A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • ХААЛТТАЙ БҮСИЙН ТУХАЙ /Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай бүс/
Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ХААЛТТАЙ БҮСИЙН ТУХАЙ /Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай бүс/

1994 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 165

"Монгол Улсын малын удмын санг, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай"-ийн 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 5-д заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1.Мал, амьтан, тэдгээрээс хүнд халдварлах өвчний үүсгэгчээр үйлдвэрлэл, туршилт явуулдаг Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн эзэмшилд олгосон 20 га дэвсгэр нутгийг хаалттай /хорио цээрийн/ бүс болгосугай.

2.Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай /хорио цээрийн/ бүсийн хилийг нарийвчлан тогтоохыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Ц.Өөлд, нийслэлийн Засаг дарга Ц.Баасанжав нарт даалгасугай.

З.Хаалттай /хорио цээрийн/ бүсэд мөрдөх журмыг хавсралтын ёсоор баталж, түүнийг Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай бүсэд мөрдүүлсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Ц.ӨӨЛД

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ХААЛТТАЙ БҮСИЙН ТУХАЙ /Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай бүс/

1994 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 165

"Монгол Улсын малын удмын санг, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай"-ийн 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 5-д заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1.Мал, амьтан, тэдгээрээс хүнд халдварлах өвчний үүсгэгчээр үйлдвэрлэл, туршилт явуулдаг Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн эзэмшилд олгосон 20 га дэвсгэр нутгийг хаалттай /хорио цээрийн/ бүс болгосугай.

2.Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай /хорио цээрийн/ бүсийн хилийг нарийвчлан тогтоохыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Ц.Өөлд, нийслэлийн Засаг дарга Ц.Баасанжав нарт даалгасугай.

З.Хаалттай /хорио цээрийн/ бүсэд мөрдөх журмыг хавсралтын ёсоор баталж, түүнийг Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай бүсэд мөрдүүлсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Ц.ӨӨЛД