009                                                                                                              Ulaanbaatar

CONDUCTING SETTLEMENT IN NATIONAL CURRENCY

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1. Purpose of the law

1.1.The purpose of this law is to regulate relations concerning conduct of settlement and expression of price of goods, work, service in national currency in territory of Mongolia.

Article 2. Legislation on conduct of settlement in national currency

2.1.The legislation on conduct of settlement in national currency comprises of the Constitution of Mongolia, Law on Central bank /Mongolbank/, Currency settlement law, this law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party to provides differently from this law, the former shall prevail.

Article 3. Definitions of the Law

3.1.The following terminology used in this Law shall have the following meaning:

3.1.1."Territory of Mongolia" means territory of Mongolia excluding economic free-zone, foreign diplomatic missions and consulates in Mongolia;

3.1.2."National currency" means togrog, lawful means of payment emitted by Mongolbank into circulation, "Togrog" in English, and abbreviated as "MNT";

3.1.3."Official rate of Mongolbank" means the rate announced by Mongbolbank calculated on the basis of amount and rate of cashless foreign exchange commerce between banks, and between banks and organizations, citizens;

3.1.4."foreign currencies" means foreign currencies, foreign banknotes;

3.1.5."foreign banknote" means currency of foreign countries emitted into circulation by authorized organizations of countries except for Mongolia as lawful means of payment;

3.1.6."foreign exchange" means securities, other means of payment expressed and paid by foreign currencies used in payment of interstate trade, economic, financial relations;

3.1.7."unit of settlement" means price offer expressed in change of price of goods, work, service connection with togrog currency ratio versus foreign currencies.

CHAPTER TWO

SETTLEMENT TO BE CONDUCTED IN NATIONAL CURRENCY

Article 4. Consumption of national currency

4.1.Price of goods, work and service shall be expressed and settlement shall be conducted only in national currency in territory of Mongolia, and it is prohibited to set price, carry out settlement, run advertisement in foreign currencies, settlement units without official approval of Mongol bank except for occasions specified in 4.4 of this law.

4.2.Any settlement to be paid into state and local budgets, financed by state shall be carried out only in national currency, and conduct of such settlement in foreign currencies is prohibited.

4.3.Determining amount of fees, deductions, liabilities in legislation of Mongolia shall be expressed only in togrog.

4.4.Monetary savings, loans, any services equal to those, agreements concluded in relation with finncial derived means, obligations assumed under such treaties of banks, non-banking financial organizations may be expressed in foreign currencies, and execution maybe provided in foreign currencies.

CHAPTER THREE

CONTROL ON IMPLEMENTATION OF THE LAW

Article 5. Organization in charge of control on implementation of the law

5.1.Auditors of Mongol bank shall take control on banks, and auditors of Financial Regulatory Committee shall take control on legal entities, individuals other than banks.

5.2.Mongol bank and central state administrative body in charge of financial issues may conduct joint inspection on implementation of this law according to the decision of Financial Regulatory Committee.

Article 6. Liability for Violations of Law

6.1.Unless an official who has breached the legislation is subject to criminal liability, he or she shall be held liable in accordance with the Law on Public Service.

6.2.An individual, legal entity who has breached this law is subject to the liability in accordance with Criminal law or Law on Offence.

/This article was revised by the Amendment law made on 4 December 2015/

Article 7. Entry into force of the law

This law shall enter into force from the day it is passed.

CHAIRMAN OF PARLIAMENT OF MONGOLIA D.DEMBEREL